Bosch PTL 1 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PTL 1. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Behangafstomer
  • Model/naam: PTL 1
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 39
Nederlands–1
1 609 929 984 • (04.03) T
Gegevens gelden voor nominale spanningen [U]
230/240 V. Bij lagere spanningen en bij per land ver-
schillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwij-
ken.
Let op het bestelnummer van de machine. De handels-
benamingen van sommige machines kunnen afwijken.
Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van
de machine open en laat deze pagina opengevouwen
terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.
De onderdelen van de machine zijn genummerd zoals
op de afbeelding van de machine op de pagina met af-
beeldingen.
1 Stoomschild
2 Waterniveau-aanduiding
3 Rubber stuwbeveiliging
4 Tankdeksel met geïntegreerd veiligheidsventiel
5 Machinehandgreep
6 Aan/uit-schakelaar
7 Slangaansluiting
8 Bajonetsluiting
9 Veiligheidsblokkering
Afgebeeld en beschreven toebehoren wordt niet altijd
standaard meegeleverd.
Veilig werken met de machine is
alleen mogelijk indien u de ge-
bruiksaanwijzing en de veiligheids-
voorschriften volledig leest en de
daarin gegeven voorschriften strikt
opvolgt.
Werkzaamheden met stoom kun-
nen tot ernstige verbrandingen lei-
den!
Stoomstraal niet op het eigen
lichaam of op andere personen en
niet op dieren richten!
Verbrandingsgevaar! Niet vlak boven
uw hoofd werken.
Werkhandschoenen dragen!
Uit de machine kan stoom ontsnappen.
■ Sluit gereedschap dat buitenshuis wordt gebruikt
aan via een aardlekschakelaar met een inschakel-
stroom van maximaal 30 mA. Gebruik het gereed-
schap niet in de regen of in een vochtige omgeving.
■ Controleer machine, kabel en stekker altijd voor
gebruik. Gebruik de machine niet indien u een de-
fect vaststelt. Laat reparaties uitsluitend door een
vakman uitvoeren. Open de machine nooit zelf.
■ Raak de kabel niet aan, maar trek onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact indien tijdens de werk-
zaamheden de stroomkabel wordt beschadigd of
doorgesneden. Gebruik de machine nooit met een
beschadigde kabel.
■ Trek de stekker uit het stopcontact tijdens werkon-
derbrekingen, wanneer de machine niet wordt ge-
bruikt en altijd voor werkzaamheden aan de machi-
ne (zoals het wisselen van inzetgereedschappen,
onderhoud, reiniging en instelling).
■ Machine nooit inschakelen, wanneer deze niet met
water gevuld is!
■ Machine nooit in vloeistoffen onderdompelen.
■ Vul het apparaat alleen met leidingwater.
Nooit mengen met brandbare, giftige, bijtende of
andere vloeistoffen.
■ Maximale inhoud (2,4 l) niet overschrijden.
■ Dek vóór het behangafstomen schakelaars en
stopkontakten in en op de muren water- en stoom-
dicht af.
■ De machine mag alleen worden aangesloten op
een volgens de voorschriften geaard stroomnet.
Stopcontact en verlengkabel moeten een correct
werkende aardleiding bezitten.
■ Altijd vóór het gebruik de kabel volledig afwikkelen.
Bij gebruik van een verlengkabel: kabeldiameter
moet ten minste 3 x 1 mm2
bedragen.
■ Tank- en bajonetsluitingen voor ingebruikname
stevig sluiten (zie Voor de ingebruikneming).
Technische gegevens
Behangafstomer PTL 1
Bestelnummer 0 603 315 1..
Opgenomen vermogen 1800–2000 W
Opwarmtijd 5–10 min
Inhoud max. 2,4 l
Werktijd per vulling ca. 45 min
Gewicht zonder netsnoer ca. 1,9 kg
Lengte slang 3 m
Isolatieklasse / I
Onderdelen van de machine
Voor uw veiligheid
Pagina: 40
Nederlands–2
1 609 929 984 • (04.03) T
■ Verbrandingsgevaar! Tank- en bajonetsluitingen
tijdens het gebruik nooit openen.
Voor het openen van de tank- en bajonetsluitin-
gen: machine uitschakelen, stekker uit het stop-
kontakt trekken en machine en overgebleven water
laten afkoelen. Pas dan tank-en bajonetsluitingen
openen (zie Vullen of bijvullen met water).
■ Zorg er bij het werken steeds voor dat u stevig
staat.
■ Machine alleen aan de handgreep dragen. Niet aan
de kabel of de slang trekken.
■ Trek niet te hard aan de slang en knik de slang niet.
■ Machine veilig en stabiel op een vlakke vloer op-
stellen. Machine niet omstoten.
■ Verbrandingsgevaar! Indien de machine omvalt,
komt er heet water in de slang terecht dat aan het
einde van de slang naar buiten kan lopen.
Machine onmiddellijk uitschakelen, stekker uit het
stopkontakt trekken en pas dan slang leegmaken.
■ Stoomschild uitsluitend met de handgreep vast-
pakken.
■ Houd tijdens de werkzaamheden andere personen
uit de buurt van de werkomgeving.
■ Machine in ingeschakelde toestand nooit onbe-
heerd laten.
■ Laat kinderen de machine nooit gebruiken.
■ Verander het apparaat niet en bouw het niet om.
■ Bosch kan een juiste werking van de machine uit-
sluitend waarborgen wanneer voor deze machine
bedoeld origineel toebehoren wordt gebruikt.
De rubber stuwbeveiliging 3 bij de vulopening van
de tank dient als terugslagventiel om bij ongeoorloofd
plotseling openen van het tankdeksel stoom en over-
kokend water tegen te houden.
Een veiligheidsventiel in het tankdeksel laat bij te
sterke overdruk in de tank (bijvoorbeeld door een ge-
knikte slang) stoom naar buiten ontwijken.
Een extra overdrukventiel in de machine laat bij over-
druk in de tank eveneens stoom in de tussenruimte
tussen tankwand en huis ontwijken. Het zich vormen-
de condenswater kan naar beneden uit het huis ont-
wijken.
Tank- en bajonetsluitingen tijdens het gebruik nooit
openen. Verbrandingsgevaar!
De in de verwarming geïntegreerde beveiliging tegen
oververhitting schakelt het verwarmingselement uit
als niet op tijd water wordt bijgevuld. De machine is
nog ingeschakeld, het rode lampje in de aan/uit-scha-
kelaar 6 brandt. Voor overige handelingen zie Vullen of
bijvullen met water.
Handgreep van het stoomschild monteren
Handgreep van het stoomschild met kruiskopschroe-
ven aan het stoomschild 1 vastschroeven.
Slang en stoomschild aansluiten
Veiligheidsblokkering 9 met de wijzers van de klok
naar boven draaien.
Bajonetsluiting 8 van de slang in de slangaansluiting 7
van de machine steken en met de wijzers van de klok
naar binnen draaien.
De rode markering moet zich op één lijn
bevinden met de groef van de machi-
ne.
Veiligheidsblokkering 9 loslaten.
Stoomschild 1 of straalmondstuk op het vrije einde
van de slang steken tot de bajonetsluiting zichtbaar
vastklikt.
☞ Let er op dat tank- en bajonetsluitingen ste-
vig gesloten zijn.
Tank- en bajonetsluitingen tijdens het gebruik
nooit openen.
Veiligheidsvoorzieningen
Voor de ingebruikneming
8
7
9
Pagina: 41
Nederlands–3
1 609 929 984 • (04.03) T
Machine uitsluitend met leidingwater vullen.
Nooit brandbare, giftige, bijtende of andere
vloeistoffen (bijv. reinigingsmiddelen) met het
water vermengen.
Vullen met water
☞ Er bij het vullen op letten dat het rooster bo-
ven de rubber stuwbeveiliging 3 niet door
vulvoorwerpen wordt ingedrukt.
Water bijvullen
Voorzichtig bij het losdraaien
van de tankdeksel.
Verbrandingsgevaar!
Werkwijze:
Machine uitschakelen.
Stekker uit het stopkontakt trek-
ken.
Ten minste een minuut wachten.
Pas dan het reservoir openen:
– Tankdeksel voorzichtig tegen de wijzers van de
klok in tot aan de eerste aanslag (stand 2.) open-
draaien.
– Stoom laten afblazen tot er geen stoom meer
naar buiten komt.
Tankdeksel naar beneden duwen.
– Verder naar links draaien tot stand 3. en optillen.
Vullen met water tot aan de maxi-
mum-markering van de water-
niveau-aanduiding 2. Wanneer
warm water wordt toegevoegd,
wordt de opwarmtijd korter.
Reservoir na het vullen goed afsluiten:
Tankdeksel plaatsen (stand 3.), naar beneden duwen
en met de wijzers van de klok mee tot aan de aanslag
vastdraaien.
De volgende afbeelding toont de korrekt gesloten
tankdeksel (stand 1.).
Bij langdurige werkzaamheden:
Minimum-markering van de waterniveau-aandui-
ding 2 in acht nemen en op tijd water bijvullen.
Vullen of bijvullen met water
3
Pagina: 42
Nederlands–4
1 609 929 984 • (04.03) T
Let op de netspanning.
De spanning van de stroombron moet overeenkomen
met de gegevens op het typeplaatje. Met 230 V aan-
geduide machines kunnen ook worden gebruikt met
een spanning van 220 V.
Voor ingebruikname kontroleren of
– de tank met water is gevuld,
– de tank goed is afgesloten.
Stekker van de machine in het stopkontakt steken.
Machine inschakelen. Het rode lampje in de aan/uit-
schakelaar 6 gaat branden.
Tijdens de opwarmfase kan er een beetje heet water
uit het stoomschild lopen. Stoomschild op een emmer
leggen om het er uit lopende water op te vangen.
■ Machine in ingeschakelde toestand nooit onbe-
heerd laten.
Na enkele minuten komt er stoom uit de machine.
De machine kan nu worden gebruikt.
De machine mag uitsluitend worden gebruikt
voor het losweken van behang.
Voorbereidingen
■ Dek vóór het behangafstomen schakelaars en
stopkontakten in en op de muren water- en stoom-
dicht af.
Afwasbaar behang of behang dat vaak is geschilderd,
kan moeilijk worden verwijderd. Maak in dit soort be-
hang met een penwiel gaatjes, zodat de stoom op het
behangplaksel kan inwerken.
Bij vinylbehang indien nodig eerst de bovenste vinyl-
laag lostrekken en dan pas met de behangafstomer
werken.
Behang losweken
■ Stoomschild uitsluitend met de handgreep vast-
pakken.
U werkt het best van het plafond naar de vloer toe.
Stoomschild op het behang zetten. Afhankelijk van het
soort behang en de ondergrond, na ca. 10 sekonden
stoomschild weghalen en behang lostrekken of los-
krabben. Tijdens het loskrabben het stoomschild weer
op het behang zetten.
Om behang in hoeken of nissen los te maken, stoom-
sproeier (toebehoren) gebruiken.
Vóór het vervangen van toebehoren, machine uitscha-
kelen en stekker uit het stopkontakt trekken. Wacht tot
geen stoom meer naar buiten komt en de machine is
afgekoeld. Pas dan stoomsproeier op het vrije einde
van de slang steken. Neem daarvoor ook de veilig-
heidsvoorschriften in het gedeelte Vullen of bijvullen
met water in acht.
Bij werkzaamheden aan het plafond kan er heet kon-
denswater van het stoomschild druppelen. Voorzichtig
bij het optillen van het stoomschild!
Verbrandingsgevaar!
Niet vlak boven uw hoofd werken.
Indien de machine om-
valt, komt er heet water in
de slang terecht dat aan
het einde van de slang
naar buiten kan lopen.
Machine onmiddellijk uit-
schakelen, stekker uit het stopkontakt trekken en pas
dan slang leegmaken.
Minimum-markering van de waterniveau-aandui-
ding 2 in acht nemen en op tijd water bijvullen (zie Vul-
len of bijvullen met water).
Bij onderbrekingen van de werkzaamheden machine
uitschakelen en stekker uit het stopkontakt trekken.
Stoomschild op een emmer leggen om uitlopend wa-
ter op te vangen.
Ingebruikneming
Tips voor de werkzaamheden
Pagina: 43
Nederlands–5
1 609 929 984 • (04.03) T
Machine uitschakelen en stekker uit het stopkontakt
trekken.
Machine en overgebleven water laten afkoelen.
Daarna tankdeksel en vervolgens bajonetsluitingen
openen.
Daarvoor op de slangaansluiting 7 de veiligheidsblok-
kering 9 met de wijzers van de klok naar boven draaien
en bajonetsluiting tegen de wijzers van de klok
draaiend lostrekken.
Machine via de slangaansluiting leegmaken en laten
drogen. Daarvoor tankdeksel openen om druk te ver-
effenen.
Werkruimte grondig luchten zodat de
ondergrond kan drogen.
Bewaren
Stoomschild, slang en kabel kunnen ruimtebesparend
op de machine worden aangebracht (zie de uitklapba-
re pagina).
Machine op een vorstvrije plaats bewaren.
Machine en toebehoren buiten het bereik van kinderen
bewaren.
Algemeen
Bij storingen tijdens de werkzaamheden (er komt bij-
voorbeeld geen stoom uit het einde van de slang als
gevolg van een geknikte of afgeklemde slang) altijd
eerst de machine uitschakelen, stekker uit het stop-
contact trekken en machine laten afkoelen. Vervol-
gens de tankdeksel (zie Vullen of bijvullen met water)
en pas daarna de bajonetsluitingen openen.
Nooit eerst de bajonetsluitingen openen! Verbran-
dingsgevaar!
Machine wordt in intervallen uit- en weer in-
geschakeld
Oorzaak:
Beveiliging tegen oververhitting spreekt aan.
Oplossing:
– Machine uitschakelen en stekker uit stopkontakt
trekken.
Laten afkoelen.
– Indien de tank leeg is (zie minimum-markering
van de waterniveau-aanduiding 2), water bijvullen
(zie Vullen of bijvullen met water).
– Indien zich nog water in de tank bevindt, kan het
uit- of inschakelen veroorzaakt zijn door kalkaan-
slag op de verwarmingsplaat.
Machine ontkalken (zie Onderhoud en reiniging).
■ Trek altijd voor werkzaamheden aan de machine
de stekker uit het stopcontact.
■ Houd de machine altijd schoon om goed en veilig
te werken.
Ontkalken
Nooit mengen met brandbare, giftige, bijtende of
andere vloeistoffen!
Machine indien nodig ontkalken, afhankelijk van de
hardheid van het water en de gebruiksfrequentie van
de machine.
Gebruik normale ontkalkingsmiddelen, bij voorkeur ci-
troenzuur. Neem de doserings- en gebruiksvoorschrif-
ten van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel in acht!
Machine uitschakelen en stekker uit het stopkontakt
trekken.
Vullen met ontkalkingsoplossing. Een halve liter oplos-
sing is voldoende voor het ontkalken.
Slang verwijderen en machine inschakelen.
Ontkalkingsoplossing ca. 5 minuten laten koken.
Machine uitschakelen en stekker uit het stopkontakt
trekken. Oplossing nog ca. 10 minuten laten inwerken.
Machine en oplossing laten afkoelen.
Machine leegmaken, met schoon water naspoelen en
goed laten drogen.
Ter voorkoming van ongevallen
– Machine nooit met beschadigde kabel gebruiken.
– Machine nooit openen.
Mocht de machine ondanks zeer zorgvuldige fabrica-
ge- en testmethoden toch defect raken, dient de repa-
ratie door een erkende servicewerkplaats voor Bosch
elektrisch gereedschap te worden uitgevoerd.
Vermeld bij al uw vragen en bij bestellingen van ver-
vangingsonderdelen het bestelnummer van 10 cijfers
van de machine.
Einde van de werkzaamheden
Storingen
9
7
Onderhoud en reiniging
Pagina: 44
Nederlands–6
1 609 929 984 • (04.03) T
Stoomschild . . . . . . . . . 2 609 390 282
Slang . . . . . . . . . . . . . . 2 609 390 283
Straalmondstuk. . . . . . . 2 609 390 284
Vervangend
tankdeksel. . . . . . . . . . . 1 609 203 343
Vervangende
afdichtring . . . . . . . . . . . 1 609 203 339
Terugwinnen van grondstoffen in plaats van
het weggooien van afval
Machine, toebehoren en verpakking dienen op een
voor het milieu verantwoorde manier te worden herge-
bruikt.
Deze gebruiksaanwijzing is vervaardigd van chloorvrij
gebleekt kringlooppapier.
De kunststof delen zijn gekenmerkt om ze per soort te
kunnen recyclen.
Explosietekeningen en informatie over vervangings-
onderdelen vindt u op: www.bosch-pt.com.
Nederland
✆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)23/56 56 613
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)23/56 56 621
E-mail: Gereedschappen@nl.bosch.com
België
✆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +32 (0)2/525 51 43
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +32 (0)2/525 54 20
E-mail: Outillage.Gereedschappen@be.bosch.com
Wijzigingen voorbehouden
Toebehoren/vervangingsonderdelen
Milieubescherming
Technische dienst en
klantenservice

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PTL 1.

Stel een vraag over de Bosch PTL 1

Heb je een vraag over de Bosch PTL 1 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PTL 1. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PTL 1 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.