Bosch PST 1000 PEL handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PST 1000 PEL. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: PST 1000 PEL
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 49
50 | Nederlands
2 609 005 651 | (10.8.11) Bosch Power Tools
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrische gereedschappen
Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet wor-
den opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Hetindewaarschuwingengebruiktebegrip„elektrischgereed-
schap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor
gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).
Veiligheid van de werkomgeving
f Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
f Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
f Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Elektrische veiligheid
f De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moetinhetstopcontactpassen.Destekkermagingeen
gevalwordenveranderd.Gebruikgeenadapterstekkers
incombinatiemetgeaardeelektrischegereedschappen.
Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beper-
ken het risico van een elektrische schok.
f Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
f Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
f Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrischegereedschaptedragenofoptehangenofom
destekkeruithetstopcontacttetrekken.Houddekabel
uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegen-
de gereedschapdelen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
f Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
f Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.
Veiligheid van personen
f Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-
wondingen leiden.
f Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen,eenveiligheidshelmofgehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische
gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
f Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekkerinhetstopcontactsteektofdeaccuaansluiten
voordatuhetgereedschapoppaktofdraagt.Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
f Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
f Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
f Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
f Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van
elektrische gereedschappen
f Overbelasthetgereedschapniet.Gebruikvooruwwerk-
zaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereed-
schap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u
beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
f Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
f Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-1053-002.book Page 50 Wednesday, August 10, 2011 8:56 AM
Pagina: 50
Nederlands | 51
Bosch Power Tools 2 609 005 651 | (10.8.11)
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
f Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
f Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
lenzodaniggebrokenofbeschadigdzijndatdewerking
van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïn-
vloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het ge-
bruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in
slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
f Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
f Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Service
f Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor decoupeerzagen
f Houdhetgereedschapaandegeïsoleerdegreepvlakken
vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetge-
reedschap verborgen stroomleidingen of de eigen
stroomkabel kan raken. Contact met een onder spanning
staandeleidingkanookmetalendelenvanhetgereedschap
onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.
f Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar wordt
gezaagd. Grijp niet onder het werkstuk. Bij aanraking
van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.
f Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingescha-
keld naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar voor
een terugslag als het inzetgereedschap in het werkstuk
vasthaakt.
f Let erop dat de voetplaat 7 bij het zagen stabiel ligt. Een
schuin zaagblad kan breken of tot een terugslag leiden.
f Schakel het elektrische gereedschap na beëindiging
van de werkzaamheden uit en trek het zaagblad pas uit
dezaagsnedenadathetgereedschaptotstilstandisge-
komen. Zo voorkomt u een terugslag en kunt u het elektri-
sche gereedschap veilig neerleggen.
f Gebruik alleen onbeschadigde zaagbladen die hele-
maal in orde zijn. Verbogen of niet-scherpe zaagbladen
kunnen breken, het zagen negatief beïnvloeden of een te-
rugslag veroorzaken.
f Rem het zaagblad na het uitschakelen niet af door er
aan de zijkant tegen te drukken. Anders kan het zaag-
blad beschadigd worden, breken of een terugslag veroor-
zaken.
f Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.
f Zethetwerkstukvast.Eenmetspanvoorzieningenofeen
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.
Product- en vermogensbeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwingen en
allevoorschriften.Alsdewaarschuwingenen
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het gereedschap is bestemd voor het met vaste steun schul-
pen en het zagen van uitsparingen in hout, kunststof, metaal,
keramiekplaten en rubber. De machine is geschikt om recht
en in bochten te zagen met een verstekhoek tot 45°. De ad-
viezen voor zaagbladen moeten in acht worden genomen.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Blokkering van de aan/uit-schakelaar
2 Stelwiel vooraf instelbaar aantal zaagbewegingen
3 Aan/uit-schakelaar
4 Afzuigslang*
5 Afzuigaansluiting
6 Spanhendel voor de voetplaat (PST 1000 PEL)
7 Voetplaat
8 Instelhendel pendelbeweging
9 Schakelaar voor spanenblaasvoorziening
10 Beschermkap voor afzuiging
11 Glijvoet (PST 1000 PEL)
12 Kijkvenster voor zaaglijncontrole „Cut Control”
13 Voet voor zaaglijncontrole „Cut Control”
14 Werklamp
15 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
16 Zaaghouder
OBJ_BUCH-1053-002.book Page 51 Wednesday, August 10, 2011 8:56 AM
Pagina: 51
52 | Nederlands
2 609 005 651 | (10.8.11) Bosch Power Tools
17 SDS-hendel voor ontgrendeling van zaagblad
18 Steunwiel
19 Zaagblad*
20 Bescherming tegen aanraken
21 Zaagbladendepot (PST 900 PEL)
22 Antisplinterplaatje*
23 Geleiding voor de parallelgeleider
24 Schroef (PST 900 PEL)
25 Schaalverdeling verstekhoek
26 Parallelgeleider met cirkelsnijder*
27 Vastzetschroef van de parallelgeleider*
28 Centreerpunt van cirkelsnijder
29 Zaagmarkering 0°
30 Zaagmarkering 45°
31 Zaagmarkering 45° met glijvoet (PST 1000 PEL)
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
stetoepassingenvanhetelektrischegereedschap.Alsechter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
detrillingsbelastinggedurende de gehele arbeidsperiode dui-
delijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschapuitgeschakeldis,ofwaarinhetgereedschapwel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelenterbeschermingvan
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU,
2004/108/EG en 2006/42/EG.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Decoupeerzaag PST 900 PEL PST 1000 PEL
Zaaknummer 3603CA02.. 3 603 CA0 3..
Zaaglijncontrole
„Cut Control” z z
Regeling aantal
zaagbewegingen z z
Vooraf instelbaar aan-
tal zaagbewegingen z z
Pendelbeweging z z
Opgenomen ver-
mogen W 620 650
Afgegeven vermogen W 340 360
Onbelast aantal
zaagbewegingen n0 min-1
500–3100 500–3100
Zaagbeweging mm 23 23
Max. zaagdiepte
– in hout
– in aluminium
– in staal (ongele-
geerd)
mm
mm
mm
90
15
8
100
20
10
Zaaghoek (links/
rechts) max. ° 45 45
Gewicht volgens
EPTA-Procedure
01/2003 kg 2,1 2,2
Isolatieklasse /II /II
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken-
de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze
gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereed-
schap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschap-
pen kunnen afwijken.
PST
900
PEL
PST
1000
PEL
Meetwaarden voor geluid bepaald
volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van
het gereedschap bedraagt kenmer-
kend
Geluidsdrukniveau
Geluidsvermogenniveau
Onzekerheid K=
Draag een gehoorbescherming.
dB(A)
dB
dB(A)
86
97
3
86
97
3
Totale trillingswaarden ah (vectors-
om van drie richtingen) en onzeker-
heid K bepaald volgens EN 60745:
Zagen van spaanplaat:
ah
K
Zagen van metaalplaat:
ah
K
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
11,5
4,0
8,5
2,0
10,0
2,0
7,0
2,0
OBJ_BUCH-1053-002.book Page 52 Wednesday, August 10, 2011 8:56 AM
Pagina: 52
Nederlands | 53
Bosch Power Tools 2 609 005 651 | (10.8.11)
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 03.08.2011
Montage
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Zaagblad inzetten of vervangen
f Draagwerkhandschoenenbijdemontagevanhetzaag-
blad. Bij het aanraken van het zaagblad bestaat verwon-
dingsgevaar.
Zaagblad kiezen
Een overzicht van geadviseerde zaagbladen vindt u aan het
einde van deze gebruiksaanwijzing. Gebruik alleen zaagbla-
den met enkelnokkenschacht (T-schacht). Het zaagblad mag
niet langer zijn dan nodig is voor de gewenste zaagsnede.
Gebruik voor het zagen van nauwe bochten een smal zaag-
blad.
Zaagblad inzetten (zie afbeelding A1)
Verwijder indien nodig de beschermkap 10 (zie „Bescherm-
kap”).
Duw het zaagblad 19 met de tanden in de zaagrichting totdat
het vastklikt in de zaaghouder 16. De SDS-hendel 17 springt
automatisch naar achteren en het zaagblad wordt vergren-
deld. Duw de hendel 17 niet met de hand naar achteren. An-
ders kunt u het elektrische gereedschap beschadigen.
Let er bij het inzetten van het zaagblad op dat de rug van het
zaagblad in de groef van het steunwiel 18 ligt.
f Controleer of het zaagblad stevig vastzit. Een los zaag-
blad kan uit de zaaghouder vallen en kan u verwonden.
Zaagblad uitwerpen (zie afbeelding A2)
f Houd het elektrische gereedschap bij het uitwerpen
van het zaagblad zo, dat er geen personen of dieren ge-
wond worden door het uitgeworpen zaagblad.
Draai de SDS-hendel 17 tot deze niet meer verder kan in de
richting van de aanraakbeveiliging 20 naar voren. Het zaag-
blad wordt losgemaakt en uitgeworpen.
Zaagbladendepot (PST 900 PEL) (zie afbeelding B)
In het zaagbladendepot 21 kunt u zes zaagbladen met een
lengte van 110 mm bewaren. Leg de zaagbladen met de en-
kelnokkenschacht (T-schacht) in de daarvoor voorziene uit-
sparing van het zaagbladendepot. Er kunnen drie zaagbladen
boven elkaar liggen.
Sluithetzaagbladendepotenduwhettotaandeaanslaginde
uitsparing van de voetplaat 7.
Glijvoet (PST 1000 PEL)
Bij de bewerking van kwetsbare oppervlakken kunt u de glij-
voet 11 op de voetplaat 7 plaatsen, om krassen op het opper-
vlak te voorkomen.
Als u de glijvoet wilt aanbrengen, maakt u deze 11 vooraan
aan de voetplaat 7 vast, drukt u hem achteraan omhoog en
laat u hem vastklikken.
Antisplinterplaatje
Hetantisplinterplaatje22(toebehoren)kanuitsplinterenvan
het oppervlak bij het zagen van hout voorkomen. Het antis-
plinterplaatjekanalleenbijbepaaldezaagbladtypenenalleen
bij een zaaghoek van 0° worden gebruikt. De voetplaat 7 mag
bij het zagen met het antisplinterplaatje niet naar achteren
worden verplaatst voor het zagen tot aan opstaande randen.
Druk het antisplinterplaatje 22 van onderen in de voetplaat 7.
PST 1000 PEL (zie afbeelding C): Bij gebruik van de glijvoet
11 wordt het antisplinterplaatje 22 niet in de voetplaat 7,
maar in de glijvoet geplaatst.
Zaaglijncontrole „Cut Control”
De zaaglijncontrole „Cut Control” maakt nauwkeurige gelei-
ding van het elektrische gereedschap langs een op het werk-
stuk getekende zaaglijn mogelijk. Bij de bouwset „Cut Con-
trol” horen het kijkvenster 12 met zaagmarkeringen en de
voet 13 ter bevestiging aan het elektrische gereedschap.
„Cut Control” aan de voetplaat bevestigen
(zie afbeelding D)
Klem het kijkvenster voor „Cut Control” 12 in de houders aan
de voet 13 vast. Druk vervolgens de voet iets samen en laat
deze in de geleiding 23 van de voetplaat 7 vastklikken.
„Cut Control” aan glijvoet bevestigen (PST 1000 PEL)
(zie afbeelding E)
Bij dit systeem van zaaglijncontrole kan het kijkvenster voor
„Cut Control” 12 samen met de voet 13 op de voetplaat 7 of
apartrechtstreeksinde houdersopdeglijvoet 11wordenbe-
vestigd.
Verwijder de voet voor „Cut Control” 13 uit de voetplaat 7.
Druk vervolgens de voet iets samen en neem deze uit de gelei-
ding 23.
Trek het kijkvenster voor „Cut Control” 12 los van de voet 13
en klem het in de houders op de glijvoet 11 vast.
Afzuiging van stof en spanen
f Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatiemettoevoegingsstoffenvoorhoutbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-1053-002.book Page 53 Wednesday, August 10, 2011 8:56 AM
Pagina: 53
54 | Nederlands
2 609 005 651 | (10.8.11) Bosch Power Tools
– Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschik-
te stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
f Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
Beschermkap (zie afbeelding F)
Monteer de beschermkap 10 voordat u het elektrische ge-
reedschap op een stofafzuiging aansluit.
Zet de beschermkap 10 zodanig op het elektrische gereed-
schap dat de houders in de uitsparingen van het machinehuis
vastklikken.
Verwijder de beschermkap 10 voor werkzaamheden zonder
stofafzuiging en voor verstekzaagwerkzaamheden. Druk
daarvoor de beschermkap ter hoogte van de buitenste hou-
ders samen en trek deze naar voren los.
Stofafzuiging aansluiten
Steek een afzuigslang 4 (toebehoren) op de afzuigadapter 5.
Verbind de afzuigslang 4 met een stofzuiger (toebehoren).
Een overzicht van aansluitingen op verschillende stofzuigers
vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.
Schakel de spanenblaasvoorziening uit nadat u de stofafzui-
ging aangesloten heeft (zie „Spanenblaasvoorziening”).
De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken mate-
riaal.
Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder ge-
vaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.
Gebruik
Functies
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Pendelbeweging instellen
Dankzijdeinvierstandeninstelbarependelbewegingkunnen
zaagsnelheid, zaagcapaciteit en zaagbeeld optimaal worden
aangepast aan het te bewerken materiaal.
Met de instelhendel 8 kunt u de pendelbeweging ook terwijl
het elektrische gereedschap loopt instellen.
De optimale pendelbeweging voor de gewenste toepassing
kunt u proefondervindelijk bepalen. Daarbij gelden de vol-
gende adviezen:
– Hoe fijner en schoner de zaagrand moet worden, hoe klei-
ner de pedelbeweging moet worden ingesteld, of deze
moet eventueel helemaal worden uitgeschakeld.
– Schakel bij de bewerking van dunne materialen (bijv.
metaalplaat) de pendelbeweging uit.
– Werk in harde materialen (bijv. staal) met een kleine pen-
delbeweging.
– Inzachtematerialenenbijhetzagenvanhoutinderichting
van de nerf kunt u met maximale pendelbeweging werken.
Verstekhoek instellen
De voetplaat 7 kan voor verstekzaagsneden tot 45° naar
rechts of naar links worden gedraaid.
De beschermkap 10 en het antisplinterplaatje 22 kunnen bij
verstekzaagwerkzaamheden niet worden gebruikt.
Verwijder indien nodig de beschermkap 10 (zie „Bescherm-
kap”, pagina 54) en verwijder het antisplinterplaatje 22 (zie
„Antisplinterplaatje”, pagina 53).
PST 900 PEL (zie afbeelding G):
– Trek het zaagbladendepot 21 uit de voetplaat 7.
– Draai de schroef 24 los en duw de voetplaat 7 iets in de
richting van de afzuigadapter 5.
– Voor het instellen van nauwkeurige verstekhoeken heeft
devoetplaatrechtsenlinksvastklikpuntenbij0°,22,5° en
45°.Draaidevoetplaat7volgensdeschaalverdeling25in
de gewenste stand. Andere verstekhoeken kunt u met een
hoekmeter instellen.
– Duw de voetplaat 7 vervolgens tot aan de aanslag in de
richting van het zaagblad 19.
– Draai de schroef 24 weer vast.
PST 1000 PEL (zie afbeelding H):
– Open de spanhendel 6 van de voetplaat en schuif de voet-
plaat 7 iets in de richting van de afzuigadapter 5.
– Voor het instellen van nauwkeurige verstekhoeken heeft
devoetplaatrechtsenlinksvastklikpuntenbij0°,22,5° en
45°.Draaidevoetplaat7volgensdeschaalverdeling25in
de gewenste stand. Andere verstekhoeken kunt u met een
hoekmeter instellen.
– Duw de voetplaat 7 vervolgens tot aan de aanslag in de
richting van het zaagblad 19.
– Sluit de spanhendel 6 om de voetplaat in de ingestelde po-
sitie te vergrendelen.
Zaaglijncontrole bij het zagen van verstek (PST 900 PEL)
Voor de zaaglijncontrole zijn op het kijkvenster voor „Cut Con-
trol”12éénmarkering29voorhaakszagen(0°)enéénmarke-
ring 30 links en rechts voor het zagen van verstek (45°) naar
links of naar rechts volgens de schaalverdeling 25 aanwezig.
De zaagmarkering voor verstekhoeken tussen 0° en 45° is
proportioneel.Dezekanophetkijkvenstervoor„CutControl”
12 met een niet-permanente markeerstift aangegeven en ge-
makkelijk weer verwijderd worden.
Als u maatzuiver wilt werken, kunt het best eerst proefzagen.
geen pendelbeweging
kleine pendelbeweging
gemiddelde pendelbeweging
grote pendelbeweging
0
˚
4
5
˚
4
5
˚
0˚
22,5˚
45˚
0
˚
4
5
˚
4
5
˚
29 30
12 13 7 25
OBJ_BUCH-1053-002.book Page 54 Wednesday, August 10, 2011 8:56 AM
Pagina: 54
Nederlands | 55
Bosch Power Tools 2 609 005 651 | (10.8.11)
Zaaglijncontrole bij het zagen van verstek
(PST 1000 PEL)
Voordezaaglijncontrolezijnop hetkijkvenstervoor„CutCon-
trol”12éénmarkering29voorhaakszagen(0°)entweemar-
keringenlinksenrechtsvoorhetzagenvanverstek(45°)naar
links of naar rechts volgens de schaalverdeling 25 aanwezig.
Bij de bevestiging van de zaaglijncontrole met de voet voor
„Cut Control” 13 op de voetplaat 7 geldt de binnenste marke-
ring 30. Bij de bevestiging van het kijkvenster voor „Cut Con-
trol”12rechtstreeksopdeglijvoet11geldtdebuitenstemar-
kering 31.
De zaagmarkering voor verstekhoeken tussen 0° en 45° is
proportioneel.Dezekanophetkijkvenstervoor„CutControl”
12 met een niet-permanente markeerstift aangegeven en ge-
makkelijk weer verwijderd worden.
Als u maatzuiver wilt werken, kunt het best eerst proefzagen.
Voetplaat verstellen
Voor het zagen tot aan opstaande randen kunt u de voetplaat
7 naar achteren verplaatsen.
PST 900 PEL (zie afbeelding G):
– Trek het zaagbladendepot 21 uit de voetplaat 7.
– Draai de schroef 24 los en duw de voetplaat 7 vervolgens
tot aan de aanslag in de richting van de afzuigadapter 5.
– Draai de schroef 24 weer vast.
PST 1000 PEL (zie afbeelding H):
– Open de spanhendel 6 van de voetplaat en schuif de voet-
plaat 7 tot aan de aanslag in de richting van de afzuigadap-
ter 5.
– Sluit de spanhendel 6 om de voetplaat in de ingestelde po-
sitie te vergrendelen.
Zagen met verplaatste voetplaat 7 is alleen mogelijk met een
verstekhoek van 0°. Bovendien mogen de zaaglijncontrole
„Cut Control” met de voet 13, de parallelgeleider met cir-
kelsnijder 26 (toebehoren) en het antisplinterplaatje 22 niet
worden gebruikt.
Spanenblaasvoorziening
Met de luchtstroom van de spanenblaasvoorziening 9 kan de
zaaglijn vrij van spanen worden gehouden.
Ingebruikneming
f Letopdenetspanning!Despanningvandestroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
LED-werklampje inschakelen
Het werklampje 14 zorgt voor beter zicht op de plaats waar u
werkt. U kunt bijzonder goede zaagresultaten bereiken wan-
neer u het werklampje samen met de zaaglijncontrole „Cut
Control” gebruikt.
Schakel het werklampje 14 in door de aan/uit-schakelaar 3
licht in te drukken. Wanneer u de aan/uit-schakelaar verder
indrukt, wordt de machine ingeschakeld en brandt het
werklampje nog steeds.
f Kijk niet recht in het werklampje, het kan u verblinden.
In- en uitschakelen
Alsuhetelektrischegereedschapwiltinschakelendruktuop
de aan/uit-schakelaar 3.
Voorhetvergrendelenvandeaan/uit-schakelaar3houdude
schakelaaringedruktenduwtudeblokkering1naarrechtsof
naar links.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de
aan/uit-schakelaar 3 los. Als de aan/uit-schakelaar 3 vergren-
deld is, drukt u de schakelaar eerst in en laat u deze vervol-
gens los.
Aantal zaagbewegingen regelen of vooraf instellen
Doortoe-ofafnemendedrukopdeaan/uit-schakelaar3kuntu
het aantal zaagbewegingen van het ingeschakelde elektrische
gereedschap traploos regelen.
Alsdeaan/uit-schakelaar3vergrendeldis,werkthetelektrische
gereedschap met een vooraf ingesteld aantal zaagbewegingen.
Met het stelwiel vooraf instelbaar aantal zaagbewegingen 2
kunt u het aantal zaagbewegingen vooraf instellen en tijdens
het gebruik veranderen.
Het vereiste aantal zaagbewegingen is afhankelijk van het ma-
teriaal en de werkomstandigheden en kan proefsgewijs wor-
den vastgesteld.
Geadviseerd wordt om het aantal zaagbewegingen te vermin-
deren als het zaagblad op het werkstuk wordt geplaatst en bij
het zagen van kunststof en aluminium.
Bij langdurige werkzaamheden met een klein aantal zaagbe-
wegingenkanhetelektrischegereedschapzeerheetworden.
Werp het zaagblad uit en laathet elektrische gereedschap ca.
3 minmethetmaximaleaantalzaagbewegingenlopenomhet
te laten afkoelen.
Spanenblaasvoorziening inschakelen:
Schuif voor werkzaamheden met een gro-
tespaanafnameinhout,kunststofenz.de
schakelaar 9 in de richting van de afzuig-
aansluiting.
0
˚
4
5
˚
4
5
˚
0˚
22,5˚
45˚
0
˚
4
5
˚
4
5
˚
0˚
22,5˚
45˚
30 25 31 25
12 13 7 11
Spanenblaasvoorziening uitschakelen:
Schuif voor werkzaamheden in metaal en
bij een aangesloten stofafzuiging de scha-
kelaar 9 in de richting van het zaagblad.
1–2: klein aantal zaagbewegingen
3–4: gemiddeld aantal zaagbewegingen
5–6: groot aantal zaagbewegingen
OBJ_BUCH-1053-002.book Page 55 Wednesday, August 10, 2011 8:56 AM
Pagina: 55
56 | Nederlands
2 609 005 651 | (10.8.11) Bosch Power Tools
Tips voor de werkzaamheden
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
f Gebruik bij het bewerken van kleine of dunne werk-
stukken altijd een stabiele ondergrond of een zaagsta-
tion (Bosch PLS 300).
Zaag met matige druk om een optimaal en nauwkeurig zaag-
resultaat te bereiken.
Bij lange en rechte zaagsneden in dik hout (>40 mm) kan de
zaaglijn onnauwkeurig verlopen. Voor nauwkeurig zagen
wordt in dit geval het gebruik van een Bosch-cirkelzaag gead-
viseerd.
Invallend zagen (zie afbeelding I)
f Alleenzachtematerialenals houtengipskartonmogen
invallend worden gezaagd.
Gebruik voor invallend zagen alleen korte zaagbladen. Inval-
lend zagen is alleen mogelijk met een verstekhoek van 0°.
Zet het elektrische gereedschap met de voorste rand van de
voetplaat 7 op het werkstuk, zonder dat het zaagblad 19 het
werkstuk aanraakt, en schakel het in. Kies het maximale aan-
tal zaagbewegingen bij elektrisch gereedschap met een rege-
ling van het aantal zaagbewegingen. Duw het elektrische ge-
reedschap stevig tegen het werkstuk en laat het zaagblad
langzaam in het werkstuk invallen.
Zodra de voetplaat 7 met het hele oppervlak op het werkstuk
ligt, zaagt u langs de gewenste zaaglijn verder.
Parallelgeleider met cirkelsnijder (toebehoren)
Voor werkzaamheden met de parallelgeleider met cirkelsnij-
der26(toebehoren)magdediktevanhetwerkstukmaximaal
30 mm bedragen.
Verwijder de voet voor „Cut Control” 13 uit de voetplaat 7.
Druk vervolgens de voet iets samen en neem deze uit de gelei-
ding 23.
PST 1000 PEL: Als u de glijvoet 11 gebruikt, kunt u het kijk-
venster voor „Cut Control” 12 vóór op de glijvoet klemmen.
Ditvergemakkelijktdenauwkeurigeinstellingopdegewenste
zaaglijn,vooralbijhetzakenvanverstek(zie„Zaaglijncontrole
bij het zagen van verstek”, pagina 55).
Parallel zagen (zie afbeelding J): Draai de vastzetschroef 27
losenduwdeschaalverdelingvan de parallelgeleider door de
geleiding 23 in de voetplaat. Stel de gewenste zaagbreedte
als schaalverdelingswaarde aan de binnenkant van de voet-
plaat in. Draai de vastzetschroef 27 vast.
Cirkels zagen (zie afbeelding K): Boor bij de zaaglijn binnen
detezagencirkeleengatdatgrootgenoegis omhetzaagblad
erdoor te steken. Bewerkt het boorgat met een frees of vijl,
zodat het zaagblad op de zaaglijn aansluit. Zet de vastzet-
schroef 27 aan de andere zijde van de parallelgeleider. Duw
de schaalverdeling van de parallelgeleider door de geleiding
23 in de voetplaat. Boor een gat in het midden van de uitspa-
ring die u in het werkstuk wilt zagen. Steek de centreerpunt
28 door de inwendige opening van de parallelgeleider en in
het geboorde gat. Stel de radius als schaalverdelingswaarde
aan de binnenkant van de voetplaat in. Draai de vastzet-
schroef 27 vast.
Koel- en smeermiddel
Bij het zagen van metaal dient u vanwege de verwarming van
hetmateriaallangsdezaaglijnkoel-resp.smeermiddelaante
brengen.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
f Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
Reinig de zaagbladopname regelmatig. Neem daarvoor het
zaagblad uit het elektrische gereedschap en klop het gereed-
schap licht op een egaal oppervlak uit.
Sterke verontreiniging van het elektrische gereedschap kan
tot functiestoringen leiden. Zaag daarom materialen waarbij
veel stof vrijkomt niet van onderen of boven het hoofd.
f Gebruik onder extreme gebruiksomstandigheden
indien mogelijk altijd een afzuiginstallatie. Blaas de
ventilatieopeningen regelmatig schoon en sluit het
gereedschap aan via een aardlekschakelaar. Tijdens
hetbewerkenvanmetalenkangeleidendstofinhetelektri-
sche gereedschap terechtkomen. Daardoor kan de veilig-
heidsisolatie van het elektrische gereedschap worden
geschaad.
Smeer het steunwiel 18 af en toe met een druppel olie.
Controleerhetsteunwiel18regelmatig.Alshetsteunwielver-
sleten is, moet het door een erkende Bosch-klantenservice
worden vervangen.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fa-
bricage- en testmethoden toch defect raken, dient de repara-
tie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice adviseren u graag
bij vragen over de aankoop, het gebruik en de instelling van
producten en toebehoren.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: +32 2 588 0589
Fax: +32 2 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
OBJ_BUCH-1053-002.book Page 56 Wednesday, August 10, 2011 8:56 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PST 1000 PEL.

Stel een vraag over de Bosch PST 1000 PEL

Heb je een vraag over de Bosch PST 1000 PEL en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PST 1000 PEL. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PST 1000 PEL zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.