Bosch PMF 180 E Multi handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PMF 180 E Multi. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Multitool
  • Model/naam: PMF 180 E Multi
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 40
Nederlands | 41
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
schegereedschappenvoorgebruikmeteenaccu(zondernet-
snoer).
Veiligheid van de werkomgeving
f Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
f Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
f Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Elektrische veiligheid
f De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
f Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
f Houd het gereedschap uit de buurt van regenenvocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
f Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.
f Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
f Als hetgebruik van hetelektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaartegebruiken. Hetgebruikvaneenaardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.
Veiligheid van personen
f Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstigever-
wondingen leiden.
f Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen,eenveiligheidshelmofgehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en hetgebruik van het elektrische
gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
f Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekkerinhetstopcontactsteektofdeaccuaansluiten
voordatuhetgereedschapoppaktofdraagt.Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
f Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
f Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
f Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
f Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-
trische gereedschappen
f Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
f Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
f Trekdestekkeruit hetstopcontact of neemdeaccuuit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
f Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
OBJ_BUCH-345-007.book Page 41 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Pagina: 41
42 | Nederlands
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
f Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
lenzodaniggebrokenofbeschadigdzijndatdewerking
van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïn-
vloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het ge-
bruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in
slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
f Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
f Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Service
f Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor multifunctionele
gereedschappen
f Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap verborgen stroomleidingen of de ei-
gen stroomkabel kan raken. Contact met een onder
spanning staande leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische
schok leiden.
f Gebruikhetelektrischegereedschapalleenvoordroog
schuren. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschapvergroothetrisicovaneenelektrischeschok.
f Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar wordt
gezaagd. Grijp niet onder het werkstuk. Bij aanraking
van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.
f Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.
f Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.
f Zethetwerkstukvast.Eenmetspanvoorzieningenofeen
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
f Draag werkhandschoenen bij het wisselen van de in-
zetgereedschappen. Inzetgereedschappen worden
warm bij langdurig gebruik.
f Krab geen natgemaakte materialen (zoals behang) af
en krab niet op een vochtige ondergrond. Het binnen-
dringenvanwaterinhetelektrischegereedschapvergroot
de kans op een elektrische schok.
f Behandel het te bewerken oppervlak niet met oplos-
middelhoudende vloeistoffen. Door de verwarming van
de materialen bij het afkrabben kunnen giftige dampen
ontstaan.
f Wees bij de omgang met de krabber bijzonder voor-
zichtig. Het gereedschap is zeer scherp. Er bestaat ver-
wondingsgevaar.
Product- en vermogensbeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor het zagen en
doorslijpen van houtmaterialen, kunststof, gips, non-ferro-
metalen en bevestigingselementen (zoals ongeharde nagels
en nieten). Het is eveneens geschikt voor het bewerken van
zachte wandtegels en voor het droog schuren en afkrabben
van kleine oppervlakken. Het is bij uitstek geschikt voor werk-
zaamheden langs opstaande en aansluitende randen. Het
elektrischegereedschapmaguitsluitendmetBosch-toebeho-
ren worden gebruikt.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Stelwiel vooraf instelbaar aantal schuurbewegingen
3 Afzuigaansluiting
4 Afzuigslang*
5 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
6 Ventilatieopeningen
7 Gereedschapopname
8 Zaagblad voor invallend zagen
9 Spanschroef met ring
10 Inbussleutel
11 Schuurplateau
12 Schuurblad
13 Segmentzaagblad
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
OBJ_BUCH-345-007.book Page 42 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Pagina: 42
Nederlands | 43
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend:geluidsdrukniveau85 dB(A);geluidsvermogen-
niveau 96 dB(A). Onzekerheid K<1,5 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:
schuren: ah=6,4 m/s2
, K<2,0 m/s2
zagen met zaagblad voor invallend zagen: ah=9,9 m/s2
,
K<1,5 m/s2
zagen met segmentzaagblad: ah=5,0 m/s2
, K<1,5 m/s2
afkrabben: ah=11,4 m/s2
, K=2,2 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
stetoepassingenvanhetelektrischegereedschap.Alsechter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
detrillingsbelastinggedurendedegehele arbeidsperiodedui-
delijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschapuitgeschakeldis,ofwaarinhetgereedschapwel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Legaanvullende veiligheidsmaatregelenter beschermingvan
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten:EN 60745 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG en
2006/42/EG.
Technisch dossier bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 18.03.2010
Montage
Inzetgereedschap wisselen
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
f Draag werkhandschoenen bij het wisselen van inzetge-
reedschap. Bij het aanraken van de inzetgereedschappen
bestaat verwondingsgevaar.
Inzetgereedschap kiezen
De volgende tabel geeft voorbeelden voor inzetgereedschappen. Meer inzetgereedschappen vindt u in het omvangrijke Bosch-
toebehorenprogramma.
Multifunctioneel gereedschap PMF 180 E
Zaaknummer 3 603 A00 0..
Vooraf instelbaar aantal schuur-
bewegingen z
Opgenomen vermogen W 180
Afgegeven vermogen W 74
Onbelast toerental n0 min-1
15000–21000
Oscillatiehoek links/rechts ° 1,4
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,2
Isolatieklasse /II
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken-
de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze
gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereed-
schap. De handelsbenamingen van sommige elektrische gereedschap-
pen kunnen afwijken.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Inzetgereedschap Materiaal Gebruik
Bimetaalsegment-
zaagblad
Houtmaterialen, kunst-
stof, non-ferrometalen
Afkorteneninvallendzagen;ookvoorzaagwerkzaamheden
tot aan opstaande randen, in hoeken en op moeilijk bereik-
bare plaatsen;
voorbeeld: reeds geïnstalleerde vloerplinten of deurkozij-
nen inkorten, invallend zagen bij het aanpassen van vloer-
panelen
OBJ_BUCH-345-007.book Page 43 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Pagina: 43
44 | Nederlands
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
Inzetgereedschap monteren of vervangen
Verwijder indien nodig een reeds gemonteerd inzetgereed-
schap.
Als u het inzetgereedschap wilt verwijderen, draait u met de
inbussleutel 10 de schroef 9 los en verwijdert u het inzetge-
reedschap.
Zethetinzetgereedschap(bijv.zaagbladvoorinvallendzagen
8) zodanig op de gereedschapopname 7 dat de uitsparingen
van het gereedschap op de nokken van de gereedschapopna-
me vastklikken.
Voor een veilige werkhouding zonder vermoeidheid kunt u de
inzetgereedschappen in willekeurige rasterposities op de ge-
reedschapopname plaatsen. Zet het inzetgereedschap zoda-
nigneerdatdebuigingnaarbenedenwijst(opschriftopinzet-
gereedschapvanbovenleesbaar,zieafbeeldingopdepagina
met afbeeldingen).
Bevestig het inzetgereedschap met de schroef 9. Draai de
schroef 9 met de inbussleutel 10 goed vast.
f Controleer of het inzetgereedschap stevig vastzit. Ver-
keerd of niet stevig bevestigde inzetgereedschappen kun-
nen tijdens het gebruik losraken en kunnen u in gevaar
brengen.
Schuurbladophetschuurplateauaanbrengenofvervangen
Het schuurplateau 11 is voorzien van klitweefsel, zodat u
schuurbladen met klithechting snel en eenvoudig kunt beves-
tigen.
Klop het klitweefsel van het schuurplateau 11 voor het aan-
brengenvanhetschuurblad12uit,omeenoptimalehechting
mogelijk te maken.
Plaats het schuurblad 12 tegen één zijde van het schuurpla-
teau 11, leg het schuurblad vervolgens op het schuurplateau
en druk het stevig vast.
Als u een optimale stofafzuiging wilt bereiken, dient u erop te
letten dat de perforaties in het schuurblad overeenkomen
met de boorgaten in het schuurplateau.
Als u het schuurblad 12 wilt verwijderen, pakt u het aan een
punt vast en trekt u het van het schuurplateau 11 los.
U kunt alle schuurbladen, polijst- en reinigingsvliezen van de
serie Delta 93 mm uit het Bosch-toebehorenprogramma ge-
bruiken.
Schuurtoebehoren zoals vlies en polijstvilt worden op dezelf-
de wijze op het schuurplateau bevestigd.
Schuurplateauvoor
schuurbladen serie
Delta 93 mm
Afhankelijk van schuur-
blad
Schuren van oppervlakken aan randen, in hoeken of op
moeilijk bereikbare plaatsen;
afhankelijk van schuurblad bijv. schuren van hout, verf, lak
of steen
HCS-zaagblad voor
invallend zagen in
hout
Houtmaterialen, zachte
kunststoffen
Afkorten en diep invallend zagen; ook voor zaagwerkzaam-
heden tot aan opstaande randen, in hoeken en op moeilijk
bereikbare plaatsen;
voorbeeld: invallend zagen met smalle zaaglijn in massief
hout voor de inbouw van een ventilatierooster
HCS-zaagbladen
voor invallend za-
gen in hout
Houtmaterialen, zachte
kunststoffen
Kleine stukjes afkorten en invallend zagen;
voorbeeld: uitsparingen in meubels voor kabelaansluitin-
gen
Bimetaalzaagbla-
den voor invallend
zagen in metaal
Metaal (bijv. ongeharde
spijkers, schroeven, klei-
ne profielen) en non-ferro-
metalen
Kleine stukjes afkorten en invallend zagen;
voorbeeld: smalle profielen inkorten, afkorten van bevesti-
gingselementen zoals klemmen
HM-riff-segment-
zaagblad
Cementvoegen, zachte
wandtegels, glasvezelver-
sterktekunststoffenenan-
dere abrasieve materialen
Zagen en afkorten tot aan opstaande randen, in hoeken en
op moeilijk bereikbare plaatsen;
voorbeeld: voegen tussen wandtegels voor renovatiewerk-
zaamheden verwijderen, uitsparingen in tegels, gipsplaten
of kunststoffen maken
HM-riff-deltaplaat Mortel, betonresten, hout
en abrasieve materialen
Raspen en schuren op harde ondergrond;
voorbeeld: mortel of tegellijm verwijderen (bijv. bij vervan-
gen van beschadigde tegels)
Krabber, stijf Tapijt en vloerbedekking Schaven op harde ondergrond;
voorbeeld: verwijderen van tapijt- en tegellijm
Inzetgereedschap Materiaal Gebruik
OBJ_BUCH-345-007.book Page 44 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Pagina: 44
Nederlands | 45
Bosch Power Tools 2 609 004 835 | (20.4.11)
Keuze van het schuurblad
Afgestemd op het te bewerken materiaal en de gewenste afname van het oppervlak zijn er verschillende schuurbladen verkrijg-
baar:
Afzuiging van stof en spanen
f Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatiemettoevoegingsstoffen voorhoutbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.
– Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschik-
te stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
f Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
Stofafzuiging aansluiten
Sluit voor het schuren altijd een stofafzuiging aan.
Steek een afzuigslang 4 (toebehoren) op de afzuigadapter 3.
Verbind de afzuigslang 4 met een stofzuiger (toebehoren).
Een overzicht van aansluitingen op verschillende stofzuigers
vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.
De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken mate-
riaal.
Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder ge-
vaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.
Gebruik
Ingebruikneming
f Letopdenetspanning!Despanningvandestroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
In- en uitschakelen
Als uhetelektrischegereedschap wilt inschakelen duwtude
aan/uit-schakelaar 1 naar voren, zodat op de schakelaar „I”
verschijnt.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen duwt u
de aan/uit-schakelaar 1 naar achteren, zodat op de schake-
laar „0” verschijnt.
Aantal schuurbewegingen vooraf instellen
Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het aantal
schuurbewegingen 2 kunt u het benodigde aantal schuurbe-
wegingen, ook terwijl de machine loopt, vooraf instellen.
Het vereiste aantal schuurbewegingen is afhankelijk van het
materiaal en de werkomstandigheden en kan proefsgewijs
worden vastgesteld.
Tips voor de werkzaamheden
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Opmerking: Houd de ventilatieopeningen 6 van het elektri-
sche gereedschap tijdens de werkzaamheden niet dicht, om-
dat anders de levensduur van het elektrische gereedschap
verkort wordt.
Let er tijdens werkzaamheden met HCS-inzetgereedschap-
pen op dat de bekleding van de gereedschappen onbescha-
digd is.
Schuurblad Materiaal Gebruik Korrel
Kwaliteit rood
– Allehoutmaterialen(zoals
hardhout, zachthout,
spaanplaat en bouwplaat)
– Metaal
Schuren van bijvoorbeeld ruwe, ongeschaafde balken
en planken
Grof 40
60
Vlakschuren en wegschuren van kleine oneffenheden Middel 80
100
120
Hout fijn schuren Fijn 180
240
320
400
Kwaliteit wit
– Verf
– Lak
– Vulmiddel
– Plamuur
Voor het afschuren van verf Grof 40
60
Voor het schuren van grondverf (bijv. verwijderen van
kwaststrepen, verfdruppels en uitgelopen verf)
Middel 80
100
120
Voor het opschuren van grondverflagen voor het lakken Fijn 180
240
320
OBJ_BUCH-345-007.book Page 45 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM
Pagina: 45
46 | Nederlands
2 609 004 835 | (20.4.11) Bosch Power Tools
Werkprincipe
Door de oscillerende aandrijving trilt het inzetgereedschap
tot 21000 keer per minuut 2,8° heen en weer. Daardoor zijn
nauwkeurige werkzaamheden binnen een zeer kleine ruimte
mogelijk.
Werk met geringe en gelijkmatige aandruk-
kracht. Anders verslechtert het arbeidsver-
mogen en kan het inzetgereedschap blok-
keren.
Beweeg tijdens de werkzaamheden het
elektrische gereedschap heen en weer, zo-
dat het inzetgereedschap niet te warm
wordt en niet blokkeert.
Zagen
f Gebruik alleen onbeschadigde zaagbladen die hele-
maal in orde zijn. Verbogen, niet-scherpe of anderszins
beschadigde zaagbladen kunnen breken.
f Neem bij het zagen van lichte bouwmaterialen de wet-
telijkevoorschriftenendeadviezenvandefabrikanten
van de materialen in acht.
f Alleenzachtematerialenalshoutengipskartonmogen
invallend worden gezaagd.
Controleer hout,spaanplaat,bouwmaterialen enz.,voordat u
met HCS-zaagbladen in deze materialen zaagt, op spijkers,
schroeven en dergelijke, en verwijder deze voorwerpen in-
dien nodig, of gebruik bimetaalzaagbladen.
Afkorten
Opmerking: Let er bij het afkorten van wandtegels op dat de
inzetgereedschappen bij langdurig gebruik aan grote slijtage
onderhevig zijn.
Schuren
De afnamecapaciteit en het schuurbeeld worden in hoofd-
zaakbepaalddoordekeuzevan hetschuurblad,hetvoorafin-
gestelde aantal schuurbewegingen en de aandrukkracht.
Alleen onbeschadigde schuurbladen zorgen voor een goede
schuurcapaciteit en ontzien het elektrische gereedschap.
Let op een gelijkmatige aandrukkracht om de levensduur van
de schuurbladen te verlengen.
Een overmatige verhoging van de aandrukkracht leidt niet tot
een groter schuurvermogen, maar wel tot een sterkere slijta-
ge van het elektrische gereedschap en het schuurblad.
Voorzeernauwkeurigschurenvanhoeken,randenenmoeilijk
bereikbare gebieden kunt u ook alleen met de punt of een
rand van het schuurplateau werken.
Gebruikeenschuurbladwaarmeemetaalisbewerktnietmeer
voor andere materialen.
Gebruik uitsluitend origineel Bosch-schuurtoebehoren.
Sluit voor het schuren altijd een stofafzuiging aan.
Afkrabben
Kies bij het afkrabben een hoog trillingsgetal.
Werkopeenzachteondergrond(zoalshout)meteenscherpe
hoek en met geringe aandrukkracht. Anders kan de spatel in
de ondergrond snijden.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
f Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
Reinig riff-inzetgereedschappen (toebehoren) regelmatig
met een draadborstel.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige fa-
bricage- en testmethoden toch defect raken, dient de repara-
tie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice adviseren u graag
bij vragen over de aankoop, het gebruik en de instelling van
producten en toebehoren.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
betreffende elektrische en elektronische
oude apparaten en de omzetting van de
richtlijninnationaalrechtmoetennietmeer
bruikbare elektrische gereedschappen
apart worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden her-
gebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-345-007.book Page 46 Wednesday, April 20, 2011 8:07 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PMF 180 E Multi.

Stel een vraag over de Bosch PMF 180 E Multi

Heb je een vraag over de Bosch PMF 180 E Multi en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PMF 180 E Multi. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PMF 180 E Multi zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.