Bosch PSB 850-2 RA handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PSB 850-2 RA. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: PSB 850-2 RA
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 005 654 (2012.06) O / 94 WEU
WEU WEU
PSB
850-2 RE | 850-2 RA | 1000-2 RCE | 1000-2 RCA
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
OBJ_DOKU-15296-003.fm Page 1 Friday, June 22, 2012 9:34 AM
Pagina: 47
48 | Nederlands
2 609 005 654 | (22.6.12) Bosch Power Tools
Veiligheid van de werkomgeving
f Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
f Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
f Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Elektrische veiligheid
f De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen.Onveranderdestekkersenpassendestop-
contacten beperken het risico van een elektrische schok.
f Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
f Houd het gereedschap uit de buurt van regenenvocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
f Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.
f Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
f Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaarvermindert het risicovaneen elektrische schok.
Veiligheid van personen
f Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstigever-
wondingen leiden.
f Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen,eenveiligheidshelmofgehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische
gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
f Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekkerinhetstopcontactsteektofdeaccuaansluiten
voordatuhetgereedschapoppaktofdraagt.Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
f Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
f Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
f Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
f Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-
trische gereedschappen
f Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
f Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
f Trekdestekkeruit hetstopcontact of neemdeaccuuit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
f Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
f Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
lenzodaniggebrokenofbeschadigdzijndatdewerking
van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïn-
vloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het ge-
bruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in
slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
OBJ_BUCH-875-003.book Page 48 Friday, June 22, 2012 9:38 AM
Pagina: 48
Nederlands | 49
Bosch Power Tools 2 609 005 654 | (22.6.12)
f Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
f Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Service
f Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor boormachines
f Draag een gehoorbescherming bij klopboorwerkzaam-
heden. De blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies tot
gevolg hebben.
f Gebruik de bij het gereedschap geleverde extra hand-
grepen. Het verlies van de controle kan tot verwondingen
leiden.
f Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap verborgen stroomleidingen of de ei-
gen stroomkabel kan raken. Contact met een onder
spanning staande leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische
schok leiden.
f Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.
f Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit
als het inzetgereedschap blokkeert. Houd rekening
met grote reactiemomenten die een terugslag veroor-
zaken. Het inzetgereedschap blokkeert als:
— het elektrische gereedschap wordt overbelast of
— het in het te bewerken werkstuk kantelt.
f Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.
f Zethetwerkstukvast.Eenmetspanvoorzieningenofeen
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.
Product- en vermogensbeschrijving
Leesalleveiligheidswaarschuwingenenal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Hetgereedschapisbestemdomteklopboreninbaksteen,be-
ton en steen en om te boren in hout, metaal, keramiek en
kunststof. Gereedschappen met elektronische regeling en
rechts-/linksdraaien zijn ook geschikt voor het in- en uit-
draaien van schroeven en het snijden van schroefdraad.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Diepteaanslag
2 Snelspanboorhouder
3 Knop voor instelling van de diepteaanslag
4 Omschakelknop „Boren/klopboren”
5 Stelwiel elektronisch vooraf instelbaar toerental
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
6 Draarichtingindicatie rechtsdraaien
7 Draairichtingindicatie linksdraaien
8 Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar
9 Draairichtingschakelaar
10 Aan/uit-schakelaar
11 Toerentalschakelaar
12 Extra handgreep (geïsoleerd greepvlak)
13 Vleugelbout voor verstelling van de extra handgreep
14 Afzuigvoorziening met stofreservoir *
15 Stofreservoir*
16 Stelwiel vooraf instelbaar toerental
(PSB 850-2 RE/PSB 850-2 RA)
17 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
18 Ontgrendelingsknop voor stofreservoir *
19 Filterelement (Microfilter System) *
20 Rubberdichting voor stofreservoir *
21 Stofbeschermring*
22 Ontgrendelingsknop voor afzuigvoorziening *
23 Klem voor afzuigvoorziening *
24 Sluiting voor stofreservoir*
25 Universeelbithouder*
26 Bit*
27 Inbussleutel **
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
**In de handel verkrijgbaar (niet meegeleverd)
OBJ_BUCH-875-003.book Page 49 Friday, June 22, 2012 9:38 AM
Pagina: 49
50 | Nederlands
2 609 005 654 | (22.6.12) Bosch Power Tools
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.
Klopboormachine PSB ... 850-2 RE 850-2 RA 1000-2 RCE 1000-2 RCA
Zaaknummer 3 603 ... A73 0.. A73 0.. A73 5.. A73 5..
Opgenomen vermogen W 850 850 1000 1000
Afgegeven vermogen W 420 420 530 530
Onbelast toerental
– Stand 1
– Stand 2
min-1
min-1
50 – 850
50 – 2800
50 – 850
50 – 2800
50 – 1100
50 – 2800
50 – 1100
50 – 2800
Nominaal toerental
– Stand 1
– Stand 2
min-1
min-1
850
2800
850
2800
1100
2800
1100
2800
Aantal slagen
– Stand 1
– Stand 2
min-1
min-1
14450
47600
14450
47600
18700
47600
18700
47600
Nominaal draaimoment
– Stand 1
– Stand 2
Nm
Nm
4,6
1,3
4,6
1,3
3,5
1,0
3,5
1,0
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen
– Stand 1
– Stand 2
Nm
Nm
46
12
46
12
60
18
60
18
Vooraf instelbaar toerental z z z z
Constant-electronic – – z z
Rechts- en linksdraaien z z z z
Stofafzuiging – z – z
Volautomatische blokkering van de uitgaande as
(Auto-Lock) z z z z
Ashals-Ø mm 43 43 43 43
Max. boor-Ø (stand 1/2)
– Metselwerk
– Beton
– Staal
– Hout
– Met gemonteerde afzuigvoorziening
mm
mm
mm
mm
mm
20/16
18/13
13/8
40/25
13/13
20/16
18/13
13/8
40/25
13/13
22/16
20/13
16/8
40/25
13/13
22/16
20/13
16/8
40/25
13/13
Boorhouderspanbereik mm 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13 1,5 – 13
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003
– Met afzuigvoorziening
– Zonder afzuigvoorziening
kg
kg
–
2,2
2,5
–
–
2,3
2,6
–
Isolatieklasse /II /II /II /II
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen enbij perland verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens
afwijken.
PSB 850-2 RE
PSB 850-2 RA
PSB 1000-2 RCE
PSB 1000-2 RCA
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend
Geluidsdrukniveau
Geluidsvermogenniveau
Onzekerheid K=
Draag een gehoorbescherming.
dB(A)
dB(A)
dB(A)
97
108
3
100
111
3
OBJ_BUCH-875-003.book Page 50 Friday, June 22, 2012 9:38 AM
Pagina: 50
Nederlands | 51
Bosch Power Tools 2 609 005 654 | (22.6.12)
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
stetoepassingen vanhetelektrischegereedschap.Alsechter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
detrillingsbelasting gedurendedegehele arbeidsperiodedui-
delijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschapuitgeschakeldis,ofwaarinhetgereedschapwel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Legaanvullende veiligheidsmaatregelenter beschermingvan
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten:EN 60745 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU,
2004/108/EG en 2006/42/EG.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
24.05.2012
Montage
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Stofafzuiging (PSB 850-2 RA/PSB 1000-2 RCA)
(zie afbeeldingen A–F)
f Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatiemettoevoegingsstoffen voorhoutbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.
– Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal ge-
schikte stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
f Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
f Gebruik de afzuigvoorziening alleen bij de bewerking
vanbeton,steenenbaksteen. Hout-en kunststofspanen
kunnen gemakkelijk tot verstoppingen leiden.
f Let op, brandgevaar! Bewerk met een gemonteerde af-
zuigvoorziening geen metaal. Hete metaalspanen kun-
nen delen van de afzuigvoorziening ontsteken.
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K
bepaald volgens EN 60745:
Boren in metaal:
ah
K
Klopboren in beton:
ah
K
Schroeven in- en uitdraaien:
ah
K
Schroefdraad snijden:
ah
K
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
m/s2
6,0
1,5
26
2,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
6,0
1,5
26
2,5
<2,5
1,5
<2,5
1,5
PSB 850-2 RE
PSB 850-2 RA
PSB 1000-2 RCE
PSB 1000-2 RCA
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-875-003.book Page 51 Friday, June 22, 2012 9:38 AM
Pagina: 51
52 | Nederlands
2 609 005 654 | (22.6.12) Bosch Power Tools
Neem de volgende aanwijzingen in acht voor een optimaal af-
zuigresultaat:
– Let erop dat de afzuigvoorziening goed aansluit op het
werkstuk of de muur. Daarmee wordt tegelijkertijd haaks
boren vergemakkelijkt.
– Werk bij het gebruik van de afzuigvoorziening altijd met
maximaal toerental.
– Na het bereiken van de gewenste boordiepte trekt u eerst
de boor u het boorgat en schakelt u vervolgens de klop-
boormachine uit.
– Gebruik de afzuigvoorziening alleen met gemonteerd filte-
relement 19, aangezien anders stof en spanen in het elek-
trische gereedschap terecht kunnen komen en dit kunnen
beschadigen.
– Controleer regelmatig de toestand van het filterelement
19. Als het filterelement beschadigd is, dient u het onmid-
dellijk te vervangen.
– In het bijzonder bij werkzaamheden met grote boordiame-
ters kan de stofbeschermring 21 slijten. Vervang deze bij
beschadiging.
Afzuigvoorziening aanbrengen (zie afbeelding A)
Geleiddeafzuigvoorziening14vanvorentegendeonderzijde
van de klopboormachine. Let erop dat de afzuigvoorziening
14 goed op het machinehuis aansluit en vergrendeld wordt.
Afzuigvoorziening reinigen (zie afbeeldingen B–D)
Het stofreservoir 15 is voldoende voor ca. 20 boorgaten met
een boordiameter van 10 mm.
Als de afzuiging zwakker wordt, moet het stofreservoir 15
leeggemaakt worden. Druk daarvoor op het geribbelde vlak
van de ontgrendelingsknop 18 en verwijder het stofreservoir
15.
Maak het stofreservoir15leegenreinighet. Reinighetfiltere-
lement 19 door het uit te kloppen.
Controleer het filterelement 19 op beschadigingen en ver-
vang het indien nodig.
Druk op de houder van het filterelement 19 en trek het filtere-
lement naar buiten. Wissel het filterelement 19 inclusief de
houder. Let er bij het plaatsen van de houder op dat de rub-
berdichting 20 is aangebracht.
Brenghetstofreservoir15 weer aan endrukom tevergrende-
len op het gladde oppervlak van de ontgrendelingsknop 18.
Afzuigvoorziening verwijderen (zie afbeelding E)
Alsudeafzuigvoorziening14wiltdemonteren,druktudeont-
grendelingsknop22inentrektudeafzuigvoorziening14naar
voren toe los.
Afzuigvoorziening opbergen (zie afbeelding F)
Voor het opbergen van de afzuigvoorziening 14 in de koffer
verwijdert u de afzuigvoorziening 14, schuift u deze in elkaar
en steekt u de klem 23 vast.
Breng de sluiting 24 aan of maak het stofreservoir 15 leeg
voordat u de afzuigvoorziening neerlegt.
Extra handgreep
f Gebruik het elektrische gereedschap alleen met de
extra handgreep 12.
Ukuntdeextrahandgreep12in8standenverstellenvooreen
veilige houding tijdens de werkzaamheden zonder vermoeid-
heid.
Draai de vleugelschroef voor de verstelling 13 van de extra
handgreep tegen de wijzers van de klok in en duw de extra
handgreep 12 naar voren totdat u deze in de gewenste stand
kunt draaien. Daarna trekt u de extra handgreep 12 weer te-
rug en draait u de vleugelschroef 13 met de wijzers van de
klok mee weer vast.
Boordiepte instellen (zie afbeelding G)
Met de diepteaanslag 1 kan de gewenste boordiepte X wor-
den vastgelegd.
Druk op de knop voor de instelling van de diepteaanslag 3 en
zet de diepteaanslag in de extra handgreep 12.
De ribbels op de diepteaanslag 1 moeten naar onderen wij-
zen.
Trek de diepteaanslag zo ver naar buiten dat de afstand tus-
sen de punt van de boor en de punt van de diepteaanslag
overeenkomt met de gewenste boordiepte X.
Inzetgereedschap wisselen (zie afbeelding H)
Snelspanboorhouder
Als de aan/uit-schakelaar 10 niet is ingedrukt, wordt de uit-
gaande as geblokkeerd. Hierdoor kan het inzetgereedschap
in de boorhouder snel, gemakkelijk en eenvoudig worden ver-
vangen.
Open de snelspanboorhouder 2 door deze in draairichting n
te draaien tot het gereedschap kan worden ingezet. Zet het
gereedschap in.
Draaidehulsvandesnelspanboorhouder2indraairichtingo
met uw hand stevig vast tot er geen klikgeluid meer hoorbaar
is. De boorhouder wordt daardoor automatisch vergrendeld.
De vergrendeling wordtweer opgeheven als u voorhet verwij-
derenvanhettoebehorendehulsindetegengestelderichting
draait.
Schroeftoebehoren
Bij het gebruik van bits 26 dient u altijd een universeelbithou-
der 25 te gebruiken. Gebruik alleen bits die bij de schroefkop
passen.
Als u wilt schroeven, zet u de omschakelknop „Boren/klopbo-
ren” 4 altijd op het symbool „Boren”.
OBJ_BUCH-875-003.book Page 52 Friday, June 22, 2012 9:38 AM
Pagina: 52
Nederlands | 53
Bosch Power Tools 2 609 005 654 | (22.6.12)
Boorhouder wisselen
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Boorhouder demonteren (zie afbeelding I)
Demonteer de extra handgreep en breng de toerentalschake-
laar 11 in de middelste stand tussen stand 1 en stand 2.
SteekeenstalenpenØ 4 mmmeteenlengtevanca.50 mmin
het boorgat op de ashals om de uitgaande as te vergrendelen.
Span een inbussleutel 27 met de korte schacht naar voren in
de snelspanboorhouder 2.
Leghetelektrischegereedschapopeenstabieleondergrond,
bijvoorbeeld een werkbank. Houd het elektrische gereed-
schap vast en draai de snelspanboorhouder 2 los door de in-
bussleutel 27 in draairichting n te draaien. Een vastzittende
snelspanboorhouder wordt losgemaakt door een lichte slag
op de lange schacht van de inbussleutel 27. Verwijder de in-
bussleutel uit de snelspanboorhouder en schroef de snel-
spanboorhouder volledig los.
Boorhouder monteren (zie afbeelding J)
Demontagevandesnelspanboorhoudervindtplaatsinomge-
keerde volgorde.
f Verwijder na de montage van de boorhouder de stalen
pen weer uit het boorgat.
De boorhouder moet worden vastgedraaid met
een aandraaimoment van ca. 50–55 Nm.
Gebruik
Ingebruikneming
f Letopdenetspanning!Despanningvandestroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
Draairichting instellen (zie afbeelding K)
Met de draairichtingomschakelaar 9 kunt u de draairichting
van het elektrische gereedschap veranderen. Als de aan/uit-
schakelaar 10 is ingedrukt, is dit echter niet mogelijk.
Rechtsdraaien: Als u wilt boren of schroeven wilt indraaien,
drukt u de draairichtingschakelaar 9 naar rechts tot aan de
aanslag door.
De draairichtingindicatie rechtsdraaien 6 geeft de gekozen
draairichting aan.
Linksdraaien: Als u schroeven of moeren wilt los- of uit-
draaien,druktudedraairichtingomschakelaar9naarlinkstot
aan de aanslag door.
De draairichtingindicatie linksdraaien 7 geeft de gekozen
draairichting aan.
Functie instellen
Boren en schroeven
Zet de omschakelknop 4 op het symbool „Boren”.
Klopboren
Zetdeomschakelknop4ophetsymbool„Klopbo-
ren”.
De schakelaar 4 klikt merkbaar vast en kan ook terwijl de mo-
tor loopt worden bediend.
Mechanische toerentalkeuze
f U kunt de toerentalschakelaar 11 bedienen terwijl het
elektrische gereedschap langzaam loopt. Dit mag ech-
ter niet bij stilstand, volledige belasting of maximaal
toerental gebeuren.
Metdetoerentalschakelaar 11kuntutweetoerentalbereiken
vooraf instellen.
Stand I:
Laag toerentalbereik. Voor werkzaamheden
met een grote boordiameter en voor het in- en
uitdraaien van schroeven.
Stand II:
Hoog toerentalbereik. Voor werkzaamheden
met een kleine boordiameter.
Draai de toerentalschakelaar 11 altijd in de richting van de pijl.
Alsdetoerentalschakelaar11niettotaandeaanslagkanwor-
den gedraaid, draait u de uitgaande as met de boor iets.
In- en uitschakelen
Alsuhetelektrischegereedschapwiltinschakelendruktuop
de aan/uit-schakelaar 10 en houdt u deze ingedrukt.
Als u de ingedrukte aan/uit-schakelaar 10 wilt vastzetten,
druk u op de vastzetknop 8.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de
aan/uit-schakelaar 10 los, of als deze met de blokkeerknop 8
vergrendeld is, drukt u de aan/uit-schakelaar 10 kort in en
laat u deze vervolgens los.
Alsuhetelektrischegereedschapnietgebruikt,dientuhetuit
te schakelen om energie te sparen.
Toerental of aantal slagen instellen
U kunt het toerental of aantal slagen van het ingeschakelde
elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de
aan/uit-schakelaar 10 indrukt.
Lichte druk op de aan/uit-schakelaar 10 heeft een lager toe-
rentalofaantalslagentotgevolg.Mettoenemendedrukwordt
het toerental of het aantal slagen hoger.
Toerental of aantal slagen vooraf instellen
(PSB 850-2 RE/PSB 850-2 RA)
Methet stelwielvoor hetvooraf instellen vanhet toerental16
kunt u het benodigde toerental of het aantal slagen, ook ter-
wijl de machine loopt, vooraf instellen.
Het vereiste toerental of het aantal slagen is afhankelijk van
het materiaal en de werkomstandigheden en kan proefonder-
vindelijk worden vastgesteld.
OBJ_BUCH-875-003.book Page 53 Friday, June 22, 2012 9:38 AM
Pagina: 53
54 | Dansk
2 609 005 654 | (22.6.12) Bosch Power Tools
Elektronisch vooraf instelbaar toerental
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
Met het stelwiel elektronisch vooraf instelbaar toerental 5
kunt u het benodigde toerental of het aantal slagen, ook ter-
wijl het elektrische gereedschap loopt, vooraf instellen.
Het vereiste toerental of het aantal slagen is afhankelijk van
het materiaal en de werkomstandigheden en kan proefonder-
vindelijk worden vastgesteld.
Voor werkzaamheden met een laag toerental.
Voor werkzaamheden met maximaal toerental.
Tips voor de werkzaamheden
f Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgescha-
keld op de moer of schroef. Draaiende inzetgereed-
schappen kunnen uitglijden.
Laatnalangdurigewerkzaamhedenmeteenlaagtoerentalhet
elektrischegereedschapafkoelendoorhet ca.3minutenmet
maximumtoerental onbelast te laten lopen.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
f Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fa-
bricage- en testmethoden toch defect raken, dient de repara-
tie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice adviseren u graag
bij vragen over de aankoop, het gebruik en de instelling van
producten en toebehoren.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: +32 2 588 0589
Fax: +32 2 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaalrechtmoetennietmeerbruikbare
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.
W#ijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. I tilfælde af manglende over-
holdelseaf sikkerhedsinstrukserneoganvisningerneerderri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudre-
vet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
f Sørgfor,atarbejdsområdeterrentogrigtigtbelyst.Uor-
den eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
f Brugikkeel-værktøjetieksplosionsfarligeomgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dam-
pe.
f Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
f El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj. Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
f Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
somf.eks.rør,radiatorer,komfurerogkøleskabe.Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-875-003.book Page 54 Friday, June 22, 2012 9:38 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PSB 850-2 RA.

Stel een vraag over de Bosch PSB 850-2 RA

Heb je een vraag over de Bosch PSB 850-2 RA en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PSB 850-2 RA. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PSB 850-2 RA zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.