Bosch PSS 300 AE handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PSS 300 AE. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Schuurmachine
  • Model/naam: PSS 300 AE
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 33
34 | Nederlands
2 609 007 641 | (17.10.13) Bosch Power Tools
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen
Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet wor-
den opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
schegereedschappenvoorgebruikmeteenaccu(zondernet-
snoer).
Veiligheid van de werkomgeving
 Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
 Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Elektrische veiligheid
 De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
 Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 Houd het gereedschapuit debuurt van regenenvocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
 Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.
 Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
 Als hetgebruikvanhetelektrische gereedschapineen
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaartegebruiken.Hetgebruikvaneenaardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.
Veiligheid van personen
 Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstigever-
wondingen leiden.
 Draagpersoonlijkebeschermendeuitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap,vermindert het risico vanverwondin-
gen.
 Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekkerinhetstopcontactsteektofdeaccuaansluiten
voordatuhetgereedschapoppaktofdraagt.Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
 Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
 Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
 Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
 Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-
trische gereedschappen
 Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-62-003.book Page 34 Thursday, October 17, 2013 4:30 PM
Pagina: 34
Nederlands | 35
Bosch Power Tools 2 609 007 641 | (17.10.13)
 Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
 Trekdestekkeruithetstopcontactofneemdeaccuuit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
 Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.
 Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Service
 Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor schuurmachines
 Gebruikhetelektrischegereedschapalleenvoordroog
schuren. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschapvergroothetrisicovaneenelektrischeschok.
 Let op, brandgevaar! Voorkom oververhitting van het
te schuren materiaal en de schuurmachine. Maak voor
onderbrekingen van de werkzaamheden altijd de stof-
zak leeg. Schuurstof in stofzak, microfilter, papieren stof-
zak (filterzak of filter van de stofzuiger) kan zelf ontbran-
den onder ongunstige omstandigheden, bijvoorbeeld
wegvliegende vonken bij het schuren van metalen. Bijzon-
der gevaar bestaat als het schuurstof vermengd is met res-
ten lak, polyurethaan of andere chemische stoffen en het
schuurmateriaal na langdurige werkzaamheden heet is.
 Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.
 Houd uw werkplek schoon. Materiaalmengsels zijn bij-
zondergevaarlijk.Stofvanlichtemetalenkanontvlammen
of exploderen.
 Zethetwerkstukvast.Eenmetspanvoorzieningenofeen
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
Product- en vermogensbeschrijving
Leesalleveiligheidswaarschuwingenenal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
De machine is bestemd voor het droog schuren van hout,
kunststof, plamuur en gelakte oppervlakken.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Stelwiel vooraf instelbaar aantal schuurbewegingen
2 Aan/uit-schakelaar
3 Stofbox compleet (Microfilter System)
4 Klembeugel
5 Schuurplateau
6 Schuurblad
7 Uitblaasopening
8 Filterelement (Microfilter System)
9 Afzuigslang*
10 Perforatiegereedschap*
11 Schroeven voor schuurplateau
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
Technische gegevens
Vlakschuurmachine PSS 300 AE
Productnummer 3 603 C40 3..
Opgenomen vermogen W 250
Vooraf instelbaar aantal
schuurbewegingen 
Onbelast toerental min-1
7000 – 12000
Onbelast aantal schuur-
bewegingen min-1
14000 – 24000
Draaicirkeldiameter mm 1,8
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken-
de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze
gegevens afwijken.
OBJ_BUCH-62-003.book Page 35 Thursday, October 17, 2013 4:30 PM
Pagina: 35
36 | Nederlands
2 609 007 641 | (17.10.13) Bosch Power Tools
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend:geluidsdrukniveau84 dB(A);geluidsvermogen-
niveau 95 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:
ah=10,0 m/s2
, K<1,5 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
stetoepassingen vanhetelektrischegereedschap.Alsechter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschapuitgeschakeldis,ofwaarinhetgereedschapwel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Legaanvullende veiligheidsmaatregelenter beschermingvan
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten:EN 60745 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU,
2004/108/EG en 2006/42/EG.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.09.2013
Montage
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Afzuiging van stof en spanen
 Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatiemettoevoegingsstoffen voorhoutbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.
– Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal ge-
schikte stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
 Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
Eigen afzuiging met stofbox (zie afbeelding C1–C4)
Plaatsdestofbox3opdeuitblaasopening 7totdezevastklikt.
Als u de stofbox 3 leeg wilt maken, trekt u deze naar onderen
los.
Voor het openen van de stofbox 3 dient u met de stofbox, zo-
als op de afbeelding getoond, op een vaste ondergrond te
kloppen, om het stof los te maken van het filterelement.
Pak de stofbox 3 vast aan bij de greepuitsparing, klap het fil-
terelement8 naar boven weg en maakde stofbox leeg. Reinig
de lamellen van het filterelement 8 met een zachte borstel.
Externe afzuiging (zie afbeelding D)
Steek een afzuigslang 9 op de uitblaasopening 7. Verbind de
afzuigslang 9 met een stofzuiger. Een overzicht van aanslui-
tingen op verschillende stofzuigers vindt u aan het einde van
deze gebruiksaanwijzing.
De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materi-
aal.
Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder ge-
vaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.
Afmetingen schuurblad
— Klithechting
— Klemspanning
mm
mm
115 x 230
115 x 280
Afmetingen schuurplateau mm 115 x 230
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,9
Isolatieklasse /II
Vlakschuurmachine PSS 300 AE
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken-
de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze
gegevens afwijken.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-62-003.book Page 36 Thursday, October 17, 2013 4:30 PM
Pagina: 36
Nederlands | 37
Bosch Power Tools 2 609 007 641 | (17.10.13)
Schuurblad wisselen
Verwijder vuil en stof van het schuurplateau 5, bijvoorbeeld
met een kwast, voordat u een nieuw schuurblad aanbrengt.
Als u een optimale stofafzuiging wilt bereiken, dient u erop te
letten dat de perforaties in het schuurblad overeenkomen
met de boorgaten in het schuurplateau.
Schuurbladen met klithechting (zie afbeelding A)
Het schuurplateau 5 is voorzien van klitweefsel, zodat u
schuurbladen met klithechting snel en eenvoudig kunt beves-
tigen.
Klop het klitweefsel van het schuurplateau 5 voor het aan-
brengen van het schuurblad 6 uit, om een optimale hechting
mogelijk te maken.
Plaatshetschuurblad6tegenéénzijdevanhetschuurplateau
5, leg het schuurblad vervolgens op het schuurplateau en
druk het stevig vast.
Als u het schuurblad 6 wilt verwijderen, pakt u het aan een
punt vast en trekt u het van het schuurplateau 5 los.
Schuurbladen zonder klithechting (zie afbeelding B)
Til de klembeugel 4 iets omhoog en maak deze los.
Steekhetschuurblad6totaandeaanslagonderdegeopende
achterste klembeugel 4 en span het schuurblad vast door de
klembeugel 4 te sluiten.
Leg het schuurblad 6 strak om het schuurplateau. Steek het
andere einde van het schuurblad 6 onder de voorste klem-
beugel4enspanhetschuurbladvastdoordeklembeugel4te
sluiten.
Ongeperforeerde schuurbladen, bijvoorbeeld van een rol of
per meter, kunt u voor de stofafzuiging met het perforatiege-
reedschap 10 perforeren. Duw daarvoor het elektrische ge-
reedschap met het gemonteerde schuurblad op het perfora-
tiegereedschap (zie afbeelding E).
Als u het schuurblad 6 wilt verwijderen, maakt u de klembeu-
gel 4 los en trekt u het schuurblad eruit.
Keuze van het schuurblad
Afgestemd op het te bewerken materiaal en de gewenste af-
name van het oppervlak zijn er verschillende schuurbladen
verkrijgbaar:
Schuurplateau verwisselen
Het schuurplateau 5 kan indien nodig verwisseld worden.
Draai de zes schroeven 11 volledig uit en verwijder het
schuurplateau 5. Breng het nieuwe schuurplateau 5 aan en
draai de schroeven weer vast.
Gebruik
Ingebruikneming
 Letopdenetspanning!Despanningvandestroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
In- en uitschakelen
Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen, duwt u
de aan/uit-schakelaar 2 naar voren in de stand „I”.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen, duwt u
de aan/uit-schakelaar 2 naar achteren in de stand „0”.
Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.
Aantal schuurbewegingen vooraf instellen
Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het aantal
schuurbewegingen 1 kunt u het benodigde aantal schuurbe-
wegingen, ook terwijl de machine loopt, vooraf instellen.
Het vereiste aantal schuurbewegingen is afhankelijk van het
materiaal en de werkomstandigheden en kan proefsgewijs
worden vastgesteld.
Korrel
Voor het bewerken van alle
houtmaterialen
40—240
Schuren van bijvoorbeeld ru-
we, ongeschaafde balken en
planken Grof 40, 60
Vlakschuren en wegschuren
van kleine oneffenheden Middel 80, 100, 120
Harde houtsoorten fijn schuren Fijn 180, 240
Voor het bewerken van verf-
enlaklagenenbasislagenvan
vulmateriaal en plamuur
40—320
Voor het afschuren van verf Grof 40, 60
Voor hetschuren vangrondverf Middel 80, 100, 120
Voor het opschuren van grond-
verflagen voor het lakken Fijn 180, 240, 320
Korrel
11
5
OBJ_BUCH-62-003.book Page 37 Thursday, October 17, 2013 4:30 PM
Pagina: 37
38 | Dansk
2 609 007 641 | (17.10.13) Bosch Power Tools
Tips voor de werkzaamheden
 Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
 Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt.
 Trek altijd vóór werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de netstekker uit het stopcontact
De afnamecapaciteit bij het schuren wordt hoofdzakelijk be-
paald door de keuze van het schuurblad en het vooraf inge-
stelde aantal schuurbewegingen.
Alleen onbeschadigde schuurbladen zorgen voor een goede
schuurcapaciteit en ontzien het elektrische gereedschap.
Let op een gelijkmatige aandrukkracht om de levensduur van
de schuurbladen te verlengen.
Een overmatige verhoging van de aandrukkracht leidt niet tot
een groter schuurvermogen, maar wel tot een sterkere slijta-
ge van het elektrische gereedschap en het schuurblad.
Gebruikeenschuurbladwaarmeemetaalisbewerktnietmeer
voor andere materialen.
Gebruik uitsluitend origineel Bosch-schuurtoebehoren.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
 Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze
werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd
om veiligheidsrisico’s te voorkomen.
Klantenservice en gebruiksadviezen
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaalrechtmoetennietmeerbruikbare
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. I tilfælde af manglende over-
holdelseaf sikkerhedsinstrukserneoganvisningerneerderri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudre-
vet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
 Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
 Brugikkeel-værktøjetieksplosionsfarligeomgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dam-
pe.
 Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kanman miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
 El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
 Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
 Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
trængning af vand iet el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-62-003.book Page 38 Thursday, October 17, 2013 4:30 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PSS 300 AE.

Stel een vraag over de Bosch PSS 300 AE

Heb je een vraag over de Bosch PSS 300 AE en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PSS 300 AE. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PSS 300 AE zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.