Bosch PSR 14,4 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PSR 14,4. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Schroefmachine
  • Model/naam: PSR 14,4
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 92A 0AM (2013.07) I / 75 WEU
WEU WEU
PSR
12 | 14,4 | 18
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
ar ςТЎϩХʉ ЌТϾϦφЍʉ ʌμВТЎϺυ
OBJ_DOKU-2370-005.fm Page 1 Friday, June 28, 2013 4:46 PM
Pagina: 34
Nederlands | 35
Bosch Power Tools 1 609 92A 0AM | (28.6.13)
Smaltimento
Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambiente
elettroutensili, batterie ricaricabili, accessori ed im-
ballaggi non più impiegabili.
Non gettare elettroutensili e batterie ricaricabili/batterie tra i
rifiuti domestici!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE gli elettroutensili diventati in-
servibili e, in base alla direttiva europea
2006/66/CE, le batterie ricaricabili/batte-
rie difettose o consumate devono essere
raccolte separatamente ed essere inviate
ad una riutilizzazione ecologica.
Per le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti rivolger-
si al Consorzio:
Italia
Ecoelit
Viale Misurata 32
20146 Milano
Tel.: +39 02 / 4 23 68 63
Fax: +39 02 / 48 95 18 93
Svizzera
Batrec AG
3752 Wimmis BE
Batterie ricaricabili/Batterie:
Ni-Cd: Nichel cadmio
Attenzione: Queste batterie ricaricabili contengono cadmio,
un metallo pesante altamente velenoso.
Ni-MH: Nichel-metal-hidride
Con ogni riserva di modifiche tecniche.
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen
Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet wor-
den opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
schegereedschappenvoorgebruikmeteenaccu(zondernet-
snoer).
Veiligheid van de werkomgeving
 Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
 Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Elektrische veiligheid
 De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
 Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 Houd het gereedschapuit debuurt van regen envocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
 Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.
 Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-149-005.book Page 35 Friday, June 28, 2013 4:42 PM
Pagina: 35
36 | Nederlands
1 609 92A 0AM | (28.6.13) Bosch Power Tools
voorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
 Als hetgebruikvanhetelektrische gereedschapineen
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaarte gebruiken.Hetgebruikvaneenaardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.
Veiligheid van personen
 Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstigever-
wondingen leiden.
 Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermendeuitrustingzoalseenstofmasker,slipvastewerk-
schoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijkvandeaardenhetgebruikvanhetelektrischege-
reedschap, vermindert het risico van verwondingen.
 Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekkerinhetstopcontactsteektofdeaccuaansluiten
voordatuhetgereedschapoppaktofdraagt.Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
 Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
 Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
 Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
 Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-
trische gereedschappen
 Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
 Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
 Trekdestekkeruithetstopcontactofneemdeaccuuit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
 Verzorghetelektrischegereedschapzorgvuldig.Contro-
leer of bewegende delen van het gereedschap correct
functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zo-
danig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van
het elektrische gereedschap nadelig wordt beïnvloed.
Laat deze beschadigde onderdelen voor het gebruik re-
pareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht on-
derhouden elektrische gereedschappen.
 Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzet-
gereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Gebruik en onderhoud van accugereedschappen
 Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.
 Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
 Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met pa-
perclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en an-
dere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van
de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen
de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg
hebben.
 Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkomcontact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact
met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt,
dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accu-
vloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
Service
 Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
OBJ_BUCH-149-005.book Page 36 Friday, June 28, 2013 4:42 PM
Pagina: 36
Nederlands | 37
Bosch Power Tools 1 609 92A 0AM | (28.6.13)
Veiligheidsvoorschriften voor boormachines en
schroevendraaiers
 Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap of de schroef verborgen stroomleidin-
gen kan raken. Contact met een onder spanning staande
leiding kan ook metalen delen van het gereedschap onder
spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.
 Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade.
 Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit
als het inzetgereedschap blokkeert. Houd rekening
met grote reactiemomenten die een terugslag veroor-
zaken. Het inzetgereedschap blokkeert als:
— het elektrische gereedschap wordt overbelast of
— het in het te bewerken werkstuk kantelt.
 Houd het elektrische gereedschap goed vast. Bij het
vast-oflosdraaienvanschroevenkunnengedurendekorte
tijd grote reactiemomenten optreden.
 Zethetwerkstukvast.Eenmetspanvoorzieningenofeen
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
 Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.
 Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld
ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, water
en vocht. Er bestaat explosiegevaar.
 Gebruik alleen originele Bosch-accu’s met de op het
typeplaatje van het elektrische gereedschap aangege-
venspanning.Bijgebruikvanandereaccu’s,bijvoorbeeld
imitaties,opgeknapteaccu’sofaccu’svananderemerken,
bestaat gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade
door exploderende accu’s.
Product- en vermogensbeschrijving
Leesalleveiligheidswaarschuwingenenal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor het in- en los-
draaien van schroeven en voor het boren in hout, metaal, ke-
ramiek en kunststof.
Het licht van dit elektrische gereedschap is bestemd om het di-
rectewerkbereikvanhetelektrischegereedschapte verlichten
en is niet geschikt voor ruimteverlichting in het huishouden.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Snelspanboorhouder
2 Voorste huls
3 Achterste huls
4 Instelring vooraf instelbaar draaimoment
5 Draarichtingindicatie rechtsdraaien
6 Draairichtingindicatie linksdraaien
7 Bit*
8 Accu-ontgrendelingsknop
9 Accu
10 Lamp „Power Light”
11 Draairichtingschakelaar
12 Aan/uit-schakelaar
13 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
14 Universeelbithouder*
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het gereedschap bet-
draagt kenmerkend 75 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.
Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden kan 80 dB(A)
overschrijden.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:
boren in metaal: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
indraaien en losdraaien van schroeven: ah<2,5 m/s2
,
K=1,5 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
stetoepassingenvanhetelektrischegereedschap.Alsechter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
detrillingsbelastinggedurendedegehele arbeidsperiodedui-
delijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschapuitgeschakeldis,ofwaarinhetgereedschapwel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Legaanvullende veiligheidsmaatregelenter beschermingvan
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
OBJ_BUCH-149-005.book Page 37 Friday, June 28, 2013 4:42 PM
Pagina: 37
38 | Nederlands
1 609 92A 0AM | (28.6.13) Bosch Power Tools
Technische gegevens
Conformiteitsverklaring
We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder
„Technischegegevens” beschrevenproduct metdevolgende
normenofnormatievedocumentenovereenstemt:EN 60745
conform de bepalingen van de richtlijnen 2009/125/EG
(verordening 1194/2012), 2011/65/EU, 2004/108/EG,
2006/42/EG.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
10.03.2011
Montage
Accu opladen
Eennieuweoflangnietgebruikteacculevertpasnaca.vijfop-
laad- en ontlaadcycli zijn volledige capaciteit.
Alsudeaccu9wiltverwijderen,druktuopdeontgrendelings-
knoppen8entrektudeaccunaarbenedenuithetelektrische
gereedschap. Forceer daarbij niet.
De accu is voorzien van een thermische beveiliging (NTC) die
opladenalleeninhettemperatuurbereiktussen0 °Cen45 °C
toelaat.Daardoorwordteenlangelevensduurvandeaccube-
reikt.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.
Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwijdering
in acht.
Inzetgereedschap wisselen (zie afbeelding A)
 Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste
stand voor werkzaamheden aan het elektrische ge-
reedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het
wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het ge-
reedschapvervoertofopbergt.Bijperongelukbedienen
van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
Houd de achterste huls 3 van de snelspanboorhouder 1 vast
en draai de voorste huls 2 in draairichting  tot het inzetge-
reedschap kan worden aangebracht. Zet het gereedschap in.
Houd de achterste huls 3 van de snelspanboorhouder 1 vast
endraai de voorste huls 2indraairichting metuwhandste-
vig dicht tot een klikgeluid hoorbaar is. De boorhouder wordt
daardoor automatisch vergrendeld.
De vergrendelingwordtweer opgeheven als u voorhet verwij-
derenvanhetinzetgereedschapdevoorstehuls2indetegen-
gestelde richting draait.
Boorhouder wisselen
Bij elektrische gereedschappen zonder blokkering van de uit-
gaande as moet de boorhouder worden vervangen door er-
kende klantenservicewerkplaats voor Bosch elektrische ge-
reedschappen.
De boorhouder moet worden vastgedraaid met
een aandraaimoment van ca. 30–35 Nm.
Afzuiging van stof en spanen
 Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatiemettoevoegingsstoffen voorhoutbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
Accuboorschroevendraaier PSR 12 PSR 14,4 PSR 18
Productnummer 3 603 J55 5.. 3 603 J55 4.. 3 603 J55 3..
Nominale spanning V= 12 14,4 18
Onbelast toerental min-1
0–700 0–700 0–700
Max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding
volgens ISO 5393 Nm 26/11 28/12 30/13
Max. schroef-Ø mm 8 8 8
Max. boor-Ø
– Staal
– Hout
mm
mm
10
20
10
25
10
28
Boorhouderspanbereik mm 0,8–10 0,8–10 0,8–10
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,4 1,5 1,7
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-149-005.book Page 38 Friday, June 28, 2013 4:42 PM
Pagina: 38
Nederlands | 39
Bosch Power Tools 1 609 92A 0AM | (28.6.13)
 Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
Gebruik
Ingebruikneming
Accu plaatsen
 Gebruik alleen originele Bosch O-Pack-accu’s met de
op het typeplaatje van het elektrische gereedschap
aangegevenspanning.Hetgebruikvanandereaccu’skan
tot verwondingen en brandgevaar leiden.
Plaats de draairichtingschakelaar 11 in het midden om onbe-
doeld inschakelen te voorkomen. Plaats de opgeladen accu 9
indegreeptotdezemerkbaarvastkliktenvlaktegendegreep
ligt.
Draairichting instellen (zie afbeelding B)
Met de draairichtingomschakelaar 11 kunt u de draairichting
van het elektrische gereedschap veranderen. Als de aan/uit-
schakelaar 12 is ingedrukt, is dit echter niet mogelijk.
Rechtsdraaien: Als u wilt boren of schroeven wilt indraaien,
drukt u de draairichtingschakelaar 11 naar links tot aan de
aanslag door.
De draairichtingindicatie voor rechtsdraaien 5
brandt als de aan/uit-schakelaar 12 wordt bediend.
Linksdraaien: Als u schroeven wilt uit- of losdraaien, duwt u
de draairichtingschakelaar 11 naar rechts tot aan de aanslag
door.
De draairichtingindicatie voor linksdraaien 6 brandt
als de aan/uit-schakelaar 12 wordt bediend.
Draaimoment vooraf instellen
Met de instelring vooraf instelbaar draaimoment 4 kunt u het
benodigde draaimoment in 10 stappen vooraf instellen. Bij
een juiste instelling wordt het inzetgereedschap gestopt zo-
dra de schroef aansluitend in het materiaal is ingedraaid,
resp. het ingestelde draaimoment is bereikt.
Kiesbijhetuitdraaienvanschroeveneventueeleenhogerein-
stelling of stel in op het symbool „Boren”.
Boren
In de stand „Boren” is de klikkoppeling gede-
activeerd.
In- en uitschakelen
Alsuhetelektrischegereedschapwiltinschakelendruktuop
de aan/uit-schakelaar 12 en houdt u deze ingedrukt.
De lamp 10 brandt als de aan/uit-schakelaar 12 half of volle-
dig is ingedrukt. Met de lamp kan de schroefplaats bij ongun-
stige lichtomstandigheden worden verlicht.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de
aan/uit-schakelaar 12 los.
Toerental instellen
U kunt het toerental van het ingeschakelde elektrische ge-
reedschaptraploosregelennaarmateudeaan/uit-schakelaar
12 indrukt.
Lichte druk op de aan/uit-schakelaar 12 heeft een lager toe-
rental tot gevolg. Met toenemende druk wordt het toerental
hoger.
Snelstop
Bij het loslaten van de aan/uit-schakelaar 12 wordt de boor-
houder afgeremd. Daardoor wordt uitlopen van het inzetge-
reedschap voorkomen.
Laatbijhetindraaienvanschroevendeaan/uit-schakelaar12
paslosalsdeschroeftotaandeonderkantvandeschroefkop
in het werkstuk gedraaid is. De schroefkop dringt dan niet in
het werkstuk.
Tips voor de werkzaamheden
 Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgescha-
keld op de schroef. Draaiende inzetgereedschappen kun-
nen uitglijden.
Laatnalangdurigewerkzaamhedenmeteenlaagtoerentalhet
elektrischegereedschapafkoelendoorhet ca.3minutenmet
maximumtoerental onbelast te laten lopen.
Gebruik bij boorwerkzaamheden in metaal alleen onbescha-
digde en scherpe HSS-boren (HSS = hogecapaciteit-snel-
staal). De vereiste kwaliteit wordt gewaarborgd door het
Bosch-toebehorenprogramma.
Voor het indraaien van grote, lange schroeven in harde mate-
rialendientumetde kerndiameter vandeschroefdraadonge-
veer 2
/3 van de schroeflengte voor te boren.
Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
 Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste
stand voor werkzaamheden aan het elektrische ge-
reedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het
wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het ge-
reedschapvervoertofopbergt.Bijperongelukbedienen
van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
 Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fa-
bricage- en testmethoden toch defect raken, dient de repara-
tie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze
werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd
om veiligheidsrisico’s te voorkomen.
Klantenservice en gebruiksadviezen
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonder-
delen. Explosietekeningen en informatie over vervangings-
OBJ_BUCH-149-005.book Page 39 Friday, June 28, 2013 4:42 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PSR 14,4.

Stel een vraag over de Bosch PSR 14,4

Heb je een vraag over de Bosch PSR 14,4 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PSR 14,4. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PSR 14,4 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.