Bosch PTC 1 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PTC 1. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: PTC 1
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 16
Nederlands | 17
Bosch Power Tools 1 609 929 W69 | (22.6.11)
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidsvoorschriften
Lees alle veiligheidsvoorschriften en aan-
wijzingen die bij de tegelsnijder en het
zaagstation zijn gevoegd.
Veiligheidsvoorschriften voor tegelsnijders
f Draag werkhandschoenen bij het snijden van tegels.
Aan gebroken tegels ontstaan scherpe randen, waaraan u
zich kunt verwonden.
f Gebruikde tegelsnijderalleenvoorhetsnijden van ma-
terialen die zijn aangegeven bij het gebruik volgens de
bestemming. Marmer, graniet, tegels met een grove op-
pervlaktestructuur en natuursteentegels kunnen niet ge-
sneden worden.
Product- en vermogensbeschrijving
Gebruik volgens bestemming
De tegelsnijder is bestemd voor het snijden van keramische
tegels tot een maximale dikte van 10 mm.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen
op de pagina’s met afbeeldingen.
PTC 1
1 Tegelsnijder
2 Aanslag met schaalverdeling
3 Breukkegel
PLS 300*
4 Vastzetknop voor hoogte-instelling
5 Geleidingsrail
6 Hendel voor vergrendeling van geleidingsrail
7 Brug
8 Basiseenheid
9 Vastzetknop voor verstekhoek naar wens (horizontaal)
10 Hoekaanduiding (horizontaal)
*Afgebeeld of beschreven product wordt niet standaard meegele-
verd.
Technische gegevens
Gebruik
Opmerking: U kunt de tegelsnijder PTC 1 zonder of in combi-
natiemethetzaagstationPLS 300voorhetsnijdenvantegels
gebruiken.
Voor nauwkeurige werkzaamheden kunt u op het zaagstation
horizontale verstekhoeken van maximaal –45° tot +45° in-
stellen.
Werkvoorbereiding (met PLS 300)
De aanslag 2 wordt samengevouwen in twee delen geleverd.
– Vóórheteerstegebruiksteektudebeidedelenvandeaan-
slag2zodaniginelkaardatdeaanslagdaarnanietmeeruit
elkaar kan worden genomen.
Schulpen (zie afbeeldingen A1–A3)
– Draai de vastzetknop 4 met enkele slagen los.
– Draai de hendel 6 voor de vergrendeling van de geleidings-
rail naar links en klap de geleidingsrail 5 omhoog.
– Zetde aanslag2inhetmiddenin degroef vande brug7 en
duw deze nauw aansluitend in de basiseenheid 8.
– Markeer de gewenste zaaglijn op het werkstuk.
– Leg het werkstuk met de zichtbare zijde omhoog plat lig-
gend tegen de aanslag 2.
– Klapdegeleidingsrail5omlaagenstelhetwerkstukmetde
snijlijn langs de schaalverdeling van de aanslag 2 af.
– Duw met uw vlakke hand de geleidingsrail 5 in het bereik
van het werkstuk omlaag.
– Draai de vastzetknop 4 vast.
– Vergrendel de geleidingsrail 5 met de hendel 6.
Diagonaal snijden (zie afbeelding B)
De horizontale verstekhoek kan in een bereik van 45° (linker-
zijde) tot 45° (rechterzijde) worden ingesteld.
– Draai de vastzetknop 9 los.
– Draai de geleidingsrail 5 naar links of naar rechts tot de
hoekaanduiding 10 de gewenste verstekhoek weergeeft.
– Draai de vastzetknop 9 weer vast.
Voor het snel en nauwkeurig instellen van standaardhoeken
klikt de geleidingsrail bij 0° en 45° vast.
– Zie voor overige stappen „Schulpen” op pagina 17.
Tips voor de werkzaamheden
Snijden van tegels (met PLS 300)
(zie afbeeldingen C1–C3)
– Zetdetegelsnijder1indezaagsleufvandegeleidingsrail5
boven de aanslag 2.
De pijl op de tegelsnijder moet naar u toe wijzen.
– Trek de tegelsnijder 1 met gelijkmatige druk over de hele
tegel.
– Verwijder de tegelsnijder 1 uit de geleidingsrail 5.
– Draai de hendel 6 voor de vergrendeling van de geleidings-
rail naar links en klap de geleidingsrail 5 omhoog.
– Leg de breukkegels 3 op een stabiele ondergrond.
Leg de tegel op de breukkegels, zodat de breukkegels on-
der de snijlijn en aan de randen van de tegel geplaatst zijn.
Bij diagonaal snijden dient u de breukkegels onder de snij-
lijn en iets verder naar binnen te plaatsen.
– Druk tegelijkertijd met beide handen op de buitenzijden
van de tegel tot deze breekt.
Tegelsnijder PTC 1
Zaaknummer 3 603 M04 2..
Max. zaaghoogte mm 10
Max. zaaglengte bij afkorten (90°) mm 340*
Verstekhoek
Horizontaal ° ± 45*
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003 kg 0,2
* alleen in combinatie met PLS 300
OBJ_BUCH-1220-002.book Page 17 Wednesday, June 22, 2011 9:27 AM
Pagina: 17
18 | Dansk
1 609 929 W69 | (22.6.11) Bosch Power Tools
Gebruikstips
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze hot-
line voor klanten:
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van de tegelsnijder.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice adviseren u graag
bij vragen over de aankoop, het gebruik en de instelling van
producten en toebehoren.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Tegelsnijder, toebehoren en verpakkingen moeten op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Almindelige sikkerhedsinstrukser
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger, der følger med fliseskæreren eller sa-
vestationen.
Sikkerhedsinstrukser til fliseskærer
f Brug beskyttelseshandsker, når der skæres i fliser. På
brækkede fliser opstår der skarpe kanter, som kan føre til
kvæstelser.
f Brug kun fliseskæreren til skæring i materialer, der er
angivet under Beregnet anvendelsesområde. Det er ik-
ke muligt at skære i marmor eller granit samt fliser med
grov overfladestruktur og fliser af natursten.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Beregnet anvendelse
Fliseskæreren er beregnet til skæring i keramikfliser indtil en
maks. tykkelse på 10 mm.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationerne på illustrationssiderne.
PTC 1
1 Fliseskærer
2 Anslag med skala
3 Brudkegler
PLS 300*
4 Justeringsknop til højdejustering
5 Styreskinne
Probleem Oorzaak Oplossing
Tegel breekt niet
langs de snijlijn.
Aftekenlijn loopt niet door Aandrukkracht bij het snijden van de tegels vergroten
en gelijkmatig aftekenen
Tegelsnijder 1 verkeerd ingezet (met PLS 300) Tegelsnijder goed inzetten (zie afbeelding C1)
Oppervlaktestruktuur van deze tegel niet glad Aandrukkracht bij het snijden van de tegels vergroten
en bovendien de snijsnelheid vergroten
Breukkegels zijn bij het breken van de tegel ver-
keerd geplaatst
Breukkegel onder de snijlijn en aan de randen van de
tegel plaatsen (zie afbeelding C3)
Bij diagonaal snijden de breukkegels onder de snijlijn
en iets verder naar binnen te plaatsen
Aftekenlijn loopt niet door Aandrukkracht bij het snijden van de tegels vergroten
OBJ_BUCH-1220-002.book Page 18 Wednesday, June 22, 2011 9:27 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PTC 1.

Stel een vraag over de Bosch PTC 1

Heb je een vraag over de Bosch PTC 1 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PTC 1. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PTC 1 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.