Bosch GSB 18-2-LI handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch GSB 18-2-LI. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: GSB 18-2-LI
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 31
32 | Nederlands
2 609 140 717 | (3.5.11) Bosch Power Tools
Elektrische veiligheid
f De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
f Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
f Houd het gereedschap uit de buurt van regenenvocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
f Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.
f Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voorgebruikbuitenshuiszijngoedgekeurd.Hetgebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
f Als hetgebruik van hetelektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaartegebruiken. Hetgebruikvaneenaardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.
Veiligheid van personen
f Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstigever-
wondingen leiden.
f Draag persoonlijkebeschermendeuitrusting.Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap,verminderthetrisico vanverwondin-
gen.
f Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekkerinhetstopcontactsteektofdeaccuaansluiten
voordatuhetgereedschapoppaktofdraagt.Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
f Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
f Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
f Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
f Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik
van elektrische gereedschappen
f Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
f Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meerkanwordenin-ofuitgeschakeld,isgevaarlijkenmoet
worden gerepareerd.
f Trekdestekkeruit hetstopcontact of neemdeaccuuit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
f Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
f Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
lenzodaniggebrokenofbeschadigdzijndatdewerking
van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïn-
vloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het ge-
bruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in
slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
f Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
f Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
OBJ_DOKU-26631-001.fm Page 32 Tuesday, May 3, 2011 5:22 PM
Pagina: 32
Nederlands | 33
Bosch Power Tools 2 609 140 717 | (3.5.11)
Gebruik en onderhoud van accugereedschappen
f Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.
f Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
f Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met pa-
perclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en an-
dere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van
de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tussen
de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg
hebben.
f Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen lei-
den.
Service
f Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor boor-
machines en schroevendraaiers
GSB 14,4-2-LI/GSB 18-2-LI
f Draag een gehoorbescherming bij klopboorwerkzaam-
heden. De blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies tot
gevolg hebben.
GSR 14,4-2-LI/GSR 18-2-LI/GSB 14,4-2-LI/
GSB 18-2-LI
f Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap of de schroef verborgen stroomleidin-
gen kan raken. Contact met een onder spanning staande
leiding kan ook metalen delen van het gereedschap onder
spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.
f Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade.
f Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit
als het inzetgereedschap blokkeert. Houd rekening
met grote reactiemomenten die een terugslag veroor-
zaken. Het inzetgereedschap blokkeert als:
— het elektrische gereedschap wordt overbelast of
— het in het te bewerken werkstuk kantelt.
f Houd het elektrische gereedschap goed vast. Bij het
vast-oflosdraaienvanschroevenkunnengedurendekorte
tijd grote reactiemomenten optreden.
f Zethetwerkstukvast.Eenmetspanvoorzieningenofeen
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
f Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.
f Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.
Beschermdeaccutegenhitte,bijvoorbeeldook
tegen voortdurend zonlicht, vuur, water en
vocht. Er bestaat explosiegevaar.
f Bijbeschadigingenonjuistgebruikvandeaccukunnen
er dampen vrijkomen. Zorg voor frisse lucht en raad-
pleeg bij klachten een arts. De dampen kunnen de lucht-
wegen irriteren.
f Gebruik de accu alleen in combinatie met uw Bosch
elektrische gereedschap. Alleen zo wordt de accu tegen
gevaarlijke overbelasting beschermd.
f Gebruik alleen originele Bosch-accu’s met de op het
typeplaatje van het elektrische gereedschap aangege-
venspanning.Bijgebruikvanandereaccu’s,bijvoorbeeld
imitaties,opgeknapteaccu’sofaccu’svananderemerken,
bestaat gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade
door exploderende accu’s.
Overige veiligheidsvoorschriften en
tips voor de werkzaamheden
f Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele
houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk
voor de gezondheid zijn en tot allergische reacties,
luchtwegaandoeningen en/of kanker leiden. As-
besthoudendmateriaalmagalleendoordaartoebevoegde
vakmensen worden bewerkt.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
f Voorkom ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
f Zet de draairichtingomschakelaar in de middelste
stand voor werkzaamheden aan het elektrische ge-
reedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud en het
wisselen van inzetgereedschap) en voordat u het ge-
reedschapvervoertofopbergt.Bijperongelukbedienen
van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.
f De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Laad
de accu vóór het eerste gebruik volledig in het oplaad-
apparaat op om het volle vermogen van de accu te
waarborgen.
OBJ_DOKU-26631-001.fm Page 33 Tuesday, May 3, 2011 5:22 PM
Pagina: 33
34 | Nederlands
2 609 140 717 | (3.5.11) Bosch Power Tools
f Lees de gebruiksaanwijzing van het oplaadapparaat.
f Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgescha-
keld op de schroef. Draaiende inzetgereedschappen kun-
nen uitglijden.
f Bedien de toerentalschakelaar alleen als het elektri-
sche gereedschap stilstaat.
f Als de toerentalschakelaar niet tegen de aanslag kan
worden geduwd, draait u de boorhouder iets.
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het elektrische gereedschap goed en veilig
te gebruiken.
Meegeleverd
Accuboorschroevendraaier/accuklopboorschroevendraaier.
Accu, inzetgereedschap en overig afgebeeld of beschreven
toebehoren worden niet standaard meegeleverd.
Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogram-
ma.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor het in- en los-
draaien van schroeven en voor boorwerkzaamheden in hout,
metaal,keramiekenkunststof.DeGSBisbovendienbestemd
voor klopboorwerkzaamheden in baksteen, metselwerk en
steen.
Technische gegevens
De technische gegevens van het product staan vermeld in de
tabel op pagina 135.
Letophetzaaknummerophettypeplaatjevanhetelektrische
gereedschap. De handelsbenamingen van sommige elektri-
sche gereedschappen kunnen afwijken.
Symbool Betekenis
GSR 14,4-2-LI/GSR 18-2-LI/
GSB 14,4-2-LI/GSB 18-2-LI: Accu-
boorschroevendraaier/accuklopboor-
schroevendraaier
Grijs gemarkeerd gebied: Handgreep
(geïsoleerd greepvlak)
Zaaknummer
Lees alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen
Neem altijd vóór werkzaamheden aan
het elektrische gereedschap de accu uit
het gereedschap
Draag een gehoorbescherming.
Bewegingsrichting
Reactierichting
Rechts- en linksdraaien
Boren en schroeven
Klopboren
Laag toerental
Hoog toerental
Inschakelen
Uitschakelen
U Nominale spanning
nS Aantal slagen
n0 1 Onbelast toerental (stand 1)
n0 2 Onbelast toerental (stand 2)
M Max. draaimoment volgens ISO 5393
Metselwerk
Metaal
Hout
Ø Boordiameter max.
Ø Max. schroef-Ø
Boorhouderspanbereik
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003
LwA Geluidsvermogenniveau
LpA Geluidsdrukniveau
K Onzekerheid
ah Totale trillingswaarde
Symbool Betekenis
OBJ_DOKU-26631-001.fm Page 34 Tuesday, May 3, 2011 5:22 PM
Pagina: 34
Nederlands | 35
Bosch Power Tools 2 609 140 717 | (3.5.11)
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten:EN 60745 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG en
2006/42/EG.
Technisch dossier bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
11.04.2011
Informatie over geluid en trillingen
Demeetwaardenvanhetproductstaanvermeldindetabelop
pagina 135.
Geluids- en totale trillingswaarden (vectorsom van drie rich-
tingen) bepaald volgens EN 60745.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
stetoepassingenvanhetelektrischegereedschap.Alsechter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
detrillingsbelastinggedurendedegehele arbeidsperiodedui-
delijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschapuitgeschakeldis,ofwaarinhetgereedschapwel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Legaanvullende veiligheidsmaatregelenter beschermingvan
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Montage en gebruik
Onderhoud en reiniging
f Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieope-
ningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice adviseren u graag
bij vragen over de aankoop, het gebruik en de instelling van
producten en toebehoren.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
Handelingsdoel Afbeelding Pagina
Accu verwijderen 1 136
Accu plaatsen 2 136
Inzetgereedschap monteren 3 136
Draairichting instellen 4 137
Draaimoment vooraf instellen 5 137
Boorstand kiezen 6 138
Functie instellen 7 138
Mechanische toerentalkeuze 8 138
In- en uitschakelen 9 139
Toebehoren kiezen – 140
OBJ_DOKU-26631-001.fm Page 35 Tuesday, May 3, 2011 5:22 PM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch GSB 18-2-LI.

Stel een vraag over de Bosch GSB 18-2-LI

Heb je een vraag over de Bosch GSB 18-2-LI en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch GSB 18-2-LI. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch GSB 18-2-LI zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.