Bosch PLR 50 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PLR 50. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Meetapparatuur
  • Model/naam: PLR 50
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
2 609 140 621 (2009.06) T / 191 WEU
Laserstrahlung – nicht
in
den Strahl blicken
Laser Klasse 2
IEC 60825-1:07
<1 mW, 635 nm
PLR 50
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών
χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
Pagina: 96
Nederlands | 97
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
nl
Veiligheidsvoorschriften
Alle aanwijzingen moeten worden gelezen en in
acht worden genomen om zonder gevaren en vei-
lig met het meetgereedschap te werken. Maak
waarschuwingsplaatjes op het meetgereedschap
nooit onleesbaar. BEWAAR DEZE VOORSCHRIF-
TEN GOED.
f Voorzichtig – wanneer andere dan de hier vermelde bedie-
nings- en instelvoorzieningen worden gebruikt of andere
procedures worden uitgevoerd, kan dit tot gevaarlijke
stralingsblootstelling leiden.
f Het meetgereedschap wordt geleverd met een waarschu-
wingsplaatje in het Duits (in de weergave van het meet-
gereedschap op de pagina met afbeeldingen aangeduid
met nummer 13).
f Plak over de Duitse tekst van het waarschuwingsplaatje
de meegeleverde sticker in uw eigen taal voordat u het
gereedschap voor het eerst gebruikt.
f Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk niet
zelf in de laserstraal. Dit meetgereedschap brengt laser-
straling van laserklasse 2 volgens IEC 60825-1 voort. Daar-
door kunt u personen verblinden.
f Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril. De laserbril
dient voor het beter herkennen van de laserstraal, maar
biedt geen bescherming tegen de laserstralen.
f Gebruik de laserbril niet als zonnebril en niet in het ver-
keer. De laserbril biedt geen volledige bescherming tegen
ultravioletstralen en vermindert de waarneming van kleuren.
f Laat het meetgereedschap repareren door gekwalifi-
ceerd, vakkundig personeel en alleen met originele ver-
vangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de
veiligheid van het meetgereedschap in stand blijft.
f Laat kinderen het lasermeetgereedschap niet zonder toe-
zicht gebruiken. Anders kunnen personen worden verblind.
f Werk met het meetgereedschap niet in een omgeving met
explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brand-
bare gassen of brandbaar stof bevinden. In het meetge-
reedschap kunnen vonken ontstaan die het stof of de
dampen tot ontsteking brengen.
Pagina: 97
98 | Nederlands
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Functiebeschrijving
Gebruik volgens bestemming
Het meetgereedschap is bestemd voor het meten van afstan-
den, lengten, hoogten en tussenruimten en voor het berekenen
van oppervlakten en inhouden. Het meetgereedschap is ge-
schikt voor metingen binnen- en buitenshuis.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het meetgereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Toets voor lengtemeting
2 Toets Geheugen optellen „M+”
3 Toets voor oppervlakte- en inhoudsmeting
4 Toets Geheugenwaarde oproepen „M=”
5 Toets voor indirecte lengtemeting
6 Toets voor duurmeting
7 Aan/uit-toets en geheugenwistoets
8 Toets Geheugen aftrekken „M–”
9 Toets voor kiezen van referentievlak
10 Display
11 Uitlijnhulp
12 Toets Meten
13 Laser-waarschuwingsplaatje
14 Aanslagstift
15 Vergrendeling van de aanslagstift
16 Libel
17 Vergrendeling van het batterijvakdeksel
18 Deksel van batterijvak
19 Uitgang laserstraal
20 Ontvangstlens
21 Serienummer
22 Laserbril*
23 Draagriem
24 Laserdoelpaneel*
25 Beschermetui
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd.
Pagina: 98
Nederlands | 99
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Indicatie-elementen
a Meetfuncties
Lengtemeting
Duurmeting
Oppervlaktemeting
Inhoudsmeting
Indirecte lengtemeting
b Batterijwaarschuwing
c Temperatuurwaarschuwing
d Meetwaarde/resultaat
e Maateenheid
f Referentievlak van de meting
g Laser ingeschakeld
h Afzonderlijke meetwaarde (bij lengtemeting: resultaat)
i Meetwaarden opslaan
Pagina: 99
100 | Nederlands
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Technische gegevens
Digitale laser-afstandsmeter PLR 50
Zaaknummer 3.603 K16 300
Meetbereik 0,05–50 mA)
Meetnauwkeurigheid (kenmerkend) ±2,0 mmB)
Kleinste indicatie-eenheid 1 mm
Bedrijfstemperatuur – 10 °C ... +50 °CC)
Bewaartemperatuur – 20 °C ... +70 °C
Relatieve luchtvochtigheid max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <1 mW
Diameter laserstraal (bij 25 °C) op
10 m afstand ca. 6 mm
Batterijen
Accucellen
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
Levensduur batterij ca.
– afzonderlijke metingen
– duurmeting
30000D)
5 hD)
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 0,18 kg
Afmetingen 58 x 104 x 36 mm
Isolatiesoort
(behalve batterijdeksel)
IP 54 (stof- en spat-
waterbescherming)
A) De reikwijdte wordt groter naarmate het laserlicht beter door het
oppervlak van het doel wordt gereflecteerd (gestrooid, niet gespiegeld)
en naarmate de laserpunt lichter is dan de omgeving (interieurs, scheme-
ring). Bij ongunstige omstandigheden, zoals metingen buitenshuis met fel
zonlicht, kan gebruik van het doelpaneel nodig zijn.
B) Onder ongunstige omstandigheden, zoals fel zonlicht of een slecht
reflecterend oppervlak, bedraagt de maximale afwijking ±10 mm op 50 m.
Onder gunstige omstandigheden moet rekening worden gehouden met
een invloed van ±0,05 mm/m.
C) In de functie duurmeting bedraagt de max. bedrijfstemperatuur +40 °C.
D) Met 1,2 V accucellen zijn minder metingen mogelijk dan met 1,5 V
batterijen.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het meetgereedschap.
De handelsbenamingen van afzonderlijke meetgereedschappen kunnen
afwijken.
Het serienummer 21 op het typeplaatje dient voor de eenduidige iden-
tificatie van uw meetgereedschap.
Pagina: 100
Nederlands | 101
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Montage
Batterijen inzetten of vervangen
Voor het gebruik van het meetgereedschap worden alkali-
mangaanbatterijen of accucellen geadviseerd.
Met 1,2 V accucellen zijn minder metingen mogelijk dan met
1,5 V batterijen.
Als u het batterijvakdeksel 18 wilt openen, drukt u op de
vergrendeling 17 in de richting van de pijl en verwijdert u het
batterijvakdeksel. Plaats de meegeleverde batterijen of accu-
cellen. Let daarbij op de juiste poolaansluitingen, zoals aan-
gegeven op de binnenzijde van het batterijvak.
Als het batterijsymbool voor het eerst in het display
verschijnt, zijn nog minstens 100 metingen mogelijk. Als het
batterijsymbool knippert, moet u de batterijen of accucellen
vervangen. Metingen zijn niet meer mogelijk.
Vervang altijd alle batterijen of accucellen tegelijkertijd. Ge-
bruik alleen batterijen of accucellen van één fabrikant en met
dezelfde capaciteit.
f Neem de batterijen of accucellen uit het meetgereed-
schap als u het langdurig niet gebruikt. Als de batterijen
of accucellen lang worden bewaard, kunnen deze gaan
roesten en leegraken.
Gebruik
Ingebruikneming
f Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel
zonlicht.
f Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme tempe-
raturen of temperatuurschommelingen. Laat het bijvoor-
beeld niet lange tijd in de auto liggen. Laat het meetgereed-
schap bij grote temperatuurschommelingen eerst op de
juiste temperatuur komen voordat u het in gebruik neemt.
Bij extreme temperaturen of temperatuurschommelingen
kan de nauwkeurigheid van het meetgereedschap nadelig
worden beïnvloed.
f Voorkom heftige schokken of vallen van het meetgereed-
schap. Na sterke externe inwerkingen op het meetgereed-
schap dient u, voordat u de werkzaamheden voortzet, altijd
een nauwkeurigheidscontrole uit te voeren (zie „Nauwkeu-
righeidscontrole van het meetgereedschap”, pagina 108).
Pagina: 101
102 | Nederlands
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
In- en uitschakelen
Als u het meetgereedschap wilt inschakelen, drukt u kort op
de aan/uit-toets 7 of op de toets Meten 12. Bij het inschakelen
van het meetgereedschap wordt de laserstraal nog niet inge-
schakeld.
Als u het meetgereedschap wilt uitschakelen, drukt u lang op
de aan/uit-toets 7.
Als er ongeveer 5 min geen toets op het meetgereedschap
wordt ingedrukt, wordt het meetgereedschap automatisch
uitgeschakeld om de batterij te ontzien.
Als er een meetwaarde is opgeslagen, blijft deze na het auto-
matisch uitschakelen bewaard. Na het opnieuw inschakelen
van het meetgereedschap wordt „M” in het display weerge-
geven.
Meten
Na het inschakelen werkt het meetgereedschap in de functie
lengtemeting. Andere meetfuncties kunt u instellen door op de
bijbehorende functietoets te drukken (zie „Meetfuncties”,
pagina 103).
Als referentievlak voor de meting is na het inschakelen de ach-
terkant van het meetgereedschap gekozen. Zie voor het wisse-
len van het referentievlak „Referentievlak kiezen”, pagina 103.
Na het kiezen van de meetfunctie en het referentievlak vinden
alle overige stappen plaats door het indrukken van de toets
Meten 12.
Plaats het meetgereedschap met het gekozen referentievlak
tegen de gewenste meetlijn (bijvoorbeeld tegen de muur).
Duw voor het inschakelen van de laserstraal op de toets
Meten 12.
f Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk zelf
niet in de laserstraal, ook niet vanaf een grote afstand.
Richt de laserstraal op het doeloppervlak. Druk opnieuw op de
toets Meten 12 om de meting te starten.
In de functie Duurmeting begint de meting reeds na de eerste
keer drukken op de toets Meten 12.
De meetwaarde verschijnt meestal binnen 0,5 seconden en
uiterlijk na 4 seconden. De duur van de meting is afhankelijk
van de afstand, de lichtomstandigheden en de weerspiegeling-
seigenschappen van het doeloppervlak. Het einde van de me-
ting wordt aangegeven door een geluidssignaal. Na beëindiging
van de meting wordt de laserstraal automatisch uitgeschakeld.
Als ca. 20 seconden na het richten geen meting plaatsvindt,
wordt de laserstraal automatisch uitgeschakeld om de batte-
rijen te sparen.
Pagina: 102
Nederlands | 103
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Referentievlak kiezen (zie afbeeldingen A–C)
Voor de meting kunt u kiezen uit drie verschillende referentie-
vlakken:
– de achterkant van het meetgereedschap (bijvoorbeeld als
het tegen een muur wordt geplaatst),
– de achterkant van de aanslagstift 14 (bijvoorbeeld voor me-
tingen uit hoeken),
– de voorkant van het meetgereedschap (bijvoorbeeld bij het
meten vanaf de rand van een tafel).
Druk voor het wisselen van het referentievlak op de toets 9 tot
in het display het gewenste referentievlak wordt weergegeven.
Na het inschakelen van het meetgereedschap is altijd de ach-
terkant van het meetgereedschap als referentievlak vooraf
ingesteld.
Meetfuncties
Lengtemeting
Druk voor lengtemetingen op de knop 1. In het display wordt
de indicatie voor lengtemeting weergegeven.
Druk eenmaal op de toets Meten 12 om
de laserstraal te richten en druk opnieuw
om te meten.
De meetwaarde wordt onder in het
display weergegeven.
Oppervlaktemeting
Druk voor oppervlaktemetingen op de toets 3 tot in het display
de indicatie voor oppervlaktemeting verschijnt.
Meet vervolgens lengte en breedte na elkaar, net als bij een
lengtemeting. Tussen de beide metingen blijft de laserstraal
ingeschakeld.
Na afsluiting van de tweede meting wordt
de oppervlakte automatisch berekend en
weergegeven. De laatste afzonderlijke
meetwaarde staat onder in het display,
het eindresultaat boven.
Inhoudsmeting
Druk voor inhoudsmetingen op de toets 3 tot in het display de
indicatie voor inhoudsmeting verschijnt.
Meet vervolgens lengte, breedte en hoogte na elkaar, net als bij
een lengtemeting. Tussen de drie metingen blijft de laserstraal
ingeschakeld.
Na afsluiting van de derde meting wordt
de inhoud automatisch berekend en
weergegeven. De laatste afzonderlijke
meetwaarde staat onder in het display,
het eindresultaat boven.
Pagina: 103
104 | Nederlands
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Indirecte lengtemeting (zie afbeelding D)
De indirecte lengtemeting dient voor het bepalen van afstan-
den die niet rechtstreeks kunnen worden gemeten, omdat een
obstakel de laserstraal belemmert of omdat er geen doelopper-
vlak als reflector beschikbaar is. Correcte resultaten worden
alleen bereikt als laserstraal en gezochte afstand een rechte
hoek vormen (stelling van Pythagoras).
In het afgebeelde voorbeeld moet de lengte B worden bepaald.
Daarvoor moeten A en C worden gemeten. A en B moeten een
rechte hoek vormen.
Druk voor indirecte lengtemetingen op de toets 5. In het dis-
play wordt de indicatie voor indirecte lengtemeting weerge-
geven.
Meet net als bij een lengtemeting de afstand A. Let erop dat de
lijn A en de gezochte afstand B een rechte hoek vormen. Meet
vervolgens afstand C. Tussen de beide metingen blijft de laser-
straal ingeschakeld.
Let erop dat het referentiepunt van de meting (bijvoorbeeld
achterkant van het meetgereedschap) bij beide metingen
nauwkeurig op dezelfde plaats is.
Na afsluiting van de tweede meting wordt
de afstand B automatisch berekend. De
laatste afzonderlijke meetwaarde staat
onder in het display, het eindresultaat B
boven.
Duurmeting (zie afbeelding E)
Bij de duurmeting kan het meetgereedschap relatief ten opzichte
van het doel worden verplaatst, waarbij de meetwaarde onge-
veer elke 0,5 seconden wordt geactualiseerd. U kunt zich zich bij-
voorbeeld van een muur verwijderen tot aan de gewenste af-
stand. De actuele afstand is steeds afleesbaar.
Druk voor duurmetingen op de knop 6. In het display wordt de
indicatie voor duurmeting weergegeven.
Druk eenmaal op de toets Meten 12 om
de meting te starten. Beweeg het meetge-
reedschap tot de gewenste afstand onder
in het display wordt weergegeven.
Door het indrukken van de toets Meten 12
onderbreekt u de duurmeting. De actuele
meetwaarde wordt in het display weergegeven. Als u opnieuw
op de toets Meten 12 drukt, start de duurmeting opnieuw.
De duurmeting wordt na 5 minuten automatisch uitgescha-
keld. De laatste meetwaarde blijft in het display staan. Als u de
duurmeting eerder wilt beëindigen, kunt u door het indrukken
van de toetsen 1, 3 of 5 van meetfunctie veranderen.
Pagina: 104
Nederlands | 105
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Meetwaarden verwijderen
Door het kort indrukken van de toets 7 kunt u in alle meetfunc-
ties de laatst gemeten afzonderlijke meetwaarde verwijderen.
Door het meermaals kort indrukken van de toets worden de af-
zonderlijke meetwaarden in omgekeerde volgorde verwijderd.
Geheugenfuncties
Bij het uitschakelen van het meetgereedschap blijft de waarde
in het geheugen bewaard.
Meetwaarden opslaan of optellen
Druk op de toets Geheugen optellen 2 om
de actuele meetwaarde (afhankelijk van
de actuele meetfunctie een lengte-, op-
pervlakte- of inhoudswaarde) op te slaan.
Zodra een waarde is opgeslagen, wordt in
het display „M” weergegeven. Daarachter
knippert de „+” kort.
Wanneer er reeds een waarde in het geheugen aanwezig is,
wordt de nieuwe waarde bij de inhoud van het geheugen opge-
teld, echter alleen wanneer de maateenheden overeenkomen.
Als er bijvoorbeeld een oppervlaktewaarde in het geheugen
aanwezig is, en de huidige meetwaarde een inhoudswaarde is,
kan de optelling niet worden uitgevoerd. In het display knip-
pert kort „Error”.
Meetwaarden aftrekken
Druk op de toets Geheugen aftrekken 8 om de actuele meet-
waarde van de geheugenwaarde af te trekken. Zodra een waar-
de is afgetrokken, wordt in het display „M” weergegeven.
Daarachter knippert de „–” kort.
Als er al een waarde is opgeslagen, kan de nieuwe meetwaarde
alleen worden afgetrokken als de maateenheden overeenkomen
(zie „Meetwaarden opslaan of optellen”).
Geheugenwaarde weergeven
Druk op de toets Geheugenwaarde oproe-
pen 4 om de waarde in het geheugen
weer te geven. In het display wordt „M=”
weergegeven. Als de geheugeninhoud
„M=” in het display wordt weergegeven,
kunt u deze door het indrukken van de
toets Geheugen optellen 2 verdubbelen of door het indrukken
van de toets Geheugen aftrekken 8 op nul zetten.
Geheugen wissen
Als u de inhoud van het geheugen wilt wissen, drukt u eerst op
de toets Geheugenwaarde oproepen 4, zodat „M =” in het dis-
play verschijnt. Vervolgens drukt u kort op de toets 7; in het
display wordt geen „M” meer weergegeven.
Pagina: 105
106 | Nederlands
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Tips voor de werkzaamheden
Algemene aanwijzingen
De ontvangstlens 20 en de uitgang van de laserstraal 19 mogen
bij een meting niet afgedekt zijn.
Het meetgereedschap mag tijdens een meting niet bewogen
worden (met uitzondering van de functie duurmeting). Leg
daarom het meetgereedschap indien mogelijk tegen of op de
meetpunten.
De meting vindt plaats bij het middelpunt van de laserstraal,
ook bij vlakken waarop de straal schuin valt.
Invloeden op het meetbereik
Het meetbereik is afhankelijk van de belichting en de mate van
weerspiegeling van het meetoppervlak. Gebruik voor een be-
tere zichtbaarheid van de laserstraal bij werkzaamheden bui-
tenshuis en bij fel zonlicht de laserbril 22 (toebehoren) en het
laserdoelpaneel 24 (toebehoren), of zorg voor schaduw op het
doelpaneel.
Invloeden op het meetresultaat
Vanwege bepaalde eigenschappen van materialen kunnen bij
metingen op sommige oppervlakken foutmetingen niet worden
uitgesloten. Daartoe behoren:
– transparante oppervlakken zoals glas en water,
– spiegelende oppervlakken zoals gepolijst metaal en glas,
– poreuze oppervlakken zoals isolatiemateriaal,
– oppervlakken met een structuur, zoals pleisterwerk en
natuursteen.
Gebruik indien nodig op deze oppervlakken het laserdoel-
paneel 24 (toebehoren).
Ook kunnen luchtlagen met verschillende temperaturen of in-
direct ontvangen weerspiegelingen de meetwaarde beïnvloe-
den.
Meten met aanslagstift (zie afbeeldingen B en F)
Het gebruik van de aanslagstift 14 is bijvoorbeeld geschikt voor
metingen vanuit hoeken (ruimtediagonalen) of moeilijk bereik-
bare plaatsen zoals rails van rolluiken.
Duw de vergrendeling 15 van de aanslagstift opzij om de stift
uit te klappen.
Stel het referentievlak voor metingen met de aanslagstift door
het indrukken van de toets 9 overeenkomstig in.
Als u de aanslagstift 14 wilt inklappen, duwt u de stift in het
huis tot deze niet meer verder kan. De stift wordt automatisch
vergrendeld.
Pagina: 106
Nederlands | 107
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Richten met de libel
Met de libel 16 kunt u het meetgereedschap eenvoudig water-
pas uitrichten. Daarmee kunt gemakkelijker richten op het
doeloppervlak, vooral op grotere afstanden.
De libel 16 is in combinatie met de laserstraal niet geschikt
voor waterpaswerkzaamheden.
Richten met uitlijnhulp (zie afbeelding G)
Met de uitrichthulp 11 kan het richten over grotere afstanden
vergemakkelijkt worden. Kijk daarvoor langs de uitlijnhulp aan
de bovenzijde van het meetgereedschap. De laserstraal ver-
loopt parallel aan deze zichtlijn.
Oorzaken en oplossingen van fouten
Oorzaak Oplossing
Temperatuurwaarschuwing (c) knippert, meting niet
mogelijk
Meetgereedschap buiten
bedrijfstemperatuur van
– 10 °C tot +50 °C (in functie
duurmeting tot +40 °C).
Wacht tot het meetgereed-
schap bedrijfstemperatuur
bereikt
Batterijwaarschuwing (b) verschijnt
Batterijspanning wordt min-
der (meting nog mogelijk)
Batterijen of accucellen
vervangen
Batterijwaarschuwing (b) knippert, meting niet mogelijk
Batterijspanning te laag Batterijen of accucellen
vervangen
Indicaties „Error” en „––––” in het display
Hoek tussen laserstraal en
doel is te klein.
Vergroot de hoek tussen de
laserstraal en het doel
Doeloppervlak weerspiegelt
te sterk (bijv. spiegel) of te
zwak (bijv. zwart textiel) of
omgevingslicht is te sterk.
Gebruik het laserdoelpaneel
24 (toebehoren)
Uitgang laserstraal 19 of
ontvangstlens 20 zijn besla-
gen (bijv. door snelle tempe-
ratuurverandering).
Wrijf de uitgang laserstraal 19
of de ontvangstlens 20 droog
met een zachte doek
Berekende waarde is groter
dan 99999 m/m2
/m3
.
Berekening in tussenstappen
verdelen
Pagina: 107
108 | Nederlands
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Het meetgereedschap controleert de juiste wer-
king bij elke meting. Als een defect wordt vastge-
steld, knippert in het display alleen nog het hier-
naast staande symbool. In dit geval of wanneer de
fout niet met de bovengenoemde maatregelen
kan worden verholpen, dient u het meetgereedschap via uw
leverancier naar de klantenservice van Bosch te sturen.
Nauwkeurigheidscontrole van het meetgereedschap
U kunt de nauwkeurigheid van het meetgereedschap als volgt
controleren:
– Kies een duurzaam onveranderlijke meetafstand van ca.
3 tot 10 meter, waarvan u de lengte precies kent (bijvoor-
beeld kamerbreedte, deuropening). De meetafstand moet
binnenshuis liggen. Het doeloppervlak van de meting moet
glad en goed reflecterend zijn.
– Meet de afstand tien opeenvolgende keren.
De afwijking van de afzonderlijke metingen van de gemiddelde
waarde mag maximaal ±3 mm bedragen. Houd de metingen bij,
zodat u de nauwkeurigheid op een later tijdstip kunt vergelijken.
Indicatie „Error” knippert boven in het display
Optellen of aftrekken van
meetwaarden met verschil-
lende maateenheden
Alleen meetwaarden met
dezelfde maateenheden
optellen of aftrekken
Meetresultaat niet betrouwbaar
Doeloppervlak weerspiegelt
niet duidelijk (bijv. water of
glas).
Dek het doeloppervlak af
Uitgang laserstraal 19 of ont-
vangstlens 20 is afgedekt.
Houd de uitgang laserstraal
19 of ontvangstlens 20 vrij
Meetresultaat onwaarschijnlijk
Verkeerd referentieniveau
ingesteld
Kies een bij de meting
passend referentieniveau
Obstakel in het verloop van
de laserstraal
Laserpunt moet volledig op
doeloppervlak liggen.
Oorzaak Oplossing
Pagina: 108
Nederlands | 109
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Bewaar en transporteer het meetgereedschap alleen in het
meegeleverde beschermetui.
Houd het meetgereedschap altijd schoon.
Dompel het meetgereedschap niet in water of andere vloei-
stoffen.
Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen
reinigings- of oplosmiddelen.
Verzorg in het bijzonder de ontvangstlens 20 met dezelfde
zorgvuldigheid waarmee een bril of een cameralens moeten
worden behandeld.
Mocht het meetgereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en
testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden
uitgevoerd door een erkende klantenservice voor Bosch elektri-
sche gereedschappen. Open het meetgereedschap niet.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen
altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens het
typeplaatje van het meetgereedschap.
Verzend het meetgereedschap in het beschermetui 25 in het
geval van een reparatie.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en
onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen.
Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice adviseren u graag bij
vragen over de aankoop, het gebruik en de instelling van pro-
ducten en toebehoren.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Pagina: 109
110 | Nederlands
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Afvalverwijdering
Meetgereedschappen, toebehoren en verpakkingen dienen op
een voor het milieu verantwoorde manier te worden herge-
bruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi meetgereedschappen niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over
elektrische en elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in nationaal recht
moeten niet meer bruikbare meetgereedschap-
pen apart worden ingezameld en op een voor het
milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.
Accucellen en batterijen:
Gooi accucellen en batterijen niet bij het huisvuil en evenmin
in het vuur of het water. Accucellen en batterijen moeten wor-
den ingezameld, gerecycled of op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden afgevoerd.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens richtlijn 91/157/EEG moeten defecte of versleten
accucellen en batterijen worden gerecycled.
Wijzigingen voorbehouden.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PLR 50.

Stel een vraag over de Bosch PLR 50

Heb je een vraag over de Bosch PLR 50 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PLR 50. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PLR 50 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.