Bosch GSR Mx2Drive Professional handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch GSR Mx2Drive Professional. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: GSR Mx2Drive Professional
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 52
Nederlands | 53
Bosch Power Tools 2 609 140 750 | (1.8.11)
Veiligheid van de werkomgeving
f Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte wer-
komgeving kan tot ongevallen leiden.
f Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden.
Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontste-
king kunnen brengen.
f Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereed-
schap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
Elektrische veiligheid
f De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact pas-
sen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstek-
kersincombinatiemetgeaardeelektrischegereedschappen.Onveranderdestekkers
en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
f Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door
een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
f Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water
in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
f Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de ka-
bel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapdelen.
Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
f Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengka-
belstegebruikendievoorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruikvaneen
voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische
schok.
f Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onver-
mijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.
Veiligheid van personen
f Weesalert, letgoedopwatudoetengametverstandtewerkbijhetgebruikvanhet
elektrische gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe
bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onop-
lettendheid bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige verwondin-
gen leiden.
f Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het
dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werk-
schoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het ge-
bruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
f Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische gereedschap uit-
geschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektri-
sche gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap inge-
schakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
OBJ_BUCH-1208-002.book Page 53 Monday, August 1, 2011 8:12 AM
Pagina: 53
54 | Nederlands
2 609 140 750 | (1.8.11) Bosch Power Tools
f Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrische ge-
reedschap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het ge-
reedschap kan tot verwondingen leiden.
f Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en
steedsinevenwichtblijft. Daardoorkuntuhet elektrischegereedschapinonverwachte
situaties beter onder controle houden.
f Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren,
kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding,
lange haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
f Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd,
dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt.
Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereed-
schappen
f Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor
bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt
u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
f Gebruikgeenelektrischgereedschapwaarvandeschakelaardefectis. Elektrischge-
reedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.
f Trekdestekkeruithetstopcontactofneem deaccuuithetelektrischegereedschap
voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt.
Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.
f Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen.
Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn
endeze aanwijzingenniet hebben gelezen. Elektrischegereedschappenzijngevaarlijk
wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
f Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen
van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen
zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schapnadeligwordtbeïnvloed.Laatdeze beschadigdeonderdelenvoorhetgebruik
repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische ge-
reedschappen.
f Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden
snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en
zijn gemakkelijker te geleiden.
f Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke
volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te
voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan
de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Gebruik en onderhoud van accugereedschappen
f Laadaccu’salleenopinoplaadapparatendiedoordefabrikantwordengeadviseerd.
Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat brandge-
vaar wanneer het met andere accu’s wordt gebruikt.
f Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elektrische gereedschappen. Het
gebruik van andere accu’s kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
OBJ_BUCH-1208-002.book Page 54 Monday, August 1, 2011 8:12 AM
Pagina: 54
Nederlands | 55
Bosch Power Tools 2 609 140 750 | (1.8.11)
f Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels,
spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de
contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwon-
den of brand tot gevolg hebben.
f Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom contact daarmee.
Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt,
dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties
en verbrandingen leiden.
Service
f Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkun-
dig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt ge-
waarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor boormachines en schroe-
vendraaiers
f Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden
uitvoertwaarbijhetinzetgereedschapofdeschroefverborgenstroomleidingenkan
raken. Contact met een onder spanning staande leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.
f Gebruik de bij het gereedschap geleverde extra handgrepen. Het verlies van de con-
trole kan tot verwondingen leiden.
f Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidin-
gen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. Con-
tactmetelektrischeleidingenkantotbrandofeenelektrischeschokleiden.Beschadiging
van een gasleiding kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt
materiële schade.
f Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit als het inzetgereedschap
blokkeert. Houd rekening met grote reactiemomenten die een terugslag veroorza-
ken. Het inzetgereedschap blokkeert als:
— het elektrische gereedschap wordt overbelast of
— het in het te bewerken werkstuk kantelt.
f Houd het elektrischegereedschap goed vast.Bij het vast-of losdraaien van schroeven
kunnen gedurende korte tijd grote reactiemomenten optreden.
f Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand kunt doen.
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen voordat u het neer-
legt. Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle over
het elektrische gereedschap leiden.
f Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
Beschermdeaccutegenhitte,bijvoorbeeldooktegenvoortdurendzonlicht,
vuur, water en vocht. Er bestaat explosiegevaar.
f Bij beschadiging en onjuist gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. Zorg
voorfrisseluchtenraadpleegbijklachteneenarts.Dedampenkunnendeluchtwegen
irriteren.
OBJ_BUCH-1208-002.book Page 55 Monday, August 1, 2011 8:12 AM
Pagina: 55
56 | Nederlands
2 609 140 750 | (1.8.11) Bosch Power Tools
f Gebruikde accu alleen in combinatiemetuw Bosch elektrische gereedschap. Alleen
zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.
f Gebruik alleen originele Bosch-accu’s met de op het typeplaatje van het elektrische
gereedschap aangegeven spanning. Bij gebruik van andere accu’s, bijvoorbeeld imita-
ties, opgeknapte accu’s of accu’s van andere merken, bestaat gevaar voor persoonlijk let-
sel en materiële schade door exploderende accu’s.
Overige veiligheidsvoorschriften en tips voor de werk-
zaamheden
f Stofvanmaterialenzoalsloodhoudendeverf,enkelehoutsoorten,mineralenenme-
taal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn en tot allergische reacties, luchtwe-
gaandoeningen en/of kanker leiden. Asbesthoudend materiaal mag alleen door daar-
toe bevoegde vakmensen worden bewerkt.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filterklasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te bewerken materialen in acht.
f Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste stand voor werkzaamheden aan
het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het wisselen
vaninzetgereedschap)envoordatuhetgereedschapvervoertofopbergt. Bijperon-
geluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
f De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Laad de accu vóór het eerste ge-
bruik volledig in het oplaadapparaat op om het volle vermogen van de accu te waar-
borgen.
f Lees de gebruiksaanwijzing van het oplaadapparaat.
f Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgeschakeld op de schroef. Draaiende
inzetgereedschappen kunnen uitglijden.
f Houd het elektrische gereedschap goed vast. Bij het omschakelen van de stand kun-
nen kort grote reactiemomenten optreden. Bij het omschakelen van de stand kan een ge-
luid optreden.
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwij-
zing. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de sym-
bolen helpt u het elektrische gereedschap goed en veilig te gebruiken.
Symbool Betekenis
GSR Mx2Drive: Accuboorschroevendraaier
Grijs gemarkeerd gebied: Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
Zaaknummer
OBJ_BUCH-1208-002.book Page 56 Monday, August 1, 2011 8:12 AM
Pagina: 56
Nederlands | 57
Bosch Power Tools 2 609 140 750 | (1.8.11)
Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen
Neem altijd vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de
accu uit het gereedschap
Draag een gehoorbescherming.
Bewegingsrichting
Reactierichting
Rechts- en linksdraaien
Boren en schroeven
Laag toerental
Hoog toerental
Inschakelen
Uitschakelen
U Nominale spanning
n0 1 Onbelast toerental (stand 1)
n0 2 Onbelast toerental (stand 2)
M Max. draaimoment volgens ISO 5393
Metaal
Hout
Ø Boordiameter max.
Ø Max. schroef-Ø
Gereedschapopname
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003
LwA Geluidsvermogenniveau
Symbool Betekenis
OBJ_BUCH-1208-002.book Page 57 Monday, August 1, 2011 8:12 AM
Pagina: 57
58 | Nederlands
2 609 140 750 | (1.8.11) Bosch Power Tools
Meegeleverd
Accuboorschroevendraaier.
Accu, inzetgereedschap en overig afgebeeld of beschreven toebehoren worden niet stan-
daard meegeleverd.
Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogramma.
Gebruik volgens bestemming
Hetelektrischegereedschapisbestemdvoorhetin-enlosdraaienvanschroevenenvoorhet
boren in hout en kunststof.
Technische gegevens
De technische gegevens van het product staan vermeld in de tabel op pagina 229.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbe-
namingen van sommige elektrische gereedschappen kunnen afwijken.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens” beschreven
productvoldoetaandevolgendenormenennormatievedocumenten:EN 60745volgensde
bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG en 2006/42/EG.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11.07.2011
Informatie over geluid en trillingen
De meetwaarden van het product staan vermeld in de tabel op pagina 229.
Geluids- en totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens
EN 60745.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens
EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereed-
schappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van
de trillingsbelasting.
LpA Geluidsdrukniveau
K Onzekerheid
ah Totale trillingswaarde
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Symbool Betekenis
OBJ_BUCH-1208-002.book Page 58 Monday, August 1, 2011 8:12 AM
Pagina: 58
Nederlands | 59
Bosch Power Tools 2 609 140 750 | (1.8.11)
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen van het elektri-
sche gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode
duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehou-
den met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele
arbeidsperiode duidelijk verminderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect
van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces.
Montage en gebruik
Onderhoud en reiniging
f Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed
en veilig te werken.
Klantenservice en advies
Onzeklantenservicebeantwoordtuwvragenoverreparatieenonderhoudvanuwproducten
over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderde-
len vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice adviseren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebehoren.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: +32 2 588 0589
Fax: +32 2 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Handelingsdoel Afbeelding Pagina
Accu verwijderen 1 230
Accu plaatsen 2 230
Inzetgereedschap monteren 3 230
Draairichting instellen 4 231
Toerental instellen 5 232
In- en uitschakelen 6 232
Toebehoren kiezen – 233
OBJ_BUCH-1208-002.book Page 59 Monday, August 1, 2011 8:12 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch GSR Mx2Drive Professional.

Stel een vraag over de Bosch GSR Mx2Drive Professional

Heb je een vraag over de Bosch GSR Mx2Drive Professional en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch GSR Mx2Drive Professional. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch GSR Mx2Drive Professional zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.