Bosch PST 900 PEL handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PST 900 PEL. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: PST 900 PEL
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 003 951 (2009.10) T / 128 WEU
0
˚
4
5
˚
4
5
˚
0
˚
4
5
˚
4
5
˚
PST 800 PEL
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
Pagina: 64
Nederlands | 65
Bosch Power Tools 2 609 003 951 | (6.10.09)
nl
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische gereedschappen
Lees alle veiligheids-
waarschuwingenenalle
voorschriften. Als de waarschuwingen en voor-
schriften niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot ge-
volg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften
voor toekomstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
„elektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zon-
der netsnoer).
1) Veiligheid van de werkomgeving
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrische gereedschap
niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen,
brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen ver-
oorzaken vonken die het stof of de dam-
pen tot ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tij-
dens het gebruik van het elektrische ge-
reedschap uit de buurt. Wanneer u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrische
gereedschap moet in het stopcontact
passen. De stekker mag in geen geval
worden veranderd. Gebruik geen adap-
terstekkers in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen. Onveran-
derde stekkers en passende stopcontac-
ten beperken het risico van een elektri-
sche schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risi-
co door een elektrische schok wanneer
uw lichaam geaard is.
c) Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van
water in het elektrische gereedschap ver-
groot het risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende gereedschapde-
len. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektri-
sche schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen ver-
lengkabels te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis ge-
schikte verlengkabel beperkt het risico
van een elektrische schok.
f) Als het gebruik van het elektrische ge-
reedschap in een vochtige omgeving on-
vermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.
3) Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik
geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een mo-
ment van onoplettendheid bij het gebruik
van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
WAARSCHUWING
Pagina: 65
66 | Nederlands
2 609 003 951 | (6.10.09) Bosch Power Tools
b) Draag persoonlijke beschermende uit-
rusting. Draag altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van persoonlijke beschermen-
de uitrusting zoals een stofmasker, slip-
vaste werkschoenen, een veiligheidshelm
of gehoorbescherming, afhankelijk van de
aard en het gebruik van het elektrische ge-
reedschap, vermindert het risico van ver-
wondingen.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Con-
troleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap op-
pakt of draagt. Wanneer u bij het dragen
van het elektrische gereedschap uw vin-
ger aan de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het elektri-
sche gereedschap inschakelt. Een instel-
gereedschap of sleutel in een draaiend
deel van het gereedschap kan tot verwon-
dingen leiden.
e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-
houding. Zorg ervoor dat u stevig staat
en steeds in evenwicht blijft. Daardoor
kunt u het elektrische gereedschap in on-
verwachte situaties beter onder controle
houden.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd ha-
ren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangen-
de kleding, lange haren en sieraden kun-
nen door bewegende delen worden mee-
genomen.
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemon-
teerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist wor-
den gebruikt. Het gebruik van een stofaf-
zuiging beperkt het gevaar door stof.
4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig ge-
bruik van elektrische gereedschappen
a) Overbelast het gereedschap niet. Ge-
bruik voor uw werkzaamheden het daar-
voor bestemde elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereed-
schap werkt u beter en veiliger binnen het
aangegeven capaciteitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elek-
trisch gereedschap dat niet meer kan wor-
den in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt,
toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voor-
komt onbedoeld starten van het elektri-
sche gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische ge-
reedschappen buiten bereik van kinde-
ren. Laat het gereedschap niet gebrui-
ken door personen die er niet mee
vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Elektrische gereed-
schappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden ge-
bruikt.
e) Verzorg het elektrische gereedschap
zorgvuldig. Controleer of bewegende de-
len van het gereedschap correct functio-
neren en niet vastklemmen en of onder-
delen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische
gereedschap nadelig wordt beïnvloed.
Laat deze beschadigde onderdelen voor
het gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhou-
den elektrische gereedschappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhou-
den snijdende inzetgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
Pagina: 66
Nederlands | 67
Bosch Power Tools 2 609 003 951 | (6.10.09)
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebe-
horen, inzetgereedschappen en dergelij-
ke volgens deze aanwijzingen. Let daar-
bij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het ge-
bruik van elektrische gereedschappen
voor andere dan de voorziene toepassin-
gen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5) Service
a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vak-
kundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het ge-
reedschap in stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor decou-
peerzagen
f Houd het gereedschap aan de geïsoleerde
greepvlakken vast als u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap ver-
borgen stroomleidingen of de eigen stroom-
kabel kan raken. Contact met een onder
spanning staande leiding kan ook metalen
delen van het gereedschap onder spanning
zetten en tot een elektrische schok leiden.
f Houd uw handen uit de buurt van de plaats
waar wordt gezaagd. Grijp niet onder het
werkstuk. Bij aanraking van het zaagblad be-
staat verwondingsgevaar.
f Beweeg het elektrische gereedschap alleen
ingeschakeld naar het werkstuk. Anders be-
staat er gevaar voor een terugslag als het in-
zetgereedschap in het werkstuk vasthaakt.
f Let erop dat de voetplaat 6 bij het zagen
stabiel ligt. Een schuin zaagblad kan breken
of tot een terugslag leiden.
f Schakel het elektrische gereedschap na
beëindiging van de werkzaamheden uit en
trek het zaagblad pas uit de zaagsnede nadat
het gereedschap tot stilstand is gekomen. Zo
voorkomt u een terugslag en kunt u het elek-
trische gereedschap veilig neerleggen.
f Gebruik alleen onbeschadigde zaagbladen
die helemaal in orde zijn. Verbogen of niet-
scherpe zaagbladen kunnen breken of een te-
rugslag veroorzaken.
f Rem het zaagblad na het uitschakelen niet
af door er aan de zijkant tegen te drukken.
Anders kan het zaagblad beschadigd wor-
den, breken of een terugslag veroorzaken.
f Gebruik een geschikt detectieapparaat om
verborgen stroom-, gas- of waterleidingen
op te sporen of raadpleeg het plaatselijke
energie- of waterleidingbedrijf. Contact met
elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van
een gasleiding kan tot een explosie leiden.
Breuk van een waterleiding veroorzaakt ma-
teriële schade en kan een elektrische schok
veroorzaken.
f Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzie-
ningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u
met uw hand kunt doen.
f Houd uw werkplek schoon. Materiaalmeng-
sels zijn bijzonder gevaarlijk. Stof van lichte
metalen kan ontvlammen of exploderen.
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot
stilstand is gekomen voordat u het neerlegt.
Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit
kan tot het verlies van de controle over het
elektrische gereedschap leiden.
f Gebruik het elektrische gereedschap niet
met een beschadigde kabel. Raak de be-
schadigde kabel niet aan en trek de stekker
uit het stopcontact als de kabel tijdens de
werkzaamheden wordt beschadigd. Bescha-
digde kabels vergroten het risico van een
elektrische schok.
Functiebeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de
waarschuwingen en voorschriften
niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Pagina: 67
68 | Nederlands
2 609 003 951 | (6.10.09) Bosch Power Tools
Gebruik volgens bestemming
Het gereedschap is bestemd voor het met vaste
steun schulpen en het zagen van uitsparingen in
hout, kunststof, metaal, keramiekplaten en rub-
ber. De machine is geschikt om recht en in boch-
ten te zagen met een verstekhoek tot 45°. De
adviezen voor zaagbladen moeten in acht wor-
den genomen.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van het elektrische gereedschap op
de pagina met afbeeldingen.
1 Blokkering van de aan/uit-schakelaar
2 Aan/uit-schakelaar
3 Afzuigslang*
4 Afzuigaansluiting
5 Zaagbladendepot
6 Voetplaat
7 Instelhendel pendelbeweging
8 Schakelaar voor spanenblaasvoorziening
9 Beschermkap voor afzuiging
10 Voet voor zaaglijncontrole „Cut Control”
11 Kijkvenster voor zaaglijncontrole
„Cut Control”
12 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
13 Zaagbladopname
14 Steunwiel
15 Zaagblad*
16 Antisplinterplaatje*
17 Geleiding voor de parallelgeleider
18 Bescherming tegen aanraken
19 Schroef
20 Schaalverdeling verstekhoek
21 Parallelgeleider met cirkelsnijder*
22 Vastzetschroef van de parallelgeleider*
23 Centreerpunt van de parallelgeleider*
24 Zaagmarkering 0°
25 Zaagmarkering 45°
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren
vindt u in ons toebehorenprogramma.
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens
EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereed-
schap bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
85 dB(A); geluidsvermogenniveau 96 dB(A). On-
zekerheid K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
Zagen van spaanplaat: Trillingsemissiewaarde
ah=13 m/s2
, Onzekerheid K=3 m/s2
,
Zagen van metaalplaat: Trillingsemissiewaarde
ah=7 m/s2
, Onzekerheid K=1,5 m/s2
.
Decoupeerzaag PST 800 PEL
Zaaknummer 3 603 CA0 1..
Zaaglijncontrole
„Cut Control” z
Regeling aantal
zaagbewegingen z
Pendelbeweging z
Opgenomen vermogen W 530
Afgegeven vermogen W 290
Onbelast aantal
zaagbewegingen n0 min-1
500–3000
Zaagbeweging mm 20
Max. zaagdiepte
– in hout
– in aluminium
– in staal (ongelegeerd)
mm
mm
mm
80
12
5
Zaaghoek (links/rechts)
max. ° 45
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,9
Isolatieklasse /II
Gegevens gelden voor nominale spanningen [U]
230/240 V. Bij lagere spanningen en bij per land verschil-
lende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elek-
trische gereedschap. De handelsbenamingen van som-
mige elektrische gereedschappen kunnen afwijken.
Pagina: 68
Nederlands | 69
Bosch Power Tools 2 609 003 951 | (6.10.09)
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde tril-
lingsniveau is gemeten met een volgens
EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt om elektrische gereedschap-
pen met elkaar te vergelijken. Het is ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de
trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de
voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Als echter het elektrische gereed-
schap wordt gebruikt voor andere toepassin-
gen, met afwijkende inzetgereedschappen of
onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitgescha-
keld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de
trillingsbelasting gedurende de gehele arbeids-
periode duidelijk verminderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter be-
scherming van de bediener tegen het effect van
trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische
gereedschappen en inzetgereedschappen,
warm houden van de handen, organisatie van
het arbeidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder „Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60745 volgens de
bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG,
98/37/EG (tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (van-
af 29-12-2009).
Technisch dossier bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 21.09.2009
Montage
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
Zaagblad inzetten of vervangen
f Draag werkhandschoenen bij de montage
van het zaagblad. Bij het aanraken van het
zaagblad bestaat verwondingsgevaar.
Zaagblad kiezen
Een overzicht van geadviseerde zaagbladen vindt
u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing. Ge-
bruik alleen zaagbladen met enkelnokkenschacht
(T-schacht) of met 1/4" universele schacht
(U-schacht). Het zaagblad mag niet langer zijn
dan nodig is voor de gewenste zaagsnede.
Gebruik voor het zagen van nauwe bochten een
smal zaagblad.
Zaagblad inzetten (zie afbeelding A1)
f Reinig de schacht van het zaagblad voor het
inzetten. Een vervuilde schacht kan niet ste-
vig worden bevestigd.
Verwijder indien nodig de beschermkap 9 (zie
„Beschermkap”).
Duw de zaagbladopname 13 in de richting van
de pijl omhoog. Duw het zaagblad 15, met de
tanden in de zaagrichting, in de zaagbladopna-
me tot het niet meer verder kan.
Let er bij het inzetten van het zaagblad op dat de
rug van het zaagblad in de groef van het steun-
wiel 14 ligt.
f Controleer of het zaagblad stevig vastzit.
Een los zaagblad kan uit de zaaghouder val-
len en kan u verwonden.
Zaagblad verwijderen (zie afbeelding A2)
Duw de zaagbladopname 13 in de richting van
de pijl omhoog en verwijder het zaagblad 15.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Pagina: 69
70 | Nederlands
2 609 003 951 | (6.10.09) Bosch Power Tools
Zaagbladendepot (zie afbeelding B)
In het zaagbladendepot 5 kunt u zes zaagbladen
met een lengte van 110 mm bewaren. Leg de
zaagbladen met de enkelnokkenschacht (T-
schacht) in de daarvoor voorziene uitsparing
van het zaagbladendepot. Er kunnen drie zaag-
bladen boven elkaar liggen.
Sluit het zaagbladendepot en duw het tot aan de
aanslag in de uitsparing van de voetplaat 6.
Antisplinterplaatje (zie afbeelding C)
Het antisplinterplaatje 16 (toebehoren) kan uit-
splinteren van het oppervlak bij het zagen van
hout voorkomen. Het antisplinterplaatje kan al-
leen bij bepaalde zaagbladtypen en alleen bij
een zaaghoek van 0° worden gebruikt. De voet-
plaat 6 mag bij het zagen met het antisplinter-
plaatje niet naar achteren worden verplaatst
voor het zagen tot aan opstaande randen.
Druk het antisplinterplaatje 16 van onderen in
de voetplaat 6.
Zaaglijncontrole „Cut Control”
De zaaglijncontrole „Cut Control” maakt nauw-
keurige geleiding van het elektrische gereed-
schap langs een op het werkstuk getekende
zaaglijn mogelijk. Bij de bouwset „Cut Control”
horen het kijkvenster 11 met zaagmarkeringen
en de voet 10 ter bevestiging aan het elektrische
gereedschap.
„Cut Control” aan de voetplaat bevestigen
(zie afbeelding D)
Klem het kijkvenster voor „Cut Control” 11 in de
houders aan de voet 10 vast. Druk vervolgens de
voet iets samen en laat deze in de geleiding 17
van de voetplaat 6 vastklikken.
Afzuiging van stof en spanen
f Stof van materialen zoals loodhoudende verf,
enkele houtsoorten, mineralen en metaal
kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn.
Aanraking of inademing van stof kan leiden
tot allergische reacties en/of ziekten van de
ademwegen van de gebruiker of personen
die zich in de omgeving bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van ei-
ken- en beukenhout, gelden als kankerver-
wekkend, in het bijzonder in combinatie met
toevoegingsstoffen voor houtbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen).
Asbesthoudend materiaal mag alleen door
bepaalde vakmensen worden bewerkt.
– Gebruik indien mogelijk een stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de
werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmas-
ker met filterklasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften
voor de te bewerken materialen in acht.
Beschermkap (zie afbeeldingen E–F)
Monteer de beschermkap 9 voordat u het elek-
trische gereedschap op een stofafzuiging aan-
sluit.
Plaats de beschermkap 9 zodanig op het elektri-
sche gereedschap dat de middelste houder op
de aanraakbescherming 18 en de beide buiten-
ste houders in de uitsparing van het machine-
huis vastklikken.
Verwijder de beschermkap 9 voor werkzaamhe-
den zonder stofafzuiging en voor verstekzaag-
werkzaamheden. Druk daarvoor de bescherm-
kap ter hoogte van de buitenste houders samen
en trek deze naar voren los.
Stofafzuiging aansluiten
Steek een afzuigslang 3 (toebehoren) op de
afzuigadapter 4. Verbind de afzuigslang 3 met
een stofzuiger (toebehoren). Een overzicht van
aansluitingen op verschillende stofzuigers vindt
u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.
Schakel de spanenblaasvoorziening uit nadat u
de stofafzuiging aangesloten heeft (zie „Spanen-
blaasvoorziening”).
De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te be-
werken materiaal.
Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid
bijzonder gevaarlijk, kankerverwekkend of
droog stof een speciale zuiger.
Pagina: 70
Nederlands | 71
Bosch Power Tools 2 609 003 951 | (6.10.09)
Gebruik
Functies
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
Pendelbeweging instellen
Dankzij de in vier standen instelbare pendelbe-
weging kunnen zaagsnelheid, zaagcapaciteit en
zaagbeeld optimaal worden aangepast aan het
te bewerken materiaal.
Met de instelhendel 7 kunt u de pendelbewe-
ging ook terwijl het elektrische gereedschap
loopt instellen.
De optimale pendelbeweging voor de gewenste
toepassing kunt u proefondervindelijk bepalen.
Daarbij gelden de volgende adviezen:
– Hoe fijner en schoner de zaagrand moet wor-
den, hoe kleiner de pedelbeweging moet
worden ingesteld, of deze moet eventueel
helemaal worden uitgeschakeld.
– Schakel bij de bewerking van dunne materia-
len (bijv. metaalplaat) de pendelbeweging uit.
– Werk in harde materialen (bijv. staal) met
een kleine pendelbeweging.
– In zachte materialen en bij het zagen van
hout in de richting van de nerf kunt u met
maximale pendelbeweging werken.
Verstekhoek instellen (zie afbeelding G)
De voetplaat 6 kan voor verstekzaagsneden tot
45° naar rechts of naar links worden gedraaid.
De beschermkap 9 en het antisplinterplaatje 16
kunnen bij verstekzaagwerkzaamheden niet
worden gebruikt.
Verwijder indien nodig de beschermkap 9 (zie
„Beschermkap”, pagina 70) en verwijder het an-
tisplinterplaatje 16 (zie „Antisplinterplaatje”,
pagina 70).
Trek het zaagbladendepot 5 uit de voetplaat 6.
Draai de schroef 19 los en duw de voetplaat 6
iets in de richting van de afzuigadapter 4.
Voor het instellen van nauwkeurige verstekhoe-
ken heeft de voetplaat rechts en links vastklik-
punten bij 0°, 22,5° en 45°. Draai de voetplaat
6 volgens de schaalverdeling 20 in de gewenste
stand. Andere verstekhoeken kunt u met een
hoekmeter instellen.
Duw de voetplaat 6 vervolgens tot aan de aan-
slag in de richting van het zaagblad 15.
Draai de schroef 19 weer vast.
Zaaglijncontrole bij het zagen van verstek
Voor de zaaglijncontrole zijn op het kijkvenster
voor „Cut Control” 11 één markering 24 voor
haaks zagen (0°) en één markering 25 links en
rechts voor het zagen van verstek (45°) naar
links of naar rechts volgens de schaalverdeling
20 aanwezig.
De zaagmarkering voor verstekhoeken tussen 0°
en 45° is proportioneel. Deze kan op het kijk-
venster voor „Cut Control” 11 met een niet-per-
manente markeerstift aangegeven en gemakke-
lijk weer verwijderd worden.
Als u maatzuiver wilt werken, kunt het best eerst
proefzagen.
Voetplaat verstellen (zie afbeelding G)
Voor het zagen tot aan opstaande randen kunt u
de voetplaat 6 naar achteren verplaatsen.
Draai de schroef 19 los en duw de voetplaat 6
vervolgens tot aan de aanslag in de richting van
de afzuigadapter 4.
Draai de schroef 19 weer vast.
Zagen met verplaatste voetplaat 6 is alleen mo-
gelijk met een verstekhoek van 0°. Bovendien
mogen de zaaglijncontrole „Cut Control” met de
voet 10, de parallelgeleider met cirkelsnijder 21
(toebehoren) en het antisplinterplaatje 16 niet
worden gebruikt.
geen pendelbeweging
kleine pendelbeweging
gemiddelde pendelbeweging
grote pendelbeweging
0
˚
4
5
˚
4
5
˚
0˚
22,5˚
45˚
0
˚
4
5
˚
4
5
˚
24 25
11 10 6 20
Pagina: 71
72 | Nederlands
2 609 003 951 | (6.10.09) Bosch Power Tools
Spanenblaasvoorziening
Met de luchtstroom van de spanenblaasvoorzie-
ning 8 kan de zaaglijn vrij van spanen worden ge-
houden.
Ingebruikneming elektrisch gereedschap
f Let op de netspanning! De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de ge-
gevens op het typeplaatje van het elektri-
sche gereedschap. Met 230 V aangeduide
elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
In- en uitschakelen
Als u het elektrische gereedschap wilt inschake-
len drukt u op de aan/uit-schakelaar 2.
Voor het vergrendelen van de aan/uit-schake-
laar 2 houd u de schakelaar ingedrukt en duwt u
de blokkering 1 naar rechts of naar links.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitscha-
kelen laat u de aan/uit-schakelaar 2 los. Als de
aan/uit-schakelaar 2 vergrendeld is, drukt u de
schakelaar eerst in en laat u deze vervolgens los.
Aantal zaagbewegingen instellen
Door toe- of afnemende druk op de aan/uit-
schakelaar 2 kunt u het aantal zaagbewegingen
van het ingeschakelde elektrische gereedschap
traploos regelen.
Als de aan/uit-schakelaar 2 vergrendeld is, kan het
aantal zaagbewegingen niet worden verminderd.
Het vereiste aantal zaagbewegingen is afhanke-
lijk van het materiaal en de werkomstandighe-
den en kan proefsgewijs worden vastgesteld.
Geadviseerd wordt om het aantal zaagbewegin-
gen te verminderen als het zaagblad op het
werkstuk wordt geplaatst en bij het zagen van
kunststof en aluminium.
Bij langdurige werkzaamheden met een klein
aantal zaagbewegingen kan het elektrische ge-
reedschap zeer heet worden. Verwijder het
zaagblad en laat het elektrische gereedschap ca.
3 minuten met het maximale aantal zaagbewe-
gingen lopen om het te laten afkoelen.
Tips voor de werkzaamheden
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
f Gebruik bij het bewerken van kleine of dun-
ne werkstukken altijd een stabiele onder-
grond of een zaagstation (Bosch PLS 300).
Invallend zagen (zie afbeelding H)
f Alleen zachte materialen als hout en gips-
karton mogen invallend worden gezaagd.
Gebruik voor invallend zagen alleen korte zaag-
bladen. Invallend zagen is alleen mogelijk met
een verstekhoek van 0°.
Zet het elektrische gereedschap met de voorste
rand van de voetplaat 6 op het werkstuk, zonder
dat het zaagblad 15 het werkstuk aanraakt, en
schakel het in. Kies het maximale aantal zaagbe-
wegingen bij elektrisch gereedschap met een re-
geling van het aantal zaagbewegingen. Duw het
elektrische gereedschap stevig tegen het werk-
stuk en laat het zaagblad langzaam in het werk-
stuk invallen.
Zodra de voetplaat 6 met het hele oppervlak op
het werkstuk ligt, zaagt u langs de gewenste
zaaglijn verder.
Spanenblaasvoorziening inscha-
kelen: Schuif voor werkzaamhe-
den met een grote spaanafname
in hout, kunststof enz. de scha-
kelaar 8 in de richting van de af-
zuigaansluiting.
Spanenblaasvoorziening uit-
schakelen: Schuif voor werk-
zaamheden in metaal en bij een
aangesloten stofafzuiging de
schakelaar 8 in de richting van
het zaagblad.
Pagina: 72
Nederlands | 73
Bosch Power Tools 2 609 003 951 | (6.10.09)
Parallelgeleider met cirkelsnijder (toebehoren)
Voor werkzaamheden met de parallelgeleider
met cirkelsnijder 21 (toebehoren) mag de dikte
van het werkstuk maximaal 30 mm bedragen.
Verwijder de voet voor „Cut Control” 10 uit de
voetplaat 6. Druk vervolgens de voet iets samen
en neem deze uit de geleiding 17.
Parallel zagen (zie afbeelding I): Draai de vast-
zetschroef 22 los en duw de schaalverdeling van
de parallelgeleider door de geleiding 17 in de
voetplaat. Stel de gewenste zaagbreedte als
schaalverdelingswaarde aan de binnenkant van
de voetplaat in. Draai de vastzetschroef 22 vast.
Cirkels zagen (zie afbeelding J): Boor bij de zaag-
lijn binnen de te zagen cirkel een gat dat groot ge-
noeg is om het zaagblad erdoor te steken. Be-
werkt het boorgat met een frees of vijl, zodat het
zaagblad op de zaaglijn aansluit. Zet de vastzet-
schroef 22 aan de andere zijde van de parallelge-
leider. Duw de schaalverdeling van de parallelge-
leider door de geleiding 17 in de voetplaat. Boor
een gat in het midden van de uitsparing die u in
het werkstuk wilt zagen. Steek de centreerpunt
23 door de inwendige opening van de parallelge-
leider en in het geboorde gat. Stel de radius als
schaalverdelingswaarde aan de binnenkant van
de voetplaat in. Draai de vastzetschroef 22 vast.
Koel- en smeermiddel
Bij het zagen van metaal dient u vanwege de ver-
warming van het materiaal langs de zaaglijn
koel- resp. smeermiddel aan te brengen.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
f Houd het elektrische gereedschap en de
ventilatieopeningen altijd schoon om goed
en veilig te werken.
Reinig de zaagbladopname regelmatig. Neem
daarvoor het zaagblad uit het elektrische ge-
reedschap en klop het gereedschap licht op een
egaal oppervlak uit.
Sterke verontreiniging van het elektrische ge-
reedschap kan tot functiestoringen leiden. Zaag
daarom materialen waarbij veel stof vrijkomt
niet van onderen of boven het hoofd.
f Gebruik onder extreme gebruiksomstandig-
heden indien mogelijk altijd een afzuigin-
stallatie. Blaas de ventilatieopeningen re-
gelmatig schoon en sluit het gereedschap
aan via een aardlekschakelaar. Tijdens het
bewerken van metalen kan geleidend stof in
het elektrische gereedschap terechtkomen.
Daardoor kan de veiligheidsisolatie van het
elektrische gereedschap worden geschaad.
Smeer het steunwiel 14 af en toe met een drup-
pel olie.
Controleer het steunwiel 14 regelmatig. Als het
steunwiel versleten is, moet het door een erken-
de Bosch-klantenservice worden vervangen.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks
zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch de-
fect raken, dient de reparatie te worden uitge-
voerd door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het elektrische gereedschap.
Pagina: 73
74 | Nederlands
2 609 003 951 | (6.10.09) Bosch Power Tools
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en
verpakkingen moeten op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in na-
tionaal recht moeten niet meer bruikbare elek-
trische gereedschappen apart worden ingeza-
meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PST 900 PEL.

Stel een vraag over de Bosch PST 900 PEL

Heb je een vraag over de Bosch PST 900 PEL en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PST 900 PEL. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PST 900 PEL zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.