Bosch PSR 18-2 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PSR 18-2. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Schroefmachine
  • Model/naam: PSR 18-2
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 92A 0A7 (2013.06) I / 78 WEU
WEU WEU
PSR
12-2 | 14,4-2 | 18-2
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
OBJ_BUCH-213-004.book Page 1 Wednesday, June 12, 2013 9:07 AM
Pagina: 39
40 | Nederlands
1 609 92A 0A7 | (12.6.13) Bosch Power Tools
Elektrische veiligheid
 De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen
geval worden veranderd.Gebruikgeenadapterstekkers
incombinatiemetgeaardeelektrischegereedschappen.
Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beper-
ken het risico van een elektrische schok.
 Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 Houd het gereedschapuit debuurt van regenenvocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
 Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrischegereedschaptedragenofoptehangenofom
destekker uit het stopcontact tetrekken. Houd de kabel
uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegen-
de gereedschapdelen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
 Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
 Als hetgebruikvanhetelektrische gereedschapineen
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaarte gebruiken.Hetgebruikvaneenaardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.
Veiligheid van personen
 Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstigever-
wondingen leiden.
 Draagpersoonlijkebeschermendeuitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap,vermindert het risico vanverwondin-
gen.
 Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekkerinhetstopcontactsteektofdeaccuaansluiten
voordatuhetgereedschapoppaktofdraagt.Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
 Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
 Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
 Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
 Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-
trische gereedschappen
 Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
 Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
 Trekdestekkeruithetstopcontactofneemdeaccuuit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
 Verzorghetelektrischegereedschapzorgvuldig.Contro-
leer of bewegende delen van het gereedschap correct
functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zo-
danig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van
het elektrische gereedschap nadelig wordt beïnvloed.
Laat deze beschadigde onderdelen voor het gebruik re-
pareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht on-
derhouden elektrische gereedschappen.
 Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Gebruik en onderhoud van accugereedschappen
 Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
OBJ_BUCH-213-004.book Page 40 Wednesday, June 12, 2013 9:02 AM
Pagina: 40
Nederlands | 41
Bosch Power Tools 1 609 92A 0A7 | (12.6.13)
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.
 Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met pa-
perclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en an-
dere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van
de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen
de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg
hebben.
 Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkomcontact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact
met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt,
dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accu-
vloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
Service
 Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor boormachines en
schroevendraaiers
 Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap of de schroef verborgen stroomleidin-
gen kan raken. Contact met een onder spanning staande
leiding kan ook metalen delen van het gereedschap onder
spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.
 Gebruik de bij het gereedschap geleverde extra hand-
grepen. Het verlies van de controle kan tot verwondingen
leiden.
 Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade.
 Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit
als het inzetgereedschap blokkeert. Houd rekening
met grote reactiemomenten die een terugslag veroor-
zaken. Het inzetgereedschap blokkeert als:
— het elektrische gereedschap wordt overbelast of
— het in het te bewerken werkstuk kantelt.
 Vergrendel altijd de aan/uit-schakelaar in de uitge-
schakelde stand vóór werkzaamheden aan het elektri-
sche gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud
en het wisselen van inzetgereedschap) en voordat u
het gereedschap vervoert of opbergt. Bij per ongeluk
bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondings-
gevaar.
 Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste
stand voor werkzaamheden aan het elektrische ge-
reedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het
wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het ge-
reedschapvervoertofopbergt.Bijperongelukbedienen
van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
 Houd het elektrische gereedschap goed vast. Bij het
vast-oflosdraaienvanschroevenkunnengedurendekorte
tijd grote reactiemomenten optreden.
 Zethetwerkstukvast.Eenmetspanvoorzieningenofeen
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
 Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.
 Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
Beschermdeaccutegenhitte,bijvoorbeeldook
tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en
vocht. Er bestaat explosiegevaar.
 Gebruik alleen originele Bosch-accu’s met de op het
typeplaatje van het elektrische gereedschap aangege-
venspanning.Bijgebruikvanandereaccu’s,bijvoorbeeld
imitaties,opgeknapteaccu’sofaccu’svananderemerken,
bestaat gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade
door exploderende accu’s.
Product- en vermogensbeschrijving
Leesalleveiligheidswaarschuwingenenal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor het in- en los-
draaien van schroeven en voor het boren in hout, metaal, ke-
ramiek en kunststof.
Het licht van dit elektrische gereedschap is bestemd om het
directe werkbereik van het elektrische gereedschap te ver-
lichten en is niet geschikt voor ruimteverlichting in het huis-
houden.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Snelspanboorhouder
2 Instelring vooraf instelbaar draaimoment
3 Toerentalschakelaar
4 Draarichtingindicatie rechtsdraaien
5 Draairichtingindicatie linksdraaien
6 Bit*
7 Accu-ontgrendelingsknop*
8 Accu*
9 Lamp „Power Light”
10 Draairichtingschakelaar
11 Aan/uit-schakelaar
OBJ_BUCH-213-004.book Page 41 Wednesday, June 12, 2013 9:02 AM
Pagina: 41
42 | Nederlands
1 609 92A 0A7 | (12.6.13) Bosch Power Tools
12 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
13 Universeelbithouder*
14 Borgschroef voor snelspanboorhouder
15 Inbussleutel**
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
**In de handel verkrijgbaar (niet meegeleverd)
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het gereedschap is
kenmerkend lager dan 70 dB(A). Onzekerheid K =3 dB.
Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden kan 80 dB(A)
overschrijden.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:
boren in metaal: ah <2,5 m/s2
, K =1 m/s2
,
indraaien en losdraaien van schroeven: ah <2,5 m/s2
,
K =1 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
stetoepassingen vanhetelektrischegereedschap.Alsechter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
detrillingsbelasting gedurendedegehele arbeidsperiodedui-
delijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschapuitgeschakeldis,ofwaarinhetgereedschapwel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Legaanvullende veiligheidsmaatregelenter beschermingvan
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Conformiteitsverklaring
We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder
„Technischegegevens” beschrevenproduct metdevolgende
normenofnormatievedocumentenovereenstemt:EN 60745
conform de bepalingen van de richtlijnen 2009/125/EG
(verordening 1194/2012), 2011/65/EU, 2004/108/EG,
2006/42/EG.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.09.2011
Accuboorschroevendraaier PSR 12-2 PSR 14,4-2 PSR 18-2
Productnummer 3 603 J51 5.. 3 603 J51 4.. 3 603 J51 3..
Nominale spanning V= 12 14,4 18
Onbelast toerental
– Stand 1
– Stand 2
min-1
min-1
0 – 390
0 – 1250
0 – 400
0 – 1250
0 – 400
0 – 1250
Max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding volgens
ISO 5393 Nm 30/17 36/22 44/28
Max. schroef-Ø mm 8 8 10
Max. boor-Ø
– Staal
– Hout
mm
mm
10
30
10
35
12
40
Boorhouderspanbereik mm 0 – 10 0 – 10 0 – 10
Schroefdraad uitgaande as ½" ½" ½"
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,65 1,75 2,0
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-213-004.book Page 42 Wednesday, June 12, 2013 9:02 AM
Pagina: 42
Nederlands | 43
Bosch Power Tools 1 609 92A 0A7 | (12.6.13)
Montage
Accu opladen
Eennieuweoflangnietgebruikteacculevertpasnaca.vijfop-
laad- en ontlaadcycli zijn volledige capaciteit.
Alsudeaccu8wiltverwijderen,druktuopdeontgrendelings-
knoppen7entrektudeaccunaarbenedenuithetelektrische
gereedschap. Forceer daarbij niet.
De accu is voorzien van een thermische beveiliging (NTC) die
opladenalleeninhettemperatuurbereiktussen0 °Cen45 °C
toelaat.Daardoorwordteenlangelevensduurvandeaccube-
reikt.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.
Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwijdering
in acht.
Inzetgereedschap wisselen (zie afbeelding A)
 Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste
stand voor werkzaamheden aan het elektrische ge-
reedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het
wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het ge-
reedschapvervoertofopbergt.Bijperongelukbedienen
van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
Als de aan/uit-schakelaar 11 niet is ingedrukt, wordt de uit-
gaande as geblokkeerd. Hierdoor kan het inzetgereedschap
in de boorhouder snel, gemakkelijk en eenvoudig worden ver-
vangen.
Open de snelspanboorhouder 1 door deze in draairichting 
te draaien tot het gereedschap kan worden ingezet. Zet het
gereedschap in.
Draaidehulsvandesnelspanboorhouder1indraairichting
met uw hand stevig vast tot er geen klikgeluid meer hoorbaar
is. De boorhouder wordt daardoor automatisch vergrendeld.
Devergrendelingwordtweer opgeheven als u voorhet verwij-
derenvanhettoebehorendehulsindetegengestelderichting
draait.
Boorhouder wisselen
 Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste
stand voor werkzaamheden aan het elektrische ge-
reedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het
wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het ge-
reedschapvervoertofopbergt.Bijperongelukbedienen
van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
Borgschroef verwijderen (zie afbeelding B)
De snelspanboorhouder 1 is met een borgschroef 14 be-
schermd tegen onbedoeld losdraaien van de uitgaande as.
Open de snelspanboorhouder 1 volledig en draai de borg-
schroef 14 in draairichting  naar buiten. Let erop dat de
borgschroef een linkse schroefdraad heeft.
Boorhouder demonteren (zie afbeelding C)
Span een inbussleutel 15 met de korte schacht naar voren in
de snelspanboorhouder 1.
Leghetelektrischegereedschapopeenstabieleondergrond,
bijvoorbeeld een werkbank. Houd het elektrische gereed-
schap vast en draai de snelspanboorhouder 1 los door de in-
bussleutel 15 in draairichting  te draaien. Een vastzittende
snelspanboorhouder wordt losgemaakt door een lichte slag
op de lange schacht van de inbussleutel 15. Verwijder de in-
bussleutel uit de snelspanboorhouder en schroef de snel-
spanboorhouder volledig los.
Boorhouder monteren (zie afbeelding D)
Demontagevandesnelspanboorhoudervindtplaatsinomge-
keerde volgorde.
De boorhouder moet worden vastgedraaid met
een aandraaimoment van ca. 17–23 Nm.
Draai de borgschroef 14 tegen de richting van de wijzers van
de klok in de geopende snelspanboorhouder. Gebruik altijd
een nieuwe borgschroef, omdat op de schroefdraad een
borgpasta is aangebracht die bij herhaald gebruik haar wer-
king verliest.
Afzuiging van stof en spanen
 Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatiemettoevoegingsstoffen voorhoutbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
 Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
Gebruik
Ingebruikneming
Accu plaatsen
 Gebruik alleen originele Bosch O-Pack-accu’s met de
op het typeplaatje van het elektrische gereedschap
aangegevenspanning.Hetgebruikvanandereaccu’skan
tot verwondingen en brandgevaar leiden.
Plaats de draairichtingschakelaar 10 in het midden om onbe-
doeld inschakelen te voorkomen. Plaats de opgeladen accu 8
indegreeptotdezemerkbaarvastkliktenvlaktegendegreep
ligt.
Draairichting instellen (zie afbeelding E)
Met de draairichtingomschakelaar 10 kunt u de draairichting
van het elektrische gereedschap veranderen. Als de aan/uit-
schakelaar 11 is ingedrukt, is dit echter niet mogelijk.
OBJ_BUCH-213-004.book Page 43 Wednesday, June 12, 2013 9:02 AM
Pagina: 43
44 | Nederlands
1 609 92A 0A7 | (12.6.13) Bosch Power Tools
Rechtsdraaien: Als u wilt boren of schroeven wilt indraaien,
drukt u de draairichtingschakelaar 10 naar links tot aan de
aanslag door.
De draairichtingindicatie voor rechtsdraaien 4
brandt als de aan/uit-schakelaar 11 wordt bediend
en de motor loopt.
Linksdraaien: Als u schroeven wilt uit- of losdraaien, duwt u
de draairichtingschakelaar 10 naar rechts tot aan de aanslag
door.
De draairichtingindicatie voor linksdraaien 5 brandt
als de aan/uit-schakelaar 11 wordt bediend en de
motor loopt.
Draaimoment vooraf instellen
Met de instelring vooraf instelbaar draaimoment 2 kunt u het
benodigde draaimomentin 25 stappen vooraf instellen. Wan-
neerdeinstellingjuistis,wordthetinzetgereedschapgestopt
zodra de schroef aansluitend in het materiaal is gedraaid
resp. het ingestelde draaimoment is bereikt. In positie „ ”
is de klikkoppeling gedeactiveerd, bijvoorbeeld voor boor-
werkzaamheden.
Kiesbijhetuitdraaienvanschroeveneventueeleenhogerein-
stelling of stel in op het symbool „ ”.
Mechanische toerentalkeuze
 Bedien de toerentalschakelaar 3 alleen als het elektri-
sche gereedschap stilstaat.
Met de toerentalschakelaar 3 kunt u twee toerentalbereiken
vooraf instellen.
Stand I:
Laag toerentalbereik. Voor het in- en uitdraaien van schroe-
ven of voor werkzaamheden met een grote boordiameter.
Stand II:
Hoog toerentalbereik. Voor werkzaamheden met een kleine
boordiameter.
Als de toerentalschakelaar 3 niet tegen de aanslag kan wor-
den geduwd, draait u de boorhouder met de boor iets.
In- en uitschakelen
Alsuhetelektrischegereedschapwiltinschakelendruktuop
de aan/uit-schakelaar 11 en houdt u deze ingedrukt.
Delamp9brandtalsdeaan/uit-schakelaar11lichtofvolledig
is ingedrukt. Met de lamp kan de plaats waar wordt gewerkt
bij ongunstige lichtomstandigheden worden verlicht.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de
aan/uit-schakelaar 11 los.
Toerental instellen
U kunt het toerental van het ingeschakelde elektrische ge-
reedschaptraploosregelennaarmateudeaan/uit-schakelaar
11 indrukt.
Lichte druk op de aan/uit-schakelaar 11 heeft een lager toe-
rental tot gevolg. Met toenemende druk wordt het toerental
hoger.
Volautomatische blokkering van de uitgaande as
(Auto-Lock)
Als de aan/uit-schakelaar 11 niet is ingedrukt, wordt de uit-
gaande as en daarmee de gereedschapopname geblokkeerd.
Hierdoor kunnen schroeven ook als de accu leeg is worden in-
gedraaid en kan het elektrische gereedschap ook als schroe-
vendraaier worden gebruikt.
Snelstop
Bij het loslaten van de aan/uit-schakelaar 11 wordt de boor-
houder afgeremd. Daardoor wordt uitlopen van het inzetge-
reedschap voorkomen.
Laatbijhetindraaienvanschroevendeaan/uit-schakelaar11
paslosalsdeschroeftotaandeonderkantvandeschroefkop
in het werkstuk gedraaid is. De schroefkop dringt dan niet in
het werkstuk.
Tips voor de werkzaamheden
 Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgescha-
keld op de schroef. Draaiende inzetgereedschappen kun-
nen uitglijden.
Laatnalangdurigewerkzaamhedenmeteenlaagtoerentalhet
elektrischegereedschapafkoelendoorhet ca.3minutenmet
maximumtoerental onbelast te laten lopen.
Gebruik bij boorwerkzaamheden in metaal alleen onbescha-
digde en scherpe HSS-boren (HSS = hogecapaciteit-snel-
staal). De vereiste kwaliteit wordt gewaarborgd door het
Bosch-toebehorenprogramma.
Voor het indraaien van grote, lange schroeven in harde mate-
rialendientumetde kerndiameter vandeschroefdraadonge-
veer 2
/3 van de schroeflengte voor te boren.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
 Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste
stand voor werkzaamheden aan het elektrische ge-
reedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het
wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het ge-
reedschapvervoertofopbergt.Bijperongelukbedienen
van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
 Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fa-
bricage- en testmethoden toch defect raken, dient de repara-
tie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Klantenservice en gebruiksadviezen
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
OBJ_BUCH-213-004.book Page 44 Wednesday, June 12, 2013 9:02 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PSR 18-2.

Stel een vraag over de Bosch PSR 18-2

Heb je een vraag over de Bosch PSR 18-2 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PSR 18-2. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PSR 18-2 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.