Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Bosch
 • Product: Wasmachine
 • Model/naam: Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 0
1 2 3 4 5 6
7 - 90 ºC V (Temperatuur) Kiezen van de temperatuur (7 = koud)
1 - 24h (Klaar in) Einde programma na ...
c- 1600* c(T/min) Kiezen van het centrifugetoerental (* afhankelijk van model) of 
(Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed blijft na het laatste
spoelen in het water liggen, display ---).
Statusindicaties Indicaties voor programmaverloop:
1üü2üü cü- ¯- Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde (- ¯-)
( Kinderslot ablz. 5
, Vuldeur openen, wasgoed bijvullen ablz. 4, 5
Programmakiezer
Display /
Optietoetsen
Start/
bijvullen
Extra functies
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale vulgewicht niet overschrijden a blz. 7.
Belangrijke instructies aanhouden a blz. 9.
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf)
en aanwijzingen van de producent.
Bij modellen zonder inzetelement voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.
Tijdens bedrijf: Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelenschuiflade!
Individuele instellingen
ʑ Signaal
ʑ Start/bijvullen
Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.
1. Instelmodus voor
signaalvolume
activeren
op •zetten 1 stap,
display
wordt verlicht
kiezen en
vasthouden + 1 stap,
loslaten
op •zetten
Toetssignalen Instructiesignalen
Volume
instellen*
1 stap Volume
instellen*
* evtl. meerdere malen kiezen
2. Volume
instellen voor ...
direct
Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), blz. 10
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas,
ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Uw wasautomaat Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʔ Bedoeld gebruik ...................................................................................................................1
ʔ Programma.............................................................................................................................1
ʔ Programma instellen en aanpassen ................................................................................3
ʔ Wassen ...............................................................................................................................3/4
ʔ Na het wassen........................................................................................................................4
ʔ Individuele instellingen.....................................................................................................5/6
ʔ Programma-overzicht .........................................................................................................7
ʔ Veiligheidsaanwijzingen .....................................................................................................8
ʔ Verbruikswaarden ................................................................................................................8
ʔ Belangrijke aanwijzingen .................................................................................................. 9
ʔ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel.............................................................................. 10
ʔ Verzorging ............................................................................................................................10
ʔ Instructies in het display ...................................................................................................10
ʔ Instructies bij verstopping ................................................................................................11
ʔ Wat te doen als............................................................................................................ 12/13
ʔ Noodontgrendeling ............................................................................................................13
ʔ Servicedienst........................................................................................................................13
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van Katoen 90 °C het programma
Katoen 60 °C en extrafunctie ć Eco Perfect kiezen.Vergelijkbarereinigingmet
aanzienlijk minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het
centrifugetoerental overeenkomstigdeinstructies van de producent van dedroger
kiezen.
Voorbereiden Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a blz. 9
Programma instellen** en aanpassen
1
2
Wassen
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʔ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʔ voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in
wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhouds-
middelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!
– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik
maken van de wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ~
Bedieningspaneel
Greep van de
vuldeur
Serviceäklep
Vuldeur
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact
steken
– Alleen met droge handen!
– Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
**Wanneerophetdisplayhetsymbool(,
brandt, dan is het kinderslot actief
a Deactiveren, blz. 5.
Extra functies en optietoetsen
aIndividuele Instellingen, blz. 5
Start/bijvullen kiezen
Wassen
Programma-einde wanneer ...
... toets Start/bijvullen uit is en op het display - ¯- verschijnt.
Wanneer de verlichting van het display uit is, op een
willekeurige toets drukken a Energiebespaarmodus, blz. 5.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: Spoelen kiezen.
– Start/bijvullen kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Centrifugeren of Afpompen kiezen.
– Start/bijvullen kiezen.
Programma wijzigen wanneer...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start/bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.
Wasgoed bijvullen wanneer ... a blz. 5
... Start/bijvullen gekozen en vervolgens in het display de beide
symbolen „§‚ + ,branden. Bij ǯ kan de vuldeur niet geopend
worden.
Toets Start/bijvullen kiezen.
Individuele instellingen
ʑ Optietoetsen
Vooren tijdens hetgekozen programmakunnen hetcentrifugetoerentalen de temperatuur worden gewijzigd.Effecten
afhankelijk van de programmavoortgang.
ʑ V (Temperatuur °C)
U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen
programma.
ʑ (Klaar in)
Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor
aanvang van het programmauitstellen. De "Klaarin" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld.
Toets (Klaar in) net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). Start/bijvullen
kiezen.
ʑ (Centrifugetoerental in T/min) / (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen of c(Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed blijft na
de laatste keer spoelen in het water liggen, display ---). U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het
mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.
ʑ Extra functies a Programma-overzicht, blz. 7
i Speed Perfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het
standaardprogramma. Maximaal vulgewicht a Programma-overzicht, blz. 7.
ć Eco Perfect Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het
standaard programma.
Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren bij
gereduceerd centrifugetoerental. Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voorgebieden met zeer zacht waterof voor het verder verbeteren van
de spoelresultaten.
ʑ Kinderslot
(op het display Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.
AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang Start/bijvullen kiezen.
Instructie:Kinderslotkan totdevolgendeprogrammastartgeactiveerd blijven,ooknahet
uitschakelen van de machine!
In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na
het starten van het programma weer activeren.
Instructie:
– Symbool (brandt: kinderslot actief.
– Symbool (knippert: Kinderslot actief en dan programmakiezer verdraaid. Om
afbreken van een programma te voorkomen, de programmakiezer weer naar het
uitgangspunt draaien, symbool ( brandt weer.
ʑ Bijvullen
„§‚ + ,op het display Toets Start/bijvullenkiezen,wanneerunadeprogrammastartwasgoedwiltbijvullen.De
machine controleert of bijvullen mogelijk is.
„§‚ + , branden: Bijvullen mogelijk.
ǯknippert: Wachten tot „§‚ + , branden.
Instructie: Vuldeur pas openen wanneer beide symbolen „§‚ + , branden.
ǯ: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft
het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
Om het programma te hervatten de toets Start/bijvullen kiezen.
ʑ Energiebespaarmodus
Wordt de ingeschakelde wasautomaat voor de programmastart en aan het einde van het programma enkele minuten
niet bediend, dan dooft de verlichting van het display en de toets Start/bijvullen knippert.
Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen.
Programmakiezer voor het in- en
uitschakelen van de machine en het
kiezen van de programma's. Kan in
beide richtingen worden gedraaid.
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Bij langeraanraken van de (Klaar in)-
toets worden de instelopties
automatisch doorlopen.
3
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht a blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van
het gekozen programma en programmavoortgang.
Katoen Stevig textiel
+ Voorwas stevig textiel, voorwas bij 30°C
Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
+ Voorwas kreukherstellend textiel, voorwas bij 30°C
Snel + Mix verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
: Wol hand-/machine wasbare wol
Spoelen Extra spoelen met centrifugeren
Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-
toerental
Afpompen van het spoelwater bij c
(Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
Voorzichtig
centrifugeren
Extra centrifugeren met gereduceerd centrifuge-
toerental
Extra snel 15‘ Extra kort programma
Allergie+ stevig textiel, langer wassen en extra spoelen
voor bijzonder gevoelige huid
Sport Textiel van microvezels
Kreukherstellend
speciaal
donker textiel
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Waterkraan sluiten
Niet nodig bij Aqua-Stop modellen a
Instructie Plaatsingshandleiding.
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten. Eventueel
centrifugetoerental kiezen. Start/bijvullen kiezen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen
- Roestgevaar.
– Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan
verdampen.
Gefeliciteerd - U hebt gekozen vooreen modern, kwalitatiefhoogwaardig huishoudelijk
apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en
energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en een perfecte
toestand gecontroleerd.
Verder informatie over onze producten, accessoires, reserve-onderdelen en diensten
vindt u op onze internetsite www.bosch-home.com of neem contact op met onze
Servicedienst-centra.
Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de
afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
7
Programma-overzicht
a
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
instructies
op
blz.
9
aanhouden!
*
gereduceerde
belading
bij
extra
functie
i
Speed
Perfect.
‘
Als
kort
programma
is
Snel
+
Mix
40°C
met
max.
instelbaar
centrifugetoerental
optimaal
geschikt.
Programma's
zonder
voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
II
doen,
programma's
met
voorwas
-
wasmiddel
over
compartiment
I
en
II
verdelen.
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
extra
functies;
Opties;
Aanwijzing
Katoen
7
-
90
°C
8
kg/
5
kg*
stevig
textiel,
Witte
bestendig
textiel
van
katoen
of
linnen
i
Speed
Perfect*,
ć
Eco
Perfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
,
c(Spoelstop)
+
Voorwas
Allergie+
7]-
60
°C
stevig
textiel
van
katoen
of
linnen
i
Speed
Perfect*,
ć
Eco
Perfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,
c(Spoelstop);
voor
bijzonder
gevoelige
huid,
langer
wassen
bij
gekozen
temperatuur,
hogere
waterstand,
extra
spoelcyclus
Kreukherstellend
7
-
60
°C
3,5
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthetisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
i
Speed
Perfect,
ć
Eco
Perfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
,
c(Spoelstop)
+
Voorwas
Snel
+
Mix
7
-
40
°C
Textiel
van
katoen
of
kreukherstellend
textiel
i
Speed
Perfect,
ć
Eco
Perfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
,
c(Spoelstop);
verschillende
soorten
wasgoed
kunnen
samen
gewassen
worden
Kreukherstellend
speciaal
7c-
40
°C
donker
textiel
van
katoen
en
donker
kreukherstellend
textiel
i
Speed
Perfect,
ć
Eco
Perfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
,
c(Spoelstop);
minder
spoelen
en
eindcentrifugeren
Fijn/Zijde
7
-
40
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gordijnen)
i
Speed
Perfect,
ć
Eco
Perfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
,
c(Spoelstop);
Er
wordt
tussen
de
spoelbeurten
niet
gecentrifugeerd.
:üWol
7
-
40
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
c(Spoelstop);
bijzonder
voorzichtig
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
SuperKort
15‘
7c-
40
°C
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthetisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
c(Spoelstop);
Kort
programma
ca.
15
minuten,
geschikt
voor
licht
vervuild
wasgoed
Sport
7c-
40
°C
Textiel
van
microvezels
i
Speed
Perfect,
ć
Eco
Perfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,
c(Spoelstop);
Wasgoed
niet
met
wasverzachter
behandelen
Extra
programma's
Spoelen,
Centrifugeren,
Afpompen,
Voorzichtig
centrifugeren
9204
/9000772214
*772214*
WAS3246SNL
WAS2846SNL
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Germany
Pagina: 1
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde
informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Stekker uitsluitend met drogen handen in het stopcontact steken of er uit halen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in
levensgevaar komen.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek
bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar /
wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Verbruikswaarden
Programma Belading Stroom*** Water*** Programmaduur ***
Katoen 30 °C* 8 kg 0,35 kWh 76 l 2:20 h
Katoen 40 °C* 8 kg 0,97 kWh 76 l 2:30 h
Katoen 60 °C* 8 kg 1,36 kWh 76 l 2:40 h
Katoen 90 °C 8 kg 2,34 kWh 87 l 2:30 h
Kreukherstellend 40 °C* 3,5 kg 0,55 kWh 55 l 1:43 h
Snel + Mix 40 °C* 3,5 kg 0,47 kWh 49 l 1:01 h
Fijn/Zijde 30 °C 2 kg 0,14 kWh 35 l 0:41 h
:Wol 30 °C 2 kg 0,16 kWh 40 l 0:40 h
* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met
maximaal centrifugetoerental wassen.
Programma Extra functie Belading Energieverbruik
per jaar
Waterverbruik
per jaar
Katoen 40/60 °C ćEcoPerfect** 8/4 kg 189 kWh 10500l
** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 ºC).
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en
vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
9
Belangrijke instructies
Voor de eerste keer wassen
Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment II doen:
– ca. 1 liter water
– Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende
waterhardheid)
Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C zetten en Start/bijvullen kiezen. Aan het einde van het programma de
programmakiezer op Uit zetten.
Wasgoed en machine leegmaken
– Bij de dosering van alle was-/toevoeging- en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugel-bh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Wasgoed in de automaat doen
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie iSpeed Perfect kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.
Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen. Programmakiezer op
Katoen 30 °C zetten en Start/bijvullen kiezen. Na ca. 10 minuten Start/bijvullen kiezen, om het programma te
onderbreken.Na degewensteinweektijdopnieuwStart/bijvullen kiezen wanneerhetprogrammahervat moet worden,
of het programma wijzigen.
Stijfsel Wasgoed mag niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het
wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de
verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
10
Inzet voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model
Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel de inzet plaatsen:
– Wasmiddellade helemaal uitnemen a blz. 10.
– Lade naar voren schuiven.
Lade niet gebruiken (naar boven schuiven):
– bij gel-achtig wasmiddel en waspoeder,
– bij programma's met +Voorwas of de optie (Klaar in).
Onderhoud
ʑ Behuizing machine, bedieningspaneel
– Wasmiddelresten direct verwijderen.
– Met een zachte, vochtige doek afwrijven.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
ʑ Wastrommel
Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
ʑ Ontkalken Geen wasgoed in de machine!
Niet nodig bij correcte wasmiddeldosering. Wanneer het toch nodig is, instructies van de fabrikant van het
ontkalkingsmiddel aanhouden. Geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen via onze internetsite of via de Servicedienst
(a blz. 13) worden aangeschaft.
Instructies op het display afhankelijk van model
, knippert Vuldeur goed sluiten; evtl. wasgoed ingeklemd.
§:³Å, ›É Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd; Zeef reinigen
a blz. 11, waterdruk te laag.
§:³µ Pomp verstopt; Pomp reinigen a blz. 11.
Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Afvoerslang op sifon reinigen a blz. 11.
§: ›´ Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
' Kinderslot geactiveerd: deactiveren ablz. 5.
Andere indicaties Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Wanneer de melding opnieuw
verschijnt, contact opnemen met de Servicedienst a blz. 13.
– Elektrocutiegevaar! Netstekker uit het stopcontact halen!!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
11
Instructies bij verstopping
Pomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceäklep openen en verwijderen.
2. Afvoerslang uit de houder nemen.
Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen.
Afsluitkap er op drukken.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de
pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. Greep staat verticaal. Afvoerslang in de
houder plaatsen.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt:
1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugeren/Afpompen).
3. Start/Bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
Zeef reinigen:
5. Slang van waterkraan nemen.
Zeef met kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde losmaken,
Zeef met tang uitnemen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
Verbrandingsgevaar!
– Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
12
Wat te doen wanneer...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet ingespoeld.
– Start/bijvullen niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen a blz. 11.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? a blz. 4.
– (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? a blz. 3,4.
– Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? a blz. 13.
ʑ Het programma start niet. – Start/bijvullen of (Klaar in)- tijd gekozen?
– Vuldeur gesloten?
– Kinderslot actief? Deactiveren a blz. 5.
ʑ Wassop wordt niet afgepompt. – (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? a blz. 3,4.
– Pomp reinigen a blz. 11.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet naar
tevredenheid.
Wasgoed nat / te vochtig.
– Geen fout - onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken,
ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.
Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen.
– Licht strijken gekozen? a blz. 5.
– Te laat toerental gekozen? a blz. 5.
ʑ De programmaduur wijzigt
tijdens de wascyclus.
– Geen fout - Het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende
wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
ʑ Meermalen beginnen met
centrifugeren.
– Geen storing- Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
ʑ Restwaterin het compartiment
~ voor verzorgingsproduct.
– Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel inzet reinigen a blz. 10.
ʑ Geurvorming in wasautomaat. – Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor
hoofdwasmiddel gebruiken.
ʑ Statusindicatie³þ knippert.
Eventueelloopterwasmiddeluit
de wasmiddelschuiflade.
– Teveel wasmiddel gebruikt?
1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in compartiment II
doen (niet bij Outdoor- en dons-textiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke geluidsontwikkeling,
trillingen en “wandelen” bij het
centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen a Plaatsingshandleiding.
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiliging verwijderen a Plaatsingshandleiding.
ʑ Geluiden bij het centrifugeren
en afpompen.
– Pomp reinigen a blz. 11.
ʑ Display / displaylampen werken
tijdens het bedrijf niet.
– Stroomstoring?
– Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Energiebespaarmodus actief? a blz. 5.
– Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
ʑ Programmaduur langer dan
gewoonlijk.
– Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het
meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn.
– Spoelen kiezen of de was na het wassen afborstelen.
13
Wat te doen wanneer ...
ʑ In de Bijvullen-toestand knippert
Start/bijvullen heel snel en er
klinkt een signaal
– Waterpeil te hoog. Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Eventueel vuldeur direct
sluiten.
– Start/bijvullen kiezen om het programma te hervatten.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en Servicedienst inschakelen a blz. 13.
Noodontgrendeling bijv. bij stroomstoring
Het programma wordt hervat wanneer de stroomstoring is afgelopen. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan
kan de vuldeur als volgt worden geopend:
Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.
1. Programmakiezer op Uit zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop weg laten lopen a blz. 11.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten.
Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.
Servicedienst
ʑ Wanneer u de storing niet zelf kunt verhelpen (Wat te doen wanneer ..., a blz. 12, 13), neem dan a.u.b. contact op
met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige monteursbezoeken te vermijden.
ʑ De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de Servicedienst-index (afh. van het
model).
– NL 088 424 4010
– B 070 222 141
ʑ Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door.
Typenummer Fabricagenummer
Deze informatie kunt u vinden:
Aan de binnenzijde van de vuldeur * / geopende serviceklep*
en de achterzijde van het apparaat.
*afh. van het model
ʑ Vertrouw op de deskundigheid van de producent. Neem contact met ons op.
Zo bent u er zeker van dat de reparatie door geschoolde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over
originele reservedelen
Wasautomaat
nl Gebruikershandleiding
Pagina: 2
1 2
7 - 90 ºC V (Temperatuur) Kiezen van de temperatuur (
1 - 24h (Klaar in) Einde programma na ...
c- 1600* c(T/min) Kiezen van het centrifugetoer
(Spoelstop = zonder eindcen
spoelen in het water liggen, d
Statusindicaties Indicaties voor programmave
1üü2üü cü- ¯- Wassen, spoelen, centrifuger
( Kinderslot ablz. 5
, Vuldeur openen, wasgoed bij
Program
Display /
Optietoetsen
Extra functies
Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), blz. 10
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas,
ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Uw wasautomaat Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʔ Bedoeld gebruik ...................................................................................................................1
ʔ Programma.............................................................................................................................1
ʔ Programma instellen en aanpassen ................................................................................3
ʔ Wassen ...............................................................................................................................3/4
ʔ Na het wassen........................................................................................................................4
ʔ Individuele instellingen.....................................................................................................5/6
ʔ Programma-overzicht .........................................................................................................7
ʔ Veiligheidsaanwijzingen .....................................................................................................8
ʔ Verbruikswaarden ................................................................................................................8
ʔ Belangrijke aanwijzingen .................................................................................................. 9
ʔ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel.............................................................................. 10
ʔ Verzorging ............................................................................................................................10
ʔ Instructies in het display ...................................................................................................10
ʔ Instructies bij verstopping ................................................................................................11
ʔ Wat te doen als............................................................................................................ 12/13
ʔ Noodontgrendeling ............................................................................................................13
ʔ Servicedienst........................................................................................................................13
Milieubesparing / besparingstips
– Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
– Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
– In plaats van Katoen 90 °C het programma
Katoen 60 °C en extrafunctie ć Eco Perfect kiezen.Vergelijkbarereinigingmet
aanzienlijk minder energieverbruik.
– Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
– Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het
centrifugetoerental overeenkomstigdeinstructies vande producent van dedroger
kiezen.
Voorbereiden
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʔ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʔ voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in
wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhouds-
middelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
– Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!
– Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik
maken van de wasautomaat!
– Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
– Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
– Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact
steken
– Alleen met droge handen!
– Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht a blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van
het gekozen programma en programmavoortgang.
Katoen Stevig textiel
+ Voorwas stevig textiel, voorwas bij 30°C
Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
+ Voorwas kreukherstellend textiel, voorwas bij 30°C
Snel + Mix verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
: Wol hand-/machine wasbare wol
Spoelen Extra spoelen met centrifugeren
Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-
toerental
Afpompen van het spoelwater bij c
(Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
Voorzichtig
centrifugeren
Extra centrifugeren met gereduceerd centrifuge-
toerental
Extra snel 15‘ Extra kort programma
Allergie+ stevig textiel, langer wassen en extra spoelen
voor bijzonder gevoelige huid
Sport Textiel van microvezels
Kreukherstellend
speciaal
donker textiel
Gefeliciteerd - U hebt gekozen vooreen modern, kwalitatiefhoogwaardig huishoudelijk
apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en
energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en een perfecte
toestand gecontroleerd.
Verder informatie over onze producten, accessoires, reserve-onderdelen en diensten
vindt u op onze internetsite www.bosch-home.com of neem contact op met onze
Servicedienst-centra.
Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden!
De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de
afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
Pagina: 3
3 4
(7 = koud)
rental (* afhankelijk van model) of 
trifugeren, wasgoed blijft na het laatste
display ---).
erloop:
ren, programmaduur resp. -einde (- ¯-)
jvullen ablz. 4, 5
mmakiezer Start/
bijvullen
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale vulgewicht niet overschrijden a blz. 7.
Belangrijke instructies aanhouden a blz. 9.
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf)
en aanwijzingen van de producent.
Bij modellen zonder inzetelement voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.
Tijdens bedrijf: Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelenschuiflade!
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a blz. 9
Programma instellen** en aanpassen
1
2
Wassen
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ~
Bedieningspaneel
Greep van de
vuldeur
Serviceäklep
Vuldeur
**Wanneerophetdisplayhetsymbool(,
brandt, dan is het kinderslot actief
a Deactiveren, blz. 5.
Extra functies en optietoetsen
aIndividuele Instellingen, blz. 5
Start/bijvullen kiezen
Wassen
Programma-einde wanneer ...
... toets Start/bijvullen uit is en op het display - ¯- verschijnt.
Wanneer de verlichting van het display uit is, op een
willekeurige toets drukken a Energiebespaarmodus, blz. 5.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
– Was afkoelen: Spoelen kiezen.
– Start/bijvullen kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
– Centrifugeren of Afpompen kiezen.
– Start/bijvullen kiezen.
Programma wijzigen wanneer...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
– Programma opnieuw kiezen.
– Start/bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.
Wasgoed bijvullen wanneer ... a blz. 5
... Start/bijvullen gekozen en vervolgens in het display de beide
symbolen „§‚ + ,branden. Bij ǯ kan de vuldeur niet geopend
worden.
Toets Start/bijvullen kiezen.
Programmakiezer voor het in- en
uitschakelen van de machine en het
kiezen van de programma's. Kan in
beide richtingen worden gedraaid.
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Bij langeraanraken van de (Klaar in)-
toets worden de instelopties
automatisch doorlopen.
3
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Waterkraan sluiten
Niet nodig bij Aqua-Stop modellen a
Instructie Plaatsingshandleiding.
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten. Eventueel
centrifugetoerental kiezen. Start/bijvullen kiezen.
– Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen
- Roestgevaar.
– Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan
verdampen.
Pagina: 4
5 6
Individuele instellingen
ʑ Signaal
ʑ Start/bijvullen
Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.
1. Instelmodus voor
signaalvolume
activeren
op •zetten 1 stap,
display
wordt verlicht
kiezen en
vasthouden + 1 stap,
loslaten
op •zetten
Toetssignalen Instructiesignalen
Volume
instellen*
1 stap Volume
instellen*
* evtl. meerdere malen kiezen
2. Volume
instellen voor ...
direct
Individuele instellingen
ʑ Optietoetsen
Vooren tijdens hetgekozen programmakunnen hetcentrifugetoerentalen de temperatuur worden gewijzigd.Effecten
afhankelijk van de programmavoortgang.
ʑ V (Temperatuur °C)
U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen
programma.
ʑ (Klaar in)
Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor
aanvang van het programmauitstellen. De "Klaarin"tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld.
Toets (Klaar in) net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). Start/bijvullen
kiezen.
ʑ (Centrifugetoerental in T/min) / (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen of c(Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed blijft na
de laatste keer spoelen in het water liggen, display ---). U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het
mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.
ʑ Extra functies a Programma-overzicht, blz. 7
i Speed Perfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het
standaardprogramma. Maximaal vulgewicht a Programma-overzicht, blz. 7.
ć Eco Perfect Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het
standaard programma.
Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren bij
gereduceerd centrifugetoerental. Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voorgebieden met zeer zacht waterof voor het verder verbeteren van
de spoelresultaten.
ʑ Kinderslot
(op het display Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.
AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang Start/bijvullen kiezen.
Instructie:Kinderslotkan totdevolgendeprogrammastartgeactiveerd blijven,ooknahet
uitschakelen van de machine!
In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na
het starten van het programma weer activeren.
Instructie:
– Symbool (brandt: kinderslot actief.
– Symbool (knippert: Kinderslot actief en dan programmakiezer verdraaid. Om
afbreken van een programma te voorkomen, de programmakiezer weer naar het
uitgangspunt draaien, symbool ( brandt weer.
ʑ Bijvullen
„§‚ + ,op het display Toets Start/bijvullenkiezen,wanneerunadeprogrammastartwasgoedwiltbijvullen.De
machine controleert of bijvullen mogelijk is.
„§‚ + , branden: Bijvullen mogelijk.
ǯknippert: Wachten tot „§‚ + , branden.
Instructie: Vuldeur pas openen wanneer beide symbolen „§‚ + , branden.
ǯ: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft
het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
Om het programma te hervatten de toets Start/bijvullen kiezen.
ʑ Energiebespaarmodus
Wordt de ingeschakelde wasautomaat voor de programmastart en aan het einde van het programma enkele minuten
niet bediend, dan dooft de verlichting van het display en de toets Start/bijvullen knippert.
Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen.
Pagina: 5
7
Programma-overzicht
a
Tabel
verbruikswaarden
blz.
8
en
instructies
op
blz.
9
aanhouden!
*
gereduceerde
belading
bij
extra
functie
i
Speed
Perfect.
‘
Als
kort
programma
is
Snel
+
Mix
40°C
met
max.
instelbaar
centrifugetoerental
optimaal
geschikt.
Programma's
zonder
voorwas
-
wasmiddel
in
compartiment
II
doen,
programma's
met
voorwas
-
wasmiddel
over
compartiment
I
en
II
verdelen.
Programma
°C
max.
Type
wasgoed
extra
functies;
Opties;
Aanwijzing
Katoen
7
-
90
°C
8
kg/
5
kg*
stevig
textiel,
Witte
bestendig
textiel
van
katoen
of
linnen
i
Speed
Perfect*,
ć
Eco
Perfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
,
c(Spoelstop)
+
Voorwas
Allergie+
7]-
60
°C
stevig
textiel
van
katoen
of
linnen
i
Speed
Perfect*,
ć
Eco
Perfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,
c(Spoelstop);
voor
bijzonder
gevoelige
huid,
langer
wassen
bij
gekozen
temperatuur,
hogere
waterstand,
extra
spoelcyclus
Kreukherstellend
7
-
60
°C
3,5
kg
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthetisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
i
Speed
Perfect,
ć
Eco
Perfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
,
c(Spoelstop)
+
Voorwas
Snel
+
Mix
7
-
40
°C
Textiel
van
katoen
of
kreukherstellend
textiel
i
Speed
Perfect,
ć
Eco
Perfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
,
c(Spoelstop);
verschillende
soorten
wasgoed
kunnen
samen
gewassen
worden
Kreukherstellend
speciaal
7c-
40
°C
donker
textiel
van
katoen
en
donker
kreukherstellend
textiel
i
Speed
Perfect,
ć
Eco
Perfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
,
c(Spoelstop);
minder
spoelen
en
eindcentrifugeren
Fijn/Zijde
7
-
40
°C
2
kg
voor
gevoelig,
wasbaar
textiel
bijv.
van
zijde,
satijn,
synthetisch
of
gemengde
stoffen
(bijv.
gordijnen)
i
Speed
Perfect,
ć
Eco
Perfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen
,
c(Spoelstop);
Er
wordt
tussen
de
spoelbeurten
niet
gecentrifugeerd.
:üWol
7
-
40
°C
handä
of
machinewasbaar
textiel
van
wol
of
met
een
wolaandeel
c(Spoelstop);
bijzonder
voorzichtig
wasprogramma
om
krimp
van
het
wasgoed
te
vermijden,
langere
programmapauzes
(textiel
rust
in
wassop)
SuperKort
15‘
7c-
40
°C
kreukherstellend
textiel
van
katoen,
linnen,
synthetisch
materiaal
of
gemengde
stoffen
c(Spoelstop);
Kort
programma
ca.
15
minuten,
geschikt
voor
licht
vervuild
wasgoed
Sport
7c-
40
°C
Textiel
van
microvezels
i
Speed
Perfect,
ć
Eco
Perfect,
Licht
strijken,
Extra
spoelen,
c(Spoelstop);
Wasgoed
niet
met
wasverzachter
behandelen
Extra
programma's
Spoelen,
Centrifugeren,
Afpompen,
Voorzichtig
centrifugeren
9204
/9000772214
*772214*
WAS3246SNL
WAS2846SNL
Robert
Bosch
Hausgeräte
GmbH
Carl-Wery-Str.
34
81739
München
/
Germany
Pagina: 6
8
Veiligheidsinstructies
– Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde
informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
– Documentatie voor later gebruik bewaren.
Gevaar voor elektrische
schokken
– Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Stekker uitsluitend met drogen handen in het stopcontact steken of er uit halen.
Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in
levensgevaar komen.
Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.
Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek
bewaren.
Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar /
wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Verbruikswaarden
Programma Belading Stroom*** Water*** Programmaduur ***
Katoen 30 °C* 8 kg 0,35 kWh 76 l 2:20 h
Katoen 40 °C* 8 kg 0,97 kWh 76 l 2:30 h
Katoen 60 °C* 8 kg 1,36 kWh 76 l 2:40 h
Katoen 90 °C 8 kg 2,34 kWh 87 l 2:30 h
Kreukherstellend 40 °C* 3,5 kg 0,55 kWh 55 l 1:43 h
Snel + Mix 40 °C* 3,5 kg 0,47 kWh 49 l 1:01 h
Fijn/Zijde 30 °C 2 kg 0,14 kWh 35 l 0:41 h
:Wol 30 °C 2 kg 0,16 kWh 40 l 0:40 h
* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met
maximaal centrifugetoerental wassen.
Programma Extra functie Belading Energieverbruik
per jaar
Waterverbruik
per jaar
Katoen 40/60 °C ćEcoPerfect** 8/4 kg 189 kWh 10500l
** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 ºC).
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en
vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
9
Belangrijke instructies
Voor de eerste keer wassen
Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment II doen:
– ca. 1 liter water
– Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende
waterhardheid)
Programmakiezer op Kreukherstellend 60 °C zetten en Start/bijvullen kiezen. Aan het einde van het programma de
programmakiezer op Uit zetten.
Wasgoed en machine leegmaken
– Bij de dosering van alle was-/toevoeging- en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
– Zakken legen.
– Let op metalen delen (paperclips etc.).
– Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugel-bh's).
– Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
– Zand uit zakken en zomen borstelen.
– Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Wasgoed in de automaat doen
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie iSpeed Perfect kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.
Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen. Programmakiezer op
Katoen 30 °C zetten en Start/bijvullen kiezen. Na ca. 10 minuten Start/bijvullen kiezen, om het programma te
onderbreken.Na degewensteinweektijdopnieuwStart/bijvullen kiezen wanneerhetprogrammahervat moet worden,
of het programma wijzigen.
Stijfsel Wasgoed mag niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het
wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de
verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
Pagina: 7
10
Inzet voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model
Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel de inzet plaatsen:
– Wasmiddellade helemaal uitnemen a blz. 10.
– Lade naar voren schuiven.
Lade niet gebruiken (naar boven schuiven):
– bij gel-achtig wasmiddel en waspoeder,
– bij programma's met +Voorwas of de optie (Klaar in).
Onderhoud
ʑ Behuizing machine, bedieningspaneel
– Wasmiddelresten direct verwijderen.
– Met een zachte, vochtige doek afwrijven.
– Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
ʑ Wastrommel
Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
ʑ Ontkalken Geen wasgoed in de machine!
Niet nodig bij correcte wasmiddeldosering. Wanneer het toch nodig is, instructies van de fabrikant van het
ontkalkingsmiddel aanhouden. Geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen via onze internetsite of via de Servicedienst
(a blz. 13) worden aangeschaft.
Instructies op het display afhankelijk van model
, knippert Vuldeur goed sluiten; evtl. wasgoed ingeklemd.
§:³Å, ›É Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd; Zeef reinigen
a blz. 11, waterdruk te laag.
§:³µ Pomp verstopt; Pomp reinigen a blz. 11.
Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Afvoerslang op sifon reinigen a blz. 11.
§: ›´ Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
' Kinderslot geactiveerd: deactiveren ablz. 5.
Andere indicaties Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Wanneer de melding opnieuw
verschijnt, contact opnemen met de Servicedienst a blz. 13.
– Elektrocutiegevaar! Netstekker uit het stopcontact halen!!
– Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
11
Instructies bij verstopping
Pomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Serviceäklep openen en verwijderen.
2. Afvoerslang uit de houder nemen.
Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen.
Afsluitkap er op drukken.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de
pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. Greep staat verticaal. Afvoerslang in de
houder plaatsen.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt:
1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugeren/Afpompen).
3. Start/Bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
Zeef reinigen:
5. Slang van waterkraan nemen.
Zeef met kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde losmaken,
Zeef met tang uitnemen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
Verbrandingsgevaar!
– Wassop laten afkoelen!
– Waterkraan dichtdraaien!
Pagina: 8
12
Wat te doen wanneer...
ʑ Er water uitstroomt – Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
– Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
ʑ Geen watertoevoer.
Wasmiddel niet ingespoeld.
– Start/bijvullen niet gekozen?
– Waterkraan niet geopend?
– Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen a blz. 11.
– Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
ʑ Vuldeur gaat niet open. – Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? a blz. 4.
– (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? a blz. 3,4.
– Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? a blz. 13.
ʑ Het programma start niet. – Start/bijvullen of (Klaar in)- tijd gekozen?
– Vuldeur gesloten?
– Kinderslot actief? Deactiveren a blz. 5.
ʑ Wassop wordt niet afgepompt. – (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? a blz. 3,4.
– Pomp reinigen a blz. 11.
– Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
ʑ Water in de trommel niet
zichtbaar.
– Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
ʑ Centrifugeresultaat niet naar
tevredenheid.
Wasgoed nat / te vochtig.
– Geen fout - onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken,
ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.
Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen.
– Licht strijken gekozen? a blz. 5.
– Te laat toerental gekozen? a blz. 5.
ʑ De programmaduur wijzigt
tijdens de wascyclus.
– Geen fout - Het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende
wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
ʑ Meermalen beginnen met
centrifugeren.
– Geen storing- Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
ʑ Restwaterin het compartiment
~ voor verzorgingsproduct.
– Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
– Eventueel inzet reinigen a blz. 10.
ʑ Geurvorming in wasautomaat. – Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor
hoofdwasmiddel gebruiken.
ʑ Statusindicatie³þ knippert.
Eventueelloopterwasmiddeluit
de wasmiddelschuiflade.
– Teveel wasmiddel gebruikt?
1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in compartiment II
doen (niet bij Outdoor- en dons-textiel!).
– Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
ʑ Sterke geluidsontwikkeling,
trillingen en “wandelen” bij het
centrifugeren.
– Apparaatvoeten gefixeerd?
Apparaatvoeten borgen a Plaatsingshandleiding.
– Transportbeveiligingen verwijderd?
Transportbeveiliging verwijderen a Plaatsingshandleiding.
ʑ Geluiden bij het centrifugeren
en afpompen.
– Pomp reinigen a blz. 11.
ʑ Display / displaylampen werken
tijdens het bedrijf niet.
– Stroomstoring?
– Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
– Energiebespaarmodus actief? a blz. 5.
– Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
ʑ Programmaduur langer dan
gewoonlijk.
– Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het
meermalen verdelen van het wasgoed.
– Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
ʑ Resten wasmiddel op het
wasgoed.
– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn.
– Spoelen kiezen of de was na het wassen afborstelen.
13
Wat te doen wanneer ...
ʑ In de Bijvullen-toestand knippert
Start/bijvullen heel snel en er
klinkt een signaal
– Waterpeil te hoog. Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Eventueel vuldeur direct
sluiten.
– Start/bijvullen kiezen om het programma te hervatten.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig is:
– Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en Servicedienst inschakelen a blz. 13.
Noodontgrendeling bijv. bij stroomstoring
Het programma wordt hervat wanneer de stroomstoring is afgelopen. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan
kan de vuldeur als volgt worden geopend:
Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.
1. Programmakiezer op Uit zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop weg laten lopen a blz. 11.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten.
Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.
Servicedienst
ʑ Wanneer u de storing niet zelf kunt verhelpen (Wat te doen wanneer ..., a blz. 12, 13), neem dan a.u.b. contact op
met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige monteursbezoeken te vermijden.
ʑ De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de Servicedienst-index (afh. van het
model).
– NL 088 424 4010
– B 070 222 141
ʑ Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door.
Typenummer Fabricagenummer
Deze informatie kunt u vinden:
Aan de binnenzijde van de vuldeur * / geopende serviceklep*
en de achterzijde van het apparaat.
*afh. van het model
ʑ Vertrouw op de deskundigheid van de producent. Neem contact met ons op.
Zo bent u er zeker van dat de reparatie door geschoolde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over
originele reservedelen

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL.

Stel een vraag over de Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL

Heb je een vraag over de Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.