Bosch GRA 53 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch GRA 53. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Grasmaaier
  • Model/naam: GRA 53
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 51
52 | Nederlands
F 016 L70 940 | (9.2.15) Bosch Power Tools
Svizzera
Batrec AG
3752 Wimmis BE
Batterie ricaricabili/Batterie:
Ioni di litio:
Osservare le istruzioni riportate nel para-
grafo «Trasporto».
Con ogni riserva di modifiche tecniche.
Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Letop!Leesdevolgendevoorschriften
zorgvuldigdoor.Maakuzelfvertrouwd
metdebedieningselementenenhet
juistegebruikvanhettuingereed-
schap.Bewaardegebruiksaanwijzing
omdezelatertekunnenraadplegen.
Gebruik de machine alleen wanneer
u alle functies volledig kunt begrij-
pen en zonder beperkingen kunt ge-
bruiken of een daarvoor bestemde
instructie heeft ontvangen.
Verklaring van de symbolen op het
tuingereedschap
Algemene waarschuwing.
Lees de gebruiksaanwijzing
door.
Voorkom dat personen in de
buurt gewond raken door weg-
geslingerde voorwerpen.
Waarschuwing: Houd een veili-
ge afstand tot het tuingereed-
schap aan wanneer het werkt.
Voorzichtig: Raak de ronddraai-
ende messen niet aan. De mes-
sen zijn scherp. Wees uiterst
voorzichtig met tenen en vin-
gers.
Schakel het tuingereedschap
uit en maak de stroomkringon-
derbreker los voordat u onder-
houds- of reinigingswerkzaam-
hedenuitvoertofwanneeruhet
tuingereedschap onbeheerd
laat, ook als dat slechts voor
korte tijd is.
Wacht tot alle delen van het
tuingereedschap volledig tot
stilstand zijn gekomen voordat
u deze aanraakt. De messen
draaiennahetuitschakelenvan
het tuingereedschap nog. Let-
sel kan het gevolg zijn.
Bediening
Laat kinderen of personen die deze
voorschriftenniethebbengelezendit
tuingereedschap nooit gebruiken. In
uw land gelden eventueel voorschrif-
ten ten aanzien van de leeftijd van de
bediener. Bewaar het tuingereed-
schap buiten het bereik van kinderen
wanneer het niet wordt gebruikt.
Dit tuingereedschap is er niet voor
bestemdomtewordengebruiktdoor
personen (inclusief kinderen) met
beperkte fysieke, zintuiglijke of gees-
telijke vermogens of gebrekkige erva-
ringen/ofgebrekkigekennis,tenzijzij
onder toezicht staan van een voor
hun veiligheid verantwoordelijke per-
soon, of zij van deze persoon instruc-
ties ontvangen ten aanzien van het
gebruik van het tuingereedschap.
Kinderen moeten onder toezicht
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 52 Monday, February 9, 2015 9:42 AM
Pagina: 52
Nederlands | 53
Bosch Power Tools F 016 L70 940 | (9.2.15)
staan, om zeker te stellen dat zij niet
met het tuingereedschap spelen.
Maai nooit dicht in de buurt van per-
sonen, in het bijzonder kinderen, of
huisdieren.
De bediener of gebruiker is verant-
woordelijk voor ongevallen, persoon-
lijkletselofschadeaanheteigendom
van anderen.
Gebruik het tuingereedschap niet
met blote voeten of met open sanda-
len. Draag altijd stevige schoenen en
een lange broek.
Controleer het te bewerken opper-
vlak zorgvuldig op stenen, stokken,
metaaldraad, botten en andere voor-
werpen en verwijder deze.
Werk niet op plaatsen waar kabels
aanwezig zijn.
Controleer vóór gebruik altijd of het
mes, de messchroeven of het maai-
mechanismeversletenofbeschadigd
zijn. Vervang het versleten of bescha-
digde mes en de messchroeven altijd
alscompletesetomonbalanstevoor-
komen.
Werk alleen bij daglicht of goed
kunstlicht.
Bijslechteweersomstandigheden,in
het bijzonder bij opkomend onweer
niet met het tuingereedschap wer-
ken.
Let op uw veiligheid bij gebruik van
de machine in nat gras.
Gebruik het tuingereedschap nooit
metdefecteveiligheidsvoorzieningen
of afschermingen of zonder veilig-
heidsvoorzieningen zoals stootbe-
scherming en/of grasvanger.
Controleerhettuingereedschapvóór
gebruik en na een slag op slijtage en
beschadigingen en laat het indien no-
dig repareren.
Gebruik de machine niet wanneer u
moe of ziek bent of onder invloed
staat van alcohol, drugs of medicij-
nen.
Het werken op hellingen kan ge-
vaarlijk zijn.
– Maai geen bijzonder steile hellingen.
– Zorg ervoor dat u op een helling of op
nat gras altijd stevig staat.
– Maaialtijddwarsopeenhelling,nooit
naar boven of naar beneden.
– Gaaltijduiterstvoorzichtigtewerkbij
het veranderen van richting op een
helling.
Ga uiterst voorzichtig te werk bij het
achteruitlopen of bij het trekken van
het tuingereedschap.
Duw het tuingereedschap tijdens het
maaien altijd voorwaarts en trek het
nooit naar het lichaam toe.
Stop het mes wanneer de machine
moet worden gekanteld, behalve
voor het starten in hoog gras. Kantel
ingeengevalverderdanbeslistnood-
zakelijkenalleendevanuafgekeerde
zijde. Let er altijd op dat u de bedie-
ningsgreep met beide handen vast-
houdtvoordatudemachinetotopde
grond laat zakken.
Schakelhettuingereedschapinzoals
in de gebruiksaanwijzing beschreven
en let erop dat uw voeten ver genoeg
van het ronddraaiende mes verwij-
derd zijn.
Houd afstand tot de uitworpzone ter-
wijlumethettuingereedschapwerkt.
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 53 Monday, February 9, 2015 9:42 AM
Pagina: 53
54 | Nederlands
F 016 L70 940 | (9.2.15) Bosch Power Tools
Hettuingereedschapnooitoptillenof
dragen terwijl de motor loopt.
Verander het tuingereedschap
niet. Ongeoorloofde veranderingen
kunnen de veiligheid van het tuinge-
reedschap beïnvloeden en tot meer
geluiden en trillingen leiden.
Gebruik alleen door Bosch geadvi-
seerde Professional-tuingereed-
schappen en hun toebehoren.
Stroomkringonderbreker en accu’s
losmaken:
– Altijd wanneer u zich van het tuinge-
reedschap verwijdert.
– vóór het verwijderen van blokkerin-
gen,
– als u het tuingereedschap contro-
leert, reinigt of eraan werkt,
– na het raken van een voorwerp. Con-
troleer het tuingereedschap onmid-
dellijk op beschadigingen en laat het
indien nodig repareren,
– als het tuingereedschap gedurende
een lange periode ongebruikt wordt
bewaard.
– als het tuingereedschap op een onge-
wone manier begint te trillen (onmid-
dellijk controleren).
– als u de greep ineenklapt
– voor het vervoeren van de machine
Onderhoud
Voor uw veiligheid
Let op! Schakel het tuingereed-
schap uit, maak de stroomkringon-
derbreker los en verwijder de accu
voordat u instel- of reinigingswerk-
zaamheden uitvoert.
Voorzichtig!Raak het ronddraaien-
de snijmes niet aan. Nadat het tuin-
gereedschap is uitgeschakeld,
draaien de messen nog enkele se-
conden.
Draag altijd werkhandschoenen
wanneer u in de buurt van descher-
pe messen iets vastpakt of werkt.
Voer regelmatig de volgende on-
derhoudswerkzaamheden uit om
langdurig en betrouwbaar gebruik
te waarborgen:
Controleer of alle moeren, bouten en
schroeven vastzitten, zodat een veili-
ge toestand van het tuingereedschap
gewaarborgd is.
Controleer na elk gebruik de grasop-
vangbak en de toestand en slijtage
daarvan.
Controleer het tuingereedschap. Ver-
sleten of beschadigde delen moeten
veiligheidshalve worden vervangen.
Zorg ervoor dat vervangingsonderde-
len van Bosch afkomstig zijn.
Maaimes
Maaimessen kunnen geslepen wor-
den.
Verwijder de maairesten van het
maaieroppervlak.
Verwijder de maairesten altijd van
beide uiteinden van het lemmet, zo-
dat het mes altijd in balans is.
Controleer het evenwicht van het
mes met een schroevendraaier door
het centrale boorgat.
Reiniging
Zorg er voor het vervoeren en opber-
gen voor dat het tuingereedschap
schoon en vrij van resten is. Indien
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 54 Monday, February 9, 2015 9:42 AM
Pagina: 54
Nederlands | 55
Bosch Power Tools F 016 L70 940 | (9.2.15)
nodig met een zachte, droge borstel
reinigen.
Gebruik een waterslang om de gras-
vangmand te reinigen. Gebruik geen
sterke waterstraal.
Gebruikeenkrachtigewaterstraalom
de onderzijde van het maaihuis vrij
van resten te maken. Vastzittende
resten afkrabben.
Een schone onderzijde van het maai-
huis verbetert de prestaties.
Aanwijzingen voor de optimale om-
gang met accu en oplader
Waarschuwing!Probeeringeengeval
niet-oplaadbare batterijen op te la-
den met het oplaadapparaat.
Voor uw veiligheid! Overtuig u ervan
datdestroomkringonderbrekerende
bedieningshendels uitgeschakeld
zijn of zich in de parkeerstand bevin-
den voordat u een accu plaatst. Het
kan gevaarlijk zijn om de accu's in te
zetten terwijl het tuingereedschap in-
geschakeld is.
De accu naar binnen schuiven tot de
vergrendeling vastklikt. Bedien de
ontgrendelingshendel om de accu te
verwijderen.
Aanwijzingen over verzorging en on-
derhoud van accu en oplaadapparaat
vindt u in de gebruiksaanwijzingen
die worden meegeleverd bij de tuin-
gereedschappen en die ook op
www.bosch-garden.com beschik-
baar zijn.
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het tuingereedschap goed en veilig te ge-
bruiken.
Gebruik volgens bestemming
Het tuingereedschap is voor bedrijfsmatig gebruik.
Symbool Betekenis
Reactierichting
Bewegingsrichting
Draag werkhandschoenen
Gewicht
Inschakelen
Uitschakelen
Toegestane handeling
Verboden handeling
Toebehoren en vervangingsonderdelen
Mes draait
Mes draait niet
Wielaandrijving
Vervoer
Opbergen
snel
langzaam
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 55 Monday, February 9, 2015 9:42 AM
Pagina: 55
56 | Nederlands
F 016 L70 940 | (9.2.15) Bosch Power Tools
Technische gegevens
Voor deze gazonmaaier kunnen alleen lithiumionaccu's (art.nr. 2 607 336 065) en het batterijoplaadapparaat AL 36100 CV
Professional (art.nr. 1 600 A00 1..) worden gebruikt.
Gebruik in dit tuingereedschap geen niet-oplaadbare batterijen, maar alleen batterijen die door de fabrikant zijn toegestaan.
Informatie over geluid en trillingen
Conformiteitsverklaring
Productcategorie: 32
Benoemde instantie:
DEKRA Certification B.V.
Meander 1051
6825 MJ Arnhem
Netherlands
Nr. 0344
Technisch dossier (2006/42/EG, 2000/14/EG) bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-HG/ENS-PA2,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
09.02.2015
Accu-grasmaaier GRA 53
Professional
GRA 48
Professional
Productnummer 3 600 J11 000 3 600 J11 001
Mesbreedte cm 53 48
Maaihoogte mm 20 – 70 20 – 70
Grasbak, volume l 75 69
Gewicht (zonder accu’s) volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 48 47,5
Serienummer zie typeplaatje op tuin-
gereedschap
zie typeplaatje op tuin-
gereedschap
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van uw tuingereedschap. De handelsbenamingen van sommige tuingereedschappen kunnen afwijken.
Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 60335-2-77. 3 600 J11 000 3 600 J11 001
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmer-
kend:
Geluidsdrukniveau
Geluidsvermogenniveau
Onzekerheid K
Draag een gehoorbescherming.
dB(A)
dB(A)
dB
81
91
=1,5
80
90
=1
Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzeker-
heid K bepaald volgens EN 60335-2-77:
trillingsemissiewaarde ah
Onzekerheid K
m/s2
m/s2
1,2
=1,5
0,6
=1,5
3 600 J11 000 3 600 J11 001
We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder „Technische
gegevens”beschrevenproductaanalledesbetreffendebepalingenvan
de richtlijnen 2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2000/14/EG inclusief van de wijzigingen ervan voldoet en met de vol-
gende normen overeenstemt EN 60335-1, EN 60335-2-77.
2000/14/EG: Gegarandeerd geluidsvermogenniveau:
Wegingsmethode van de conformiteit volgens aanhangsel VI.
dB(A) 92 91
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 56 Monday, February 9, 2015 9:42 AM
Pagina: 56
Nederlands | 57
Bosch Power Tools F 016 L70 940 | (9.2.15)
Montage en gebruik
De nummeringen verwijzen naar de afbeeldingen op de pagi-
na’s met afbeeldingen.
Gebruik van de accu
Het tuingereedschap kan worden gebruikt met een accu in
een inschuifeenheid naar keuze.
Voor maximaal vermogen dienen bij voorkeur twee accu’s te
worden gebruikt.
Het is voordelig als beide accu's volledig zijn opgeladen.
Bij verschillende oplaadtoestanden van de accu’s (bijv. accu
I = 50%, accu II = 70%) worden beide accu’s gelijkmatig ont-
laden.
Tips voor de werkzaamheden
Mulchen
Hettuingereedschapkanwordengebruiktomtemulchenmet
hettoebehoren„mulchingkit”. (afbeelding 12 opde pagina's
met afbeeldingen toont de details.)
Maaivermogen (gebruiksduur accu)
Hetmaaivermogen(degebruiksduurvandeaccu)isafhankelijk
vandeeigenschappenvanhetgazon,zoalsdegrasdichtheid,de
vochtigheid,delengtevanhetgrasendemaaihoogte.
Vaak in- en uitschakelen van het tuingereedschap tijdens het
maaienverminderteveneenshetmaaivermogen(looptijdvan
de accu).
Voor het optimaliseren van de maaicapaciteit (acculooptijd)
wordt geadviseerd om vaker te maaien, een grotere maai-
hoogte in te stellen en de snelheid aan te passen.
Het onderstaande voorbeeld toont de samenhang tussen
maaihoogte en maaivermogen met betrekking tot één accula-
ding.
Vervoeren van het tuingereedschap
Controleer datdestroomkringonderbrekerislosgetrokkenof
zich in de parkeerstand bevindt voordat het tuingereedschap
wordt vervoerd of de greepbeugel wordt ineengeklapt. (De
stroomkringonderbrekeronderbreektderijmotorendemaai-
werkmotor).
Gebruik de voorste en achterste draaggrepen voor het beves-
tigen van het tuingereedschap tijdens het vervoer.
Gebruik geschikte laadhulpmiddelen (laadperrons of hef-
voorzieningen) om het tuingereedschap op en naast het
transportvoertuig te laden. De maaier moet altijd door twee
personen worden gedragen.
Storingen opsporen
Handelingsdoel Afbeelding Pagina
Meegeleverd 1 106
Montage van de greepbeugels 2 106–107
Montage van de greepbeugels
Montage kabelklemmen 3 107
Graszak monteren
Graszak invoegen 4 108
Accu’s inzetten 5 109
Stroomkringonderbreker losma-
ken en in parkeerstand brengen 6 109
Maaihoogte instellen 7 110
Bediening 8 110
Tips voor de werkzaamheden 9 111
Accu’s verwijderen 10 112
Onderhoud van de messen 11 112
Toebehoren kiezen 12 113
Maaiomstandigheden
Zeer dun en droog gazon Dun en droog gazon
GRA 53
Maaivermogen
tot 1500 m2
tot 1050 m2
GRA 48
Maaivermogen
tot 1400 m2
tot 1000 m2
6cm
4cm
8cm
4cm
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Tuingereedschap
loopt niet
Accu leeg Accu opladen
Accu's te heet of te koud Accu laten opwarmen of afkoelen
Tuingereedschap
loopt met onderbre-
kingen
Interne bekabeling van tuinge-
reedschap defect
Neem contact op met klantenservice
Motorbeveiliging aangespro-
ken
Motor/elektronica 5 minuten laten afkoelen en grotere maaihoogte in-
stellen
Bekabeling buiten defect Neem contact op met klantenservice
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 57 Monday, February 9, 2015 9:42 AM
Pagina: 57
58 | Nederlands
F 016 L70 940 | (9.2.15) Bosch Power Tools
Als u het probleem met behulp van de foutopsporingstabel niet kunt oplossen, neem dat eerst contact op met uw leverancier.
Tuingereedschap
maait onregelmatig
en/of
Motor loopt moeilijk
Maaihoogte te laag Grotere maaihoogte instellen of rijsnelheid verminderen
Messen bot Snijmes vervangen of slijpen
Maaimes wordt belemmerd Onderzijde van tuingereedschap controleren en indien nodig vrij ma-
ken (draag altijd tuinhandschoenen)
Mes omgekeerd gemonteerd Maaimes goed inzetten (zie afbeelding 11)
Motor start en stopt
vervolgens weer
Accu's niet volledig opgeladen Oplaadtoestand accu controleren. Indien nodig accu opladen.
Stroomkringonderbreker niet
helemaal gedraaid
Controleer dat de batterijscheidingsschakelaar op stand „Aan” staat
Accu's niet volledig ingezet Accu volledig inzetten
Accu's te heet of te koud Accu warm latenworden of latenafkoelen. Accu-indicatiecontroleren.
Slechte maaiop-
brengst/grasopname
Maaihoogte te laag Grotere maaihoogte instellen of rijsnelheid verminderen
Gras te hoog Grotere maaihoogte instellen of rijsnelheid verminderen
Gras te nat of vochtig Wachten tot het gras droog is of de rijsnelheid verminderen
Gras te dicht Grotere maaihoogte instellen, rijsnelheid verminderen en/of gras va-
ker maaien
Lage oplaadtoestand accu Vóór gebruik voor volle accu zorgen
Vuile korst op onderzijde Onderzijde reinigen
Maaimes Snijmes vervangen of slijpen
Vuile korst op grasmand Grasvangmand aan binnenzijde reinigen
Geen grasopname Overtuig u ervan dat het mulch-inzetstuk verwijderd is
Geen grasopname Tuingereedschap uitschakelen, stroomkringonderbreker en accu uit-
trekken. Onderzijde van tuingereedschap vrijmaken (daarbij altijd
werkhandschoenen dragen).
Slechte resultaten Controleer of het juiste mes ingezet.
Maaimes draait niet Maaimes wordt belemmerd Tuingereedschap uitschakelen, stroomkringonderbreker en accu uit-
trekken. Onderzijde van tuingereedschap vrijmaken (daarbij altijd
werkhandschoenen dragen).
Messenschroef is los Messchroef vastdraaien
Lage oplaadtoestand Accu opladen
Stroomkringonderbreker uit Stroomkringonderbreker in stand 1 draaien
slecht accucontact Batterij lostrekken en weer inzetten
Gras te hoog Grotere maaihoogte instellen en/of de rijsnelheid verminderen. Het
tuingereedschap naar achteren kantelen om het starten te vergemak-
kelijken kan eveneens helpen.
Wees u ervan bewust dat dit tot vuilaanhechtingen leidt
Accu's te heet of te koud Accu warm latenworden of latenafkoelen. Accu-indicatiecontroleren.
Motorbeveiligingschakelaar
aangesproken
Motor/elektronica 5 minuten laten afkoelen en grotere maaihoogte in-
stellen
Sterke trillingen of ge-
luiden
Moer of schroef van mes los Messenschroefmet30Nmvastdraaien.Leteropdatdeschijfaltijdge-
bruikt wordt (daarbij altijd tuinhandschoenen dragen).
Mes beschadigd Mes vervangen
Wielaandrijving functi-
oneert niet
Gras te hoog Grotere maaihoogte instellen of door duwen ondersteunen
Ondergrond te zacht Door duwen ondersteunen
Geringe accucapaciteit Accucapaciteit aan de accu-indicatie controleren
Stroomkringonderbreker uit Controleer dat de batterijscheidingsschakelaar op stand „Aan” staat
slecht accucontact Overtuig u ervan dat de accu's volledig naar binnen geschoven zijn
Accu's te heet of te koud Accu warm latenworden of latenafkoelen. Accu-indicatiecontroleren.
Motorbeveiligingschakelaar
aangesproken
Motor/elektronica 5 minuten laten afkoelen en grotere maaihoogte in-
stellen
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 58 Monday, February 9, 2015 9:42 AM
Pagina: 58
Dansk | 59
Bosch Power Tools F 016 L70 940 | (9.2.15)
Na gebruik, opbergen
Hetbewarenvolgens de voorschriften is vanwezenlijk belang
voor het in stand houden van de levensduur van het product.
Het bewaren op plaatsen met hoge vochtigheidsgraad indien
mogelijkvoorkomen,aangezienvochtdevormingvanroestof
corrosie bevordert.
Bewaren aan het einde van het tuinseizoen: De batterijen ver-
wijderen. Batterijen en machine bewaren op een droge, veili-
ge en niet aan fel zonlicht blootgestelde plaats.
Geen voorwerpen op het tuingereedschap neerleggen.
Reinig het tuingereedschap grondig voordat u het voor lange
tijd opbergt.
Klantenservice en gebruiksadviezen
www.bosch-professional.com
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens
het typeplaatje van het tuingereedschap.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Vervoer
Op de meegeleverde lithiumionaccu’s zijn de eisen voor het
vervoervangevaarlijkestoffen vantoepassing.Deaccu’skun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg worden vervoerd.
Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht worden genomen. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.
Verzend accu’s alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak
blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat de-
ze niet in de verpakking beweegt.
Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.
Afvalverwijdering
Gooi tuingereedschappen, oplaadapparaten, accu’s en batte-
rijen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
moeten niet meer bruikbare elektrische en
elektronische apparaten en volgens de Euro-
pese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte
of lege accu's en batterijen uit het apparaat
worden verwijderd en apart worden ingeza-
meld.
Volgens de lokale milieuvoorschriften afvoeren.
Accu’s en batterijen:
Li-ion:
Lees de aanwijzingen in het gedeelte „Ver-
voer” en neem deze in acht.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Paspå!Læsefterfølgendeinstrukser
omhyggeligt. Gør dig fortrolig med
haveværktøjets betjeningsanordnin-
ger og korrekte anvendelse. Opbe-
var betjeningsvejledningen til sene-
re brug.
Brug kun maskinen, hvis du forstår
alle funktionerne nøjagtigt og kan
anvende dem uden indskrænknin-
ger, eller har modtaget tilsvarende
instruktioner.
Forklaring af symboler på haveværk-
tøjet
Generel sikkerhedsadvarsel.
Læs brugsanvisningen.
Paspåudkastedeellerflyvende
genstande, der kan kvæste til-
skuere.
Advarsel: Hold god afstand til
haveværktøjet, når det arbej-
der.
Vær forsigtig: Berør ikke de ro-
terende knive. Knivene er skar-
pe. Pas på tæerne og fingrene -
de kan blive skåret af.
OBJ_DOKU-42365-002.fm Page 59 Monday, February 9, 2015 9:42 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch GRA 53.

Stel een vraag over de Bosch GRA 53

Heb je een vraag over de Bosch GRA 53 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch GRA 53. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch GRA 53 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.