Bosch PPW3330 AxxenceSlimLine Analysis Plus handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PPW3330 AxxenceSlimLine Analysis Plus. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Weegschaal
  • Model/naam: PPW3330 AxxenceSlimLine Analysis Plus
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 24
Gefeliciteerd met uw nieuwe product van
Bosch. Aan dit kwalitatief hoogwaardige
product zult u veel plezier beleven.
Veiligheidsaanwijzingen
De gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig
doorlezen, opvolgen en goed bewaren!
Dit apparaat is bedoeld voor huishou­
delijk gebruik of voor vergelijkbare,
niet­commerciële en/of niet­medische
toepassingen. Hiertoe behoren bijvoor­
beeld ook het gebruik in personeels­
ruimten van winkels, kantoren, land­
bouw­ en andere industriële bedrijven,
evenals het gebruik door gasten van
pensions, kleine hotels en soortgelijke
accommodaties.
W Uitglijgevaar!
Niet betreden met natte voeten of wanneer
de weegschaal vochtig is – uitglijgevaar!
Toezicht houden op kinderen om te voor-
komen dat ze met het apparaat spelen.
Geen voorwerpen laten vallen op de
weegschaal. Om gevaren te voorkomen
mogen reparaties aan het apparaat
uitsluitend worden uitgevoerd door onze
klantenservice.
W Belangrijke aanwijzing!
Zwangere vrouwen en personen met
geïmplanteerde medische apparaten, bijv.
pacemakers, mogen alleen de weegfunctie
gebruiken.
In één oogopslag
Afb. A
1 Display
2 Navigatietoetsen ▼▲
3 USER-toets
4 SET-toets
5 Batterijvak
Lengte 100-220 cm
Gewicht kg/g
(in stappen van 100 g)
Leeftijd 10-99 jaar
Geslacht man vrouw
Modus atleet (ja/nee)
Body mass index kg/m²
Percentage
lichaamsvet
in %
(in stappen van 0,1 %)
Percentage
lichaamsvocht
in %
(in stappen van 0,1 %)
Spiermassa in %
(in stappen van 0,1 %)
Botmassa in kg/g
(in stappen van 100 g)
Ingebruikneming
■ De bijgevoegde batterij in het
batterijvak (5) plaatsen (afb. B).
■ Weegschaal op een vlakke, harde en
droge ondergrond plaatsen.
■ Om de weegschaal in te schakelen, tikt u
kort en hoorbaar met de bal van uw voet
op het bovenvlak van de weegschaal.
De schoksensor activeert de weegschaal.
Het duurt enkele seconden voordat de
weegschaal is geijkt. Wanneer op de
display 0.0 verschijnt, is de weegschaal
klaar voor gebruik.
Belangrijk!
De weegschaal tijdens en na de ijking niet
bewegen, om te zorgen dat de metingen
daarna exact worden uitgevoerd. Als de
weegschaal wordt verplaatst, dient u de
procedure te herhalen.
23
nl
Pagina: 25
Gebruik
Met deze weegschaal kunnen twee functies
worden gekozen:
– Weegfunctie
– Analysefunctie
Weegfunctie
Afb. C
■ Om de weegschaal in te schakelen, tikt u
kort en hoorbaar met de bal van uw voet
op het bovenvlak van de weegschaal en
wacht u tot 0.0 verschijnt.
■ Op de weegschaal gaan staan en stil
blijven staan, zolang de display knippert.
Hierbij het gewicht gelijkmatig over beide
benen verdelen.
■ Nu kan de meetwaarde in kg/g worden
afgelezen.
Enkele seconden na het wegen schakelt de
weegschaal automatisch uit.
Analysefunctie
Belangrijk: zwangere vrouwen en
personen met geïmplanteerde medische
apparaten, zoals bijv. pacemakers, mogen
alleen de weegfunctie gebruiken.
Om het percentage lichaamsvet, lichaams-
vocht, spier- en botmassa te meten en
de BMI te berekenen, moeten eerst de
persoonlijke gegevens worden ingevoerd.
De weegschaal beschikt over 10 geheugen-
plaatsen waarin de persoonlijke gegevens
zoals lengte, leeftijd, geslacht en atleet-
modus worden ingevoerd.
N.B.: Als er tijdens het programmeren
binnen 15 seconden geen toets wordt inge-
drukt, schakelt de weegschaal automatisch
uit.
Door de navigatietoetsen ▼▲ ingedrukt te
houden, verspringen de getallen sneller.
Invoeren van persoonlijke
gegevens
Afb. D
■ De weegschaal inschakelen en wachten
tot 0.0 verschijnt.
■ SET-toets indrukken. De instelling voor
de persoonlijke geheugenplaats knippert.
■ Met de navigatietoetsen ▼▲ uw
persoonlijke geheugenplaats tussen
1-10 kiezen.
■ SET-toets indrukken om te bevestigen.
Het symbool voor C (vrouw) of D (man)
knippert.
■ Met de navigatietoetsen ▼▲ het geslacht
kiezen.
■ SET-toets indrukken om te bevestigen.
De instelling voor de leeftijd knippert.
■ Met de navigatietoetsen ▼▲ de leeftijd
instellen.
■ SET-toets indrukken. De instelling voor
de lengte knippert.
■ Met de navigatietoetsen ▼▲ de lengte
instellen. Het symbool voor normale
modus of atleet-modus knippert.
■ Met de navigatietoetsen ▼▲ Atleet ja of
nee kiezen.
■ SET-toets indrukken om te bevestigen.
Nu worden alle instellingen ca. 2 seconden
weergegeven; op de display verschijnt 0.0.
Na enkele seconden schakelt de
weegschaal automatisch uit. Om meer
geheugenplaatsen in te voeren, moet de
procedure Persoonlijke gegevens invoeren
worden herhaald.
N.B.: Het is altijd mogelijk om nieuwe
waarden te programmeren voor de
geheugenplaatsen.
Analyse starten
Meten van het gewicht en van de BMI, het
percentage lichaamsvet en lichaamsvocht.
Afb. E
■ De weegschaal inschakelen en wachten
tot 0.0 verschijnt.
■ Met de USER-toets de geprogrammeerde
persoonlijke geheugenplaats kiezen,
bijv. 2. De ingevoerde persoonlijke gege-
vens worden elk gedurende 2 seconden
weergegeven.
■ Zodra de weegschaal 0.0 aangeeft, op
de weegschaal gaan staan en stil blijven
staan, zolang de display knippert. Hierbij
het gewicht gelijkmatig over beide benen
verdelen.
24
nl
Pagina: 26
N.B.: Alleen blootsvoets op de weegschaal
gaan staan. Eerst verschijnt gedurende ca.
3 seconden
– gewicht in kg
De analysefunctie heeft voor de meting
en de berekening nu enkele seconden
nodig. De display geeft achtereenvolgens
– het gewicht in kg,
– de body mass index BMI,
– het percentage lichaamsvet FAT in %,
– het percentage lichaamsvocht M in %,
– de spiermassa N in %,
– de botmassa O in kg,
telkens ca. 3 seconden weer.
Deze weergave wordt automatisch 2x direct
na elkaar herhaald.
Belangrijk: Voor een correcte meting
mogen voeten, kuiten en bovenbenen
elkaar niet raken.
Enkele seconden na het meten schakelt de
weegschaal automatisch uit.
De meetresultaten van de weegschaal
zijn telkens afzonderlijke waarden die niet
bij elkaar mogen worden opgeteld. Een
dergelijke optelling zou waarden van meer
dan 100 % opleveren.
Algemene informatie
De meetwaarden dienen alleen als
aanknopingspunt voor het observeren van
langetermijnveranderingen. Ze kunnen de
observaties en adviezen van een arts niet
vervangen. Voor meer informatie over de
betekenis van het lichaamsvetpercentage,
het lichaamsvochtpercentage, de botmassa
en de spiermassa, en de voor u ideale
waarden, kunt u contact opnemen met uw
huisarts.
Tip: Om vergelijkbare meetresultaten
te verkrijgen, dient u zich dagelijks op
hetzelfde tijdstip en onder dezelfde omstan-
digheden te wegen (geadviseerd wordt om
dit drie uur na het eten of na het sporten te
doen).
N.B.: Voor kinderen onder 10 jaar zijn de
meetresultaten niet bewijskrachtig.
Wat betekent BMI?
De body mass index (BMI) is een index
voor de beoordeling van het lichaamsge-
wicht van een mens. Met deze waarde kan
worden vastgesteld of er sprake is van
normaal gewicht, overgewicht of onder-
gewicht. De body mass index (BMI) is het
quotiënt van het lichaamsgewicht (kg) en
het kwadraat van de lichaamslengte (m).
De eenheid van de BMI is kg/m².
BMI­betekenis (volgens de WHO)
BMI­waarde Betekenis
lager dan 19 ondergewicht
19 tot 25 normaal gewicht
25 tot 30 overgewicht
30 tot 35 obesitas (vetzucht) klasse 1
35 tot 40 obesitas (vetzucht) klasse 2
hoger dan 40 obesitas (vetzucht) klasse 3
De body mass index is slechts een alge-
mene richtwaarde.
Hoe werkt de meting van het
lichaamsvet?
Het lichaamsvet wordt gemeten volgens
het BIA-principe (bio-elektrische impedan-
tieanalyse). Het apparaat zendt hiertoe
een zwak, ongevaarlijk elektrisch signaal
door het lichaam. Vervolgens meet het de
weerstand (impedantie) van uw lichaam
tegen dit signaal. Deze weerstand wordt
beïnvloed door de samenstelling van het
menselijk lichaam. Spieren en organen
bevatten water en zijn daardoor goede
geleiders. Vet heeft een hogere weerstand
en geleidt daardoor slecht. Op basis van
deze gemeten weerstand en de op de
weegschaal ingevoerde gegevens (lengte,
leeftijd, geslacht) wordt het percentage
lichaamsvet berekend.
25
nl
Pagina: 27
Het lichaamsvetpercentage van de mens
is zeer individueel. Daarom worden in
de volgende tabel alleen richtwaarden
aangegeven.
Vrouwen
Leef-
tijd
te laag ideaal verhoogd
10-19
20-39
40-59
60-79
0 % 10 % 20 % 30 % 40 %
Mannen
Leef-
tijd
te laag ideaal verhoogd
10-19
20-39
40-59
60-79
0 % 10 % 20 % 30 % 40 %
Vochtmeetwaarden
De lichaamsvet- en vochtmeetwaarden
worden beïnvloed door de hoeveelheid
water in het lichaam. De hoeveelheid water
varieert afhankelijk van bijv. de tijd van
de dag, lichamelijke inspanning, baden of
douchen, menstruatie, en voedings- of vloei-
stofopname. Ook ziekten en medicijngebruik
kunnen de meetresultaten beïnvloeden.
Voor personen met een normaal gewicht
gelden volgens de WHO de volgende
richtwaarden:
Vrouwen 50-55 %
Mannen 60-65 %
Wat is de spiermassa?
Deze functie geeft de berekende massa
van de spieren (richtgetal) in uw lichaam
aan. De mens heeft meer dan 600 spieren.
De spieren spelen een belangrijke rol
(beweging, lichaamshouding) en verbruiken
energie. Met toename van de spiermassa
(toenemende activiteit en sportbeoefening)
wordt het energie- resp. calorieverbruik
hoger en wordt het percentage lichaamsvet
lager.
Gemiddelde spiermassa
(International Commission on Radiological
Protection, 1975):
Vrouwen met een gewicht
van 58 kg 30%
Mannen met een gewicht
van 70 kg 40%
Wat is de botmassa?
Deze functie geeft de berekende massa van
de botten aan (richtgetal voor het botmine-
raalpercentage). De botmassa hangt af van
de levensomstandigheden. Daarom is het
belangrijk om te letten op gezonde voeding
en regelmatig te bewegen. Voor de ideale
waarden kunt u contact opnemen met een
specialist.
Gemiddeld botmineraalpercentage (Rico et
al.,1993):
Vrouwen van
17 tot 28 jaar ca. 2,7 kg
Mannen van
17 tot 28 jaar ca. 2,7-3,5 kg
N.B.: Bij de volgende personen is in bepaalde
gevallen berekening van de botmassa niet
mogelijk. Gelieve deze waarden slechts als
richtgetallen te gebruiken.
– Oude mensen of jongeren
– Vrouwen in of na de overgang
– Personen die een hormoonkuur
ondergaan
– Vrouwen die borstvoeding geven
Atleet­modus
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat
de lichaamssamenstelling van wedstrijd-
sporters sterk verschilt van die van
recreatiesporters en ongetrainde personen.
Daarom kan men op deze weegschaal
kiezen tussen de instellingen normaal en
atleet. Voor de instelling atleet geldt dat
men per week minstens 8-10 uur intensieve
duurtraining verricht; krachtsporters volgen
extra weerstandstraining. De hartslag in
rusttoestand bedraagt max. 60 slagen per
minuut.
26
nl
Pagina: 28
Reiniging
De weegschaal niet in water dompelen.
Geen stoomreiniger gebruiken.
■ De weegschaal schoonvegen met een
vochtige doek, geen schuurmiddelen
gebruiken.
■ Het glas met een gangbaar
glasreinigingsmiddel reinigen.
Foutmeldingen
Als op de display Err verschijnt, kan dit
verschillende oorzaken hebben:
– De ijking is mislukt.
→ De batterij verwijderen en opnieuw
plaatsen. Daarna met de bal van uw voet
kort en hoorbaar op het bovenvlak van de
weegschaal tikken.
– Het wegen werd niet rustig genoeg of te
kort uitgevoerd.
→ Ten minste vijf seconden lang stil op
de weegschaal gaan staan.
– Het gewicht is te hoog (max. 180 kg).
– Het contact tussen de voetzolen en de
sensoren is te gering.
→ Voeten op de sensoren plaatsen.
N.B.: Een zeer droge en/of eeltige huid kan
tot onjuiste resultaten leiden. De meting
wordt nauwkeuriger als uw voetzolen goed
doorbloed of licht vochtig zijn.
Om uitglijgevaar te voorkomen dient u er
echter voor te zorgen dat uw voetzolen niet
nat zijn.
– Het percentage lichaamsvet ligt buiten
het bereik 5-50 %
→ De meting herhalen.
– Het percentage lichaamsvocht ligt buiten
het meetbereik.
Als Lo verschijnt, heeft dit de volgende
oorzaak:
De batterij is leeg of te zwak.
– Batterij vervangen (zie afb. B).
Daarna de weegschaal ijken, met de bal
van uw voet kort en hoorbaar op het boven-
vlak van de weegschaal tikken.
Geen accu’s gebruiken! Alleen batterijen
van hetzelfde type gebruiken.
Technische gegevens
Batterij CR2032
Meetbereik
(in stappen van 0,1 kg)
5-180 kg
Afval
J
Gooi verpakkingsmateriaal op een
milieuvriendelijke manier weg. Dit
apparaat is gekenmerkt in overeen-
stemming met de Europese richtlijn
2012/19/EU betreffende afgedankte
elektrische en elektronische appara-
tuur (waste electrical and electronic
equipment – WEEE). De richtlijn
geeft het kader aan voor de in de EU
geldige terugneming en verwerking
van oude apparaten. Raadpleeg uw
gespecialiseerde handelaar voor
de geldende voorschriften inzake
afvalverwijdering.
Garantie
Voor dit apparaat gelden de garantie-
voor-waarden die worden uitgegeven door
de vertegenwoordiging van ons bedrijf in
het land van aankoop. De leverancier, bij
wie u het apparaat heeft gekocht, geeft
u hierover graag meer informatie. Om
aanspraak te maken op de garantie heeft
u altijd uw aankoopbewijs nodig.
Wijzigingen voorbehouden.
27
nl

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PPW3330 AxxenceSlimLine Analysis Plus.

Stel een vraag over de Bosch PPW3330 AxxenceSlimLine Analysis Plus

Heb je een vraag over de Bosch PPW3330 AxxenceSlimLine Analysis Plus en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PPW3330 AxxenceSlimLine Analysis Plus. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PPW3330 AxxenceSlimLine Analysis Plus zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.