Bosch PSR 18 Li-2 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PSR 18 Li-2. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: PSR 18 Li-2
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 003 396 (2008.12) O / 130 WEU
PSR
14,4 LI-2 | 18 LI-2
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
OBJ_DOKU-15593-001.fm Page 1 Friday, December 5, 2008 8:43 AM
Pagina: 64
Nederlands | 65
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
nl
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische gereedschappen
Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften
voor toekomstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
„elektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zon-
der netsnoer).
1) Veiligheid van de werkomgeving
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrische gereedschap
niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen,
brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen ver-
oorzaken vonken die het stof of de dam-
pen tot ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tij-
dens het gebruik van het elektrische ge-
reedschap uit de buurt. Wanneer u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrische
gereedschap moet in het stopcontact
passen. De stekker mag in geen geval
worden veranderd. Gebruik geen adap-
terstekkers in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen. Onveran-
derde stekkers en passende stopcontac-
ten beperken het risico van een elektri-
sche schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risi-
co door een elektrische schok wanneer
uw lichaam geaard is.
c) Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van
water in het elektrische gereedschap ver-
groot het risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende gereedschapde-
len. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektri-
sche schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen ver-
lengkabels te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis ge-
schikte verlengkabel beperkt het risico
van een elektrische schok.
f) Als het gebruik van het elektrische ge-
reedschap in een vochtige omgeving on-
vermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.
3) Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik
geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een mo-
ment van onoplettendheid bij het gebruik
van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
b) Draag persoonlijke beschermende uit-
rusting. Draag altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van persoonlijke beschermen-
de uitrusting zoals een stofmasker, slip-
vaste werkschoenen, een veiligheidshelm
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-900-001.book Page 65 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Pagina: 65
66 | Nederlands
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
of gehoorbescherming, afhankelijk van de
aard en het gebruik van het elektrische ge-
reedschap, vermindert het risico van ver-
wondingen.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Con-
troleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap op-
pakt of draagt. Wanneer u bij het dragen
van het elektrische gereedschap uw vin-
ger aan de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het elektri-
sche gereedschap inschakelt. Een instel-
gereedschap of sleutel in een draaiend
deel van het gereedschap kan tot verwon-
dingen leiden.
e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-
houding. Zorg ervoor dat u stevig staat
en steeds in evenwicht blijft. Daardoor
kunt u het elektrische gereedschap in on-
verwachte situaties beter onder controle
houden.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd ha-
ren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangen-
de kleding, lange haren en sieraden kun-
nen door bewegende delen worden mee-
genomen.
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemon-
teerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist wor-
den gebruikt. Het gebruik van een stofaf-
zuiging beperkt het gevaar door stof.
4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig ge-
bruik van elektrische gereedschappen
a) Overbelast het gereedschap niet. Ge-
bruik voor uw werkzaamheden het daar-
voor bestemde elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereed-
schap werkt u beter en veiliger binnen het
aangegeven capaciteitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elek-
trisch gereedschap dat niet meer kan wor-
den in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt,
toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voor-
komt onbedoeld starten van het elektri-
sche gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische ge-
reedschappen buiten bereik van kinde-
ren. Laat het gereedschap niet gebrui-
ken door personen die er niet mee
vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Elektrische gereed-
schappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden ge-
bruikt.
e) Verzorg het elektrische gereedschap
zorgvuldig. Controleer of bewegende de-
len van het gereedschap correct functio-
neren en niet vastklemmen en of onder-
delen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische
gereedschap nadelig wordt beïnvloed.
Laat deze beschadigde onderdelen voor
het gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhou-
den elektrische gereedschappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhou-
den snijdende inzetgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebe-
horen, inzetgereedschappen en dergelij-
ke volgens deze aanwijzingen. Let daar-
bij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het ge-
bruik van elektrische gereedschappen
voor andere dan de voorziene toepassin-
gen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 66 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Pagina: 66
Nederlands | 67
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
5) Gebruik en onderhoud van accugereed-
schappen
a) Laad accu’s alleen op in oplaadappara-
ten die door de fabrikant worden geadvi-
seerd. Voor een oplaadapparaat dat voor
een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere ac-
cu’s wordt gebruikt.
b) Gebruik alleen de daarvoor bedoelde ac-
cu’s in de elektrische gereedschappen.
Het gebruik van andere accu’s kan tot ver-
wondingen en brandgevaar leiden.
c) Voorkom aanraking van de niet-gebruik-
te accu met paperclips, munten, sleu-
tels, spijkers, schroeven en andere klei-
ne metalen voorwerpen die
overbrugging van de contacten kunnen
veroorzaken. Kortsluiting tussen de accu-
contacten kan brandwonden of brand tot
gevolg hebben.
d) Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de
accu lekken. Voorkom contact daarmee.
Spoel bij onvoorzien contact met water
af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raad-
plegen. Gelekte accuvloeistof kan tot hui-
dirritaties en verbrandingen leiden.
6) Service
a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vak-
kundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het ge-
reedschap in stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor
boormachines en schroevendraaiers
f Houd het gereedschap aan de geïsoleerde
greepvlakken vast als u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap of de
schroef verborgen stroomleidingen kan ra-
ken. Contact met een onder spanning staan-
de leiding kan ook metalen delen van het ge-
reedschap onder spanning zetten en tot een
elektrische schok leiden.
f Gebruik een geschikt detectieapparaat om
verborgen stroom-, gas- of waterleidingen
op te sporen of raadpleeg het plaatselijke
energie- of waterleidingbedrijf. Contact met
elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van
een gasleiding kan tot een explosie leiden.
Breuk van een waterleiding veroorzaakt ma-
teriële schade.
f Schakel het elektrische gereedschap on-
middellijk uit als het inzetgereedschap
blokkeert. Houd rekening met grote reactie-
momenten die een terugslag veroorzaken.
Het inzetgereedschap blokkeert als:
— het elektrische gereedschap wordt overbe-
last of
— het in het te bewerken werkstuk kantelt.
f Houd het elektrische gereedschap goed
vast. Bij het vast- of losdraaien van schroe-
ven kunnen gedurende korte tijd grote reac-
tiemomenten optreden.
f Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzie-
ningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u
met uw hand kunt doen.
f Houd uw werkplek schoon. Materiaalmeng-
sels zijn bijzonder gevaarlijk. Stof van lichte
metalen kan ontvlammen of exploderen.
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot
stilstand is gekomen voordat u het neerlegt.
Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit
kan tot het verlies van de controle over het
elektrische gereedschap leiden.
f Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor
kortsluiting.
Bescherm de accu tegen hitte, bij-
voorbeeld ook tegen voortdurend
zonlicht en vuur. Er bestaat explosie-
gevaar.
f Bij beschadiging en onjuist gebruik van de
accu kunnen er dampen vrijkomen. Zorg
voor frisse lucht en raadpleeg bij klachten
een arts. De dampen kunnen de luchtwegen
irriteren.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 67 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Pagina: 67
68 | Nederlands
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
f Als de accu defect is, kan er vloeistof uit de
accu lekken, waardoor aangrenzende voor-
werpen worden bevochtigd. Controleer de
betrokken onderdelen. Reinig deze of ver-
vang ze indien nodig.
f Gebruik de accu alleen in combinatie met
uw Bosch elektrische gereedschap. Alleen
zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbe-
lasting beschermd.
Functiebeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de
waarschuwingen en voorschriften
niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor
het in- en losdraaien van schroeven en voor het
boren in hout, metaal, keramiek en kunststof.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van het elektrische gereedschap op
de pagina met afbeeldingen.
1 Bit*
2 Snelspanboorhouder
3 Instelring vooraf instelbaar draaimoment
4 Toerentalschakelaar
5 Draarichtingindicatie rechtsdraaien
6 Draairichtingindicatie linksdraaien
7 Accu*
8 Lamp „Power Light”
9 Accu-oplaadindicatie
10 Draairichtingschakelaar
11 Aan/uit-schakelaar
12 Accu-ontgrendelingsknop
13 Universeelbithouder*
14 Borgschroef voor snelspanboorhouder
15 Inbussleutel*
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren
vindt u in ons toebehorenprogramma.
Technische gegevens
Accuboorschroevendraaier PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2
Zaaknummer 3 603 J56 4.. 3 603 J56 3..
Nominale spanning V= 14,4 18
Onbelast toerental
– Stand 1
– Stand 2
min-1
min-1
0–370
0–1150
0–400
0–1250
Max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding
volgens ISO 5393 Nm 38/20 46/25
Max. schroef-Ø mm 8 8
Max. boor-Ø
– Staal
– Hout
mm
mm
10
30
10
35
Boorhouderspanbereik mm 0–10 0–10
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,35 1,45
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige
elektrische gereedschappen kunnen afwijken.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 68 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Pagina: 68
Nederlands | 69
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het ge-
reedschap betdraagt kenmerkend 70 dB(A). On-
zekerheid K=3 dB.
Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden
kan 80 dB(A) overschrijden.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
boren in metaal: trillingsemissiewaarde
ah =2,5 m/s2
, onzekerheid K =1,0 m/s2
,
indraaien en losdraaien van schroeven: trilling-
semissiewaarde ah =2,5 m/s2
, onzekerheid
K =1,0 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde tril-
lingsniveau is gemeten met een volgens
EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt om elektrische gereedschap-
pen met elkaar te vergelijken. Het is ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de
trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de
voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Als echter het elektrische gereed-
schap wordt gebruikt voor andere toepassin-
gen, met afwijkende inzetgereedschappen of
onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitgescha-
keld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de
trillingsbelasting gedurende de gehele arbeids-
periode duidelijk verminderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter be-
scherming van de bediener tegen het effect van
trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische
gereedschappen en inzetgereedschappen,
warm houden van de handen, organisatie van
het arbeidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder „Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60745 volgens
de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG,
98/37/EG (tot 28-12-2009) en 2006/42/EG
(vanaf 29-12-2009).
Technisch dossier bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
28.11.2008
Montage
Accu opladen (zie afbeelding A)
f Gebruik alleen de oplaadapparaten die op
de toebehorenpagina vermeld staan. Alleen
deze oplaadapparaten zijn afgestemd op de
bij het elektrische gereedschap gebruikte li-
thiumionaccu.
Opmerking: De accu wordt gedeeltelijk opgela-
den geleverd. Om de volledige capaciteit van de
accu te verkrijgen, laadt u voor het eerste ge-
bruik de accu volledig in het oplaadapparaat op.
De lithiumionaccu kan op elk moment worden
opgeladen zonder de levensduur te verkorten.
Een onderbreking van het opladen schaadt de
accu niet.
De lithiumionaccu is door middel van „Electro-
nic Cell Protection (ECP)” beschermd tegen te
sterk ontladen. Als de accu leeg is, wordt het
elektrische gereedschap door een veiligheids-
schakeling uitgeschakeld. Her inzetgereedschap
beweegt niet meer.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-900-001.book Page 69 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Pagina: 69
70 | Nederlands
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
Druk na het automatisch uitscha-
kelen van het elektrische gereed-
schap niet meer op de aan/uit-schakelaar. De
accu kan anders beschadigd worden.
Als u de accu 7 wilt verwijderen, drukt u op de
ontgrendelingsknop 12 en trekt u de accu naar
achteren uit het elektrische gereedschap. For-
ceer daarbij niet.
U kunt de accu 7 om deze op te laden ook in het
elektrische gereedschap laten zitten. Tijdens
het opladen kan het elektrische gereedschap
niet ingeschakeld worden. Druk op de aan/uit-
schakelaar 11 om de oplaadtoestand van de ac-
cu weer te geven, zie het gedeelte „Accu-oplaa-
dindicatie”.
De accu is voorzien van een thermische beveili-
ging (NTC) die opladen alleen in het temperatuur-
bereik tussen 0 °C en 45 °C toelaat. Daardoor
wordt een lange levensduur van de accu bereikt.
Neem de voorschriften ten aanzien van de afval-
verwijdering in acht.
Inzetgereedschap wisselen
(zie afbeelding B)
f Zet de draairichtingomschakelaar in de mid-
delste stand voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap (zoals het uitvoe-
ren van onderhoud en het wisselen van in-
zetgereedschap) en voordat u het gereed-
schap vervoert of opbergt. Bij per ongeluk
bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat
verwondingsgevaar.
Als de aan/uit-schakelaar 11 niet is ingedrukt,
wordt de uitgaande as geblokkeerd. Hierdoor
kan het inzetgereedschap in de boorhouder
snel, gemakkelijk en eenvoudig worden vervan-
gen.
Open de snelspanboorhouder 2 door deze in
draairichting n te draaien tot het gereedschap
kan worden ingezet. Zet het gereedschap in.
Draai de huls van de snelspanboorhouder 2 in
draairichting o met uw hand stevig vast. De
boorhouder wordt daardoor automatisch ver-
grendeld.
De vergrendeling wordt weer opgeheven als u
voor het verwijderen van het toebehoren de huls
in de tegengestelde richting draait.
Boorhouder wisselen
(zie afbeeldingen D–F)
f Zet de draairichtingomschakelaar in de mid-
delste stand voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap (zoals het uitvoe-
ren van onderhoud en het wisselen van in-
zetgereedschap) en voordat u het gereed-
schap vervoert of opbergt. Bij per ongeluk
bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat
verwondingsgevaar.
Borgschroef verwijderen (zie afbeelding D)
De snelspanboorhouder 2 is met een borg-
schroef 14 beschermd tegen onbedoeld los-
draaien van de uitgaande as. Open de snelspan-
boorhouder 2 volledig en draai de borgschroef 14
in draairichting n naar buiten. Let erop dat de
borgschroef een linkse schroefdraad heeft.
Als de borgschroef 14 vast zit, plaatst u een
schroevendraaier op de schroefkop en maakt u
de borgschroef los door een slag op de greep van
de schroevendraaier.
Boorhouder demonteren (zie afbeelding E)
Span een inbussleutel 15 met de korte schacht
naar voren in de snelspanboorhouder 2.
Leg het elektrische gereedschap op een stabiele
ondergrond, bijvoorbeeld een werkbank. Houd
het elektrische gereedschap vast en draai de
snelspanboorhouder 2 los door de inbussleutel
15 in draairichting n te draaien. Een vastzittende
snelspanboorhouder wordt losgemaakt door een
lichte slag op de lange schacht van de inbussleu-
tel 15. Verwijder de inbussleutel uit de snelspan-
boorhouder en schroef de snelspanboorhouder
volledig los.
Boorhouder monteren (zie afbeelding F)
De montage van de snelspanboorhouder vindt
plaats in omgekeerde volgorde.
De boorhouder moet worden vastge-
draaid met een aandraaimoment van ca.
7–9 Nm.
Draai de borgschroef 14 tegen de richting van de
wijzers van de klok in de geopende snelspan-
boorhouder, aandraaimoment ca. 1,5–2,5 Nm.
Gebruik altijd een nieuwe borgschroef, omdat op
de schroefdraad een borgpasta is aangebracht
die bij herhaald gebruik haar werking verliest.
LET OP
OBJ_BUCH-900-001.book Page 70 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Pagina: 70
Nederlands | 71
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
Afzuiging van stof en spanen
f Stof van materialen zoals loodhoudende verf,
enkele houtsoorten, mineralen en metaal
kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn.
Aanraking of inademing van stof kan leiden
tot allergische reacties en/of ziekten van de
ademwegen van de gebruiker of personen
die zich in de omgeving bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van ei-
ken- en beukenhout, gelden als kankerver-
wekkend, in het bijzonder in combinatie met
toevoegingsstoffen voor houtbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen).
Asbesthoudend materiaal mag alleen door
bepaalde vakmensen worden bewerkt.
– Zorg voor een goede ventilatie van de
werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmas-
ker met filterklasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften
voor de te bewerken materialen in acht.
Gebruik
Ingebruikneming
Accu plaatsen
f Gebruik alleen originele Bosch-lithiumion-
accu’s met de op het typeplaatje van het
elektrische gereedschap aangegeven span-
ning. Het gebruik van andere accu’s kan tot
verwondingen en brandgevaar leiden.
Plaats de draairichtingschakelaar 10 in het mid-
den om onbedoeld inschakelen te voorkomen.
Plaats de opgeladen accu 7 in de greep tot deze
merkbaar vastklikt en vlak tegen de greep ligt.
Draairichting instellen (zie afbeelding C)
Met de draairichtingomschakelaar 10 kunt u de
draairichting van het elektrische gereedschap
veranderen. Als de aan/uit-schakelaar 11 is inge-
drukt, is dit echter niet mogelijk.
Rechtsdraaien: Als u wilt boren of schroeven
wilt indraaien, drukt u de draairichtingschake-
laar 10 naar links tot aan de aanslag door.
De draairichtingindicatie voor rechts-
draaien 5 brandt als de aan/uit-schake-
laar 11 wordt bediend en de motor loopt.
Linksdraaien: Als u schroeven wilt uit- of los-
draaien, duwt u de draairichtingschakelaar 10
naar rechts tot aan de aanslag door.
De draairichtingindicatie voor links-
draaien 6 brandt als de aan/uit-schake-
laar 11 wordt bediend en de motor loopt.
Draaimoment vooraf instellen
Met de instelring vooraf instelbaar draaimoment
3 kunt u het benodigde draaimoment in
25 stappen vooraf instellen. Bij een juiste instel-
ling wordt het inzetgereedschap gestopt zodra
de schroef aansluitend in het materiaal is inge-
draaid, resp. het ingestelde draaimoment is be-
reikt.
Kies bij het uitdraaien van schroeven eventueel
een hogere instelling of stel in op het symbool
„Boren”.
Boren
In de stand „Boren” is de klikkoppeling gedeac-
tiveerd.
Mechanische toerentalkeuze
f Bedien de toerentalschakelaar 4 alleen als
het elektrische gereedschap stilstaat.
Met de toerentalschakelaar 4 kunt u twee toe-
rentalbereiken vooraf instellen.
Stand I:
Laag toerentalbereik. Voor het in- en uitdraaien
van schroeven of voor werkzaamheden met een
grote boordiameter.
Stand II:
Hoog toerentalbereik. Voor werkzaamheden
met een kleine boordiameter.
Als de toerentalschakelaar 4 niet tot aan de aan-
slag kan worden gedraaid, draait u de uitgaande
as met de boor iets.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 71 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Pagina: 71
72 | Nederlands
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
In- en uitschakelen
Als u het elektrische gereedschap wilt inschake-
len drukt u op de aan/uit-schakelaar 11 en
houdt u deze ingedrukt.
De lamp 8 brandt als de aan/uit-schakelaar 11
licht of volledig is ingedrukt. Met de lamp kan de
plaats waar wordt gewerkt bij ongunstige
lichtomstandigheden worden verlicht.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitscha-
kelen laat u de aan-/uitschakelaar 11 los.
Toerental instellen
U kunt het toerental van het ingeschakelde elek-
trische gereedschap traploos regelen naarmate
u de aan/uit-schakelaar 11 indrukt.
Lichte druk op de aan/uit-schakelaar 11 heeft
een lager toerental tot gevolg. Met toenemende
druk wordt het toerental hoger.
Volautomatische blokkering van de
uitgaande as (Auto-Lock)
Als de aan/uit-schakelaar 11 niet is ingedrukt,
wordt de uitgaande as en daarmee de gereed-
schapopname geblokkeerd.
Hierdoor kunnen schroeven ook als de accu leeg
is worden ingedraaid en kan het elektrische ge-
reedschap ook als schroevendraaier worden ge-
bruikt.
Snelstop
Bij het loslaten van de aan/uit-schakelaar 11
wordt de boorhouder afgeremd. Daardoor
wordt uitlopen van het inzetgereedschap voor-
komen.
Laat bij het indraaien van schroeven de aan/uit-
schakelaar 11 pas los als de schroef tot aan de
onderkant van de schroefkop in het werkstuk
gedraaid is. De schroefkop dringt dan niet in het
werkstuk.
Accu-oplaadindicatie
De accuoplaadindicatie 9 geeft bij een half of
volledig ingedrukte aan/uit-schakelaar 11 gedu-
rende enkele seconden de oplaadtoestand van
de accu aan en bestaat uit drie groene LED’s.
De drie LED's van de accuoplaadindicatie 9 en
de lamp 8 knipperen snel als de temperatuur
van de accu buiten het bedrijfstemperatuurbe-
reik van –10 tot +70 °C ligt.
Temperatuurafhankelijke beveiliging tegen
overbelasting
Bij gebruik volgens de voorschriften kan het
elektrische gereedschap niet worden overbe-
last. Bij te sterke belasting of overschrijding van
de toegestane accutemperatuur van 70 °C scha-
kelt de elektronica het elektrische gereedschap
uit tot het zich weer in het optimale bedrijfstem-
peratuurbereik bevindt.
De drie LED’s van de accuoplaadindicatie 9 en
de lamp 8 knipperen snel als de temperatuur
van de accu buiten het bedrijfstemperatuurbe-
reik van –10 tot +70°C ligt en/of de beveiliging
tegen overbelasting geactiveerd is.
Bescherming tegen te sterk ontladen
De lithiumionaccu is door middel van „Electro-
nic Cell Protection (ECP)” beschermd tegen te
sterk ontladen. Als de accu leeg is, wordt het
elektrische gereedschap door een veiligheids-
schakeling uitgeschakeld. Her inzetgereedschap
beweegt niet meer.
LED Capaciteit
Permanent licht 3 x groen ≥ 71%
Permanent licht 2 x groen 35—70%
Permanent licht 1 x groen 11—34%
Langzaam knipperlicht 1 x groen ≤ 10%
OBJ_BUCH-900-001.book Page 72 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Pagina: 72
Nederlands | 73
Bosch Power Tools 2 609 003 396 | (5.12.08)
Tips voor de werkzaamheden
f Plaats het elektrische gereedschap alleen
uitgeschakeld op de schroef. Draaiende in-
zetgereedschappen kunnen uitglijden.
Tips
Laat na langdurige werkzaamheden met een
laag toerental het elektrische gereedschap af-
koelen door het ca. 3 minuten met maximumtoe-
rental onbelast te laten lopen.
Gebruik bij boorwerkzaamheden in metaal al-
leen onbeschadigde en scherpe HSS-boren
(HSS = hogecapaciteit-snelstaal). De vereiste
kwaliteit wordt gewaarborgd door het Bosch-
toebehorenprogramma.
Voor het indraaien van grote, lange schroeven in
harde materialen dient u met de kerndiameter
van de schroefdraad ongeveer 2
/3 van de
schroeflengte voor te boren.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Zet de draairichtingomschakelaar in de mid-
delste stand voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap (zoals het uitvoe-
ren van onderhoud en het wisselen van in-
zetgereedschap) en voordat u het gereed-
schap vervoert of opbergt. Bij per ongeluk
bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat
verwondingsgevaar.
f Houd het elektrische gereedschap en de
ventilatieopeningen altijd schoon om goed
en veilig te werken.
Neem contact op met een erkende klantenservi-
cewerkplaats voor Bosch elektrische gereed-
schappen als de accu niet meer naar behoren
werkt.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks
zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch de-
fect raken, dient de reparatie te worden uitge-
voerd door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het elektrische gereedschap.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Vervoer
De accu is getest volgens UN-handboek
ST/SG/AC.10/11/Rev.3 deel III, paragraaf 38.3.
De accu heeft een werkzame bescherming tegen
inwendige overdruk en kortsluiting en voorzie-
ningen ter voorkoming van breuk door geweld
en gevaarlijke terugstroom.
De in de accu aanwezige lithiumequivalentie-
hoeveelheid ligt onder de geldende grenswaar-
den. Daarom zijn op de accu (als los onderdeel
of in het gereedschap ingezet) geen nationale of
internationale voorschriften voor gevaarlijke
goederen van toepassing. De voorschriften voor
gevaarlijke goederen kunnen echter bij het ver-
voer van meerdere accu’s relevant zijn. Het kan
in dit geval noodzakelijk zijn om bijzondere voor-
waarden (bijvoorbeeld bij de verpakking) in acht
te nemen. Meer informatie vindt u in een infor-
matieblad in het Engels onder het volgende in-
ternetadres: http://purchasing.bosch.com/
en/start/Allgemeines/Download/index.htm.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 73 Friday, December 5, 2008 9:09 AM
Pagina: 73
74 | Nederlands
2 609 003 396 | (5.12.08) Bosch Power Tools
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en
verpakkingen moeten op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in na-
tionaal recht moeten niet meer bruikbare elek-
trische gereedschappen apart worden ingeza-
meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden hergebruikt.
Accu’s en batterijen:
Li-ion:
Lees de aanwijzingen in het
gedeelte „Vervoer”, pagina 73
en neem deze in acht.
Gooi accu’s of batterijen niet bij het huisvuil en
evenmin in het vuur of het water. Accu’s en bat-
terijen moeten worden ingezameld, gerecycled
of op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden afgevoerd.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens richtlijn 91/157/EEG moeten defecte of
versleten accu’s en batterijen worden gerecy-
cled.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-900-001.book Page 74 Friday, December 5, 2008 9:09 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PSR 18 Li-2.

Stel een vraag over de Bosch PSR 18 Li-2

Heb je een vraag over de Bosch PSR 18 Li-2 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PSR 18 Li-2. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PSR 18 Li-2 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.