Bosch PKS 55 A handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PKS 55 A. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: PKS 55 A
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 74
Nederlands | 75
Bosch Power Tools 1 609 929 S13 | (28.1.09)
nl
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische gereedschappen
Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften
voor toekomstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
„elektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zon-
der netsnoer).
1) Veiligheid van de werkomgeving
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrische gereedschap
niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen,
brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen ver-
oorzaken vonken die het stof of de dam-
pen tot ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tij-
dens het gebruik van het elektrische ge-
reedschap uit de buurt. Wanneer u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrische
gereedschap moet in het stopcontact
passen. De stekker mag in geen geval
worden veranderd. Gebruik geen adap-
terstekkers in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen. Onveran-
derde stekkers en passende stopcontac-
ten beperken het risico van een elektri-
sche schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risi-
co door een elektrische schok wanneer
uw lichaam geaard is.
c) Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van
water in het elektrische gereedschap ver-
groot het risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende gereedschapde-
len. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektri-
sche schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen ver-
lengkabels te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis ge-
schikte verlengkabel beperkt het risico
van een elektrische schok.
f) Als het gebruik van het elektrische ge-
reedschap in een vochtige omgeving on-
vermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.
3) Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik
geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een mo-
ment van onoplettendheid bij het gebruik
van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-841-004.book Page 75 Wednesday, January 28, 2009 11:24 AM
Pagina: 75
76 | Nederlands
1 609 929 S13 | (28.1.09) Bosch Power Tools
b) Draag persoonlijke beschermende uit-
rusting. Draag altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van persoonlijke beschermen-
de uitrusting zoals een stofmasker, slip-
vaste werkschoenen, een veiligheidshelm
of gehoorbescherming, afhankelijk van de
aard en het gebruik van het elektrische ge-
reedschap, vermindert het risico van ver-
wondingen.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Con-
troleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap op-
pakt of draagt. Wanneer u bij het dragen
van het elektrische gereedschap uw vin-
ger aan de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het elektri-
sche gereedschap inschakelt. Een instel-
gereedschap of sleutel in een draaiend
deel van het gereedschap kan tot verwon-
dingen leiden.
e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-
houding. Zorg ervoor dat u stevig staat
en steeds in evenwicht blijft. Daardoor
kunt u het elektrische gereedschap in on-
verwachte situaties beter onder controle
houden.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd ha-
ren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangen-
de kleding, lange haren en sieraden kun-
nen door bewegende delen worden mee-
genomen.
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemon-
teerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist wor-
den gebruikt. Het gebruik van een stofaf-
zuiging beperkt het gevaar door stof.
4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig ge-
bruik van elektrische gereedschappen
a) Overbelast het gereedschap niet. Ge-
bruik voor uw werkzaamheden het daar-
voor bestemde elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereed-
schap werkt u beter en veiliger binnen het
aangegeven capaciteitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elek-
trisch gereedschap dat niet meer kan wor-
den in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt,
toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voor-
komt onbedoeld starten van het elektri-
sche gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische ge-
reedschappen buiten bereik van kinde-
ren. Laat het gereedschap niet gebrui-
ken door personen die er niet mee
vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Elektrische gereed-
schappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden ge-
bruikt.
e) Verzorg het elektrische gereedschap
zorgvuldig. Controleer of bewegende de-
len van het gereedschap correct functio-
neren en niet vastklemmen en of onder-
delen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische
gereedschap nadelig wordt beïnvloed.
Laat deze beschadigde onderdelen voor
het gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhou-
den elektrische gereedschappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhou-
den snijdende inzetgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
OBJ_BUCH-841-004.book Page 76 Wednesday, January 28, 2009 11:24 AM
Pagina: 76
Nederlands | 77
Bosch Power Tools 1 609 929 S13 | (28.1.09)
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebe-
horen, inzetgereedschappen en dergelij-
ke volgens deze aanwijzingen. Let daar-
bij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het ge-
bruik van elektrische gereedschappen
voor andere dan de voorziene toepassin-
gen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5) Service
a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vak-
kundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het ge-
reedschap in stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor cirkelza-
gen
f GEVAAR: Houd uw handen uit de buurt van
de zaagomgeving en het zaagblad. Houd met
uw andere hand de extra handgreep of het
motorhuis vast. Als u de zaagmachine met
beide handen vasthoudt, kunnen uw handen
niet door het zaagblad verwond worden.
f Grijp niet onder het werkstuk. De be-
schermkap kan u onder het werkstuk niet te-
gen het zaagblad beschermen.
f Pas de zaagdiepte aan de dikte van het
werkstuk aan. Er dient minder dan een volle-
dige tandhoogte onder het werkstuk zicht-
baar te zijn.
f Houdt het te zagen werkstuk nooit in uw
hand of op uw been vast. Zet het werkstuk
in een stabiele opname vast. Het is belang-
rijk om het werkstuk goed te bevestigen, om
het gevaar van contact met het lichaam, vast-
klemmen van het zaagblad of verlies van de
controle te minimaliseren.
f Houd het elektrische gereedschap alleen
vast aan de geïsoleerde greepvlakken als u
werkzaamheden uitvoert waarbij het inzet-
gereedschap verborgen stroomleidingen of
de eigen netkabel kan raken. Contact met
een onder spanning staande leiding zet ook
de metalen delen van het elektrische gereed-
schap onder spanning en leidt tot een elektri-
sche schok.
f Gebruik bij het schulpen altijd een aanslag
of een rechte randgeleiding. Dit verbetert de
zaagnauwkeurigheid en verkleint de moge-
lijkheid dat het zaagblad vastklemt.
f Gebruik altijd zaagbladen met de juiste
maat en met een passende vorm van het op-
nameboorgat (bijv. stervormig of rond).
Zaagbladen die niet bij de montagedelen van
de zaagmachine passen, lopen niet rond en
leiden tot het verliezen van de controle.
f Gebruik nooit beschadigde of verkeerde on-
derlegringen of schroeven voor het zaag-
blad. De onderlegringen en schroeven voor
het zaagblad zijn speciaal geconstrueerd
voor deze zaagmachine, voor optimaal ver-
mogen en optimale bedrijfszekerheid.
f Oorzaken en voorkoming van een terugslag:
– Een terugslag is de plotselinge reactie als
gevolg van een vasthakend, vastklemmend of
verkeerd gericht zaagblad. Deze reactie leidt
ertoe dat een ongecontroleerde zaagmachi-
ne uit het werkstuk omhoogkomt en in de
richting van de bedienende persoon be-
weegt.
– Als het zaagblad in de zich sluitende zaag-
groef vasthaakt of vastklemt, wordt het ge-
blokkeerd en slaat de motorkracht de zaag-
machine in de richting van de bedienende
persoon terug.
– Als het zaagblad in de zaagopening wordt
gedraaid of verkeerd wordt gericht, kunnen
de tanden van de achterste zaagbladrand in
het oppervlak van het werkstuk vasthaken,
waardoor het zaagblad uit de zaagopening
beweegt en achteruitspringt in de richting
van de bedienende persoon.
Een terugslag is het gevolg van het verkeerd
gebruik of onjuiste gebruiksomstandigheden
van de zaagmachine. Terugslag kan worden
voorkomen door geschikte voorzorgsmaatre-
gelen, zoals hieronder beschreven.
OBJ_BUCH-841-004.book Page 77 Wednesday, January 28, 2009 11:24 AM
Pagina: 77
78 | Nederlands
1 609 929 S13 | (28.1.09) Bosch Power Tools
f Houd de zaagmachine met beide handen
vast en breng uw armen in een stand waarin
u de terugslagkrachten kunt opvangen. Blijf
altijd opzij van het zaagblad en breng het
zaagblad nooit op één lijn met uw lichaam.
Bij een terugslag kan de zaagmachine naar
achteren springen. De bedienende persoon
kan de terugslagkrachten echter door ge-
schikte voorzorgsmaatregelen beheersen.
f Als het zaagblad vastklemt of als u de werk-
zaamheden onderbreekt, schakelt u de
zaagmachine uit en houdt u deze rustig in
het werkstuk totdat het zaagblad tot stil-
stand is gekomen. Probeer nooit om de
zaagmachine uit het werkstuk te verwijde-
ren of de machine achteruit te trekken zo-
lang het zaagblad beweegt. Anders kan er
een terugslag optreden. Stel de oorzaak van
het vastklemmen van het zaagblad vast en
maak deze ongedaan.
f Als u een zaagmachine die in het werkstuk
steekt weer wilt starten, centreert u het
zaagblad in de zaaggroef en controleert u of
de zaagtanden niet in het werkstuk zijn
vastgehaakt. Als het zaagblad vastklemt, kan
het uit het werkstuk bewegen of een terug-
slag veroorzaken wanneer de zaagmachine
opnieuw wordt gestart.
f Ondersteun grote platen om het risico van
een terugslag door een vastklemmend zaag-
blad te verminderen. Grote platen kunnen
onder hun eigen gewicht doorbuigen. Platen
moeten aan beide zijden worden onder-
steund, zowel in de buurt van de zaagope-
ning als aan de rand.
f Gebruik geen stompe of beschadigde zaag-
bladen. Zaagbladen met stompe of verkeerd
gerichte tanden veroorzaken door een te
nauwe zaagopening een verhoogde wrijving,
vastklemmen van het zaagblad of terugslag.
f Draai voor het begin van de zaagwerkzaam-
heden de instellingen voor de zaagdiepte en
de zaaghoek vast. Als de instellingen tijdens
het zagen veranderen, kan het zaagblad vast-
klemmen en kan er een terugslag optreden.
f Wees bijzonder voorzichtig bij „invallend
zagen” in bestaande muren of andere plaat-
sen zonder voldoende zicht. Het invallende
zaagblad kan bij het zagen in niet-zichtbare
voorwerpen blokkeren en een terugslag ver-
oorzaken.
f Controleer voor elk gebruik of de onderste
beschermkap correct sluit. Gebruik de
zaagmachine niet als de onderste be-
schermkap niet vrij kan bewegen en niet on-
middellijk sluit. Klem of bind de onderste
beschermkap nooit in de geopende stand
vast. Als de zaagmachine op de vloer valt,
kan de onderste beschermkap verbogen wor-
den. Open de beschermkap met de terug-
trekhendel en controleer dat de kap vrij be-
weegt en dat deze bij alle zaaghoeken en
zaagdiepten het zaagblad of andere delen
niet aanraakt.
f Controleer de functie van de veer voor de
onderste beschermkap. Als de onderste be-
schermkap en de veer niet correct werken,
dient u de zaagmachine te laten repareren
voordat u deze gebruikt. Beschadigde de-
len, plakkende aanslag of ophoping van spa-
nen laten de onderste beschermkap ver-
traagd werken.
f Open de onderste beschermkap alleen met
de hand bij bijzondere zaagwerkzaamhe-
den, zoals invallend zagen en haaks zagen.
Open de onderste beschermkap met de te-
rugtrekhendel en laat deze los zodra het
zaagblad in het werkstuk is ingevallen. Bij
alle andere zaagwerkzaamheden moet de on-
derste beschermkap automatisch werken.
f Leg de zaagmachine niet op de werkbank of
op de vloer zonder dat de onderste be-
schermkap het zaagblad bedekt. Een onbe-
schermd uitlopend zaagblad beweegt de
zaagmachine tegen de zaagrichting en zaagt
wat er in de weg komt. Let op de uitlooptijd
van de zaagmachine.
f Grijp niet met uw handen in de spaanaf-
voer. U kunt zich aan ronddraaiende delen
verwonden.
f Werk met de zaagmachine niet boven uw
hoofd. Zo heeft u geen voldoende controle
over het elektrische gereedschap.
OBJ_BUCH-841-004.book Page 78 Wednesday, January 28, 2009 11:24 AM
Pagina: 78
Nederlands | 79
Bosch Power Tools 1 609 929 S13 | (28.1.09)
f Gebruik een geschikt detectieapparaat om
verborgen stroom-, gas- of waterleidingen
op te sporen of raadpleeg het plaatselijke
energie- of waterleidingbedrijf. Contact met
elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van
een gasleiding kan tot een explosie leiden.
Breuk van een waterleiding veroorzaakt ma-
teriële schade en kan een elektrische schok
veroorzaken.
f Gebruik het elektrische gereedschap niet
stationair. Het is niet geconstrueerd voor ge-
bruik met een zaagtafel.
f Gebruik geen zaagbladen van HSS-staal.
Dergelijke zaagbladen kunnen gemakkelijk
breken.
f Zaag geen ijzermetaal. Gloeiende spanen
kunnen de stofafzuiging doen ontbranden.
f Houd het elektrische gereedschap tijdens
de werkzaamheden stevig met beide han-
den vast en zorg ervoor dat u stevig staat.
Het elektrische gereedschap wordt met twee
handen veiliger geleid.
f Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzie-
ningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u
met uw hand kunt doen.
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot
stilstand is gekomen voordat u het neerlegt.
Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit
kan tot het verlies van de controle over het
elektrische gereedschap leiden.
f Gebruik het elektrische gereedschap niet
met een beschadigde kabel. Raak de be-
schadigde kabel niet aan en trek de stekker
uit het stopcontact als de kabel tijdens de
werkzaamheden wordt beschadigd. Bescha-
digde kabels vergroten het risico van een
elektrische schok.
Functiebeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de
waarschuwingen en voorschriften
niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor
het met een vaste steun en een recht verlopen-
de zaaglijn schulpen, afkorten en verstek zagen
in hout. Met geschikte zaagbladen kunnen ook
dunne non-ferrometalen worden gezaagd, bij-
voorbeeld profielen.
Het bewerken van ijzermetaal is niet toegestaan.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van het elektrische gereedschap op
de pagina met afbeeldingen.
1 Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar
2 Aan/uit-schakelaar
3 Extra handgreep
4 Blokkeerknop uitgaande as
5 Schaalverdeling verstekhoek
6 Inbussleutel
7 Vleugelschroef voor vooraf instelbare ver-
stekhoek
8 Vleugelschroef voor parallelgeleider
9 Kijkvenster voor zaaglijn „CutControl”
(PKS 55 A/PKS 66 A/PKS 66 AF)
10 Parallelgeleider
11 Pendelbeschermkap
12 Voetplaat
13 Verstelhendel voor pendelbeschermkap
14 Vleugelschroef voor vooraf instelbare ver-
stekhoek
15 Beschermkap
16 Spaanafvoer
17 Spanschroef met ring
18 Spanflens
19 Cirkelzaagblad*
20 Opnameflens
OBJ_BUCH-841-004.book Page 79 Wednesday, January 28, 2009 11:24 AM
Pagina: 79
80 | Nederlands
1 609 929 S13 | (28.1.09) Bosch Power Tools
21 Uitgaande as
22 Afzuigslang*
23 Omkeerbuis voor spanen
24 Stof- en spanenbox*
25 Schuif voor stof- en spanenbox
26 Spanhendel voor vooraf instelbare zaag-
diepte
27 Zaagdiepteschaalverdeling
28 Zaagmarkering 45°
29 Zaagmarkering 0°
30 Lijmklem*
31 Geleidingsrail*
32 Toets voor vergrendeling geleidingsrail
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren
vindt u in ons toebehorenprogramma.
Technische gegevens
Cirkelzaag PKS 55 PKS 55 A PKS 66 A
PKS 66 AF*
Zaaknummer 3 603 E00 0.. 3 603 E01 0.. 3 603 E02 0..
Opgenomen vermogen W 1200 1200 1600
Onbelast toerental min-1
5600 5600 5000
Max. zaagdiepte
– bij verstekhoek 0°
– bij verstekhoek 45°
mm
mm
55
38
55
38
66
48
Blokkering uitgaande as z z z
CutControl – z z
Stof- en spanenbox – z z
Afmetingen voetplaat mm 288 x 153 288 x 153 327 x 160
Max. zaagbladdiameter mm 160 160 190
Min. zaagbladdiameter mm 150 150 184
Max. zaagbladdikte mm 1,8 1,8 1,8
Opnameboorgat mm 20 20 30
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,9 3,9 5,4
Isolatieklasse / II / II / II
Gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230/240 V. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uit-
voeringen kunnen deze gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige
elektrische gereedschappen kunnen afwijken.
PKS 66 A/PKS 66 AF: Inschakeling veroorzaakt een kortdurende spanningsdaling. Bij ongunstige voorwaarden van
het stroomnet kunnen nadelige gevolgen voor andere machines of apparaten optreden. Bij netimpedanties kleiner
dan 0,36 ohm worden geen storingen verwacht.
* PKS 66 AF met geleidingsrail
OBJ_BUCH-841-004.book Page 80 Wednesday, January 28, 2009 11:24 AM
Pagina: 80
Nederlands | 81
Bosch Power Tools 1 609 929 S13 | (28.1.09)
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereed-
schap bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
101 dB(A); geluidsvermogenniveau 112 dB(A).
Onzekerheid K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Trillingsemissiewaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
trillingsemissiewaarde ah =4,0 m/s2
, onzeker-
heid K =1,5 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde tril-
lingsniveau is gemeten met een volgens
EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt om elektrische gereedschap-
pen met elkaar te vergelijken. Het is ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de
trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de
voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Als echter het elektrische gereed-
schap wordt gebruikt voor andere toepassin-
gen, met afwijkende inzetgereedschappen of
onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitgescha-
keld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de
trillingsbelasting gedurende de gehele arbeids-
periode duidelijk verminderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter be-
scherming van de bediener tegen het effect van
trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische
gereedschappen en inzetgereedschappen,
warm houden van de handen, organisatie van
het arbeidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder „Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60745 volgens de
bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG,
98/37/EG (tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (van-
af 29-12-2009).
Technisch dossier bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
24.09.2008
Montage
Cirkelzaagblad inzetten of vervangen
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
f Draag werkhandschoenen bij de montage
van het zaagblad. Bij het aanraken van het
zaagblad bestaat verwondingsgevaar.
f Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan
de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven
eisen.
f Gebruik in geen geval slijpschijven als in-
zetgereedschap.
Zaagblad kiezen
Een overzicht van geadviseerde zaagbladen
vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwij-
zing.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-841-004.book Page 81 Wednesday, January 28, 2009 11:24 AM
Pagina: 81
82 | Nederlands
1 609 929 S13 | (28.1.09) Bosch Power Tools
Zaagblad demonteren (zie afbeelding A)
Leg het elektrische gereedschap voor het wisse-
len van toebehoren bij voorkeur op de voorzijde
van het motorhuis.
– Druk op de asblokkeerknop 4 en houd deze
ingedrukt.
f Bedien de asblokkeerknop 4 alleen als de
uitgaande as stilstaat. Anders kan het elek-
trische gereedschap beschadigd raken.
– Draai met de inbussleutel 6 de spanschroef
17 in draairichting n naar buiten.
– Draai de pendelbeschermkap 11 terug en
houd deze vast.
– Neem de spanflens 18 en het zaagblad 19 van
de uitgaande as 21.
Zaagblad monteren (zie afbeelding A)
Leg het elektrische gereedschap voor het wisse-
len van toebehoren bij voorkeur op de voorzijde
van het motorhuis.
– Reinig het zaagblad 19 en alle te monteren
spandelen.
– Draai de pendelbeschermkap 11 terug en
houd deze vast.
– Zet het zaagblad 19 op de opnameflens 20.
De zaagrichting van de tanden (pijlrichting
op het zaagblad) en draairichtingspijl op de
beschermkap 15 moeten overeenkomen.
– Breng de spanflens 18 aan en draai de span-
schroef 17 in draairichtng o in. Let op de
juiste inbouwpositie van opnameflens 20 en
spanflens 18.
– Druk op de asblokkeerknop 4 en houd deze
ingedrukt.
– Draai met de inbussleutel 6 de spanschroef
17 in draairichting o vast. Het aandraaimo-
ment moet 6–9 Nm bedragen, dat komt over-
een met handvast plus een ¼ omwenteling.
Afzuiging van stof en spanen
(zie afbeeldingen B–E)
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
f Stof van materialen zoals loodhoudende verf,
enkele houtsoorten, mineralen en metaal
kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn.
Aanraking of inademing van stof kan leiden
tot allergische reacties en/of ziekten van de
ademwegen van de gebruiker of personen
die zich in de omgeving bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van ei-
ken- en beukenhout, gelden als kankerver-
wekkend, in het bijzonder in combinatie met
toevoegingsstoffen voor houtbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen).
Asbesthoudend materiaal mag alleen door
bepaalde vakmensen worden bewerkt.
– Gebruik indien mogelijk een stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de
werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmas-
ker met filterklasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften
voor de te bewerken materialen in acht.
Opmerking: Gebruik bij het zagen altijd de om-
keerbuis 23 of de stof- en spanenbox 24 om niet
door rondvliegende spanen geraakt te worden.
De omkeerbuis 23 kan met of zonder aangeslo-
ten stof- en spanenafzuiging worden gebruikt.
Draai de omkeerbuis 23 afhankelijk van de toe-
passing zodanig dat u niet door de spanen ge-
raakt wordt en steek de omkeerbuis stevig in de
spaanafvoer 16.
Externe afzuiging (zie afbeelding B)
Steek een afzuigslang 22 (toebehoren) op de
spaanafvoer 16. Verbind de afzuigslang 22 met
een stofzuiger (toebehoren). Een overzicht van
aansluitingen op verschillende stofzuigers vindt
u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.
Het elektrische gereedshcap kan rechtstreeks
worden aangesloten op het stopcontact van een
Bosch-allroundzuiger met afstandsbediening.
Deze wordt bij het inschakelen van het elektri-
sche gereedschap automatisch gestart.
De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te be-
werken materiaal.
Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid
bijzonder gevaarlijk, kankerverwekkend of
droog stof een speciale zuiger.
OBJ_BUCH-841-004.book Page 82 Wednesday, January 28, 2009 11:24 AM
Pagina: 82
Nederlands | 83
Bosch Power Tools 1 609 929 S13 | (28.1.09)
Eigen afzuiging (se billede C–E)
De stof- en spanenbox 24 kan voor kleine werk-
zaamheden met gesloten schuif 25 worden ge-
bruikt. Bij grotere werkzaamheden dient u de
schuif 25 open te laten, zodat de spanen naar
buiten kunnen vallen.
Steek de stof- en spanenbox 24 stevig in de
spaanafvoer 16.
Maak de stof- en spanenbox 24 op tijd leeg, zo-
dat de efficiënte werking bewaard blijft.
Als u de stof- en spanenbox 24 leeg wilt maken,
trekt u deze van de spaanafvoer 16 los. Duw de
schuif 25 omhoog, draai de stof- en spanenbox
24 opzij en maak deze leeg.
Reinig het aansluitstuk van de stof- en spanen-
box 24 vóór het vaststeken.
Gebruik
Functies
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
Zaagdiepte instellen (zie afbeelding F)
f Pas de zaagdiepte aan de dikte van het
werkstuk aan. Er dient minder dan een volle-
dige tandhoogte onder het werkstuk zicht-
baar te zijn.
Maak de spanhendel 26 los. Voor een kleinere
zaagdiepte trekt u de zaag van de voetplaat 12
weg, voor een grotere zaagdiepte duwt u de
zaag naar de voetplaat 12 toe. Stel de gewenste
maat op de zaagdiepteschaalverdeling in. Draai
de spanhendel 26 weer vast.
Verstekhoek instellen
Draai de vleugelschroeven 7 en 14 los. Draai de
zaag opzij. Stel de gewenste maat op de schaal-
verdeling 5 in. Draai de vleugelschroeven 7 en
14 weer vast.
Opmerking: Bij het verstekzagen is de zaagdiep-
te kleiner dan de op de zaagdiepteschaalverde-
ling 27 aangeven waarde.
Zaagmarkeringen (zie afbeelding G)
(PKS 55 A/PKS 66 A/PKS 66 AF)
Het naar voren toe uitklapbare kijkvenster „Cut-
Control” 9 dient voor de nauwkeurige geleiding
van de cirkelzaag langs de op het werkstuk aan-
gebrachte zaaglijn. Het kijkvenster „CutControl”
9 heeft een markering voor haaks zagen en voor
zagen op 45°.
De zaagmarkering 0° (29) geeft de stand van het
zaagblad bij haaks zagen aan. De zaagmarkering
45° (28) geeft de stand van het zaagblad bij het
zagen onder een hoek van 45° aan.
Zet de cirkelzaag zoals in de afbeelding aange-
geven tegen het werkstuk om maatzuiver te za-
gen. U kunt het best eerst proefzagen.
Zaagmarkeringen (PKS 55)
De zaagmarkering 0° (29) geeft de stand van het
zaagblad bij haaks zagen aan. De zaagmarkering
45° (28) geeft de stand van het zaagblad bij het
zagen onder een hoek van 45° aan.
Zet de cirkelzaag zoals in de afbeelding aange-
geven tegen het werkstuk om maatzuiver te za-
gen. U kunt het best eerst proefzagen.
29
28
OBJ_BUCH-841-004.book Page 83 Wednesday, January 28, 2009 11:24 AM
Pagina: 83
84 | Nederlands
1 609 929 S13 | (28.1.09) Bosch Power Tools
Ingebruikneming
f Let op de netspanning! De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de ge-
gevens op het typeplaatje van het elektri-
sche gereedschap. Met 230 V aangeduide
elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
In- en uitschakelen
Als u het elektrische gereedschap wilt inschake-
len bedient u eerst de inschakelblokkering 1 en
drukt u vervolgens de aan/uit-schakelaar 2 in en
houdt u deze ingedrukt.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitscha-
kelen laat u de aan-/uitschakelaar 2 los.
Opmerking: Om veiligheidsredenen kan de
aan-/uitschakelaar 2 van de machine niet wor-
den vergrendeld, maar moet deze tijdens het
gebruik voortdurend ingedrukt blijven.
Tips voor de werkzaamheden
Bescherm de zaagbladen tegen schokken en
stoten.
Geleid het elektrische gereedschap gelijkmatig
en licht duwend in de zaagrichting. Te sterk du-
wen vermindert de levensduur van de inzetge-
reedschappen aanzienlijk en kan het elektrische
gereedschap schaden.
De zaagcapaciteit en de zaagkwaliteit zijn in be-
langrijke mate afhankelijk van de toestand en de
tandvorm van het zaagblad. Gebruik daarom al-
leen scherpe en voor het te bewerken materiaal
geschikte zaagbladen.
Hout zagen
De juiste keuze van het zaagblad is afhankelijk
van de houtsoort en houtkwaliteit en van de
vraag of er moet worden geschulpt of afgekort.
Bij het in de lengte zagen van vurenhout ont-
staan lange, spiraalvormige spanen.
Beuken- en eikenhoutstof is bijzonder gevaarlijk
voor de gezondheid. Werk daarom alleen met
stofafzuiging.
Zagen met parallelgeleider (zie afbeelding H)
Met de parallelgeleider 10 kunt u nauwkeurig za-
gen langs een werkstukrand en stroken op de-
zelfde maat zagen.
Draai de vleugelschroef 8 los en schuif de
schaalverdeling van de parallelgeleider 10 door
de geleiding in de voetplaat 12. Stel de gewens-
te zaagbreedte als schaalverdelingswaarde bij
de desbetreffende zaagmarkering 29 of 28 in,
zie het gedeelte „Zaagmarkeringen”. Draai de
vleugelschroef 8 weer vast.
Zagen met hulpgeleider (zie afbeelding I)
Voor het bewerken van grote werkstukken of het
zagen van rechte randen kunt u een plank of een
plint als hulpgeleider op het werkstuk bevesti-
gen en de cirkelzaag met de voetplaat langs de
hulpgeleider bewegen.
Zagen met geleidingsrail
(zie afbeeldingen J – L)
Met de geleidingsrail 31 kunt u in een rechte lijn
zagen.
De hechtlaag voorkomt wegglijden van de gelei-
dingsrail en beschermt het werkstukoppervlak.
De geleidingsrail 31 kan verlengd worden. Draai
daarvoor de geleidingsrail 31 180° en steek de
beide geleidingsrails 31 vast. Druk op de knop
32 om te vergrendelen. Voor de demontage
drukt u op de toets 32 aan de andere zijde en
trekt u de geleidingsrails 31 uit elkaar.
De geleidingsrail 31 heeft aan de bovenzijde
twee markeringen. De zijde met de markering
„90°” gebruikt u voor haaks zagen, de zijde met
de markering „45°” gebruikt u voor het zagen
van verstek onder ander hoeken.
De rubber rand langs de geleidingsrail biedt bij
het zagen onder een hoek van 90° en 45° een
antisplinterbeveiliging die bij het zagen van
houtmaterialen uitsplinteren van het oppervlak
voorkomt.
De rubber lip wordt bij de eerste keer zagen aan
uw cirkelzaag aangepast en wordt daarbij iets
afgezaagd.
Opmerking: De geleidingsrail 31 moet aan de
aan te zagen kant van het werkstuk altijd vlak te-
gen het werkstuk liggen en mag niet uitsteken.
OBJ_BUCH-841-004.book Page 84 Wednesday, January 28, 2009 11:24 AM
Pagina: 84
Nederlands | 85
Bosch Power Tools 1 609 929 S13 | (28.1.09)
Als de geleidingsrail 31 aan het einde van het
werkstuk uitsteekt, mag u de de cirkelzaag niet
op de geleidingsrail 31 laten staan zonder de cir-
kelzaag vast te houden. De geleidingsrail 31 is
van kunststof en draagt de cirkelzaag niet.
Bevestig de geleidingsrail 31 met de speciale
lijmklemmen 30 op het werkstuk. Let erop dat
de welving aan de binnenzijde van de lijmklem
30 in de bijbehorende uitsparing van de gelei-
dingsrail 31 zit.
Schakel het elektrische gereedschap in en ge-
leid het gelijkmatig en licht duwend in de
zaagrichting.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
f Houd het elektrische gereedschap en de
ventilatieopeningen altijd schoon om goed
en veilig te werken.
De pendelbeschermkap moet altijd vrij kunnen
bewegen en vanzelf kunnen sluiten. Houd daar-
om de omgeving rond de pendelbeschermkap
altijd schoon. Verwijder stof en spanen door uit-
blazen met perslucht of met een kwast.
Zaagbladen zonder bekledingslaag kunnen door
middel van een dunne laag zuurvrije olie worden
beschermd tegen roestaanslag. Verwijder de
olie weer voor het zagen, omdat het hout anders
vlekken krijgt.
Hars- of lijmresten op het zaagblad schaden de
zaagkwaliteit. Reinig daarom zaagbladen met-
een na het gebruik.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks
zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch de-
fect raken, dient de reparatie te worden uitge-
voerd door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het elektrische gereedschap.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en
verpakkingen moeten op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in na-
tionaal recht moeten niet meer bruikbare elek-
trische gereedschappen apart worden ingeza-
meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-841-004.book Page 85 Wednesday, January 28, 2009 11:24 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PKS 55 A.

Stel een vraag over de Bosch PKS 55 A

Heb je een vraag over de Bosch PKS 55 A en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PKS 55 A. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PKS 55 A zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.