Bosch PSB 570 RE handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PSB 570 RE. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: PSB 570 RE
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 31
32 | Nederlands
2 609 006 498 | (23.7.12) Bosch Power Tools
Svizzera
Tel.: +41 (044) 8 47 15 13
Fax: +41 (044) 8 47 15 53
Smaltimento
Avviareadunriciclaggiorispettoso dell’ambiente gliimballag-
gi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.
Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla norma della direttiva
2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all’at-
tuazione del recepimento nel diritto nazio-
nale, gli elettroutensili diventati inservibili
devono essere raccolti separatamente ed
essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.
Con ogni riserva di modifiche tecniche.
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrische gereedschappen
Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet wor-
den opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Hetindewaarschuwingengebruiktebegrip„elektrischgereed-
schap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor
gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).
Veiligheid van de werkomgeving
f Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
f Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
f Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Elektrische veiligheid
f De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische
gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
f Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
f Houd het gereedschap uit debuurt van regen envocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
f Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.
f Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
f Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.
Veiligheid van personen
f Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstigever-
wondingen leiden.
f Draag persoonlijkebeschermendeuitrusting.Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap,verminderthetrisico vanverwondin-
gen.
f Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekkerinhetstopcontactsteektofdeaccuaansluiten
voordatuhetgereedschapoppaktofdraagt.Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
f Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
f Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-1752-001.book Page 32 Monday, July 23, 2012 3:11 PM
Pagina: 32
Nederlands | 33
Bosch Power Tools 2 609 006 498 | (23.7.12)
f Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
f Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-
trische gereedschappen
f Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
f Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
f Trekdestekkeruit hetstopcontact of neemdeaccuuit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
f Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
f Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
lenzodaniggebrokenofbeschadigdzijndatdewerking
van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïn-
vloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het ge-
bruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in
slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
f Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
f Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Service
f Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor boormachines
f Draag een gehoorbescherming bij klopboorwerkzaam-
heden. De blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies tot
gevolg hebben.
f Gebruik de bij het gereedschap geleverde extra hand-
grepen. Het verlies van de controle kan tot verwondingen
leiden.
f Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap verborgen stroomleidingen of de ei-
gen stroomkabel kan raken. Contact met een onder
spanning staande leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische
schok leiden.
f Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.
f Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit
als het inzetgereedschap blokkeert. Houd rekening
met grote reactiemomenten die een terugslag veroor-
zaken. Het inzetgereedschap blokkeert als:
— het elektrische gereedschap wordt overbelast of
— het in het te bewerken werkstuk kantelt.
f Houd het elektrische gereedschap goed vast. Bij het
vast-oflosdraaienvanschroevenkunnengedurendekorte
tijd grote reactiemomenten optreden.
f Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.
f Zethetwerkstukvast.Eenmetspanvoorzieningenofeen
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.
Product- en vermogensbeschrijving
Leesalleveiligheidswaarschuwingenenal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor klopboorwerk-
zaamheden in baksteen, beton en steen en voor boorwerk-
zaamheden in hout, metaal, keramiek en kunststof. Gereed-
schappen met elektronische regeling en rechts-/linksdraaien
zijn ook geschikt voor het in- en uitdraaien van schroeven.
OBJ_BUCH-1752-001.book Page 33 Monday, July 23, 2012 3:11 PM
Pagina: 33
34 | Nederlands
2 609 006 498 | (23.7.12) Bosch Power Tools
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Diepteaanslag*
2 Voorste huls
3 Achterste huls
4 Snelspanboorhouder
5 Knop voor instelling van de diepteaanslag *
6 Omschakelknop „Boren/klopboren”
7 Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar
8 Draairichtingschakelaar
9 Aan/uit-schakelaar
10 Extra handgreep (geïsoleerd greepvlak) *
11 Vleugelbout voor verstelling van de extra handgreep *
12 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
13 Universeelbithouder*
14 Bit*
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend:geluidsdrukniveau97 dB(A);geluidsvermogen-
niveau 108 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:
boren in metaal: ah=4,0 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
klopboren in beton: ah=33 m/s2
, K=3,5 m/s2
,
indraaien en losdraaien van schroeven: ah<2,5 m/s2
,
K=1,5 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
stetoepassingenvanhetelektrischegereedschap.Alsechter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
detrillingsbelastinggedurendedegehele arbeidsperiodedui-
delijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschapuitgeschakeldis,ofwaarinhetgereedschapwel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Legaanvullende veiligheidsmaatregelenter beschermingvan
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten:EN 60745 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU,
2004/108/EG en 2006/42/EG.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
16.07.2012
Montage
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Extra handgreep (zie afbeelding A)
f Gebruik het elektrische gereedschap alleen met de
extra handgreep 10.
f Controleer altijd vóór de werkzaamheden dat de vleu-
gelschroef 11 stevig vastgedraaid is. Het verlies van de
controle kan tot letsel leiden.
Klopboormachine PSB 570 RE
Zaaknummer 3 603 A27 0..
Opgenomen vermogen W 570
Afgegeven vermogen W 260
Onbelast toerental min-1
50 – 3000
Nominaal toerental min-1
2400
Aantal slagen min-1
33000
Nominaal draaimoment Nm 1,1
Draaimoment bij max. afgegeven
vermogen Nm 7,5
Rechts- en linksdraaien z
Ashals-Ø mm 43
Max. boor-Ø
– Beton
– Staal
– Hout
mm
mm
mm
10
8
25
Boorhouderspanbereik mm 2 – 13
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,6
Isolatieklasse /II
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken-
de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze
gegevens afwijken.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1752-001.book Page 34 Monday, July 23, 2012 3:11 PM
Pagina: 34
Nederlands | 35
Bosch Power Tools 2 609 006 498 | (23.7.12)
U kuntde extrahandgreep 10naarwensdraaienvooreenvei-
lige houding tijdens de werkzaamheden zonder vermoeid-
heid.
Draai de vleugelschroef voor de verstelling van de extra hand-
greep 11 tegen de wijzers van de klok en draai de extra hand-
greep 10 in de gewenste stand. Draai vervolgens de vleugel-
schroef 11 met de wijzers van de klok weer vast.
Boordiepte instellen (zie afbeelding A)
Met de diepteaanslag 1 kan de gewenste boordiepte X wor-
den vastgelegd.
Druk op de knop voor de instelling van de diepteaanslag 5 en
zet de diepteaanslag in de extra handgreep 10.
De ribbels op de diepteaanslag 1 moeten naar onderen wij-
zen.
Trek de diepteaanslag zo ver naar buiten dat de afstand tus-
sen de punt van de boor en de punt van de diepteaanslag
overeenkomt met de gewenste boordiepte X.
Inzetgereedschap wisselen (zie afbeelding B)
Snelspanboorhouder
Houd de achterste huls 3 van de snelspanboorhouder 4 vast
en draai de voorste huls 2 in draairichting n tot het inzetge-
reedschap kan worden aangebracht. Zet het gereedschap in.
Houd de achterste huls 3 van de snelspanboorhouder 4 vast
endraai devoorste huls 2 indraairichtingo metuwhandste-
vig dicht.
Schroeftoebehoren
Bij het gebruik van bits 14 dient u altijd een universeelbithou-
der 13 te gebruiken. Gebruik alleen bits die bij de schroefkop
passen.
Als u wilt schroeven, zet u de omschakelknop „Boren/klopbo-
ren” 6 altijd op het symbool „Boren”.
Boorhouder wisselen
f Bijelektrischegereedschappen zonderblokkering van
de uitgaande as moet de boorhouder worden vervan-
gen door een erkende klantenservicewerkplaats voor
Bosch elektrische gereedschappen.
De boorhouder moet worden vastgedraaid met
een aandraaimoment van ca. 30–35 Nm.
Afzuiging van stof en spanen
f Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatiemettoevoegingsstoffen voorhoutbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
f Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
Gebruik
Ingebruikneming
f Letopdenetspanning!Despanningvandestroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
Draairichting instellen (zie afbeeldingen C–D)
Met de draairichtingomschakelaar 8 kunt u de draairichting
van het elektrische gereedschap veranderen. Als de aan/uit-
schakelaar 9 is ingedrukt, is dit echter niet mogelijk.
Rechtsdraaien: Als u wilt boren of schroeven wilt indraaien,
drukt u de draairichtingschakelaar 8 naar links tot aan de aan-
slag door.
Linksdraaien: Als u schroeven of moeren wilt uit- of los-
draaien, drukt u de draairichtingschakelaar 8 naar rechts tot
aan de aanslag door.
Functie instellen
Boren en schroeven
Zet de omschakelknop 6 op het symbool „Boren”.
Klopboren
Zetdeomschakelknop6ophetsymbool„Klopbo-
ren”.
De schakelaar 6 klikt merkbaar vast en kan ook terwijl de mo-
tor loopt worden bediend.
In- en uitschakelen
Alsuhetelektrischegereedschapwiltinschakelendruktuop
de aan/uit-schakelaar 9 en houdt u deze ingedrukt.
Als u de ingedrukte aan/uit-schakelaar 9 wilt vastzetten,
druk u op de vastzetknop 7.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de
aan/uit-schakelaar 9 los, of als deze met de blokkeerknop 7
vergrendeld is, drukt u de aan/uit-schakelaar 9 kort in en laat
u deze vervolgens los.
Alsuhetelektrischegereedschapnietgebruikt,dientuhetuit
te schakelen om energie te sparen.
Toerental of aantal slagen instellen
U kunt het toerental of aantal slagen van het ingeschakelde
elektrischegereedschaptraploosregelennaarmateudeaan/
uit-schakelaar 9 indrukt.
Lichte drukop de aan/uit-schakelaar 9heefteenlagertoeren-
tal of aantal slagen tot gevolg. Met toenemende druk wordt
het toerental of het aantal slagen hoger.
OBJ_BUCH-1752-001.book Page 35 Monday, July 23, 2012 3:11 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PSB 570 RE.

Stel een vraag over de Bosch PSB 570 RE

Heb je een vraag over de Bosch PSB 570 RE en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PSB 570 RE. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PSB 570 RE zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.