Bosch GTL 3 Professional handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch GTL 3 Professional. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Laserpointer
  • Model/naam: GTL 3 Professional
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 74
Nederlands | 75
Bosch Power Tools 1 609 929 S09 | (15.10.08)
Veiligheidsvoorschriften
Alle aanwijzingen moeten wor-
den gelezen om zonder gevaren
en veilig met het meetgereed-
schap te werken. Maak waar-
schuwingsplaatjes op het meet-
gereedschap nooit onleesbaar.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIF-
TEN GOED.
f Voorzichtig – wanneer andere dan de hier
vermelde bedienings- en instelvoorzie-
ningen worden gebruikt of andere pro-
cedures worden uitgevoerd, kan dit tot
gevaarlijke stralingsblootstelling leiden.
f Het meetgereedschap wordt geleverd
met een waarschuwingsplaatje in het
Engels (in de weergave van het meet-
gereedschap op de pagina met afbeel-
dingen aangeduid met nummer 2).
f Plak over het Engelse waarschuwings-
plaatje de meegeleverde sticker in uw
eigen taal voordat u het gereedschap
voor het eerst gebruikt.
Richt de laserstraal niet op
personen of dieren en kijk
niet zelf in de laserstraal.
Dit meetgereedschap brengt
laserstraling van laserklasse 2
volgens IEC 60825-1 voort.
Daardoor kunt u personen
verblinden.
f Gebruik de laserbril niet als veiligheids-
bril. De laserbril dient voor het beter
herkennen van de laserstraal, maar biedt
geen bescherming tegen de laserstralen.
f Gebruik de laserbril niet als zonnebril
en niet in het verkeer. De laserbril biedt
geen volledige bescherming tegen ultra-
violetstralen en vermindert de waarne-
ming van kleuren.
f Laat het meetgereedschap repareren
door gekwalificeerd, vakkundig perso-
neel en alleen met originele vervangings-
onderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd
dat de veiligheid van het meetgereedschap
in stand blijft.
f Laat kinderen het lasermeetgereedschap
niet zonder toezicht gebruiken. Anders
kunnen personen worden verblind.
IEC 60825-1:2007-03
<1 mW, 635 nm
Pagina: 75
1 609 929 S09 | (15.10.08) Bosch Power Tools
76 | Nederlands
Breng het meetgereedschap
en de plafondmeetplaat 14
niet in de buurt van een pace-
maker. Door de magneten 4
aan de onderzijde van het
meetgereedschap en door de
magneten op de plafondmeetplaat wordt een
veld opgewekt dat de functie van een pace-
maker nadelig kan beïnvloeden.
f Houd het meetgereedschap en de pla-
fondmeetplaat 14 uit de buurt van mag-
netische gegevensdragers en magnetisch
gevoelige apparatuur. Door de werking
van de magneten 4 aan de onderzijde van
het meetgereedschap en de magneten op
de plafondmeetplaat kan onherroepelijk
gegevensverlies optreden.
Functiebeschrijving
Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeel-
ding van het meetgereedschap open en laat
deze pagina opengevouwen terwijl u de
gebruiksaanwijzing leest.
Gebruik volgens bestemming
Het meetgereedschap is bestemd voor het
bepalen en controleren van rechte hoeken en
voor het uitrichten van tegels in hoeken van
45° en 90°.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op
de afbeelding van het meetgereedschap op
de pagina met afbeeldingen.
1 Opening voor laserstraal
2 Laser-waarschuwingsplaatje
3 Aan/uit-toets
4 Magneten
5 Serienummer
6 Deksel van batterijvak
7 Vergrendeling van het batterijvakdeksel
8 Batterij-indicatie
9 Laserdoelpaneel
10 Richtplaat
11 Uitsparing van de richtplaat
12 Beschermetui
13 Laserbril*
14 Plafondmeetplaat*
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren
wordt standaard meegeleverd. Het volledige toe-
behoren vindt u in ons toebehorenprogramma.
Pagina: 76
Nederlands | 77
Bosch Power Tools 1 609 929 S09 | (15.10.08)
Technische gegevens
Tegellaser GTL 3
Professional
Zaaknummer 3 601 K15 200
Werkbereik (met laserdoelpaneel of met plafondplaat) 20 m1)
Hoeknauwkeurigheid ±0,2 mm/m2)
Bedrijfstemperatuur – 10 °C ... +50 °C
Bewaartemperatuur – 20 °C ... +70 °C
Relatieve luchtvochtigheid max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <1 mW
C6 1
Batterijen 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Gebruiksduur
– met 2 laserlijnen
– met 3 laserlijnen
18 h
12 h
Automatische uitschakeling na ca. 30 min
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 0,5 kg
Afmetingen 156 x 102 x 98 mm
Beschermingsklasse IP 54 (stof- en spatwater-
bescherming)
1) De reikwijdte kan afnemen door ongunstige omgevingsomstandigheden (zoals fel zonlicht).
2) De hoeknauwkeurigheid tussen de 45°-laserlijn en de 90°-laserlijn bedraagt max. ±0,4 mm/m.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het meetgereedschap. De handelsbenamingen van afzonder-
lijke meetgereedschappen kunnen afwijken.
Het serienummer 5 op het typeplaatje dient voor de eenduidige identificatie van uw meetgereedschap.
Pagina: 77
1 609 929 S09 | (15.10.08) Bosch Power Tools
78 | Nederlands
Montage
Batterijen inzetten of vervangen
Voor het gebruik van het meetgereedschap
worden alkalimangaanbatterijen geadviseerd.
Als u het batterijvakdeksel 6 wilt openen,
drukt u op de vergrendeling 7 en klapt u het
batterijvakdeksel open. Plaats de batterijen.
Let daarbij op de juiste poolaansluitingen,
zoals aangegeven op de binnenzijde van het
batterijvak.
Als de batterij-indicatie 8 knippert, zijn de
batterijen bijna leeg. Nadat de laserstralen
voor het eerst knipperen, kan het meetge-
reedschap nog ca. 2 uur worden gebruikt.
Als de batterij-indicatie 8 constant brandt,
zijn geen metingen meer mogelijk. Het meet-
gereedschap wordt na korte tijd automatisch
uitgeschakeld.
Vervang altijd alle batterijen tegelijkertijd.
Gebruik alleen batterijen van één fabrikant
en met dezelfde capaciteit.
f Neem de batterijen uit het meetgereed-
schap als u het langdurig niet gebruikt.
Als de batterijen lang worden bewaard,
kunnen deze gaan roesten en leegraken.
Gebruik
Ingebruikneming
f Bescherm het meetgereedschap tegen
vocht en fel zonlicht.
f Stel het meetgereedschap niet bloot aan
extreme temperaturen of temperatuur-
schommelingen. Laat het bijvoorbeeld
niet lange tijd in de auto liggen. Laat het
meetgereedschap bij grote temperatuur-
schommelingen eerst op de juiste tempe-
ratuur komen voordat u het in gebruik
neemt. Bij extreme temperaturen of tem-
peratuurschommelingen kan de nauwkeu-
righeid van het meetgereedschap nadelig
worden beïnvloed.
f Voorkom heftige schokken of vallen van
het meetgereedschap. Na sterke externe
inwerkingen op het meetgereedschap
dient u, voordat u de werkzaamheden
voortzet, altijd een nauwkeurigheidscon-
trole uit te voeren (zie „Hoeknauwkeurig-
heid”, pagina 79).
In- en uitschakelen
Als u het meetgereedschap wilt inschakelen,
drukt u op de aan/uit-toets 3. Het meetge-
reedschap zendt onmiddellijk na het inscha-
kelen drie laserlijnen 0°, 45° en 90° uit de
openingen 1. Bovendien brandt de batterij-
indicatie 8 gedurende 3 seconden.
f Richt de laserstraal niet op personen of
dieren en kijk zelf niet in de laserstraal,
ook niet vanaf een grote afstand.
Pagina: 78
Nederlands | 79
Bosch Power Tools 1 609 929 S09 | (15.10.08)
Als u de aan/uit-toets 3 voor de tweede keer
indrukt, schakelt het meetgereedschap over
van de modus met 3 lijnen naar de modus
met 2 lijnen: Alleen de 0°- en 90°-laserlijn
worden nog aangegeven.
Als u het meetgereedschap wilt uitschakelen,
drukt u een derde keer op de aan/uit-toets 3.
Automatische uitschakeling deactiveren
Het apparaat wordt automatisch uitgescha-
keld na een bedrijfsduur van 30 minuten.
Als u de automatische uitschakeling wilt
deactiveren, houdt u bij het inschakelen van
het meetgereedschap de aan/uit-toets 3
3 seconden ingedrukt. Nadat de automati-
sche uitschakeling is gedeactiveerd, knippe-
ren de laserlijnen na het inschakelen kort ter
bevestiging.
f Laat het ingeschakelde meetgereed-
schap niet onbeheerd achter en schakel
het meetgereedschap na gebruik uit.
Andere personen kunnen door de laser-
straal verblind worden.
Als u de automatische uitschakeling wilt acti-
veren, schakelt u het meetgereedschap uit
en door kort indrukken van de aan/uit-toets 3
weer in. Na het inschakelen knipperen de
laserlijnen niet.
Hoeknauwkeurigheid
Nauwkeurigheidsinvloeden
De grootste invloed oefent de omgevings-
temperatuur uit. Vooral vanaf de grond naar
boven toe verlopende temperatuurverschillen
kunnen de laserstraal afbuigen.
Stel het meetgereedschap daarom zo dicht
mogelijk bij het werkoppervlak op en beves-
tig het met de onderzijde zo parallel mogelijk
aan het werkoppervlak.
Behalve externe invloeden, kunnen ook appa-
raatspecifieke invloeden (zoals een val of een
hevige schok) tot afwijkingen leden. Contro-
leer daarom altijd voor het begin van de werk-
zaamheden de nauwkeurigheid van het meet-
gereedschap.
Hoeknauwkeurigheid controleren
Voor de controle heeft u een vrij oppervlak
van ca. 10 x 5 meter op een stevige en vlakke
ondergrond nodig.
Als het meetgereedschap bij een van de con-
troles de maximale afwijking overschrijdt,
dient u het door een Bosch-klantenservice te
laten repareren.
Pagina: 79
1 609 929 S09 | (15.10.08) Bosch Power Tools
80 | Nederlands
Hoeknauwkeurigheid tussen 0°- en
90°-laserlijn controleren
– Plaats het meetgereedschap in een van de
hoeken van het meetoppervlak. Schakel
het meetgereedschap in en stel het zo af
dat de 0°-laserlijn langs de lange zijde van
het meetoppervlak en de 90°-laserlijn
langs de korte zijde van het meetopper-
vlak verloopt.
– Markeer het kruispunt van de laserlijnen
op de vloer (punt I). Markeer bovendien
het midden van de 0°-laserlijn op 5 m
afstand (punt II) en op 10 m afstand
(punt III).
– Stel het meetgereedschap (zonder het te
draaien) op 5 m afstand zodanig op dat
het kruispunt van de laserlijnen het reeds
gemarkeerde punt II raakt en de 0°-laser-
lijn door punt III verloopt.
Markeer het midden van de 90°-laserlijn
op 5 m afstand (punt IV).
– Draai het meetgereedschap zodanig 90°
dat het midden van de 0°-laserlijn door
punt IV verloopt.
Het kruispunt van de laserlijnen moet nog
steeds op punt II liggen.
– Markeer het midden van de 90°-laserlijn
op 5 m afstand als punt V zo dicht moge-
lijk bij punt I.
– Het verschil d van de beide punten V en I
levert de feitelijke afwijking van de 0°-
laserlijn en de 90°-laserlijn van de rechte
hoek op.
Op het meettraject van 2 x 5 = 10 m be-
draagt de maximaal toegestane afwijking:
10 m x ±0,2 mm/m = ±2 mm.
Het verschil d tussen de punten I en V mag
daarom hoogstens 2 mm bedragen.
10 m
5
m
d
Pagina: 80
Nederlands | 81
Bosch Power Tools 1 609 929 S09 | (15.10.08)
Hoeknauwkeurigheid tussen 0°- en
45°-laserlijn controleren
– Plaats het meetgereedschap in een van de
hoeken van het meetoppervlak. Schakel
het meetgereedschap in en stel het zo af
dat de 0°-laserlijn langs de lange zijde van
het meetoppervlak en de 90°-laserlijn
langs de korte zijde van het meetopper-
vlak verloopt.
– Markeer het kruispunt van de laserlijnen
op de vloer (punt I). Markeer bovendien
het midden van de 0°-laserlijn op 5 m
afstand (punt II) en op 10 m afstand
(punt III).
– Stel het meetgereedschap (zonder het te
draaien) op 5 m afstand zodanig op dat
het kruispunt van de laserlijnen het reeds
gemarkeerde punt II raakt en de 0°-laser-
lijn door punt III verloopt.
Markeer de 45°-laserlijn op 5 m afstand
(punt IV).
– Draai het meetgereedschap zodanig 45°
dat het midden van de 0°-laserlijn door
punt IV verloopt.
Het kruispunt van de laserlijnen moet nog
steeds op punt II liggen.
Markeer de 45°-laserlijn op 5 m afstand
als punt V.
– Draai het meetgereedschap zodanig 45°
dat het midden van de 0°-laserlijn door
punt V verloopt.
Het kruispunt van de laserlijnen moet nog
steeds op punt II liggen.
Markeer de 45°-laserlijn op 5 m afstand
als punt VI.
10 m
5
m
Pagina: 81
1 609 929 S09 | (15.10.08) Bosch Power Tools
82 | Nederlands
– Draai het meetgereedschap zodanig 45°
dat het midden van de 0°-laserlijn door
punt VI verloopt.
Het kruispunt van de laserlijnen moet nog
steeds op punt II liggen.
– Markeer het midden van de 45°-laserlijn
op 5 m afstand als punt VII zo dicht moge-
lijk bij punt I.
– Het verschil d van de beide punten VII en
I levert de feitelijke afwijking van de 0°-
laserlijn en de 45°-laserlijn op.
Op het meettraject van 4 x 5 m = 20 m be-
draagt de maximaal toegestane afwijking:
20 m x ±0,4 mm/m* = ±8 mm.
Het verschil d tussen de punten I en VII mag
daarom hoogstens 8 mm bedragen.
* De waarde ±0,4 mm/m is het resultaat van
de hoeknauwkeurigheid ±0,2 mm/m plus een
mogelijke onzekerheid bij het draaien van
0,2 mm/m.
Tips voor de werkzaamheden
f Stel het meetgereedschap altijd vlak op
de vloer op resp. bevestig het vlak op de
muur. De hoek is bij ongelijke opstelling
of bevestiging kleiner dan 45° resp. 90°.
f Gebruik altijd alleen het midden van de
laserlijn voor het markeren. De breedte
van de laserlijn verandert met de afstand.
f Gebruik nooit de laserlijnen die het op
de grond staande meetgereedschap op
de muur werpt om het meetgereedschap
af te stellen. Het meetgereedschap is niet
zelfwaterpassend. De lijn op de muur is
daardoor vervormd.
f Het referentiepunt voor het richten van
de tegels is het snijpunt P van de laserlij-
nen vlak vóór het meetgereedschap.
Om een hoek over te brengen, moet het
meetgereedschap op dit snijpunt wor-
den gedraaid, die afbeelding F.
f Plaats het meetgereedschap alleen op
een schone richtplaat 10. Als het opper-
vlak van de richtplaat ongelijk of vuil is,
kan het meetgereedschap niet vlak staan.
Dit kan verkeerde meetresultaten tot
gevolg hebben.
Werkzaamheden met de richtplaat
(zie afbeeldingen D–E)
Met de richtplaat 10 kunt u het meetgereed-
schap ook op een ongelijke of losse onder-
grond recht opstellen.
De richtplaat 10 is ook geschikt als wandhou-
der voor het meetgereedschap. Bevestig de
richtplaat stevig op de muur of op een schuin
oppervlak, bijvoorbeeld met schroeven (in de
handel verkrijgbaar), zodat de plaat niet kan
wegglijden. Gebruik een waterpas om de richt-
plaat recht op het oppervlak aan te brengen.
Positioneren van het meetgereedschap op
de richtplaat: Zet het meetgereedschap met
de magneten 4 aan de onderzijde op de richt-
plaat 10. Het lijnenrooster aan de bovenzijde
van de richtplaat helpt bij de nauwkeurige po-
sitionering van het meetgereedschap. Voor
het overbrengen van hoeken van 90° of 45°
d
Pagina: 82
Nederlands | 83
Bosch Power Tools 1 609 929 S09 | (15.10.08)
legt u de richtplaat tegen een referentierand
of een uitstekende gedeelte van een muur en
plaatst u het meetgereedschap zoals op de
bovenzijde van de richtplaat afgebeeld.
Werkzaamheden met het laserdoelpaneel
of de plafondmeetplaat (zie afbeelding A)
Het laserdoelpaneel 9 of de plafondmeet-
plaat 14 verbetert de zichtbaarheid van de
laserstraal bij ongunstige omstandigheden
en grote afstanden.
De reflecterende helft van het laserdoelpa-
neel 9 verbetert de zichtbaarheid van de
laserstraal. Door de transparante helft is de
laserstraal ook vanaf de achterzijde van het
laserdoelpaneel herkenbaar.
De plafondmeetplaat 14 (toebehoren) kan
eveneens voor het weergeven van de laserlij-
nen worden toegepast. Net als het laserdoel-
paneel beschikt de plafondmeetplaat over
een reflecterende en een transparante helft.
Laserbril (toebehoren)
De laserbril filtert het omgevingslicht uit.
Daardoor lijkt het rode licht van de laser voor
het oog helderder.
f Gebruik de laserbril niet als veiligheids-
bril. De laserbril dient voor het beter
herkennen van de laserstraal, maar biedt
geen bescherming tegen de laserstralen.
f Gebruik de laserbril niet als zonnebril en
niet in het verkeer. De laserbril biedt
geen volledige bescherming tegen ultra-
violetstralen en vermindert de waarne-
ming van kleuren.
Toepassingsvoorbeelden
Controleren van haaksheid
(zie afbeelding A)
Stel het meetgereedschap in een hoek van de
ruimte op en positioneer het zo dat de 0°-
laserlijn parallel aan de referentielijn (bij-
voorbeeld de muur) verloopt. Meet de af-
stand tussen laserlijn en referentielijn op-
nieuw vlakbij het meetgereedschap en op
een zo groot mogelijke afstand van het meet-
gereedschap. Richt het meetgereedschap zo
dat beide afstanden even groot zijn.
Meet vervolgens op minstens twee verschil-
lende punten de afstanden tussen de 90°-
laserlijn en de muur. Als de afstanden op de
90°-laserlijn gelijk zijn, staan de wanden
haaks op elkaar.
Tegels in vierkant patroon leggen
(zie afbeelding B)
Plaats het meetgereedschap zodanig in een
hoek dat de 0°-laserlijn parallel aan een muur
verloopt. Leg de eerste vierkante tegel op het
snijpunt van de 0°- en 90°-laserlijn.
Tegels in diagonaal patroon leggen
(zie afbeelding C)
Stel het meetgereedschap zodanig op dat de
45°-laserlijn de diagonale tegelvoeg aangeeft.
Tegels in smalle keuken (zie afbeelding D)
Bepaal eerst de hoogte waarop de eerste rij
tegels moet beginnen. Bevestig het meetge-
reedschap met de richtplaat 10 verticaal op
de muur zodat de 90°-laserlijn de onderste
rand van de eerste rij tegels aangeeft.
Pagina: 83
1 609 929 S09 | (15.10.08) Bosch Power Tools
84 | Nederlands
Tegels vanaf de rand (zie afbeelding E)
Plaats het meetgereedschap op de richtplaat
10 tegen de rand en wel zodanig dat de uit-
sparing aan de zijkant 11 van de richtplaat
vlak tegen de rand ligt. De 0°-laserlijn moet
parallel aan een rand verlopen. De 90°-laser-
lijn geeft nu de onderste rij tegels aan.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Bewaar en transporteer het meetgereedschap
alleen in het meegeleverde beschermetui.
Houd het meetgereedschap altijd schoon.
Dompel het meetgereedschap niet in water
of andere vloeistoffen.
Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek.
Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.
Reinig in het bijzonder de opening van de
laser regelmatig en let daarbij op pluizen.
Mocht het meetgereedschap ondanks zorg-
vuldige fabricage- en testmethoden toch de-
fect raken, dient de reparatie te worden uit-
gevoerd door een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van ver-
vangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers
bestaande zaaknummer volgens het type-
plaatje van het meetgereedschap.
Verzend het meetgereedschap in het be-
schermetui 12 in het geval van een reparatie.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product
en over vervangingsonderdelen. Explosie-
tekeningen en informatie over vervangings-
onderdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice ad-
viseren u graag bij vragen over de aankoop,
het gebruik en de instelling van producten en
toebehoren.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail:
outillage.gereedschap@be.bosch.com
Pagina: 84
Nederlands | 85
Bosch Power Tools 1 609 929 S09 | (15.10.08)
Afvalverwijdering
Meetgereedschappen, toebehoren en ver-
pakkingen dienen op een voor het milieu ver-
antwoorde manier te worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi meetgereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische
en elektronische oude appara-
ten en de omzetting van de
richtlijn in nationaal recht moeten niet meer
bruikbare meetgereedschappen apart wor-
den ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze worden hergebruikt.
Accu’s en batterijen:
Gooi accu’s of batterijen niet bij het huisvuil
en evenmin in het vuur of het water. Accu’s
en batterijen moeten worden ingezameld, ge-
recycled of op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden afgevoerd.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens richtlijn 91/157/EEG moeten defecte
of versleten accu’s en batterijen worden gere-
cycled.
Wijzigingen voorbehouden.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch GTL 3 Professional.

Stel een vraag over de Bosch GTL 3 Professional

Heb je een vraag over de Bosch GTL 3 Professional en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch GTL 3 Professional. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch GTL 3 Professional zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.