Bosch Indego handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Indego. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Robotmaaier
  • Model/naam: Indego
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Zweeds, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 79
80 | Nederlands
F 016 L70 825 | (23.11.12) Bosch Power Tools
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Let op! Lees de volgende voorschriften zorgvuldig door.
Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen en
het juiste gebruik van het tuingereedschap. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze later te kunnen raadplegen.
Verklaring van de symbolen op het tuingereed-
schap
Algemene waarschuwing.
Zorg ervoor dat door het tuingereedschap geen
uitgangen geblokkeerd worden.
Waarschuwing: Lees de gebruiksaanwijzing voor-
dat u het tuingereedschap in gebruik neemt.
Waarschuwing: Bedien de uitschakelvoorziening
voordat u werkzaamheden aan het tuingereed-
schap uitvoert en voordat u het optilt.
Voorzichtig: Raak de ronddraaiende messen niet
aan. De messen zijn scherp. Wees uiterst voor-
zichtig met tenen en vingers.
Wacht tot alle delen van het tuingereedschap vol-
ledig tot stilstand zijn gekomen voordat u deze
aanraakt. De messen draaien na het uitschakelen
van het tuingereedschap nog. Letsel kan het ge-
volg zijn.
Voorkom dat personen in de buurt gewond raken
door weggeslingerde voorwerpen.
Waarschuwing: Houd een veilige afstand tot het
tuingereedschap aan wanneer het werkt.
Gebruik het tuingereedschap niet om erop te rij-
den.
Het oplaadapparaat is voorzien van een veilig-
heidstransformator.
Bediening
 Verwijder altijd de stroomkringonderbreker voordat u
werkzaamheden aan het tuingereedschap uitvoert, zo-
als onderhoud en het wisselen van inzetgereedschap,
en voordat u het tuingereedschap verplaatst of op-
bergt.
 Laat het tuingereedschap nooit gebruiken door kinderen
of door personen die met deze voorschriften niet ver-
trouwd zijn. In uw land gelden eventueel voorschriften ten
aanzien van de leeftijd van de bediener.
 Dit tuingereedschap is er niet voor bestemd om te worden
gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte
fysieke,zintuiglijkeofgeestelijkevermogensofgebrekkige
ervaring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij onder toezicht
staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke per-
soon, of zij van deze persoon instructies ontvangen ten
aanzien van het gebruik van het tuingereedschap.
Kinderenmoetenonder toezichtstaan, omzeker te stellen
dat zij niet met het tuingereedschap spelen.
 De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongeval-
len, persoonlijk letsel of schade aan het eigendom van an-
deren.
 Bedien onmiddellijk de rode stoptoets als tijdens het ge-
bruik van het tuingereedschap gevaar optreedt.
 Zorg ervoor dat de begrenzingsdraad volgens de gebruiks-
aanwijzing is geïnstalleerd.
 Controleer de begrenzingsdraad. Deze moet over de hele
lengte gespannen en zonder losse draadlussen met de pin-
nen op de grond bevestigd zijn.
 Controleer regelmatig het terrein waarop u het tuingereed-
schap gebruikt en verwijder alle stenen, stokken, metaal-
draden en andere voorwerpen die daar niet horen.
 Er mag niet worden gereden over onder spanning staande
voedingskabels.
 Controleer het tuingereedschap regelmatig om er zeker
van te zijn dat de messen, de messchroeven en de snij-
voorziening niet versleten of beschadigd zijn. Vervang ver-
sleten messen en messchroeven altijd per complete set
om onbalans te voorkomen.
 Gebruik het tuingereedschap nooit met beschadigde be-
schermingen of zonder veiligheidsvoorzieningen.
 Brenghandenen voetennietindebuurtvanofonderrond-
draaiende delen.
 Hettuingereedschapnooitoptillenofdragenterwijldemo-
tor loopt.
 Laat het tuingereedschap nooit onbeheerd werken wan-
neererzichkinderen, andere personen ofhuisdieren inde
onmiddellijke nabijheid bevinden.
 Schakel het tuingereedschap volgens de gebruiksaanwij-
zinginenblijfopeenveiligeafstandvanronddraaiendede-
len.
 Gebruikhettuingereedschapniettegelijkertijdmeteenga-
zonsproeier.Voereentijdschemainomerzekervantezijn
dat de beide systemen niet tegelijkertijd werken.
 Verander het tuingereedschap niet. Ongeoorloofde ver-
anderingen kunnen de veiligheid van het tuingereedschap
beïnvloeden en tot meer geluiden en trillingen leiden.
Stroomkringonderbreker losmaken:
– vóór het verwijderen van blokkeringen,
– als u het tuingereedschap controleert, reinigt of eraan
werkt,
– als het tuingereedschap ongewoon trilt (tuingereedschap
stoppen en onmiddellijk controleren),
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 80 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Pagina: 80
Nederlands | 81
Bosch Power Tools F 016 L70 825 | (23.11.12)
– na het raken van eenvoorwerp. Controleer het tuingereed-
schap op schade en neem contact op met de Bosch-klan-
tenservice in het geval dat reparaties noodzakelijk moch-
ten zijn.
Onderhoud en opbergen
 Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de scherpe
messen vastpakt of er aan werkt.
 Verwijder voor werkzaamheden aan het tuingereed-
schap altijd de stroomkringonderbreker.
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het oplaadstation
of het voedingsapparaat de stekker uit het stopcon-
tact.
Maak de buitenkant van het tuingereedschap grondig schoon
met een zachte borstel en een doek. Gebruik geen water en
geen oplos- of polijstmiddelen. Verwijder alle aanhechtend
gras en vuil, in het bijzonder van de ventilatieopeningen.
Draai het tuingereedschap zodat de onderzijde naar boven
wijst en reinig de omgeving van de messen regelmatig. Ge-
bruik een stevige borstel of een krabber om vastzittend gras
te verwijderen. (zie afbeelding A)
De messen kunnen omgekeerd worden. (zie afbeelding B)
 Controleerofallemoeren,boutenenschroevenvastzitten,
zodat een veilige toestand van het tuingereedschap ge-
waarborgd is.
 Controleer het tuingereedschap regelmatig. Vervang ver-
sleten en beschadigde delen voor uw eigen veiligheid.
 Let erop dat alleen originele Bosch-vervangingsdelen wor-
den gebruikt.
 Vervang indien nodig messen en schroeven altijd per com-
plete set.
Opbergen
 Verwijder voor het opbergen van het tuingereedschap
altijd de stroomkringonderbreker.
Bewaar het tuingereedschap en het oplaadstation tijdens de
winter op een veilige plaats, droog en buiten het bereik van
kinderen.
Plaats geen voorwerpen op het tuingereedschap of het op-
laadstation.
SD-kaart
Het tuingereedschap heeft een insteekopening voor een SD-
kaart, waarmee de Bosch-klantenservice softwarediagnoses
kan uitvoeren.
Gevaar door de accu
 Deaccumagalleenworden opgeladenmethetdoorBosch
toegelaten oplaadstation.
 Voorkomcontactmethettuingereedschapwanneerineen
uitzonderlijke situatie vloeistof uit de accu vrijkomt. Raad-
pleeg bij contact met deze vloeistof een arts.
 Als de accu beschadigd wordt, kan er vloeistof vrijkomen
en kunnen naburige onderdelen aangetast worden. Con-
troleer de desbetreffende onderdelen en neem contactop
met de Bosch-klantenservice.
 Open het tuingereedschap en de zich daarin bevinden-
de accu niet. Er bestaat gevaar voor een kortsluiting en
een elektrische schok.
 Bescherm het tuingereedschap tegen vuur. Er bestaat
explosiegevaar.
 Bijbeschadigingenonjuistgebruikvanhettuingereed-
schap kunnen er dampen uit de accu vrijkomen. Zorg
voor frisse lucht en raadpleeg bij klachten een arts. De
dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
 Bewaar het tuingereedschap accu alleen bij een tempera-
tuur tussen 5 °C en 45 °C. Laat het tuingereedschap bijv.
in de zomer niet in de auto liggen.
Veiligheidsvoorschriftenvooroplaadapparaaten
voedingsapparaat
 De accu mag alleen worden opgeladen met het origine-
le Bosch-oplaadstation. Anders bestaat er explosie- en
brandgevaar.
 Controleer voor elk gebruik oplaadstation, voedings-
apparaat, kabel en stekker. Gebruik het oplaadstation
ofhetvoedingsapparaatnietnadatueenbeschadiging
heeft vastgesteld. Open het oplaadstation of het voe-
dingsapparaat niet zelf en laat deze alleen door gekwa-
lificeerd personeel en alleen met originele vervan-
gingsonderdelen repareren. Beschadiging van
oplaadstation, voedingsapparaat, kabel of stekker ver-
groot het risico van een elektrische schok.
 Gebruik het oplaadstation of het voedingsapparaat
niet op een gemakkelijk brandbare ondergrond (zoals
papieroftextiel)ofineenbrandbareomgeving.Vanwe-
ge de bij het opladen optredende verwarming van het op-
laadstation en hetvoedingsapparaat bestaatbrandgevaar.
 Houd toezicht op kinderen. Daardoor wordt gewaar-
borgd dat kinderen niet met het oplaadstation, het voe-
dingsapparaat of het tuingereedschap spelen.
 Kinderen en personen die op grond van hun fysieke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens, hun onervaren-
heid of hun gebrek aan kennis niet in staat zijn het op-
laadstation en het voedingsapparaat veilig te bedie-
nen,mogenhetoplaadstationenhetvoedingsapparaat
niet zonder toezicht of instructie door een verantwoor-
delijke persoon gebruiken. Anders bestaat het gevaar
van verkeerde bediening en lichamelijk letsel.
 De spanning van de stroombron moet overeenkomen met
de gegevens op het typeplaatje van de voeding.
 Het voedingsapparaatmoetbijvoorkeur wordenaangeslo-
ten op een stopcontact dat is beveiligd door middel van
een aardlekschakelaar met een foutstroom van maximaal
30 mA. Controleer de werking van de aardlekschakelaar
regelmatig.
 De aansluitkabel moet regelmatig op beschadigingen wor-
den gecontroleerd en mag alleen in onbeschadigde toe-
stand worden gebruikt.
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 81 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Pagina: 81
82 | Nederlands
F 016 L70 825 | (23.11.12) Bosch Power Tools
 Alsdeaansluitkabelmoetwordenvervangen,moetendeze
werkzaamhedendoordefabrikant,deerkendeklantenser-
vice van de fabrikant of een daartoe gekwalificeerd per-
soon worden uitgevoerd om veiligheidsrisico’s te voorko-
men.
 Leterbijhetvervangenvandekabelsvanoplaadstationen
voedingsapparaat op dat deze door Bosch zijn toegelaten.
 Pak de stekker nooit met natte handen vast.
 Rijd niet over de aansluitkabel, klem deze niet vast en trek
er niet aan. De kabel kan anders beschadigd raken. Be-
scherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe randen.
Het voedingsapparaat en het oplaadstation zijn voor uw vei-
ligheid geïsoleerd en hoeven niet te worden geaard. De be-
drijfsspanningbedraagt230 VAC,50 Hz(voorlandenbuiten
de EU 220 of 240 V, afhankelijk van de uitvoering). Informa-
tie is verkrijgbaar bij de erkende Bosch-klantenservice.
Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of de Bosch-
klantenservice om advies.
Deaansluitkabeldientregelmatigtewordengecontroleerdop
zichtbare beschadigingen en slijtage en mag alleen in goede
toestand worden gebruikt.
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het tuingereedschap goed en veilig te ge-
bruiken.
Gebruik volgens bestemming
Het tuingereedschap is bestemd voor het maaien van tuinen,
alleen voor particulier gebruik.
Technische gegevens
Symbool Betekenis
Draag werkhandschoenen
Toegestane handeling
Verboden handeling
Toebehoren en vervangingsonderdelen
Automatische gazonmaaier Indego
Zaaknummer 3 600 HA2 ...
Knipbreedte cm 26
Maaihoogte mm 20 – 60
Hellinghoek (max.) ° 20
Grootte werkoppervlak
– maximaal
– per acculading*
m2
m2
1000
200
Gewicht kg 11,1
Beschermingsklasse IPX1
Serienummer zietypeplaatjeoptuin-
gereedschap
Accu Li-Ion
Nominale spanning V= 32,4
Capaciteit Ah 3,0
Aantal accucellen 18
Gebruiksduur, gemiddeld* min 50
Oplaadtijd accu (max.) min 50
Begrenzingsdraad
Begrenzingsdraad
– geïnstalleerde lengte, min.
– geïnstalleerde lengte, max.
m
m
20
450
Oplaadstation
Ingangsspanning V 42
Energieverbruik W 150
Laadstroom A 2,0
Toegestaan oplaadtemperatuur-
bereik °C 5 – 45
Gewicht kg 2,0
Beschermingsklasse IPX1
*afhankelijk van maaihoogte, grastoestand en vochtigheid
**beschermd tegen waterspatten aan alle zijden
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwij-
kende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen
deze gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap.
De handelsbenamingen van sommige tuingereedschappen kunnen af-
wijken.
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 82 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Pagina: 82
Nederlands | 83
Bosch Power Tools F 016 L70 825 | (23.11.12)
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60335.
Het A-gewogen geluidsniveau van het apparaat bedraagt ken-
merkend: geluidsdrukniveau 64 dB(A); geluidsvermogenni-
veau 72 dB(A). Onzekerheid K =2,74 dB.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgendenormenennormatievedocumenten:EN 60335(ac-
cugereedschap) en EN 60335 (acculader) volgens de bepa-
lingen van de richtlijnen 2011/65/EU, 2006/95/EG,
2004/108/EG, 2006/42/EG en 2000/14/EG.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsdrukniveau 75 dB(A).
Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel VI.
Productcategorie: 32
Benoemde instantie:
SRL, Sudbury, England, Nr. 1088
Technisch dossier (2006/42/EG, 2000/14/EG) bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
12.10.2012
Verklaring van de afbeeldingen voor
de installatie (zie pagina’s 3–11)
Voorbereiding van het gazon
Verwijder stenen, losse stukken hout, metaaldraad, onder
spanning staande voedingskabels en ander voorwerpen van
het te maaien oppervlak.
Controleer dat het te maaien oppervlak egaal is en geen ern-
stige obstakels voor het tuingereedschap bevat, zoals kuilen,
voren en hellingen meer dan 20°.
Maai het hoofdgazon met een conventionele gazonmaaier op
een hoogte van maximaal 40 mm en het bereik boven de be-
grenzingsdraad op een hoogte van maximaal 20 mm.
Installatie
Een video over de installatie van de Indego is beschikbaar op
www.bosch-indego.com of gebruik de volgende QR-code.
Kies een positie voor het oplaadstation, horizontaal vlak en
niet in de zon.
Voedingsapparaat
Ingangsspanning (wisselspan-
ning) V 220 – 240
Isolatieklasse /II
Frequentie Hz 50/60
Uitgangsspanning (gelijkspan-
ning) V 42
Beschermingsklasse IP44**
Gewicht kg 2,0
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Automatische gazonmaaier Indego
*afhankelijk van maaihoogte, grastoestand en vochtigheid
**beschermd tegen waterspatten aan alle zijden
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwij-
kende spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen
deze gegevens afwijken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap.
De handelsbenamingen van sommige tuingereedschappen kunnen af-
wijken.
Handelingsdoel Afbeelding
Meegeleverd. Tuingereedschap uitpakken 1
Positionering van oplaadstation 2 – 3
Begrenzingsdraad door bodemplaat voeren 4
Eerste uiteinde van begrenzingsdraad aan-
sluiten 5
Oplaadstation op bodem bevestigen 6
Begrenzingsdraad installeren 7
Tweede uiteinde van begrenzingsdraad
aansluiten 8
Beschermkap op oplaadstation zetten 9
Voedingsapparaat aansluiten 10
Oplaadstation signaleert netspanning AAN 11
Stroomkringonderbreker inzetten 12
Tuingereedschap voor opladen in
oplaadstation plaatsen 13
Scherm „Welkom”, zie gebruiksaanwijzing 14
Optillen en dragen van tuingereedschap 15
Maaihoogte instellen 16
Reiniging A
Onderhoud B
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 83 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Pagina: 83
84 | Nederlands
F 016 L70 825 | (23.11.12) Bosch Power Tools
Zorg ervoor dat het oplaadstation naast het te maaien opper-
vlak staat met een 2 meter lang recht spoor ervoor en erach-
ter. Het is belangrijk dat vanaf het te maaien gazon gezien de
oplaadcontacten naar links wijzen (zie afbeelding 2).
Opmerking: Als het oplaadstation zodanig staat dat vanaf het
te maaien gazon gezien de oplaadcontacten naar rechts wij-
zen, zal de Indego het oplaadstation niet verlaten.
Trek de begrenzingsdraad door het voorste gat in de grond-
plaat en voor deze recht door de kabelgoot en het achterste
gat.Bevestig de begrenzingsdraadopéén lijn met het gat aan
een pin. Verwijder voorzichtig de isolatie en sluit de begren-
zingsdraad op de rechter aansluitklem aan (Rood).
(zie afbeeldingen 4 – 5)
Bevestig het oplaadstation met de vier meegeleverde pinnen
op de grond. (zie afbeelding 6)
Installeer de begrenzingsdraad tegen de richting van de wij-
zersvandeklokenvlakopdegrond.Houddeinachttenemen
minimumafstand tot gazonranden, trappen, muren, vijvers,
enz. aan. Gebruik daarvoor de afstandssjabloon.
(zie afbeelding 7)
Rondom bomen, vijvers, bloemperken, enz. binnen het gazo-
noppervlak moet de begrenzingsdraad in de richting van de
wijzers van de klok geïnstalleerd worden. De leidingen van en
naardezezonesmoetenelkaarraken,maarmogenelkaarniet
kruisen. (zie afbeelding 7)
Bevestigdebegrenzingsdraadmetdeeerstepinnaasthetop-
laadstation. Span de draad en plaats de overige pinnen op
een afstand van ca. 50 cm. (zie afbeelding 7)
Maakderondecompleetenleiddebegrenzingsdraadzodanig
naardeachterzijdevanhetoplaadstationdatdedraadzichop
één lijn met het gat en met de pin bevindt. Bevestig het twee-
de uiteinde van de begrenzingsdraad eveneens met de pin.
Controleer dat hetgat, de beide uiteinden van de draad en de
pin één lijn vormen. Kort de begrenzingsdraad in, verwijder
voorzichtig de isolatie en sluit de draad aan de linker aansluit-
klem aan (Zwart). (zie afbeelding 8)
Plaats de beschermkap op het oplaadstation.
(zie afbeelding 9)
Opmerking: De begrenzingsdraad kan worden verlengd tot
maximaal 450 m.
Opmerking: Houd afstand tot de begrenzingsdraad als u wilt
verticuteren of het gazon wilt harken.
Installeer het voedingsapparaat in een koele en droge omge-
ving. Verbind het met het oplaadstation en een stopcontact
dat zich binnen een gebouw bevindt. (zie afbeelding 10)
Controleer de indicatie op het oplaadstation
(zie afbeelding 11):
– De indicatie is permanent groen verlicht als de uitgangs-
spanning van het voedingsapparaat aanwezig is en de be-
grenzingsdraad niet onderbroken is.
– De indicatie knippert groen als de begrenzingsdraad on-
derbroken, te lang of te kort is.
– De indicatie brandt niet als de uitgangsspanning van het
voedingsapparaat ontbreekt.
Eerste programmering
Steek de stroomkringonderbreker in het tuingereedschap en
plaats het in het oplaadstation om het op te laden.
(zie afbeeldingen 12 – 14)
Hetscherm„Welkom”metdevolgendesymbolenwordtweer-
gegeven:
De toetsen hebben verschillende functies. De betekenis is af-
hankelijk van het opgevraagde menu en wordt in het display
verklaard.
Metdetoetsennaastdepijlsymbolen(cursor) of kuntu
omhoog en omlaag door de menuopties navigeren. Met de
toetsen naast de pijlsymbolen (cursor) of kunt u links
en rechts door de menuopties navigeren.
Het display toont de volgende schermdialoog nadat u een op-
tie geselecteerd en bevestigd heeft.
Installatie
Druk eerst op de toets naast „Language choice” (taalkeuze).
De schermdialoog „Taalkeuze” met de volgende inhoud
wordt weergegeven.
Kies een taal en bevestig uw keuze met „Opslaan”.
Symbool Betekenis
 Multifunctionele toetsen links
 Oplaadtoestand accu
 Titel van menu of submenu
 Display met schermdialogen
 Tijdsaanduiding
 Multifunctionele toetsen rechts
Taalkeuze
English
Deutsch
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Opslaan
Robotic Lawnmower
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 84 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Pagina: 84
Nederlands | 85
Bosch Power Tools F 016 L70 825 | (23.11.12)
Druk op „Voortzetten” om uw persoonlijke PIN-code in te
voeren.
Kies de invoerpositie met de cursor voor links en rechts en
stel de cijfers in met de cursor voor omhoog en omlaag. Be-
vestig door „Inv.” te kiezen of kies „Terug” om naar „PIN-co-
de” terug te keren.
Opmerking: Maak de PIN-code niet aan anderen bekend.
Als u uw persoonlijke PIN-Code kwijt bent, dient u de Indego
met het oplaadstation naar een Bosch Service Center te bren-
genom hettelatenontgrendelen.Neemcontactopmet uwle-
verancier of de Bosch-klantenservice (zie „Klantenservice en
gebruiksadviezen”).
Stel de tijd „uu:mm”, de datum „dd/mm” en de tijdsweergave
„Weergave: 12 h” in. Kies daarvoor de invoerpositie met de
cursor voor links en rechts en stel de cijfers in met de cursor
voor omhoog en omlaag. Bevestig door „Opslaan” te kiezen
of kies „Terug” om naar „PIN-code” terug te keren.
Druk op „Draad volgen” om het opmeten van het gazonop-
pervlak af te sluiten.
(Kies „Terug” om naar het scherm „Datum en tijd” terug te ke-
ren.)
De volgende schermdialoog geeft aan hoe er voor het eerst
langs de begrenzingsdraad wordt gereden:
Demessendraaiennietrondalshettuingereedschapvoorhet
eerst langs de begrenzingsdraad rijdt.
Het opmeten is beëindigd als het tuingereedschap de achter-
zijde van het oplaadstation heeft bereikt.
Druk op „Obstakel” als het tuingereedschap de achterzijde
van het oplaadstation niet heeft bereikt. Neem de informatie
op het display in acht om de installatie af te sluiten.
PIN-code
PIN-code vastleggen
Voortzetten
PIN-code
Nieuwe PIN invoeren:
_ _ _ _
Terug Inv.
Datum en tijd
uu:mm
dd/mm
Weergave: 12 u
Terug Opslaan
Installatie
KiesDraadvolgen om de installatie af
te sluiten
Terug
Draad vol-
gen
Installatie
Ga naar achteren.
Indego start spoedig en volgt de
draad.
Maaierstatus
Tuin wordt in kaart gebracht.
Terug
Kartering afgesloten
Isditdeachterzijdevanhetbasisstati-
on of een obstakel? Obstakel verwij-
deren. Indego zal kartering voortzet-
ten
Obstakel
Basis-
station
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 85 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Pagina: 85
86 | Nederlands
F 016 L70 825 | (23.11.12) Bosch Power Tools
Druk op „Basisstation” als het tuingereedschap de achterzij-
de van het oplaadstation heeft bereikt.
Na de installatie kunt u op „Maaien” drukken om meteen met
maaien te beginnen of via „Menu > Tijdschema-keuze” een
tijdschema instellen.
Meer informatie over het gedrag van het tuingereedschap tij-
dens het maaien vindt u in het gedeelte „Maaien”.
Eigen instellingen
Richt tijdschema’s en instellingen van het tuingereedschap
volgens uw behoefte in. Een lijst van alle menupunten staat in
het gedeelte „Programmatabel”.
De invoer van een „Tijdschema” wordt in detail beschreven.
De overige menupunten spreken voor zichzelf.
Tijdschema
Onder „Menu > Tijdschema-keuze” kunt u vijf tijdschema’s
opvragen.
„HANDMATIGE” dient te worden gebruikt als het tuingereed-
schap op het moment zelf moet werken.
Elke afzonderlijke „SCHEMA”-modus kan volgens uw eisen
worden ingericht.
Voorbeeld:
Kies een „TIJDSCHEMA” met de cursor voor omhoog en om-
laag „SCHEMA 1” en druk op „Wijz.”.
Kies de dag waarom gemaaid moet worden met de cursor
voor omhoog en omlaag, bijv.„Maandag” en druk op „Wijz.”.
Stel een tijdvenster voor „Start” en „Einde” van het automa-
tische maaien in. Als bijv. ’s middags een rusttijd nodig is,
moet u twee tijdvensters instellen. U kunt een tijdvenster of
beide tijdvensters van elke dag in of uitschakelen.
Het tuingereedschap werkt zolang binnen een tijdvenster tot-
dat de accu moet worden opgeladen. Als het gazonoppervlak
gemaaid is voordat het tijdvenster is afgesloten, keert het
tuingereedschap naar het oplaadstation terug.
Kies tijdvenster 1 met de cursor voor links en rechts en „Aan”
of „Uit” met de cursor voor omhoog en omlaag. Kies „Start”
met de cursor voor links en rechts en stel de begintijd in met
de cursor voor omhoog en omlaag. Kies „Einde” en stel de
eindtijd op dezelfde wijze in. Indien nodig stelt u het begin en
einde voor tijdvenster 2 eveneens in. Druk op „Opslaan” om
de invoer te bevestigen.
Als het tuingereedschap op een dag niet moet werken, bijv.
op maandag, zet u beide tijdvensters met de cursor voor om-
hoog en omlaag op „Uit”.
De geprogrammeerde tijdvensters worden in een overzichts-
schema weergegeven.
Kartering afgesloten
Kartering afgesloten. Maaier rijdt
terug naar basisstation.
Even wachten.
Terug
Robot gazonmaaier
Invented for life
Maaien Menu
Tijdschema-keuze
Info HANDMATIG
SCHEMA 1
SCHEMA 2
Wijz. SCHEMA 3
SCHEMA 4
SCHEMA 5
Terug Selecteren
SCHEMA 1
Info Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Wijz.
Terug OK
SCHEMA 1 – Maandag
Tijdvenster 1: Aan
Start Einde
12 : 00 14 : 00
Tijdvenster 2: Uit
Start Einde
: :
Annuleren Opslaan
SCHEMA 1
Info Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Wijz.
Terug OK
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 86 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Pagina: 86
Nederlands | 87
Bosch Power Tools F 016 L70 825 | (23.11.12)
Stelalledageninwaaropookmoetwordengemaaidenbeves-
tig uw persoonlijk „SCHEMA 1” met „OK”.
Een vinkje verschijnt naast het opgeslagen tijdschema.
Het tuingereedschap start met maaien zodra de dag en de be-
gintijd van tijdvenster 1 bereikt is.
Opmerking: Stel afhankelijke van de groeiomstandigheden
van het seizoen in lente, zomer en herfst verschillende tijd-
schema’s in. Houd de groei van het gazon in het oog en pas
daaraan indien nodig uw tijdschema aan.
Opmerking: Het messysteem van de Indego is bestemd voor
het knippen van kort gras (3–5 mm). Het maaigoed kan als
mulch ter bemesting van het gazon blijven liggen.
Maaien
 Laat kinderen niet op het tuingereedschap rijden.
 Druk op de handmatige stoptoets voordat u het tuinge-
reedschap aan de draaggreep optilt.
Leg een tijdschema met frequente herhalingen vast. Daar-
door bereikt u goede maairesultaten. Met de acculading kan
langerwordengemaaidenuvoorkomtdatermaaigoedophet
gazon achterblijft.
Als het maaien begonnen is:
– werkthettuingereedschapinde„HANDMATIGEMODUS”
tot het gazonoppervlak gemaaid is, de stoptoets ingedrukt
wordt of de accu moet worden opgeladen.
– werkthettuingereedschapindeprogrammeerbaremodus
„Tijdschema” binnen een tijdvenster onderbroken. Het
onderbreekt het maaien alleen om op te laden. Als u het
maaien voor het einde van een tijdvenster wilt afbreken,
drukt u op de handmatige stoptoets. Als het gazonopper-
vlak gemaaid is voordathet tijdvenster is afgesloten, keert
het tuingereedschap naar het oplaadstation terug.
Het tuingereedschap heeft de volgende sensoren:
– De hefsensor wordt geactiveerd en schakelt aandrijving
en messen uit als het tuingereedschap opgetild wordt.
– Deoverslagsensorherkentwanneerhettuingereedschap
met de onderzijde naar boven ligt en schakelt aandrijving
en messen uit.
– De blokkeringssensor herkent bij aanraking een obstakel
binnen de spoorbreedte van het tuingereedschap en geeft
opdracht tot verandering van richting.
– De hellingsensor wordt geactiveerd als het tuingereed-
schap een helling van 45° bereikt.
Als een van de sensoren wordt geactiveerd, bijv. de hellings-
ensor, verschijnt in het display een melding: „Het tuingereed-
schap is opgetild. Voer de PIN-code in om door te gaan.”. Het
display gaat over naar de rusttoestand als binnen 3 minuten
geen invoer plaatsvindt. Als u het display weer wilt activeren,
drukt u een willekeurige toets in.
Als het tuingereedschap zich in rusttoestand bevindt, drukt u
op een willekeurige toets om het scherm voor het invoeren
van de PIN-code op te vragen en vervolgens de PIN-code in te
voeren.
Accu opladen
Deaccuisvoorzienvan een thermischebeveiligingdieervoor
zorgtdatdeaccualleeninhettemperatuurbereiktussen5 °C
en 45 °C kan worden opgeladen.
Delithiumionaccuwordtgedeeltelijkopgeladengeleverd.Als
udevolledigeaccucapaciteitwiltbenutten,moetuhettuinge-
reedschap voor het eerste gebruik in het oplaadstation volle-
dig opladen.
De lithiumionaccu kan op elk moment worden opgeladen zon-
der de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het op-
laden schaadt de accu niet.
Als de accu leeg is, wordt het tuingereedschap door een vei-
ligheidsschakeling uitgeschakeld: de messen bewegen niet
meer.
Tijdschema-keuze
Info HANDMATIG
SCHEMA 1
SCHEMA 2
Wijz. SCHEMA 3
SCHEMA 4
SCHEMA 5
Terug Selecteren
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 87 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Pagina: 87
88 | Nederlands
F 016 L70 825 | (23.11.12) Bosch Power Tools
Programmatabel
De volgende tabellen bevatten uitleg over de verschillende menupunten.
Instellingen Verklaring
Maai-instellingen Rand maaien Nooit Het tuingereedschap maait nooit randen.
Elke 4e keer Het tuingereedschap maait de rand tijdens elke vierde
maaibeurt.
Elke 2e keer Het tuingereedschap maait de rand tijdens elke tweede
maaibeurt.
Maaispoor-
overlapping
Instelling van de afstand tussen de maaisporen
Signaal-ID Wisselen naar een ander frequentiekanaal bij een sig-
naalstoring.
Kaarten wissen Hettuingereedschapmeethetgazonoppervlakopnieuw
op.
Opmerking: De machine mag niet in het laadstation
staan.
Veiligheidsopties PIN wijzigen Voor de reactivering na automatische blokkering en vei-
ligheidsuitschakeling is het invoeren van de PIN-code
vereist.
Als u de PIN-code wilt wijzigen, dient u eerst de tot dus-
ver geldige PIN-code in te voeren.
Automatische
blokkering
Aan De toetsen worden automatisch geblokkeerd als er bin-
nen 3 minuten geen toets wordt ingedrukt.
Deze instelling wordt om veiligheidsredenen en ter be-
scherming tegen diefstal geadviseerd.
Uit De toetsen kunnen voortdurend voor het invoeren wor-
den gebruikt.
Taalkeuze Wijziging van de weergegeven taal.
Systeemopties Toetstoon instel-
len
Geluidsvolume van toetsen veranderen.
Display instellen Displayhelderheid Lichtintensiteit van display groter of kleiner instellen.
Info Informatie over softwareversie, serienummer en laatste
onderhoud.
Fabrieksinstel-
ling
Als u de instellingen van het tuingereedschap terugzet
naar de fabrieksinstellingen, worden alle persoonlijke
instellingen verwijderd.
Als u de instellingen terugzet naar de fabrieksinstellin-
gen, is een nieuwe installatie nodig.
Tijd en datum
instellen
Tijd en datum invoeren.
Tijdschema-
keuze
Verklaring
HANDMATIG Info Ondersteunende informatie voor het gebruik van HAND-
MATIGE MODUS.
Selecteren Selecteer deze functie als er geen tijdschema hoeft te
worden gebruikt.
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 88 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Pagina: 88
Nederlands | 89
Bosch Power Tools F 016 L70 825 | (23.11.12)
Storingen opsporen
SCHEMA 1 – 5 Wijz. Maandag bewerken Programmering van maximaal vijf automatische tijd-
schema’sdoordeinstellingvanafzonderlijkemaaidagen
en tijdvensters.
Dinsdag bewerken
Woensdag bewerken
Donderdag bewerken
Vrijdag bewerken
Zaterdag bewerken
Zondag bewerken
Selecteren Hiermee activeert u een van de vijf afzonderlijke tijd-
schema’s.
Tijdschema-
informatie
Verklaring
Tijdschema-
informatie
Overzicht van de geprogrammeerde maaidagen.
Terug Terug naar het hoofdmenu.
Tijdschema-
keuze
Submenu „Tijdschema-keuze” opvragen.
Toetsen
blokkeren
Verklaring
Toetsen
blokkeren
De toetsen zijn onmiddellijk geblokkeerd, onafhankelijk
van de automatische blokkering.
Toetsen
vrijgeven
Voor het vrijgeven van de toetsen is het invoeren van de
PIN-code vereist.
Tijdschema-
keuze
Verklaring
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Tuingereedschap
loopt niet
Verstopping mogelijk Onderzijde van het tuingereedschap controleren en in-
dien nodig vrij maken (draag altijd tuinhandschoenen)
Accu niet vol opgeladen Tuingereedschap voor opladen in oplaadstation plaat-
sen
Gras te lang Grotere maaihoogte instellen
Accu te koud of te heet Accu laten opwarmen of afkoelen
Stroomkringonderbreker is niet goed of niet
volledig ingezet
Goed inzetten
Motor start en stopt
vervolgens weer
Accu niet vol opgeladen Tuingereedschap voor opladen in oplaadstation plaat-
sen
Stroomkringonderbreker is niet goed of niet
volledig ingezet
Goed inzetten
Accu te koud of te heet Accu laten opwarmen of afkoelen
Grotere maaihoogte instellen
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 89 Friday, November 23, 2012 9:10 AM
Pagina: 89
90 | Nederlands
F 016 L70 825 | (23.11.12) Bosch Power Tools
Klantenservice en gebruiksadviezen
www.bosch-garden.com
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het tuingereedschap.
Bovendien is de softwareversie van uw tuingereedschap
noodzakelijk (zie „Menu > Instellingen > Systeeminstellin-
gen > Info”).
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Vervoer
Op de meegeleverde lithiumionaccu’s zijn de eisen voor het
vervoervangevaarlijkestoffen vantoepassing.Deaccu’skun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg worden vervoerd.
Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht worden genomen. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.
Afvalverwijdering
Gooi tuingereedschappen, oplaadapparaten, accu’s en batte-
rijen niet bij het huisvuil.
Tuingereedschap
loopt met onderbre-
kingen
Interne fout mogelijk Neem contact op met de erkende Bosch-klantenservice
Tuingereedschap
maait onregelmatig
Maaihoogte te laag Grotere maaihoogte instellen
Messen bot Mes vervangen
Verstopping mogelijk Onderzijde van het tuingereedschap controleren en in-
dien nodig vrij maken (draag altijd tuinhandschoenen)
Gazon op sommige
plaatsen niet ge-
maaid
Tijdvenster te klein voor de gazongrootte Tijdvenster vergroten
Gebruiksduur van accu Neem contact op met de erkende Bosch-klantenservice
Afstand tussen met begrenzingsdraad omge-
ven obstakels is kleiner dan 1 m
Afstand tussen begrenzingsdraden vergroten
Opmerking: Obstakels met een hoogte van meer dan 6
cm hoeven niet door draad omgeven te worden.
Hobbelige toestand van gazon In menu Maai-instellingen de maaispooroverlapping
vergroten of verkleinen
Sterke trillingen of
geluiden
Moer of schroef van mes los Draai de moer of de schroef van het mes vast
Mes beschadigd Mes vervangen
Opladen niet moge-
lijk
Corrosie op oplaadcontacten Oplaadcontacten reinigen
Interne fout mogelijk Neem contact op met de erkende Bosch-klantenservice
Tuingereedschap
kan niet naar op-
laadstation rijden
Begrenzingsdraad niet goed afgesteld Begrenzingsdraad controleren en goed afstellen
De indicatie van het
oplaadstation
brandt niet
De stekker van het voedingsapparaat is niet
(of niet goed) in het stopcontact gestoken
Steek de stekker (volledig) in het stopcontact
Stopcontact of netsnoer mogelijkerwijs de-
fect
Netspanning door een erkende elektromonteur laten
controleren
Voedingsapparaat of oplaadstation defect Stroomvoorzieningsapparaat of laadstation door een
Bosch-klantenservice laten controleren
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
OBJ_BUCH-1573-003.book Page 90 Friday, November 23, 2012 9:10 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Indego.

Stel een vraag over de Bosch Indego

Heb je een vraag over de Bosch Indego en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Indego. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Indego zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.