Bosch PDA 180 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PDA 180. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Schuurmachine
  • Model/naam: PDA 180
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
www.bosch-pt.com
1 609 929 N22 (2007.12) O / 98
PDA
180 | 180 E
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
OBJ_DOKU-10608-001.fm Page 1 Friday, December 14, 2007 8:56 AM
Pagina: 49
1 609 929 N22 | (13.12.07) Bosch Power Tools
50 | Nederlands
nl
Algemene veiligheidswaarschu-
wingen voor elektrische ge-
reedschappen
Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en alle
voorschriften. Als de waarschuwingen en voor-
schriften niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot ge-
volg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften
voor toekomstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
„elektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zon-
der netsnoer).
1) Veiligheid van de werkomgeving
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrische gereedschap
niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen,
brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen ver-
oorzaken vonken die het stof of de dampen
tot ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tij-
dens het gebruik van het elektrische ge-
reedschap uit de buurt. Wanneer u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrische ge-
reedschap moet in het stopcontact pas-
sen. De stekker mag in geen geval worden
veranderd. Gebruik geen adapterstek-
kers in combinatie met geaarde elektri-
sche gereedschappen. Onveranderde
stekkers en passende stopcontacten be-
perken het risico van een elektrische
schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en koel-
kasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw
lichaam geaard is.
c) Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van wa-
ter in het elektrische gereedschap vergroot
het risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende gereedschapdelen.
Beschadigde of in de war geraakte kabels
vergroten het risico van een elektrische
schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch ge-
reedschap werkt, dient u alleen verleng-
kabels te gebruiken die voor gebruik bui-
tenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte
verlengkabel beperkt het risico van een
elektrische schok.
f) Als het gebruik van het elektrische ge-
reedschap in een vochtige omgeving on-
vermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.
3) Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik
geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een moment
van onoplettendheid bij het gebruik van
het elektrische gereedschap kan tot ernsti-
ge verwondingen leiden.
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-617-001.book Page 50 Thursday, December 13, 2007 2:21 PM
Pagina: 50
Nederlands | 51
Bosch Power Tools 1 609 929 N22 | (13.12.07)
b) Draag persoonlijke beschermende uitrus-
ting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het
dragen van persoonlijke beschermende
uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of ge-
hoorbescherming, afhankelijk van de aard
en het gebruik van het elektrische gereed-
schap, vermindert het risico van verwon-
dingen.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Con-
troleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de accu aansluit
en voordat u het gereedschap oppakt of
draagt. Wanneer u bij het dragen van het
elektrische gereedschap uw vinger aan de
schakelaar hebt of wanneer u het gereed-
schap ingeschakeld op de stroomvoorzie-
ning aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het elektrische
gereedschap inschakelt. Een instelgereed-
schap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen lei-
den.
e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-
houding. Zorg ervoor dat u stevig staat en
steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt
u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle hou-
den.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd ha-
ren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangen-
de kleding, lange haren en sieraden kun-
nen door bewegende delen worden mee-
genomen.
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemon-
teerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist worden
gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging
beperkt het gevaar door stof.
4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig ge-
bruik van elektrische gereedschappen
a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor
bestemde elektrische gereedschap. Met
het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aange-
geven capaciteitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elek-
trisch gereedschap dat niet meer kan wor-
den in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt,
toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voor-
komt onbedoeld starten van het elektri-
sche gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische ge-
reedschappen buiten bereik van kinde-
ren. Laat het gereedschap niet gebruiken
door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben ge-
lezen. Elektrische gereedschappen zijn ge-
vaarlijk wanneer deze door onervaren per-
sonen worden gebruikt.
e) Verzorg het elektrische gereedschap
zorgvuldig. Controleer of bewegende de-
len van het gereedschap correct functio-
neren en niet vastklemmen en of onder-
delen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische
gereedschap nadelig wordt beïnvloed.
Laat deze beschadigde onderdelen voor
het gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhou-
den elektrische gereedschappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhou-
den snijdende inzetgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
OBJ_BUCH-617-001.book Page 51 Thursday, December 13, 2007 2:21 PM
Pagina: 51
1 609 929 N22 | (13.12.07) Bosch Power Tools
52 | Nederlands
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebe-
horen, inzetgereedschappen en dergelij-
ke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij
op de arbeidsomstandigheden en de uit
te voeren werkzaamheden. Het gebruik
van elektrische gereedschappen voor an-
dere dan de voorziene toepassingen kan
tot gevaarlijke situaties leiden.
5) Service
a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vakkun-
dig personeel en alleen met originele ver-
vangingsonderdelen. Daarmee wordt ge-
waarborgd dat de veiligheid van het
gereedschap in stand blijft.
Gereedschapspecifieke
veiligheidsvoorschriften
f Gebruik het elektrische gereedschap alleen
voor droog schuren. Het binnendringen van
water in het elektrische gereedschap vergroot
het risico van een elektrische schok.
f Let op, brandgevaar! Voorkom oververhit-
ting van het te schuren materiaal en de
schuurmachine. Maak voor onderbrekingen
van de werkzaamheden altijd de stofzak
leeg. Schuurstof in stofzak, microfilter, papie-
ren stofzak (filterzak of filter van de stofzui-
ger) kan zelf ontbranden onder ongunstige
omstandigheden, bijvoorbeeld wegvliegende
vonken bij het schuren van metalen. Bijzonder
gevaar bestaat als het schuurstof vermengd is
met resten lak, polyurethaan of andere chemi-
sche stoffen en het schuurmateriaal na lang-
durige werkzaamheden heet is.
f Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzie-
ningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u
met uw hand kunt doen.
f Houd uw werkplek schoon. Materiaalmeng-
sels zijn bijzonder gevaarlijk. Stof van lichte
metalen kan ontvlammen of exploderen.
f Gebruik het elektrische gereedschap niet
met een beschadigde kabel. Raak de bescha-
digde kabel niet aan en trek de stekker uit
het stopcontact als de kabel tijdens de werk-
zaamheden wordt beschadigd. Beschadigde
kabels vergroten het risico van een elektri-
sche schok.
Functiebeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de
waarschuwingen en voorschriften
niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor het
droog schuren en polijsten van hout, kunststof,
metaal, plamuur en gelakte oppervlakken. Het is
bijzonder geschikt voor profielen, hoeken en
moeilijk bereikbare plaatsen.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de af-
beelding van het elektrische gereedschap op de
pagina met afbeeldingen.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Stelwiel vooraf instelbaar aantal schuurbe-
wegingen(PDA 180 E)
3 Uitblaasopening
4 Schuurblad*
5 Schuurplateau
6 SDS-schuif voor ontgrendeling schuurpla-
teau
7 Afzuigslang*
8 Lamellenvoorzetstuk*
9 Schuurblad voor schuurtong*
10 Schuurtong, plat*
11 Schuurtong, ovaal*
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd.
OBJ_BUCH-617-001.book Page 52 Thursday, December 13, 2007 2:21 PM
Pagina: 52
Nederlands | 53
Bosch Power Tools 1 609 929 N22 | (13.12.07)
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereed-
schap bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
80 dB(A); geluidsvermogenniveau 91 dB(A). On-
zekerheid K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Trillingsemissiewaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
trillingsemissiewaarde ah =6,5 m/s2
, onzekerheid
K <1,5 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde tril-
lingsniveau is gemeten met een volgens
EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor
een voorlopige inschatting van de trillingsbelas-
ting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de
voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Als echter het elektrische gereed-
schap wordt gebruikt voor andere toepassingen,
met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwij-
ken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitgescha-
keld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de
trillingsbelasting gedurende de gehele arbeids-
periode duidelijk verminderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter be-
scherming van de bediener tegen het effect van
trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische
gereedschappen en inzetgereedschappen, warm
houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het
onder „Technische gegevens” beschreven pro-
duct voldoet aan de volgende normen en norma-
tieve documenten: EN 60745 volgens de bepalin-
gen van de richtlijnen 2004/108/EG, 98/37/EG
(tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (vanaf
29-12-2009).
Technisch dossier bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Deltaschuurmachine PDA 180 PDA 180 E
Zaaknummer 0 603 339 0.. 0 603 339 7..
Opgenomen vermogen W 180 180
Afgegeven vermogen W 80 80
Onbelast toerental min-1
9200 6800 – 9200
Onbelast aantal schuurbewegingen min-1
18400 13600 – 18400
Schuurblad van hoek tot hoek mm 92 92
Draaicirkeldiameter mm 1,5 1,5
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1
Isolatieklasse /II /II
Gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230/240 V. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uitvoe-
ringen kunnen deze gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elek-
trische gereedschappen kunnen afwijken.
OBJ_BUCH-617-001.book Page 53 Thursday, December 13, 2007 2:21 PM
Pagina: 53
1 609 929 N22 | (13.12.07) Bosch Power Tools
54 | Nederlands
21.11.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Montage
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
Afzuiging van stof en spanen
f Stof van materialen zoals loodhoudende verf,
enkele houtsoorten, mineralen en metaal kun-
nen schadelijk voor de gezondheid zijn. Aanra-
king of inademing van stof kan leiden tot aller-
gische reacties en/of ziekten van de
ademwegen van de gebruiker of personen die
zich in de omgeving bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van ei-
ken- en beukenhout, gelden als kankerverwek-
kend, in het bijzonder in combinatie met toe-
voegingsstoffen voor houtbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen).
Asbesthoudend materiaal mag alleen door be-
paalde vakmensen worden bewerkt.
– Gebruik indien mogelijk een stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de
werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker
met filterklasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften
voor de te bewerken materialen in acht.
Externe afzuiging (zie afbeelding A)
Steek een afzuigslang 7 op de uitblaasopening 3.
Verbind de afzuigslang 7 met een stofzuiger. Een
overzicht van aansluitingen op verschillende stof-
zuigers vindt u aan het begin van deze gebruiks-
aanwijzing.
De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te be-
werken materiaal.
Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid
bijzonder gevaarlijk, kankerverwekkend of droog
stof een speciale zuiger.
Schuurblad wisselen (zie afbeelding B)
Verwijder vuil en stof van het schuurplateau 5,
bijvoorbeeld met een kwast, voordat u een nieuw
schuurblad aanbrengt.
Als u een optimale stofafzuiging wilt bereiken,
dient u erop te letten dat de perforaties in het
schuurblad overeenkomen met de boorgaten in
het schuurplateau.
Het schuurplateau 5 is voorzien van klitweefsel,
zodat u schuurbladen met klithechting snel en
eenvoudig kunt bevestigen.
Klop het klitweefsel van het schuurplateau 5 voor
het aanbrengen van het schuurblad 4 uit, om een
optimale hechting mogelijk te maken.
Laat het schuurblad 4 aan één zijde van het
schuurplateau 5 goed aansluiten, leg het schuur-
blad vervolgens op het schuurplateau en druk het
met een lichte draaibeweging met de wijzers van
de klok mee vast.
Als u het schuurblad 4 wilt verwijderen, pakt u
het aan een punt vast en trekt u het van het
schuurplateau 5 los.
Schuurtoebehoren zoals vlies en polijstvilt wor-
den op dezelfde wijze op het schuurplateau be-
vestigd.
Keuze van het schuurblad
Afgestemd op het te bewerken materiaal en de
gewenste afname van het oppervlak zijn er ver-
schillende schuurbladen verkrijgbaar:
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Korrel
Voor het bewerken van
alle houtmaterialen
40—240
Schuren van bijvoor-
beeld ruwe, onge-
schaafde balken en
planken Grof 40, 60
Vlakschuren en weg-
schuren van kleine on-
effenheden Middel 80, 100, 120
Harde houtsoorten fijn
schuren Fijn 180, 240
OBJ_BUCH-617-001.book Page 54 Thursday, December 13, 2007 2:21 PM
Pagina: 54
Nederlands | 55
Bosch Power Tools 1 609 929 N22 | (13.12.07)
Voor het nabewerken of polijsten, in het bijzon-
der van metaal en steen, gebruikt u een vlies of
een polijstvilt.
Afhankelijk van de gewenste oppervlaktekwali-
teit van het werkstuk kunnen verschillende vlies-
soorten of polijstvilten worden gebruikt.
Schuurplateau verwisselen
(zie afbeelding C)
n Duw de SDS-schuif voor de ontgrendeling
van het schuurplateau 6 tot aan de aanslag
naar rechts.
o Verwijder het schuurplateau 5.
p Plaats het schuurplateau 5 van onderen te-
gen de schuurplateauopname en druk deze
stevig vast.
q Duw de SDS-schuif voor de ontgrendeling
van het schuurplateau 6 tot aan de aanslag
naar links.
Als bijvoorbeeld de voorste punt van het schuur-
blad versleten is, kan ook het complete schuur-
plateau worden verwijderd en – 120° gedraaid –
weer worden teruggeplaatst.
Speciale schuurplateaus
U kunt het meegeleverde schuurplateau 5 vervan-
gen door een als toebehoren verkrijgbaar spe-
ciaal schuurplateau.
De montage van het speciale schuurplateau ge-
beurt op dezelfde wijze als het wisselen van het
meegeleverde schuurplateau.
Het aanbrengen en verwijderen van het desbe-
treffende schuurblad gebeurt op dezelfde wijze
als het wisselen van het originele schuurblad.
Lamellenvoorzetstuk (zie afbeelding D)
Door gebruik te maken van het lamellenvoorzet-
stuk 8 kunt u bijzonder moeilijk bereikbare plaat-
sen bewerken, zoals lamellen van ramen, kasten
en deuren.
Schuurtong, plat (zie afbeelding E)
Met de platte schuurtong 10 kunt u smalle sleu-
ven en nauwe tussenruimten bewerken.
Schuurtong, ovaal (zie afbeelding F)
Met de ovale schuurtong 11 kunt u rondingen en
holle ruimten bewerken, of naar binnen gebogen
vlakken, bijvoorbeeld van meubels, leuningen of
verwarmingsradiatoren.
Gebruik
Ingebruikneming
f Let op de netspanning! De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de ge-
gevens op het typeplaatje van het elektri-
sche gereedschap. Met 230 V aangeduide
elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
In- en uitschakelen
Als u het elektrische gereedschap wilt inschake-
len, duwt u de aan/uit-schakelaar 1 naar voren in
de stand „I”.
Als u het elektrische gereedschap wilt uitschake-
len, duwt u de aan/uit-schakelaar 1 naar achte-
ren in de stand „0”.
Aantal schuurbewegingen vooraf instellen
Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het
aantal schuurbewegingen 2 kunt u het benodigde
aantal schuurbewegingen, ook terwijl de machi-
ne loopt, vooraf instellen.
Het vereiste aantal schuurbewegingen is afhan-
kelijk van het materiaal en de werkomstandighe-
den en kan proefsgewijs worden vastgesteld.
Voor het bewerken van
verf- en laklagen en ba-
sislagen van vulmate-
riaal en plamuur
40—320
Voor het afschuren van
verf Grof 40, 60
Voor het schuren van
grondverf Middel 80, 100, 120
Voor het opschuren van
grondverflagen voor het
lakken Fijn 180, 240, 320
Korrel
OBJ_BUCH-617-001.book Page 55 Thursday, December 13, 2007 2:21 PM
Pagina: 55
1 609 929 N22 | (13.12.07) Bosch Power Tools
56 | Nederlands
Tips voor de werkzaamheden
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot
stilstand is gekomen voordat u het neerlegt.
De afnamecapaciteit bij het schuren wordt
hoofdzakelijk bepaald door de keuze van het
schuurblad en het vooraf ingestelde aantal
schuurbewegingen (PDA 180 E).
Alleen onbeschadigde schuurbladen zorgen voor
een goede schuurcapaciteit en ontzien het elek-
trische gereedschap.
Let op een gelijkmatige aandrukkracht om de le-
vensduur van de schuurbladen te verlengen.
Een overmatige verhoging van de aandrukkracht
leidt niet tot een groter schuurvermogen, maar
wel tot een sterkere slijtage van het elektrische
gereedschap en het schuurblad.
Voor zeer nauwkeurig schuren van hoeken, ran-
den en moeilijk bereikbare gebieden kunt u ook
alleen met de punt of een rand van het schuurpla-
teau werken.
Gebruik een schuurblad waarmee metaal is be-
werkt niet meer voor andere materialen.
Gebruik uitsluitend origineel Bosch-schuurtoebe-
horen.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
f Houd het elektrische gereedschap en de
ventilatieopeningen altijd schoon om goed
en veilig te werken.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks
zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch de-
fect raken, dient de reparatie te worden uitge-
voerd door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje van
het elektrische gereedschap.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen
en informatie over vervangingsonderdelen vindt
u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice advise-
ren u graag bij vragen over de aankoop, het ge-
bruik en de instelling van producten en toebeho-
ren.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en ver-
pakkingen moeten op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in na-
tionaal recht moeten niet meer bruikbare elektri-
sche gereedschappen apart worden ingezameld
en op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-617-001.book Page 56 Thursday, December 13, 2007 2:21 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PDA 180.

Stel een vraag over de Bosch PDA 180

Heb je een vraag over de Bosch PDA 180 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PDA 180. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PDA 180 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.