Bosch PLL 360 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PLL 360. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Meetapparatuur
  • Model/naam: PLL 360
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Turks, Grieks, Fins, Tsjechisch, Pools, Russisch, Roemeens, Slowaaks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 38
Nederlands | 39
Bosch Power Tools 1 609 929 T98 | (9.12.09)
nl
Veiligheidsvoorschriften
Alle aanwijzingen moeten worden
gelezen en in acht worden geno-
men om zonder gevaren en veilig
met het meetgereedschap te wer-
ken. Maak waarschuwingsplaatjes
op het meetgereedschap nooit onleesbaar.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN GOED.
f Voorzichtig – wanneer andere dan de hier
vermelde bedienings- en instelvoorzienin-
gen worden gebruikt of andere procedures
worden uitgevoerd, kan dit tot gevaarlijke
stralingsblootstelling leiden.
f Het meetgereedschap wordt geleverd met
een waarschuwingsplaatje in het Duits (in
de weergave van het meetgereedschap op
de pagina met afbeeldingen aangeduid met
nummer 4).
f Plak over het Duitse waarschuwingsplaatje
de meegeleverde sticker in uw eigen taal
voordat u het gereedschap voor het eerst
gebruikt.
f Richt de laserstraal niet op personen of
dieren en kijk niet zelf in de laserstraal. Dit
meetgereedschap brengt laserstraling van
laserklasse 2 volgens IEC 60825-1 voort.
Daardoor kunt u personen verblinden.
f Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril.
De laserbril dient voor het beter herkennen
van de laserstraal, maar biedt geen bescher-
ming tegen de laserstralen.
f Gebruik de laserbril niet als zonnebril en
niet in het verkeer. De laserbril biedt geen
volledige bescherming tegen ultravioletstra-
len en vermindert de waarneming van kleuren.
f Laat het meetgereedschap repareren door
gekwalificeerd, vakkundig personeel en al-
leen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veilig-
heid van het meetgereedschap in stand blijft.
f Laat kinderen het lasermeetgereedschap
niet zonder toezicht gebruiken. Anders kun-
nen personen worden verblind.
f Werk met het meetgereedschap niet in een
omgeving met explosiegevaar waarin zich
brandbare vloeistoffen, brandbare gassen
of brandbaar stof bevinden. In het meetge-
reedschap kunnen vonken ontstaan die het
stof of de dampen tot ontsteking brengen.
Functiebeschrijving
Gebruik volgens bestemming
Het meetgereedschap is bestemd voor het be-
palen en controleren van horizontale en verti-
cale lijnen.
Het meetgereedschap is uitsluitend bestemd
voor gebruik in een gesloten ruimte.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van het meetgereedschap op de pa-
gina met afbeeldingen.
1 Opening voor laserstraal
2 Aan/uit-schakelaar
3 Statiefopname 1/4"
4 Laser-waarschuwingsplaatje
5 Deksel van batterijvak
6 Vergrendeling van het batterijvakdeksel
7 Toets voor uitschakelen van automatisch
waterpassen
8 Functietoets
9 Waterpaswaarschuwing
10 Functie-indicatie
11 Indicatie werkzaamheden zonder automa-
tisch waterpassen
12 Universele houder
13 Draaiknop houder
14 Opnameplaat houder
15 Voetplaat houder
16 1/4"-schroef houder
17 Statief*
18 Beschermetui
19 Laserbril*
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd.
OBJ_BUCH-979-002.book Page 39 Wednesday, December 9, 2009 12:50 PM
Pagina: 39
40 | Nederlands
1 609 929 T98 | (9.12.09) Bosch Power Tools
Technische gegevens
Montage
Batterijen inzetten of vervangen
Voor het gebruik van het meetgereedschap wor-
den alkalimangaanbatterijen of accu’s geadvi-
seerd.
Als u het batterijvakdeksel 5 wilt openen, drukt
u op de vergrendeling 6 en klapt u het batterij-
vakdeksel open. Plaats de batterijen of accucel-
len. Let daarbij op de juiste poolaansluitingen,
zoals aangegeven op de binnenzijde van het bat-
terijvakdeksel.
Vervang altijd alle batterijen of accu’s tegelijker-
tijd. Gebruik alleen batterijen of accu’s van één
fabrikant en met dezelfde capaciteit.
f Neem de batterijen of accu’s uit het meet-
gereedschap als u het langdurig niet ge-
bruikt. Als de batterijen of accu’s lang wor-
den bewaard, kunnen deze gaan roesten en
leegraken.
Gebruik
Ingebruikneming
f Bescherm het meetgereedschap tegen
vocht en fel zonlicht.
f Stel het meetgereedschap niet bloot aan
extreme temperaturen of temperatuur-
schommelingen. Laat het bijvoorbeeld niet
lange tijd in de auto liggen. Laat het meetge-
reedschap bij grote temperatuurschomme-
lingen eerst op de juiste temperatuur komen
voordat u het in gebruik neemt. Bij extreme
temperaturen of temperatuurschommelin-
gen kan de nauwkeurigheid van het meetge-
reedschap nadelig worden beïnvloed.
f Voorkom heftige schokken of vallen van het
meetgereedschap. Door beschadigingen van
het meetgereedschap kan de nauwkeurig-
heid worden geschaad. Vergelijk na een hef-
tige schok of val de laserlijn ter controle met
een bekende horizontale of verticale referen-
tielijn.
f Schakel het meetgereedschap uit wanneer
u het verplaatst of vervoert. Bij het uitscha-
kelen wordt de pendeleenheid vergrendeld.
Anders kan deze bij heftige bewegingen be-
schadigd raken.
Lijnlaser PLL 360
Zaaknummer 3 603 F63 000
Werkbereik (diameter)
tot ca.1)
20 m
Waterpasnauwkeurigheid ±0,4 mm/m
Zelfwaterpasbereik
kenmerkend ±4°
Waterpastijd kenmerkend 4 s
Bedrijfstemperatuur +5 °C ... +40 °C
Bewaartemperatuur –20 °C ... +70 °C
Relatieve luchtvochtig-
heid max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <1 mW
C6 1
Statiefopname 1/4"
Batterijen
Accu’s
4 x 1,5 V LR6 (AA)
4 x 1,2 V HR6 (AA)
Gebruiksduur ca. 12 h
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 0,5 kg
Afmetingen 125 x 85 x 70 mm
1) De reikwijdte kan afnemen door ongunstige omge-
vingsomstandigheden (zoals fel zonlicht).
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het
meetgereedschap. De handelsbenamingen van afzon-
derlijke meetgereedschappen kunnen afwijken.
OBJ_BUCH-979-002.book Page 40 Wednesday, December 9, 2009 12:50 PM
Pagina: 40
Nederlands | 41
Bosch Power Tools 1 609 929 T98 | (9.12.09)
In- en uitschakelen
Als u het meetgereedschap wilt inschakelen,
duwt u de aan/uit-schakelaar 2 in de stand
„On”. Het meetgereedschap zendt onmiddellijk
na het inschakelen laserstralen uit de uitgangs-
openingen 1.
f Richt de laserstraal niet op personen of die-
ren en kijk zelf niet in de laserstraal, ook
niet vanaf een grote afstand.
Als u het meetgereedschap wilt uitschakelen,
duwt u de aan/uit-schakelaar 2 in de stand
„Off”. Als u het meetgereedschap uitschakelt,
wordt de pendeleenheid vergrendeld.
f Laat het ingeschakelde meetgereedschap
niet onbeheerd achter en schakel het meet-
gereedschap na gebruik uit. Andere personen
kunnen door de laserstraal verblind worden.
Functies
Na het inschakelen bevindt het meetgereed-
schap zich in de snijlijnfunctie met automatisch
waterpassen.
Als de functie van het meetgereedschap wilt
veranderen, drukt u zolang op de functietoets
„Mode” 8 tot de gewenste functie door het
branden van de bijbehorende functie-indicatie
10 wordt weergegeven.
U kunt kiezen uit de volgende functies:
Alle drie functies kunt u met of zonder automa-
tisch waterpassen kiezen.
Automatisch waterpassen
Werkzaamheden met automatisch waterpassen
(zie afbeeldingen F–G)
Tijdens werkzaamheden met automatisch wa-
terpassen mag de indicatie voor automatisch
waterpassen 11 niet verlicht zijn. Schakel indien
nodig door het indrukken van de toets „Lock” 7
het automatisch waterpassen weer in, zodat de
indicatie 11 uit gaat.
Plaats het meetgereedschap op een rechte en
stabiele ondergrond of bevestig het op de hou-
der 12 of het statief 17.
Door het automatisch waterpassen worden on-
effenheden binnen het zelfwaterpasbereik van
±4° automatisch gecompenseerd. Het water-
passen is afgesloten zodra de laserlijnen niet
meer bewegen.
Als automatisch waterpassen niet mogelijk is,
bijvoorbeeld omdat het oppervlak waarop het
meetgereedschap staat meer dan 4° van de
waterpaslijn afwijkt, brandt de waterpaswaar-
schuwing 9 rood en wordt de laser automatisch
uitgeschakeld. Stel in dit geval het meetgereed-
schap horizontaal op en wacht het zelfwaterpas-
sen af. Zodra het meetgereedschap zich weer
binnen het zelfwaterpasbereik van ±4° bevindt,
brandt de waterpaswaarschuwing 9 en wordt de
laser ingeschakeld.
Buiten het zelfwaterpasbereik van ±4° is werken
met de functie automatisch waterpassen niet
mogelijk. Anders kan niet worden gewaarborgd
dat de laserlijnen haaks op elkaar verlopen.
Bij trillingen of veranderingen van plaats tijdens
het gebruik wordt het meetgereedschap auto-
matisch opnieuw gewaterpast. Controleer na
opnieuw waterpassen de stand van de horizon-
tale en verticale laserlijn in relatie tot de referen-
tiepunten om fouten te voorkomen.
Indicatie Functie
Snijlijnfunctie (zie afbeeldingen A,
B en E): Het meetgereedschap
brengt een horizontaal laservlak
(360° rondlopende laserlijn) en
een verticale laserlijn voort.
Horizontale functie
(zie afbeelding C): Het meetge-
reedschap brengt een horizontaal
laservlak voort.
Verticale functie
(zie afbeelding D): Het meetge-
reedschap brengt een verticale
laserlijn voort.
OBJ_BUCH-979-002.book Page 41 Wednesday, December 9, 2009 12:50 PM
Pagina: 41
42 | Nederlands
1 609 929 T98 | (9.12.09) Bosch Power Tools
Werkzaamheden zonder automatisch water-
passen (zie afbeelding E)
Druk voor werkzaamheden zonder automatisch
waterpassen op de toets „Lock” 7. Als automa-
tisch waterpassen uitgeschakeld is, is de indica-
tie 11 rood verlicht.
Als automatisch waterpassen uitgeschakeld is,
kunt u het meetgereedschap in uw hand houden
of op een schuine ondergrond plaatsen. In de
snijlijnfunctie verlopen de twee laserlijnen niet
meer noodzakelijk loodrecht op elkaar.
Tips voor de werkzaamheden
f Gebruik altijd alleen het midden van de
laserlijn voor het markeren. De breedte van
de laserlijn verandert met de afstand.
Werkzaamheden met het statief
Een statief 17 biedt een stabiele, in hoogte in-
stelbare meetondergrond. Plaats het meetge-
reedschap met de statiefopname 3 op de
1/4"-schroefdraad van het statief 17 of een in de
handel verkrijgbaar fotostatief en schroef het
met de vastzetschroef van het statief vast.
Stel het statief grof af voordat u het meetge-
reedschap inschakelt.
Bevestigen met de universele houder (toebe-
horen) (zie afbeeldingen H–K)
Met de universele houder 12 kunt u het meetge-
reedschap op verticale oppervlakken bevesti-
gen. De universele houder is eveneens geschikt
als vloerstatief en vergemakkelijkt de hoogteaf-
stelling van het meetgereedschap.
Klap de opnameplaat 14 van de houder 12 zoals
in de afbeelding getoond omhoog (a), zodat de
plaat in deze stand vastklikt. Draai de opname-
plaat met de draaiknop 13 op de gewenste
hoogte naar beneden (b).
Voor het gebruik als wandhouder bevestigt u de
universele houder 12 met opengeklapte opname-
plaat zo veel mogelijk verticaal op een muur. Be-
vestig de opnameplaat stevig, bijvoorbeeld met
twee bevestigingsschroeven (in de handel ver-
krijgbaar), zodat de plaat niet kan wegglijden.
Voor gebruik van de houder als tafelstatief klapt
u de voetplaat 15 open, zodat deze parallel aan
de opnameplaat staat (c).
Draai de 1/4"-schroef 16 van de muurhouder in
de statiefopname 3 van het meetgereedschap.
Stel de universele houder 12 grof af voordat u
het meetgereedschap inschakelt.
Als u de houder 12 wilt samenklappen, duwt u
de voetplaat 15 tegen het achterstuk. Draai de
opnameplaat 14 met de draaiknop 13 in de
hoogste stand. Druk de opnameplaat vervolgens
naar beneden tegen het achterstuk.
Laserbril (toebehoren)
De laserbril filtert het omgevingslicht uit. Daar-
door lijkt het rode licht van de laser voor het oog
helderder.
f Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril.
De laserbril dient voor het beter herkennen
van de laserstraal, maar biedt geen bescher-
ming tegen de laserstralen.
f Gebruik de laserbril niet als zonnebril en
niet in het verkeer. De laserbril biedt geen
volledige bescherming tegen ultravioletstra-
len en vermindert de waarneming van kleuren.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Bewaar en transporteer het meetgereedschap
alleen in het meegeleverde beschermetui.
Houd het meetgereedschap altijd schoon.
Dompel het meetgereedschap niet in water of
andere vloeistoffen.
Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek.
Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.
Reinig in het bijzonder de opening van de laser
regelmatig en let daarbij op pluizen.
Mocht het meetgereedschap ondanks zorgvuldi-
ge fabricage- en testmethoden toch defect ra-
ken, dient de reparatie te worden uitgevoerd
door een erkende klantenservice voor Bosch
elektrische gereedschappen. Open het meetge-
reedschap niet.
OBJ_BUCH-979-002.book Page 42 Wednesday, December 9, 2009 12:50 PM
Pagina: 42
Nederlands | 43
Bosch Power Tools 1 609 929 T98 | (9.12.09)
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het meetgereedschap.
Verzend het meetgereedschap in het bescher-
metui 18 in het geval van een reparatie.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Meetgereedschappen, toebehoren en verpak-
kingen dienen op een voor het milieu verant-
woorde manier te worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi meetgereedschappen niet
bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in na-
tionaal recht moeten niet meer bruikbare meet-
gereedschappen apart worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze wor-
den hergebruikt.
Accu’s en batterijen:
Gooi accu’s of batterijen niet bij het huisvuil en
evenmin in het vuur of het water. Accu’s en bat-
terijen moeten worden ingezameld, gerecycled
of op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden afgevoerd.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of
versleten accu’s en batterijen worden gerecy-
cled.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-979-002.book Page 43 Wednesday, December 9, 2009 12:50 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PLL 360.

Stel een vraag over de Bosch PLL 360

Heb je een vraag over de Bosch PLL 360 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PLL 360. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PLL 360 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.