Bosch PPR 250 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PPR 250. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Verfspuit
  • Model/naam: PPR 250
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Tsjechisch

Inhoudsopgave

Pagina: 45
46 | Nederlands
2 609 005 736 | (16.1.12) Bosch Power Tools
Smaltimento del materiale
Vernice e resti di vernice secca devono essere smaltiti nel ri-
spetto dell’ambiente. Osservare le istruzioni del produttore
relative allo smaltimento e le norme locali per lo smaltimento
di rifiuti speciali.
Prodotti chimici dannosi per l’ambiente non devono penetra-
re nel terreno, nell’acqua sotterranea oppure nelle acque.
Nonversaremaiprodottichimicidannosiperl’ambientenella
canalizzazione!
Manutenzione
Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di
collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch
oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elet-
troutensili Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.
Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di
controllol’elettroutensiledovesseguastarsi,lariparazioneva
fatta effettuare da un punto di assistenza autorizzato per gli
elettroutensili Bosch.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile!
Servizio di assistenza ed assistenza clienti
Il servizio di assistenza risponde alleVostre domande relative
alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:
www.bosch-pt.com
Il team assistenza clienti Bosch è a Vostra disposizione per ri-
spondere alle domande relative all’acquisto, impiego e rego-
lazione di apparecchi ed accessori.
Italia
Officina Elettroutensili
Robert Bosch S.p.A. c/o GEODIS
Viale Lombardia 18
20010 Arluno
Tel.: +39 (02) 36 96 26 63
Fax: +39 (02) 36 96 26 62
Fax: +39 (02) 36 96 86 77
E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com
Svizzera
Tel.: +41 (044) 8 47 15 13
Fax: +41 (044) 8 47 15 53
Smaltimento
Avviareadunriciclaggiorispettoso dell’ambiente gliimballag-
gi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.
Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla norma della direttiva
2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all’at-
tuazione del recepimento nel diritto nazio-
nale, gli elettroutensili diventati inservibili
devono essere raccolti separatamente ed essere inviati ad
una riutilizzazione ecologica.
Con ogni riserva di modifiche tecniche.
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwij-
zingen. Als de veiligheidsvoorschriften en aan-
wijzingen niet in acht worden genomen, kan dit
een elektrische schok, brand en/of ernstig licha-
melijk letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
voor de toekomst.
f Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
f Werk met het elektrische gereedschap niet in een ex-
plosiegevaarlijke omgeving waarin zich brandbare
vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrische ge-
reedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dam-
pen tot ontsteking kunnen brengen.
f De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
f Houd het gereedschap uit debuurt van regen envocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot de kans op een elektrische schok.
f Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen, of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende delen van het gereedschap. Beschadigde of in
dewargeraaktekabels vergrotenhetrisicovaneenelektri-
sche schok.
f Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Als u een
voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel gebruikt,
beperkt u daardoor het risico van een elektrische schok.
f Als hetgebruik van hetelektrische gereedschapin een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaartegebruiken.Hetgebruikvaneenaardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.
f Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 46 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Pagina: 46
Nederlands | 47
Bosch Power Tools 2 609 005 736 | (16.1.12)
f Houdtoezichtopkinderen.Daarmeewordtgewaarborgd
dat kinderen niet met de elektrische verfroller spelen.
f Kinderen en personen die op grond van hun fysieke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens, hun onervaren-
heid of hun gebrek aan kennis niet in staat zijn de elek-
trische verfroller veilig te bedienen, mogen deze elek-
trische verfroller niet zonder toezicht of instructie
dooreenverantwoordelijkepersoongebruiken.Anders
bestaat het gevaar van verkeerde bediening en lichamelijk
letsel.
f Controleer voor elk gebruik de basiseenheid, kabel en
stekker. Gebruik de basiseenheid niet meer nadat u
eenbeschadigingheeftvastgesteld.Opendebasiseen-
heid niet zelf en laat deze alleen door gekwalificeerd
personeel en alleen met originele vervangingsonder-
delen repareren. Een beschadigde basiseenheid en be-
schadigde kabels en stekkers vergroten het risico van een
elektrische schok.
f Gebruik alleen verfmiddelen zoals vermeld onder het
gebruik volgens de voorschriften. Niet toegestane verf-
middelen (zoals lak en olieverf) kunnen de elektrische ver-
froller beschadigen.
f Let op eventuele gevaren van het verfmiddel. Neem de
informatie van de fabrikant van hetverfmiddel in acht.
De aanwijzingen van de fabrikant moeten worden opge-
volgd om het risico van letsel te verminderen.
f Leid de verfslang altijd van u weg en werk in het bijzon-
der niet op ladders of steigers. Struikelen over de
verfslang kan tot letsel leiden.
f Reinig alleen met materialen op waterbasis. Snel ver-
vliegende oplosmiddelen scheppen een explosieve omge-
ving en kunnen de elektrische verfroller beschadigen.
Symbolen
De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van het elek-
trische gereedschap van belang zijn. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het elektrische gereedschap goed en veilig
te gebruiken.
Product- en vermogensbeschrijving
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is alleen bestemd voor het ver-
ven van dispersiemuurverf op waterbasis.
Gebruik het elektrische gereedschap alleen wanneer u alle
functies volledig kunt inschatten en zonder beperkingen kunt
gebruiken of daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen
van het elektrische gereedschap op de pagina’s met afbeel-
dingen.
1 Verlenging van de verfaanbrenger
2 Verfslang
3 Verfaanbrenger
4 Aanzuigslang
5 Basiseenheid
Verfaanbrenger
6 Opname van afstandsbediening
7 Bedieningsschakelaar
8 Afstandsbediening (PaintControl System)
9 Handgreep van verlenging
10 Schroefverbinding van verlenging
11 Handgreep van verfaanbrenger
12 Geleidingskanaal voor verfslang
13 Aansluiting voor verfslang aan verfaanbrenger
14 Vasthoudrand
15 Rolopname
16 Verfrol
17 As
Basiseenheid
18 Aan/uit-schakelaar
19 Draaggreep
20 Pompdeksel
21 Vasthoudbeugel
22 Verffilter
23 Pompvergrendeling
24 Voet
25 Aansluiting voor pompslang
26 Aansluiting voor verfslang aan basiseenheid
27 Dubbele SDS-aansluiting
28 Vasthoudclip voor pompslang
29 In hoogte verstelbare koppeling van verfemmer
Symbool Betekenis
f Wacht tot de rotor volledig tot stil-
stand is gekomen. Het aanraken van
een draaiende rotor kan tot letsel lei-
den.
In hoogte verstelbare koppeling van de
verfemmer aanpassen aan hoogte van
de verfemmer:
Basiseenheid moet altijd vlak op de
vloer staan.
Links
Pompvergrendeling gesloten
(pompfunctie alleen in deze
stand mogelijk)
Rechts
Pompvergrendeling geopend
Symbool Betekenis
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 47 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Pagina: 47
48 | Nederlands
2 609 005 736 | (16.1.12) Bosch Power Tools
Componenten voor de reiniging
30 Mengsproeiersleutel
31 Waterkraanadapter met dichting
32 SDS-aansluiting aan verffilter
33 Pompslang
34 Compensatieslang
35 Rotor
36 Verfverdeler
37 Verfkamer
38 Verdeelplaat
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
Technische gegevens
Informatie over geluid
Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het gereedschap is
kenmerkend minder dan 70 dB(A).
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten: EN 60335,
EN 300 220-1:2006, EN 300 220-2:2007, EN 301 489-
1:2008, EN 301 489-3:2002 volgens de bepalingen van de
richtlijnen 2011/65/EU, 2006/95/EG, 2004/108/EG,
1999/5/EG.
11
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.09.2011
Montage
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Verfslang afrollen (zie afbeelding A)
– Opendevasthoudbeugel21enroldetransportslang 2vol-
ledig van de basiseenheid 5 af.
– Sluit de vasthoudbeugel 21 weer.
Opmerking: Als u met de verfaanbrenger 3 (zonder verlen-
ging 1) verft, kunt u om gemakkelijker te werken de verfslang
2in een van de beide buitenste geleidingskanalen 12 bevesti-
gen.
Verlenging monteren (zie afbeeldingen B1–B2)
– Draai de schroefverbinding 10 van de verlenging in de ver-
faanbrenger 3.
– Bevestig de verfslang 2 in de rechte geleidingskanalen 12
aan de verfaanbrenger 3 en aan de verlenging 1.
– Neem de afstandsbediening 8 uit de verfaanbrenger 3 en
klik deze in de opname 6 van de verlenging 1.
Gebruik
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Werkvoorbereiding
f Werkzaamheden langs oppervlaktewater of op plaat-
sen in de directe omgeving daarvan zijn niet toege-
staan.
Let er bij de aankoop van verfmaterialen op dat deze het mi-
lieu niet belasten.
Verfondergrond voorbereiden
De verfondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Bij toepassing binnenshuis kunnen alle niet afgedekte opper-
vlakken vuil worden. Bereid daarom de omgeving van de ver-
fondergrond zorgvuldig voor:
– Vloeren,meubels,deur-enraamkozijnen,enz.afdekkenof
afplakken.
– Onder verfemmer en basiseenheid voldoende afdekmate-
riaal (folie, karton, enz.) leggen.
Elektrische verfroller PPR 250
Zaaknummer 3 603 BA0 0..
Opgenomen vermogen W 35
Verfpompvermogen ml/min 400
Benodigde tijd voor 2 m2
verf aan-
brengen min 1
Lengte
– Verfaanbrenger
– Verfaanbrenger en verlenging
– Verfslang
cm
cm
m
40
120
5
Afmetingen verfrol
– Breedte
– Schachtdiameter
– Roldiameter totaal (incl. pool)
– Poolhoogte
– Poolmateriaal
cm
mm
mm
mm
25
8
45–50
11
Polyester
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003 kg 3,7
Isolatieklasse
– Basiseenheid
– Bedieningsschakelaar met af-
standsbediening
IP X4 *
IP X5 **
* Bescherming tegen waterspatten uit alle richtingen
** Bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken-
de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze
gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereed-
schap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschap-
pen kunnen afwijken.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 48 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Pagina: 48
Nederlands | 49
Bosch Power Tools 2 609 005 736 | (16.1.12)
Verf voorbereiden
– Verf voorbereiden volgens de gegevens van de fabrikant.
– Roer de verf grondig en verdun deze indien nodig.
Als het verfresultaat onvoldoende is of er geen verf naar bui-
ten komt: zie „Storingen verhelpen”, pagina 50.
Basiseenheid en verfemmer vastkoppelen
(zie afbeeldingen C1–C2)
– Zet de basiseenheid 5 vlak op de vloer neer naast de geo-
pende verfemmer.
– Trek dein hoogteverstelbarekoppelingvandeverfemmer
29 helemaal omhoog.
– Zet de greep van de verfemmer omhoog en duw de haak
vandeverfemmerkoppelingtotaanderandvandeverfem-
mer omlaag.
Degreep van de verfemmermoet altijd tussen de haak van
de verfemmerkoppeling geplaatst worden.
– Duw het verffilter 22 tot op de bodem in de verfemmer.
– Bevestig de aanzuigslang 4 in de vasthoudclip 28.
Ingebruikneming
f Letopdenetspanning!Despanningvandestroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
f Plaats de basiseenheid en de verfemmer altijd op een
vlakke ondergrond. Bij gebruik op een lader of een schui-
ne ondergrond bestaat het gevaar dat de basiseenheid en
de verfemmer kantelen of vallen. Dit kan tot letsel en ver-
vuiling van de verf leiden.
f Dek de basiseenheid niet af. Een mogelijke storing kan
anders niet herkend worden.
f Houd de verfroller tijdens het gebruik uit de buurt van
andere elektrische apparaten of dek deze voldoende
af. Eventueel voorkomende verfspatten kunnen tot onge-
vallen en vervuiling leiden.
f Zorg voor een goede, regelmatige ventilatie in de wer-
komgeving en voor voldoende frisse lucht in de hele
ruimte.
f Draag een veiligheidsbril. Uw ogen worden daardoor te-
gen wegspattende of naar buiten komende verf be-
schermd.
Draag geschikte werkkleding. Verf kan moeilijk uit kleding
worden verwijderd.
Voorkom vernauwingen van het slangsysteem, bijvoorbeeld
door afknellen, knikken of trekken. Ga niet op de verfslang 2
staan.
Houd het slangsysteem uit de buurt van warmtebronnen.
Trek niet aan de slangen. Trek in het bijzonder voor het bewe-
gen van de basiseenheid niet aan de verfslang 2. Draag de ba-
siseenheid alleen aan de draaggreep 19.
Inschakelen (zie afbeelding D)
– Steek de netstekker in het stopcontact.
– Controleer dat de pompvergrendeling 23
gesloten is.
– Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen, kan-
telt u de aan/uit-schakelaar 18 in stand „I”.
– Neem de verfaanbrenger 3 of de verlenging 1 aan de des-
betreffende handgreep in uw hand en richt de verfrol 16
op de verfondergrond.
– Druk de bedieningsschakelaar 7 op de afstandsbediening
8 in.
Uitschakelen
– Laat de bedieningsschakelaar 7 los.
– Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen, kan-
telt u de aan/uit-schakelaar 18 in stand „0”.
– Trek de netstekker uit het stopcontact.
– Open de pompvergrendeling 23.
Indien nodig kunt u het pompdeksel 20 iets omhoog du-
wen om de vergrendeling te ontlasten.
Tips voor de werkzaamheden
Verven
Bevochtig een nieuwe of droge verfrol met water voordat u
begint met verven.
Als de verfrol nieuw of droog is, wordt de verf pas na ca. zes
banen homogeen en zonder strepen aangebracht.
Het vullen van een lege verfslang duur ca. een minuut.
– Zorg met de bedieningsschakelaar 7 voor een voldoende
hoeveelheid verf op de verfrol 16 en beweeg de verfrol ge-
lijkmatig omhoog en omlaag.
– Voorkom onderbrekingen binnen het te verven oppervlak.
Een gelijkmatige beweging van de verfrol leidt tot een ge-
lijkmatige kwaliteit van het oppervlak.
Verfhoeveelheid tijdens het verven regelen
De verfhoeveelheid kan met de bedieningsschakelaar gere-
geld worden.
– Druk zo lang op de bedieningsschakelaar 7 tot de verf ho-
mogeen wordt aangebracht.
– Daarnakuntudebedieningsschakelaarloslatentotdeverf
niet meer dekkend op de ondergrond wordt aangebracht.
– Vul vervolgens de verfkamer weer met voldoende verf (be-
dieningsschakelaar 7 ca. 5 seconden indrukken).
Verfrol wisselen (zie afbeeldingen E1–E2)
Neem de verfrol uit de verfaanbrenger om deze te reinigen of
als de verfrol versleten is.
– Trek de rolopnames 15 uit elkaar en laat de verfrol 16 uit
de verfaanbrenger 3 glijden.
Om de inverf gedrenkterolniette latenuitdrogenvoordatde-
ze wordt schoongemaakt, laat u deze bij voorkeur in een em-
mer glijden.
Passende nieuwe verfrollen vindt u in ons Bosch-toebehoren-
programma.
Er kunnen ook verfrollen van andere fabrikanten worden ge-
bruikt. Daarbij moeten de juiste afmetingen worden aange-
houden (zie „Technische gegevens”, pagina 48).
Zet een nieuwe verfrol als volgt in:
– Trek de as 17 uit de oude verfrol 16 en schuif de nieuwe
verfrol weer in het midden op de as.
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 49 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Pagina: 49
50 | Nederlands
2 609 005 736 | (16.1.12) Bosch Power Tools
– Zet de as van de rol 17 aan één zijde passend in de rolop-
name 15.
– Druk de verfrol in de tegenoverliggende rolopname.
De verfrol moet vrij kunnen draaien.
Verfaanbrenger neerleggen (zie afbeelding F)
– Hang de verfaanbrenger 3 aan de vasthoudrand 14 van de
verfemmer.
Storingen verhelpen
Onderhoud en service
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Reiniging
Na het verven moet u het systeem leegpompen en de delen
die verf bevatten reinigen.
Voor dereinigingvanhet systeem zijn er tweemogelijkheden:
– EasyClean: het systeem wordt met universele aansluitin-
gen op een waterkraan aangesloten en doorgespoeld.
– Alternatieve mogelijkheid: het systeem pompt voor de rei-
niging schoon water uit een emmer.
Eengoedereinigingiseenvoorwaarde voorhet juiste gebruik
vandeelektrischeverfroller.Alsergeenreinigingofgeenjuis-
te reiniging plaatsvindt, vervalt de garantie.
Houd de basiseenheid, de vasthoudclip 28 en de afstandsbe-
diening 8 schoon. Reinig deze met een vochtige doek. De ba-
siseenheid en de afstandsbediening mogen niet in water wor-
den ondergedompeld.
Reinig de verfrol, de verfaanbrenger en het slangsysteem al-
tijd met water.
Voorbereiding
– Hang de verfaanbrenger 3 aan de vasthoudrand 14 van de
verfemmer.
– Maak de dubbele SDS-aansluiting 27 los uit de vasthoud-
clip 28 en trek aanzuigslang 4 en verffilter 22 volledig uit
de verfemmer.
– Neem de verfrol 16 uit de verfaanbrenger 3 (zie „Verfrol
wisselen”, pagina 49).
– Houddeverfaanbrenger3bovendeverfemmerendrukzo
lang op de bedieningsschakelaar 7 tot het slangsysteem is
leeggepompt en er geen verf meer uit de verfaanbrenger
komt.
– Laat de bedieningsschakelaar 7 los en schakel het elektri-
sche gereedschap in.
– Trek de netstekker uit het stopcontact.
EasyClean (zie afbeeldingen G1–G4)
Opmerking: Gebruik voor de aansluiting aan de watervoor-
ziening alleen de meegeleverde slangen en adapters.
Waterkraan voorbereiden:
– Schroef met de meegeleverde mengsproeiersleutel 30 of
met een geschikt gereedschap de mengsproeier uit een
waterkraan.
– Schroef de passende adapter 31 (schroefdraad M22 of
M24) in of op de waterkraan.
Meer waterkraanadapters zijn verkrijgbaar in het Bosch-
toebehorenprogramma.
Verf bevattende componenten losmaken:
– Open de vasthoudbeugel 21.
– Open de pompvergrendeling 23.
Indien nodig kunt u het pompdeksel 20 iets omhoog du-
wen om de vergrendeling te ontlasten.
Probleem Oorzaak Oplossing
De verf wordt niet naar tevreden-
heid aangebracht.
De slangen zijn geblokkeerd. Er wordt geen
of te weinig verf getransporteerd.
Zorg ervoor dat er geen slang bekneld of ge-
knikt is.
De verf is te stroperig en kan daarom niet ge-
transporteerd worden.
Roer de verf grondig en verdun deze indien
nodig.
De pompvergrendeling 23 is niet gesloten. Controleer of het pompdeksel 20 juist aan-
gebracht en vergrendeld is.
De verfemmer is leeg. Vuldeverfemmermetnieuweverfofvervang
de lege verfemmer door een volle emmer.
Er komt geen verf uit de verfaan-
brenger 3.
De verf is te stroperig en kan door de pomp
niet getransporteerd worden.
Roer de verf grondig en verdun deze indien
nodig.
De slangen zijn verstopt. Reinig het slangsysteem (zie „Reiniging”,
pagina 50).
De slangen zijn geblokkeerd. Er wordt geen
of te weinig verf getransporteerd.
Zorg ervoor dat er geen slang bekneld of ge-
knikt is.
De afstandsbediening 8 werkt niet. De basiseenheid is uitgeschakeld. Schakel de basiseenheid in (zie „Inschake-
len”, pagina 49).
De batterij van de afstandsbediening is leeg. Neem contact op met een erkende Bosch-
klantenservicewerkplaats.
Laat het onderdeel daar vervangen.
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 50 Monday, January 16, 2012 11:29 AM
Pagina: 50
Nederlands | 51
Bosch Power Tools 2 609 005 736 | (16.1.12)
– Duw het pompdeksel 20 omlaag tot het niet meer verder
kanentilhetvervolgensvoorzichtiguitdehuisopnamevan
de basiseenheid 5.
– Maak de SDS-aansluiting 32 aan het onderste deel van de
aanzuigslang 4 los.
Systeem doorspoelen:
– Draagdeverfaanbrenger3,deverfslang2,depompdeksel
20 en de aanzuigslang 4 naar de voorbereide waterkraan.
Let er daarbij op dat er verf uit het systeem kan komen.
– Steek de dubbele SDS-aansluiting 27 op de adapter 31
van de waterkraan.
– Houd de verfaanbrenger 3 boven een geschikte opvang-
bak (bijv. een emmer).
– Open voorzichtig de waterkraan en laat lauwwarm water
door het systeem lopen.
– Druk bij het spoelen de pompslang 33 telkens iets samen.
Daardoor bereikt u een beter reinigingsresultaat.
Bovendien wordt zo ook de compensatieslang 34 gerei-
nigd, die overbelasting van de rotor bij te hoge druk in het
slangsysteem voorkomt.
– Spoel het systeem zo lang door totdat er alleen nog maar
helder water uit de verfaanbrenger komt.
– Reinig het verffilter 22 en de aanzuigslang 4 (SDS-aanslui-
ting 32 op de waterkraan aansluiten en spoelen; verffilter
bovendien met borstel reinigen).
– Maak de adapter 31 los van de waterkraan en van de dub-
bele SDS-aansluiting 27.
Schroef de mengsproeier weer op de waterkraan.
Verfaanbrenger en verfrol reinigen:
– Zie „Verfaanbrenger en verfrol reinigen”, pagina 51.
Droge componenten monteren:
– Laat alle componenten zorgvuldig drogen.
Indien mogelijk droogt u de verfrol 16 hangend.
Als de verfrol tijdens het drogen ligt, wordt de pool inge-
drukt. Daardoor is er bij het volgende gebruik mogelijk
geen gelijke oppervlaktekwaliteit.
– Verbind de aanzuigslang 4 weer met de SDS-aansluiting
32 van het verffilter 22.
– Draai de rotor 35 met de hand tot aan de afgebeelde posi-
tie (zie afbeelding G4) om beschadigingen van de pomp-
slang 33bij hetinzetten van het pompdeksel 20 te voorko-
men.
– Zethetpompdeksel20weerindehuisopnameenduwhet
omhoog tot het niet meer verder kan.
– Sluit de pompvergrendeling 23 tot deze vastklikt.
– Sluit de vasthoudbeugel 21 weer.
Alternatieve reinigingsmogelijkheid (zie afbeelding H)
Opmerking: De reiniging van het systeem duurt iets langer
dan bij EasyClean.
– Koppel de basiseenheid 5 vast aan de wateremmer (zie
ook „Basiseenheid en verfemmer vastkoppelen”,
pagina 49).
– Duw het verffilter 22 tot op de bodem in de wateremmer.
– Bevestig de aanzuigslang 4 in de vasthoudclip 28.
– Steek de netstekker in het stopcontact.
– Controleer dat de pompvergrendeling 23
gesloten is.
– Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen, kan-
telt u de aan/uit-schakelaar 18 in stand „I”.
– Houd de verfaanbrenger 3 boven een geschikte opvang-
bak (bijv. een emmer) en druk zo lang op de bedienings-
schakelaar 7 tot er alleen nog maar schoon water uit de
verfaanbrenger komt en er zich geen verf meer in de slan-
gen bevindt (visuele controle).
Beweeg daarbij de slangen altijd licht.
Daardoor bereikt u een beter reinigingsresultaat.
– Reinig de verfaanbrenger en de verfrol: Zie „Verfaanbren-
ger en verfrol reinigen”, pagina 51.
– Laat alle componenten zorgvuldig drogen.
Indien mogelijk droogt u de verfrol 16 hangend.
Als de verfrol tijdens het drogen ligt, wordt de pool inge-
drukt. Daardoor is er bij het volgende gebruik mogelijk
geen gelijke oppervlaktekwaliteit.
Verfaanbrenger en verfrol reinigen
(zie afbeeldingen I1–I3)
Na het doorspoelen van het systeem moeten verschillende
componenten nog met de hand gereinigd worden.
– Verwijder met een borstel verfresten van de verfaanbren-
ger 3.
– Trek de verfverdeler 36 uit de verfkamer 37.
Draai de verfverdeler 90° om deze beter te kunnen reini-
gen.
– Neem de verdeelplaat 38 uit de verfverdeler 36.
Til daarvoor de verdeelplaat aan één zijde op en trek deze
zijwaarts uit de vasthoudklemmen.
– Verwijder met een kleine borstel verfresten van de ver-
deelplaat 38, de verfverdeler 36 en de verfkamer 37.
– Was de verfrol 16 grondig uit.
Opbergen
Voordat u de elektrische verfroller opbergt, moet deze zorg-
vuldig worden gereinigd en moeten alle componenten ge-
droogd worden.
– Schuif de verdeelplaat 38 zijwaarts in de vasthoudklem-
men van de verfverdeler 36.
– Klik de verfverdeler 36 in de verfkamer 37.
– Wikkel de transportslang 2 om de basiseenheid 5 en be-
vestig de transportslang met de vasthoudbeugel 21.
– Schuif de verfemmerkoppeling 29 helemaal naar onderen.
– Zet de verfrol 16 in de verfaanbrenger 3 (zie „Verfrol wis-
selen”, pagina 49).
Materiaal afvoeren
Verf en opgedroogde verfresten moeten worden afgevoerd
op een wijze die het milieu niet belast. Neem de aanwijzingen
vandefabrikantvoorhetafvoerenvanafvalendeplaatselijke
voorschriften voor het afvoeren van speciaal afval in acht.
Chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu mogen niet in
de bodem, het grondwater of in oppervlaktewater terechtko-
men. Giet chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu niet
in de riolering.
Onderhoud
Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze
werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd
om veiligheidsrisico’s te voorkomen.
OBJ_BUCH-1513-003.book Page 51 Monday, January 16, 2012 11:29 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PPR 250.

Stel een vraag over de Bosch PPR 250

Heb je een vraag over de Bosch PPR 250 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PPR 250. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PPR 250 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.