Bosch PLS 300 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PLS 300. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Zaagstation
  • Model/naam: PLS 300
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Tsjechisch, Turks, Bulgaars

Inhoudsopgave

Pagina: 56
Nederlands | 57
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
nl
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidsvoorschriften
Lees alle waarschuwingen en aan-
wijzingen die bij de werktafel of
het te monteren elektrische ge-
reedschap zijn gevoegd. Als de vei-
ligheidsvoorschriften en aanwijzin-
gen niet in acht worden genomen,
kan dit een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel tot gevolg heb-
ben.
Veiligheidsvoorschriften voor zaag-
stations
f Trek de stekker uit het stopcontact en/of
neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt of
toebehoren vervangt. Onbedoeld starten
van elektrische gereedschappen is de oor-
zaak van sommige ongevallen.
f Zet het zaagstation correct in elkaar voor-
dat u het elektrische gereedschap mon-
teert. Alleen een correcte opbouw maakt een
veilige geleiding van het elektrische gereed-
schap mogelijk.
f Plaats het zaagstation op een stevige, vlak-
ke en rechte ondergrond. Als het zaagsta-
tion kan uitglijden of wankel staat, kunnen
het elektrische gereedschap of het werkstuk
niet gelijkmatig en veilig worden geleid.
f Bevestig het elektrische gereedschap veilig
op het zaagstation voordat u het gebruikt.
Uitglijden van het elektrische gereedschap
op het zaagstation kan tot verlies van de con-
trole leiden.
f Let erop dat de kabel van het elektrische
gereedschap niet tussen basiseenheid en
geleidingsrail terecht komt. Als de kabel be-
schadigd of doorgezaagd wordt, bestaat het
risico van een elektrische schok.
f Verwijder het elektrische gereedschap
voordat u het zaagstation ombouwt of de
geleidingsrail omhoog klapt. Anders kan het
elektrische gereedschap vallen, beschadigd
raken of letsel veroorzaken.
f Gebruik geen defect zaagstation. Alleen met
een intact zaagstation kunt u het elektrische
gereedschap veilig geleiden.
f Zorg ervoor dat lange en zware werkstuk-
ken het zaagstation niet uit het evenwicht
brengen. Ondersteun lange en zware werk-
stukken door er iets onder te leggen.
f Draag werkhandschoenen bij het snijden
van tegels. Aan gebroken tegels ontstaan
scherpe randen, waaraan u zich kunt verwon-
den.
f Gebruik het zaagstation alleen voor het
snijden van materialen die zijn aangegeven
bij het gebruik volgens de bestemming.
Marmer, graniet, tegels met een grove opper-
vlaktestructuur en natuursteentegels kunnen
niet gesneden worden.
Functiebeschrijving
Gebruik volgens bestemming
PLS 300: In combinatie met het elektrische ge-
reedschap is het zaagstation bestemd voor het
met een rechte zaaglijn schulpen en afkorten
van planken en profielen van hardhout, zacht-
hout, aluminium en kunststof.
Er kunnen horizontale verstekhoeken van maxi-
maal –45° tot +45° en verticale verstekhoeken
van maximaal 0° tot 45° worden ingesteld.
Het zaagstation is bestemd voor gebruik uitslui-
tend met decoupeerzagen uit het Bosch doe-
het-zelf-programma PST.
f Gebruik alleen de door Bosch geadviseerde
zaagbladen (zie pagina 223). Als u te dunne
zaagbladen gebruikt, bestaat het gevaar dat
de zaaglijn verloopt.
PLS 300 Set, PTC 1: In combinatie met de te-
gelsnijder is het zaagstation bestemd voor het
snijden van keramische en stenen tegels tot een
maximale dikte van 10 mm.
Er kunnen verstekhoeken van maximaal –45°
tot +45° worden ingesteld.
Pagina: 57
58 | Nederlands
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeeldingen van het zaagstation op de pagina’s
met afbeeldingen.
PLS 300
1 Basiseenheid
2 Schaalverdeling voor verstekhoek
(horizontaal)
3 Vastzetknop voor hoogte-instelling
4 Geleidingsrail met zaagsleuf
5 Zijgeleiders van de geleidingsrail
6 Steunverlenging
7 Extra steun
8 Brug
9 Eindstop voor verticaal verstek zagen
10 Hendel voor vergrendeling van geleidingsrail
11 Markering voor afstelling
12 Vastzetknop voor verstekhoek naar wens
(horizontaal)
13 Hoekaanduiding (horizontaal)
PTC 1*
14 Tegelsnijder
15 Aanslag met schaalverdeling
16 Breukkegel
* alleen in combinatie met PLS 300 Set
Technische gegevens
f Gebruik alleen de door Bosch geadviseerde
zaagbladen (zie pagina 223). Als u te dunne
zaagbladen gebruikt, bestaat het gevaar dat
de zaaglijn verloopt.
Zaagstation PLS 300 PLS 300 Set
(PLS 300 + PTC 1)
Zaaknummer 3 603 M04 0.. 3 603 M04 1..
Zagen
– Max. zaaglengte bij afkorten (90°)
– Max. zaaghoogte
– Verstekhoek
Horizontaal
Verticaal
mm
mm
°
°
315
25
± 45
± 45
315
25
± 45
± 45
Tegels snijden
– Max. zaaglengte bij afkorten (90°)
– Max. zaaghoogte
– Verstekhoek
Horizontaal
mm
mm
°
–
–
–
340
10
± 45
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,4 3,4 + 0,2
Afmetingen voor geschikte zaagbladen
Max. totale lengte mm 100
Max. vertande lengte mm 76
Pagina: 58
Nederlands | 59
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Gebruik
Zagen
Werkvoorbereiding
Het zaagstation moet afhankelijk van de ver-
schillende toepassingen in elkaar worden gezet:
– Zagen van panelen
(bijv. laminaat)
– Zagen van profielen
(bijv. vloerplinten)
Vastschroeven is niet toegestaan.
Panelen (afkorten) (zie afbeeldingen A1–A3)
– Steek de steunverlengingen 6 links en rechts
van de basiseenheid 1.
– Steek de extra steunen 7 afhankelijk van de
lengte van het werkstuk in de binnenste of
buitenste geleiding van de steunverlengin-
gen.
– Draai de vastzetknop 3 met enkele slagen
los.
– Draai de hendel 10 voor de vergrendeling van
de geleidingsrail naar links en klap de gelei-
dingsrail 4 omhoog.
– Markeer de gewenste zaaglijn op het werk-
stuk.
– Leg het werkstuk met de zichtbare zijde om-
laag plat liggend tegen de aanslag van de ba-
siseenheid 1.
– Klap de geleidingsrail omlaag en stel het
werkstuk met de zaaglijn langs de markering
11 af.
– Vergrendel de geleidingsrail 4 met de hendel
10.
– Draai de vastzetknop 3 vast.
Panelen (horizontaal verstek zagen)
(zie afbeelding B)
De horizontale verstekhoek kan in een bereik
van 45° (linkerzijde) tot 45° (rechterzijde) wor-
den ingesteld.
– Draai de vastzetknop 12 los.
– Draai de geleidingsrail 4 naar links of naar
rechts tot de hoekaanduiding 13 de gewens-
te verstekhoek weergeeft.
– Draai de vastzetknop 12 weer vast.
Voor het snel en nauwkeurig instellen van stan-
daardhoeken klikt de geleidingsrail bij 0° en 45°
vast.
– Zie voor overige stappen
„Panelen (afkorten)” op pagina 59.
Profielen (verticaal verstek zagen)
(zie afbeeldingen C1–C3)
– Steek de steunverlengingen 6 links en rechts
van de voorste positie van de brug 8.
– Klap de rode eindstop 9 180° naar achteren.
– Draai de vastzetknop 3 met enkele slagen
los.
– Draai de hendel 10 voor de vergrendeling van
de geleidingsrail naar links en klap de gelei-
dingsrail 4 omhoog.
– Markeer de gewenste zaaglijn op het werk-
stuk.
– Leg het werkstuk
plat liggend tegen de
aanslag van de
steunverlengingen 6.
– Klap de geleidings-
rail omlaag en stel het werkstuk met de zaag-
lijn langs de markering 11 af.
– Vergrendel de geleidingsrail 4 met de hendel
10.
– Draai de vastzetknop 3 vast.
– Stel de voetplaat van de decoupeerzaag vol-
gens de gewenste hoek in.
Aanwijzingen voor het instellen vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de decoupeerzaag.
Opmerking: De rode naar achteren geklapte
eindstop 9 dient als aanslag voor de voetplaat
van het elektrische gereedschap.
Pagina: 59
60 | Nederlands
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Panelen (schulpen, uitsparing)
(zie afbeelding D)
– Draai de vastzetknop 3 met enkele slagen
los.
– Verwijder de geleidingsrail 4 en de brug 8 van
de basiseenheid 1.
– Steek de steunverlengingen 6 links en rechts
van de basiseenheid 1.
– Steek de extra steunen 7 afhankelijk van de
lengte van het werkstuk omgedraaid (zie af-
beelding D) in de binnenste of buitenste ge-
leiding van de steunverlengingen.
f Let erop dat de zaaglijn in het uitgespaarde
deel tussen de extra steunen ligt, zodat u
niet in het zaagstation zaagt.
Opmerking: Bij het schulpen dient het zaagsta-
tion alleen als steunvlak. Het werkstuk kan niet
vastgespannen worden. Houd het daarom tij-
dens het zagen goed vast.
Tips voor de werkzaamheden
f Gebruik alleen de door Bosch geadviseerde
zaagbladen (zie pagina 223). Als u te dunne
zaagbladen gebruikt, bestaat het gevaar dat
de zaaglijn verloopt.
De voetplaat van de decoupeerzaag moet zich
altijd in de voorste stand bevinden.
De dikte van het te zagen materiaal is afhankelijk
van de zaagcapaciteit van de desbetreffende de-
coupeerzaag.
Aanwijzingen hiervoor vindt u in de gebruiksaan-
wijzing van de decoupeerzaag.
Zet het werkstuk altijd vast om een optimale ar-
beidsveiligheid te waarborgen.
Zagen
– Zet het elektrische gereedschap met de voet-
plaat zodanig op de geleidingsrail 4 dat u al-
tijd in de richting van de vastzetknop 3 zaagt.
– Schakel het elektrische gereedschap in.
– Zaag het werkstuk met een gelijkmatige voor-
waartse beweging door.
– Schakel het elektrische gereedschap uit en
wacht tot het zaagblad volledig tot stilstand
is gekomen.
– Verwijder het elektrische gereedschap van
de geleidingsrail en maak het werkstuk los.
Vervoer
– Verwijder vóór het transport het elektrische
gereedschap.
Pagina: 60
Nederlands | 61
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Gebruikstips
In het onderstaande vindt u tips voor het schulpen en het zagen met verstek (90°/45°).
Tips voor de werkzaamheden en gebruikstips
voor het zaagstation PLS 300 vindt u op:
www.bosch-do-it.com/pls300
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen
met onze hotline voor klanten:
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Probleem Oorzaak Oplossing
Zaaglijn verloopt Geleidingsrail 4 niet vastgezet Geleidingsrail overeenkomstig de
hoogte van het werkstuk vastzet-
ten en ervoor zorgen dat het werk-
stuk goed is ingespannen
Te dun zaagblad Meegeleverd zaagblad T144DP ge-
bruiken
Zaagsnelheid te hoog (te sterk te-
gen elektrisch gereedschap ge-
duwd)
Zaag het werkstuk door met een
gelijkmatige en geringe voorwaart-
se beweging
Niet tegen de zijwaartse aanslagen
5 duwen
Ingestelde hoek van de voetplaat
tot het zaagblad niet correct
Voetplaat op zaagblad afstellen en
waar aandraaien
Zaagblad loopt niet in het steun-
wiel (zie afbeelding E)
Geleidingswiel zo instellen dat het
zaagblad geleid wordt
(zie gebruiksaanwijzing van de de-
coupeerzaag)
Houtoppverlak onzuiver Werkstuk met de zichtbare zijde
naar boven gezaagd
Werkstuk met de zichtbare zijde
naar onderen gezaagd
(zie afbeelding A3)
Zaagblad versleten Nieuw zaagblad inzetten
Zaagsnelheid te hoog (te sterk te-
gen elektrisch gereedschap ge-
duwd)
Zaag het werkstuk door met een
gelijkmatige en geringe voorwaart-
se beweging
Niet tegen de zijwaartse aanslagen
5 duwen
Met pendelbeweging gezaagd Pendelbeweging uitschakelen
Pagina: 61
62 | Nederlands
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Gebruik
Tegels snijden
Werkvoorbereiding
Als u het zaagstation wilt gebruiken voor het
snijden van tegels, dient u de aanvullingsset
PTC 1 te gebruiken.
De aanslag 15 wordt samengevouwen in twee
delen geleverd.
– Vóór het eerste gebruik steekt u de beide de-
len van de aanslag 15 zodanig in elkaar dat de
aanslag daarna niet meer uit elkaar kan wor-
den genomen.
Schulpen (zie afbeeldingen F1–F3)
– Draai de vastzetknop 3 met enkele slagen
los.
– Draai de hendel 10 voor de vergrendeling van
de geleidingsrail naar links en klap de gelei-
dingsrail 4 omhoog.
– Zet de aanslag 15 in het midden in de groef
van de brug 8 en duw deze nauw aansluitend
in de basiseenheid 1.
– Markeer de gewenste zaaglijn op het werk-
stuk.
– Leg het werkstuk met de zichtbare zijde om-
hoog plat liggend tegen de aanslag 15.
– Klap de geleidingsrail 4 omlaag en stel het
werkstuk met de snijlijn langs de schaalver-
deling van de aanslag 15 af.
– Duw met uw vlakke hand de geleidingsrail 4
in het bereik van het werkstuk omlaag.
– Draai de vastzetknop 3 vast.
– Vergrendel de geleidingsrail 4 met de hendel
10.
Diagonaal snijden (zie afbeelding G)
De horizontale verstekhoek kan in een bereik
van 45° (linkerzijde) tot 45° (rechterzijde) wor-
den ingesteld.
– Draai de vastzetknop 12 los.
– Draai de geleidingsrail 4 naar links of naar
rechts tot de hoekaanduiding 13 de gewens-
te verstekhoek weergeeft.
– Draai de vastzetknop 12 weer vast.
Voor het snel en nauwkeurig instellen van stan-
daardhoeken klikt de geleidingsrail bij 0° en 45°
vast.
– Zie voor overige stappen „Schulpen” op
pagina 62.
Tips voor de werkzaamheden
Snijden van tegels (zie afbeeldingen H1–H3)
– Zet de tegelsnijder 14 in de zaagsleuf van de
geleidingsrail 4 boven de aanslag 15.
De pijl op de tegelsnijder moet naar u toe wij-
zen.
– Trek de tegelsnijder 14 met gelijkmatige druk
over de hele tegel.
– Verwijder de tegelsnijder 14 uit de gelei-
dingsrail 4.
– Draai de hendel 10 voor de vergrendeling van
de geleidingsrail naar links en klap de gelei-
dingsrail 4 omhoog.
– Leg de breukkegels 16 op een stabiele onder-
grond.
Leg de tegel op de breukkegels, zodat de
breukkegels onder de snijlijn en aan de ran-
den van de tegel geplaatst zijn.
Bij diagonaal snijden dient u de breukkegels
onder de snijlijn en iets verder naar binnen te
plaatsen.
– Druk tegelijkertijd met beide handen op de
buitenzijden van de tegel tot deze breekt.
Pagina: 62
Nederlands | 63
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Gebruikstips
Tips voor de werkzaamheden en gebruikstips
voor het zaagstation PLS 300 vindt u op:
www.bosch-do-it.com/pls300
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen
met onze hotline voor klanten:
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Probleem Oorzaak Oplossing
Tegel breekt niet langs de
snijlijn.
Aftekenlijn loopt niet door Aandrukkracht bij het snijden van
de tegels vergroten en gelijkmatig
aftekenen
Tegelsnijder 14 verkeerd ingezet Tegelsnijder goed inzetten
(zie afbeelding H1)
Oppervlaktestruktuur van deze te-
gel niet glad
Aandrukkracht bij het snijden van
de tegels vergroten en bovendien
de snijsnelheid vergroten
Breukkegels zijn bij het breken van
de tegel verkeerd geplaatst
Breukkegel onder de snijlijn en
aan de randen van de tegel plaat-
sen (zie afbeelding H3)
Bij diagonaal snijden de breukke-
gels onder de snijlijn en iets verder
naar binnen te plaatsen
Aftekenlijn loopt niet door Aandrukkracht bij het snijden van
de tegels vergroten
Pagina: 63
64 | Nederlands
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Mocht het zaagstation ondanks zorgvuldige pro-
ductie- en testmethoden defect raken, moet de
reparatie door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen worden uit-
gevoerd.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het zaagstation.
Reiniging
Verwijder na de werkzaamheden stof en spanen
door uitblazen met perslucht of met een kwast.
Garantiebepaling
Door verkeerd gebruik kan het voorkomen dat in
de geleidingsrail 4 of in de brug 8 wordt ge-
zaagd. Klachten in het kader van de garantie zijn
daardoor niet gerechtvaardigd, omdat de func-
tie van het zaagstation er niet door wordt beïn-
vloed.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Zaagstation, toebehoren en verpakkingen moe-
ten op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden gerecycled.
Wijzigingen voorbehouden.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PLS 300.

Stel een vraag over de Bosch PLS 300

Heb je een vraag over de Bosch PLS 300 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PLS 300. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PLS 300 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.