Bosch PHO 3100 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PHO 3100. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Schaafmachine
  • Model/naam: PHO 3100
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 51
2 609 140 473 | (27.8.07) Bosch Power Tools
52 | Nederlands
nl
Algemene veiligheidswaarschu-
wingen voor elektrische ge-
reedschappen
Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en alle
voorschriften. Als de waarschuwingen en voor-
schriften niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot ge-
volg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften
voor toekomstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
„elektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zon-
der netsnoer).
1) Veiligheid van de werkomgeving
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrische gereedschap
niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen,
brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen ver-
oorzaken vonken die het stof of de dampen
tot ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tij-
dens het gebruik van het elektrische ge-
reedschap uit de buurt. Wanneer u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrische ge-
reedschap moet in het stopcontact pas-
sen. De stekker mag in geen geval worden
veranderd. Gebruik geen adapterstek-
kers in combinatie met geaarde elektri-
sche gereedschappen. Onveranderde
stekkers en passende stopcontacten be-
perken het risico van een elektrische
schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en koel-
kasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw
lichaam geaard is.
c) Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van wa-
ter in het elektrische gereedschap vergroot
het risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker uit
het stopcontact te trekken. Houd de kabel
uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen
en bewegende gereedschapdelen. Bescha-
digde of in de war geraakte kabels vergroten
het risico van een elektrische schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch ge-
reedschap werkt, dient u alleen verleng-
kabels te gebruiken die voor gebruik bui-
tenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte
verlengkabel beperkt het risico van een
elektrische schok.
f) Als het gebruik van het elektrische ge-
reedschap in een vochtige omgeving on-
vermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.
3) Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik
geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een moment
van onoplettendheid bij het gebruik van
het elektrische gereedschap kan tot ernsti-
ge verwondingen leiden.
b) Draag persoonlijke beschermende uitrus-
ting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het
dragen van persoonlijke beschermende uit-
rusting zoals een stofmasker, slipvaste werk-
schoenen, een veiligheidshelm of gehoorbe-
scherming, afhankelijk van de aard en het
gebruik van het elektrische gereedschap,
vermindert het risico van verwondingen.
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-406-001.book Page 52 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Pagina: 52
Nederlands | 53
Bosch Power Tools 2 609 140 473 | (27.8.07)
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Con-
troleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de accu aansluit
en voordat u het gereedschap oppakt of
draagt. Wanneer u bij het dragen van het
elektrische gereedschap uw vinger aan de
schakelaar hebt of wanneer u het gereed-
schap ingeschakeld op de stroomvoorzie-
ning aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het elektrische
gereedschap inschakelt. Een instelgereed-
schap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-
houding. Zorg ervoor dat u stevig staat en
steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt
u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle hou-
den.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd ha-
ren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangen-
de kleding, lange haren en sieraden kun-
nen door bewegende delen worden mee-
genomen.
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemon-
teerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist worden
gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging
beperkt het gevaar door stof.
4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig ge-
bruik van elektrische gereedschappen
a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor
bestemde elektrische gereedschap. Met
het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aange-
geven capaciteitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elek-
trisch gereedschap dat niet meer kan wor-
den in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt,
toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voor-
komt onbedoeld starten van het elektri-
sche gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische ge-
reedschappen buiten bereik van kinde-
ren. Laat het gereedschap niet gebruiken
door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben ge-
lezen. Elektrische gereedschappen zijn ge-
vaarlijk wanneer deze door onervaren per-
sonen worden gebruikt.
e) Verzorg het elektrische gereedschap
zorgvuldig. Controleer of bewegende de-
len van het gereedschap correct functio-
neren en niet vastklemmen en of onder-
delen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische
gereedschap nadelig wordt beïnvloed.
Laat deze beschadigde onderdelen voor
het gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhou-
den elektrische gereedschappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhou-
den snijdende inzetgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebe-
horen, inzetgereedschappen en dergelij-
ke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij
op de arbeidsomstandigheden en de uit
te voeren werkzaamheden. Het gebruik
van elektrische gereedschappen voor an-
dere dan de voorziene toepassingen kan
tot gevaarlijke situaties leiden.
5) Service
a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vakkun-
dig personeel en alleen met originele ver-
vangingsonderdelen. Daarmee wordt ge-
waarborgd dat de veiligheid van het
gereedschap in stand blijft.
OBJ_BUCH-406-001.book Page 53 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Pagina: 53
2 609 140 473 | (27.8.07) Bosch Power Tools
54 | Nederlands
Gereedschapspecifieke
veiligheidsvoorschriften
f Wacht tot de messenas tot stilstand is geko-
men voordat u het elektrische gereedschap
neerlegt. Een blootliggende messenas kan
vasthaken aan het oppervlak en dit kan leiden
tot het verlies van de controle over het ge-
reedschap en tot ernstige verwondingen.
f Grijp niet met uw handen in de spaanafvoer.
U kunt zich aan ronddraaiende delen verwon-
den.
f Beweeg het elektrische gereedschap alleen
ingeschakeld naar het werkstuk. Anders be-
staat er gevaar voor een terugslag als het in-
zetgereedschap in het werkstuk vasthaakt.
f Houd de schaafmachine tijdens de werk-
zaamheden altijd zo vast dat de schaafzool
plat op het werkstuk ligt. De schaafmachine
kan anders kantelen en dit kan tot verwondin-
gen leiden.
f Schaaf nooit over metalen voorwerpen, spij-
kers of schroeven. Messen en messenas kun-
nen beschadigd worden en dit kan tot sterke
trillingen leiden.
f Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzie-
ningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u
met uw hand kunt doen.
f Bewerk geen asbesthoudend materiaal. As-
best geldt als kankerverwekkend.
f Tref veiligheidsmaatregelen wanneer er bij
werkzaamheden stoffen kunnen ontstaan
die schadelijk voor de gezondheid, brand-
baar of explosief zijn. Bijvoorbeeld: sommige
soorten stof gelden als kankerverwekkend.
Draag een stofmasker en gebruik een afzui-
ging voor stof en spanen, als deze kan worden
aangesloten.
f Gebruik het elektrische gereedschap niet
met een beschadigde kabel. Raak de bescha-
digde kabel niet aan en trek de stekker uit
het stopcontact als de kabel tijdens de werk-
zaamheden wordt beschadigd. Beschadigde
kabels vergroten het risico van een elektri-
sche schok.
Functiebeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de
waarschuwingen en voorschriften
niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor het
met vaste steun schaven van houtmaterialen zo-
als balken en planken. Het is ook geschikt voor
het afschuinen van randen en voor het schaven
van sponningen.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de af-
beelding van het elektrische gereedschap op de
pagina met afbeeldingen.
1 Spaandiepteschaalverdeling
2 Draaiknop voor spaandiepte-instelling
3 Spaanafvoer (naar keuze rechts/links)
4 Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar
5 Aan/uit-schakelaar
6 Riemafscherming
7 Schroef voor riemafscherming
8 Omzethendel voor richting spaanafvoer
9 Schaafzool
10 V-groeven
11 Meskop
12 Spanelement voor schaafmes
13 Bevestigingsschroef voor schaafmes
14 HM/TC-schaafmes
15 Inbussleutel
16 Afzuigslang (Ø 35 mm)*
17 Stof- en spanenzak*
18 Parallelgeleider
19 Schaalverdeling voor sponningbreedte
20 Vaststelmoer voor instelling sponningbreed-
te
21 Bevestigingsschroef voor parallel- en verstek-
geleider
22 Verstekgeleider*
OBJ_BUCH-406-001.book Page 54 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Pagina: 54
Nederlands | 55
Bosch Power Tools 2 609 140 473 | (27.8.07)
23 Vaststelmoer voor verstekinstelling
24 Bevestigingsschroef voor sponningdiepte-
aanslag
25 Sponningdiepteaanslag*
26 Parkeerschoen
27 Aandrijfriem
28 Groot riemwiel
29 Klein riemwiel
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd.
**In de handel verkrijgbaar (niet meegeleverd)
Technische gegevens
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het
onder „Technische gegevens” beschreven pro-
duct voldoet aan de volgende normen en norma-
tieve documenten: EN 60745 volgens de bepalin-
gen van de richtlijnen 2004/108/EG, 98/37/EG
(tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (vanaf
29-12-2009).
31.05.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereed-
schap bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
82 dB(A); geluidsvermogenniveau 93 dB(A). On-
zekerheid K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Trillingsemissiewaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
trillingsemissiewaarde ah = 4,5 m/s2
, onzeker-
heid K = 1,5 m/s2
.
Het in deze gebruiksaan-
wijzing vermelde tril-
lingsniveau is gemeten met een volgens
EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt voor het vergelijken van gereed-
schappen.
Het trillingsniveau verandert afhankelijk van het
gebruik van het elektrische gereedschap en kan
in sommige gevallen boven de in deze gebruiks-
aanwijzing aangegeven waarde liggen. De tril-
lingsbelasting kan onderschat worden als het
elektrische gereedschap regelmatig op dergelijke
wijze wordt gebruikt.
Opmerking: Voor een nauwkeurige schatting van
de trillingsbelasting tijdens een bepaalde ar-
beidsperiode moet ook rekening worden gehou-
den met de tijd waarin het gereedschap uitge-
schakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de
trillingsbelasting gedurende de gehele arbeids-
periode duidelijk verminderen.
Schaafmachine PHO 3100
Zaaknummer 3 603 B71 ...
Opgenomen vermogen W 750
Afgegeven vermogen W 420
Onbelast toerental min-1
16500
Spaandiepte mm 0 – 3,1
Sponningdiepte mm 0 – 9
Max. schaafbreedte mm 82
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 kg 2,6
Isolatieklasse /II
Gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230/240 V. Bij
lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen
kunnen deze gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische
gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektrische
gereedschappen kunnen afwijken.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-406-001.book Page 55 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Pagina: 55
2 609 140 473 | (27.8.07) Bosch Power Tools
56 | Nederlands
Montage
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
Inzetgereedschap wisselen
f Voorzichtig bij het wisselen van de schaaf-
messen. Pak de schaafmessen niet aan de
snijkanten vast. U kunt zich aan de scherpe
snijkanten verwonden.
Gebruik uitsluitend originele Bosch HM/TC-
schaafmessen.
Het schaafmes van hardmetaal (HM/TC) heeft
twee snijkanten en kan worden gekeerd. Als bei-
de snijkanten stomp zijn, moet het schaafmes 14
worden vervangen. Het HM/TC-schaafmes mag
niet worden geslepen.
Schaafmes demonteren (zie afbeelding A)
Als u het schaafmes 14 wilt keren of vervangen,
dient u de meskop 11 te draaien tot deze parallel
aan de schaafzool 9 staat.
n Draai de twee bevestigingsschroeven 13 met
de inbussleutel 15 een of twee slagen los.
o Maak het spanelement 12 indien nodig los
door een lichte slag met een geschikt gereed-
schap, bijvoorbeeld een houten spie.
p Duw het schaafmes 14 met een houten lat zij-
waarts uit de meskop 11.
Schaafmes monteren (zie afbeelding B)
Door de geleidingsgroef van het schaafmes
wordt bij het vervangen of keren altijd een gelijk-
matige hoogte-instelling gewaarborgd.
Reinig indien nodig de mesgroef in het spanele-
ment 12 en het schaafmes 14.
Let er bij het monteren van het schaafmes op dat
het correct in de opnamegeleiding van het spane-
lement 12 zit en nauw aansluitend op de zijkant
van het achterste gedeelte van de schaafzool 9
wordt afgesteld. Draai vervolgens de twee beves-
tigingsschroeven 13 met de inbussleutel 15 vast.
Opmerking: Controleer of de bevestigings-
schroeven 13 stevig vastzitten voordat u het elek-
trische gereedschap inschakelt. Draai de meskop
11 met de hand door en controleer of het schaaf-
mes niets raakt.
Afzuiging van stof en spanen
Reinig de spaanafvoer 3 regelmatig. Gebruik voor
het reinigen van een verstopte spaanafvoer een
geschikt hulpmiddel (bijvoorbeeld een houten lat
of perslucht).
f Grijp niet met uw handen in de spaanafvoer. U
kunt zich aan ronddraaiende delen verwonden.
Gebruik voor het waarborgen van een optimale
afzuiging altijd een externe afzuigvoorziening of
een stof- en spanenzak.
Externe afzuiging (zie afbeelding C)
Aan de spaanafvoer kan aan beide zijden een af-
zuigslang (Ø 35 mm) 16 (toebehoren) worden
vastgestoken.
Verbind de afzuigslang 16 met een stofzuiger
(toebehoren). Een overzicht van aansluitingen op
verschillende stofzuigers vindt u aan het einde
van deze gebruiksaanwijzing.
De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te be-
werken materiaal.
Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid
bijzonder gevaarlijk, kankerverwekkend of droog
stof een speciale zuiger.
Eigen afzuiging (zie afbeelding C)
Bij kleine werkzaamheden kunt u een stof- en
spanenzak (toebehoren) 17 aansluiten. Steek de
stofzakaansluiting stevig in de spaanafvoer 3.
Maak de stof- en spanenzak 17 op tijd leeg, zodat
de stofopname optimaal blijft.
Spaanafvoer naar keuze
Met de omzethendel 8 kunt u de spaanafvoer 3
naar rechts of links omzetten. Duw de omzethendel
8 altijd in de eindpositie tot deze vastklikt. De geko-
zen richting van de spaanafvoer wordt aangegeven
door een pijlsymbool op de omzethendel 8.
Gebruik
Functies
Spaandiepte instellen
Met de draaiknop 2 kunt u de spaandiepte
(0–3,1 mm) traploos instellen aan de hand van de
spaandiepteschaalverdeling 1 (schaalverdeling =
0,1 mm).
OBJ_BUCH-406-001.book Page 56 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Pagina: 56
Nederlands | 57
Bosch Power Tools 2 609 140 473 | (27.8.07)
Parkeerschoen (zie afbeelding G)
Met de parkeerschoen 26 kunt u het elektrische ge-
reedschap meteen na de werkzaamheden neerzet-
ten zonder gevaar voor beschadiging van werkstuk
of schaafmessen. Bij de werkzaamheden wordt de
parkeerschoen 26 omhoog gezet en het achterste
gedeelte van de schaafzool 9 vrijgegeven.
Ingebruikneming
f Let op de netspanning! De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de ge-
gevens op het typeplaatje van het elektri-
sche gereedschap. Met 230 V aangeduide
elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
In- en uitschakelen
Als u het elektrische gereedschap wilt inschake-
len bedient u eerst de inschakelblokkering 4 en
drukt u vervolgens de aan/uit-schakelaar 5 in en
houdt u deze ingedrukt.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschake-
len laat u de aan-/uitschakelaar 5 los.
Opmerking: Om veiligheidsredenen kan de aan-/
uitschakelaar 5 van de machine niet worden ver-
grendeld, maar moet deze tijdens het gebruik
voortdurend ingedrukt blijven.
Tips voor de werkzaamheden
Schaven (zie afbeelding G)
Stel de gewenste spaandiepte in en zet het elek-
trische gereedschap met het voorste deel van de
schaafzool 9 tegen het werkstuk.
f Beweeg het elektrische gereedschap alleen
ingeschakeld naar het werkstuk. Anders be-
staat er gevaar voor een terugslag als het in-
zetgereedschap in het werkstuk vasthaakt.
Schakel het elektrische gereedschap in en geleid
het met gelijkmatige aandrukkracht naar de te
bewerken plaats.
Werk slechts met geringe aandrukkracht en oe-
fen druk uit in het midden van de schaafzool om
hoogwaardige oppervlakken te vervaardigen.
Stel slechts een geringe spaandiepte in en be-
perk eventueel de aandrukkracht bij het bewer-
ken van harde materialen zoals hardhout en bij
benutting van de maximale schaafbreedte.
Te grote aandrukkracht vermindert de kwaliteit
van het oppervlak en kan tot snelle verstopping
van de spaanafvoer leiden.
Alleen scherpe schaafmessen zorgen voor een
goede afnamecapaciteit en ontzien het elektri-
sche gereedschap.
Met de geïntegreerde parkeerschoen 26 kunt u
de schaafbewerking ook voortzetten na onder-
breking op een willekeurige plaats van het werk-
stuk:
– Plaats het elektrische gereedschap met om-
laag geklapte parkeerschoen op de plaats van
het werkstuk waar u verder wilt werken.
– Schakel het elektrische gereedschap in.
– Verplaats de aandrukkracht op het voorste ge-
deelte van de schaafzool en duw het elektri-
sche gereedschap langzaam naar voren (n).
Daarbij wordt de parkeerschoen omhoog
weggedraaid (o) zodat het achterste gedeel-
te van de schaafzool het werkstuk weer raakt.
– Beweeg het elektrische gereedschap met ge-
lijkmatige aandrukkracht over het te bewer-
ken oppervlak (p).
Randen afschuinen (zie afbeelding H)
Met de V-groeven in het midden van het voorste
gedeelte van de schaafzool kunt u werkstukran-
den snel en gemakkelijk afschuinen. Gebruik de
juiste V-groef afhankelijk van de gewenste af-
schuinbreedte. Plaats de schaafmachine daar-
voor met de V-groef op de werkstukrand en ge-
leid de machine langs de rand.
Schaven met parallel- of verstekgeleider
(zie afbeeldingen D–F)
Monteer de parallelgeleider 18 of de verstekge-
leider 22 met de bevestigingsschroef 21 op het
elektrische gereedschap. Monteer afhankelijk
van de toepassing de sponningdiepteaanslag 25
met de bevestigingsschroef 24 op het elektrische
gereedschap.
Gebruikte moer Maat a (mm)
Geen 0 – 4
Klein 2 – 6
Middel 4 – 9
Groot 6 – 10
OBJ_BUCH-406-001.book Page 57 Monday, August 27, 2007 5:23 PM
Pagina: 57
2 609 140 473 | (27.8.07) Bosch Power Tools
58 | Nederlands
Draai de vastzetmoer 20 los en stel de gewenste
sponningbreedte op de schaalverdeling 19 in.
Draai de vastzetmoer 20 weer vast.
Stel de gewenste sponningdiepte met de spon-
ningdiepteaanslag 25 in.
Voer de schaafbewerking enkele keren uit tot de
gewenste sponningdiepte bereikt is. Geleid de
schaafmachine met zijwaartse aandrukkracht.
Afschuinen met verstekgeleider
Stel bij het afschuinen
van sponningen en op-
pervlakken de vereiste
afschuinhoek met de
verstekinstelling 23 in.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
f Houd het elektrische gereedschap en de
ventilatieopeningen altijd schoon om goed
en veilig te werken.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks
zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch de-
fect raken, dient de reparatie te worden uitge-
voerd door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje van
het elektrische gereedschap.
Aandrijfriem vervangen (zie afbeeldingen I–K)
Draai de schroef 7 uit en verwijder de riemafscher-
ming 6. Verwijder de versleten aandrijfriem 27.
Reinig voor het inbouwen van een nieuwe aan-
drijfriem 27 beide riemwielen 28 en 29.
Leg de nieuwe aandrijfriem 27 eerst op het kleine
riemwiel 29 en druk de aandrijfriem 27 vervolgens,
met de hand draaiend, op het grote riemwiel 28.
Breng de riemafscherming 6 aan en draai de
schroef 7 vast.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen
en informatie over vervangingsonderdelen vindt
u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice advise-
ren u graag bij vragen over de aankoop, het ge-
bruik en de instelling van producten en toebeho-
ren.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en ver-
pakkingen moeten op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in na-
tionaal recht moeten niet meer bruikbare elektri-
sche gereedschappen apart worden ingezameld
en op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-406-001.book Page 58 Monday, August 27, 2007 5:23 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PHO 3100.

Stel een vraag over de Bosch PHO 3100

Heb je een vraag over de Bosch PHO 3100 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PHO 3100. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PHO 3100 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.