Bosch PLL 5 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PLL 5. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Meetapparatuur
  • Model/naam: PLL 5
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Turks, Grieks, Arabisch, Tsjechisch

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 W57 (2010.07) T / 195 WEU
PLL 5
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών
χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
ar ΕΎϤϴϠόΗ
ϞϴϐθΘϟ΍
ΔϴϠλϷ΍
Pagina: 95
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
96 | Nederlands
nl
Veiligheidsvoorschriften
Alle aanwijzingen moeten worden gelezen
en in acht worden genomen om zonder ge-
varen en veilig met het meetgereedschap
te werken. Maak waarschuwingsplaatjes
op het meetgereedschap nooit onlees-
baar. BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN
GOED.
f Voorzichtig – wanneer andere dan de hier vermel-
de bedienings- en instelvoorzieningen worden ge-
bruikt of andere procedures worden uitgevoerd,
kan dit tot gevaarlijke stralingsblootstelling leiden.
f Het meetgereedschap wordt geleverd met een
waarschuwingsplaatje in het Duits (in de weerga-
ve van het meetgereedschap op de pagina met af-
beeldingen aangeduid met nummer 13).
f Plak over de Duitse tekst van het waarschuwings-
plaatje de meegeleverde sticker in uw eigen taal
voordat u het gereedschap voor het eerst ge-
bruikt.
f Richt de laserstraal niet op personen of dieren en
kijk niet zelf in de laserstraal. Dit meetgereed-
schap brengt laserstraling van laserklasse 2 volgens
IEC 60825-1 voort. Daardoor kunt u personen ver-
blinden.
Pagina: 96
Nederlands | 97
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
f Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril. De la-
serbril dient voor het beter herkennen van de laser-
straal, maar biedt geen bescherming tegen de laser-
stralen.
f Gebruik de laserbril niet als zonnebril en niet in
het verkeer. De laserbril biedt geen volledige be-
scherming tegen ultravioletstralen en vermindert de
waarneming van kleuren.
f Laat het meetgereedschap repareren door gekwa-
lificeerd, vakkundig personeel en alleen met origi-
nele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt ge-
waarborgd dat de veiligheid van het
meetgereedschap in stand blijft.
f Laat kinderen het lasermeetgereedschap niet zon-
der toezicht gebruiken. Anders kunnen personen
worden verblind.
f Werk met het meetgereedschap niet in een omge-
ving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof
bevinden. In het meetgereedschap kunnen vonken
ontstaan die het stof of de dampen tot ontsteking
brengen.
Breng het meetgereedschap niet in de
buurt van een pacemaker. De magneten
14 brengen een veld voort dat de functie
van een pacemaker nadelig kan beïnvloe-
den.
f Houd het meetgereedschap uit de buurt van mag-
netische gegevensdragers en magnetisch gevoeli-
ge apparatuur. Door de werking van de magneten
14 kan onherroepelijk gegevensverlies optreden.
Pagina: 97
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
98 | Nederlands
Functiebeschrijving
Gebruik volgens bestemming
Het meetgereedschap is bestemd voor het bepalen en
aangeven van nauwkeurig horizontale en verticale lij-
nen. Het is bovendien geschikt voor het controleren
van loodlijnen en een horizontaal hoogteverloop resp.
horizontale oppervlakken.
Het meetgereedschap is uitsluitend bestemd voor ge-
bruik in een gesloten ruimte.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeel-
ding van het meetgereedschap op de pagina met af-
beeldingen.
1 Wandhouder
2 Pin
3 Metaalplaat van de wandhouder
4 Plakstroken*
5 Riemclip
6 Libel voor verticaal uitrichten
7 Libel voor horizontaal uitrichten
8 Aluminium steunvlak
9 Opening voor laserstraal
10 Vergrendeling van het batterijvakdeksel
11 Deksel van batterijvak
12 Steunpunten
13 Laser-waarschuwingsplaatje
14 Magneten
15 Aan/uit-schakelaar
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt stan-
daard meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons
toebehorenprogramma.
Pagina: 98
Nederlands | 99
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Technische gegevens
Lijnlaser PLL 5
Zaaknummer 3 603 K15 000
Reikwijdte tot ca.* 5 m
Waterpasnauwkeurigheid** ±1 mm/m
Bedrijfstemperatuur +5 °C...+40 °C
Bewaartemperatuur –20 °C...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <2 mW
C6 9,33
Batterijen 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 0,12 kg
Afmetingen 142 x 27 x 30 mm
* Bij gebruik van de wandhouder 1; bij ongunstige omstandig-
heden, zoals fel zonlicht, is de reikwijdte geringer
** Bij juiste positie van het meetgereedschap (zie „Meetgereed-
schap positioneren”, pagina 102)
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het meetgereed-
schap. De handelsbenamingen van afzonderlijke meetgereed-
schappen kunnen afwijken.
Pagina: 99
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
100 | Nederlands
Montage
Batterijen inzetten of vervangen
(zie afbeelding A)
Voor het gebruik van het meetgereedschap worden al-
kalimangaanbatterijen geadviseerd.
Als u het batterijvakdeksel 11 wilt openen, drukt u op
de vergrendeling 10 in de richting van de pijl en verwij-
dert u het batterijvakdeksel.
Plaats de strip voor het verwijderen van de batterij on-
der de eerste in te zetten batterij. Zet de meegeleverde
batterijen volgens de in de afbeelding getoonde volgor-
de in het batterijvak en let daarbij op de juiste poolrich-
ting.
Vervang altijd alle batterijen tegelijkertijd. Gebruik al-
leen batterijen van één fabrikant en met dezelfde capa-
citeit.
f Neem de batterijen uit het meetgereedschap als u
het langdurig niet gebruikt. Als de batterijen lang
worden bewaard, kunnen deze gaan roesten en
leegraken.
Pagina: 100
Nederlands | 101
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Gebruik
Ingebruikneming
f Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en
fel zonlicht.
f Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme
temperaturen of temperatuurschommelingen.
Laat het bijvoorbeeld niet lange tijd in de auto lig-
gen. Laat het meetgereedschap bij grote tempera-
tuurschommelingen eerst op de juiste temperatuur
komen voordat u het in gebruik neemt.
f Voorkom heftige schokken of vallen van het meet-
gereedschap. Door beschadigingen van het meetge-
reedschap kan de nauwkeurigheid worden ge-
schaad. Vergelijk na een heftige schok of val de
laserlijn ter controle met een bekende horizontale
of verticale referentielijn.
In- en uitschakelen
Als u het meetgereedschap wilt inschakelen, drukt u
op de aan/uit-schakelaar 15. Onmiddellijk na het in-
schakelen zendt het meetgereedschap een laserstraal
uit de laserstraalopening 9.
f Richt de laserstraal niet op personen of dieren en
kijk zelf niet in de laserstraal, ook niet vanaf een
grote afstand.
Als u het meetgereedschap wilt uitschakelen, drukt u
opnieuw op de aan/uit-schakelaar 15.
f Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet on-
beheerd achter en schakel het meetgereedschap
na gebruik uit. Andere personen kunnen door de la-
serstraal verblind worden.
Pagina: 101
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
102 | Nederlands
Meetfuncties
Opmerking: De aangegeven nivelleernauwkeurigheid
geldt voor de afstelling van de laserstraal met betrek-
king tot de libellen 6 en 7.
Meetgereedschap positioneren (zie afbeelding B)
Voor het nauwkeurig afstellen met libellen is de positie
van het meetgereedschap van betekenis.
De aangegeven nivelleernauwkeurigheid wordt alleen
bereikt als het meetgereedschap juist wordt gepositio-
neerd:
– Bij de horizontale afstelling met behulp van de libel
7 moet het aluminium steunvlak 8 van het meetge-
reedschap omlaag wijzen.
– Bij de verticale afstelling met behulp van de libel 6
moet de opening van de laser 9 omhoog wijzen.
Afstellen met laserlijn
Horizontaal afstellen (zie afbeeldingen C–D): Plaats
het meetgereedschap met de drie steunpunten 12 op
de muur of bevestig het met de magneten 14 aan de
wandhouder 1 of op een ander magnetisch oppervlak.
Het aluminium steunvlak 8 van het meetgereedschap
moet omlaag wijzen. Stel het meetgereedschap met
behulp van de libel 7 horizontaal af. Langs de horizon-
tale laserlijn kunt u bijvoorbeeld schilderijlijsten of te-
gels uitlijnen.
Pagina: 102
Nederlands | 103
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Verticaal afstellen (zie afbeelding D): Plaats het meet-
gereedschap met de drie steunpunten 12 op de muur
of bevestig het met de magneten 14 aan de wandhou-
der 1 of op een ander magnetisch oppervlak. De laser-
opening 9 moet omhoog wijzen. Stel het meetgereed-
schap met behulp van de libel 6 verticaal af. Langs de
verticale laserlijn kunt u bijvoorbeeld boven- en onder-
kasten uitlijnen.
Afstellen op referentiepunten (zie afbeelding E):
Plaats het meetgereedschap met de drie steunpunten
12 op de muur of bevestig het met de magneten 14 aan
de wandhouder 1 of op een ander magnetisch opper-
vlak. Draai het meetgereedschap in willekeurige hoe-
ken om de laserstraal op referentiepunten af te stellen.
Daarmee kunt u bijvoorbeeld schilderijlijsten parallel
aan een trap of dakschuinte ophangen.
Horizontale of verticale lijn met libellen controleren
(zie afbeelding F)
U kunt het meetgereedschap als een waterpas gebrui-
ken voor het controleren van horizontale of verticale lij-
nen, bijvoorbeeld om een wasmachine of een koelkast
recht op te stellen. Plaats het meetgereedschap met
het aluminium steunvlak 8 op het te controleren opper-
vlak. Als u het meetgereedschap op een horizontaal op-
pervlak plaatst, moet het aluminium steunvlak 8 om-
laag wijzen. Als u het op een verticaal oppervlak
plaatst, moet de laseropening 9 omhoog wijzen.
Pagina: 103
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
104 | Nederlands
Tips voor de werkzaamheden
f Houd de plakstroken 4 uit de buurt van kleine kin-
deren. Kinderen kunnen de stroken voor kauwgom
aanzien.
Bevestiging aan de muur
De wandhouder kunt u op vier manieren op verschillen-
de oppervlakken bevestigen:
– Bevestiging met plakstroken (zie afbeelding G):
Met de verwijderbare plakstroken 4 kunt u de wand-
houder op een kwetsbare ondergrond bevestigen
zonder deze te beschadigen. De ondergrond moet
recht, stabiel, droog, schoon, vetvrij en minstens
15 °C warm zijn. Trek de beschermlaag van de
plakstrook (c) en plak de strook met uitstekend
einde op de achterzijde van de wandhouder (d).
Trek de tweede beschermlaag van de plakstrook
(e) en druk de wandhouder met de plakstroken
minstens 5 seconden stevig tegen de ondergrond
(f). Om de wandhouder te verwijderen, trekt u de
plakstrook aan het uitstekende einde langzaam en
bij voorkeur parallel aan de ondergrond naar buiten
(g).
– Bevestiging met pinnen (zie afbeelding H): Met de
meegeleverde pinnen 2 kunt u de wandhouder op
droogbouwwanden of houten wanden bevestigen.
Steek de pinnen zoals in de afbeelding weergegeven
door de uitsparingen van de wandhouder.
Pagina: 104
Nederlands | 105
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
– Bevestiging met een schroef: Zet de wandhouder 1
met de uitsparing aan de achterzijde op een schroef
die iets uit de wand steekt.
– Bevestiging met plakband (zie afbeelding I): U kunt
de wandhouder zoals op de afbeelding weergege-
ven ook met traditionele plakband (niet meegele-
verd) bevestigen.
Let er bij alle vier bevestigingswijzen op dat de wand-
houder 1 stevig op de ondergrond is bevestigd. Weg-
glijden van de wandhouder kan tot verkeerde metingen
leiden.
Zet het meetgereedschap met de magneet 14 op de
metaalplaat 3 van de wandhouder 1.
Riemclip
Met de riemclip 5 kunt u het meetgereedschap vastma-
ken, bijvoorbeeld aan een riem, zodat u het altijd bin-
nen handbereik heeft.
Pagina: 105
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
106 | Nederlands
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Controleer het meetgereedschap altijd voor het
gebruik. Bij zichtbare beschadigingen of losse de-
len binnenin het meetgereedschap is de veilige wer-
king niet meer gewaarborgd.
Houd het meetgereedschap altijd schoon en droog om
goed en veilig te werken.
Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik
geen reinigings- of oplosmiddelen.
Mocht het meetgereedschap ondanks zorgvuldige fa-
bricage- en testmethoden toch defect raken, dient de
reparatie te worden uitgevoerd door een erkende klan-
tenservice voor Bosch elektrische gereedschappen.
Open het meetgereedschap niet.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingson-
derdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknum-
mer volgens het typeplaatje van het meetgereedschap.
Pagina: 106
Nederlands | 107
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over repa-
ratie en onderhoud van uw product en over vervan-
gingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie
over vervangingsonderdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice adviseren u
graag bij vragen over de aankoop, het gebruik en de in-
stelling van producten en toebehoren.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Pagina: 107
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
108 | Nederlands
Afvalverwijdering
Meetgereedschappen, toebehoren en verpakkingen
dienen op een voor het milieu verantwoorde manier te
worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi meetgereedschappen niet bij het
huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en elektro-
nische oude apparaten en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten
niet meer bruikbare meetgereedschappen apart wor-
den ingezameld en op een voor het milieu verantwoor-
de wijze worden hergebruikt.
Accu’s en batterijen:
Gooi accu’s of batterijen niet bij het huisvuil en even-
min in het vuur of het water. Accu’s en batterijen moe-
ten, indien mogelijk leeg, worden ingezameld, gerecy-
cled of op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden afgevoerd.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of versle-
ten accu’s en batterijen worden gerecycled.
Wijzigingen voorbehouden.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PLL 5.

Stel een vraag over de Bosch PLL 5

Heb je een vraag over de Bosch PLL 5 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PLL 5. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PLL 5 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.