Bosch HMT85MR63 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch HMT85MR63. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Magnetron
  • Model/naam: HMT85MR63
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 52
53
é Inhoudsopgave[nl]G
ebruiksaanwijzing
Belangrijke veiligheidsvoorschriften......................................53
Oorzaken van schade..................................................................... 56
Uw nieuwe apparaat.................................................................57
Bedieningspaneel ............................................................................ 57
Toetsen en indicatie ........................................................................ 57
Binnenruimte..................................................................................... 58
Het apparaat in- en uitschakelen ............................................58
Inschakelen....................................................................................... 58
Uitschakelen ..................................................................................... 58
Voor het eerste gebruik ...........................................................58
Tijd instellen ...................................................................................... 58
De magnetron ...........................................................................58
Aanwijzingen voor de vormen....................................................... 58
Magnetronvermogens ..................................................................... 59
Magnetron instellen ......................................................................... 59
1,2,3­Serie instelling.................................................................59
Serie-instelling instellen .................................................................. 59
Memory......................................................................................60
Instellingen in Memory opslaan .................................................... 60
Memory starten ................................................................................ 60
Basisinstellingen wijzigen.......................................................60
Basisinstellingen .............................................................................. 60
Onderhoud en reiniging .......................................................... 61
Schoonmaakmiddelen.................................................................... 61
Storingstabel ............................................................................ 62
Wat te doen bij storingen?............................................................. 62
Servicedienst............................................................................ 63
E­nummer en FD­nummer.............................................................. 63
Technische gegevens..................................................................... 63
Milieuvriendelijk afvoeren............................................................... 63
Automatische programma's.................................................... 64
Programma instellen....................................................................... 64
Tips voor de automatische programma's ................................... 64
Voor u in onze kookstudio getest. .......................................... 65
Ontdooien, verwarmen en garen met de magnetron ............... 65
Tips voor de magnetron................................................................. 68
Testgerechten volgens EN 60705 ........................................... 69
Bereiden met magnetron solo ...................................................... 69
Ontdooien met magnetron solo.................................................... 69
Produktinfo
Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en
diensten vindt u op het internet: www.bosch-home.com en in
de online-shop: www.bosch-eshop.com
ã=Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Lees deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door. Alleen dan kunt u
uw apparaat goed en veilig
bedienen. Bewaar de
gebruiksaanwijzing voor later
gebruik of om door te geven aan
een volgende eigenaar.
Dit apparaat is alleen bestemd voor
inbouw. Neem het speciale
installatievoorschrift in acht.
Controleer het apparaat na het
uitpakken. Niet aansluiten in geval
van transportschade.
Alleen een daartoe bevoegd
vakman mag apparaten zonder
stekker aansluiten. Bij schade door
een verkeerde aansluiting maakt u
geen aanspraak op garantie.
Dit apparaat is alleen bestemd voor
huishoudelijk gebruik en de
huiselijke omgeving. Gebruik het
uitsluitend voor het bereiden van
gerechten en drank. Zorg ervoor
dat het apparaat onder toezicht
gebruikt wordt. Het toestel alleen
gebruiken in gesloten ruimtes.
Dit toestel kan worden gebruikt
door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke
vermogens of personen die gebrek
aan kennis of ervaring hebben,
wanneer zij onder toezicht staan
van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of geleerd hebben het op
een veilige manier te gebruiken en
zich bewust zijn van de risico's die
het gebruik van het toestel met zich
meebrengt.
Pagina: 53
54
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Reiniging en
onderhoud van het toestel mogen
niet worden uitgevoerd door
kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder
zijn en onder toezicht staan.
Zorg ervoor dat kinderen die jonger
zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven
van het toestel of de aansluitkabel.
Risico van brand!
■ Brandbare voorwerpen die in de
binnenruimte worden bewaard
kunnen vlam vatten. Bewaar geen
brandbare voorwerpen in de
binnenruimte. Open nooit de deur
wanneer er sprake is van
rookontwikkeling in het apparaat.
Het toestel uitschakelen en de
stekker uit het stopcontact halen
of de zekering in de meterkast
uitschakelen.
Risico van brand!
■ Wanneer het toestel niet volgens
de voorschriften wordt gebruikt
kan er schade ontstaan.
Verwarmde granen of zaadjes
kunnen bijvoorbeeld ook na uren
nog vlam vatten. Gebruik het
apparaat uitsluitend voor het
bereiden van gerechten en drank.
Risico van brand!
■ Levensmiddelen kunnen vlam
vatten. Nooit levensmiddelen
opwarmen in verpakkingen die
bestemd zijn om ze warm te
houden.
Levensmiddelen nooit zonder
toezicht verwarmen in voorwerpen
van kunststof, papier of ander
brandbaar materiaal.
Bij de magnetron nooit een te
groot vermogen of te lange
tijdsduur instellen. Houd u aan de
opgaven in deze
gebruiksaanwijzing.
Nooit levensmiddelen drogen met
de magnetron.
Nooit levensmiddelen met weinig
water, zoals bijv. brood, met een
te hoog magnetronvermogen of te
lange -tijd ontdooien of
verwarmen.
Risico van brand!
■ Spijsolie kan vlam vatten. Warm
nooit uitsluitend spijsolie op met
de magnetron.
Kans op explosie!
Vloeistof of andere
voedingsmiddelen in dicht
afgesloten vormen kunnen
exploderen. Nooit vloeistof of
andere voedingsmiddelen verhitten
in dicht afgesloten vormen.
Ernstig gezondheidsrisico!
■ Bij een gebrekkige reiniging kan
het oppervlak van het toestel
beschadigd raken. Dan kan er
microgolfenergie vrijkomen. Het
toestel regelmatig reinigen en
voedingsresten direct verwijderen.
Binnenruimte, deurdichting, deur
en deuraanslag altijd schoon
houden; zie ook het hoofdstuk
Onderhoud en reiniging.
Ernstig gezondheidsrisico!
■ Wanneer de deur van de
binnenruimte of de deurdichting
beschadigd is, kan er
microgolfenergie vrijkomen. Het
toestel nooit gebruiken wanneer
de deur van de binnenruimte of
deurdichting beschadigd is.
Contact opnemen met de
klantenservice.
Ernstig gezondheidsrisico!
■ Bij toestellen waarvan de
afdekking van de behuizing niet is
afgedekt komt microgolfenergie
vrij. De afdekking van de
behuizing nooit verwijderen. Neem
Pagina: 54
55
voor onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden contact
op met de klantendienst.
Kans op een elektrische schok!
■ Ondeskundige reparaties zijn
gevaarlijk. Reparaties en de
vervanging van beschadigde
aansluitleidingen mogen
uitsluitend worden uitgevoerd
door technici die zijn geïnstrueerd
door de klantenservice. Is het
apparaat defect, haal dan de
stekker uit het stopcontact of
schakel de zekering in de
meterkast uit. Contact opnemen
met de klantenservice.
Kans op een elektrische schok!
■ De kabelisolatie van hete
toestelonderdelen kan smelten.
Zorg ervoor dat er nooit
aansluitkabels van elektrische
toestellen in contact komen met
hete onderdelen van het apparaat.
Kans op een elektrische schok!!
■ Binnendringend vocht kan een
schok veroorzaken. Geen
hogedrukreiniger of stoomreiniger
gebruiken.
Kans op een elektrische schok!
■ Een defect toestel kan een schok
veroorzaken. Een defect toestel
nooit inschakelen. De netstekker
uit het stopcontact halen of de
zekering in de meterkast
uitschakelen. Contact opnemen
met de klantenservice.
Kans op een elektrische schok!
■ Het apparaat werkt met
hoogspanning. Nooit de behuizing
verwijderen.
Risico van verbranding!
■ Toebehoren of vormen worden
zeer heet. Neem hete toebehoren
en vormen altijd met behulp van
een pannenlap uit de
binnenruimte.
Risico van verbranding!
■ Alcoholdampen kunnen in de
binnenruimte vlam vatten. Nooit
gerechten klaarmaken die een
hoog percentage alcohol
bevatten. Alleen kleine
hoeveelheden drank met een
hoog alcoholpercentage
gebruiken. De deur van het toestel
voorzichtig openen.
Risico van verbranding!
■ Levensmiddelen met een vaste
schil of pel kunnen tijdens, maar
ook nog na het opwarmen,
exploderen. Nooit eieren koken in
de schil of hardgekookte eieren
opwarmen. Nooit schaal- en
kreeftachtige dieren koken. Bij
spiegeleieren of eieren in een glas
dient u eerst de dooier door te
prikken. Bij levensmiddelen met
een vaste schil of pel, bijv. appels,
tomaten, aardappelen en worstjes,
kan de schil knappen. Prik voor
het opwarmen gaatjes in de schil
of pel.
Risico van verbranding!
■ De warmte wordt niet gelijkmatig
verdeeld in de babyvoeding.
Warm nooit babyvoeding op in
gesloten vormen. Verwijder altijd
het deksel of de speen. Na het
verwarmen goed roeren of
schudden. Controleer de
temperatuur voordat u het kind de
voeding geeft.
Risico van verbranding!
■ Verhitte gerechten geven warmte
af. De vormen kunnen heel heet
worden. Neem vormen en
toebehoren altijd met behulp van
een pannenlap uit de
binnenruimte.
Risico van verbranding!
■ De verpakking van luchtdicht
verpakte levensmiddelen kan
Pagina: 55
56
barsten. Houd u altijd aan de
opgaven op de verpakking. Neem
gerechten altijd met een
pannenlap uit de binnenruimte.
Risico van verbranding!
■ Bij het openen van de
apparaatdeur kan hete stoom
vrijkomen. De deur van het toestel
voorzichtig openen. Zorg ervoor
dat er geen kinderen in de buurt
zijn.
K ans op verbrandingen!
■ Door water in de hete binnnruimte
kan hete waterdamp ontstaan.
Nooit water in de hete
binnenruimte gieten.
Risico van verbranding!
■ Bij het verwarmen van vloeistof
kan er kookvertraging ontstaan.
Dit houdt in dat de
kooktemperatuur wordt bereikt
zonder dat er bellen ontstaan. Al
bij een kleine trilling van de vorm
kan de hete vloeistof dan
plotseling hevig overkoken en
opspatten. Zorg ervoor dat er
tijdens het verwarmen altijd een
lepel in de vorm staat. Zo wordt
kookvertraging voorkomen.
Risico van letsel!
■ Wanneer er krassen op het glas
van de apparaatdeur zitten, kan
dit springen. Geen schraper,
scherpe of schurende
schoonmaakmiddelen gebruiken.
Risico van letsel!
■ Ongeschikte vormen kunnen
barsten. Vormen van porselein en
keramiek kunnen kleine gaatjes
hebben in de handgrepen en
deksels. Achter deze gaatjes
bevindt zich een lege ruimte. Als
er vocht in deze ruimte komt, kan
dit barsten veroorzaken in de
vormen. Alleen vormen gebruiken
die geschikt zijn voor de
magnetron.
Oorzaken van schade
Attentie!
■ Sterk vervuilde dichting: Als de dichting sterk vervuild is, sluit
de deur tijdens het gebruik niet meer goed. De
aangrenzende voorzijden van meubels kunnen worden
beschadigd. De dichting altijd schoon houden.
■ Gebruik van de magnetron zonder etenswaar: Wordt het
toestel gebruikt zonder etenswaar erin, dan leidt dit tot
overbelasting. Het toestel nooit inschakelen als er geen
gerecht in de binnenruimte staat. Een uitzondering hierop is
de korte serviestest, zie het hoofdstuk Magnetron, servies.
■ Magnetron-popcorn: Nooit een te hoog magnetronvermogen
instellen.Maximaal 600 watt gebruiken.De popcornzak altijd
op een glazen bord leggen. Door overbelasting kan de ruit
springen.
Pagina: 56
57
Uw nieuwe apparaat
Hier leert u uw nieuwe apparaat kennen. We leggen u de
werking van het bedieningspaneel en de afzonderlijke
bedieningselementen uit.
Bedieningspaneel
Hier ziet u een overzicht van het bedieningspaneel. Afhankelijk
van het apparaattype zijn detailafwijkingen mogelijk.
Draaiknop
Met de draaiknop kunt u alle voorgestelde waarden en
instelwaarden veranderen.
De draaiknop kan worden ingedrukt. Om in en uit te schakelen
op de draaiknop drukken.
Toetsen
Onder de afzonderlijke toetsen bevinden zich sensoren. U hoeft
niet hard te drukken. Raak alleen het betreffende symbool aan.
Uitzondering: de toets serie instelling en de toetsen voor de
magetronvermogens zijn normale druktoetsen.
Klantenservice­artikelen
Voor uw huishoudelijke apparaten kunt u bij de klantenservice,
in de vakhandel of via het internet voor afzonderlijke landen in
de e-shop de juiste onderhouds­ en reinigingsmiddelen of
andere toebehoren kopen. Geef hiervoor het betreffende
artikelnummer op.
Toetsen en indicatie
Met de toetsen stelt u de verschillende extra functies in. Op het
display kunt u de ingestelde waarden aflezen.
Aanwijzingen
■ Wanneer u start, brandt de lamp in de binnenruimte.
■ Aan de haakjes[] om het betreffende symbool ziet u welke
tijdfunctie op het display op de voorgrond staat.Uitzondering:
bij de tijd is het symbool 0 alleen verlicht wanneer u
wijzigingen aanbrengt.

'UDDLNQRS
,QGLFDWLH
0DJQHWURQYHUPRJHQV
7RHWV6HULHLQVWHOOLQJ 7RHWVHQ
7RHWV
$DQ8LW
Schoonmaakdoekjes voor oppervlakken
van roestvrij staal
Artikel-nr. 311134 Het afzetten van vuil wordt tegengegaan. Door de impregnatie
met een speciale olie worden de oppervlakken van roestvrij-
stalen apparaten optimaal schoongemaakt.
Oven-grillreiniger-gel Artikel-nr. 463582 Voor het reinigen van de binnenruimte. De gel is reukloos.
Microvezeldoek met honingraatstructuur Artikel-nr. 460770 Bijzonder geschikt voor het schoonmaken van gevoelige
oppervlakken, zoals bijv. glas, glaskeramiek, roestvrij staal of
aluminium. Het microvezeldoekje verwijdert in één keer voch-
tig en vethoudend vuil.
Symbool Functie van de toets
% Het apparaat in- en uitschakelen
90 Magnetronvermogen 90 watt kiezen
180 Magnetronvermogen 180 watt kiezen
360 Magnetronvermogen 360 watt kiezen
600 Magnetronvermogen 600 watt kiezen
900 Magnetronvermogen 900 watt kiezen
2 Serie-instelling kiezen
0 Menu Tijdfuncties openen en sluiten
g/h Memory kiezen
` Programma kiezen
f Gewicht kiezen
^ De deur van het apparaat openen
n kort indrukken = werking starten/onderbreken
lang indrukken = werking afbreken
Symbool Functie van de toets
Pagina: 57
58
Binnenruimte
Uw apparaat heeft een koelventilator.
Koelventilator
Het apparaat beschikt over een koelventilator. De ventilator kan
doorlopen, ook wanneer het apparaat al uitgeschakeld is.
Aanwijzingen
■ Bij gebruik van de magnetron wordt de binnenruimte niet
warm. Toch wordt de koelventilator ingeschakeld. Hij kan ook
doorlopen wanneer de magnetronfunctie beëindigd is.
■ Bij het deurvenster, de binnenwanden en op de bodem kan
condenswater optreden. Dit is normaal, de werking van de
magnetron wordt hierdoor niet gehinderd. Veeg het
condenswater na de bereiding weg.
Het apparaat in- en uitschakelen
Met de toets % schakelt u de magnetron in en uit.
Inschakelen
De toets % indrukken.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
Kies de gewenste functie uit.
U kunt in de afzonderlijke hoofdstukken nalezen hoe u instelt.
Uitschakelen
De toets % indrukken.
Het apparaat schakelt uit, de klok verschijnt op het display.
Voor het eerste gebruik
Hier komt u te weten wat u moet doen voordat u voor het eerst
gerechten klaarmaakt met de magnetron. Lees eerst het
hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften.
Tijd instellen
Na de aansluiting zijn op het display het symbool [0] en vier
nullen verlicht.
Stel de tijd in
1. Met de draaiknop de actuele tijd instellen.
2. De toets 0 indrukken.
De tijd is ingesteld.
Tijdsweergave uit
U kunt ervoor kiezen de tijd niet meer weer te geven. Zo is deze
alleen zichtbaar wanneer de oven in gebruik is. Lees hierover
het hoofdstuk Basisinstellingen veranderen na.
Aanwijzing: Om het stand by­verbruik van uw apparaat te
verminderen kunt u de tijdsweergave uitschakelen. Lees
hierover het hoofdstuk Basisinstellingen veranderen na.
De magnetron
De microgolven worden in de levensmiddelen omgezet in
warmte. U krijgt informatie over de vormen en u kunt nalezen
hoe de magnetron moet worden ingesteld.
Aanwijzing: In het hoofdstuk Voor u in onze kookstudio getest
vindt u voorbeelden voor het ontdooien, verwarmen en garen
met de magnetron.
Aanwijzingen voor de vormen
Geschikte vormen
Geschikt zijn hittebestendige vormen van glas, glaskeramiek,
porselein, keramiek of temperatuurvaste kunststof. Deze
materialen laten microgolven door.
U kunt ook servies voor het opdienen gebruiken. Zo hoeft u de
gerechten niet over te plaatsen. Als uw serviesgoed een
versiering van goud of zilver heeft, mag u het uitsluitend
gebruiken indien de fabrikant garandeert dat het geschikt is
voor de magnetron.
Ongeschikte vormen
Vormen van metaal zijn niet geschikt. Metaal laat geen
microgolven door. In gesloten metalen voorwerpen blijven de
gerechten koud.
Attentie!
Het ontstaan van vonken: metaal - bijv. een lepel in het glas ­
dient zich op minstens 2 cm van de ovenwanden en de
binnenzijde van de deur te bevinden. Door vonken kan het glas
aan de binnenkant van de deur worden vernietigd.
Toets 90,180, 360,600
of 900 W
= voor een magnetronvermogen
Toets 2 = serie-instelling
Toetsen ` en f = automatische programma's
Toets g of h = memory-programma
Pagina: 58
59
Vormtest
De magnetron nooit inschakelen als er geen levensmiddelen in
zitten. De enige uitzondering hierop is de volgende vormtest.
Wanneer u niet zeker weet of een vorm geschikt is voor de
magnetron, doet u deze test:
1. Plaats de lege vorm ½ tot 1 minuut bij maximaal vermogen in
het apparaat.
2. Controleer tussentijds de temperatuur.
De vorm moet goed koud of handwarm zijn.
Als hij heet wordt of als er vonken ontstaan, is hij niet geschikt.
Magnetronvermogens
Met de toetsen stelt u het gewenste magnetronvermogen in.
Aanwijzingen
■ Wanneer u op een toets drukt, is het gekozen vermogen
verlicht.
■ Het magnetronvermogen 900 watt kunt u voor maximaal
30 minuten instellen. Bij alle andere vermogens is een
tijdsduur tot 1 uur en 30 minuten mogelijk.
Magnetron instellen
Voorbeeld: magnetronvermogen 360 W, tijdsduur 17 minuten.
1. De toets % indrukken.
Uw apparaat is klaar voor gebruik.
2. De toets voor het gewenste magnetronvermogen indrukken.
De weergave van het vermogen is verlicht en er wordt een
voorgestelde tijdsduur weergegeven.
3. Met de draaiknop de tijdsduur instellen.
4. De toets n indrukken.
De werking start. De tijdsduur loopt zichtbaar af.
De tijdsduur is afgelopen
Er klinkt een signaal.
De magnetronfunctie is beëindigd. Mit der Taste 0 können Sie
das Signal vorzeitig beenden. Met de toets % het apparaat
uitschakelen.
Deur van het apparaat tussentijds openen
De werking wordt onderbroken. Na het sluiten van de deur de
toets n kort indrukken. De werking wordt voortgezet.
Tijdsduur veranderen
Dit is op elk moment mogelijk. Met de draaiknop de tijdsduur
veranderen.
Magnetronvermogen veranderen
De toets voor het nieuwe magnetronvermogen indrukken. Met
de draaiknop de tijdsduur instellen en weer starten.
Werking afbreken
De toets n indrukken en met de toets % het apparaat
uitschakelen.
Aanwijzingen
■ Wanneer u het apparaat met de toets % inschakelt,
verschijnt als voorstel altijd het hoogste manetronvermogen
op het display.
■ Wanneer u de deur van het apparaat tussentijds opent, kan
de ventilator verder lopen.
1,2,3­Serie instelling
Bij de serie instelling kunt u tot drie verschillende
magnetronvermogens en -tijden achter elkaar instellen en
vervolgens starten.
Vormen
Gebruik altijd hittebestendige vormen die geschikt zijn voor de
magnetron.
Serie-instelling instellen
1. De toets % indrukken.
Uw apparaat is klaar voor gebruik.
2. De toets 2 indrukken.
De ª voor de eerste serie-instelling verschijnt op het display.
3. Het eerste magnetronvermogen en de tijdsduur instellen.
4. De toets 2 indrukken.
De « voor de tweede serie instelling verschijnt.
5. Het tweede magnetronvermogen en de tijdsduur instellen.
6. De toets 2 indrukken.
De ¬ voor de derde serie-instelling verschijnt.
7. Het derde magnetronvermogen en de tijdsduur instellen.
8. De toets n indrukken.
De werking start. Die gesamte Dauer und das Symbol ª für
den ersten Folgebetrieb erscheinen in der Anzeige.
De tijdsduur is afgelopen
Er klinkt een signaal. De serie instelling is beëindigd. U kunt het
geluidssignaal voortijdig met de toets0 wissen.
Instelling wijzigen
Een verandering is alleen voor de start mogelijk. De toets 2 zo
vaak indrukken tot het nummer voor de serie instelling
verschijnt. De instelling veranderen.
Deur van het apparaat tussentijds openen
De werking wordt onderbroken. Na het sluiten van de deur de
toets n kort indrukken. De werking wordt voortgezet.
Werking onderbreken
De toets n kort indrukken. De oven bevindt zich in de
pauzetoestand. Opnieuw op n drukken, de werking wordt
voortgezet.
Werking afbreken
De toets n indrukken en met de toets % het apparaat
uitschakelen.
90 W voor het ontdooien van gevoelige gerechten.
180 W voor het ontdooien en doorgaren
360 W voor het garen van vlees en het opwarmen van
gevoelige gerechten.
600 W voor het verwarmen en garen van gerechten
900 W voor het verwarmen van vloeistoffen
Pagina: 59
60
Aanwijzingen
■ Wanneer u het apparaat met de toets % inschakelt,
verschijnt als voorstel altijd het hoogste manetronvermogen
op het display.
■ Wanneer u de deur van het apparaat tussentijds opent, kan
de ventilator verder lopen.
Memory
Met Memory kunt u de instelling voor uw lievelingsgerecht
opslaan en op elk moment weer opvragen.
Sie haben zwei Speicherplätze zur Verfügung "g" und "h".
Memory is nuttig wanneer u een gerecht bijzonder vaak
klaarmaakt.
Instellingen in Memory opslaan
1. De toets % indrukken.
Uw apparaat is klaar voor gebruik.
2. De toets voor het gewenste magnetronvermogen indrukken.
Het vermogen en een voorgestelde tijdsduur verschijnen op
het display.
3. Met de draaiknop de tijdsduur instellen.
4. De toets g of h ca. 4 seconden ingedrukt houden tot er
een signaal klinkt.
De instelling is opgeslagen en kan op elk moment gestart
worden.
Een andere instelling opslaan
Opnieuw instellen en opslaan. De oude instellingen worden
overschreven.
Memory starten
U kunt de opgeslagen instellingen voor uw gerecht op elk
moment starten.
1. De toets % indrukken.
Uw apparaat is klaar voor gebruik.
2. De toets g of h indrukken.
De opgeslagen instellingen worden weergegeven.
3. De toets n indrukken.
Memory start. Op het display kunt u het verloop van de
tijdsduur r aflezen.
Aanwijzing: Na de start kunt u de geheugenplaats niet meer
veranderen.
Aanwijzing: De ingestelde programma's blijven ook na een
stroomuitval opgeslagen.
De tijdsduur is afgelopen
Er klinkt een signaal. Memory is beëindigd. Met de toets %het
apparaat uitschakelen of opnieuw instellen. U kunt het
geluidssignaal voortijdig met de toets 0 wissen.
Stoppen
De toets n indrukken of de deur van het apparaat openen. De
werking wordt onderbroken.
Na het sluiten de toets n indrukken. De werking wordt
voortgezet.
Basisinstellingen wijzigen
Uw apparaat heeft verschillende basisinstellingen die u op elk
moment kunt veranderen.
Basisinstellingen
In de tabel vindt u alle basisinstellingen en de
wijzigingsmogelijkheden.
Voorwaarde: het toestel is uitgeschakeld.
1. De toets 0 een paar seconden lang indrukken.
Op het display verschijnt de eerste basisinstelling.
2. Met de draaiknop de basisinstelling wijzigen.
3. Met de toets 0 bevestigen.
Op het display verschijnt de volgende basisinstelling. Met de
toets 0 kunt u alle basisinstellingen doorlopen en met de
draaiknop veranderen.
4. Tenslotte enkele seconden op de toets 0 drukken.
Alle instellingen zijn overgenomen.
U kunt de instellingen op elk moment weer wijzigen.
Basisinstellingen Mogelijkheden Toelichting
™‚ Klokdisplay
‚ = aan
Klokdisplay
ƒ = uit
Tijdsindicatie
™ƒ Geluidssignaal tijdsduur
ƒ = gemiddeld = 2 minuten
‚ = kort = 10 seconden
„ = lang = 5 minuten
Signaal na afloop van een tijdsduur
™„ Toetstoon
‚ = aan
Toetstoon
ƒ = uit
Bevestigingstoon bij het indrukken van een
toets
™… Wachttijd
ƒ = gemiddeld = 5 seconden
‚ = kort = 2 seconden
„ = lang = 10 seconden
Wachttijd tussen afzonderlijke stappen, na een
instelling
Pagina: 60
61
Onderhoud en reiniging
Wanneer u de magnetron goed verzorgt en schoonmaakt, blijft
hij lang mooi en intact. Hieronder leggen wij u uit hoe u het
apparaat op de juiste manier verzorgt en schoonmaakt.
ã=Kans op een elektrische schok!!
Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen
hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.
ã=Risico van verbranding!
Het apparaat nooit direct na het uitschakelen schoonmaken.
Het apparaat laten afkoelen.
ã=Risico van letsel!
Wanneer er krassen op het glas van de apparaatdeur zitten,
kan dit springen. Geen schraper, scherpe of schurende
schoonmaakmiddelen gebruiken.
Aanwijzingen
■ Geringe kleurverschillen op de voorzijde van het apparaat
zijn het gevolg van het gebruik van verschillende materialen,
zoals glas, kunststof en metaal.
■ Schaduwen op de ruit van de deur, die eruit zien als strepen,
zijn lichtreflexen van de ovenlamp.
■ Het email wordt ingebrand op zeer hoge temperaturen.
Hierdoor kunnen er kleine kleurverschillen ontstaan. Dit is
normaal en heeft geen nadelige invloed op de werking. De
smalle randen van de bakplaten kunnen niet volledig worden
geëmailleerd. Ze kunnen daarom ruw zijn. De bescherming
tegen corrosie blijft hierbij intact.
■ Onaangename geurtjes, zoals na het bereiden van vis, kunt u
op een hele eenvoudige manier opheffen. Doe een paar
druppels citroensap in een kopje water. Zet er ook een lepel
in, om kookvertraging te voorkomen. Verwarm het water
gedurende 1 tot 2 minuten op maximaal
magnetronvermogen.
Schoonmaakmiddelen
Om te voorkomen dat de verschillende oppervlakken door
verkeerde schoonmaakmiddelen beschadigd raken, dient u
zich te houden aan de opgaven in de tabel. Gebruik
■ geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen,
■ geen metalen of glazen schrapers om het glas van de deur
schoon te maken.
■ geen metalen of glazen schrapers om de deurdichting
schoon te maken.
■ geen harde schuur- en schoonmaaksponsjes,
■ geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen.
Was nieuwe vaatdoekjes voor het gebruik goed uit.
Bereik Schoonmaakmiddelen
Voorkant van het
apparaat
Warm zeepsop:
Met een schoonmaakdoekje reinigen en
met een zachte doek nadrogen. Geen
glasreiniger, metalen of glazen schraper
gebruiken voor het schoonmaken.
Roestvrij staal Warm zeepsop:
Met een schoonmaakdoekje reinigen en
met een zachte doek nadrogen. Kalk-,
vet-, zetmeel- en eiwitvlekken altijd
onmiddellijk verwijderen. Onder zulke
vlekken kan gemakkelijk corrosie ont-
staan. Bij de klantenservice of in speci-
aalzaken zijn speciale
schoonmaakmiddelen voor roestvrij
staal verkrijgbaar.
Binnenruimte van
edelstaal
Warm zeepsop of water met azijn:
Met een schoonmaakdoekje reinigen en
met een zachte doek nadrogen.
Bij sterke verontreiniging: ovenreiniger,
uitsluitend gebruiken in een onver-
warmde oven. U kunt het beste een
roestvrijstalen spons gebruiken. Gebruik
geen ovenspray en geen andere agres-
sieve reinigingsproducten voor de oven
of schuurmiddelen. Ook schuur- en pan-
nensponsjes zijn niet geschikt. Deze
middelen maken krassen op het opper-
vlak. De binnenvlakken grondig laten
drogen.
Ruiten van de deur Glasreiniger:
met een schoonmaakdoekje reinigen.
Geen glazen schraper gebruiken.
Deurdichting
Niet verwijderen!
Warm zeepsop:
Met een schoonmaakdoekje reinigen,
niet schuren. Geen metalen of glazen
schraper gebruiken voor het schoonma-
ken.
Pagina: 61
62
Storingstabel
Storingen worden vaak veroorzaakt door een kleinigheid.
Probeer voordat u de servicedienst belt om de storing zelf op te
lossen met behulp van de tabel.
Wanneer een gerecht een keer niet lukt, raadpleeg dan het
hoofdstuk Voor u getest in onze kookstudio. Hier vindt u vele
tips en aanwijzingen voor het koken.
ã=Kans op een elektrische schok!
Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn
geïnstrueerd door de klantenservice.
Wat te doen bij storingen?
Foutmeldingen
Bij enkele foutmeldingen kunt u zelf voor een oplossing zorgen.
Storing Mogelijke oorzaak Oplossing / aanwijzing
Het apparaat werkt niet Zekering defect. Controleer in de meterkast of de zekering voor
het toestel in orde is.
Stekker niet in het stopcontact gestoken Stekker insteken.
Stroomonderbreking Controleer of de keukenverlichting werkt.
Verkeerde bediening Zekering in de meterkast uitschakelen. Nach ca.
10 Sekunden wieder einschalten.
Het apparaat is niet in gebruik.
Op het display staat een tijds-
duur.
Na het instellen is de toets n niet ingedrukt. Druk op de toets nof zet het apparaat uit.
De magnetron wordt niet inge-
schakeld.
De deur is niet helemaal gesloten. Controleer of resten van een gerecht of een
voorwerp tussen de deur klem zitten. Zorg
ervoor dat de dichtingsvlakken schoon zijn.
Controleer of de deurdichting gedraaid zit.
De toetsn is niet ingedrukt. Druk op de toetsn.
De gerechten worden langzamer
warm dan gewoonlijk.
Te klein magnetronvermogen ingesteld. Hoger vermogen kiezen.
Er is een grotere hoeveelheid dan gebruikelijk
in het apparaat gedaan.
Dubbele hoeveelheid ­ bijna dubbele tijdsduur.
De gerechten zijn kouder dan gewoonlijk. De gerechten tussentijds omroeren of omkeren.
Er klinkt een signaal. De dubbele
punt op het display knippert.
Het apparaat bevindt zich in de demonstratie-
modus.
1. De toets 2 indrukken.
2. Taste ` drei Sekunden lang gedrückt halten.
De demomodus is gedeactiveerd.
Foutmelding Mogelijke oorzaak Oplossing / aanwijzing
Het apparaat gaat kort na de start uit.
Op het display verschijnt de foutmel-
ding “H95".
De deur is niet goed gesloten. De deur opnieuw openen en goed sluiten.
Helpt dit niet, neem dan contact op met de
servicedienst.
Op het display verschijnt de foutmel-
ding “Er1".
Er is een fout opgetreden bij de temperatuur-
sensor.
Neem contact op met de servicedienst.
Op het display verschijnt de foutmel-
ding “Er11". "Toets klemt"
De toetsen zijn vervuild of het mechanisme
klemt.
Druk meerdere malen op alle toetsen. Rei-
nig de toetsen met een droge doek. Open
en sluit de deur van het apparaat. Wanneer
dit niet helpt, neem dan contact op met de
servicedienst.
Op het display verschijnt de foutmel-
ding “Er4".
Er is sprake van extreme oververhitting (eventu-
eel brand in de binnenruimte). Te hoog magne-
tronvermogen.
Deur niet openen, de netstekker uit het
stopcontact halen of de zekering in de
meterkast uitschakelen, laten afkoelen.
Op het display verschijnt de foutmel-
ding “Er18".
Technisch defect. Neem contact op met de servicedienst.
Op het display verschijnt de foutmel-
ding “E723".
De deur is niet goed gesloten. Het apparaat met de toets ^ openen en
weer sluiten.
Pagina: 62
63
Servicedienst
Wanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze
servicedienst voor u klaar. Wij vinden altijd een passende
oplossing, ook om onnodig bezoek van een technicus te
voorkomen.
E­nummer en FD­nummer
Geef aan de klantenservice altijd het productnummer (E-nr.) en
het fabricagenummer (FD-nr.) van uw apparaat op, zodat wij u
goed van dienst kunnen zijn. Het typeplaatje met de nummers
vindt u aan de rechterkant wanneer u de deur van het apparaat
opent. Om niet te lang te hoeven zoeken wanneer u de
klantenservice nodig heeft, kunt u hier direct de gegevens van
uw apparaat en het telefoonnummer van de servicedienst
invullen.
Let erop dat het bezoek van een technicus van de servicedienst
in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens de
garantietijd kosten met zich meebrengt.
De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst
met Servicedienstadressen.
Verzoek om reparatie en advies bij storingen
Vertrouw op de competentie van de producent. Zo bent u er
zeker van dat de reparatie wordt uitgevoerd door geschoolde
onderhoudstechnici, die beschikken over de originele
onderdelen voor uw huishoudelijke apparaten.
Dit apparaat beantwoordt aan de norm EN 55011 resp. CISPR
11. Het is een product van groep 2, klasse B.
Groep 2 betekent dat er microgolven worden geproduceerd om
levensmiddelen te verwarmen. Klasse B houdt in dat het
apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.
Technische gegevens
Milieuvriendelijk afvoeren
Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.
E­nr. FD­nr.
Servicedienst O
NL 088 424 4010
B 070 222 141
Stroomvoorziening 230 V, 50 Hz
Max. totale aansluitwaarde 1220 W
Magnetronvermogen 900 WW (IEC 60705)
Magnetron frequentie 2450 MHz
Zekering minstens 10 AA
Afmetingen (hxbxd)
­ apparaat 382 mm x 595 mmx 320 mm
­ binnenruimte 220 x 350 x 270 mm
VDE­getest ja
CE­markering ja
Dit apparaat beantwoordt aan de Europese richtlijn
2002/96/EG inzake gebruikte elektro­ en elektronica-
apparatuur (WEEE - waste electrical and electronic
equipment). De richtlijn biedt het kader voor de
terugname en verwerking van gebruikte apparaten
geldend voor de hele EU.
Pagina: 63
64
Automatische programma's
Met de automatische programma's kunt u heel eenvoudig
levensmiddelen ontdooien en gerechten snel en probleemloos
klaarmaken. U kiest het programma en voert het gewicht van
uw gerecht in. Automatisch wordt de optimale instelling
gekozen. U kunt kiezen uit 7 programma's.
Programma instellen
Wanneer u een programma heeft gekozen, stelt u als volgt in.
Voorbeeld in de afbeelding: programma 2 met 1 kilogram
gewicht.
1. De toets % indrukken.
Uw apparaat is klaar voor gebruik.
2. De toets ` indrukken.
Op het display verschijnt het eerste programmanummer.
3. Met de draaiknop de programmagroep kiezen.
4. De toets f indrukken.
Op het display verschijnt als voorstel voor het gewicht
0,50 kilogram.
5. Met de draaiknop het gewicht instellen.
6. De toets n indrukken.
Het programma start. U kunt het verloop van de tijdsduur [r]
op het display aflezen.
Het programma is beëindigd
Er klinkt een signaal. Het programma is beëindigd, het
apparaat verwarmt niet meer. Met de toets %het apparaat
uitschakelen of opnieuw instellen.
Programma afbreken:
De toets % indrukken.
Het toestel is uitgeschakeld.
Programma wijzigen
Na de start kunnen het programmanummer en het gewicht niet
veranderd worden.
Tijdsduur veranderen
Bij de automatische programma's kunt u de tijdsduur niet
veranderen.
Tips voor de automatische programma's
Aanwijzingen
■ Neem het product uit de verpakking en weeg het. Kunt u het
exacte gewicht niet invoeren, rond het dan naar boven of
beneden af.
■ Gebruik voor de programma's altijd vormen die geschikt zijn
voor de magnetron, bijv. van glas of keramiek. Let op de tips
voor de toebehoren in de programmatabel.
■ Plaats de levensmiddelen in het onverwarmde apparaat.
■ Het is niet mogelijk gewichten in te stellen buiten het
gewichtsbereik.
■ Bij veel gerechten klinkt na enige tijd een signaal. Keer het
gerecht of roer het om.
■ Na de tips vindt u een tabel met geschikte levensmiddelen,
het betreffende gewichtsbereik en de benodigde toebehoren.
Ontdooien
Aanwijzingen
■ Levensmiddelen zo vlak mogelijk en verdeeld in porties bij -
18 °C invriezen en bewaren.
■ De diepvriesproducten op een ondiepe vorm van
bijvoorbeeld glas of porselein leggen.
■ Na het ontdooien de levensmiddelen met het oog op een
gelijkmatige temperatuurverdeling nog 10 tot 30 minuten
laten rusten.
■ Bij het ontdooien van vlees, gevogelte of vis komt vloeistof
vrij. Dit tijdens het keren verwijderen en in geen geval verder
gebruiken of met andere levensmiddelen in aanraking laten
komen.
■ Leg rund-, lams- en varkensvlees eerst met de vette kant naar
onderen op de vorm.
■ Brood dient u alleen in de benodigde hoeveelheid te
ontdooien. Het wordt snel oudbakken.
■ Gehakt dat al ontdooid is na het keren verwijderen.
■ Gevogelte in zijn geheel eerst met de borstzijde en stukken
gevogelte eerst met de kant van het vel op de vorm leggen.
Pagina: 64
65
Aardappels
Aanwijzingen
■ Gekookte aardappels: in stukken van dezelfde grootte
snijden. Per 100 g aardappels 2 eetlepels water en wat zout
toevoegen.
■ Aardappels van gelijke grootte gebruiken. Wassen en
meerdere gaatjes in de schil prikken. Nog vochtig in een
vorm zonder water doen.
Rijst
Aanwijzingen
■ Rijst schuimt sterk bij de bereiding. Gebruik daarom een
hoge vorm met deksel. Stel het brutogewicht (zonder
vloeistof) in. Twee tot tweeënhalf keer zoveel vloeistof bij de
rijst doen.
■ Geen rijst in kookbuiltjes gebruiken.
Groente
Aanwijzingen
■ Groente, vers in stukken van dezelfde grootte snijden. Per
100 g 2 eetlepels water toevoegen.
■ Groente, diepvries: geschikt is alleen geblancheerde, niet
voorgebakken groente. Diepvriesgroente met roomsaus is
niet geschikt. 1 tot 2 eetlepels water per 100 g toevoegen.
Bij spinazie en rode kool geen water toevoegen.
Rusttijden
Enige gerechten dienen na afloop van het programma nog
even in de oven te blijven staan.
Programmatabel
Voor u in onze kookstudio getest.
Hier vindt u een keur aan gerechten en de daarbij behorende
optimale instellingen. Wij laten u zien welk magnetronvermogen
het meest geschikt is voor uw gerecht. U krijgt tips over vormen
en de bereiding.
Aanwijzingen
■ De tabel geldt altijd voor producten die in de onverwarmde
en lege binnenruimte worden geplaatst. Alleen
voorverwarmen wanneer dit in de tabel wordt aangegeven.
■ De aangegeven tijden in de tabellen zijn richtwaarden. Ze zijn
afhankelijk van de kwaliteit en de aard van de
levensmiddelen.
■ Bij de klantenservice of in speciaalzaken kunt u toebehoren
of extra toebehoren kopen.
■ Gebruik altijd een pannenlap wanneer u hete toebehoren of
servies uit de binnenruimte neemt.
Ontdooien, verwarmen en garen met de
magnetron
In de volgende tabellen vindt u vele mogelijkheden en
instelwaarden voor de magnetron.
De aangegeven tijden in de tabellen zijn richtwaarden. Ze zijn
afhankelijk van de vorm, de kwaliteit, de temperatuur en de
aard van de levensmiddelen.
In de tabellen zijn vaak tijdsbereiken aangegeven. Stel eerst de
kortste tijd in en verleng deze zo nodig.
Het kan zijn dat u andere hoeveelheden heeft dan in de
tabellen staan aangegeven. Hiervoor bestaat een vuistregel:
Dubbele hoeveelheid ­ bijna dubbele tijdsduur,
halve hoeveelheid - halve tijdsduur.
Tussendoor dient u de gerechten meermaals door te roeren of
te keren. Controleer de temperatuur.
Gerecht Rusttijd
Groente ca. 5 minuten
Aardappels ca. 5 minuten. Eerst het water dat ont-
staan is afgieten.
Rijst 5 tot 10 minuten
Progr.­nr. Geschikte levensmiddelen Gewichtsbereik in kg Vormen
Ontdooien
P1
Vlees en gevogelte ­ braadstukken ­ platte stukken
vlees ­ gehakt ­ kip, braadkip, eend
0,2 - 2,0 kg Vlakke vorm zonder deksel.
P2 Vis: hele vis, visfilet, viskotelet 0,1 - 1,0 kg Vlakke vorm zonder deksel.
P3
Brood en gebak*
Brood, heel, rond of langwerpig, brood in sneetjes,
cake, gistgebak, vruchtengebak
0,2 - 1,5 kg Vlakke vorm zonder deksel.
Garen
P4
Aardappels
Geschilde en ongeschilde aardappels
0,2 - 1,0 kg Vorm met deksel.
P5 Rijst 0,05 - 0,3 kg Hoge vorm met deksel.
P6
Groente, vers
Bloemkool, broccoli, wortelen, koolrabi, prei,
paprika, courgettes
0,15 - 1,0 kg Vorm met deksel.
P7
Groente, diepvries
Bloemkool, broccoli, wortelen, koolrabi, rode kool,
spinazie
0,15 - 1,0 kg Vorm met deksel.
Signalen voor het doorroeren en keren aanhouden.
* Ongeschikt zijn slagroomtaarten, crèmegebak, gebak met glazuur of gelatine.
Pagina: 65
66
Ontdooien
Aanwijzingen
■ Zet de diepvriesproducten in een open vorm op de bodem
van de binnenruimte.
■ De gerechten tussendoor 1 tot 2 maal keren of omroeren.
Grote stukken meerdere keren omdraaien.
■ Bij het ontdooien van vlees, gevogelte of vis komt vloeistof
vrij. Dit tijdens het keren verwijderen en in geen geval verder
gebruiken of met andere levensmiddelen in aanraking laten
komen.
■ Laat het ontdooide gerecht nog 10 tot 30 minuten rusten bij
kamertemperatuur, zodat de temperatuur gelijkmatig wordt
verdeeld. Bij gevogelte kunt u dan de ingewanden
verwijderen.
Ontdooien, verhitten of garen van diepvriesgerechten
Aanwijzingen
■ Neem de kant-en-klare gerechten uit de verpakking In
vormen die geschikt zijn voor de magnetron worden ze
sneller en gelijkmatiger opgewarmd. Verschillende
bestanddelen van de gerechten kunnen snel of minder snel
worden opgewarmd dan andere.
■ Platte gerechten zijn sneller klaar dan hoge. Verdeel de
gerechten daarom zo plat mogelijk in de vorm. U dient geen
levensmiddelen in lagen op elkaar te leggen.
■ Dek de gerechten altijd af. Wanneer u geen geschikte deksel
voor uw vorm heeft, neemt u een bord of speciaal folie voor
de magnetron.
■ Tussendoor dient u de gerechten 2 tot 3 maal om te roeren
of te keren.
■ Laat de gerechten nadat ze opgewarmd zijn nog 2 tot
5 minuten rusten, met het oog op een gelijkmatige
temperatuurverdeling.
■ Gebruik altijd keukenhandschoenen of pannenlappen
wanneer u de vorm eruit neemt.
■ De eigen smaak van de gerechten blijft in hoge mate
behouden. Daarom kunt u spaarzaam omgaan met zout en
kruiden.
Aanwijzing: Plaats de vorm altijd op de bodem van de oven.
Ontdooien Gewicht Magnetronvermogen in watt, tijdsduur
in minuten
Aanwijzingen
Vlees, heel, van rund, kalf of varken
(met en zonder been)
800 g 180 W, 15 min. + 90 W, 15- 25 min. meerdere malen keren
1 kg 180 W, 20 min. + 90 W, 20-30 min.
1,5 kg 180 W, 25 min.+ 90 W, 25-30 min.
Vlees in stukken of plakken van
rund, kalf of varken
200 g 180 W, 5-8 min. + 90 W, 5-10 min. tijdens het keren de ontdooide delen
van elkaar scheiden
500 g 180 W, 8-11 min. + 90 W, 10-15 min.
800 g 180 W, 12-15 min. + 90 W, 15-20 min.
Gehakt, gemengd 200 g 90 W, 10-15 min. meerdere malen keren, al ontdooid
vlees verwijderen
500 g 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.
800 g 180 W, 10 min. + 90 W, 15-20 min.
Gevogelte of stukken gevogelte 600 g 180 W, 8 min. + 90 W, 10-15 min. meerdere malen keren
1,2 kg 180 W, 15 min. + 90 W, 20-25 min.
Visfilet, viskotelet of plakken 400 g 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min. ontdooide delen van elkaar scheiden
Hele vis 300 g 180 W, 3 min. + 90 W, 10-15 min. tussendoor keren
600 g 180 W, 8 min. + 90 W, 15-20 min.
Groente, bijv. erwten 300 g 180 W, 10-15 min.
Fruit, bijv. frambozen 300 g 180 W, 6-9 min. tussendoor voorzichtig roeren en ont-
dooide delen van elkaar scheiden
500 g 180 W, 8 min. + 90 W, 5-10 min.
Boter, ontdooien 125 g 180 W, 1 min. + 90 W, 1-2 min. Verpakking volledig verwijderen
250 g 180 W, 1 min. + 90 W, 2-4 min.
Heel brood 500 g 180 W, 8 min. + 90 W, 5-10 min. tussendoor keren
1 kg 180 W, 12 min. + 90 W, 10-20 min.
Gebak, droog, bijv. cake 500 g 90 W, 10-15 min. alleen voor gebak zonder glazuur,
room of crème, stukken van elkaar
scheiden
750 g 180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.
Gebak, vochtig, bijv. vruchtentaart,
kwarktaart
500 g 180 W, 5 min. + 90 W, 15-20 min. alleen voor gebak zonder glazuur,
room of gelatine
750 g 180 W, 7 min. + 90 W, 15-20 min.
Ontdooien, verhitten of garen van
diepvriesgerechten
Gewicht Magnetronvermogen in watt,
tijdsduur in minuten
Aanwijzingen
Menu, schotel, kant-en-klaar gerecht
(2-3 componenten)
300-400 g 600 W, 8-13 min.
Soep 400 g 600 W, 8-12 min.
Eenpansgerechten 500 g 600 W, 10-15 min.
Lapjes of stukken vlees in saus,
bijv. goulash
500 g 600 W, 10-15 min. Tijdens het doorroeren de stukken
vlees van elkaar losmaken.
Pagina: 66
67
Gerechten verhitten
ã=Kans op verbrandingen!!
Bij het verwarmen van vloeistof kan er kookvertraging ontstaan.
Dit houdt in dat de kooktemperatuur wordt bereikt zonder dat
er bellen ontstaan. Al bij een kleine trilling van de vorm kan de
hete vloeistof plotseling hevig overkoken en opspatten.
Wanneer u vloeistof verhit, zet dan altijd een lepel in het
voorwerp waarin de vloeistof zich bevindt. Zo voorkomt u
kookvertraging.
Attentie!
Metaal - bijv. de lepel in het glas - moet minstens 2 cm van de
ovenwanden en de binnenkant van de deur verwijderd zijn.
Door vonken kan het glas aan de binnenkant van de deur
worden vernietigd.
Aanwijzingen
■ Neem kant-en-klare gerechten uit de verpakking. In vormen
die geschikt zijn voor de magnetron worden ze sneller en
gelijkmatiger opgewarmd. Verschillende bestanddelen van
de gerechten kunnen snel of minder snel worden opgewarmd
dan andere.
■ Dek de gerechten altijd af. Wanneer u geen geschikte deksel
voor uw vorm heeft, neemt u een bord of speciaal folie voor
de magnetron.
■ Tussendoor dient u de gerechten meermaals door te roeren
of te keren. Controleer de temperatuur.
■ Laat de gerechten nadat ze opgewarmd zijn nog 2 tot
5 minuten rusten, met het oog op een gelijkmatige
temperatuurverdeling.
■ Gebruik altijd keukenhandschoenen of pannenlappen
wanneer u de vorm eruit neemt.
Aanwijzing: Plaats de vorm altijd op de bodem van de oven.
Vis, bijv. stukken filet 400 g 600 W, 10-15 min. Eventueel water, citroensap of wijn toe-
voegen
Ovenschotels, bijv. lasagne, cannelloni 450 g 600 W, 10 - 15 min. Gebruik het rooster als plaats om vor-
men op te zetten.
Bijgerechten, bijv. rijst, pasta 250 g 600 W, 3-7 min. een beetje vloeistof toevoegen
500 g 600 W, 8-12 min.
Groente, bijv. erwten, broccoli, wortels 300 g 600 W, 7-11 min. Water toevoegen, zodat de bodem van
de vorm wordt bedekt
600 g 600 W, 14-17 min.
Spinazie à la crème 450 g 600 W, 10-15 min. zonder toevoeging van water garen
Ontdooien, verhitten of garen van
diepvriesgerechten
Gewicht Magnetronvermogen in watt,
tijdsduur in minuten
Aanwijzingen
Gerechten verhitten Gewicht Magnetronvermogen in watt,
tijdsduur in minuten
Aanwijzingen
Menu, schotel, kant-en-klaar
gerecht (2-3 componenten)
600 W, 5-8 min. -
Dranken 125 ml 900 W, ½-1 min. Lepel in het glas zetten, alcoholische dranken niet
oververhitten; tussendoor controleren
200 ml 900 W, 1-2 min.
500 ml 900 W, 3­4 min.
Babyvoeding, bijv. flesjes melk 50 ml 360 W, ca. ½ min. Flesjes zonder speen of deksel na het verwarmen
goed schudden of roeren, beslist de temperatuur
controleren
100 ml 360 W, ½-1 min.
200 ml 360 W, 1-2 min.
Soep, 1 kop à 175 g 600 W, 1-2 min. -
Soep 2 koppen à 350 g 600 W, 2-3 min. -
Vlees in saus 500 g 600 W, 7-10 min. Lapjes vlees van elkaar losmaken
Eenpansgerecht 400 g 600 W, 5-7 min. -
800 g 600 W, 7-8 min. -
Groente, 1 portie 150 g 600 W, 2-3 min. -
Groenten, 2 porties 300 g 600 W, 3-5 min. -
Pagina: 67
68
Gerechten garen
Aanwijzingen
■ Platte gerechten zijn sneller klaar dan hoge. Verdeel de
gerechten daarom zo plat mogelijk in de vorm. U dient geen
levensmiddelen in lagen op elkaar te leggen.
■ Bereid alle gerechten in een gesloten vorm. Wanneer u geen
geschikte deksel voor uw vorm heeft, neemt u een bord of
speciaal folie voor de magnetron.
■ De eigen smaak van de gerechten blijft in hoge mate
behouden. Daarom kunt u spaarzaam omgaan met zout en
kruiden.
■ Laat de gerechten met het oog op een gelijkmatige
temperatuurverdeling na het garen nog 2 tot 5 minuten
rusten.
■ Gebruik altijd keukenhandschoenen of pannenlappen
wanneer u de vorm eruit neemt.
Tips voor de magnetron
Gerechten garen Gewicht Magnetronvermogen in watt,
tijdsduur in minuten
Aanwijzingen
Hele kip, vers, zonder ingewanden 1,2 kg 600 W, 25-30 min. halverwege de bereidingstijd keren.
Visfilet, vers 400 g 600 W, 7-12 min. -
Gebraden gehakt 750 g 600 W, 25-30 min. 6 EL water toevoegen.
Groente, vers 250 g 600 W, 5-10 min. Groente in stukken van dezelfde grootte snij-
den;
per 100 g groente 1 tot 2 el water toevoegen;
tussendoor roeren.
500 g 600 W, 10-15 min.
Aardappels 250 g 600 W, 8-10 min. Aardappels in even grote stukken snijden;
steeds 100 g 1 tot 2 el water toevoegen;
tussendoor roeren.
500 g 600 W, 10-15 min.
750 g 600 W, 15-22 min.
Rijst 125 g 600 W, 4-6 min. +
180 W, 14-16 min.
dubbele hoeveelheid vloeistof toevoegen
250 g 600 W, 6-8 min. +
180 W, 14-16 min.
Zoete desserts, bijv. pudding
(instant)
500 ml 600 W, 5-7 min. Pudding tussendoor met de garde 2 ­ 3 keer
goed roeren
Fruit, compote 500 g 600 W, 9-12 min. -
U vindt geen instelgegevens voor de voorbereide hoeveelheid
voedsel.
Verleng of verkort de gaartijden aan de hand van de volgende
vuistregel:
dubbele hoeveelheid is = bijna de dubbele tijd
halve hoeveelheid = halve tijd
Het gerecht is te droog geworden. Stel de volgende keer een korte gaartijd in of kies een laag magne-
tronvermogen. Dek het gerecht af en voeg meer vloeistof toe.
Het gerecht is na afloop van de ingestelde tijd nog niet ont-
dooid, warm of gaar.
Stel een langere tijd in. Grotere hoeveelheden en hogere gerechten
hebben meer tijd nodig.
Aan het einde van de gaartijd is het gerecht bij de randen te
heet, maar in het midden nog niet klaar.
Roer tussendoor om en kies de volgende keer een lager vermogen
en een langere tijdsduur.
Na het ontdooien is het gevogelte of het vlees van buiten
gaar, maar in het midden nog niet ontdooid.
Kies de volgende keer een lager magnetronvermogen. Bij grotere
hoeveelheden dient u het te ontdooien gerecht ook meerdere
malen te keren.
Pagina: 68
69
Testgerechten volgens EN 60705
De kwaliteit en de werking van magnetrons worden aan de
hand van deze gerechten getest door keuringsdiensten.
Volgens de norm EN 60705, IEC 60705 resp. DIN 44547 en
EN 60350 (2009)
Bereiden met magnetron solo
Ontdooien met magnetron solo
Gerecht Magnetronvermogen watt, tijdsduur in minuten N.B.
Kandeel, 1000 g 600 W, 11-12 min. + 180 W, 8-10 min. Pyrex-vorm
Biscuittaart, 475 g 600 W, 7-9 min. Pyrexvorm Ø 22 cm.
Gebraden gehakt, 900 g 600 W, 25-30 min. Pyrexvorm-rechthoekige vorm*, 28 cm lang
* Gebruik het rooster als plaats om vormen op te zetten.
Gerecht Magnetronvermogen watt, tijdsduur in minuten N.B.
Vlees, 500 g Programma 1, 500 g
of
180 W, 8 min. + 90 W, 7-10 min.
Pyrex, Ø 24 cm

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch HMT85MR63.

Stel een vraag over de Bosch HMT85MR63

Heb je een vraag over de Bosch HMT85MR63 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch HMT85MR63. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch HMT85MR63 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.