Bosch PSB 780-2 RE handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PSB 780-2 RE. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: PSB 780-2 RE
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 59
60 | Nederlands 2 609 002 333 • 4.6.07
Algemene veiligheidswaar-
schuwingen voor elektrische
gereedschappen
Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en alle
voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschrif-
ten niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische
schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften
voor toekomstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch
gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereed-
schappen voor gebruik op het stroomnet (met nets-
noer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik
met een accu (zonder netsnoer).
1) Veiligheid van de werkomgeving
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte werkom-
geving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrische gereedschap niet
in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen, brand-
bare gassen of brandbaar stof bevinden.
Elektrische gereedschappen veroorzaken von-
ken die het stof of de dampen tot ontsteking kun-
nen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het elektrische gereed-
schap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid,
kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrische
gereedschap moet in het stopcontact pas-
sen. De stekker mag in geen geval worden
veranderd. Gebruik geen adapterstekkers
in combinatie met geaarde elektrische
gereedschappen. Onveranderde stekkers en
passende stopcontacten beperken het risico
van een elektrische schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en koel-
kasten. Er bestaat een verhoogd risico door
een elektrische schok wanneer uw lichaam
geaard is.
c) Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van water
in het elektrische gereedschap vergroot het
risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende gereedschapdelen.
Beschadigde of in de war geraakte kabels ver-
groten het risico van een elektrische schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen verleng-
kabels te gebruiken die voor gebruik bui-
tenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik van
een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van het elektrische gereed-
schap in een vochtige omgeving onvermij-
delijk is, dient u een aardlekschakelaar te
gebruiken. Het gebruik van een aardlekschake-
laar vermindert het risico van een elektrische
schok.
3) Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik geen
elektrisch gereedschap wanneer u moe
bent of onder invloed staat van drugs,
alcohol of medicijnen. Een moment van onop-
lettendheid bij het gebruik van het elektrische
gereedschap kan tot ernstige verwondingen lei-
den.
b) Draag persoonlijke beschermende uitrus-
ting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het
dragen van persoonlijke beschermende uitrus-
ting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoe-
nen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het
elektrische gereedschap, vermindert het risico
van verwondingen.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Con-
troleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de accu aansluit
en voordat u het gereedschap oppakt of
draagt. Wanneer u bij het dragen van het elek-
trische gereedschap uw vinger aan de schake-
laar hebt of wanneer u het gereedschap
ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit,
kan dit tot ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het elektrische
gereedschap inschakelt. Een instelgereed-
schap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-
houding. Zorg ervoor dat u stevig staat en
steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u
het elektrische gereedschap in onverwachte
situaties beter onder controle houden.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd
haren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door
bewegende delen worden meegenomen.
WAARSCHUWING
Pagina: 60
Nederlands | 61
2 609 002 333 • 4.6.07
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemon-
teerd, dient u zich ervan te verzekeren dat
deze zijn aangesloten en juist worden
gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging
beperkt het gevaar door stof.
4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig
gebruik van elektrische gereedschappen
a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor
bestemde elektrische gereedschap. Met het
passende elektrische gereedschap werkt u
beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of uit-
geschakeld, is gevaarlijk en moet worden gere-
pareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt,
toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt
onbedoeld starten van het elektrische gereed-
schap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische gereed-
schappen buiten bereik van kinderen. Laat
het gereedschap niet gebruiken door per-
sonen die er niet mee vertrouwd zijn en
deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wan-
neer deze door onervaren personen worden
gebruikt.
e) Verzorg het elektrische gereedschap zorg-
vuldig. Controleer of bewegende delen van
het gereedschap correct functioneren en
niet vastklemmen en of onderdelen zoda-
nig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap
nadelig wordt beïnvloed. Laat deze
beschadigde onderdelen voor het gebruik
repareren. Veel ongevallen hebben hun oor-
zaak in slecht onderhouden elektrische gereed-
schappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden
snijdende inzetgereedschappen met scherpe
snijkanten klemmen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te geleiden.
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebeho-
ren, inzetgereedschappen en dergelijke
volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op
de arbeidsomstandigheden en de uit te
voeren werkzaamheden. Het gebruik van
elektrische gereedschappen voor andere dan de
voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situa-
ties leiden.
5) Service
a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vakkun-
dig personeel en alleen met originele ver-
vangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereed-
schap in stand blijft.
Gereedschapspecifieke
veiligheidsvoorschriften
f Draag een gehoorbescherming bij het
gebruik van een klopboormachine. De bloot-
stelling aan lawaai kan gehoorverlies tot gevolg heb-
ben.
f Gebruik de bij het elektrische gereedschap
meegeleverde extra handgrepen. Het verlies
van de controle over het elektrische gereedschap
kan tot verwondingen leiden.
f Gebruik een geschikt detectieapparaat om
verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op
te sporen of raadpleeg het plaatselijke ener-
gie- of waterleidingbedrijf. Contact met elektri-
sche leidingen kan tot brand of een elektrische
schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan
tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade.
f Schakel het elektrische gereedschap onmid-
dellijk uit als het inzetgereedschap blokkeert.
Houd rekening met grote reactiemomenten
die een terugslag veroorzaken. Het inzetge-
reedschap blokkeert als:
— het elektrische gereedschap wordt overbelast of
— het in het te bewerken werkstuk kantelt.
f Houd het elektrische gereedschap alleen vast
aan de geïsoleerde greepvlakken als u werk-
zaamheden uitvoert waarbij het inzetgereed-
schap verborgen stroomleidingen of de eigen
netkabel kan raken. Contact met een onder
spanning staande leiding zet ook de metalen delen
van het elektrische gereedschap onder spanning en
leidt tot een elektrische schok.
f Houd het elektrische gereedschap tijdens de
werkzaamheden stevig met beide handen
vast en zorg ervoor dat u stevig staat. Het elek-
trische gereedschap wordt met twee handen veili-
ger geleid.
f Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzienin-
gen of een bankschroef vastgehouden werkstuk
wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt
doen.
f Bewerk geen asbesthoudend materiaal.
Asbest geldt als kankerverwekkend.
Pagina: 61
62 | Nederlands 2 609 002 333 • 4.6.07
f Tref veiligheidsmaatregelen wanneer er bij
werkzaamheden stoffen kunnen ontstaan die
schadelijk voor de gezondheid, brandbaar of
explosief zijn. Bijvoorbeeld: sommige soorten stof
gelden als kankerverwekkend. Draag een stofmas-
ker en gebruik een afzuiging voor stof en spanen, als
deze kan worden aangesloten.
f Houd uw werkplek schoon. Materiaalmengsels
zijn bijzonder gevaarlijk. Stof van lichte metalen kan
ontvlammen of exploderen.
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot
stilstand is gekomen voordat u het neerlegt.
Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan tot
het verlies van de controle over het elektrische
gereedschap leiden.
f Gebruik het elektrische gereedschap niet met
een beschadigde kabel. Raak de beschadigde
kabel niet aan en trek de stekker uit het stop-
contact als de kabel tijdens de werkzaamhe-
den wordt beschadigd. Beschadigde kabels
vergroten het risico van een elektrische schok.
Functiebeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de waar-
schuwingen en voorschriften niet worden
opgevolgd, kan dit een elektrische schok,
brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het gereedschap is bestemd om te klopboren in bak-
steen, beton en steen en om te boren in hout, metaal,
keramiek en kunststof. Gereedschappen met elektroni-
sche regeling en rechts-/linksdraaien zijn ook geschikt
voor het in- en uitdraaien van schroeven en het snijden
van schroefdraad.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeel-
ding van het elektrische gereedschap op de pagina met
afbeeldingen.
1 Snelspanboorhouder
2 Schakelaar „Boren/klopboren”
3 Draairichtingindicatie rechtsdraaien
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
4 Draairichtingindicatie linksdraaien
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
5 Standby-indicatie (PSB 1000-2 RCE/
PSB 1000-2 RCA)
6 Indicatie voor beveiligiging tegen overbelasting
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
7 Stelwiel „Speed Control”
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
8 Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar
9 Aan/uit-schakelaar
10 Draairichtingschakelaar
11 Toerentalschakelaar
12 Extra handgreep met opname voor
afzuigvoorziening*
13 Stelring voor diepteaanslag*
14 Telescoopgeleiding*
15 Ontgrendelingsknoppen voor stofreservoir*
16 Stofreservoir*
17 Stofbeschermring*
18 Adapter voor aansluiting aan klopboormachine*
19 Vleugelbout voor verstelling van de extra hand-
greep
20 Sluiting voor stofreservoir*
21 Filterelement (microfiltersysteem)*
22 Knop voor instelling van de diepteaanslag
23 Extra handgreep*
24 Diepteaanslag*
25 Voorste huls
26 Achterste huls
27 Bit*
28 Universeelbithouder*
29 Inbussleutel**
30 Stelwiel vooraf instelbaar toerental
(PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA)
31 Draairichtingindicatie rechtsdraaien
(PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA)
32 Draairichtingindicatie linksdraaien
(PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA)
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd.
**In de handel verkrijgbaar (niet meegeleverd)
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap
bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau 97 dB(A);
geluidsvermogenniveau 108 dB(A). Onzekerheid
K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen)
bepaald volgens EN 60745:
boren in metaal: trillingsemissiewaarde ah =3,7 m/s2
,
onzekerheid K =1,5 m/s2
,
klopboren in beton: trillingsemissiewaarde
ah =21 m/s2
, onzekerheid K =2,3 m/s2
,
indraaien en losdraaien van schroeven: trillingsemissie-
waarde ah <2,5 m/s2
, onzekerheid K =1,5 m/s2
.
Pagina: 62
Nederlands | 63
2 609 002 333 • 4.6.07
Het in deze gebruiksaanwij-
zing vermelde trillingsniveau
is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde
meetmethode en kan worden gebruikt voor het vergelij-
ken van gereedschappen.
Het trillingsniveau verandert afhankelijk van het gebruik
van het elektrische gereedschap en kan in sommige
gevallen boven de in deze gebruiksaanwijzing aange-
geven waarde liggen. De trillingsbelasting kan onder-
schat worden als het elektrische gereedschap
regelmatig op dergelijke wijze wordt gebruikt.
Opmerking: Voor een nauwkeurige schatting van de
trillingsbelasting tijdens een bepaalde arbeidsperiode
moet ook rekening worden gehouden met de tijd
waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het
gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt
gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet
aan de volgende normen en normatieve documenten:
EN 60745 volgens de bepalingen van de richtlijnen
89/336/EEG, 98/37/EG (tot 28-12-2009) en
2006/42/EG (vanaf 29-12-2009).
20.11.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Technische gegevens
WAARSCHUWING
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Klopboormachine PSB 700-2 RE PSB 780-2 RE PSB 800-2 RA PSB 1000-2 RCA
PSB 1000-2 RCE
Zaaknummer 3 603 A72 5.. 3 603 A72 7.. 3 603 A72 7.. 3 603 A72 8..
Opgenomen vermogen W 701 800 800 1010
Afgegeven vermogen W 360 420 420 530
Onbelast toerental
– Stand 1
– Stand 2
min-1
min-1
0–800
0–2600
0–1100
0–2800
0–1100
0–2800
0–1100
0–2800
Aantal slagen min-1
44200 47600 47600 47600
Nominaal draaimoment (stand
1/2, stand „S”) Nm 4,4/1,3/– 2,9/1,2/– 2,9/1,2/– 2,6/1,0/2,6
Draaimoment bij max. afgegeven
vermogen (stand 1/2, stand „S”) Nm 25/9/– 30/11/– 30/11/– 22*
/9*
/33
Vooraf instelbaar toerental z z z z
Rechts- en linksdraaien z z z z
Ashals-Ø mm 43 43 43 43
Max. boor-Ø (stand 1/2)
– Metselwerk
– Beton
– Staal
– Hout
mm
mm
mm
mm
22/16
20/13
13/8
40/25
22/16
20/13
13/8
40/25
22/16
20/13
13/8
40/25
22/16
20/13
16/8
40/25
Max. schroef-Ø mm 8 10 10 12
Boorhouderspanbereik mm 1,5–13 1,5–13 1,5–13 1,5–13
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,4 2,4 2,4 2,4
Isolatieklasse /II /II /II /II
*
Elektronische uitschakeling
Gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230/240 V. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen
kunnen deze gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische
gereedschappen kunnen afwijken.
Pagina: 63
64 | Nederlands 2 609 002 333 • 4.6.07
Montage
Afzuiging van stof en spanen
f Gebruik de afzuigvoorziening alleen bij de
bewerking van beton, steen en baksteen.
Hout- en kunststofspanen kunnen gemakkelijk tot
verstoppingen leiden.
f Let op, brandgevaar! Bewerk met een gemon-
teerde afzuigvoorziening geen metaal. Hete
metaalspanen kunnen delen van de afzuigvoorzie-
ning ontsteken.
Neem de volgende aanwijzingen in acht voor een opti-
maal afzuigresultaat:
• Let erop dat de afzuigvoorziening goed aansluit op
het werkstuk of de muur. Daarmee wordt tegelijker-
tijd haaks boren vergemakkelijkt.
• Werk bij het gebruik van de afzuigvoorziening altijd
met maximaal toerental.
• Na het bereiken van de gewenste boordiepte trekt
u eerst de boor u het boorgat en schakelt u vervol-
gens de klopboormachine uit.
• Controleer regelmatig de toestand van het filterele-
ment 21. Als het filterelement beschadigd is, dient u
het onmiddellijk te vervangen.
• In het bijzonder bij werkzaamheden met grote boor-
diameters kan de stofbeschermring 17 slijten. Ver-
vang deze bij beschadiging.
Afzuigvoorziening aanbrengen
(zie afbeelding A)
Draai de adapter 18 afhankelijk van de gewenste werk-
wijze tot aan de aanslag naar rechts (gebruik met de
rechterhand) of links (gebruik met de linkerhand) en
duw de telescoopgeleiding 14 in de bijbehorende
opname van de extra handgreep 12.
Draai de vleugelschroef 19 los en plaats de extra hand-
greep 12 met de gemonteerde afzuigvoorziening zoda-
nig op de ashals van de gemonteerde
afzuigvoorziening dat de adapter 18 in de bijbehorende
opening onder de snelspanboorhouder grijpt. Draai de
vleugelschroef 19 vast.
Afzuigvoorziening reinigen (zie afbeelding B)
Duw de sluiting 20 omhoog en maak het stofreservoir
16 leeg voordat u de afzuigvoorziening neerlegt.
Het stofreservoir 16 is voldoende voor ca. 40 boorga-
ten met een boordiamter van 6 mm.
Als de afzuiging zwakker wordt of het stofreservoir 16
ongeveer half gevuld is, moet het stofreservoir 16 leeg
worden gemaakt. Druk daarvoor op de ontgrendelings-
knoppen 15 en verwijder het stofreservoir 16.
Trek het filterelement 21 van het stofreservoir 16 naar
onderen los. Maak het stofreservoir 16 leeg en reinig
het. Reinig het filterelement 21 door het uit te kloppen.
Controleer het filterelement 21 op beschadigingen en
vervang het indien nodig.
Zet het filterelement 21 in het stofreservoir 16 en zet
het stofreservoir 16 eerst onder in de afzuigvoorziening
en kantel het vervolgens tot het vergrendeld wordt.
Afzuigvoorziening verwijderen
Draai de vleugelschroef 19 los en trek de extra hand-
greep 12 met de gemonteerde afzuigvoorziening van
de ashals van de klopboormachine.
Draai de adapter 18 tot aan de aanslag en trek de tele-
scoopgeleiding 14 uit de extra handgreep 12.
Extra handgreep (uitvoeringen met
stofafzuiging)
f Gebruik het elektrische gereedschap alleen
met de extra handgreep 12.
U kunt de extra handgreep 12 met of zonder gemon-
teerde afzuigvoorziening gebruiken. De extra hand-
greep 12 kan in twee verschillende standen worden
bevestigd. Zie hiervoor het hoofdstuk „Afzuigvoorzie-
ning aanbrengen”.
Boordiepte instellen (zie afbeelding C)
Met een gemonteerde afzuigvoorziening kan de boor-
diepte „X” worden ingesteld.
Plaats een boor in de boorhouder en span deze in zoals
beschreven in het hoofdstuk „Inzetgereedschap wisse-
len”. Draai de stelring voor de diepteaanslag 13 omlaag
tot deze op de telescoopgeleiding 14 verschuifbaar is.
Plaats het elektrische gereedschap, zonder het in te
schakelen, stevig op de rand van het te boren opper-
vlak, tot de boor met dezelfde afstand als de gewenste
boordiepte „X” uit de afzuigvoorziening steekt. Duw de
stelring voor de diepteaanslag 13 tegen de extra hand-
greep 12 en draai de stelring vervolgens omhoog om
de vastgestelde afstand vast te houden.
Pagina: 64
Nederlands | 65
2 609 002 333 • 4.6.07
Extra handgreep (uitvoeringen zonder
stofafzuiging) (zie afbeeldingen D–E)
f Gebruik het elektrische gereedschap alleen
met de extra handgreep 23.
U kunt de extra handgreep 23 naar wens draaien voor
een veilige houding tijdens de werkzaamheden zonder
vermoeidheid.
PSB 700-2 RE (zie afbeelding D)
Draai de vleugelschroef voor de verstelling van de extra
handgreep 19 tegen de wijzers van de klok en draai de
extra handgreep 23 in de gewenste stand. Draai vervol-
gens de vleugelschroef 19 met de wijzers van de klok
weer vast.
PSB 780-2 RE/PSB 1000-2 RCE
(zie afbeelding E)
Draai het onderste greepstuk van de extra handgreep
23 tegen de wijzers van de klok in en zet de extra hand-
greep 23 in de gewenste stand. Vervolgens draait u het
onderste greepstuk van de extra handgreep 23 met de
wijzers van de klok mee weer vast.
Boordiepte instellen (zie afbeeldingen D–E)
Met de diepteaanslag 24 kan de gewenste boordiepte
X worden vastgelegd.
Druk op de knop voor de instelling van de diepteaan-
slag 22 en zet de diepteaanslag in de extra hangreep
23.
De ribbels op de diepteaanslag 24 moeten naar boven
wijzen.
Trek de diepteaanslag zo ver naar buiten dat de afstand
tussen de punt van de boor en de punt van de diepte-
aanslag overeenkomt met de gewenste boordiepte X.
Inzetgereedschap wisselen
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elek-
trische gereedschap de stekker uit het stop-
contact.
Snelspanboorhouder
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA/
PSB 800-2 RA/PSB 780-2 RE) (zie afbeelding F)
Als de aan/uit-schakelaar 9 niet is ingedrukt, wordt de
uitgaande as geblokkeerd. Hierdoor kan het inzetge-
reedschap in de boorhouder snel, gemakkelijk en een-
voudig worden vervangen.
Open de snelspanboorhouder 1 door deze in draairich-
ting n te draaien tot het gereedschap kan worden
ingezet. Zet het gereedschap in.
Draai de huls van de snelspanboorhouder 1 in draai-
richting o met uw hand stevig vast tot er geen klikge-
luid meer hoorbaar is. De boorhouder wordt daardoor
automatisch vergrendeld.
De vergrendeling wordt weer opgeheven als u voor het
verwijderen van het toebehoren de huls in de tegenge-
stelde richting draait.
Snelspanboorhouder (PSB 700-2 RE)
(zie afbeelding G)
Houd de achterste huls 26 van de snelspanboorhouder
1 vast en draai de voorste huls 25 in draairichting n tot
het inzetgereedschap kan worden aangebracht. Zet
het gereedschap in.
Houd de achterste huls 26 van de snelspanboorhouder
1 vast en draai de voorste huls 25 in draairichting o
met uw hand stevig dicht tot er geen klikgeluid hoor-
baar is. De boorhouder wordt daardoor automatisch
vergrendeld.
De vergrendeling wordt weer opgeheven als u voor het
verwijderen van het inzetgereedschap de voorste huls
25 in de tegengestelde richting draait.
Schroeftoebehoren (zie afbeeldingen H–I)
Bij het gebruik van bits 27 dient u altijd een universeel-
bithouder 28 te gebruiken. Gebruik alleen bits die bij de
schroefkop passen.
Als u wilt schroeven, zet u de omschakelknop
„Boren/klopboren” 2 altijd op het symbool „Boren”.
Boorhouder wisselen
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elek-
trische gereedschap de stekker uit het stop-
contact.
Boorhouder demonteren (zie afbeelding J)
Demonteer de extra handgreep en breng de toerental-
schakelaar 11 in de middelste stand tussen stand 1 en
stand 2.
Steek een stalen pen Ø 4 mm met een lengte van ca.
50 mm in het boorgat op de ashals om de uitgaande as
te vergrendelen.
Span een inbussleutel 29 met de korte schacht naar
voren in de snelspanboorhouder 1.
Leg het elektrische gereedschap op een stabiele
ondergrond, bijvoorbeeld een werkbank. Houd het
elektrische gereedschap vast en draai de snelspan-
boorhouder 1 los door de inbussleutel 29 in draairich-
ting n te draaien. Een vastzittende
snelspanboorhouder wordt losgemaakt door een lichte
slag op de lange schacht van de inbussleutel 29. Ver-
wijder de inbussleutel uit de snelspanboorhouder en
schroef de snelspanboorhouder volledig los.
Boorhouder monteren (zie afbeelding K)
De montage van de snelspanboorhouder vindt plaats in
omgekeerde volgorde.
Verwijder na de montage van de boorhouder de
stalen pen weer uit het boorgat.
De boorhouder moet worden vastgedraaid
met een aandraaimoment van ca.
50–55 Nm.
Pagina: 65
66 | Nederlands 2 609 002 333 • 4.6.07
Gebruik
Ingebruikneming
f Let op de netspanning! De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de
gegevens op het typeplaatje van het elektri-
sche gereedschap. Met 230 V aangeduide
elektrische gereedschappen kunnen ook met
220 V worden gebruikt.
Stand-by-indicatie (PSB 1000-2 RCE/
PSB 1000-2 RCA)
Als de netstekker in het stopcontact is gestoken en er
netspanning aanwezig is, brandt de standby-indicatie
5. Als het elektrische gereedschap niet kan worden
ingeschakeld terwijl de standby-indicatie brandt, moet
het gereedschap bij een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen worden afgege-
ven.
Draairichting instellen (zie afbeelding L)
Met de draairichtingomschakelaar 10 kunt u de draai-
richting van het elektrische gereedschap veranderen.
Als de aan/uit-schakelaar 9 is ingedrukt, is dit echter
niet mogelijk.
Rechtsdraaien: Als u wilt boren of schroeven wilt
indraaien, drukt u de draairichtingschakelaar 10 naar
rechts tot aan de aanslag door.
PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA: De draairich-
tingindicatie rechtsdraaien 3 brandt.
PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA: De
draairichtingindicatie rechtsdraaien 31 geeft de geko-
zen draairichting aan.
Linksdraaien: Als u schroeven of moeren wilt los- of
uitdraaien, drukt u de draairichtingomschakelaar 10
naar links tot aan de aanslag door.
PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA: De draairich-
tingindicatie linksdraaien 4 brandt.
PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA: De
draairichtingindicatie linksdraaien 32 geeft de gekozen
draairichting aan.
Functie instellen
Boren en schroeven
Zet de omschakelknop 2 op het symbool
„Boren”.
Klopboren
Zet de schakelaar 2 op het symbool „Klopbo-
ren”.
De schakelaar 2 klikt merkbaar vast en kan ook terwijl
de motor loopt worden bediend.
In- en uitschakelen
Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen
drukt u op de aan/uit-schakelaar 9 en houdt u deze
ingedrukt.
Als u de ingedrukte aan/uit-schakelaar 9 wilt vastzet-
ten, druk u op de vastzetknop 8.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen
laat u de aan/uit-schakelaar 9 los, of als deze met de
blokkeerknop 8 vergrendeld is, drukt u de aan/uit-scha-
kelaar 9 kort in en laat u deze vervolgens los.
Mechanische toerentalkeuze
f Bedien de toerentalschakelaar 11 alleen als
het elektrische gereedschap stilstaat.
Met de toerentalschakelaar 11 kunt u twee toerentalbe-
reiken vooraf instellen.
Stand I:
Laag toerentalbereik. Voor werkzaamhe-
den met een grote boordiameter en voor
het in- en uitdraaien van schroeven.
Stand II:
Hoog toerentalbereik. Voor werkzaam-
heden met een kleine boordiameter.
PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA:
Stand „S”:
Laag toerentalbereik. Voor werkzaamhe-
den met een groot draaimoment, bijvoor-
beeld werkzaamheden met holle
boorkronen, of voor het in- en uitdraaien
van schroeven.
Als de toerentalschakelaar 11 niet tot aan de aanslag
kan worden gedraaid, draait u de uitgaande as met de
boor iets.
Beveiliging tegen overbelasting
(PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
f Als het inzetgereedschap vastklemt of vast-
haakt, wordt de aandrijving van de uitgaande
as onderbroken. Houd, vanwege de daarbij
optredende krachten, het elektrische gereed-
schap altijd met beide handen goed vast en
zorg ervoor dat u stevig staat.
De indicatie voor de beveiliging tegen overbelasting 6
knippert als het elektrische gereedschap te sterk belast
wordt. Verminder de belasting om verder te werken.
Bij overbelasting wordt het elektrische gereedschap
uitgeschakeld en brandt de indicatie voor de beveilli-
ging tegen overbelasting 6 continu. Laat de aan/uit-
schakelaar 9 los en schakel het elektrische gereed-
schap weer in als u verder wilt werken.
De indicatie voor de beveiliging tegen overbelasting 6
brandt continu als de toerentalschakelaar 11 in stand
„S” staat.
Pagina: 66
Nederlands | 67
2 609 002 333 • 4.6.07
f In stand „S” van de toerentalschakelaar 11 is
de beveiliging tegen overbelasting gedeacti-
veerd. Wees voorbereid op grote reactiemo-
menten als het inzetgereedschap blokkeert.
Laat na langdurige werkzaamheden met een laag toe-
rental het elektrische gereedschap afkoelen door het
ca. 3 minuten met maximumtoerental onbelast te laten
lopen.
Toerental of aantal slagen instellen
U kunt het toerental of aantal slagen van het ingescha-
kelde elektrische gereedschap traploos regelen naar-
mate u de aan/uit-schakelaar 9 indrukt.
Lichte druk op de aan/uit-schakelaar 9 heeft een lager
toerental of aantal slagen tot gevolg. Met toenemende
druk wordt het toerental of het aantal slagen hoger.
Toerental of aantal slagen vooraf instellen
(zie afbeelding M)
(PSB 700-2 RE/PSB 780-2 RE/PSB 800-2 RA)
Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het toeren-
tal 30 kunt u het benodigde toerental of het aantal sla-
gen, ook terwijl de machine loopt, vooraf instellen.
Het vereiste toerental of het aantal slagen is afhankelijk
van het materiaal en de werkomstandigheden en kan
proefondervindelijk worden vastgesteld.
Elektronisch vooraf instelbaar toerental (Speed
Control) (PSB 1000-2 RCE/PSB 1000-2 RCA)
Met het stelwiel „Speed Control” 7 kunt u het beno-
digde toerental of het aantal slagen, ook terwijl de
machine loopt, vooraf instellen.
Het vereiste toerental of het aantal slagen is afhankelijk
van het materiaal en de werkomstandigheden en kan
proefondervindelijk worden vastgesteld.
I:
Voor werkzaamheden met een laag toeren-
tal.
II:
Voor werkzaamheden met een gemiddeld
toerental.
III:
Voor werkzaamheden met een hoog toeren-
tal.
Voor werkzaamheden met maximaal toeren-
tal.
Tips voor de werkzaamheden
f Plaats het elektrische gereedschap alleen uit-
geschakeld op de moer of schroef. Draaiende
inzetgereedschappen kunnen uitglijden.
Tips
Laat na langdurige werkzaamheden met een laag toe-
rental het elektrische gereedschap afkoelen door het
ca. 3 minuten met maximumtoerental onbelast te laten
lopen.
Als u tegels wilt boren, zet u de omschakelknop 2 op
het symbool „Boren”. Na het doorboren van de tegel
zet u de schakelaar op het symbool „Klopboren” en
werkt u verder met slag.
Bij werkzaamheden in beton, steen en metselwerk
gebruikt u hardmetaalboren.
Gebruik bij boorwerkzaamheden in metaal alleen onbe-
schadigde en scherpe HSS-boren (HSS = hogecapa-
citeit-snelstaal). De vereiste kwaliteit wordt
gewaarborgd door het Bosch-toebehorenprogramma.
Met het borenslijpapparaat (toebehoren) kunt u spiraal-
boren met een diameter van 2,5–10 mm moeiteloos
slijpen.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elek-
trische gereedschap de stekker uit het stop-
contact.
f Houd het elektrische gereedschap en de ven-
tilatieopeningen altijd schoon om goed en
veilig te werken.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvul-
dige fabricage- en testmethoden toch defect raken,
dient de reparatie te worden uitgevoerd door een
erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereed-
schappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingson-
derdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknum-
mer volgens het typeplaatje van het elektrische
gereedschap.
Pagina: 67
68 | Nederlands 2 609 002 333 • 4.6.07
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over repa-
ratie en onderhoud van uw product en over vervan-
gingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie
over vervangingsonderdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice adviseren u
graag bij vragen over de aankoop, het gebruik en de
instelling van producten en toebehoren.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Belgie en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkin-
gen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen niet
bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en elek-
tronische oude apparaten en de omzet-
ting van de richtlijn in nationaal recht
moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschap-
pen apart worden ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PSB 780-2 RE.

Stel een vraag over de Bosch PSB 780-2 RE

Heb je een vraag over de Bosch PSB 780-2 RE en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PSB 780-2 RE. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PSB 780-2 RE zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.