Bosch PPW3302 AxxenceSlimLine handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PPW3302 AxxenceSlimLine. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Weegschaal
  • Model/naam: PPW3302 AxxenceSlimLine
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 16
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 17
Smaltimento
Questo apparecchio è contras-
segnato conformemente alla
Direttiva europea 2002/96/CE
Rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (waste electrical and
electronic equipement – WEEE).
La direttiva prescrive il quadro
normativo per un recupero
e riciclaggio degli apparecchi
dismessi.
Informarsi sulle attuali vie per la rottamazione
presso il proprio rivenditore specializzato
o presso la propria amministrazione
comunale.
Consegnare le batterie esauste ai centri
pubblici di raccolta oppure al rivenditore
specializzato.
Garanzia
Per questo apparecchio sono valide le condi-
zioni di garanzia pubblicate dal nostro
rappresentante nel paese di vendita.
Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato
l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire
a richiesta informazioni a proposito.
Per l'esercizio del diritto di garanzia
è comunque necessario presentare
il documento di acquisto.
De gebruiksaanwijzing zorgvuldige bewaren!
Veiligheidsvoorschriften
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijke
of huishoudachtige, niet-zakelijke en/of
medische toepassingen.
Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv.
het gebruik in personeelsruimtes van winkels,
kantoren, landbouwbedrijven en andere
zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door
gasten van pensions, kleine hotels en soort-
gelijke woonvoorzieningen.
m Gevaar!
Zwangere vrouwen en personen met geïmplan-
teerde medische apparaten, bijv. pacemakers,
mogen alleen de weegfunctie gebruiken.
m Uitglijgevaar!
Niet betreden met natte voeten of wanneer
de weegschaal vochtig is - uitglijgevaar.
– Toezicht houden op kinderen om te voor-
komen dat ze met het apparaat spelen.
– Geen voorwerpen laten vallen op de weeg-
schaal.
– Om gevaren te voorkomen mogen reparaties
aan het apparaat uitsluitend worden
uitgevoerd door onze klantenservice.
In één oogopslag
Afb. 1
1 Display
2 Navigatietoetsen 
3 USER toets
4 SET toets
5 Batterijvak
it
Con riserva di modifiche.
Lengte 100–220 cm
Gewicht kg/g (nauwkeurigheid 100 g)
Leeftijd 10–99 jaar
Geslacht mannen vrouw
Body Mass Index kg/m²
Percentage
lichaamsvet
in % (nauwkeurigheid
van 0,1%)
Percentage
lichaamsvocht
in % (nauwkeurigheid
van 0,1%)
nl
Pagina: 17
18 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Ingebruikneming
De bijgevoegde batterij 5 in het batterijvak
plaatsen (afb. 2).
Weegschaal op een vlakke, harde en droge
ondergrond plaatsen.
Om de weegschaal in te schakelen tikt u
kort en hoorbaar met de bal van uw voet
op het bovenvlak van de weegschaal.
De schoksensor activeert de weegschaal.
Het duurt enkele seconden voordat
de weegschaal is geijkt.
Wanneer op de display  verschijnt,
is de weegschaal klaar voor gebruik.
Belangrijk!
De weegschaal tijdens en na de ijking niet
bewegen, opdat de metingen daarna exact
worden uitgevoerd. Als de weegschaal
wordt verplaatst, dient men deze procedure
te herhalen.
Gebruik
Met deze weegschaal kunnen twee functies
worden gekozen:
– Weegfunctie
– Analysefunctie
Weegfunctie
Afb. 3
Om de weegschaal in te schakelen tikt
u kort en hoorbaar met de bal van uw
voet op het bovenvlak van de weegschaal
en wacht u tot  verschijnt.
Op de weegschaal stappen en stil blijven
staan zolang de display-indicatie knippert.
Hierbij het gewicht gelijkmatig over beide
benen verdelen.
De meetwaarde in kg/g kan nu worden
afgelezen.
Enkele seconden na het wegen schakelt
de weegschaal automatisch uit.
Analysefunctie
Belangrijk: zwangere vrouwen en personen
met geïmplanteerde medische apparaten, bijv.
pacemakers, mogen alleen de weegfunctie
gebruiken.
Om het percentage lichaamsvet en lichaams-
vocht te meten en de BMI te berekenen, moeten
eerst de persoonlijke gegevens worden
ingevoerd.
De weegschaal beschikt over 10 geheugen-
plaatsen waarin de persoonlijke gegevens zoals
lengte, leeftijd en geslacht worden ingevoerd.
N.B.: Als er tijdens het programmeren binnen
15 seconden geen toets wordt ingedrukt,
schakelt de weegschaal automatisch uit.
Door de navigatietoetsen  ingedrukt
te houden, verspringen de getallen sneller.
Invoeren van persoonlijke gegevens
Afb. 4
De weegschaal inschakelen en wachten
tot  verschijnt.
SET toets indrukken. De instelling voor
de persoonlijke geheugenplaats knippert.
Met de navigatietoetsen  uw persoon-
lijke geheugenplaats tussen 1–10 kiezen.
SET toets ter bevestiging indrukken.
Het symbool (vrouwen) of (mannen)
knippert nu.
Met de navigatietoetsen  het geslacht
kiezen.
SET toets ter bevestiging indrukken.
De instelling van de leeftijd knippert.
Met de navigatietoetsen  de leeftijd
instellen.
SET toets indrukken. De instelling voor
de lengte knippert.
Met de navigatietoetsen  de lengte
instellen.
SET toets ter bevestiging indrukken.
Nu worden alle instellingen ca. 2 seconden
weergegeven; op de display verschijnt .
Na enkele seconden schakelt de weegschaal
automatisch uit.
Om meer geheugenplaatsen in te voeren, moet
de procedure Persoonlijke gegevens invoeren
worden herhaald.
Opmerking: Het is altijd mogelijk om nieuwe
waarden te programmeren voor de geheugen-
plaatsen.
nl
Pagina: 18
Robert Bosch Hausgeräte GmbH 19
Analyse starten
Meten van het gewicht en van de BMI,
het percentage lichaamsvet en lichaamsvocht.
Afb. 5
De weegschaal inschakelen en wachten
tot  verschijnt.
Met de USER-toets de geprogrammeerde
persoonlijke geheugenplaats kiezen, bijv. 2.
De ingevoerde persoonlijke gegevens
worden ieder 2 seconden weergegeven.
Zodra de weegschaal  aangeeft, op de
weegschaal stappen en rustig blijven staan
zolang de display flikkert. Hierbij het gewicht
gelijkmatig over beide benen verdelen.
N.B.: Alleen blootsvoets op de weegschaal
gaan staan.
Eerst verschijnt ca. 3 seconden
– Gewicht in kg
De analysefunctie heeft voor de meting en
de berekening slechts enkele seconden nodig.
Display geeft achtereenvolgens het volgende
weer (telkens 4 seconden):
– het gewicht in kg,
– de body mass index BMI,
– het percentage lichaamsvet FAT in %,
– het percentage lichaamsvocht  in %,
telkens ca. 3 seconden.
Deze weergaven worden automatisch 2x direct
na elkaar herhaald.
Belangrijk: Voor een correcte meting mogen
voeten, kuiten en bovenbenen elkaar niet raken.
Enkele seconden na het meten schakelt
de weegschaal automatisch uit.
Algemene informatie
De meetwaarden dienen alleen als aanknop-
ingspunt voor het observeren van langeter-
mijnveranderingen. Ze kunnen de observaties
en adviezen van een arts niet vervangen.
Voor meer informatie over de betekenis van het
lichaamsvetpercentage en het lichaamsvocht-
percentage en de voor u ideale waarden, kunt
u contact opnemen met uw huisarts.
Tip: Om vergelijkbare meetresultaten te verk-
rijgen, dient men zich dagelijks op hetzelfde
tijdstip en onder dezelfde omstandigheden
te wegen (geadviseerd wordt om dit drie uur
na het eten of na het sporten te doen).
N.B.: Voor kinderen onder 10 jaar zijn
de meetresultaten niet bewijskrachtig.
Wat betekent BMI?
De body mass index (BMI) is een meetgetal voor
de beoordeling van het lichaamsgewicht van
een mens. Met deze waarde kan worden vast-
gesteld of er sprake is van normaal gewicht,
overgewicht of ondergewicht.
De body mass index (BMI) is het quotiënt van
het lichaamsgewicht (kg) en het kwadraat van
de lichaamslengte (m). De eenheid van de BMI
is kg/m².
De body mass index is slechts een algemene
richtwaarde.
Hoe werkt de meting van het
lichaamsvet?
Het lichaamsvet wordt gemeten volgens het
BIA-principe (bio-elektrische impedantieanalyse).
Het apparaat zendt hiertoe een zwak, onge-
vaarlijk elektrisch signaal door het lichaam.
De weerstand (impedantie) van het lichaam
tegen het signaal wordt gemeten.
Deze weerstand wordt beïnvloed door de
samenstelling van het menselijk lichaam.
Spieren en organen bevatten water en zijn
daardoor goede geleiders. Vet heeft een
hogere weerstand en geleidt daardoor slecht.
Op basis van deze gemeten weerstand en
de op de weegschaal ingevoerde gegevens
(lengte, leeftijd, geslacht) wordt het percentage
lichaamsvet berekend.
Het lichaamsvetpercentage van de mens is zeer
individueel. Daarom worden in de volgende
tabel alleen richtwaarden aangegeven.
nl
BMI betekenis (volgens de WHO)
BMI-waarde Betekenis
lager dan 19 ondergewicht
19 tot 25 normaal gewicht
25 tot 30 overgewicht
30 tot 35 adipositas (vetzucht) graad 1
35 tot 40 adipositas (vetzucht) graad 2
hoger dan 40 adipositas (vetzucht) graad 3
Pagina: 19
20 Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Vochtmeetwaarden
De lichaamsvet- en vochtmeetwaarden worden
beïnvloed door de hoeveelheid water in het
lichaam. De hoeveelheid water varieert
afhankelijk van b.v. detijd van de dag,
lichamelijke inspanning, baden of douchen,
menstruatie, en voedings of vloeistofopname.
Ook ziekten en medicijngebruik kunnen de
meetresultaten beïnvloeden.
Voor personen met een normaal gewicht gelden
volgens de WHO de volgende richtwaarden:
– vrouwen 50–55%
– mannen 60–65%
Reiniging
De weegschaal niet in water dompelen.
Geen stoomreiniger gebruiken.
De weegschaal afvegen met een vochtige
doek, geen schuurmiddelen gebruiken.
Het glas met een gebruikelijk
glasreinigingsmiddel reinigen.
Foutmeldingen
Als op de display  verschijnt, kan dit
verschillende oorzaken hebben:
– De ijking is mislukt.
Verwijder de batterij en breng deze
opnieuw aan. Daarna met de bal van
uw voet kort en hoorbaar op het bovenvlak
van de weegschaal tikken.
– Het wegen werd niet rustig genoeg
of te kort uitgevoerd.
Men dient minstens 5 seconden stil
op de weegschaal te blijven staan.
– Het gewicht is te groot (max. 180 kg).
– Het contact tussen de voetzolen
en de meetcontacten is te gering.
Men dient met de voeten op
de meetcontacten te gaan staan.
N.B.: Een zeer droge en/of eeltige huid kan
tot onjuiste resultaten leiden.
Goed doorbloede of vochtige voetzolen leiden
tot exactere meetresultaten. Om uitglijdgevaar
te voorkomen dient u er echter voor te zorgen
dat uw voetzolen niet nat zijn.
– Het percentage lichaamsvet ligt buiten
het bereik 5–50%
Herhaal de meting.
– Het percentage lichaamsvocht ligt buiten
het meetbereik.
Als  verschijnt, heeft dit de volgende oorzaak:
– De batterij is leeg of te zwak.
Batterij vervangen (zie afb. 2).
Daarna de weegschaal ijken, met de bal van
uw voet kort en hoorbaar op het bovenvlak
van de weegschaal tikken.
Geen accu’s gebruiken! Alleen batterijen van
hetzelfde type gebruiken.
Afvoer van het oude apparaat
Dit apparaat is geclassificeerd volgens
de Europese richtlijn 2002/96/EG over
oude elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Deze richtlijn vormt voor de gehele
EU een kader voor de terugname
en recycling van oude apparaten.
Voor actuele informatie over de afvoer van het
oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel
of bij uw gemeente.
Oude batterijen afgeven bij de daartoe
bestemde inzamelpunten of bij de vakhandel.
Garantie
Voor dit apparaat gelden de garantievoor-
waarden die worden uitgegeven door de
vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land
van aankoop. De leverancier bij wie u het
apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag
meer informatie. Om aanspraak te maken
op de garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs
nodig.
nl
Vrouwen
Leeft te laag áÇÉ~~ä te hoog
Leeft te laag áÇÉ~~ä te hoog
Mannen
Wijzigingen voorbehouden.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PPW3302 AxxenceSlimLine.

Stel een vraag over de Bosch PPW3302 AxxenceSlimLine

Heb je een vraag over de Bosch PPW3302 AxxenceSlimLine en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PPW3302 AxxenceSlimLine. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PPW3302 AxxenceSlimLine zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.