Bosch PCM 8 S handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PCM 8 S. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: PCM 8 S
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks, Pools, Tsjechisch, Roemeens, Slowaaks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Arabisch, Bulgaars

Inhoudsopgave

Pagina: 5
6 |
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
* Nicht bei allen Geräteausführungen vorhanden
* Not given on all machine versions
* N’existe pas dans toutes les versions de l’appareil
* No disponible en ciertas ejecuciones de los
aparatos
* Não existente em alguns dos modelos de aparelhos
* Non presente in tutte le versioni dell’apparecchio
* Niet bij alle gereedschapuitvoeringen aanwezig
* Ikke på alle modeller
* Finns inte på alla verktygsmodeller
* Finnes ikke på alle modeller
* Ei löydy laitteen kaikista malleista
* Δεν υπάρχει σε όλες τις εκδόσεις των μηχανημάτων
* Bütün alet tiplerinde mevcut değilidir
4 x
4 x
*
2 x
2 x
2 x
2 x
4 x
4 x
24 x
OBJ_BUCH-557-001.book Page 6 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 123
124 | Nederlands
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
nl
Algemene veiligheidswaar-
schuwingen voor elektrische
gereedschappen
Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften
voor toekomstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
„elektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zon-
der netsnoer).
1) Veiligheid van de werkomgeving
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrische gereedschap
niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen,
brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen ver-
oorzaken vonken die het stof of de dam-
pen tot ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tij-
dens het gebruik van het elektrische ge-
reedschap uit de buurt. Wanneer u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrische
gereedschap moet in het stopcontact
passen. De stekker mag in geen geval
worden veranderd. Gebruik geen adap-
terstekkers in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen. Onveran-
derde stekkers en passende stopcontac-
ten beperken het risico van een elektri-
sche schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risi-
co door een elektrische schok wanneer
uw lichaam geaard is.
c) Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van
water in het elektrische gereedschap ver-
groot het risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende gereedschapde-
len. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektri-
sche schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen ver-
lengkabels te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis ge-
schikte verlengkabel beperkt het risico
van een elektrische schok.
f) Als het gebruik van het elektrische ge-
reedschap in een vochtige omgeving on-
vermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.
3) Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik
geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een mo-
ment van onoplettendheid bij het gebruik
van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-557-001.book Page 124 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 124
Nederlands | 125
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
b) Draag persoonlijke beschermende uit-
rusting. Draag altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van persoonlijke beschermen-
de uitrusting zoals een stofmasker, slip-
vaste werkschoenen, een veiligheidshelm
of gehoorbescherming, afhankelijk van de
aard en het gebruik van het elektrische ge-
reedschap, vermindert het risico van ver-
wondingen.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Con-
troleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap op-
pakt of draagt. Wanneer u bij het dragen
van het elektrische gereedschap uw vin-
ger aan de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het elektri-
sche gereedschap inschakelt. Een instel-
gereedschap of sleutel in een draaiend
deel van het gereedschap kan tot verwon-
dingen leiden.
e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-
houding. Zorg ervoor dat u stevig staat
en steeds in evenwicht blijft. Daardoor
kunt u het elektrische gereedschap in on-
verwachte situaties beter onder controle
houden.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd ha-
ren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangen-
de kleding, lange haren en sieraden kun-
nen door bewegende delen worden mee-
genomen.
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemon-
teerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist wor-
den gebruikt. Het gebruik van een stofaf-
zuiging beperkt het gevaar door stof.
4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig ge-
bruik van elektrische gereedschappen
a) Overbelast het gereedschap niet. Ge-
bruik voor uw werkzaamheden het daar-
voor bestemde elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereed-
schap werkt u beter en veiliger binnen het
aangegeven capaciteitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elek-
trisch gereedschap dat niet meer kan wor-
den in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt,
toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voor-
komt onbedoeld starten van het elektri-
sche gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische ge-
reedschappen buiten bereik van kinde-
ren. Laat het gereedschap niet gebrui-
ken door personen die er niet mee
vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Elektrische gereed-
schappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden ge-
bruikt.
e) Verzorg het elektrische gereedschap
zorgvuldig. Controleer of bewegende de-
len van het gereedschap correct functio-
neren en niet vastklemmen en of onder-
delen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische
gereedschap nadelig wordt beïnvloed.
Laat deze beschadigde onderdelen voor
het gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhou-
den elektrische gereedschappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhou-
den snijdende inzetgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 125 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 125
126 | Nederlands
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebe-
horen, inzetgereedschappen en dergelij-
ke volgens deze aanwijzingen. Let daar-
bij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het ge-
bruik van elektrische gereedschappen
voor andere dan de voorziene toepassin-
gen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5) Service
a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vak-
kundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het ge-
reedschap in stand blijft.
Gereedschapspecifieke
veiligheidsvoorschriften
f Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzie-
ningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u
met uw hand kunt doen.
f Houd uw werkplek schoon. Materiaalmeng-
sels zijn bijzonder gevaarlijk. Stof van lichte
metalen kan ontvlammen of exploderen.
f Verlaat het gereedschap nooit voordat het
volledig tot stilstand is gekomen. Uitlopen-
de inzetgereedschappen kunnen verwondin-
gen veroorzaken.
f Gebruik het elektrische gereedschap niet
met een beschadigde kabel. Raak de be-
schadigde kabel niet aan en trek de stekker
uit het stopcontact als de kabel tijdens de
werkzaamheden wordt beschadigd. Bescha-
digde kabels vergroten het risico van een
elektrische schok.
f Maak waarschuwingsstickers op elektrisch
gereedschap nooit onleesbaar.
f Ga nooit op het elektrische gereedschap
staan. Er kunnen ernstige verwondingen op-
treden wanneer het elektrische gereedschap
kantelt of wanneer u per ongeluk met het
zaagblad in aanraking komt.
f Controleer dat de beschermkap correct
werkt en vrij kan bewegen. Klem de be-
schermkap nooit in geopende toestand vast.
f Houd uw handen uit de buurt van de
zaagomgeving terwijl het elektrische ge-
reedschap loopt. Bij aanraking van het zaag-
blad bestaat verwondingsgevaar.
f Verwijder nooit zaagresten, houtspanen en
dergelijke uit de buurt van de plaats waar
wordt gezaagd terwijl het elektrische ge-
reedschap loopt. Breng de gereedschaparm
altijd eerst in de ruststand en schakel het
elektrische gereedschap uit.
f Beweeg het zaagblad alleen ingeschakeld
naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar
voor een terugslag als het zaagblad in het
werkstuk vasthaakt.
f Gebruik het elektrische gereedschap alleen
als het werkoppervlak, buiten het te bewer-
ken werkstuk, vrij is van alle instelgereed-
schappen, houtspanen en dergelijke. Kleine
stukken hout of andere voorwerpen die met
het ronddraaiende zaagblad in contact ko-
men, kunnen de bediener met hoge snelheid
raken.
f Span het te bewerken werkstuk altijd vast.
Bewerk geen werkstukken die te klein zijn
om te worden vastgespannen. De afstand
van uw hand tot het ronddraaiende zaagblad
is anders te klein.
f Gebruik de zaag alleen voor de materialen
die zijn aangegeven bij het gebruik volgens
de bestemming. De zaag kan anders overbe-
last raken.
f Gebruik geen stompe, gescheurde, verbo-
gen of beschadigde zaagbladen. Zaagbla-
den met stompe of verkeerd gerichte tanden
veroorzaken door een te nauwe zaagopening
een verhoogde wrijving, vastklemmen van
het zaagblad of terugslag.
f Gebruik altijd zaagbladen met de juiste
maat en vorm (stervormig of rond) van het
opnameboorgat. Zaagbladen die niet bij de
montagedelen van de zaagmachine passen,
lopen niet rond en leiden tot het verliezen
van de controle.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 126 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 126
Nederlands | 127
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
f Gebruik geen zaagbladen van hooggele-
geerd sneldraaistaal (HSS-staal). Dergelijke
zaagbladen kunnen gemakkelijk breken.
f Pak het zaagblad na de werkzaamheden
niet vast voordat het afgekoeld is. Het zaag-
blad wordt tijdens de werkzaamheden zeer
heet.
f Gebruik het gereedschap nooit zonder de
inlegplaat. Vervang een defecte inlegplaat.
Zonder een correct werkende inlegplaat kunt
u zich aan het zaagblad verwonden.
f Richt de laserstraal niet op personen of die-
ren en kijk zelf niet in de laserstraal, ook
niet vanaf een grote afstand. Dit elektrische
gereedschap brengt laserstraling van laser-
klasse 2 volgens EN 60825-1 voort. Daardoor
kunt u onbedoeld andere personen verblin-
den.
f Laat kinderen het elektrische gereedschap
met laser niet zonder toezicht gebruiken.
Anders zouden zij andere personen kunnen
verblinden.
f Vervang de ingebouwde laser niet door een
laser van een ander type. Van een laser die
niet bij dit elektrische gereedschap past,
kunnen gevaren voor personen uitgaan.
Symbolen
De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van het elektrische gereedschap van belang zijn.
Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u
het elektrische gereedschap goed en veilig te gebruiken.
Symbool Betekenis
f Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk zelf niet
in de laserstraal, ook niet vanaf een grote afstand. Dit elektri-
sche gereedschap brengt laserstraling van laserklasse 2 volgens
EN 60825-1 voort. Daardoor kunt u onbedoeld andere personen
verblinden.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektrische en elek-
tronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in natio-
naal recht moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen
apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden hergebruikt.
f Draag een veiligheidsbril.
f Draag een stofmasker.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 127 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 127
128 | Nederlands
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
Functiebeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de
waarschuwingen en voorschriften
niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor
gebruik als staand gereedschap voor schulpen
en afkorten met een rechte zaaglijn in hout.
Daarbij zijn horizontale verstekhoeken van –50°
tot +58° en verticale verstekhoeken van 0° tot
45° mogelijk.
De capaciteit van het elektrische gereedschap is
geschikt voor het zagen van hard en zacht hout,
spaanplaat en vezelplaat.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeeldingen van het elektrische gereedschap
op de pagina’s met afbeeldingen.
1 Stofzak
2 Spaanafvoer
3 Kabelhouder
4 Knop voor losdraaien van gereedschaparm
5 Handgreep
6 Beschermkap
7 Pendelbeschermkap
8 Zaagblad
9 Glijrol
10 Aanslagrail
11 Boorgaten voor snelspanklem
12 Inlegplaat
13 Vastzetknop voor verstekhoek naar wens
(horizontaal)
14 Hoekaanduiding (horizontaal)
f Draag een gehoorbescherming. De blootstelling aan lawaai kan
gehoorverlies tot gevolg hebben.
f Gevarenbereik! Houd handen, vingers en armen zo veel moge-
lijk uit de buurt.
Let op de afmetingen van het zaagblad. De gatdiameter moet zonder
speling op de uitgaande as passen. Gebruik geen reduceerstukken of
adapters.
Meegeleverd
Symbool Betekenis
OBJ_BUCH-557-001.book Page 128 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 128
Nederlands | 129
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
15 Schaalverdeling voor verstekhoek
(horizontaal)
16 Boorgaten voor montage
17 Zaagtafel
18 Boorgaten voor verlengbeugel
19 Verlengbeugel
20 Inbussleutel (6 mm)/
kruiskopschroevendraaier
21 Aanslagschroef voor verstekhoek 45°
(verticaal)
22 Aanslagschroef voor verstekhoek 0°
(verticaal)
23 Lasereenheid
24 Verlichtingseenheid (Power Light)
25 Afkortvoorziening
26 Transportgreep
27 Schakelaar voor verlichting („LED”)
28 Schakelaar voor snijlijnmarkering („Laser”)
29 Diepteaanslag
30 Spangreep voor verstekhoek naar wens
(verticaal)
31 Vastzetschroef van de afkortvoorziening
32 Inbusbouten (6 mm) van de aanslagrail
33 Transportvergrendeling
34 Batterijvak
35 Aan/uit-schakelaar
36 Lengtegeleider
37 Zaagtafelverlenging
38 Bevestigingsset „Verlengbeugels”
39 Huisbrug
40 Onderstel*
41 Bevestigingsset „Onderstel”*
42 Blokkering uitgaande as
43 Inbusbout (6 mm) voor zaagbladbevestiging
44 Spanflens
45 Binnenste spanflens
46 Vleugelmoer voor vastzetten van zaagtafel-
verlenging
47 Snelspanklem
48 Snelontgrendeling
49 Vastzetknop van snelspanklem
50 Vleugelmoer van snelspanklem
51 Hoekaanduiding (verticaal)
52 Vleugelmoer voor vastzetten van lengtege-
leider
53 Contramoeren van diepteaanslag
54 Vergrendelingsmoer van diepteaanslag
55 Huisaanslag voor diepteaanslag
56 Schroeven voor inlegplaat
57 Afscherming
58 Kartelschroef
59 Stelschroef voor horizontale laserpositione-
ring
60 Stelschroef voor verticale laserpositionering
61 Schaalverdeling voor verstekhoek (verti-
caal)
62 Schroef voor hoekaanduiding (verticaal)
63 Schroef voor hoekaanduiding (horizontaal)
64 Greepuitsparingen
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd.
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden bepaald volgens EN 61029.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereed-
schap bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
98 dB(A); geluidsvermogenniveau 111 dB(A).
Onzekerheid K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
De hand/arm-trilling is kenmerkend minder dan
2,5 m/s2
.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 129 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 129
130 | Nederlands
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
Technische gegevens Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder „Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 61029, EN 60825-1
volgens de bepalingen van de richtlijnen
2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009) en
2006/42/EG (vanaf 29-12-2009).
Technisch dossier bij:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
27.11.2007, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Montage
f Voorkom per ongeluk starten van het elek-
trische gereedschap. Tijdens de montage
en bij alle werkzaamheden aan het elektri-
sche gereedschap mag de stekker niet zijn
aangesloten op de stroomvoorziening.
Meegeleverd
Raadpleeg daarvoor de be-
schrijving van de meegeleverde
onderdelen aan het begin van
de gebruiksaanwijzing.
Controleer voor de eerste ingebruikneming van
het elektrische gereedschap of alle hierna ver-
melde onderdelen zijn meegeleverd:
– Radiaalzaag met vooraf gemonteerd zaag-
blad
– Stofzak 1
– Vastzetknop 13
– Verlengbeugel 19 (2x)
– Bevestigingsset „Verlengbeugels” 38
(2 U-profielen met schroeven)
– Zaagtafelverlenging 37
Radiaalzaag PCM 8 S
Zaaknummer 3 603 L02 0..
Opgenomen
vermogen
W 1200
Nominale spanning V 230
Frequentie Hz 50
Onbelast toerental min-1
5200
Lasertype 650 nm, < 1 mW
Laserklasse 2
Gewicht volgens
EPTA-Procedure
01/2003
kg 18,7
Isolatieklasse /II
Maximale werkstukmaten zie pagina 135.
Inschakeling veroorzaakt een kortdurende spannings-
daling. Bij ongunstige voorwaarden van het stroomnet
kunnen nadelige gevolgen voor andere machines of ap-
paraten optreden. Bij netimpedanties kleiner dan
0,24 ohm worden geen storingen verwacht.
Gegevens gelden voor nominale spanningen [U]
230/240 V. Bij lagere spanningen en bij per land ver-
schillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwij-
ken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elek-
trische gereedschap. De handelsbenamingen van som-
mige elektrische gereedschappen kunnen afwijken.
Afmetingen voor geschikte zaagbladen
Zaagbladdiameter mm 210
Bladdikte mm 1,4–2,0
Boorgatdiameter mm 30
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-557-001.book Page 130 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 130
Nederlands | 131
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
– Lengtegeleider 36
– Snelspanklem 47
– Inbussleutel/kruiskopschroevendraaier 20
– Batterijen (3x, type AAA, 1,5 V)
bij gereedschapuitvoeringen met onderstel:
– Onderstel 40
(16 profielen, 4 kappen)
– Bevestigingsset „Onderstel” 41
(24 schroeven met moeren voor montage, 4
schroeven met moeren voor bevestiging elek-
trisch gereedschap, 4 onderlegringen)
Opmerking: Controleer het elektrische gereed-
schap op eventuele beschadigingen.
Voordat u het elektrische gereedschap verder
gebruikt, dient u veiligheidsvoorzieningen en
licht beschadigde onderdelen zorgvuldig te con-
troleren op hun juiste werking volgens de voor-
schriften. Controleer of de bewegende delen
goed werken en niet vastklemmen en of er on-
derdelen beschadigd zijn. Alle onderdelen moe-
ten juist gemonteerd zijn en aan alle voorwaar-
den voldoen om een correcte werking te
waarborgen.
Laat beschadigde beschermingsvoorzieningen
en onderdelen door een erkend en gespeciali-
seerd bedrijf op deskundige wijze repareren of
vervangen.
Montage van onderdelen
– Neem alle meegeleverde delen voorzichtig
uit de verpakking.
– Verwijder al het verpakkingsmateriaal van
het elektrische gereedschap en het meegele-
verde toebehoren.
– Let erop dat het elektrische gereedschap
zich in de transportstand bevindt, om de
werkzaamheden bij de montage van de mee-
geleverde gereedschapelementen te verge-
makkelijken.
Gereedschap dat naast de meegeleverde on-
derdelen benodigd is:
– Kruiskopschroevendraaier
– Hoekmal
– Ring- of steeksleutel (12 mm)
(voor de montage van onderstel
– Ring- of steeksleutel (14 mm)
voor de contramoeren van de diepteaanslag
– Ring- of steeksleutel (10 mm)
(voor de basisinstelling van de verstekhoek
(verticaal)
Zaagtafelverlenging en lengtegeleider monte-
ren
(zie afbeelding A)
De zaagtafelverlenging 37 en de lengtegeleider
36 kunnen links of rechts van het elektrische ge-
reedschap worden gepositioneerd.
– Steek naar behoefte de zaagtafelverlenging
en de lengtegeleider op de gewenste verleng-
beugel 19 en draai de desbetreffende vleu-
gelmoer vast.
Verlengbeugels monteren
(zie afbeelding A)
Gebruik voor het vastzetten de bevestigingsset
„Verlengbeugels” 38. (2 U-profielen met schroe-
ven)
– Kantel het elektrische gereedschap zodat u
de verlengbeugels aan de onderzijde van de
machine kunt vastzetten.
– Houd een U-profiel boven een huisbrug 39,
zodat de boorgaten van beide delen op één
lijn liggen.
– Duw een verlengbeugel tot aan de aanslag
door de boorgaten 18, door het U-profiel en
door de huisbruggen.
– Draai de schroef op het U-profiel vast om de
verlengbeugel te borgen.
– Herhaal deze stappen voor de tweede ver-
lengbeugel aan de andere zijde van het elek-
trische gereedschap.
Vastzetknop monteren
(zie afbeelding B)
– Schroef de vastzetknop 13 in het bijbehoren-
de boorgat onder de inlegplaat 12.
f Draai de vastzetknop 13 voor het zagen al-
tijd stevig vast. Het zaagblad kan anders in
het werkstuk schuin wegdraaien.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 131 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 131
132 | Nederlands
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
Batterijen plaatsen
(zie afbeelding C)
– Open het batterijvak 34.
– Plaats de meegeleverde batterijen volgens
de aangeven poolaansluitingen.
– Sluit het batterijvak.
Stationaire of flexibele montage
f Om een veilig gebruik te waarborgen, dient
u het elektrische gereedschap voor het ge-
bruik op een egaal en stabiel werkopper-
vlak (bijv. een werkbank) te monteren.
Montage met onderstel
(zie afbeeldingen D1 – D2)
Gebruik voor de montage de bevestigingsset
„Onderstel” 41. (24 schroeven met moeren voor
montage, 4 schroeven met moeren voor bevesti-
ging elektrisch gereedschap, 4 onderlegringen)
– Schroef het onderstel 40 samen. Draai de
schroeven stevig vast.
– Bevestig het elektrische gereedschap op het
draagvlak van het onderstel. Daarvoor dienen
de boorgaten 16 van het elektrische gereed-
schap en de langgaten van het onderstel.
Montage zonder onderstel
(zie afbeelding E)
– Bevestig het elektrische gereedschap met
een geschikte schroefverbinding op het wer-
koppervlak. Daartoe dienen de boorgaten 16.
Afzuiging van stof en spanen
Stof van materialen zoals loodhoudende verf,
enkele houtsoorten, mineralen en metaal kun-
nen schadelijk voor de gezondheid zijn. Aanra-
king of inademing van stof kan leiden tot allergi-
sche reacties en/of ziekten van de ademwegen
van de gebruiker of personen die zich in de om-
geving bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken-
en beukenhout, gelden als kankerverwekkend,
in het bijzonder in combinatie met toevoegings-
stoffen voor houtbehandeling (chromaat en
houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend
materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen
worden bewerkt.
– Gebruik indien mogelijk een stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werk-
plek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker
met filterklasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor
de te bewerken materialen in acht.
Eigen afzuiging
(zie afbeelding F)
– Steek de stofzak 1 in de spaanafvoer 2.
De stofzak mag tijdens het zagen nooit met be-
wegende delen van het gereedschap in aanra-
king komen.
Maak de stofzak op tijd leeg.
Externe afzuiging
Voor de afzuiging kunt u aan de spaanafvoer ook
een stofzuigerslang (Ø 36 mm) aansluiten.
De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te be-
werken materiaal.
Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid
bijzonder gevaarlijk, kankerverwekkend of
droog stof een speciale zuiger.
Inzetgereedschap wisselen
(zie afbeeldingen G1–G4)
f Draag werkhandschoenen bij de montage
van het zaagblad. Bij het aanraken van het
zaagblad bestaat verwondingsgevaar.
Gebruik alleen zaagbladen met een maximaal
toegestaan toerental dat hoger is dan het onbe-
laste toerental van het elektrische gereedschap.
Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in
deze gebruiksaanwijzing vermelde specificaties,
volgens EN 847-1 zijn gecontroleerd en overeen-
komstig zijn gemarkeerd.
Zaagblad demonteren
– Zet het elektrische gereedschap in de werk-
stand.
– Trek de transportbeveiliging 33 helemaal
naar buiten en draai deze 90°. Laat de trans-
portbeveiliging in deze stand vastklikken.
De gereedschaparm is nu in de werkstand ver-
grendeld.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 132 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 132
Nederlands | 133
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
– Draai de inbusbout 43 met de meegeleverde
inbussleutel 20 en druk tegelijkertijd op de
asblokkering 42 tot deze vastklikt
– Houd de asblokkering 42 ingedrukt en draai
de schroef 43 met de klok mee naar buiten
(linkse schroefdraad).
– Neem de spanflens 44 van de as.
– Druk op de knop 4 en draai de pendelbe-
schermkap 7 tot aan de aanslag naar achte-
ren.
– Houd de pendelbeschermkap in deze stand
en verwijder het zaagblad 8.
– Geleid de pendelbeschermkap langzaam
weer omlaag.
Zaagblad monteren
Reinig indien nodig voor de montage alle te
monteren delen.
– Druk op de knop 4, draai de pendelbe-
schermkap 7 tot aan de aanslag naar achte-
ren en houd de kap in deze stand vast.
– Zet het nieuwe zaagblad op de binnenste
spanflens 45.
f Let er bij de montage op dat de snijrichting
van de tanden (richting van de pijl op het
zaagblad) overeenkomt met de richting van
de pijl op de beschermkap.
– Geleid de pendelbeschermkap langzaam
weer omlaag.
– Breng de spanflens 44 en de schroef 43 aan.
Duw op de asblokkering 42 tot deze vastklikt
en draai de inbusbout tegen de wijzers van
de klok in vast.
– Als u vervolgens wilt werken, moet u de blok-
kering van de gereedschaparm weer ophef-
fen. Maak daarvoor de transportbeveiliging
33 los door deze naar buiten te trekken en
90° te draaien.
Gebruik
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
Transportvergrendeling
(zie afbeelding H)
Dankzij de transportvergrendeling 33 kunt u het
elektrische gereedschap gemakkelijker vervoe-
ren.
Elektrisch gereedschap ontgrendelen (werk-
stand)
– Duw de gereedschaparm aan de handgreep 5
iets omlaag om de transportbeveiliging 33 te
ontlasten.
– Trek de transportbeveiliging 33 helemaal
naar buiten en draai deze 90°. Laat de trans-
portbeveiliging in deze stand vastklikken.
– Beweeg de gereedschaparm langzaam om-
hoog.
Elektrisch gereedschap vergrendelen (trans-
portstand)
– Draai de vastzetschroef 31 los als deze is
vastgedraaid. Trek de gereedschaparm hele-
maal naar voren en draai de vastzetschroef
weer vast.
– Schroef de diepteaanslag 29 helemaal om-
hoog. (zie „Diepteaanslag instellen”,
pagina 136)
– Draai voor het vergrendelen van de zaagtafel
17 de vastzetknop 13 aan.
– Druk op de knop 4 en draai tegelijkertijd de
gereedschaparm aan de handgreep 5 om-
laag.
– Trek de transportbeveiliging 33 helemaal
naar buiten en draai deze 90°. Laat de trans-
portbeveiliging in deze stand vastklikken.
– De gereedschaparm is nu voor het transport
stevig vergrendeld.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 133 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 133
134 | Nederlands
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
Zaagtafel verlengen
(zie afbeelding I)
Ondersteun het vrije einde van een lang werk-
stuk, bijvoorbeeld door er iets onder te leggen.
– Draai de vleugelmoer 46 los en trek de zaag-
tafelverlenging 37 op de verlengbeugel tot de
gewenste afstand naar buiten.
– Draai de vleugelmoer weer vast.
Werkstuk bevestigen
Span het werkstuk altijd vast om een optimale
arbeidsveiligheid te waarborgen.
Bewerk geen werkstukken die te klein zijn om te
worden vastgespannen.
Verticaal vastzetten
(zie afbeelding J1)
– Steek de meegeleverde snelspanklem 47 in
een van de daarvoor voorziene boorgaten 11.
– Duw het werkstuk stevig tegen de aanslagrail
10.
– Druk op de snelontgrendeling 48 en pas de
snelspanklem aan het werkstuk aan.
– Draai vervolgens de knop 49 met de wijzers
van de knop mee en zet het werkstuk zo vast.
Horizontaal vastzetten
(zie afbeelding J2)
– Draai de vleugelmoer 50 los en trek de snel-
spanklem uit elkaar.
– Steek de nu „gereduceerde” snelspanklem
47 in een van de daarvoor voorziene boorga-
ten 11.
– Druk het werkstuk stevig op de zaagtafel 17.
– Druk op de snelontgrendeling 48 en pas de
snelspanklem aan het werkstuk aan.
– Draai vervolgens de knop 49 met de wijzers
van de knop mee en zet het werkstuk zo vast.
Werkstuk losmaken
– Als u de snelspanklem wilt losdraaien, draait
u eerst de knop 49 tegen de wijzers van de
klok in.
– Druk vervolgens op de snelontgrendeling 48
en draai het draadeind van het werkstuk
weg.
Verstekhoek instellen
Om nauwkeurig te kunnen zagen, dient u na in-
tensief gebruik de basisinstellingen van het
elektrische gereedschap te controleren en in-
dien nodig in te stellen (zie „Basisinstellingen
controleren en instellen”, pagina 138).
f Draai de vastzetknop 13 voor het zagen al-
tijd stevig vast. Het zaagblad kan anders in
het werkstuk schuin wegdraaien.
Horizontale verstekhoek instellen
De horizontale verstekhoek kan in een bereik
van 50° (linkerzijde) tot 58° (rechterzijde) wor-
den ingesteld.
– Draai de vastzetknop 13 los wanneer deze is
vastgedraaid.
– Draai de zaagtafel 17 aan de vastzetknop
naar links of rechts tot de hoekaanduiding 14
de gewenste verstekhoek aangeeft.
– Draai de vastzetknop 13 weer vast.
Voor het snel en nauwkeurig instellen van vaak
gebruikte verstekhoeken klikt de zaagtafel 17
bij de volgende standaardhoeken vast:
– Draai de vastzetknop 13 los wanneer deze is
vastgedraaid.
– Draai de zaagtafel 24 aan de vastzetknop
naar links of rechts tot de gewenste stan-
daardverstekhoek vastklikt.
Verticale verstekhoek instellen
(zie afbeelding K)
De verticale verstekhoek kan in een bereik van
0° tot 45° worden ingesteld.
– Maak de spangreep 30 los.
– Draai de gereedschaparm aan de handgreep
5 tot de hoekaanduiding 51 de gewenste ver-
stekhoek aangeeft.
– Houd de gereedschaparm in deze stand en
draai de spangreep 30 weer vast.
Links Rechts
0°
15°; 22,5°;
30°; 45°
15°; 22,5°;
30°; 45°
OBJ_BUCH-557-001.book Page 134 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 134
Nederlands | 135
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
Voor het snel en nauwkeurig instellen van de
standaardhoeken 0° en 45° zijn in de fabriek
ingestelde aanslagschroeven voorzien.
– Draai de gereedschaparm aan de handgreep
5 tot aan de aanslag naar rechts (0°) of tot
aan de aanslag naar links (45°).
Ingebruikneming
Inschakelen
– Als u het gereedschap wilt inschakelen trekt
u de aan/uit-schakelaar 35 in de richting van
de handgreep 5.
Opmerking: Om veiligheidsredenen kan de aan-
/uitschakelaar 35 van de machine niet worden
vergrendeld, maar moet deze tijdens het ge-
bruik voortdurend ingedrukt blijven.
Alleen door het indrukken van de knop 4 kan de
gereedschaparm omlaag worden bewogen.
– Als u wilt zagen, moet u daarom de knop 4 in-
drukken terwijl u aan de aan/uit-schakelaar
trekt. (zie afbeelding L)
Uitschakelen
– Als u het gereedschap wilt uitschakelen laat
u de aan/uit-schakelaar 35 los.
Tips voor de werkzaamheden
Algemene aanwijzingen voor het zagen
f Elke keer wanneer u zaagt, moet u eerst
controleren dat het zaagblad op geen enkel
moment de aanslagrail, lijmklemmen of an-
dere gereedschapdelen kan aanraken. Ver-
wijder eventueel gemonteerde hulpgelei-
ders of pas deze op de juiste wijze aan.
Bescherm het zaagblad tegen schokken en sto-
ten. Oefen geen zijwaartse druk op het zaagblad
uit.
Bewerk geen kromgetrokken werkstukken. Het
werkstuk moet altijd een rechte rand hebben
om tegen de aanslagrail te leggen.
Werkomgeving verlichten (Power Light)
(zie afbeelding M)
Zorg ervoor dat uw directe werkomgeving vol-
doende verlicht is.
– Schakel daarvoor de verlichtingseenheid 24
met de schakelaar 27 in.
Zaaglijn markeren
(zie afbeelding N)
Een laserstraal geeft de zaaglijn van het zaag-
blad aan. Daardoor kunt u het werkstuk voor het
zagen nauwkeurig positioneren zonder de pen-
delbeschermkap te openen.
– Schakel daarvoor de laserstraal met de scha-
kelaar 28 in.
– Stel uw markering op het werkstuk aan de
rechterkant van de laserlijn af.
Controleer voor het zagen of de zaaglijn nog cor-
rect wordt aangegeven (zie „Laser instellen”,
pagina 138). De laserstraal kan bijvoorbeeld
door de trillingen bij intensief gebruik worden
versteld.
Gebruik
(zie afbeelding O)
Houd uw handen, vingers en armen uit de buurt
van het ronddraaiende zaagblad.
Houd uw armen niet gekruist voor de gereed-
schaparm.
Maximale werkstukafmetingen
Verstekhoek Hoogte x breedte
[mm]
Horizontaal Verticaal
90° 90° 70 x 282
45° 90° 70 x 200
90° 45° 35 x 282
OBJ_BUCH-557-001.book Page 135 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 135
136 | Nederlands
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
Zagen zonder afkortbeweging (kappen)
(zie afbeelding P)
– Voor het zagen zonder trekkende beweging
(kleine werkstukken) dient u de vastzet-
schroef 31 los te draaien, als deze vastge-
draaid is. Duw de gereedschaparm tot aan de
aanslag in de richting van de aanslagrail 10
en draai de vastzetschroef 31 weer vast.
– Span het werkstuk overeenkomstig de afme-
tingen vast.
– Stel de gewenste verstekhoek in
– Schakel het elektrische gereedschap in.
– Druk de knop 4 in en beweeg de gereedscha-
parm met de handgreep 5 langzaam omlaag.
– Zaag het werkstuk met een gelijkmatige voor-
waartse beweging door.
– Schakel het elektrische gereedschap uit en
wacht tot het zaagblad volledig tot stilstand
is gekomen.
– Beweeg de gereedschaparm langzaam om-
hoog.
Zagen met afkortbeweging
– Voor het zagen met behulp van de afkortvoor-
ziening 25 (brede werkstukken) dient u de
vastzetschroef 31 los te maken wanneer de-
ze is vastgedraaid.
– Span het werkstuk overeenkomstig de afme-
tingen vast.
– Stel de gewenste verstekhoek in
– Draai de gereedschaparm zo ver van de aan-
slagrail 10 weg tot het zaagblad zich voor het
werkstuk bevindt.
– Schakel het elektrische gereedschap in.
– Druk de knop 4 in en beweeg de gereedscha-
parm met de handgreep 5 langzaam omlaag.
– Duw nu de gereedschaparm in de richting
van de aanslagrail 10 en zaag het werkstuk
met gelijkmatige voorwaartse beweging
door.
– Schakel het elektrische gereedschap uit en
wacht tot het zaagblad volledig tot stilstand
is gekomen.
– Beweeg de gereedschaparm langzaam om-
hoog.
Werkstukken van gelijke lengte zagen
(zie afbeelding Q)
Voor het eenvoudig zagen van werkstukken van
gelijke lengte kunt u de lengtegeleider 36 ge-
bruiken.
– Draai de vleugelmoer 52 los en stel de leng-
teaanslag in op de gewenste afstand tot het
zaagblad.
– Draai de vleugelmoer weer vast.
– Plaats het werkstuk tegen de aanslag. Con-
troleer nogmaals aan de hand van de door de
laser gemarkeerde zaaglijn of de lengtegelei-
der juist is gepositioneerd.
– Zaag nu dit werkstuk en de volgende werk-
stukken op dezelfde lengte overeenkomstig
de stappen in de gedeelten „Zagen”.
Diepteaanslag instellen (groef zagen)
(zie afbeelding R)
De diepteaanslag moet worden versteld als u
een groef wilt zagen.
– Draai de beide contramoeren 53 los met een
in de handel verkrijgbare ring- of steeksleutel
(14 mm).
– Draai de vergrendelingsmoer 54 los en draai
de diepteaanslag 29 tegen de wijzers van de
klok in helemaal omhoog.
– Draai de gereedschaparm aan de handgreep
5 in de stand waarbij de gewenste groefdiep-
te wordt bereikt.
– Schroef de diepteaanslag in de richting van
de wijzers van de klok tot het einde van de
schroef de huisaanslag 55 raakt.
– Beweeg de gereedschaparm langzaam om-
hoog.
– Draai eerst de vergrendelingsmoer 54 en ver-
volgens de contramoeren 53 weer vast.
Speciale werkstukken
Zet vooral gebogen of ronde werkstukken voor
het zagen goed vast, zodat deze niet kunnen
wegglijden. Bij de zaaglijn mag geen spleet tus-
sen werkstuk, aanslagrail en zaagtafel ontstaan.
Maak indien nodig speciale houders.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 136 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 136
Nederlands | 137
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
Inlegplaat vervangen
(zie afbeelding S)
De rode inlegplaten 12 kunnen na langdurig ge-
bruik van het elektrische gereedschap verslijten.
Vervang defecte inlegplaten.
– Zet het elektrische gereedschap in de werk-
stand.
– Draai de schroeven 56 met de meegeleverde
kruiskopschroevendraaier uit en verwijder de
oude inlegplaten.
– Leg de nieuwe rechter inlegplaat in.
– Draai de inlegplaat met de schroeven 56 zo
ver mogelijk naar rechts vast, zodat het zaag-
blad over de hele lengte van de mogelijke af-
kortbeweging niet met de inlegplaat in aanra-
king komt.
– Herhaal deze stappen voor de nieuwe linker
inlegplaat.
Profielplinten (vloer- of plafondplinten) bewerken
Profielplinten kunt u op twee verschillende ma-
nieren bewerken:
– tegen de aanslagrail geplaatst,
– plat op de zaagtafel liggend.
Bovendien kunt u afhankelijk van de breedte van
de profielplint met of zonder trekbeweging za-
gen.
Probeer de ingestelde verstekhoek altijd eerst
uit op een stuk afvalhout.
Vloerplinten
De volgende tabel bevat aanwijzingen voor het bewerken van vloerplinten.
Instellingen Tegen
aansla-
grail ge-
plaatst
Plat op de
zaagtafel
liggend
Verticale verstekhoek 0° 45°
Vloerplint Linkerzijde Rechterzijde Linkerzijde Rechterzijde
Binnenkant Horizontale
verstekhoek
45° Links 45° Rechts 0° 0°
Positionering
van het werkstuk
Onderkant op
zaagtafel
Onderkant op
zaagtafel
Bovenkant te-
gen aanslagrail
Onderkant te-
gen aanslagrail
Gereedwerkstuk
bevindt zich ...
... Links van
zaagsnede
... Rechts van
zaagsnede
... Links van
zaagsnede
... Links van
zaagsnede
Buitenkant Horizontale
verstekhoek
45° Rechts 45° Links 0° 0°
Positionering
van het werkstuk
Onderkant op
zaagtafel
Onderkant op
zaagtafel
Onderkant te-
gen aanslagrail
Bovenkant te-
gen aanslagrail
Gereedwerkstuk
bevindt zich ...
... Rechts van
zaagsnede
... Links van
zaagsnede
... Rechts van
zaagsnede
... Rechts van
zaagsnede
OBJ_BUCH-557-001.book Page 137 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 137
138 | Nederlands
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
Basisinstellingen controleren
en instellen
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
Om nauwkeurig zagen te waarborgen, dient u na
intensief gebruik de basisinstellingen van het
elektrische gereedschap te controleren en in-
dien nodig in te stellen.
Daarvoor is ervaring en speciaal gereedschap
vereist.
De Bosch-klantenservice voert deze werkzaam-
heden snel en vakkundig uit.
Laser instellen
– Zet het elektrische gereedschap in de werk-
stand.
– Draai de zaagtafel 17 tot deze bij 0° vastklikt.
– Verwijder de afscherming 57.
(zie afbeelding T1)
Controleren: (zie afbeelding T2)
– Teken op het werkstuk een rechte zaaglijn.
– Druk de knop 4 in en beweeg de gereedscha-
parm met de handgreep 5 langzaam omlaag.
– Stel het werkstuk zo af dat de tanden van het
zaagblad en de zaaglijn op één lijn liggen.
– Houd het werkstuk in deze stand vast en be-
weeg de gereedschaparm langzaam weer
omhoog.
– Span het werkstuk vast.
– Schakel de laserstraal met de schakelaar 28
in.
De laserstraal moet over de gehele lengte met
de zaaglijn op het werkstuk aansluiten, ook als
de gereedschaparm omlaag wordt bewogen.
Instellen: (zie afbeelding T3)
– Draai de kartelschroef 58 los.
– Draai de stelschroef 59 (horizontale laserpo-
sitionering) en/of 60 (verticale laserpositio-
nering) tot de laserstraal over de hele lengte
met de zaaglijn op het werkstuk aansluit.
– Draai de kartelschroef voorzichtig weer vast.
Standaardverstekhoek 0° (verticaal) instellen
– Zet het elektrische gereedschap in de trans-
portstand.
– Draai de zaagtafel 17 tot deze bij 0° vastklikt.
Controleren: (zie afbeelding U1)
– Stel een hoekmal in op 90° en plaats deze op
de zaagtafel 17.
Het been van de hoekmal moet over de hele
lengte op het zaagblad 8 aansluiten.
Instellen: (zie afbeelding U2)
– Maak de spangreep 30 los.
– Draai de contramoer van de aanslagschroef
22 los met een in de handel verkrijgbare ring-
of steeksleutel (10 mm).
– Draai de aanslagschroef zo ver naar binnen of
naar buiten tot het been van de winkelhaak
over de hele lengte op het zaagblad aansluit.
– Draai de spangreep 30 weer vast.
– Draai vervolgens de contramoer van de aan-
slagschroef 22 weer vast.
Als de hoekaanduiding 51 na het instellen niet in
één lijn ligt met de 0°-markering van de schaal-
verdeling 61, draait u de schroef 62 los met een
in de handel verkrijgbare kruiskopschroeven-
draaier en richt u de hoekaanduiding langs de
0°-markering uit.
Standaardverstekhoek 45° (verticaal)
instellen
– Zet het elektrische gereedschap in de werk-
stand.
– Draai de zaagtafel 17 tot deze bij 0° vastklikt.
– Draai de spangreep 30 los en draai de ge-
reedschaparm met de handgreep 5 tot aan
de aanslag naar links (45°).
Controleren: (zie afbeelding V1)
– Stel een hoekmal in op 45° en plaats deze op
de zaagtafel 17.
Het been van de hoekmal moet over de hele
lengte op het zaagblad 8 aansluiten.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 138 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 138
Nederlands | 139
Bosch Power Tools 1 609 929 J50 | (27/11/07)
Instellen: (zie afbeelding V2)
– Draai de contramoer van de aanslagschroef
21 los met een in de handel verkrijgbare ring-
of steeksleutel (10 mm).
– Draai de aanslagschroef zo ver naar binnen of
naar buiten tot het been van de winkelhaak
over de hele lengte op het zaagblad aansluit.
– Draai de spangreep 30 weer vast.
– Draai vervolgens de contramoer van de aan-
slagschroef 21 weer vast.
Als de hoekaanduiding 51 na het instellen niet
op één lijn met de 45°-markering van de schaal-
verdeling 61 ligt, dient u eerst nogmaals de 0°-
instelling voor de verstekhoek en de hoekaan-
duiding te controleren. Vervolgens herhaalt u de
instelling van de 45°-verstekhoek.
Aanslagrail uitrichten
– Zet het elektrische gereedschap in de trans-
portstand.
– Draai de zaagtafel 17 tot deze bij 0° vastklikt.
Controleren: (zie afbeelding W1)
– Stel een hoekmal in op 90° en leg deze tus-
sen aanslagrail 10 en zaagblad 8 op de zaag-
tafel 17.
Het been van de hoekmal moet met de aansla-
grail over de hele lengte aansluiten.
Instellen: (zie afbeelding W2)
– Draai alle inbusbouten 32 met de meegele-
verde inbussleutel los.
– Verdraai de aanslagrail 10 tot de hoekmal
over de hele lengte aansluit.
– Draai de schroeven weer vast.
Hoekaanduiding (horizontaal) afstellen
(zie afbeelding X)
– Zet het elektrische gereedschap in de trans-
portstand.
– Draai de zaagtafel 17 tot deze bij 0° vastklikt.
Controleren:
De middellijn van de hoekaanduiding 14 moet
zich op één lijn bevinden met de 0°-markering
van de schaalverdeling 15.
Instellen:
– Draai de schroef 63 met een in de handel ver-
krijgbare kruiskopschroevendraaier los en
stel de middellijn van de hoekaanduiding
langs de 0°-markering af.
– Draai de schroef weer vast.
Vervoer
(zie afbeelding Y)
– Zet het elektrische gereedschap in de trans-
portstand.
– Verwijder de verlengbeugels.
– Draag het elektrische gereedschap aan de
transportgreep 26 of grijp in de greepuitspa-
ringen 64 aan de zijkant van de zaagtafel.
f Draag het elektrische gereedschap altijd
met twee personen, ter voorkoming van
rugletsel.
f Gebruik bij het vervoeren van het elektri-
sche gereedschap alleen de transportvoor-
zieningen en nooit de beschermingsvoorzie-
ningen.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks
zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch de-
fect raken, dient de reparatie te worden uitge-
voerd door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het elektrische gereedschap.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 139 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM
Pagina: 139
140 | Nederlands
1 609 929 J50 | (27/11/07) Bosch Power Tools
Reiniging
Houd het elektrische gereedschap en de ventila-
tieopeningen altijd schoon om goed en veilig te
werken.
De pendelbeschermkap moet altijd vrij kunnen
bewegen en zelfstandig kunnen sluiten. Houd
daarom de omgeving rond de pendelbescherm-
kap altijd schoon.
Verwijder na de werkzaamheden stof en spanen
door uitblazen met perslucht of met een kwast.
Reinig de glijrol 9 en de verlichtings- en lase-
reenheid (24, 23) regelmatig.
Toebehoren
Stofzakset . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 605 411 222
Verlengbeugel . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 978
Zaagbladen voor hout- en plaatmateriaal, pa-
nelen en lijsten
Zaagblad 216 x 30 mm, 48 tanden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 430
Zaagblad 216 x 30 mm, 24 tanden
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 429
Vervangingsonderdelen
Snelspanklem. . . . . . . . . . . . . . . 1 609 203 P95
Onderstel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 609 203 P96
Inlegplaten . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 966
Koolborstelset . . . . . . . . . . . . . . 1 609 203 J13
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Paneelzaag, toebehoren en verpakkingen moe-
ten op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.
De kunststof delen zijn gekenmerkt om deze per
soort te kunnen recyclen.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in na-
tionaal recht moeten niet meer bruikbare elek-
trische gereedschappen apart worden ingeza-
meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-557-001.book Page 140 Tuesday, November 27, 2007 11:06 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PCM 8 S.

Stel een vraag over de Bosch PCM 8 S

Heb je een vraag over de Bosch PCM 8 S en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PCM 8 S. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PCM 8 S zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.