Bosch PST 650 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PST 650. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: PST 650
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 30
Nederlands | 31
Bosch Power Tools 2 609 005 761 | (1.8.11)
f Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
f Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
f Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.
f Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
f Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaartegebruiken.Hetgebruikvaneenaardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.
Veiligheid van personen
f Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan toternstige ver-
wondingen leiden.
f Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trischegereedschap,vermindert het risico van verwondin-
gen.
f Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekkerinhetstopcontactsteektofdeaccuaansluiten
voordatuhetgereedschapoppaktofdraagt.Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
f Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
f Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
f Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
f Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik
van elektrische gereedschappen
f Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
f Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
f Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
f Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
f Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
lenzodaniggebrokenofbeschadigdzijndatdewerking
van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïn-
vloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het ge-
bruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in
slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
f Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
f Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Service
f Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
OBJ_BUCH-1524-001.book Page 31 Monday, August 1, 2011 11:19 AM
Pagina: 31
32 | Nederlands
2 609 005 761 | (1.8.11) Bosch Power Tools
Veiligheidsvoorschriften voor decou-
peerzagen
f Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap verborgen stroomleidingen of de ei-
gen stroomkabel kan raken. Contact met een onder
spanning staande leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische
schok leiden.
Overige veiligheidsvoorschriften en
tips voor de werkzaamheden
f Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar wordt
gezaagd. Grijp niet onder het werkstuk. Bij aanraking
van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.
f Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingescha-
keld naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar voor
een terugslag als het inzetgereedschap in het werkstuk
vasthaakt.
f Let erop dat de voetplaat bij het zagen stabiel ligt. Een
schuin zaagblad kan breken of tot een terugslag leiden.
f Schakel het elektrische gereedschap na beëindiging
van de werkzaamheden uit en trek het zaagblad pas uit
dezaagsnedenadathetgereedschaptotstilstandisge-
komen. Zo voorkomt u een terugslag en kunt u het elektri-
sche gereedschap veilig neerleggen.
f Gebruik alleen onbeschadigde zaagbladen die hele-
maal in orde zijn. Verbogen of niet-scherpe zaagbladen
kunnen breken, het zagen negatief beïnvloeden of een te-
rugslag veroorzaken.
f Rem het zaagblad na het uitschakelen niet af door er
aan de zijkant tegen te drukken. Anders kan het zaag-
blad beschadigd worden, breken of een terugslag veroor-
zaken.
f Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.
f Zethetwerkstukvast.Eenmetspanvoorzieningenofeen
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
f Reinig de schacht van het zaagblad voor het inzetten.
Een vervuilde schacht kan niet stevig worden bevestigd.
f Controleer of het zaagblad stevig vastzit. Een los zaag-
blad kan uit de zaaghouder vallen en kan u verwonden.
f Het zaagblad mag niet langer zijn dan nodig is voor de
gewenste zaagsnede. Gebruik voor het zagen van nau-
we bochten een smal zaagblad.
f Als het zaagblad bij het verwijderen vastklemt, duwt u de
zaagbladopname iets naar voren (max. 2 mm).
f Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele
houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk
voor de gezondheid zijn en tot allergische reacties,
luchtwegaandoeningen en/of kanker leiden. As-
besthoudendmateriaalmagalleendoordaartoebevoegde
vakmensen worden bewerkt.
– Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschik-
te stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
f Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
f Letopdenetspanning!Despanningvandestroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
f De op het machinehuis aangebrachte beschermbeugel
(zie afbeelding 13, pagina 67) voorkomt onbedoeld
aanraken van het zaagblad tijdens de werkzaamheden
en mag niet worden verwijderd.
f Controleer vóór het begin van de zaagwerkzaamheden
hout, spaanplaat, bouwmaterialenenz.opvoorwerpen
zoals spijkers, schroeven en dergelijke, en verwijder
deze indien nodig.
f Alleen zachte materialen zoals hout en gipskarton mo-
gen invallend worden gezaagd. Gebruik voor invallend
zagen alleen korte zaagbladen.
f Bij lange en rechte zaagsneden in dik hout (>40 mm) kan
de zaaglijn onnauwkeurig verlopen. Voor nauwkeurig za-
genwordtinditgevalhetgebruikvaneenBosch-cirkelzaag
geadviseerd.
f Gebruik bij het bewerken van kleine of dunne werk-
stukken altijd een stabiele ondergrond of een zaagsta-
tion (Bosch PLS 300).
f Gebruik onder extreme gebruiksomstandigheden in-
dien mogelijk altijd een afzuiginstallatie. Blaas de ven-
tilatieopeningen regelmatig schoon en sluit het ge-
reedschap aan via een aardlekschakelaar. Tijdens het
bewerken van metalen kan geleidend stof in het elektri-
sche gereedschap terechtkomen. Daardoor kan de veilig-
heidsisolatie van het elektrische gereedschap worden ge-
schaad.
OBJ_BUCH-1524-001.book Page 32 Monday, August 1, 2011 11:19 AM
Pagina: 32
Nederlands | 33
Bosch Power Tools 2 609 005 761 | (1.8.11)
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het elektrische gereedschap goed en veilig
te gebruiken.
Meegeleverd
Decoupeerzaag.
Zaaglijncontrole „Cut Control”, antisplinterplaatje, inzetge-
reedschap en overig afgebeeld of beschreven toebehoren
worden niet standaard meegeleverd.
Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogram-
ma.
Gebruik volgens bestemming
Het gereedschap is bestemd voor het met vaste steun schul-
pen en het zagen van uitsparingen in hout, kunststof, metaal,
keramiekplaten en rubber. De machine is geschikt om recht
en in bochten te zagen met een verstekhoek tot 45°. De ad-
viezen voor zaagbladen moeten in acht worden genomen.
Technische gegevens
De technische gegevens van het product staan vermeld in de
tabel op pagina 60.
Degegevensgeldenvoornominalespanningen[U]230 V.Bij
afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoe-
ringen kunnen deze gegevens afwijken.
Symbool Betekenis
PST 650/PST 670: Decoupeerzaag
Grijs gemarkeerd gebied: Hand-
greep (geïsoleerd greepvlak)
Leesalleveiligheidsvoorschriftenen
aanwijzingen
Trek altijd vóór werkzaamheden aan
het elektrische gereedschap de net-
stekker uit het stopcontact
Draag werkhandschoenen
Extra informatie
Bewegingsrichting
Reactierichting
Volgende handelingsstap
Verboden handeling
Juist resultaat
Afzuiging
Spanenblaasvoorziening
Inschakelen
Uitschakelen
Aan/uit-schakelaar vastzetten
Breng bij het zagen van metaal langs
de zaaglijn koel- resp. smeermiddel
aan
Zaag met matige druk om een opti-
maalennauwkeurigzaagresultaatte
bereiken.
Zaaknummer (10 posities)
P1 Opgenomen vermogen
n0 Onbelast aantal slagen
Max. zaagdiepte
Hout
Aluminium
Metaal
Spaanplaat
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003
/II Symbool voor beschermingsklasse
II (volledig geïsoleerd)
LpA Geluidsdrukniveau
LwA Geluidsvermogenniveau
K Onzekerheid
ah Totale trillingswaarde
Symbool Betekenis
OBJ_BUCH-1524-001.book Page 33 Monday, August 1, 2011 11:19 AM
Pagina: 33
34 | Nederlands
2 609 005 761 | (1.8.11) Bosch Power Tools
Letophetzaaknummerophettypeplaatjevanhetelektrische
gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektri-
sche gereedschappen kunnen afwijken.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG en
2006/42/EG.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 20.07.2011
Informatie over geluid en trillingen
Demeetwaardenvanhetproductstaanvermeldindetabelop
pagina 60.
Geluids- en totale trillingswaarden (vectorsom van drie rich-
tingen) bepaald volgens EN 60745.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
stetoepassingenvanhetelektrischegereedschap.Alsechter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
detrillingsbelastinggedurendedegehelearbeidsperiodedui-
delijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschapuitgeschakeldis,ofwaarinhetgereedschapwel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelenterbeschermingvan
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Montage en gebruik
Onderhoud en reiniging
f Houd het elektrische gereedschap, de ventilatieope-
ningen en de gereedschapopname schoon om goed en
veilig te werken.
Reinig de zaagbladopname regelmatig. Neem daarvoor het
zaagblad uit het elektrische gereedschap en klop het gereed-
schap licht op een egaal oppervlak uit.
Controleerhetsteunwiel regelmatig.Alshetsteunwielversle-
ten is, moet het door een erkende Bosch-klantenservice wor-
den vervangen.
Smeer de geleidingsrol af en toe met een druppel olie (zie
afbeelding 14, pagina 67).
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice adviseren u graag
bij vragen over de aankoop, het gebruik en de instelling van
producten en toebehoren.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Handelingsdoel Afbeel-
ding
Pagina
Zaagblad inzetten 1 61
Zaagblad verwijderen 2 61
Positie van de geleidingsrol
aanpassen 3 61
Antisplinterplaatje monteren 4 62
Montage en gebruik van de
zaaglijncontrole „Cut Control” 5 62
Afzuiging aansluiten 6 63
Verstekhoek instellen 7 63–64
Spanenblaasvoorziening
inschakelen 8 64
In- en uitschakelen 9 65
Elektrisch gereedschap alleen
ingeschakeld naar het werkstuk
bewegen 10 65
Invallend zagen 11 66
Smering bij het bewerken van
metaal 12 66
Toebehoren kiezen – 68–69
OBJ_BUCH-1524-001.book Page 34 Monday, August 1, 2011 11:19 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PST 650.

Stel een vraag over de Bosch PST 650

Heb je een vraag over de Bosch PST 650 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PST 650. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PST 650 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.