Bosch PSB 530 RE handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PSB 530 RE. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: PSB 530 RE
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 33
34 | Nederlands
2 609 007 741 | (4.11.13) Bosch Power Tools
Elektrische veiligheid
 De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
 Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 Houd het gereedschapuit debuurt van regenenvocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
 Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.
 Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
 Als hetgebruikvanhetelektrische gereedschapineen
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaartegebruiken.Hetgebruikvaneenaardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.
Veiligheid van personen
 Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstigever-
wondingen leiden.
 Draagpersoonlijkebeschermendeuitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap,vermindert het risico vanverwondin-
gen.
 Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekkerinhetstopcontactsteektofdeaccuaansluiten
voordatuhetgereedschapoppaktofdraagt.Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
 Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
 Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
 Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
 Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-
trische gereedschappen
 Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
 Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
 Trekdestekkeruithetstopcontactofneemdeaccuuit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
 Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.
 Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
OBJ_BUCH-1750-002.book Page 34 Monday, November 4, 2013 3:14 PM
Pagina: 34
Nederlands | 35
Bosch Power Tools 2 609 007 741 | (4.11.13)
Service
 Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor boormachines
 Draag een gehoorbescherming bij klopboorwerkzaam-
heden. De blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies tot
gevolg hebben.
 Gebruik de bij het gereedschap geleverde extra hand-
grepen. Het verlies van de controle kan tot verwondingen
leiden.
 Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap verborgen stroomleidingen of de ei-
gen stroomkabel kan raken. Contact met een onder
spanning staande leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische
schok leiden.
 Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.
 Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit
als het inzetgereedschap blokkeert. Houd rekening
met grote reactiemomenten die een terugslag veroor-
zaken. Het inzetgereedschap blokkeert als:
— het elektrische gereedschap wordt overbelast of
— het in het te bewerken werkstuk kantelt.
 Houd het elektrische gereedschap goed vast. Bij het
vast-oflosdraaienvanschroevenkunnengedurendekorte
tijd grote reactiemomenten optreden.
 Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.
 Zethetwerkstukvast.Eenmetspanvoorzieningenofeen
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
 Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.
Product- en vermogensbeschrijving
Leesalleveiligheidswaarschuwingenenal-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Hetgereedschapisbestemdomteklopboreninbaksteen,be-
ton en steen en om te boren in hout, metaal, keramiek en
kunststof. Gereedschappen met elektronische regeling en
rechts-/linksdraaien zijn ook geschikt voor het in- en uitdraai-
en van schroeven en het snijden van schroefdraad.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Tandkransboorhouder
2 Omschakelknop „Boren/klopboren”
3 Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar
4 Aan/uit-schakelaar
5 Draairichtingschakelaar
6 Knop voor instelling van de diepteaanslag *
7 Vleugelbout voor verstelling van de extra handgreep *
8 Extra handgreep (geïsoleerd greepvlak)*
9 Diepteaanslag*
10 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
11 Boorhoudersleutel
12 Universeelbithouder*
13 Bit*
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
Technische gegevens
Klopboormachine PSB 500 RE PSB 530 RE
Productnummer 3 603 A27 0.. 3 603 A27 0..
Opgenomen vermogen W 500 530
Afgegeven vermogen W 260 260
Onbelast toerental min-1
50 – 3000 50 – 3000
Nominaal toerental min-1
2400 2400
Aantal slagen min-1
33000 33000
Nominaal draaimoment Nm 1,1 1,1
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen enbij perland verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens
afwijken.
OBJ_BUCH-1750-002.book Page 35 Monday, November 4, 2013 3:14 PM
Pagina: 35
36 | Nederlands
2 609 007 741 | (4.11.13) Bosch Power Tools
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend:geluidsdrukniveau97 dB(A);geluidsvermogen-
niveau 108 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:
Boren in metaal: ah=4,0 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Klopboren in beton: ah=33,0 m/s2
, K=3,5 m/s2
,
Schroeven in- en uitdraaien: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Schroefdraad snijden: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
stetoepassingen vanhetelektrischegereedschap.Alsechter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschapuitgeschakeldis,ofwaarinhetgereedschapwel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Legaanvullende veiligheidsmaatregelenter beschermingvan
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten:EN 60745 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU,
2004/108/EG en 2006/42/EG.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
28.10.2013
Montage
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Extra handgreep (zie afbeelding A)
 Gebruik het elektrische gereedschap alleen met de ex-
tra handgreep 8.
 Controleer altijd vóór de werkzaamheden dat de vleu-
gelschroef 7 stevig vastgedraaid is. Het verlies van de
controle kan tot letsel leiden.
U kunt de extra handgreep 8 naar wens draaien voor een vei-
lige houding tijdens de werkzaamheden zonder vermoeid-
heid.
Draai de vleugelschroef voor de verstelling van de extra hand-
greep 7 tegen de wijzers van de klok en draai de extra hand-
greep 8 in de gewenste stand. Draai vervolgens de vleugel-
schroef 7 met de wijzers van de klok weer vast.
Boordiepte instellen (zie afbeelding A)
Met de diepteaanslag 9 kan de gewenste boordiepte X wor-
den vastgelegd.
Druk op de knop voor de instelling van de diepteaanslag 6 en
zet de diepteaanslag in de extra handgreep 8.
Deribbelsopdediepteaanslag9moetennaaronderenwijzen.
Trek de diepteaanslag zo ver naar buiten dat de afstand tus-
sen de punt van de boor en de punt van de diepteaanslag
overeenkomt met de gewenste boordiepte X.
Draaimoment bij max. afgegeven
vermogen Nm 7,5 7,5
Rechts- en linksdraaien  
Ashals-Ø mm 43 43
Max. boor-Ø
– Beton
– Staal
– Hout
mm
mm
mm
10
8
25
10
8
25
Boorhouderspanbereik mm 2 – 13 2 – 13
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,6 1,6
Isolatieklasse /II /II
Klopboormachine PSB 500 RE PSB 530 RE
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen enbij perland verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens
afwijken.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1750-002.book Page 36 Monday, November 4, 2013 3:14 PM
Pagina: 36
Nederlands | 37
Bosch Power Tools 2 609 007 741 | (4.11.13)
Inzetgereedschap wisselen (zie afbeelding B)
Tandkransboorhouder
 Draag werkhandschoenen bij het wisselen van inzetge-
reedschap. De boorhouder kan tijdens langdurige werk-
zaamheden heet worden.
Opendetandkransboorhouder1doordezetedraaien,totdat
hetgereedschapkanwordeningezet. Zethetgereedschapin.
Steek de boorhoudersleutel 11 in de daarvoor bedoelde
boorgaten van de tandkransboorhouder 1 en span het inzet-
gereedschap gelijkmatig vast.
Schroeftoebehoren
Bij het gebruik van bits 13 dient u altijd een universeelbithou-
der 12te gebruiken. Gebruik alleen bits die bij de schroefkop
passen.
Als u wilt schroeven, zet u de omschakelknop „Boren/klopbo-
ren” 2 altijd op het symbool „Boren”.
Boorhouder wisselen
 Bijelektrischegereedschappenzonderblokkering van
de uitgaande as moet de boorhouder worden vervan-
gen door een erkende klantenservicewerkplaats voor
Bosch elektrische gereedschappen.
De boorhouder moet worden vastgedraaid met
een aandraaimoment van ca. 30–35 Nm.
Afzuiging van stof en spanen
 Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatiemettoevoegingsstoffen voorhoutbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
 Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
Gebruik
Ingebruikneming
 Letopdenetspanning!Despanningvandestroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
Draairichting instellen (zie afbeeldingen C–D)
Met de draairichtingomschakelaar 5 kunt u de draairichting
van het elektrische gereedschap veranderen. Als de aan/uit-
schakelaar 4 is ingedrukt, is dit echter niet mogelijk.
Rechtsdraaien: Als u wilt boren of schroeven wilt indraaien,
drukt u de draairichtingschakelaar 5 naar links tot aan de aan-
slag door.
Linksdraaien: Als u schroeven of moeren wilt uit- of losdraai-
en, drukt u de draairichtingschakelaar 5 naar rechts tot aan
de aanslag door.
Functie instellen
Boren en schroeven
Zet de omschakelknop 2 op het symbool „Boren”.
Klopboren
Zetdeomschakelknop2ophetsymbool„Klopbo-
ren”.
De schakelaar 2 klikt merkbaar vast en kan ook terwijl de mo-
tor loopt worden bediend.
In- en uitschakelen
Alsuhetelektrischegereedschapwiltinschakelendruktuop
de aan/uit-schakelaar 4 en houdt u deze ingedrukt.
Als u de ingedrukte aan/uit-schakelaar 4 wilt vastzetten,
druk u op de vastzetknop 3.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u de
aan/uit-schakelaar 4 los, of als deze met de blokkeerknop 3
vergrendeld is, drukt u de aan/uit-schakelaar 4 kort in en laat
u deze vervolgens los.
Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.
Toerental of aantal slagen instellen
U kunt het toerental of aantal slagen van het ingeschakelde
elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de
aan/uit-schakelaar 4 indrukt.
Lichte drukop de aan/uit-schakelaar 4 heefteenlagertoeren-
tal of aantal slagen tot gevolg. Met toenemende druk wordt
het toerental of het aantal slagen hoger.
Tips voor de werkzaamheden
 Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgescha-
keld op de moer of schroef. Draaiende inzetgereed-
schappen kunnen uitglijden.
 Gebruik het elektrische gereedschap niet stationair.
Het is bijvoorbeeld niet geconstrueerd voor gebruik in een
boorstandaard.
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Laatnalangdurigewerkzaamhedenmeteenlaagtoerentalhet
elektrischegereedschapafkoelendoorhet ca.3minutenmet
maximumtoerental onbelast te laten lopen.
OBJ_BUCH-1750-002.book Page 37 Monday, November 4, 2013 3:14 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PSB 530 RE.

Stel een vraag over de Bosch PSB 530 RE

Heb je een vraag over de Bosch PSB 530 RE en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PSB 530 RE. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PSB 530 RE zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.