Bosch PCL 10 Set handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PCL 10 Set. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Laserwaterpas
  • Model/naam: PCL 10 Set
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks, Arabisch

Inhoudsopgave

Pagina: 21
22 | Nederlands
1 609 92A 0J3 | (13.12.13) Bosch Power Tools
Pulire regolarmente specialmente le superfici dell’uscita del
raggio laser prestando particolare attenzione alla presenza di
peluria.
In caso si presentasse la necessità di riparazioni, spedire lo
strumentodimisuramettendolonell’appositoastucciodipro-
tezione 10.
Assistenza clienti e consulenza impieghi
Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:
www.bosch-pt.com
Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
terà in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.
Per ogni tipo di richiesta o di ordinazione di pezzi di ricambio,
è indispensabile comunicare sempre il codice prodotto a die-
ci cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dello stru-
mento di misura.
Italia
Officina Elettroutensili
Robert Bosch S.p.A.
Corso Europa, ang. Via Trieste 20
20020 LAINATE (MI)
Tel.: (02) 3696 2663
Fax: (02) 3696 2662
Fax: (02) 3696 8677
E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com
Svizzera
Tel.: (044) 8471513
Fax: (044) 8471553
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com
Smaltimento
Smaltire gli imballaggi, gli strumenti di misura e gli accessori
dismessi in modo che possano essere riciclati nel pieno ri-
spetto dell’ambiente.
Nongettarestrumentidimisuraebatteriericaricabili/batterie
tra i rifiuti domestici!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla direttiva europea
2012/19/UE gli strumenti di misura diven-
tati inservibili e, in base alla direttiva euro-
pea 2006/66/CE, le batterie ricaricabili/
batterie difettose o consumate devono es-
sere raccolte separatamente ed essere in-
viate ad una riutilizzazione ecologica.
Per le batterie ricaricabili/le batterie non funzionanti rivolger-
si al Consorzio:
Italia
Ecoelit
Viale Misurata 32
20146 Milano
Tel.: +39 02 / 4 23 68 63
Fax: +39 02 / 48 95 18 93
Svizzera
Batrec AG
3752 Wimmis BE
Con ogni riserva di modifiche tecniche.
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Alle instructies moeten gelezen en in acht
genomen worden om met zonder gevaar en
veilig met het meetgereedschap te werken.
Maak waarschuwingsstickers op het meet-
gereedschap nooit onleesbaar. BEWAAR
DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN GEEF
ZE BIJ HET DOORGEVEN VAN HET MEETGE-
REEDSCHAP MEE.
 Voorzichtig–wanneeranderedandehiervermeldebe-
dienings- en instelvoorzieningen worden gebruikt of
andere procedures worden uitgevoerd, kan dit tot ge-
vaarlijke stralingsblootstelling leiden.
 Het meetgereedschap wordt geleverd met een waar-
schuwingsplaatje (in de weergave van het meetge-
reedschap op de pagina met afbeeldingen aangeduid
met nummer 7).
 Alsdetekstvanhetwaarschuwingsplaatjenietindetaal
van uw land is, plak er dan vóór de eerste ingebruikne-
ming de meegeleverde sticker in de taal van uw land op.
Richt de laserstraal niet op personen of
dieren en kijk niet zelf in de directe of re-
flecterende laserstraal. Daardoor kunt u
personen verblinden, ongevallen veroorza-
ken of het oog beschadigen.
 Als laserstraling het oog raakt, dan moeten de ogen be-
wust gesloten worden en moet het hoofd onmiddellijk
uit de straal bewogen worden.
 Breng geen wijzigingen aan de laserinrichting aan.
 Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril. De laserbril
dient voor het beter herkennen van de laserstraal, maar
biedt geen bescherming tegen de laserstralen.
 Gebruik de laserbril niet als zonnebril en niet in het ver-
keer. De laserbril biedt geen volledige bescherming tegen
ultravioletstralenenvermindertdewaarnemingvankleuren.
 Laat het meetgereedschap repareren door gekwalifi-
ceerd, vakkundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd
dat de veiligheid van het meetgereedschap in stand blijft.
 Laat kinderen het lasermeetgereedschap niet zonder
toezicht gebruiken. Anders kunnen personen worden
verblind.
IEC 60825-1:2007-03, <1 mW, 635 nm
Laserstrahlung
Nicht in den Strahl blicken
Laser Klasse 2
OBJ_BUCH-693-004.book Page 22 Friday, December 13, 2013 12:33 PM
Pagina: 22
Nederlands | 23
Bosch Power Tools 1 609 92A 0J3 | (13.12.13)
 Werk met het meetgereedschap niet in een omgeving
met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistof-
fen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden. In
hetmeetgereedschapkunnenvonkenontstaandiehetstof
of de dampen tot ontsteking brengen.
Product- en vermogensbeschrijving
Gebruik volgens bestemming
Hetmeetgereedschapisbestemdvoorhetbepalenencontro-
leren van horizontale en verticale lijnen.
Het meetgereedschap is uitsluitend bestemd voor gebruik in
een gesloten ruimte.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het meetgereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Opening voor laserstraal
2 Weergave automatisch nivelleren
3 Aan/uit-schakelaar
4 Vergrendeling van het batterijvakdeksel
5 Deksel van batterijvak
6 Aanlegvlak
7 Laser-waarschuwingsplaatje
8 Serienummer
9 Statiefopname 1/4"
10 Beschermetui
11 Laserbril*
12 Statief*
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd.
Technische gegevens
Montage
Batterijen inzetten of vervangen
Voor het gebruik van het meetgereedschap worden alkali-
mangaanbatterijen geadviseerd.
Als u het batterijvakdeksel 5 wilt openen, drukt u op de ver-
grendeling 4 en klapt u het batterijvakdeksel open. Plaats de
batterijen. Let daarbij op de juiste poolaansluitingen, zoals
aangegeven op de binnenzijde van het batterijvak.
Vervang altijd alle batterijen tegelijkertijd. Gebruik alleen bat-
terijen van één fabrikant en met dezelfde capaciteit.
 Neem de batterijen uit het meetgereedschap als u het
langdurignietgebruikt.Alsdebatterijenlangwordenbe-
waard, kunnen deze gaan roesten en leegraken.
Gebruik
Ingebruikneming
 Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel
zonlicht.
 Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme tem-
peraturen of temperatuurschommelingen. Laat het bij-
voorbeeld niet lange tijd in de auto liggen. Laat het meetge-
reedschapbijgrotetemperatuurschommelingeneerstopde
juiste temperatuur komen voordat u het in gebruik neemt.
 Voorkom heftige schokken of vallen van het meetge-
reedschap. Door beschadigingen van het meetgereed-
schap kan de nauwkeurigheid worden geschaad. Vergelijk
naeenheftigeschokofvaldelaserlijntercontrolemeteen
bekende horizontale of verticale referentielijn.
 Schakel het meetgereedschap uit wanneer u het ver-
plaatst of vervoert. Bij het uitschakelen wordt de pende-
leenheid vergrendeld. Anders kan deze bij heftige bewe-
gingen beschadigd raken.
In- en uitschakelen
Als u het meetgereedschap wilt inschakelen, duwt u de
aan/uit-schakelaar 3 in de stand „On”. Onmiddellijk na het in-
schakelen zendt het meetgereedschap twee laserlijnen uit de
opening 1.
 Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk
zelf niet in de laserstraal, ook niet vanaf een grote af-
stand.
Als u het meetgereedschap wilt uitschakelen, duwt u de
aan/uit-schakelaar 3 in de stand „Off”. Als u het meetgereed-
schap uitschakelt, wordt de pendeleenheid vergrendeld.
 Laat het ingeschakelde meetgereedschap niet onbe-
heerd achter en schakel het meetgereedschap na ge-
bruik uit. Andere personen kunnen door de laserstraal
verblind worden.
Omenergietesparen,schakeltuhetmeetgereedschapalleen
in als u het gebruikt.
Lijnlaser PCL 10
Productnummer 3 603 K08 1..
Reikwijdte tot ca. 10 m
Nivelleernauwkeurigheid ±0,5 mm/m
Zelfnivelleerbereik kenmerkend ±4°
Nivelleertijd kenmerkend 4 s
Bedrijfstemperatuur +5 °C...+40 °C
Bewaartemperatuur –20 °C...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <1 mW
C6 >10
Statiefopname 1/4"
Batterijen 2 x 1,5 V LR06 (AA)
Gebruiksduur ca. 15 h
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 0,4 kg
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) 108 x 66 x 92 mm
Het serienummer 8 op het typeplaatje dient voor de eenduidige identifi-
catie van uw meetgereedschap.
OBJ_BUCH-693-004.book Page 23 Friday, December 13, 2013 12:33 PM
Pagina: 23
24 | Nederlands
1 609 92A 0J3 | (13.12.13) Bosch Power Tools
Werkzaamheden met automatisch nivelleren
(zie afbeeldingen A–B)
Plaats het meetgereedschap op een stevige horizontale on-
dergrond, houd het met de aanlegvlakken 6 tegen een verti-
caal oppervlak of bevestig het op een statief 12.
Na het inschakelen worden door het automatisch waterpas-
senoneffenhedenbinnenhetzelfwaterpasbereikvan ±4° au-
tomatischgecompenseerd.Hetwaterpassenisafgeslotenzo-
dra de laserlijnen niet meer bewegen. De indicatie 2 brandt
groen.
Als automatisch waterpassen niet mogelijk is, bijv. omdat de
onderzijdevanhetmeetgereedschapmeerdan4° afwijktvan
de waterpaslijn of het meetgereedschap met de hand wordt
vastgehouden, knippert de batterij- en waterpaswaaschu-
wing 2 rood en werkt het meetgereedschap zonder automa-
tisch waterpassen. De laserlijnen blijven ingeschakeld, de
beide gekruiste lijnen verlopen echter niet meer noodzakelijk
haaks op elkaar.
Opmerking: Het werken zonder automatisch waterpassen
wordt onafhankelijk van de batterijstatus altijd door het
knipperen van de batterij- en waterpaswaarschuwing 2 aan-
gegeven.
Om weer met automatisch waterpassen te werken, positio-
neert u het meetgereedschap zodanig dat de onderzijde hori-
zontaal is gesteld en wacht u het zelfwaterpassen af. Zodra
het meetgereedschap zich weer binnen het zelfwaterpasbe-
reik van ±4° bevindt, knippert de batterij- en waterpaswaar-
schuwing 2 niet meer (bij zwakke batterijen brandt ze voort-
durend, anders gaat deze uit).
Bij trillingen of veranderingen van plaats tijdens het gebruik
wordt het meetgereedschap automatisch opnieuw genivel-
leerd. Controleer na opnieuw nivelleren de stand van de hori-
zontale en verticale laserlijn in relatie tot de referentiepunten
om fouten te voorkomen.
Tips voor de werkzaamheden
Werkzaamheden met het statief (zie afbeelding C)
Een statief 12 biedt een stabiele, in hoogte instelbare meet-
ondergrond. Plaats het meetgereedschap met de statiefop-
name 9 op de 1/4"-schroefdraad van het statief en schroef
het met de vastzetschroef van het statief vast.
Zijwaarts aanleggen (zie afbeelding D)
Voorhetsnelcontrolerenvanhoogtenkuntuhetmeetgereed-
schap met de aanlegvlakken 6 zijwaarts tegen verticale wan-
den, kasten, enz. houden. Let erop dat u het meetgereed-
schap recht en rustig vasthoudt.
Laserbril (toebehoren)
Delaserbrilfilterthetomgevingslichtuit.Daardoorlijkthetro-
de licht van de laser voor het oog helderder.
 Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril. De laserbril
dient voor het beter herkennen van de laserstraal, maar
biedt geen bescherming tegen de laserstralen.
 Gebruik de laserbril niet als zonnebril en niet in het
verkeer. De laserbril biedt geen volledige bescherming
tegenultravioletstralenenvermindertdewaarnemingvan
kleuren.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Bewaar en transporteer het meetgereedschap alleen in het
meegeleverde beschermetui.
Houd het meetgereedschap altijd schoon.
Dompel het meetgereedschap niet in water of andere vloei-
stoffen.
Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek. Gebruik geen
reinigings- of oplosmiddelen.
Reinig in het bijzonder de opening van de laser regelmatig en
let daarbij op pluizen.
Verzend het meetgereedschap in het beschermetui 10 in het
geval van een reparatie.
Klantenservice en gebruiksadviezen
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het meetgereedschap.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Meetgereedschappen, toebehoren en verpakkingen dienen
opeenvoorhetmilieuverantwoordemaniertewordenherge-
bruikt.
Gooi meetgereedschappen, accu’s en batterijen niet bij het
huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
moeten niet meer bruikbare meetgereed-
schappen en volgens de Europese richtlijn
2006/66/EGmoetendefecteoflegeaccu’s
en batterijen apart worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-693-004.book Page 24 Friday, December 13, 2013 12:33 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PCL 10 Set.

Stel een vraag over de Bosch PCL 10 Set

Heb je een vraag over de Bosch PCL 10 Set en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PCL 10 Set. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PCL 10 Set zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.