Bosch PSB 500 RE handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PSB 500 RE. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: PSB 500 RE
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks, Tsjechisch

Inhoudsopgave

Pagina: 27
Nederlands - 1
1 Snelspanboorhouder
(0 603 387 7../0 603 387 5..)
2 Blokkeerknop uitgaande as (0 603 387 5..)
3 Schakelaar „Boren/klopboren”
4 Vastzetknop voor aan/uit-schakelaar
5 Aan/uit-schakelaar
6 Stelwiel vooraf instelbaar toerental
(0 603 387 5..)
7 Draairichtingomschakelaar
(0 603 387 6../0 603 387 7../0 603 387 5..)
8 Knop voor verstelling van de diepteaanslag
9 Vleugelbout voor verstelling extra
handgreep
10 Extra handgreep
(0 603 387 6../0 603 387 7../0 603 387 5..)
11 Diepteaanslag
12 Boorhoudersleutel
(0 603 387 0../0 603 387 1../0 603 387 6..)
13 Tandkransboorhouder
(0 603 387 0../0 603 387 1../0 603 387 6..)
14 Bits*
15 Universeelbithouder*
16 Inbussleutel*
* In de gebruiksaanwijzing afgebeeld en beschreven
toebehoren wordt niet altijd standaard meegeleverd.
Meetwaarden vastgesteld volgens EN 50 144.
Het A-gewaardeerde geluidsdrukniveau van de
machine bedraagt kenmerkend: geluidsdrukni-
veau 97 dB (A); geluidsvermogenniveau
110 dB (A).
Draag oorbeschermers.
De gewaardeerde versnelling bedraagt kenmer-
kend 16 m/s2
.
De machine is bestemd voor het klopboren in
baksteen, beton en steen en voor het boren in
hout, metaal, keramiek en kunststof. Machines
met elektronische regeling en rechts-/links-
draaien zijn ook geschikt voor het in- en uit-
draaien van schroeven en het snijden van
schroefdraad.
Technische gegevens
Klopboormachine PSB … 500 500-2 500 RE 500 RE 550 RE
Bestelnummer 0 603 … 387 0.. 387 1.. 387 6.. 387 7.. 387 5..
Opgenomen vermogen [W] 500 500 500 500 550
Afgegeven vermogen [W] 260 260 260 260 270
Onbelast toerental [min-1
] 3 000 2 500/3 000 0 – 3 000 0 – 3 000 0 – 3 000
Aantal slagen, max. [/min] 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Draaimoment bij max.
afgegeven vermogen [Nm] 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Vooraf instelbaar toerental – – – – ●
Draairichtingsomschakelaar – – ● ● ●
Tweestandenschakeling – ● – – –
Tandkransboorhouder ● ● ● – –
Snelspanboorhouder – – – ● ●
Blokkering uitgaande as – – – – ●
Extra handgreep – – ● ● ●
Capaciteit boorhouder, max. [mm] 13 13 13 13 13
max. boor-Ø
Beton [mm] 13 13 13 13 13
Metselwerk [mm] 15 15 15 15 15
Staal [mm] 10 10 10 10 10
Hout [mm] 20 20 20 20 20
Gewicht (zonder
toebehoren), ca. [kg] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Veiligheidsklasse / II / II / II / II / II
Let op het bestelnummer van de machine. De handelsbenamingen van sommige machines kunnen afwijken.
Onderdelen van de machine
Informatie over geluid en
trillingen
Gebruik volgens bestemming
28 • 2 609 932 246 • 03.07
Pagina: 28
Nederlands - 2
Met de machine kan uitsluitend
veilig worden gewerkt, wanneer
u de gebruiksaanwijzing en de
veiligheidsvoorschriften volle-
dig leest en u zich strikt aan de
gegeven aanwijzingen houdt.
Houd u bovendien aan de algemene veilig-
heidsvoorschriften in de bijgevoegde bro-
chure.
■ Draag een veiligheidsbril en gehoorbescher-
ming.
■ Draag bij lang haar een haarbescherming.
Werk alleen met nauw sluitende kleding.
■ Raak de stroomkabel niet aan indien deze tij-
dens de werkzaamheden wordt beschadigd of
doorgesneden, maar trek onmiddellijk de stek-
ker uit het stopcontact. Gebruik de machine
nooit met een beschadigde kabel.
■ Sluit gereedschap dat buitenshuis wordt ge-
bruikt aan via een aardlekschakelaar met een
inschakelstroom van maximaal 30 mA. Ge-
bruik het gereedschap niet in de regen of in
een vochtige omgeving.
■ Voer de kabel altijd achterwaarts van de ma-
chine weg.
■ 0 603 387 6../0 603 387 7../0 603 387 5..:
Gebruik de machine alleen met de extra hand-
greep 10.
Houd de machine tijdens de werkzaamheden
altijd stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat.
■ Pak het elektrische gereedschap alleen
vast aan een geïsoleerd handvat wanneer
het inzetgereedschap een verborgen lei-
ding of het eigen netsnoer kan raken.
Contact met een onder spanning staande lei-
ding kan metalen delen van de machine onder
spanning zetten en tot een elektrische schok
leiden.
■ Gebruik een geschikt detectieapparaat om
verborgen stroom-, gas- of waterleidingen
op te sporen of raadpleeg het plaatselijke
energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot
brand of een elektrische schok leiden. Bescha-
diging van een gasleiding kan tot een explosie
leiden. Breuk van een waterleiding veroor-
zaakt materiële schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.
■ Blokkeren van het boortoebehoren leidt tot
plotselinge reactiekracht van de machine.
Schakel in dit geval de machine onmiddellijk
uit.
■ Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzie-
ningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met
uw hand kunt doen.
■ Voorzichtig bij het indraaien van lange schroe-
ven, gevaar voor wegglijden.
■ Plaats het gereedschap alleen uitgeschakeld
op de moer of schroef.
■ Schakel de machine voor het neerleggen altijd
uit en wacht tot deze tot stilstand is gekomen.
■ Laat kinderen de machine nooit gebruiken.
■ Bosch kan een juiste werking van de machine
uitsluitend waarborgen wanneer voor deze
machine bedoeld origineel toebehoren wordt
gebruikt.
■ 0 603 387 6../0 603 387 7../0 603 387 5..:
Gebruik de machine alleen met de extra
handgreep 10.
De extra handgreep kunt u met de vleugelbout 9
aan de rechter- of linkerzijde van de ashals mon-
teren.
Met de diepteaanslag 11 kan de boordiepte wor-
den ingesteld.
Druk daarvoor op de knop voor de verstelling van
de diepteaanslag 8, stel de gewenste boor-
diepte X in en laat de knop voor de verstelling van
de diepteaanslag 8 weer los.
De ribbels op de diepteaanslag 11 moeten naar
boven wijzen.
Draai de boorhouder open tot het inzetgereed-
schap in de boorhouder kan worden geplaatst.
Plaats het inzetgereedschap in de boorhouder.
Snelspanboorhouder
(0 603 387 5.. – zie afbeelding )
Door het indrukken van de blokkeerknop van de
uitgaande as 2 wordt de uitgaande as vergren-
deld.
Hierdoor kan het inzetgereedschap in de boor-
houder snel, gemakkelijk en eenvoudig worden
vervangen.
Voor uw veiligheid
Extra handgreep/diepteaanslag
(zie afbeelding )
Inzetgereedschap in
boorhouder plaatsen
A
B
29 • 2 609 932 246 • 03.07
Pagina: 29
Nederlands - 3
Draai de huls van de snelspanboorhouder 1 met
de hand stevig dicht tot geen klikgeluid meer
hoorbaar is. De boorhouder wordt daardoor auto-
matisch vergrendeld.
De vergrendeling wordt weer opgeheven als voor
het verwijderen van het toebehoren de voorste
huls in de tegengestelde richting wordt gedraaid.
Snelspanboorhouder
(0 603 387 7.. – zie afbeelding )
Houd de achterste huls vast en draai de voorste
huls met de hand stevig dicht tot geen klikgeluid
meer hoorbaar is. De boorhouder wordt daardoor
automatisch vergrendeld.
De vergrendeling wordt weer opgeheven als voor
het verwijderen van het toebehoren de voorste
huls in de tegengestelde richting wordt gedraaid.
Tandkransboorhouder
(0 603 387 0../0 603 387 1../
0 603 387 6.. – zie afbeelding )
Span met de boorhoudersleutel 12 gelijkmatig in
alle drie boorgaten.
Voorzichtig bij een hete boorhouder:
Bij langdurige werkzaamheden, in het bijzon-
der bij klopboren, kan de boorhouder zeer
heet worden. In dit geval wordt het dragen
van werkhandschoenen geadviseerd.
Bits (toebehoren – zie afbeelding )
Gebruik bits 14 altijd met een bithouder 15. Ge-
bruik uitsluitend bits die bij de schroefkop pas-
sen.
Zet de omschakelknop 3 op het symbool „Boren
en schroeven” om met de machine te schroeven.
Let op de netspanning: De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de gege-
vens op het typeplaatje. Met 230 V aangeduide
machines kunnen ook worden gebruikt met een
spanning van 220 V.
In- en uitschakelen
Wanneer u de machine in gebruik wilt nemen,
drukt u de aan/uit-schakelaar 5 in en houdt u
deze ingedrukt.
0 603 387 6../0 603 387 7../
0 603 387 5..: De machine loopt af-
hankelijk van de druk op de aan/
uit-schakelaar 5 met variabel toe-
rental tussen 0 en maximaal. Een
lichte druk zorgt voor een laag toe-
rental, zodat rustig en gecontro-
leerd kan worden begonnen. Belast
de machine niet zo sterk dat deze
tot stilstand komt.
Wanneer u de aan/uit-schakelaar 5 wilt vastzet-
ten, blokkeert u de schakelaar in ingedrukte toe-
stand met de vastzetknop 4.
Wanneer u de machine wilt uitschakelen, laat u
de aan/uit-schakelaar 5 los of drukt u de schake-
laar in en laat u deze vervolgens los.
Draairichting omschakelen
(0 603 387 6../0 603 387 7../
0 603 387 5..)
Schakel de draairichting alleen om als
de machine stilstaat.
Met de draairichtingomschakelaar 7 kunt u de
draairichting van de machine omschakelen (wan-
neer de aan/uit-schakelaar 5 bediend wordt, is
de draairichtingomschakelaar 7 geblokkeerd).
Draairichting rechts (zie afbeelding )
Duw de draairichtingomschakelaar helemaal
naar links (boren, klopboren, indraaien van
schroeven etc.).
Draairichting links (zie afbeelding )
Duw de draairichtingomschakelaar helemaal
naar rechts (losdraaien of uitdraaien van schroe-
ven en moeren).
Tweestandenschakeling (0 603 387 1..)
Met de aan/uit-schakelaar 5 kunt u twee toeren-
talbereiken vooraf instellen. Na het overschrijden
van een merkbaar drukpunt schakelt de machine
over van de eerste naar de tweede toerental-
stand:
Toerentalstand I: 2 500 min-1
Toerentalstand II: 3 000 min-1
De aan/uit-schakelaar kan met de vastzetknop 4
in beide toerentalstanden vergrendeld worden.
Vooraf instelbaar toerental
(0 603 387 5..)
Met het stelwiel 6 kan het vereiste toerental (ook
terwijl de machine loopt) vooraf worden inge-
steld.
Ingebruikneming
C
D
E
F
G
30 • 2 609 932 246 • 03.07
Pagina: 30
Nederlands - 4
Boren, schroeven en klopboren
Boren en Schroeven
Zet de omschakelaar 3 op het symbool
„Boren en schroeven”.
Klopboren
Zet de omschakelaar 3 op het symbool
„Klopboren”.
De omschakelaar 3 klikt merkbaar vast en kan
worden bediend wanneer de machine loopt.
Span de inbussleutel met de korte schacht vóór
in de boorhouder.
Leg de machine op een stabiele ondergrond (bij-
voorbeeld een werkbank). Blokkeer de uitgaande
as met de blokkeerknop 2, houd de machine vast
en draai de boorhouder als een schroef los door
naar links te draaien (➊). U maakt een vastzit-
tende boorhouder los door middel van een slag
op de lange steel van de inbussleutel 16.
De montage van de boorhouder vindt plaats in
omgekeerde volgorde (➋).
De boorhouder moet worden vastge-
draaid met een aandraaimoment van ca.
25 – 30 Nm.
0 603 387 0../0 603 387 1../
0 603 387 6../0 603 387 7..
Bij machines zonder blokkering van de uitgaande
as moet de boorhouder worden vervangen door
een erkende klantenservice voor Bosch elektri-
sche gereedschappen.
De boorhouder moet worden vastge-
draaid met een aandraaimoment van ca.
30 – 35 Nm.
Het vereiste toerental is afhankelijk van het mate-
riaal en kan proefondervindelijk worden vastge-
steld.
Laat na langdurige werkzaamheden met een
laag toerental de machine afkoelen door deze ca.
3 minuten met maximumtoerental onbelast te la-
ten lopen.
Wanneer u in tegels wilt boren, dient u de scha-
kelaar 3 op het symbool „Boren en schroeven” te
zetten. Schakel pas na het doorboren van de te-
gel over op het symbool „Klopboren” om met slag
te werken.
Bij werkzaamheden in beton, steen en metsel-
werk zijn hardmetaalboren vereist.
■ Trek altijd voor werkzaamheden aan de ma-
chine de stekker uit het stopcontact.
☞ Houd de machine en de ventilatieopenin-
gen altijd schoon om goed en veilig te wer-
ken.
Mocht de machine ondanks zeer zorgvuldige fa-
bricage- en testmethoden toch defect raken,
dient de reparatie door een erkende reparatieser-
vice voor Bosch elektrisch gereedschap te wor-
den uitgevoerd.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het bestelnummer van
10 cijfers van de machine.
Terugwinnen van grondstoffen
in plaats van het weggooien van
afval
Machine, toebehoren en verpak-
king moeten op een voor het milieu
verantwoorde manier worden her-
gebruikt.
Deze gebruiksaanwijzing is vervaardigd van
chloorvrij gebleekt kringlooppapier.
De kunststof delen zijn gekenmerkt om ze per
soort te kunnen recyclen.
Wij verklaren op eigen verantwoording dat dit
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 50 144 volgens de
bepalingen van de richtlijnen 89/336/EEG,
98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Wijzigingen voorbehouden
Boorhouder vervangen
(0 603 387 5.. –
zie afbeeldingen – )
Tips
H I
Onderhoud en reiniging
Milieubescherming
Conformiteitsverklaring
31 • 2 609 932 246 • 03.07

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PSB 500 RE.

Stel een vraag over de Bosch PSB 500 RE

Heb je een vraag over de Bosch PSB 500 RE en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PSB 500 RE. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PSB 500 RE zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.