Bosch PBH 3000-2 FRE handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PBH 3000-2 FRE. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: PBH 3000-2 FRE
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 T39 (2009.09) PS / 160 WEU
PBH
2800 RE | 2900 FRE | 3000 FRE Set | 3000-2 FRE
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimat
Pagina: 81
82 | Nederlands
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
nl
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische gereedschappen
Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften
voor toekomstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
„elektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zon-
der netsnoer).
1) Veiligheid van de werkomgeving
a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b) Werk met het elektrische gereedschap
niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen,
brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen ver-
oorzaken vonken die het stof of de dam-
pen tot ontsteking kunnen brengen.
c) Houd kinderen en andere personen tij-
dens het gebruik van het elektrische ge-
reedschap uit de buurt. Wanneer u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a) De aansluitstekker van het elektrische
gereedschap moet in het stopcontact
passen. De stekker mag in geen geval
worden veranderd. Gebruik geen adap-
terstekkers in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen. Onveran-
derde stekkers en passende stopcontac-
ten beperken het risico van een elektri-
sche schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risi-
co door een elektrische schok wanneer
uw lichaam geaard is.
c) Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van
water in het elektrische gereedschap ver-
groot het risico van een elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende gereedschapde-
len. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektri-
sche schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen ver-
lengkabels te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis ge-
schikte verlengkabel beperkt het risico
van een elektrische schok.
f) Als het gebruik van het elektrische ge-
reedschap in een vochtige omgeving on-
vermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.
3) Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik
geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een mo-
ment van onoplettendheid bij het gebruik
van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
b) Draag persoonlijke beschermende uit-
rusting. Draag altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van persoonlijke beschermen-
de uitrusting zoals een stofmasker, slip-
vaste werkschoenen, een veiligheidshelm
WAARSCHUWING
Pagina: 82
Nederlands | 83
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
of gehoorbescherming, afhankelijk van de
aard en het gebruik van het elektrische ge-
reedschap, vermindert het risico van ver-
wondingen.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Con-
troleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap op-
pakt of draagt. Wanneer u bij het dragen
van het elektrische gereedschap uw vin-
ger aan de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het elektri-
sche gereedschap inschakelt. Een instel-
gereedschap of sleutel in een draaiend
deel van het gereedschap kan tot verwon-
dingen leiden.
e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-
houding. Zorg ervoor dat u stevig staat
en steeds in evenwicht blijft. Daardoor
kunt u het elektrische gereedschap in on-
verwachte situaties beter onder controle
houden.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd ha-
ren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangen-
de kleding, lange haren en sieraden kun-
nen door bewegende delen worden mee-
genomen.
g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemon-
teerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist wor-
den gebruikt. Het gebruik van een stofaf-
zuiging beperkt het gevaar door stof.
4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig ge-
bruik van elektrische gereedschappen
a) Overbelast het gereedschap niet. Ge-
bruik voor uw werkzaamheden het daar-
voor bestemde elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereed-
schap werkt u beter en veiliger binnen het
aangegeven capaciteitsbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elek-
trisch gereedschap dat niet meer kan wor-
den in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact of
neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt,
toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voor-
komt onbedoeld starten van het elektri-
sche gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische ge-
reedschappen buiten bereik van kinde-
ren. Laat het gereedschap niet gebrui-
ken door personen die er niet mee
vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Elektrische gereed-
schappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden ge-
bruikt.
e) Verzorg het elektrische gereedschap
zorgvuldig. Controleer of bewegende de-
len van het gereedschap correct functio-
neren en niet vastklemmen en of onder-
delen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische
gereedschap nadelig wordt beïnvloed.
Laat deze beschadigde onderdelen voor
het gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhou-
den elektrische gereedschappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhou-
den snijdende inzetgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebe-
horen, inzetgereedschappen en dergelij-
ke volgens deze aanwijzingen. Let daar-
bij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het ge-
bruik van elektrische gereedschappen
voor andere dan de voorziene toepassin-
gen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Pagina: 83
84 | Nederlands
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
5) Service
a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vak-
kundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het ge-
reedschap in stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor hamers
f Draag een gehoorbescherming. De bloot-
stelling aan lawaai kan gehoorverlies tot ge-
volg hebben.
f Gebruik de bij het gereedschap geleverde
extra handgrepen. Het verlies van de contro-
le kan tot verwondingen leiden.
f Houd het gereedschap aan de geïsoleerde
greepvlakken vast als u werkzaamheden
uitvoert waarbij het inzetgereedschap ver-
borgen stroomleidingen of de eigen stroom-
kabel kan raken. Contact met een onder
spanning staande leiding kan ook metalen
delen van het gereedschap onder spanning
zetten en tot een elektrische schok leiden.
f Gebruik een geschikt detectieapparaat om
verborgen stroom-, gas- of waterleidingen
op te sporen of raadpleeg het plaatselijke
energie- of waterleidingbedrijf. Contact met
elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van
een gasleiding kan tot een explosie leiden.
Breuk van een waterleiding veroorzaakt ma-
teriële schade en kan een elektrische schok
veroorzaken.
f Houd het elektrische gereedschap tijdens
de werkzaamheden stevig met beide han-
den vast en zorg ervoor dat u stevig staat.
Het elektrische gereedschap wordt met twee
handen veiliger geleid.
f Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzie-
ningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u
met uw hand kunt doen.
f Houd uw werkplek schoon. Materiaalmeng-
sels zijn bijzonder gevaarlijk. Stof van lichte
metalen kan ontvlammen of exploderen.
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot
stilstand is gekomen voordat u het neerlegt.
Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit
kan tot het verlies van de controle over het
elektrische gereedschap leiden.
f Gebruik het elektrische gereedschap niet
met een beschadigde kabel. Raak de be-
schadigde kabel niet aan en trek de stekker
uit het stopcontact als de kabel tijdens de
werkzaamheden wordt beschadigd. Bescha-
digde kabels vergroten het risico van een
elektrische schok.
Functiebeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de
waarschuwingen en voorschriften
niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd om te
hameren in beton, baksteen en steen en voor
lichte hakwerkzaamheden. Het is eveneens ge-
schikt voor boorwerkzaamheden zonder slag in
hout, metaal, keramiek en kunststof. Elektrische
gereedschappen met elektronische regeling en
rechts-/linksdraaien zijn ook geschikt voor het
in- en uitdraaien van schroeven.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van het elektrische gereedschap op
de pagina met afbeeldingen.
1 Snelspanboorhouder (PBH 3000-2 FRE)
2 SDS-plus wisselboorhouder
(PBH 3000-2 FRE)
3 SDS-plus gereedschapopname
4 Stofbeschermkap
5 Vergrendelingshuls
6 Vergrendelingsring wisselboorhouder
(PBH 3000-2 FRE)
7 Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar
Pagina: 84
Nederlands | 85
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
8 Aan/uit-schakelaar
9 Stelwiel vooraf instelbaar toerental
10 Draairichtingschakelaar
11 Ontgrendelingsknop voor slagstop-/draai-
stopschakelaar
12 Slagstop-/draaistopschakelaar
13 Toerentalschakelaar (PBH 3000-2 FRE)
14 Ontgrendelingsknop voor toerentalschake-
laar (PBH 3000-2 FRE)
15 Knop voor instelling van de diepteaanslag
16 Vleugelbout voor verstelling van de extra
handgreep
17 Extra handgreep (geïsoleerd greepvlak)
18 Diepteaanslag
19 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
20 Borgschroef voor tandkransboorhouder*
21 Tandkransboorhouder*
22 SDS-plus opnameschacht voor boorhouder*
23 Snelspanboorhouder (PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set)
24 Boorhouderopname (PBH 3000-2 FRE)
25 Voorste huls (PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
26 Achterste huls (PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
27 Afzuigopening zuigmond*
28 Klemschroef zuigmond*
29 Diepteaanslag zuigmond*
30 Telescoopbuis zuigmond*
31 Vleugelschroef zuigmond*
32 Geleidingsbuis zuigmond*
33 Betonboor met SDS-plus opnameschacht*
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren
vindt u in ons toebehorenprogramma.
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereed-
schap bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
89 dB(A); geluidsvermogenniveau 100 dB(A).
Onzekerheid K2 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden (vectorsom van drie
richtingen) bepaald volgens EN 60745:
Hameren in beton: Trillingsemissiewaarde
ah=14 m/s2
, onzekerheid K=1,5 m/s2
,
Hakken: Trillingsemissiewaarde ah=12 m/s2
,
onzekerheid K=1,5 m/s2
,
Boren in metaal: Trillingsemissiewaarde
ah<2,5 m/s2
, onzekerheid K=1,5 m/s2
,
Schroeven in- en uitdraaien: Trillingsemissie-
waarde ah<2,5 m/s2
, onzekerheid K=1,5 m/s2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde tril-
lingsniveau is gemeten met een volgens
EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt om elektrische gereedschap-
pen met elkaar te vergelijken. Het is ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de
trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de
voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Als echter het elektrische gereed-
schap wordt gebruikt voor andere toepassin-
gen, met afwijkende inzetgereedschappen of
onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitgescha-
keld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de
trillingsbelasting gedurende de gehele arbeids-
periode duidelijk verminderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter be-
scherming van de bediener tegen het effect van
trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische
gereedschappen en inzetgereedschappen,
warm houden van de handen, organisatie van
het arbeidsproces.
Pagina: 85
86 | Nederlands
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
Technische gegevens
Boorhamer
PBH ...
2800 RE 2900 FRE 3000 FRE Set 3000-2 FRE
Zaaknummer 3 603 C93 0.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 2.. 3 603 C94 2..
Toerentalregeling z z z z
Draaistop z z z z
Rechts- en linksdraaien z z z z
Wisselboorhouder – – – z
Meegeleverd
– Snelspanboorhouder – z z z
Opgenomen vermogen W 720 730 750 750
Aantal slagen bij nominaal
toerental min-1
4000 4000 4000 4000
Slagkracht J 0–2,6 0–2,7 0–2,8 0–2,8
Nominaal toerental min-1
1100 1100 1100 1100
Onbelast toerental
– Stand 1
– Stand 2
min-1
min-1
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
0–3000
Gereedschapopname SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Diameter ashals mm 43 43 43 43
Boordiameter max.:
– Beton
– Metselwerk (met holle
boorkroon)
– Staal
– Hout
mm
mm
mm
mm
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 kg 3,0 3,0 3,0 3,3
Isolatieklasse / II / II / II / II
Gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230/240 V. Bij lagere spanningen en bij per land verschillende uit-
voeringen kunnen deze gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige
elektrische gereedschappen kunnen afwijken.
Pagina: 86
Nederlands | 87
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder „Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60745 volgens de
bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG,
98/37/EG (tot 28-12-2009) en 2006/42/EG (van-
af 29-12-2009).
Technisch dossier bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 29.03.2007
Montage
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
Extra handgreep
f Gebruik het elektrische gereedschap alleen
met de extra handgreep 17.
Extra handgreep draaien (zie afbeelding A)
U kunt de extra handgreep 17 naar wens draaien
voor een veilige houding tijdens de werkzaamhe-
den zonder vermoeidheid.
– Draai de vleugelschroef voor de verstelling
van de extra handgreep 16 tegen de wijzers
van de klok en draai de extra handgreep 17 in
de gewenste stand. Draai vervolgens de vleu-
gelschroef 16 met de wijzers van de klok
weer vast.
Boordiepte instellen (zie afbeelding B)
Met de diepteaanslag 18 kan de gewenste boor-
diepte X worden vastgelegd.
– Druk op de knop voor de instelling van de
diepteaanslag 15 en zet de diepteaanslag in
de extra handgreep 17.
De ribbels op de diepteaanslag 18 moeten
naar onderen wijzen.
– Duw het SDS-plus inzetgereedschap tot aan
de aanslag in de SDS-plus gereedschapopna-
me 3. De beweegbaarheid van het SDS-plus
gereedschap kan anders tot een verkeerde
instelling van de boordiepte leiden.
– Trek de diepteaanslag zo ver naar buiten dat
de afstand tussen de punt van de boor en de
punt van de diepteaanslag overeenkomt met
de gewenste boordiepte X.
Boorhouder en inzetgereedschap kiezen
Voor hamerboor- en hakwerkzaamheden heeft u
SDS-plus inzetgereedschappen nodig, die in de
SDS-plus boorhouder worden geplaatst.
Voor boorwerkzaamheden zonder slag in hout,
metaal, keramiek en kunststof, voor het in- en
uitdraaien van schroeven en voor het snijden
van schroefdraad worden inzetgereedschappen
zonder SDS-plus (bijv. boren met cilindrische
schacht) gebruikt. Voor deze inzetgereedschap-
pen heeft u een snelspanboorhouder of tand-
kransboorhouder nodig.
PBH 3000-2 FRE: De SDS-plus boorhouder 2
kunt u gemakkelijk vervangen door de meegele-
verde snelspanboorhouder 1.
Boorhouder wisselen (PBH 2800 RE/
PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set)
Voor werkzaamheden met inzetgereedschap
zonder SDS-plus (bijvoorbeeld boren met cilin-
drische schacht) moet u de tandkrans- of snel-
spanboorhouder aanbrengen.
Tandkransboorhouder monteren (toebehoren)
(PBH 2800 RE) (zie afbeelding C)
– Schroef de SDS-plus opnameschacht 22 in
een tandkransboorhouder 21. Borg de tand-
kransboorhouder 21 met de borgschroef 20.
Let erop dat de borgschroef een linkse
schroefdraad heeft.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Pagina: 87
88 | Nederlands
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
Tandkrans- of snelspanboorhouder aanbren-
gen (zie afbeelding D)
– Reinig het insteekeinde van de opname-
schacht en smeer het licht met vet.
– Plaats de tandkransboorhouder 21 of de
snelspanboorhouder 23 met de opname-
schacht draaiend in de gereedschapopname
tot deze automatisch wordt vergrendeld.
– Controleer de vergrendeling door aan de
tandkrans- of snelspanboorhouder te trek-
ken.
Tandkrans- of snelspanboorhouder
verwijderen
– Duw de vergrendelingshuls 5 naar achteren
en verwijder de tandkransboorhouder 21 of
de snelspanboorhouder 23.
Wisselboorhouder verwijderen of inzet-
ten (PBH 3000-2 FRE)
Wisselboorhouder verwijderen
(zie afbeelding E)
– Grijp de wisselboorhoudervergrendelings-
ring 6 vast en trek deze stevig in de richting
van de pijl. De wisselboorhouder raakt los en
kan naar voren worden verwijderd.
– Bescherm de wisselboorhouder tegen vuil
worden nadat u deze hebt verwijderd.
Wisselboorhouder inzetten (zie afbeelding F)
– Reinig de wisselboorhouder voor het inzet-
ten en smeer de schacht licht met vet.
– Grijp de SDS-plus wisselboorhouder 2 of de
snelspanboorhouder 1 met uw hele hand
vast. Duw de wisselboorhouder draaiend op
de boorhouderopname 24 tot u een duidelijk
klikgeluid hoort.
– De wisselboorhouder wordt automatisch ver-
grendeld. Controleer de vergrendeling door
aan de wisselboorhouder te trekken.
Inzetgereedschap wisselen
De stofbeschermkap 4 voorkomt zoveel moge-
lijk het binnendringen van boorstof in de ge-
reedschapopname tijdens het gebruik. Let er bij
het inzetten van het inzetgereedschap op dat de
stofbeschermkap 4 niet wordt beschadigd.
f Een beschadigde stofbeschermkap moet
onmiddellijk worden vervangen. Geadvi-
seerd wordt, dit door een klantenservice te
laten doen.
SDS-plus inzetgereedschap inzetten
(zie afbeelding G)
Met de SDS-plus boorhouder kunt u het inzetge-
reedschap eenvoudig en gemakkelijk zonder
hulpgereedschap wisselen.
– PBH 3000-2 FRE: Zet de SDS-plus wissel-
boorhouder 2 in.
– Reinig de schacht van het inzetgereedschap
en smeer het licht met vet.
– Zet het inzetgereedschap draaiend in de ge-
reedschapopname tot het automatisch
wordt vergrendeld.
– Controleer de vergrendeling door aan het in-
zetgereedschap te trekken.
Het SDS-plus inzetgereedschap is systeemaf-
hankelijk vrij beweegbaar. Daardoor ontstaat bij
onbelast lopen een rondloopafwijking. Dit heeft
geen effect op de nauwkeurigheid van het boor-
gat, omdat de boor zich bij het boren zelf cen-
treert.
SDS-plus inzetgereedschap verwijderen
(zie afbeelding H)
– Duw de vergrendelingshuls 5 naar achteren
en verwijder het inzetgereedschap.
Inzetgereedschappen zonder SDS-plus in de
tandkransboorhouder plaatsen (PBH 2800 RE)
Opmerking: Gebruik inzetgereedschap zonder
SDS-plus niet voor hamerboor- of hakwerkzaam-
heden. Inzetgereedschap zonder SDS-plus en
uw boorhouder worden anders bij hamerboor-
of hakwerkzaamheden beschadigd.
– Zet de tandkransboorhouder 21 in.
– Open de tandkransboorhouder 21 door deze
te draaien, totdat het gereedschap kan wor-
den ingezet. Zet het gereedschap in.
– Steek de boorhoudersleutel in de daarvoor
bedoelde boorgaten van de tandkransboor-
houder 21 en span het ingezetgereedschap
gelijkmatig vast.
– Draai de slagstop-/draaistopschakelaar 12 in
de stand „Boren”.
Pagina: 88
Nederlands | 89
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
Inzetgereedschappen zonder SDS-plus uit de
tandkransboorhouder verwijderen
(PBH 2800 RE)
– Draai de huls van de tandkransboorhouder
21 met behulp van de boorhoudersleutel te-
gen de wijzers van de klok in tot het inzetge-
reedschap kan worden verwijderd.
Inzetgereedschappen zonder SDS-plus in de
snelspanboorhouder plaatsen
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/
PBH 3000-2 FRE) (zie afbeelding I)
Opmerking: Gebruik inzetgereedschap zonder
SDS-plus niet voor hamerboor- of hakwerkzaam-
heden. Inzetgereedschap zonder SDS-plus en
uw boorhouder worden anders bij hamerboor-
of hakwerkzaamheden beschadigd.
– PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set: Breng de
snelspanboorhouder 23 aan.
– PBH 3000-2 FRE: Zet de snelspanboorhou-
der 1 in.
– Houd de achterste huls 26 van de snelspan-
boorhouder 23 vast en draai de voorste huls
25 tegen de wijzers van de klok in tot het in-
zetgereedschap kan worden aangebracht.
Zet het gereedschap in.
– Houd de achterste huls van de snelspanboor-
houder 23 vast en draai de voorste huls met
de wijzers van de klok mee en met de hand
stevig dicht tot geen klikgeluid meer hoor-
baar is. De boorhouder wordt daardoor auto-
matisch vergrendeld.
– Controleer of het inzetgereedschap stevig
vastzit door eraan te trekken.
Opmerking: Als de gereedschapopname tot aan
de aanslag geopend is, kan bij het dichtdraaien
van de gereedschapopname een ratelgeluid te
horen zijn en sluit de gereedschapopname niet.
Draai in dit geval de voorste huls 25 eenmaal te-
gen de wijzers van de klok in. Vervolgens kan de
gereedschapopname worden gesloten.
– Draai de slagstop-/draaistopschakelaar 12 in
de stand „Boren”.
Inzetgereedschappen zonder SDS-plus uit de
snelspanboorhouder verwijderen
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/
PBH 3000-2 FRE) (zie afbeelding J)
– Houd de achterste huls 26 van de snelspan-
boorhouder vast en draai de voorste huls 25
van de snelspanboorhouder tegen de wijzers
van de klok in tot het inzetgereedschap kan
worden verwijderd.
Stofafzuiging met zuigmond
(toebehoren)
Zuigmond monteren (zie afbeelding K)
Voor de stofafzuiging is een zuigmond (toebeho-
ren) nodig. Bij het boren veert de zuigmond te-
rug, zodat de kop van de zuigmond altijd dicht
tegen de ondergrond wordt gehouden.
– Druk op de knop voor de diepteaanslaginstel-
ling 15 en verwijder de diepteaanslag 18.
Druk opnieuw op de knop 15 en zet de zuig-
mond van voren in de extra handgreep 17.
– Sluit een afzuigslang (diameter 19 mm, toe-
behoren) aan op de afzuigopening 27 van de
zuigmond.
De stofzuiger moet geschikt zijn voor het te be-
werken materiaal.
Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid
bijzonder gevaarlijk, kankerverwekkend of
droog stof een speciale zuiger.
Pagina: 89
90 | Nederlands
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
Boordiepte op zuigmond instellen
(zie afbeelding L)
U kunt de gewenste boordiepte X ook instellen
als de zuigmond gemonteerd is.
– Duw het SDS-plus inzetgereedschap tot aan
de aanslag in de SDS-plus gereedschapopna-
me 3. De beweegbaarheid van het SDS-plus
gereedschap kan anders tot een verkeerde
instelling van de boordiepte leiden.
– Draai de vleugelschroef 31 op de zuigmond
los.
– Plaats het elektrische gereedschap zonder
het in te schakelen stevig op de plaats waar
moet worden geboord. Het SDS-plus inzetge-
reedschap moet daarbij het oppervlak raken.
– Verschuif de geleidingsbuis 32 van de zuig-
mond zo in zijn houder dat de zuigmondkop
het oppervlak waarin moet worden geboord
raakt. Schuif de geleidingsbuis 32 niet verder
over de telescoopbuis 30 dan nodig, zodat
een zo groot mogelijk gedeelte van de schaal-
verdeling op de telescoopbuis 30 zichtbaar
blijft.
– Draai de vleugelschroef 31 weer vast. Draai
de klemschroef 28 op de diepteaanslag van
de zuigmond los.
– Verschuif de diepteaanslag 29 zodanig op de
telescoopbuis 30, dat de in de afbeelding ge-
toonde afstand X met de door u gewenste
boordiepte overeenkomt.
– Draai de klemschroef 28 in deze stand vast.
Gebruik
Ingebruikneming
f Let op de netspanning! De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de ge-
gevens op het typeplaatje van het elektri-
sche gereedschap. Met 230 V aangeduide
elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
Functie instellen
Met de slagstop-/draaistopschakelaar 12 kiest u
de functie van het elektrische gereedschap.
Opmerking: Wijzig de functie alleen wanneer
het elektrische gereedschap uitgeschakeld is.
Anders kan het elektrische gereedschap bescha-
digd raken.
– Als u de functie wilt veranderen, drukt u op
de ontgrendelingsknop 11 en draait u de
slagstop-/draaistopschakelaar 12 in de ge-
wenste stand tot deze hoorbaar vastklikt.
PBH 2800 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set
Positie voor boorwerkzaamhe-
den zonder slag in hout, metaal,
keramiek en kunststof, voor het
in- en losdraaien van schroeven
en voor het snijden van schroef-
draad
Positie voor hamerboorwerk-
zaamheden in beton of steen
Positie Vario-Lock voor het ver-
stellen van de hakpositie
In deze stand klikt de slag-
stop-/draaistopschakelaar 12
niet vast.
Positie voor hakwerkzaamheden
Pagina: 90
Nederlands | 91
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
Draairichting instellen (zie afbeelding M)
Met de draairichtingomschakelaar 10 kunt u de
draairichting van het elektrische gereedschap
veranderen. Als de aan/uit-schakelaar 8 is inge-
drukt, is dit echter niet mogelijk.
Rechtsdraaien: Duw de draairichtingom-
schakelaar 10 tot aan de aanslag naar rechts.
Linksdraaien: Duw de draairichtingomscha-
kelaar 10 tot aan de aanslag naar links.
Zet de draairichting voor hamerboor-, boor- en
hakwerkzaamheden altijd op rechtsdraaien.
In- en uitschakelen
– Als u het elektrische gereedschap wilt inscha-
kelen drukt u op de aan/uit-schakelaar 8.
– Als u de aan/uit-schakelaar wilt vergrende-
len, houdt u deze ingedrukt en drukt u boven-
dien op de vastzettoets 7.
– Als u het elektrische gereedschap wilt uit-
schakelen laat u de aan/uit-schakelaar 8 los.
Als de aan/uit-schakelaar 8 vergrendeld is,
drukt u de schakelaar eerst in en laat u deze
vervolgens los.
Toerental of aantal slagen instellen
U kunt het toerental of aantal slagen van het in-
geschakelde elektrische gereedschap traploos
regelen naarmate u de aan/uit-schakelaar 8 in-
drukt.
Lichte druk op de aan/uit-schakelaar 8 heeft een
lager toerental of aantal slagen tot gevolg. Met
toenemende druk wordt het toerental of het
aantal slagen hoger.
Toerental of aantal slagen vooraf instellen
Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het
toerental 9 kunt u het benodigde toerental voor-
af instellen, ook terwijl de machine loopt.
Door de begrenzing kan de aan/uit-schakelaar 8
alleen nog tot de vooraf ingestelde maximum-
grens worden ingedrukt.
Mechanische toerentalkeuze
(PBH 3000-2 FRE)
Met de toerentalschakelaar 13 kunt u twee toe-
rentalbereiken vooraf instellen.
Stand 1:
Laag toerentalbereik; voor hamer-, hak- en boor-
werkzaamheden met een grote boordiameter,
in- en losdraaien van schroeven en snijden van
schroefdraad.
Stand 2:
Hoog toerentalbereik; voor boorwerkzaamhe-
den met een kleine boordiameter.
PBH 3000-2 FRE
Voor de functies hameren, Vario-Lock en hak-
ken moet de toerentalschakelaar 13 in stand 1
zijn gezet.
Positie voor boorwerk-
zaamheden zonder slag
(stand 1) in hout, metaal,
keramiek en kunststof, in-
en losdraaien van schroe-
ven en snijden van
schroefdraad
Positie voor boorwerk-
zaamheden zonder slag
(stand 2) in hout, metaal,
keramiek en kunststof
Positie voor hamerboor-
werkzaamheden in beton
of steen
Positie Vario-Lock voor
het verstellen van de hak-
positie
In deze stand klikt de
slagstop-/draaistopscha-
kelaar 12 niet vast.
Positie voor hakwerk-
zaamheden
Pagina: 91
92 | Nederlands
1 609 929 T39 | (3.9.09) Bosch Power Tools
– Als u van snelheid wilt veranderen, drukt u op
de ontgrendelingsknop 11 van de slagstop-
/draaistopschakelaar 12 en draait u de slag-
stop-/draaistopschakelaar in de stand „Bo-
ren”. Druk vervolgens op de ontgrendelings-
knop 14 van de toerentalschakelaar 13 en
draai de toerentalschakelaar in stand 2.
Opmerking: De slagstop-/draaistopschakelaar
12 mag alleen worden gedraaid als het elektri-
sche gereedschap uitgeschakeld is. Ook bij het
draaien van de toerentalschakelaar 13 moet het
elektrische gereedschap uitgeschakeld zijn.
Hamer- en hakwerkzaamheden zijn uitsluitend
mogelijk in stand 1. De speciale vorm van toe-
rentalschakelaar 13 en slagstop-/draaistopscha-
kelaar 12 voorkomt in deze functies het omscha-
kelen naar stand 2.
Voor het wisselen van de functie van boren naar
hameren, Vario-lock of hakken moet de toeren-
talschakelaar 13 terug in stand 1 worden gezet.
Overbelastingskoppeling
f Als het inzetgereedschap vastklemt of vast-
haakt, wordt de aandrijving van de uitgaan-
de as onderbroken. Houd, vanwege de daar-
bij optredende krachten, het elektrische
gereedschap altijd met beide handen goed
vast en zorg ervoor dat u stevig staat.
f Schakel het elektrische gereedschap uit en
maak het inzetgereedschap los als het elek-
trische gereedschap blokkeert. Er ontstaan
grote reactiemomenten als u de machine in-
schakelt terwijl het boorgereedschap ge-
blokkeerd is.
Tips voor de werkzaamheden
Draairichting bij hakwerkzaamheden
Stel de draairichting bij hakwerkzaamheden in
op rechtsdraaien. Daardoor voorkomt u sterke
slijtage van de koolborstels.
Hakstand veranderen (Vario-Lock)
U kunt de beitel in 36 standen vergrendelen.
Daardoor kunt u telkens de optimale werkstand
innemen.
– Zet de beitel in de gereedschapopname.
– Draai de slagstop-/draaistopschakelaar 12 in
de stand „Vario-Lock” (zie „Functie instel-
len”, pagina 90).
– Draai de gereedschapopname in de gewens-
te hakstand.
– Draai de slagstop-/draaistopschakelaar 12 in
de stand „Hakken”. De gereedschapopname
is daarmee vergrendeld.
– Stel de draairichting voor hakwerkzaamhe-
den in op rechtsdraaien.
Bits inzetten (zie afbeelding N)
f Plaats het elektrische gereedschap alleen
uitgeschakeld op de moer of schroef.
Draaiende inzetgereedschappen kunnen uit-
glijden.
Voor het gebruik van bits heeft u een universele
houder 33 met SDS-plus opnameschacht (toe-
behoren) nodig.
– Reinig het insteekeinde van de opname-
schacht en smeer het licht met vet.
– Zet de universele houder draaiend in de ge-
reedschapopname tot deze automatisch
wordt vergrendeld.
– Controleer de vergrendeling door aan de uni-
versele houder te trekken.
– Plaats een bit in de universele houder. Ge-
bruik alleen bits die bij de schroefkop pas-
sen.
– Als u de universele houder wilt verwijderen,
duwt u de vergrendelingshuls 5 naar achte-
ren en neemt u de universele houder 33 uit
de gereedschapopname.
Pagina: 92
Nederlands | 93
Bosch Power Tools 1 609 929 T39 | (3.9.09)
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
f Houd het elektrische gereedschap en de
ventilatieopeningen altijd schoon om goed
en veilig te werken.
f Een beschadigde stofbeschermkap moet
onmiddellijk worden vervangen. Geadvi-
seerd wordt, dit door een klantenservice te
laten doen.
Maak de gereedschapopname 3 na elk gebruik
schoon.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks
zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch de-
fect raken, dient de reparatie te worden uitge-
voerd door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het elektrische gereedschap.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en
verpakkingen moeten op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in na-
tionaal recht moeten niet meer bruikbare elek-
trische gereedschappen apart worden ingeza-
meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PBH 3000-2 FRE.

Stel een vraag over de Bosch PBH 3000-2 FRE

Heb je een vraag over de Bosch PBH 3000-2 FRE en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PBH 3000-2 FRE. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PBH 3000-2 FRE zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.