Bosch PBH 2900 RE handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch PBH 2900 RE. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: PBH 2900 RE
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 53
54 | Nederlands
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen
Lees alle veiligheidswaar-
schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet wor-
den opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Hetindewaarschuwingen gebruiktebegrip„elektrischgereed-
schap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor
gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).
Veiligheid van de werkomgeving
 Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
 Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
 Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Elektrische veiligheid
 De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moetinhetstopcontactpassen.Destekkermagingeen
geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstek-
kers in combinatie met geaarde elektrische gereed-
schappen. Onveranderde stekkers en passende stopcon-
tacten beperken het risico van een elektrische schok.
 Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
 Houd het gereedschapuit debuurt van regenenvocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
 Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschapte dragen of op te hangen of om
de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel
uitdebuurtvanhitte,olie,scherperandenenbewegende
gereedschapdelen. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektrische schok.
 Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
 Als hetgebruikvanhetelektrische gereedschapineen
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaartegebruiken.Hetgebruikvaneenaardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.
Veiligheid van personen
 Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstigever-
wondingen leiden.
 Draagpersoonlijkebeschermendeuitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap,vermindert het risico vanverwondin-
gen.
 Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekkerinhetstopcontactsteektofdeaccuaansluiten
voordatuhetgereedschapoppaktofdraagt.Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
 Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
 Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
 Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
 Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-
trische gereedschappen
 Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
 Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
WAARSCHUWING
OBJ_BUCH-318-007.book Page 54 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Pagina: 54
Nederlands | 55
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
 Trekdestekkeruithetstopcontactofneemdeaccuuit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
 Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
lenzodaniggebrokenofbeschadigdzijndatdewerking
van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïn-
vloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het ge-
bruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in
slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
 Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Service
 Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor hamers
 Draag een gehoorbescherming. De blootstelling aan la-
waai kan gehoorverlies tot gevolg hebben.
 Gebruik extra grepen als deze bij het elektrische ge-
reedschap geleverd worden. Het verlies van de controle
kan tot verwondingen leiden.
 Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap of de schroef verborgen stroomleidin-
genofdeeigenstroomkabelkanraken.Contactmeteen
onderspanningstaandeleidingkanookmetalendelenvan
het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektri-
sche schok leiden.
 Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.
 Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.
 Zethetwerkstukvast.Eenmetspanvoorzieningenofeen
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
 Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.
Product- en vermogensbeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Hetelektrischegereedschapisbestemdomtehamereninbe-
ton, baksteen en steen en voor lichte hakwerkzaamheden.
Het is eveneens geschikt voor boorwerkzaamheden zonder
slag in hout, metaal, keramiek en kunststof. Elektrische ge-
reedschappen met elektronische regeling en rechts-/links-
draaien zijn ook geschikt voor het in- en uitdraaien van
schroeven.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Snelspanboorhouder (PBH 3000-2 FRE)
2 SDS-plus wisselboorhouder
(PBH 3000-2 FRE)
3 SDS-plus gereedschapopname
4 Stofbeschermkap
5 Vergrendelingshuls
6 Vergrendelingsring wisselboorhouder
(PBH 3000-2 FRE)
7 Blokkeerknop voor aan/uit-schakelaar
8 Aan/uit-schakelaar
9 Stelwiel vooraf instelbaar toerental
10 Draairichtingschakelaar
11 Ontgrendelingsknop voor
slagstop-/draaistopschakelaar
12 Slagstop-/draaistopschakelaar
13 Toerentalschakelaar (PBH 3000-2 FRE)
14 Ontgrendelingsknop voor toerentalschakelaar
(PBH 3000-2 FRE)
15 Knop voor instelling van de diepteaanslag
16 Vleugelbout voor verstelling van de extra handgreep
17 Extra handgreep (geïsoleerd greepvlak)
18 Diepteaanslag
19 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
20 Borgschroef voor tandkransboorhouder*
OBJ_BUCH-318-007.book Page 55 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Pagina: 55
56 | Nederlands
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
21 Tandkransboorhouder*
22 SDS-plus opnameschacht voor boorhouder*
23 Snelspanboorhouder
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set)
24 Boorhouderopname (PBH 3000-2 FRE)
25 Voorste huls
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
26 Achterste huls
(PBH 2900 FRE/ PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
27 Afzuigopening zuigmond*
28 Klemschroef zuigmond*
29 Diepteaanslag zuigmond*
30 Telescoopbuis zuigmond*
31 Vleugelschroef zuigmond*
32 Geleidingsbuis zuigmond*
33 Betonboor met SDS-plus opnameschacht*
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereed-
schap bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau 89 dB(A);
geluidsvermogenniveau 100 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set:
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:
Hameren in beton: ah=19 m/s2
, K=1,5 m/s2
Hakken: ah=16,5 m/s2
, K= 1,5 m/s2
,
Boren in metaal: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Schroeven in- en uitdraaien: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
PBH 3000-2 FRE:
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:
Hameren in beton: ah=16 m/s2
, K=1,5 m/s2
Hakken: ah=14 m/s2
, K=2 m/s2
,
Boren in metaal: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
,
Schroeven in- en uitdraaien: ah<2,5 m/s2
, K=1,5 m/s2
.
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE:
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
stetoepassingen vanhetelektrischegereedschap.Alsechter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschapuitgeschakeldis,ofwaarinhetgereedschapwel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Legaanvullende veiligheidsmaatregelenter beschermingvan
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten: EN 60745,
EN 50581:2012 volgens de bepalingen van de richtlijnen
2011/65/EU, 2014/30/EU en 2006/42/EG.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-318-007.book Page 56 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Pagina: 56
Nederlands | 57
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
Technische gegevens
Montage
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Extra handgreep
 Gebruik het elektrische gereedschap alleen met de ex-
tra handgreep 17.
Extra handgreep draaien (zie afbeelding A)
U kuntde extrahandgreep 17 naarwensdraaienvooreenvei-
lige houding tijdens de werkzaamheden zonder vermoeid-
heid.
– Draai de vleugelschroef voor de verstelling van de extra
handgreep 16 tegen de wijzers van de klok en draai de ex-
tra handgreep 17 in de gewenste stand. Draai vervolgens
de vleugelschroef 16met de wijzers van de klok weer vast.
Boordiepte instellen (zie afbeelding B)
Met de diepteaanslag 18 kan de gewenste boordiepte X wor-
den vastgelegd.
– Drukopdeknopvoordeinstellingvandediepteaanslag15
en zet de diepteaanslag in de extra handgreep 17.
De ribbels op de diepteaanslag 18 moeten naar onderen
wijzen.
– Duw het SDS-plus inzetgereedschap tot aan de aanslag in
de SDS-plus gereedschapopname 3. De beweegbaarheid
van het SDS-plus gereedschap kan anders tot een verkeer-
de instelling van de boordiepte leiden.
– Trek de diepteaanslag zo ver naar buiten dat de afstand
tussen de punt van de boor en de punt van de diepteaan-
slag overeenkomt met de gewenste boordiepte X.
Boorhouder en inzetgereedschap kiezen
Voor hamerboor- en hakwerkzaamheden heeft u SDS-plus in-
zetgereedschappen nodig, die in de SDS-plus boorhouder
worden geplaatst.
Voor boorwerkzaamheden zonder slag in hout, metaal, kera-
mieken kunststof en voor het in- en uitdraaien van schroeven
worden inzetgereedschappen zonder SDS-plus (bijv. boren
met cilindrische schacht) gebruikt. Voor deze inzetgereed-
schappenheeftueensnelspanboorhouderoftandkransboor-
houder nodig.
PBH 3000-2 FRE: De SDS-plus boorhouder 2 kunt u gemakke-
lijk vervangen door de meegeleverde snelspanboorhouder 1.
Boorhamer PBH ... 2800 RE 2900 RE 2900 FRE 3000 FRE Set 3000-2 FRE
Productnummer 3 603 C93 0.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 1.. 3 603 C93 2.. 3 603 C94 2..
Toerentalregeling     
Draaistop     
Rechts- en linksdraaien     
Wisselboorhouder – – – – 
Meegeleverd
– Snelspanboorhouder – –   
Opgenomen vermogen W 720 730 730 750 750
Aantal slagen bij nominaal toerental min-1
4000 4000 4000 4000 4000
Slagkracht overeenkomstig
EPTA-Procedure 05/2009 J 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8
Nominaal toerental min-1
1100 1100 1100 1100 1100
Onbelast toerental
– Stand 1
– Stand 2
min-1
min-1
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
–
0–1450
0–3000
Gereedschapopname SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Diameter ashals mm 43 43 43 43 43
Boordiameter max.:
– Beton
– Metselwerk (met holle boorkroon)
– Staal
– Hout
mm
mm
mm
mm
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
26
68
13
30
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01:2014 kg 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3
Isolatieklasse / II / II / II / II / II
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens
afwijken.
OBJ_BUCH-318-007.book Page 57 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Pagina: 57
58 | Nederlands
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
Boorhouder wisselen
(PBH 2800 RE/PBH 2900RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set)
Voor werkzaamheden met inzetgereedschap zonder SDS-
plus (bijvoorbeeld boren met cilindrische schacht) moet u de
tandkrans- of snelspanboorhouder aanbrengen.
Tandkransboorhouder monteren (toebehoren)
(PBH 2800 RE/PBH 2900 RE) (zie afbeelding C)
– Schroefde SDS-plusopnameschacht22 in een tandkrans-
boorhouder 21. Borg de tandkransboorhouder 21 met de
borgschroef 20. Let erop dat de borgschroef een linkse
schroefdraad heeft.
Tandkrans- of snelspanboorhouder aanbrengen
(zie afbeelding D)
– Reinig het insteekeinde van de opnameschacht en smeer
het licht met vet.
– Plaats de tandkransboorhouder 21 of de snelspanboor-
houder 23 met de opnameschacht draaiend in de gereed-
schapopname tot deze automatisch wordt vergrendeld.
– Controleer de vergrendeling door aan de tandkrans- of
snelspanboorhouder te trekken.
Tandkrans- of snelspanboorhouder verwijderen
– Duw de vergrendelingshuls 5 naar achteren en verwijder
de tandkransboorhouder 21 of de snelspanboorhouder
23.
Wisselboorhouder verwijderen of inzetten
(PBH 3000-2 FRE)
Wisselboorhouder verwijderen (zie afbeelding E)
– Grijp de wisselboorhoudervergrendelingsring 6 vast en
trek deze stevig in de richting van de pijl. De wisselboor-
houder raakt los en kan naar voren worden verwijderd.
– Bescherm de wisselboorhouder tegen vuil worden nadat u
deze hebt verwijderd.
Wisselboorhouder inzetten (zie afbeelding F)
– Reinig de wisselboorhouder voor het inzetten en smeer de
schacht licht met vet.
– Grijp de SDS-plus wisselboorhouder 2 of de snelspan-
boorhouder 1 met uw hele hand vast. Duw de wisselboor-
houder draaiend op de boorhouderopname 24 tot u een
duidelijk klikgeluid hoort.
– De wisselboorhouder wordt automatisch vergrendeld.
Controleer de vergrendeling door aan de wisselboorhou-
der te trekken.
Inzetgereedschap wisselen
De stofbeschermkap 4 voorkomt zoveel mogelijk het binnen-
dringen van boorstof in de gereedschapopname tijdens het
gebruik. Let er bij het inzetten van het inzetgereedschap op
dat de stofbeschermkap 4 niet wordt beschadigd.
 Een beschadigde stofbeschermkap moet onmiddellijk
worden vervangen. Geadviseerd wordt, dit door een
klantenservice te laten doen.
SDS-plus inzetgereedschap inzetten (zie afbeelding G)
Met de SDS-plus boorhouder kunt u het inzetgereedschap
eenvoudig en gemakkelijk zonder hulpgereedschap wisselen.
– PBH 3000-2 FRE: Zet de SDS-plus wisselboorhouder 2 in.
– Reinig de schacht van het inzetgereedschap en smeer het
licht met vet.
– Zet het inzetgereedschap draaiend in de gereedschapop-
name tot het automatisch wordt vergrendeld.
– Controleer de vergrendeling door aan het inzetgereed-
schap te trekken.
Het SDS-plus inzetgereedschap is systeemafhankelijk vrij be-
weegbaar. Daardoor ontstaat bij onbelast lopen een rond-
loopafwijking.Ditheeftgeeneffectopdenauwkeurigheidvan
het boorgat, omdat de boor zich bij het boren zelf centreert.
SDS-plus inzetgereedschap verwijderen
(zie afbeelding H)
– Duw de vergrendelingshuls 5 naar achteren en verwijder
het inzetgereedschap.
Inzetgereedschappen zonder SDS-plus in de tandkrans-
boorhouder plaatsen (PBH 2800 RE/PBH 2900 RE)
Opmerking:GebruikinzetgereedschapzonderSDS-plusniet
voor hamerboor- of hakwerkzaamheden. Inzetgereedschap
zonderSDS-plusenuwboorhouderwordenandersbijhamer-
boor- of hakwerkzaamheden beschadigd.
– Zet de tandkransboorhouder 21 in.
– Open de tandkransboorhouder 21 door deze te draaien,
totdat het gereedschap kan worden ingezet. Zet het ge-
reedschap in.
– Steekdeboorhoudersleutelindedaarvoorbedoeldeboor-
gaten van de tandkransboorhouder 21 en span het inge-
zetgereedschap gelijkmatig vast.
– Draai de slagstop-/draaistopschakelaar 12 in de stand
„Boren”.
Inzetgereedschappen zonder SDS-plus uit de tandkrans-
boorhouder verwijderen (PBH 2800 RE/PBH 2900 RE)
– Draai de huls van de tandkransboorhouder 21 met behulp
van de boorhoudersleutel tegen de wijzers van de klok in
tot het inzetgereedschap kan worden verwijderd.
Inzetgereedschappen zonder SDS-plus in de snelspan-
boorhouder plaatsen
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
(zie afbeelding I)
Opmerking:GebruikinzetgereedschapzonderSDS-plusniet
voor hamerboor- of hakwerkzaamheden. Inzetgereedschap
zonderSDS-plusenuwboorhouderwordenandersbijhamer-
boor- of hakwerkzaamheden beschadigd.
– PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set: Breng de snelspan-
boorhouder 23 aan.
– PBH 3000-2 FRE: Zet de snelspanboorhouder 1 in.
– Houddeachterstehuls26vandesnelspanboorhouder 23
vast en draai de voorste huls 25 tegen de wijzers van de
klok in tot het inzetgereedschap kan worden aangebracht.
Zet het gereedschap in.
– Houd de achterste huls van de snelspanboorhouder 23
vast en draai de voorste huls met de wijzers van de klok
mee en met de hand stevig dicht tot geen klikgeluid meer
OBJ_BUCH-318-007.book Page 58 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Pagina: 58
Nederlands | 59
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
hoorbaar is. De boorhouder wordt daardoor automatisch
vergrendeld.
– Controleer of het inzetgereedschap stevig vastzit door
eraan te trekken.
Opmerking: Als de gereedschapopname tot aan de aanslag
geopend is, kan bij het dichtdraaien van de gereedschapop-
name een ratelgeluid te horen zijn en sluit de gereedschapop-
name niet.
Draaiin ditgevaldevoorstehuls25 eenmaaltegendewijzers
van de klok in. Vervolgens kan de gereedschapopname wor-
den gesloten.
– Draai de slagstop-/draaistopschakelaar 12 in de stand
„Boren”.
Inzetgereedschappen zonder SDS-plus uit de snelspan-
boorhouder verwijderen
(PBH 2900 FRE/PBH 3000 FRE Set/PBH 3000-2 FRE)
(zie afbeelding J)
– Houd de achterste huls 26 van de snelspanboorhouder
vast en draai de voorste huls 25 van de snelspanboorhou-
der tegen de wijzers van de klok in tot het inzetgereed-
schap kan worden verwijderd.
Stofafzuiging met zuigmond (toebehoren)
 Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de
gezondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan lei-
den tot allergische reacties en/of ziekten van de ademwe-
gen van de gebruiker of personen die zich in de omgeving
bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in
combinatiemettoevoegingsstoffen voorhoutbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthou-
dend materiaal mag alleen door bepaalde vakmensen wor-
den bewerkt.
– Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschik-
te stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewer-
ken materialen in acht.
 Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
Zuigmond monteren (zie afbeelding K)
Voordestofafzuigingiseenzuigmond(toebehoren)nodig.Bij
het boren veert de zuigmond terug, zodat de kop van de zuig-
mond altijd dicht tegen de ondergrond wordt gehouden.
– Drukopdeknopvoordediepteaanslaginstelling15enver-
wijder de diepteaanslag 18. Druk opnieuw op de knop 15
en zet de zuigmond van voren in de extra handgreep 17.
– Sluit een afzuigslang (diameter 19 mm, toebehoren) aan
op de afzuigopening 27 van de zuigmond.
Destofzuiger moet geschikt zijnvoorhettebewerken materiaal.
Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder ge-
vaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zuiger.
Boordiepte op zuigmond instellen (zie afbeelding L)
U kunt de gewenste boordiepte X ook instellen als de zuig-
mond gemonteerd is.
– Duw het SDS-plus inzetgereedschap tot aan de aanslag in
de SDS-plus gereedschapopname 3. De beweegbaarheid
van het SDS-plus gereedschap kan anders tot een verkeer-
de instelling van de boordiepte leiden.
– Draai de vleugelschroef 31 op de zuigmond los.
– Plaats het elektrische gereedschap zonder het in te scha-
kelen stevig op de plaats waar moet worden geboord. Het
SDS-plusinzetgereedschap moetdaarbijhet oppervlakra-
ken.
– Verschuif de geleidingsbuis 32 van de zuigmond zo in zijn
houder dat de zuigmondkop het oppervlak waarin moet
worden geboord raakt. Schuif de geleidingsbuis 32 niet
verder over de telescoopbuis 30 dan nodig, zodat een zo
groot mogelijk gedeelte van de schaalverdeling op de te-
lescoopbuis 30 zichtbaar blijft.
– Draai de vleugelschroef 31 weer vast. Draai de klem-
schroef 28 op de diepteaanslag van de zuigmond los.
– Verschuif de diepteaanslag 29 zodanig op de telescoop-
buis30,datdeindeafbeeldinggetoondeafstandXmetde
door u gewenste boordiepte overeenkomt.
– Draai de klemschroef 28 in deze stand vast.
Gebruik
Ingebruikneming
 Letopdenetspanning!Despanningvandestroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
Functie instellen
Met de slagstop-/draaistopschakelaar 12 kiest u de functie
van het elektrische gereedschap.
Opmerking: Wijzig de functie alleen wanneer het elektrische
gereedschap uitgeschakeld is. Anders kan het elektrische ge-
reedschap beschadigd raken.
– Als u de functie wilt veranderen, drukt u op de ontgrende-
lingsknop11 endraaitudeslagstop-/draaistopschakelaar
12 in de gewenste stand tot deze hoorbaar vastklikt.
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set
Positie voor boorwerkzaamheden zonder
slag in hout, metaal, keramiek en kunststof,
voor het in- en losdraaien van schroeven en
voor het snijden van schroefdraad
Positie voor hamerboorwerkzaamheden
in beton of steen
OBJ_BUCH-318-007.book Page 59 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Pagina: 59
60 | Nederlands
1 609 92A 1LU | (23.5.18) Bosch Power Tools
Draairichting instellen (zie afbeelding M)
Met de draairichtingomschakelaar 10 kunt u de draairichting
van het elektrische gereedschap veranderen. Als de aan/uit-
schakelaar 8 is ingedrukt, is dit echter niet mogelijk.
Rechtsdraaien: Duw de draairichtingomschakelaar 10
tot aan de aanslag naar rechts.
Linksdraaien: Duw de draairichtingomschakelaar 10 tot
aan de aanslag naar links.
Zetdedraairichtingvoorhamerboor-,boor-enhakwerkzaam-
heden altijd op rechtsdraaien.
In- en uitschakelen
– Alsuhetelektrischegereedschapwiltinschakelendruktu
op de aan/uit-schakelaar 8.
– Als u de aan/uit-schakelaar wiltvergrendelen, houdt u de-
ze ingedrukt en drukt u bovendien op de vastzettoets 7.
– Als u het elektrische gereedschap wilt uitschakelen laat u
de aan/uit-schakelaar 8 los. Als de aan/uit-schakelaar 8
vergrendeldis,druktudeschakelaareerstinenlaatudeze
vervolgens los.
Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.
Toerental of aantal slagen instellen
U kunt het toerental of aantal slagen van het ingeschakelde
elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de
aan/uit-schakelaar 8 indrukt.
Lichte drukop de aan/uit-schakelaar 8 heefteenlagertoeren-
tal of aantal slagen tot gevolg. Met toenemende druk wordt
het toerental of het aantal slagen hoger.
Toerental of aantal slagen vooraf instellen
Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het toerental 9
kuntu hetbenodigdetoerental voorafinstellen,ookterwijlde
machine loopt.
Doordebegrenzingkandeaan/uit-schakelaar8alleennogtot
de vooraf ingestelde maximumgrens worden ingedrukt.
Mechanische toerentalkeuze (PBH 3000-2 FRE)
Metdetoerentalschakelaar13 kuntutweetoerentalbereiken
vooraf instellen.
Stand 1:
Laag toerentalbereik; voor hamer-, hak- en boorwerkzaamhe-
den met een grote boordiameter, in- en losdraaien van
schroeven en snijden van schroefdraad.
Stand 2:
Hoog toerentalbereik; voor boorwerkzaamheden met een
kleine boordiameter.
– Als u van snelheid wilt veranderen, drukt u op de ontgren-
delingsknop 11 van de slagstop-/draaistopschakelaar 12
en draait u de slagstop-/draaistopschakelaar in de stand
„Boren”. Druk vervolgens op de ontgrendelingsknop 14
van de toerentalschakelaar 13 en draai de toerentalscha-
kelaar in stand 2.
Opmerking:Deslagstop-/draaistopschakelaar12magalleen
worden gedraaid als het elektrische gereedschap uitgescha-
keld is. Ook bij het draaien van de toerentalschakelaar 13
moet het elektrische gereedschap uitgeschakeld zijn.
Hamer- en hakwerkzaamheden zijn uitsluitend mogelijk in
stand 1. De speciale vorm van toerentalschakelaar 13 en
slagstop-/draaistopschakelaar 12 voorkomt in deze functies
het omschakelen naar stand 2.
Voor het wisselen van de functie van boren naar hameren, Va-
rio-lock of hakken moet de toerentalschakelaar 13 terug in
stand 1 worden gezet.
Overbelastingskoppeling
 Als het inzetgereedschap vastklemt of vasthaakt,
wordtdeaandrijvingvandeuitgaandeasonderbroken.
Houd, vanwege de daarbij optredende krachten, het
elektrische gereedschap altijd met beide handen goed
vast en zorg ervoor dat u stevig staat.
 Schakel het elektrische gereedschap uit en maak het
inzetgereedschap los als het elektrische gereedschap
blokkeert.Erontstaangrote reactiemomenten als ude
machine inschakelt terwijl het boorgereedschap ge-
blokkeerd is.
Positie Vario-Lock voor het verstellen van
de hakpositie
In deze stand klikt de slagstop-/draaistop-
schakelaar 12 niet vast.
Positie voor hakwerkzaamheden
PBH 3000-2 FRE
Voor de functies hameren, Vario-Lock en hakken moet de
toerentalschakelaar 13 in stand 1 zijn gezet.
Positie voor boorwerkzaamhe-
den zonder slag (stand 1) in
hout, metaal, keramiek en kunst-
stof, in- en losdraaien van
schroeven en snijden van
schroefdraad
Positie voor boorwerkzaamhe-
den zonder slag (stand 2) in
hout, metaal, keramiek en kunst-
stof
Positie voor hamerboorwerk-
zaamheden in beton of steen
Positie Vario-Lock voor het ver-
stellen van de hakpositie
In deze stand klikt de slag-
stop-/draaistopschakelaar 12
niet vast.
Positie voor hakwerkzaamhe-
den
PBH 2800 RE/PBH 2900 RE/PBH 2900 FRE/
PBH 3000 FRE Set
OBJ_BUCH-318-007.book Page 60 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM
Pagina: 60
Dansk | 61
Bosch Power Tools 1 609 92A 1LU | (23.5.18)
Tips voor de werkzaamheden
Draairichting bij hakwerkzaamheden
Stel de draairichting bij hakwerkzaamheden in op rechtsdraai-
en. Daardoor voorkomt u sterke slijtage van de koolborstels.
Hakstand veranderen (Vario-Lock)
U kunt de beitel in 36 standen vergrendelen. Daardoor kunt u
telkens de optimale werkstand innemen.
– Zet de beitel in de gereedschapopname.
– Draaideslagstop-/draaistopschakelaar12indestand„Va-
rio-Lock” (zie „Functie instellen”, pagina 59).
– Draai de gereedschapopname in de gewenste hakstand.
– Draai de slagstop-/draaistopschakelaar 12 in de stand „Hak-
ken”. De gereedschapopname is daarmee vergrendeld.
– Stel de draairichting voor hakwerkzaamheden in op
rechtsdraaien.
Bits inzetten (zie afbeelding N)
 Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgescha-
keld op de moer of schroef. Draaiende inzetgereed-
schappen kunnen uitglijden.
Voor het gebruik van bits heeft u een universele houder 33
met SDS-plus opnameschacht (toebehoren) nodig.
– Reinig het insteekeinde van de opnameschacht en smeer
het licht met vet.
– Zet de universele houder draaiend in de gereedschapop-
name tot deze automatisch wordt vergrendeld.
– Controleer de vergrendeling door aan de universele hou-
der te trekken.
– Plaats een bit in de universele houder. Gebruik alleen bits
die bij de schroefkop passen.
– Als u de universele houder wilt verwijderen, duwt u de ver-
grendelingshuls 5 naar achteren en neemt u de universele
houder 33 uit de gereedschapopname.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
 Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
 Een beschadigde stofbeschermkap moet onmiddellijk
worden vervangen. Geadviseerd wordt, dit door een
klantenservice te laten doen.
– Maak de gereedschapopname 3 na elk gebruik schoon.
Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze
werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd
om veiligheidsrisico’s te voorkomen.
Klantenservice en gebruiksadviezen
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaalrechtmoetennietmeerbruikbare
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger. I tilfælde af manglende over-
holdelseaf sikkerhedsinstrukserneoganvisningerneerderri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudre-
vet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på arbejdspladsen
 Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
 Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kanslågnister, der kanantænde støvellerdampe.
 Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug. Hvis
mandistraheres,kanmanmiste kontrollen over maskinen.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-318-007.book Page 61 Tuesday, November 10, 2015 5:05 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch PBH 2900 RE.

Stel een vraag over de Bosch PBH 2900 RE

Heb je een vraag over de Bosch PBH 2900 RE en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch PBH 2900 RE. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch PBH 2900 RE zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.