Bosch PSR 12-2 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PSR 12-2. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: PSR 12-2
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 46
46 | Nederlands 2 609 001 965 • 11.10.06
Algemene veiligheidswaar-
schuwingen voor elektrische
gereedschappen
Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en alle
voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschrif-
ten niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische
schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften
voor toekomstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch
gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereed-
schappen voor gebruik op het stroomnet (met nets-
noer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik
met een accu (zonder netsnoer).
1) Veiligheid van de werkomgeving
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte werkom-
geving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrische gereedschap niet
in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen, brand-
bare gassen of brandbaar stof bevinden.
Elektrische gereedschappen veroorzaken von-
ken die het stof of de dampen tot ontsteking kun-
nen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het elektrische gereed-
schap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid,
kunt u de controle over het gereedschap verlie-
zen.
2) Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrische
gereedschap moet in het stopcontact pas-
sen. De stekker mag in geen geval worden
veranderd. Gebruik geen adapterstekkers
in combinatie met geaarde elektrische
gereedschappen. Onveranderde stekkers en
passende stopcontacten beperken het risico
van een elektrische schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en koel-
kasten. Er bestaat een verhoogd risico door
een elektrische schok wanneer uw lichaam
geaard is.
c) Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van water
in het elektrische gereedschap vergroot het
risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende gereedschapdelen.
Beschadigde of in de war geraakte kabels ver-
groten het risico van een elektrische schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen verleng-
kabels te gebruiken die voor gebruik bui-
tenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik van
een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van het elektrische gereed-
schap in een vochtige omgeving onvermij-
delijk is, dient u een aardlekschakelaar te
gebruiken. Het gebruik van een aardlekschake-
laar vermindert het risico van een elektrische
schok.
3) Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik geen
elektrisch gereedschap wanneer u moe
bent of onder invloed staat van drugs,
alcohol of medicijnen. Een moment van onop-
lettendheid bij het gebruik van het elektrische
gereedschap kan tot ernstige verwondingen lei-
den.
b) Draag persoonlijke beschermende uitrus-
ting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het
dragen van persoonlijke beschermende uitrus-
ting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoe-
nen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het
elektrische gereedschap, vermindert het risico
van verwondingen.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Con-
troleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de accu aansluit
en voordat u het gereedschap oppakt of
draagt. Wanneer u bij het dragen van het elek-
trische gereedschap uw vinger aan de schake-
laar hebt of wanneer u het gereedschap
ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit,
kan dit tot ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het elektrische
gereedschap inschakelt. Een instelgereed-
schap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-213-001.book Page 46 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Pagina: 47
Nederlands | 47
2 609 001 965 • 11.10.06
e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-
houding. Zorg ervoor dat u stevig staat en
steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u
het elektrische gereedschap in onverwachte
situaties beter onder controle houden.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd
haren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door
bewegende delen worden meegenomen.
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemon-
teerd, dient u zich ervan te verzekeren dat
deze zijn aangesloten en juist worden
gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging
beperkt het gevaar door stof.
4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig
gebruik van elektrische gereedschappen
a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor
bestemde elektrische gereedschap. Met het
passende elektrische gereedschap werkt u
beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of uit-
geschakeld, is gevaarlijk en moet worden gere-
pareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt,
toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt
onbedoeld starten van het elektrische gereed-
schap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische gereed-
schappen buiten bereik van kinderen. Laat
het gereedschap niet gebruiken door per-
sonen die er niet mee vertrouwd zijn en
deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wan-
neer deze door onervaren personen worden
gebruikt.
e) Verzorg het elektrische gereedschap zorg-
vuldig. Controleer of bewegende delen van
het gereedschap correct functioneren en
niet vastklemmen en of onderdelen zoda-
nig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap
nadelig wordt beïnvloed. Laat deze
beschadigde onderdelen voor het gebruik
repareren. Veel ongevallen hebben hun oor-
zaak in slecht onderhouden elektrische gereed-
schappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden
snijdende inzetgereedschappen met scherpe
snijkanten klemmen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te geleiden.
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebeho-
ren, inzetgereedschappen en dergelijke
volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op
de arbeidsomstandigheden en de uit te
voeren werkzaamheden. Het gebruik van
elektrische gereedschappen voor andere dan de
voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situa-
ties leiden.
5) Gebruik en onderhoud van accugereedschap-
pen
a) Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten
die door de fabrikant worden geadviseerd.
Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaald
type accu geschikt is, bestaat brandgevaar wan-
neer het met andere accu’s wordt gebruikt.
b) Gebruik alleen de daarvoor bedoelde
accu’s in de elektrische gereedschappen.
Het gebruik van andere accu’s kan tot verwon-
dingen en brandgevaar leiden.
c) Voorkom aanraking van de niet-gebruikte
accu met paperclips, munten, sleutels, spij-
kers, schroeven en andere kleine metalen
voorwerpen die overbrugging van de con-
tacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tus-
sen de accucontacten kan brandwonden of
brand tot gevolg hebben.
d) Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de
accu lekken. Voorkom contact daarmee.
Spoel bij onvoorzien contact met water af.
Wanneer de vloeistof in de ogen komt,
dient u bovendien een arts te raadplegen.
Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en
verbrandingen leiden.
6) Service
a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vakkun-
dig personeel en alleen met originele ver-
vangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereed-
schap in stand blijft.
Gereedschapspecifieke
veiligheidsvoorschriften
f Houd het elektrische gereedschap goed vast.
Bij het vast- of losdraaien van schroeven kunnen
gedurende korte tijd grote reactiemomenten optre-
den.
OBJ_BUCH-213-001.book Page 47 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Pagina: 48
48 | Nederlands 2 609 001 965 • 11.10.06
f Gebruik een geschikt detectieapparaat om
verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op
te sporen of raadpleeg het plaatselijke ener-
gie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektri-
sche leidingen kan tot brand of een elektrische
schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan
tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade.
f Schakel het elektrische gereedschap onmid-
dellijk uit als het inzetgereedschap blokkeert.
Houd rekening met grote reactiemomenten
die een terugslag veroorzaken. Het inzetge-
reedschap blokkeert als:
— het elektrische gereedschap wordt overbelast of
— het in het te bewerken werkstuk kantelt.
f Houd het elektrische gereedschap alleen vast
aan de geïsoleerde greepvlakken als u werk-
zaamheden uitvoert waarbij het inzetgereed-
schap verborgen stroomleidingen kan raken.
Contact met een onder spanning staande leiding
zet ook de metalen delen van het elektrische
gereedschap onder spanning en leidt tot een elek-
trische schok.
f Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzienin-
gen of een bankschroef vastgehouden werkstuk
wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt
doen.
f Bewerk geen asbesthoudend materiaal.
Asbest geldt als kankerverwekkend.
f Tref veiligheidsmaatregelen wanneer er bij
werkzaamheden stoffen kunnen ontstaan die
schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of
explosief zijn. Bijvoorbeeld: sommige soorten stof
gelden als kankerverwekkend. Draag een stofmas-
ker en gebruik een afzuiging voor stof en spanen, als
deze kan worden aangesloten.
f Houd uw werkplek schoon. Materiaalmengsels
zijn bijzonder gevaarlijk. Stof van lichte metalen kan
ontvlammen of exploderen.
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot
stilstand is gekomen voordat u het neerlegt.
Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan tot
het verlies van de controle over het elektrische
gereedschap leiden.
f Voorkom per ongeluk inschakelen. Contro-
leer dat de aan/uit-schakelaar in de uitge-
schakelde stand staat voordat u een accu
inzet. Het dragen van het elektrische gereedschap
met uw vinger aan de aan/uit-schakelaar of het
inzetten van de accu in het ingeschakelde elektri-
sche gereedschap kan tot ongevallen leiden.
f Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kort-
sluiting.
f Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld
ook tegen voortdurend zonlicht en vuur. Er
bestaat explosiegevaar.
Functiebeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de waar-
schuwingen en voorschriften niet worden
opgevolgd, kan dit een elektrische schok,
brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor het in- en
losdraaien van schroeven en voor het boren in hout,
metaal, keramiek en kunststof.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeel-
ding van het elektrische gereedschap op de pagina met
afbeeldingen.
1 Snelspanboorhouder
2 Instelring vooraf instelbaar draaimoment
3 Toerentalschakelaar
4 Draarichtingindicatie rechtsdraaien
5 Draairichtingindicatie linksdraaien
6 Softgrip
7 Bit*
8 Accu-ontgrendelingsknop
9 Accu*
10 Lamp „Power Light”
11 Draairichtingschakelaar
12 Aan/uit-schakelaar
13 Universeelbithouder*
14 Borgschroef voor snelspanboorhouder
15 Inbussleutel**
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd.
**In de handel verkrijgbaar (niet meegeleverd)
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat dit pro-
duct voldoet aan de volgende normen en normatieve
documenten: EN 60745 volgens de bepalingen van de
richtlijnen 89/336/EEG, 98/37/EG.
19.09.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70145 Leinfelden-Echterdingen
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-213-001.book Page 48 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Pagina: 49
Nederlands | 49
2 609 001 965 • 11.10.06
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het gereed-
schap is kenmerkend lager dan 70 dB(A).
Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden kan
85 dB(A) overschrijden.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen)
bepaald volgens EN 60745:
boren in metaal: trillingsemissiewaarde ah=<2,5 m/s2
,
onzekerheid K=1 m/s2
,
indraaien en losdraaien van schroeven: trillingsemissie-
waarde ah=<2,5 m/s2
, onzekerheid K=1 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwij-
zing vermelde trillingsniveau
is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde
meetmethode en kan worden gebruikt voor het vergelij-
ken van gereedschappen.
Het trillingsniveau verandert afhankelijk van het gebruik
van het elektrische gereedschap en kan in sommige
gevallen boven de in deze gebruiksaanwijzing aange-
geven waarde liggen. De trillingsbelasting kan onder-
schat worden als het elektrische gereedschap
regelmatig op dergelijke wijze wordt gebruikt.
Opmerking: Voor een nauwkeurige schatting van de
trillingsbelasting tijdens een bepaalde arbeidsperiode
moet ook rekening worden gehouden met de tijd
waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het
gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt
gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.
Montage
Accu opladen
Een nieuwe of lang niet gebruikte accu levert pas na ca.
vijf oplaad- en ontlaadcycli zijn volledige capaciteit.
Als u de accu 9 wilt verwijderen, drukt u op de ontgren-
delingsknoppen 8 en trekt u de accu naar beneden uit
het elektrische gereedschap. Forceer daarbij niet.
De accu is voorzien van een thermische beveiliging
(NTC) die opladen alleen in het temperatuurbereik tus-
sen 0 °C en 45 °C toelaat. Daardoor wordt een lange
levensduur van de accu bereikt.
Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt
erop dat de accu versleten is en moet worden vervan-
gen.
Neem de voorschriften ten aanzien van de afvalverwij-
dering in acht.
Inzetgereedschap wisselen
(zie afbeelding A)
f Zet de draairichtingomschakelaar in de mid-
delste stand voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren
van onderhoud en het wisselen van inzetge-
reedschap) en voordat u het gereedschap ver-
voert of opbergt. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
Als de aan/uit-schakelaar 12 niet is ingedrukt, wordt de
uitgaande as geblokkeerd. Hierdoor kan het inzetge-
reedschap in de boorhouder snel, gemakkelijk en een-
voudig worden vervangen.
Open de snelspanboorhouder 1 door deze te draaien,
totdat het gereedschap kan worden ingezet. Zet het
gereedschap in.
Accuboorschroevendraaier PSR 12-2 PSR 14,4-2 PSR 18-2
Zaaknummer 3 603 J51 5.. 3 603 J51 4.. 3 603 J51 3..
Nominale spanning V= 12 14,4 18
Onbelast toerental
– Stand 1
– Stand 2
min-1
min-1
0–390
0–1250
0–400
0–1250
0–400
0–1250
Max. draaimoment harde/flexibele
schroefverbinding volgens ISO 5393 Nm 30/17 36/22 44/28
Max. schroef-Ø mm 8 8 10
Max. boor-Ø
– Staal
– Hout
mm
mm
10
30
10
35
12
40
Boorhouderspanbereik mm 0–10 0–10 0–10
Schroefdraad uitgaande as ½" ½" ½"
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,65 1,75 2,00
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische
gereedschappen kunnen afwijken.
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-213-001.book Page 49 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Pagina: 50
50 | Nederlands 2 609 001 965 • 11.10.06
Draai de huls van de snelspanboorhouder 1 met de wij-
zers van de klok mee en met uw hand stevig vast tot er
geen klikgeluid meer hoorbaar is. De boorhouder wordt
daardoor automatisch vergrendeld.
De vergrendeling wordt weer opgeheven als u voor het
verwijderen van het toebehoren de huls in de tegenge-
stelde richting draait.
Boorhouder wisselen (se billede C–E)
f Zet de draairichtingomschakelaar in de mid-
delste stand voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren
van onderhoud en het wisselen van inzetge-
reedschap) en voordat u het gereedschap ver-
voert of opbergt. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
De snelspanboorhouder 1 is met een borgschroef 14
beschermd tegen onbedoeld losdraaien van de uit-
gaande as. Open de snelspanboorhouder 1 volledig en
draai de borgschroef 14 met de wijzers van de klok mee
naar buiten. Let erop dat de borgschroef een
linkse schroefdraad heeft.
Boorhouder demonteren (zie afbeelding D)
Span een inbussleutel 15 met de korte schacht naar
voren in de snelspanboorhouder 1.
Leg het elektrische gereedschap op een stabiele
ondergrond, bijvoorbeeld een werkbank. Houd het
elektrische gereedschap vast en draai de tandkrans-
boorhouder 1 los door de inbussleutel 15 tegen de wij-
zers van de klok in te draaien. Een vastzittende
snelspanboorhouder wordt losgemaakt door een lichte
slag op de lange schacht van de inbussleutel 15. Ver-
wijder de inbussleutel uit de snelspanboorhouder en
schroef de snelspanboorhouder volledig los.
Boorhouder monteren (zie afbeelding E)
De montage van de snelspanboorhouder vindt plaats in
omgekeerde volgorde.
Opmerking: Draai na de montage van de snelspan-
boorhouder de borgschroef 14 weer in.
De boorhouder moet worden vastgedraaid
met een aandraaimoment van ca.
17–23 Nm.
Gebruik
Ingebruikneming
Accu plaatsen
f Gebruik alleen originele Bosch O-Pack-accu’s
met de op het typeplaatje van het elektrische
gereedschap aangegeven spanning. Het
gebruik van andere accu’s kan tot verwondingen en
brandgevaar leiden.
Plaats de draairichtingschakelaar 11 in het midden om
onbedoeld inschakelen te voorkomen. Plaats de opge-
laden accu 9 in de greep tot deze merkbaar vastklikt en
vlak tegen de greep ligt.
Draairichting instellen (zie afbeelding B)
Met de draairichtingomschakelaar 11 kunt u de draai-
richting van het elektrische gereedschap veranderen.
Als de aan/uit-schakelaar 12 is ingedrukt, is dit echter
niet mogelijk.
Rechtsdraaien: Als u wilt boren of schroeven wilt
indraaien, drukt u de draairichtingschakelaar 11 naar
links tot aan de aanslag door.
De draairichtingindicatie voor rechtsdraaien 4
brandt als de aan/uit-schakelaar 12 wordt
bediend en de motor loopt.
Linksdraaien: Als u schroeven wilt uit- of losdraaien,
duwt u de draairichtingschakelaar 11 naar rechts tot
aan de aanslag door.
De draairichtingindicatie voor linksdraaien 5
brandt als de aan/uit-schakelaar 12 wordt
bediend en de motor loopt.
Draaimoment vooraf instellen
Met de instelring vooraf instelbaar draaimoment 2 kunt
u het benodigde draaimoment in 25 stappen vooraf
instellen. Wanneer de instelling juist is, wordt het inzet-
gereedschap gestopt zodra de schroef aansluitend in
het materiaal is gedraaid resp. het ingestelde draaimo-
ment is bereikt. In positie „ ” is de klikkoppeling
gedeactiveerd, bijvoorbeeld voor boorwerkzaamheden.
Kies bij het uitdraaien van schroeven eventueel een
hogere instelling of stel in op het symbool „ ”.
OBJ_BUCH-213-001.book Page 50 Wednesday, October 11, 2006 8:37 AM
Pagina: 51
Nederlands | 51
2 609 001 965 • 11.10.06
Mechanische toerentalkeuze
f Bedien de toerentalschakelaar 3 alleen als
het elektrische gereedschap stilstaat.
Met de toerentalschakelaar 3 kunt u twee toerentalbe-
reiken vooraf instellen.
Stand I:
Laag toerentalbereik. Voor het in- en uitdraaien van
schroeven of voor werkzaamheden met een grote boor-
diameter.
Stand II:
Hoog toerentalbereik. Voor werkzaamheden met een
kleine boordiameter.
Als de toerentalschakelaar 3 niet tegen de aanslag kan
worden geduwd, draait u de boorhouder met de boor
iets.
In- en uitschakelen
Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen
drukt u op de aan/uit-schakelaar 12 en houdt u deze
ingedrukt.
De lamp 10 brandt als de aan/uit-schakelaar 12 licht is
ingedrukt. Met de lamp kan de schroefplaats bij ongun-
stige lichtomstandigheden worden verlicht.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen
laat u de aan-/uitschakelaar 12 los.
Toerental instellen
U kunt het toerental van het ingeschakelde elektrische
gereedschap traploos regelen naarmate u de aan/uit-
schakelaar 12 indrukt.
Lichte druk op de aan/uit-schakelaar 12 heeft een lager
toerental tot gevolg. Met toenemende druk wordt het
toerental hoger.
Volautomatische blokkering van de uitgaande
as (Auto-Lock)
Als de aan/uit-schakelaar 12 niet is ingedrukt, wordt de
uitgaande as en daarmee de gereedschapopname
geblokkeerd.
Hierdoor kunnen schroeven ook als de accu leeg is
worden ingedraaid en kan het elektrische gereedschap
ook als schroevendraaier worden gebruikt.
Snelstop
Bij het loslaten van de aan/uit-schakelaar 12 wordt de
boorhouder afgeremd. Daardoor wordt uitlopen van het
inzetgereedschap voorkomen.
Laat bij het indraaien van schroeven de aan/uit-schake-
laar 12 pas los als de schroef tot aan de onderkant van
de schroefkop in het werkstuk gedraaid is. De schroef-
kop dringt dan niet in het werkstuk.
Tips voor de werkzaamheden
f El-værktøjet skal altid være slukket, når det
anbringes på skruen. Roterende indsatsværktøj
kan glide af.
Softgrip
Het greepoppervlak 6 (softgrip) zorgt voor meer stroef-
heid en daardoor voor een betere grip en hanteerbaar-
heid van het elektrische gereedschap.
Door de rubber laag wordt tegelijkertijd een trillingdem-
pende werking bereikt.
Tips
Laat na langdurige werkzaamheden met een laag toe-
rental het elektrische gereedschap afkoelen door het
ca. 3 minuten met maximumtoerental onbelast te laten
lopen.
Gebruik bij boorwerkzaamheden in metaal alleen onbe-
schadigde en scherpe HSS-boren (HSS = hogecapa-
citeit-snelstaal). De vereiste kwaliteit wordt gewaarborgd
door het Bosch-toebehorenprogramma.
Voor het indraaien van grote, lange schroeven in harde
materialen dient u met de kerndiameter van de schroef-
draad ongeveer 2
/3 van de schroeflengte voor te boren.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Zet de draairichtingomschakelaar in de mid-
delste stand voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren
van onderhoud en het wisselen van inzetge-
reedschap) en voordat u het gereedschap ver-
voert of opbergt. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
f Houd het elektrische gereedschap en de ven-
tilatieopeningen altijd schoon om goed en
veilig te werken.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvul-
dige fabricage- en testmethoden toch defect raken,
dient de reparatie te worden uitgevoerd door een
erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereed-
schappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingson-
derdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknum-
mer volgens het typeplaatje van het elektrische
gereedschap.
OBJ_DOKU-4561-001.fm Page 51 Wednesday, October 11, 2006 9:15 AM
Pagina: 52
52 | Nederlands 2 609 001 965 • 11.10.06
Technische dienst en klantenservice
Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u op:
www.bosch-pt.com
Nederland
✆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)76/579 54 54
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31 (0)76/579 54 94
E-mail: Gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
✆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +32 (0)70/22 55 65
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +32 (0)70/22 55 75
E-mail: Outillage.Gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkin-
gen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen niet
bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en elek-
tronische oude apparaten en de omzet-
ting van de richtlijn in nationaal recht
moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschap-
pen apart worden ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze worden hergebruikt.
Accu’s en batterijen:
Ni-Cd: Nikkelcadmium
Let op: deze accu’s bevatten cadmium, een zeer giftig
zwaar metaal.
Ni-MH: Nikkelmetaalhydride
Gooi accu’s of batterijen niet bij het huisvuil en evenmin
in het vuur of het water. Accu’s en batterijen moeten
worden ingezameld, gerecycled of op een voor het
milieu verantwoorde wijze worden afgevoerd.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens richtlijn 91/157/EEG moeten defecte of ver-
sleten accu’s en batterijen worden gerecycled.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_DOKU-4561-001.fm Page 52 Wednesday, October 11, 2006 9:15 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PSR 12-2.

Stel een vraag over de Bosch PSR 12-2

Heb je een vraag over de Bosch PSR 12-2 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PSR 12-2. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PSR 12-2 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.