Bosch PPW7170 AxxenceAnalysis Graphic handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PPW7170 AxxenceAnalysis Graphic. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Weegschaal
  • Model/naam: PPW7170 AxxenceAnalysis Graphic
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 33
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
34 nl
Gefeliciteerd met uw nieuwe product van
Bosch.
Aan dit kwalitatief hoogwaardige ­
product
zult u veel plezier beleven.
Veiligheidsaanwijzingen
Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing nauw-
keurig door, bewaar deze zorgvuldig en
handel ernaar!
Dit apparaat is bedoeld voor huishou-
delijk gebruik of voor niet-commerciële,
niet-medische, huiselijke doeleinden.
Hiertoe behoort bijv. het gebruik in
koffieruimten voor het personeel
van winkels, kantoren, landbouw- en
andere industriële bedrijven, alsmede
het gebruik door gasten van pen-
sions, kleine hotels en soortgelijke
accommodaties.
¡	
Uitglijgevaar!
●	Ga niet op de weegschaal staan met
natte voeten of als het oppervlak van de
weegschaal nat is – u kunt dan uitglijden!
●	Let er op dat kinderen niet met het
­
apparaat spelen.
●	Laat niets op de weegschaal vallen.
●	Reparaties aan het apparaat mogen
­
uitsluitend door onze klantenservice
­
worden uitgevoerd om gevaarlijke
­
situaties te voorkomen.
¡	
Belangrijke opmerking!
Zwangere vrouwen en personen met medi­
sche implantaten zoals pacemakers mogen
de weegschaal niet gebruiken.
Overzicht
Afbeelding A
1	 Batterijvakken
2	 Display
3	 Navigatieknoppen ◄ ►
4	 Knop SET
5	 Meetelektroden
Afbeelding B
6	 Cockpitweergave n
7	 Lichaamsgewicht kg 	
(in stappen van 0,1 kg) max.180 kg
8	 Spiermassa in % (in stappen van 0,1%)
9	 Lichaamsvet in %
(in stappen van 0,1 % )
10	 Lichaamswater in %
(in stappen van 0,1 % )
11	 Botmassa in % (in stappen van 0,1%)
12	 o	
Analysewaarden
lichaamsgewicht
13	 E	 Analysewaarden lichaamsvet
14	 N	 Analysewaarden spiermassa
15	 q	 Memory / Geheugen
16	 H	 
Toont het actuele gebruikersprofiel,
bijv. 4
17	 P	
Toont de opgeslagen persoonlijke
doelen en instellingen
18	 m	 
Toont de basisinstellingen:
CLOCK (Tijd)
DATE (Datum)
DELETE USER (Gebruiker wissen)
Info:
Als de opties H, P of m actief zijn,
­
kunnen hier met de knop SET en de
­
navigatieknoppen ◄ of ► de instellingen
worden gewijzigd.
Pagina: 34
PPW7170  10/2012
35
nl
Basisgegevens wijzigen
CLOCK (Tijd) is gemarkeerd.
●	Selecteer met de navigatietoetsen ◄ ►
de cijfers voor de actuele tijd.
●	Druk na elk cijfer op de knop SET om het
cijfer op te slaan.
DATE (actuele datum) is gemarkeerd.
●	Selecteer met de navigatietoetsen ◄ ►
de cijfers voor de actuele datum.
●	Druk na elk cijfer op de knop SET om het
cijfer op te slaan.
Laat de weegschaal nu automatisch uit
gaan.
Persoonlijke gegevens
invoeren
●	Plaats de weegschaal voor de kalibratie
op een harde, vlakke en droge onder­
grond, schakel de weegschaal in en laat
deze weer uit gaan zonder u te wegen.
●	Ga op de weegschaal staan om deze in
te schakelen. Uw gewicht en ? worden
weergegeven.
●	Druk nu op de knop SET om de beno­
digde gegevens in te voeren. Het eerst­
volgende vrije gebruikersprofiel (bijv.  3)
wordt met een donkere achtergrond
gemarkeerd.
●	Druk op de knop SET of selecteer met de
navigatieknoppen ◄ ► een ander gebrui­
kersprofiel en bevestig dit met de knop
SET.
Inleiding
Met deze weegschaal kunnen de percenta­
ges lichaamsvet, lichaamswater, spier- en
botmassa worden gemeten en verschei­
dene analysewaarden worden berekend.
Hiervoor moeten eerst de persoonlijke
gegevens worden ingevoerd.
De weegschaal biedt 10 gebruikersprofielen
waarin de persoonlijke doelen en gegevens
zoals geslacht, geboortedatum, lengte en
activiteitsniveau worden ingevoerd.
Belangrijk:
Zwangere vrouwen en personen met medi­
sche implantaten zoals pacemakers mogen
de weegschaal niet gebruiken.
Met de navigatieknoppen ◄ of ► kan de
juiste invoer worden geselecteerd. Als u
de navigatieknoppen ◄ of ► langer inge­
drukt houdt, worden de waarden sneller
doorlopen.
Door op de knop SET te drukken, wordt de
selectie opgeslagen.
Als u tijdens de programmering ca. 120 sec.
niet op een knop drukt, wordt de weeg­
schaal automatisch uitgeschakeld.
De programmering kan op elk gewenst
moment worden hervat door op het weeg­
schaaloppervlak te drukken, de knop SET
te bedienen of met ◄ of ► te navigeren.
Het apparaat inschakelen
Plaats de meegeleverde batterijen in de
beide batterijvakken 1.
Draai de weegschaal om, plaats deze
op een harde ondergrond en voer via
het display de basisgegevens in. Deze
gegevens zijn nodig om reële analyse­
waarden te verkrijgen. Het symbool voor
de ­
desbetreffende invoermogelijkheid in
het keuzemenu is met een donkere achter­
grond gemarkeerd.
Pagina: 35
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
36 nl
U kunt nu persoonlijke doelen (GOALS k )
zoals
WEIGHT	 = het gewenste gewicht,
FAT		 = 
het gewenste percentage aan
vet,
MUSCLE	 = 
het gewenste percentage aan
spieren invoeren.
Neem bij het invoeren van de gewenste
waarden de algemene informatie en de
tabellen op de uitklappagina‘s in acht.
De ingevoerde doelen verschijnen nader­
hand als een horizontale lijn in de analy­
segrafiek. Als u geen doelen wilt invoeren,
kunt u de ­
betreffende simpelweg overslaan
door op de knop SET te drukken.
Hierna verschijnen de symbolen:
L	 = 
selecteer hiermee het activiteitsni­
veau: 1 (ongetraind) tot 5 (topsporter),
CD	 = 
selecteer hiermee het juiste geslacht:
MALE (mannelijk) of
FEMALE (vrouwelijk),
l	 = 
voer hier uw geboortejaar, -maand en
-dag in
G	 = 
stel hiermee uw lengte in, bijv. 173.
De gegevens zijn opgeslagen, en ca. 3 sec.
verschijnt “Data for user # saved”
Hierna worden de waarden in de
­
cockpitweergave n op het display getoond.
De programmering is nu voltooid. Laat de
weegschaal daarom automatisch uit gaan.
Info:
Reeds geprogrammeerde gebruikerspro­
fielen kunnen op elk gewenst moment met
nieuwe gegevens worden overschreven.
Een reeds geprogrammeerd gebrui­
kersprofiel kan via de menuoptie m en
DELETE USER weer worden gewist. Hierdoor
worden alle gegevens van deze gebruiker
gewist.
Gewicht bepalen en
­
analyse starten
Opgelet:
Zwangere vrouwen en personen met medi­
sche implantaten zoals pacemakers mogen
de weegschaal niet gebruiken.
Belangrijk: 	
Voor een goed weegresultaat moet u
ervoor zorgen dat uw voeten, kuiten en
dijen elkaar niet raken.
Ga uitsluitend met blote voeten op de
weegschaal staan. Anders kan er namelijk
geen analyse worden uitgevoerd en wordt
alleen het gewicht weergegeven.
Belangrijk:
De weegschaal wordt bij het uitschakelen
automatisch gekalibreerd.
Om juiste metingen te verkrijgen, kunt u de
weegschaal na het uitschakelen het beste
niet verplaatsen.
Tijdens de vervanging van de batterijen blij­
ven alle opgeslagen gegevens behouden.
Zonder batterijen blijven de tijd en datum
stilstaan, zodat deze na vervanging van de
batterijen mogelijk moeten worden gecor­
rigeerd. Met dagen waarop de weegschaal
zonder batterijen staat, wordt geen rekening
gehouden in de analysegrafiek.
De weegschaal herkent gebruikers automa­
tisch aan de hand van hun gewicht (afwijkin­
gen van +/- 5% zijn mogelijk). U hoeft deze
dus niet in te schakelen. Ga gewoon met
blote voeten op de weegschaal staan en blijf
stilstaan zolang het symbool D in het display
oplicht en er een kader rond het symbool
wordt gevormd (Afbeelding C). Verdeel uw
gewicht gelijkmatig over beide benen.
Tijdens de weergave van meetwaarden
kunnen zich vier verschillende situaties
voordoen. Zie de navolgende beschrijving
van de gebruikersherkenning.
Pagina: 36
PPW7170  10/2012
37
nl
De gebruiker is goed herkend
Het gewicht en het juiste gebruikersprofiel
worden weergegeven. Na ca. 3 seconden
verschijnt de cockpitweergave n.
Info:
Als er in plaats van waarden “--,-” op
het display verschijnt, is de meting niet
geslaagd.
Voer het meetproces in dat geval opnieuw
uit.
Opmerking: Bij een zeer droge huid en/of
veel eelt kunnen onjuiste resultaten optre­
den. De meting wordt nauwkeuriger als uw
voetzolen goed doorbloed of licht vochtig
zijn. Ga echter nooit met natte voeten op
de weegschaal staan, om uitglijden te
voorkomen.
Zolang de cockpitweergave n zichtbaar
is, kunt u op de rechternavigatieknop ►
­
drukken om grafieken van de analyses over
30 dagen weer te geven:
o	 = Analysewaarden gewichtsverloop
E	= Analysewaarden vetmassa
N	= Analysewaarden spiermassa
Info:
Als de curves onderbroken worden weer­
gegeven, is gedurende een of meer dagen
geen analyse of gewichtsmeting uitgevoerd.
Als een gebruiker zich meerdere keren per
dag meet, wordt telkens alleen de laatste
meting opgeslagen. Dit maakt het mogelijk
om een onjuiste meting te corrigeren.
Bij elk 30-dagenoverzicht kunt u op de knop
SET drukken om het jaaroverzicht of het
10-jarenoverzicht weer te geven.
Voor het jaaroverzicht wordt om de 15
dagen op basis van de meetwaarden uit de
afgelopen periode een gemiddelde waarde
berekend en weergegeven. Voor het
10-jaarsoverzicht om de 90 dagen.
Als q gemarkeerd is, kunt u de laatste
30 meetwaarden oproepen.
●	Druk op de knop SET om de laatste
meetwaarde weer te geven.
●	Druk op de navigatieknop ◄ om verdere
meetwaarden gesorteerd op datum weer
te geven.
De gebruiker is niet goed herkend
De weegschaal geeft ca. 3 seconden het
gewicht weer. Het nummer van het gebrui­
kersprofiel in de rechterbovenhoek van het
display is van een vraagteken ? voorzien.
Hierna verschijnt de cockpitweergave n.
Als het weergegeven gebruikersprofiel van
u is, zijn er geen verdere stappen nodig.
Als het weergegeven gebruikersprofiel niet
van u is, gaat u als volgt te werk:
●	Druk op de linkernavigatieknop ◄.
H wordt gemarkeerd.
●	Druk op de knop SET.
●	Selecteer nu met de navigatieknoppen
◄ ► het eigen gebruikersprofiel en
bevestig de persoonlijke gegevens met
de knop SET.
De gebruiker is niet herkend
De weegschaal geeft alleen het gewicht
weer. In de rechterbovenhoek van het dis­
play verschijnt het vraagteken ? .
De gebruiker is niet herkend.
In dit geval moeten eerst de persoonlijke
gegevens worden ingevoerd. Ga hiervoor
te werk volgens de beschrijving in het
gedeelte “Persoonlijke gegevens invoeren”.
De verkeerde gebruiker is herkend
Het nummer van het gebruikersprofiel op
het display is niet van u.
●	Druk op de linkernavigatieknop ◄.
H wordt gemarkeerd.
●	Druk op de knop SET.
●	Selecteer nu met de navigatieknoppen
◄ ► het eigen gebruikersprofiel en
bevestig de persoonlijke gegevens met
de knop SET.
Pagina: 37
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
38 nl
Algemene informatie
De gemeten waarden dienen slechts
als indicatie voor de veranderingen op
de langere termijn. Ze kunnen niet als
vervanging voor medisch toezicht of een
doktersconsult dienen. Raadpleeg uw
huisarts voor meer informatie over de bete­
kenis van de percentages lichaamsvet,
lichaamswater, botmassa en spiermassa,
en over de ideale waarden.
Tip: Om vergelijkbare meetwaarden te
verkrijgen, is het raadzaam uzelf elke dag
op dezelfde tijd en onder dezelfde omstan­
digheden te wegen (bij voorkeur drie uur na
een maaltijd of training).
Opmerking: De waarden zijn niet relevant
voor kinderen jonger dan 10 jaar.
Het heeft geen zin om de afzonderlijke
meetwaarden bij elkaar op te tellen omdat
bijvoorbeeld de spieren ook water bevatten.
L	 Activiteitsniveau
Wetenschappelijke studies hebben uitge­
wezen dat de lichaamssamenstelling van
topsporters, recreatieve sporters en onge­
trainde personen sterk verschilt. Daarom
kan de persoonlijke fitheid op deze weeg­
schaal op 5 niveaus worden ingesteld.
Activiteitsniveaus
1 geen sportactiviteiten
2 zo nu en dan lichte sportactiviteiten
3 regelmatig lichte sportactiviteiten
4 regelmatig sportactiviteiten
5 duur-/topsport
E	Hoe meet de weegschaal
lichaamsvet?
De weegschaal meet het percentage
lichaamsvet aan de hand van de BIA-
methode (bio-elektrische impedantieana­
lyse). Voor deze meting stuurt het apparaat
een heel zwak elektrisch signaal door uw
lichaam.
Vervolgens meet het de weerstand (impe­
dantie) van uw lichaam tegen dit signaal.
De weerstand wordt beïnvloed door de
samenstelling van uw lichaam.
Spieren en organen bevatten water en zijn
daarom goede geleiders. Vet is daarente­
gen is een slechte geleider en biedt daarom
meer weerstand.
De weegschaal berekent het percentage
lichaamsvet aan de hand van de gemeten
weerstand en de waarden (lengte, leeftijd,
geslacht) die in het gebruikersprofiel zijn
opgeslagen.
Het percentage lichaamsvet is zeer per­
soonsgebonden. Daarom dienen de waar­
den in tabel F op de uitklappagina slechts
als richtwaarden.
M	 Waarden voor lichaamswater
De meetwaarden voor lichaamsvet en
lichaamswater worden beïnvloed door
de hoeveelheid water in uw lichaam. De
hoeveelheid water varieert afhankelijk van
bijvoorbeeld het tijdstip, de lichaamsbewe­
ging, het baden of douchen, de menstru­
atie, evenals het eten en drinken. Ook
ziekten en medicijnengebruik kunnen van
invloed zijn op de meting.
Bekijk ook de tabel E op de uitklappagina.
Pagina: 38
PPW7170  10/2012
39
nl
N	Wat is spiermassa?
Deze functie geeft de berekende massa
van uw skeletspieren (richtwaarde) in uw
lichaam aan. Mensen beschikken over
meer dan 600 spieren. Deze spelen een
belangrijke rol (voortbeweging, houding,
enz.) en verbruiken energie. Naarmate de
spiermassa toeneemt (door meer beweging
en training), neemt het energieverbruik (de
verbranding van calorieën) toe en neemt
het percentage lichaamsvet af.
Bekijk ook de tabel G op de uitklappagina.
	Wat is botmassa?
Deze functie geeft de berekende botmassa
weer (richtwaarde voor het botmineraalge­
halte). De botmassa is afhankelijk van uw
levensstijl. Daarom is het belangrijk dat u
gezond eet en regelmatig lichaamsbeweging
hebt.
Raadpleeg een arts om de ideale waarde te
weten te komen.
Opmerking: Bij de volgende personen is
het berekenen van de botmassa wellicht
niet mogelijk. Gebruik de waarden die de
weegschaal aangeeft slechts als richtlijn.
●	Ouderen en jongeren
●	Vrouwen tijdens of na de menopauze
●	Personen die een hormoonbehandeling
ondergaan
●	Vrouwen die borstvoeding geven
Bekijk ook de tabel H op de uitklappagina.
Het apparaat reinigen
Dompel de weegschaal nooit in water
onder.
Gebruik geen stoomreiniger.
Veeg de weegschaal schoon met een voch­
tige doek. Gebruik geen schuurmiddelen.
Foutmeldingen
Op het display kunnen verscheidene
­
foutmeldingen worden weergegeven:
NO DATA
●	Er zijn nog geen meetwaarden
beschikbaar.
ERROR 1
●	Het te wegen gewicht is te hoog
(max. 180 kg).
ERROR 2
●	De weegschaal is niet goed gekalibreerd.
→ Verwijder de batterijen en plaats deze
terug.
●	U hebt niet rustig of lang genoeg op de
weegschaal gestaan.
→ Ga ten minste vijf seconden lang stil
op de weegschaal staan.
ERROR 3
●	Het geheugen van de weegschaal is vol
→ Wis een gebruikersprofiel (user)
REPLACE BATTERY
●	De de batterijen (bijna) leeg.
→ Plaats nieuwe batterijen.
Pagina: 39
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
40 nl
Afvoer
Gooi verpakkingsmateriaal op een milieu­
vriendelijke manier weg. Dit apparaat is
gekenmerkt in overeenstemming met de
Europese richtlijn 2012/19/EG betreffende
afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). De richtlijn geeft het
kader aan voor de in de EU geldige terug­
neming en verwerking van oude apparaten.
Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar
voor de geldende voorschriften inzake
afvalverwijdering.
Lever lege batterijen in bij een openbaar
inzamelpunt of bij een gespecialiseerde
dealer.
A Garantie
Voor dit apparaat gelden de garantievoor-
waarden die worden uitgegeven door de
vertegenwoordiging van ons bedrijf in het
land van aankoop. De leverancier, bij wie u
het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover
graag meer informatie. Om aanspraak te
maken op de garantie heeft u altijd uw
aankoopbewijs nodig.
Wijzigingen voorbehouden.
Technische specificaties
Afmetingen (H x B x D) 26 x 340 x 340 mm
Batterijen AAA
Meetbereik in kg kg (in stappen van 0,1 kg), max. 180 kg
Classificatie lichaamsvet, lichaamswater,
spiermassa, botmassa
in % (in stappen van 0,1%)

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PPW7170 AxxenceAnalysis Graphic.

Stel een vraag over de Bosch PPW7170 AxxenceAnalysis Graphic

Heb je een vraag over de Bosch PPW7170 AxxenceAnalysis Graphic en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PPW7170 AxxenceAnalysis Graphic. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PPW7170 AxxenceAnalysis Graphic zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.