Bosch GPL 5 C Professional handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch GPL 5 C Professional. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Afstandsmeter
  • Model/naam: GPL 5 C Professional
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Chinees, Kroatisch, Indonesisch, Oekraïens, Arabisch

Inhoudsopgave

Pagina: 61
62 | Nederlands
1 609 929 S06 | (29.5.09) Bosch Power Tools
nl
Veiligheidsvoorschriften
Alle aanwijzingen moeten worden
gelezen om zonder gevaren en vei-
lig met het meetgereedschap te
werken. Maak waarschuwings-
plaatjes op het meetgereedschap
nooit onleesbaar. BEWAAR DEZE
VOORSCHRIFTEN GOED.
f Voorzichtig – wanneer andere dan de hier
vermelde bedienings- en instelvoorzienin-
gen worden gebruikt of andere procedures
worden uitgevoerd, kan dit tot gevaarlijke
stralingsblootstelling leiden.
f Het meetgereedschap wordt geleverd met
een waarschuwingsplaatje in het Engels (in
de weergave van het meetgereedschap op
de pagina met afbeeldingen aangeduid met
nummer 10).
f Plak over de Engelse tekst van het waar-
schuwingsplaatje de meegeleverde sticker
in uw eigen taal voordat u het gereedschap
voor het eerst gebruikt.
f Richt de laserstraal niet op personen of die-
ren en kijk niet zelf in de laserstraal. Dit
meetgereedschap brengt laserstraling van la-
serklasse 2 volgens IEC 60825-1 voort. Daar-
door kunt u personen verblinden.
f Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril.
De laserbril dient voor het beter herkennen
van de laserstraal, maar biedt geen bescher-
ming tegen de laserstralen.
f Gebruik de laserbril niet als zonnebril en
niet in het verkeer. De laserbril biedt geen
volledige bescherming tegen ultravioletstra-
len en vermindert de waarneming van kleuren.
f Laat het meetgereedschap repareren door
gekwalificeerd, vakkundig personeel en al-
leen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veilig-
heid van het meetgereedschap in stand blijft.
f Laat kinderen het lasermeetgereedschap
niet zonder toezicht gebruiken. Anders kun-
nen personen worden verblind.
f Werk met het meetgereedschap niet in een
omgeving met explosiegevaar waarin zich
brandbare vloeistoffen, brandbare gassen
of brandbaar stof bevinden. In het meetge-
reedschap kunnen vonken ontstaan die het
stof of de dampen tot ontsteking brengen.
Breng het meetgereedschap en
het laserdoelpaneel 14 niet in de
buurt van een pacemaker. De mag-
neten van meetgereedschap en
laserdoelpaneel brengen een veld
voort dat de functie van een pace-
maker nadelig kan beïnvloeden.
f Houd het meetgereedschap en het laser-
doelpaneel 14 uit de buurt van magnetische
gegevensdragers en magnetisch gevoelige
apparatuur. Door de werking van de magne-
ten van meetgereedschap en laserdoelpa-
neel kan onherroepelijk gegevensverlies
optreden.
Functiebeschrijving
Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding
van het meetgereedschap open en laat deze pa-
gina opengevouwen terwijl u de gebruiksaanwij-
zing leest.
Gebruik volgens bestemming
Het meetgereedschap is bestemd voor het be-
palen en controleren van horizontale en vertica-
le lijnen en loodpunten.
Informatie over geluid
Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het
geluidssignaal bedraagt op een meter afstand
80 dB(A).
Houd het meetgereedschap niet dicht bij uw
oor.
OBJ_BUCH-847-001.book Page 62 Friday, May 29, 2009 7:50 AM
Pagina: 62
Nederlands | 63
Bosch Power Tools 1 609 929 S06 | (29.5.09)
Technische gegevens
Puntlaser GPL 5 C
Professional
Zaaknummer 3 601 K66 3..
Werkbereik1)
– Horizontale puntstralen
– Kruispunt laserlijnen omhoog
– Laserlijnen omhoog
– Kruispunt laserlijnen omlaag
– Laserlijnen omlaag
30 m
10 m
7 m
5 m
3 m
Waterpasnauwkeurigheid ±0,2 mm/m
Hoeknauwkeurigheid (90°)
– Puntstralen
– Loodkruisen
±0,4 mm/m
±0,4 mm/m
Zelfwaterpasbereik kenmerkend ±4°
Waterpastijd kenmerkend <4 s
Bedrijfstemperatuur –10 °C ... +40 °C
Bewaartemperatuur –20 °C ... +70 °C
Relatieve luchtvochtigheid max. 90 %
Laserklasse 2
Lasertype 635 nm, <1 mW
C6 1
Statiefopname 1/4", 5/8"
Batterijen 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Bedrijfsduur bij modus
– Loodkruisen en laserpunten
– Laserpunten
– Loodkruisen en frontpunt
9 h
20 h
12 h
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 0,6 kg
Afmetingen 146 x 57 x 119 mm
Beschermingsklasse IP 54 (stof- en spatwaterbescherming)
1) De reikwijdte kan afnemen door ongunstige omgevingsomstandigheden (zoals fel zonlicht).
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het meetgereedschap. De handelsbenamingen van afzonderlijke meet-
gereedschappen kunnen afwijken.
Het serienummer 11 op het typeplaatje dient voor de eenduidige identificatie van uw meetgereedschap.
OBJ_BUCH-847-001.book Page 63 Friday, May 29, 2009 7:50 AM
Pagina: 63
64 | Nederlands
1 609 929 S06 | (29.5.09) Bosch Power Tools
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van het meetgereedschap op de pa-
gina met afbeeldingen.
1 Opening voor laserstraal
2 Functietoets
3 Batterijwaarschuwing
4 Aan/uit-schakelaar
5 Magneten
6 Statiefopname 5/8"
7 Statiefopname 1/4"
8 Vergrendeling van het batterijvakdeksel
9 Deksel van batterijvak
10 Laser-waarschuwingsplaatje
11 Serienummer
12 Beschermetui
13 Universele houder*
14 Laserdoelpaneel
15 Laserbril*
16 Meetplaat met voet*
17 Statief*
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd.
Montage
Batterijen inzetten of vervangen
Voor het gebruik van het meetgereedschap
worden alkalimangaanbatterijen geadviseerd.
Als u het batterijvakdeksel 9 wilt openen, duwt
u de vergrendeling 8 in de richting van de pijl en
klapt u het batterijvakdeksel open. Plaats de
batterijen. Let daarbij op de juiste poolaanslui-
tingen, zoals aangegeven op de binnenzijde van
het batterijvakdeksel.
Als de batterijen bijna leeg zijn, klinkt eenmaal
een geluidssignaal van 5 seconden. De batterij-
waarschuwing 3 knippert continu rood. Het
meetgereedschap kan niet langer dan 2 uur
worden gebruikt.
Als de batterijen bij het inschakelen van het
meetgereedschap bijna leeg zijn, klinkt het ge-
luidssignaal van 5 seconden meteen na het in-
schakelen van het meetgereedschap.
Vervang altijd alle batterijen tegelijkertijd. Ge-
bruik alleen batterijen van één fabrikant en met
dezelfde capaciteit.
f Neem de batterijen uit het meetgereed-
schap als u het langdurig niet gebruikt. Als
de batterijen lang worden bewaard, kunnen
deze gaan roesten en leegraken.
Gebruik
Ingebruikneming
f Bij gebruik van het meetgereedschap klin-
ken onder bepaalde omstandigheden luide
geluidssignalen. Houd daarom het meetge-
reedschap uit de buurt van uw oor en van
andere personen. Het luide geluid kan het
gehoor beschadigen.
f Bescherm het meetgereedschap tegen
vocht en fel zonlicht.
f Stel het meetgereedschap niet bloot aan
extreme temperaturen of temperatuur-
schommelingen. Laat het bijvoorbeeld niet
lange tijd in de auto liggen. Laat het meetge-
reedschap bij grote temperatuurschomme-
lingen eerst op de juiste temperatuur komen
voordat u het in gebruik neemt. Bij extreme
temperaturen of temperatuurschommelin-
gen kan de nauwkeurigheid van het meetge-
reedschap nadelig worden beïnvloed.
f Voorkom heftige schokken of vallen van het
meetgereedschap. Na sterke externe inwer-
kingen op het meetgereedschap dient u,
voordat u de werkzaamheden voortzet, altijd
een nauwkeurigheidscontrole uit te voeren
(zie „Waterpasnauwkeurigheid”).
f Schakel het meetgereedschap uit wanneer
u het verplaatst of vervoert. Bij het uitscha-
kelen wordt de pendeleenheid vergrendeld.
Anders kan deze bij heftige bewegingen be-
schadigd raken.
OBJ_BUCH-847-001.book Page 64 Friday, May 29, 2009 7:50 AM
Pagina: 64
Nederlands | 65
Bosch Power Tools 1 609 929 S06 | (29.5.09)
In- en uitschakelen
Als u het meetgereedschap wilt inschakelen,
duwt u de aan/uit-schakelaar 4 in de stand
„ on”. Het meetgereedschap zendt onmiddel-
lijk na het inschakelen laserstralen uit de uit-
gangsopeningen 1.
f Richt de laserstraal niet op personen of die-
ren en kijk zelf niet in de laserstraal, ook
niet vanaf een grote afstand.
Als u het meetgereedschap wilt uitschakelen,
duwt u de aan/uit-schakelaar 4 in de stand
„off”. Als u het meetgereedschap uitschakelt,
wordt de pendeleenheid vergrendeld.
Bij het overschrijden van de maximaal toegesta-
ne bedrijfstemperatuur van 40 °C vindt uitscha-
keling plaats om de laserdiode te beschermen.
Na het afkoelen is het meetgereedschap weer
gereed voor gebruik en kan het opnieuw worden
ingeschakeld.
Automatische uitschakeling deactiveren
Als er gedurende ca. 30 minuten geen toets op
het meetgereedschap wordt ingedrukt, wordt
het meetgereedschap automatisch uitgescha-
keld om de batterijen te ontzien.
Als u het meetgereedschap na de automatische
uitschakeling weer wilt inschakelen, kunt u de
aan/uit-schakelaar 4 eerst in de stand „off” du-
wen en het meetgereedschap vervolgens weer
inschakelen, of u drukt eenmaal op de functie-
toets 2.
Als u de automatische uitschakeling wilt deacti-
veren, houdt u de functietoets 2 gedurende min-
stens 3 seconden ingedrukt terwijl het meetge-
reedschap ingeschakeld is. Als de automatische
uitschakeling gedeactiveerd is, knipperen de la-
serstralen kort ter bevestiging.
f Laat het ingeschakelde meetgereedschap
niet onbeheerd achter en schakel het meet-
gereedschap na gebruik uit. Andere perso-
nen kunnen door de laserstraal verblind
worden.
Als u de automatische uitschakeling wilt acti-
veren, schakelt u het meetgereedschap uit en
weer in.
Geluidssignaal deactiveren
Na het inschakelen van het meetgereedschap is
het geluidssignaal altijd geactiveerd.
Als u het geluidssignaal wilt deactiveren, scha-
kelt u het meetgereedschap uit. Houd de func-
tietoets 2 minstens 1 seconde ingedrukt terwijl
u het meetgereedschap weer inschakelt. Ter be-
vestiging van het deactiveren van het geluidssig-
naal klinken drie korte geluidssignalen.
Als u het geluidssignaal wilt activeren, schakelt
u het meetgereedschap uit en zonder op de
functietoets 2 te drukken weer in.
Functies
Het meetgereedschap beschikt over drie func-
ties. U kunt op elk gewenst moment tussen de
functies wisselen:
– Loodkruisen en laserpunten: Het meetge-
reedschap brengt twee gekruiste laserlijnen
omhoog en omlaag en drie horizontale punt-
stralen voort.
– Laserpunten: Het meetgereedschap brengt
drie horizontale puntstralen voort.
– Loodkruisen en frontpunt: Het meetgereed-
schap brengt twee gekruiste laserlijnen om-
hoog en omlaag en een horizontale punt-
straal naar voren voort.
De puntstralen verlopen in een hoek van 90° ten
opzichte van elkaar. De laserlijnen kruisen el-
kaar eveneens in een hoek van 90°. Puntstralen
en laserlijnen verlopen loodrecht over elkaar.
Na het inschakelen bevindt het meetgereed-
schap zich in de modus „loodkruisen en laser-
punten”. Als u van functie wilt wisselen, drukt u
op de functietoets 2.
Werkzaamheden met automatisch
waterpassen
Plaats het meetgereedschap op een rechte en
stabiele ondergrond of bevestig het op de hou-
der 13 of het statief 17.
Na het inschakelen worden door het automa-
tisch waterpassen oneffenheden binnen het zelf-
waterpasbereik van ±4° automatisch gecompen-
seerd. Het waterpassen is afgesloten zodra de
laserpunten of laserlijnen niet meer bewegen.
OBJ_BUCH-847-001.book Page 65 Friday, May 29, 2009 7:50 AM
Pagina: 65
66 | Nederlands
1 609 929 S06 | (29.5.09) Bosch Power Tools
Als automatisch waterpassen niet mogelijk is,
bijvoorbeeld omdat het oppervlak waarop het
meetgereedschap staat meer dan 4° van de wa-
terpaslijn afwijkt, beginnen de laserlijnen te
knipperen. Als het geluidssignaal geactiveerd is,
klinkt maximaal gedurende 30 seconden een ge-
luidssignaal met een snel ritme. Binnen 10 se-
conden na het inschakelen is dit alarm gedeacti-
veerd om het instellen van het
meetgereedschap mogelijk te maken.
Stel in dit geval het meetgereedschap horizon-
taal op en wacht het zelfwaterpassen af. Zodra
het meetgereedschap zich binnen het zelfwater-
pasbereik van ±4° bevindt, schijnen de laser-
stralen continu en wordt het geluidssignaal uit-
geschakeld.
Bij trillingen of veranderingen van plaats tijdens
het gebruik vindt automatisch opnieuw water-
passen van het meetgereedschap plaats. Con-
troleer na het waterpassen de positie van de la-
serstralen met betrekking tot referentiepunten
om fouten door een verschuiving van het meet-
gereedschap te voorkomen.
Waterpasnauwkeurigheid
Nauwkeurigheidsinvloeden
De grootste invloed oefent de omgevingstempe-
ratuur uit. Vooral vanaf de grond naar boven toe
verlopende temperatuurverschillen kunnen de
laserstraal afbuigen.
Omdat de temperatuurverschillen in de buurt
van de grond of vloer het grootst zijn, dient u het
meetgereedschap indien mogelijk op een in de
handel verkrijgbaar statief te monteren en het in
het midden van het werkoppervlak op te stellen.
Behalve externe invloeden, kunnen ook appa-
raatspecifieke invloeden (zoals een val of een
hevige schok) tot afwijkingen leden. Controleer
daarom altijd voor het begin van de werkzaam-
heden de nauwkeurigheid van het meetgereed-
schap.
Als het meetgereedschap bij een van de contro-
les de maximale afwijking overschrijdt, dient u
het door een Bosch-klantenservice te laten repa-
reren.
Als de waterpasnauwkeurigheid van de horizon-
tale laserstralen binnen de maximaal toegestane
afwijking ligt, is daarmee ook de waterpasnauw-
keurigheid van de gekruiste laserlijnen (verticale
as) gecontroleerd.
Horizontale waterpasnauwkeurigheid
controleren
Voor de controle heeft u een vrij meettraject van
20 meter op een vaste ondergrond tussen twee
muren A en B nodig.
– Monteer het meetgereedschap dicht bij muur
A op een statief of plaats het op een vlakke
en stabiele ondergrond. Schakel het meetge-
reedschap in.
– Richt een horizontale puntstraal op de nabij-
gelegen muur A. Laat het meetgereedschap
waterpassen. Markeer het midden van de
punt van de laserstraal op de muur (punt I).
– Draai het meetgereedschap 180°, laat het ni-
velleren en markeer het midden van de punt
van de laserstraal op muur B aan de andere
kant (punt II).
A B
20 m
A B
180˚
OBJ_BUCH-847-001.book Page 66 Friday, May 29, 2009 7:50 AM
Pagina: 66
Nederlands | 67
Bosch Power Tools 1 609 929 S06 | (29.5.09)
– Plaats het meetgereedschap – zonder het te
draaien – dicht bij muur B, schakel het in en
laat het waterpassen.
– Stel het meetgereedschap in hoogte zo af
(met behulp van het statief of indien nodig
door er iets onder te plaatsen), dat het mid-
den van de punt van de laserstraal precies de
eerder gemarkeerde punt II op muur B raakt.
– Draai het meetgereedschap 180° zonder de
hoogte te veranderen. Laat het waterpassen
en markeer het midden van de punt van de la-
serstraal op muur A (punt III). Let erop dat
punt III zoveel mogelijk recht boven of recht
onder punt I ligt.
– Het verschil d tussen beide gemarkeerde
punten I en III op muur A levert de feitelijke
hoogteafwijking van het meetgereedschap
voor de eerste puntstraal als resultaat.
Herhaal de meting voor de andere twee punt-
stralen. Draai daarvoor het meetgereedschap
voor het begin van elke meting telkens 90°.
Op het meettraject van 2 x 20 m = 40 m be-
draagt de maximaal toegestane afwijking:
40 m x ±0,2 mm/m = ±8 mm.
Het verschil d tussen de punten I en III mag
daarom bij elk van de drie metingen hoogstens
8 mm bedragen.
Tips voor de werkzaamheden
f Gebruik altijd alleen het midden van de la-
serpunt of laserlijn voor het markeren. De
grootte van de laserpunt of de breedte van
de laserlijn veranderen met de afstand.
Werkzaamheden met het laserdoelpaneel
Het laserdoelpaneel 14 verbetert de zichtbaar-
heid van de laserstraal bij ongunstige omstan-
digheden en grote afstanden.
De reflecterende helft van het laserdoelpaneel
14 verbetert de zichtbaarheid van de laserstraal.
Door de transparante helft is de laserstraal ook
vanaf de achterzijde van het laserdoelpaneel
herkenbaar.
Werkzaamheden met het statief (toebehoren)
Een statief biedt een stabiele, in hoogte instel-
bare meetondergrond. Zet het meetgereed-
schap met de 1/4"-statiefopname 7 op de
schroefdraad van het statief 17 of een in de han-
del verkrijgbaar fotostatief. Voor de bevestiging
op een in de handel verkrijgbaar bouwstatief ge-
bruikt u de 5/8"-statiefopname 6. Schroef het
meetgereedschap met de vastzetschroef van
het statief vast.
Stel het statief grof af voordat u het meetge-
reedschap inschakelt.
Bevestigen met de universele houder
(toebehoren)
Met de universele houder 13 kunt u het meetge-
reedschap bevestigen, bijvoorbeeld op verticale
oppervlakken, buizen of magnetiseerbare mate-
rialen. De universele houder is eveneens ge-
schikt als vloerstatief en vergemakkelijkt de
hoogteafstelling van het meetgereedschap.
Stel de universele houder 13 grof af voordat u
het meetgereedschap inschakelt.
A B
d
180˚
A B
OBJ_BUCH-847-001.book Page 67 Friday, May 29, 2009 7:50 AM
Pagina: 67
68 | Nederlands
1 609 929 S06 | (29.5.09) Bosch Power Tools
Werkzaamheden met de meetplaat
(toebehoren) (zie afbeeldingen A–B)
Met de meetplaat 16 kunt u de lasermarkering
op de vloer resp. de laserhoogte op een muur
overbrengen.
Met het nulveld en de schaalverdeling kunt u de
verplaatsing ten opzichte van de gewenste
hoogte meten en op een andere plaats aanteke-
nen. Daarmee vervalt het nauwkeurig instellen
van het meetgereedschap op de over te brengen
hoogte.
De meetplaat 16 heeft een reflecterende laag
die de zichtbaarheid van de laserstraal op een
grote afstand resp. bij fel zonlicht verbetert. De
helderheidsversterking is alleen zichtbaar als u
parallel aan de laserstraal op de meetplaat kijkt.
Laserbril (toebehoren)
De laserbril filtert het omgevingslicht uit. Daar-
door lijkt het rode licht van de laser voor het oog
helderder.
f Gebruik de laserbril niet als veiligheidsbril.
De laserbril dient voor het beter herkennen
van de laserstraal, maar biedt geen bescher-
ming tegen de laserstralen.
f Gebruik de laserbril niet als zonnebril en
niet in het verkeer. De laserbril biedt geen
volledige bescherming tegen ultravioletstra-
len en vermindert de waarneming van kleuren.
Toepassingsvoorbeelden
Algemene aanwijzingen
Plaats het meetgereedschap altijd dicht bij het
te controleren oppervlak of de te controleren
rand en laat het vóór het begin van elke meting
waterpassen.
Meet afstanden tussen laserstraal of laserlijn en
een oppervlak of rand altijd aan twee zo ver mo-
gelijk uiteen liggende punten (bijvoorbeeld met
de meetplaat 16).
Controleren van verticale en horizontale
waterpaslijnen (zie afbeeldingen C–D)
Voor de controle van verticale waterpaslijnen
(bijvoorbeeld oppervlakken) kiest u een van de
functies met loodkruisen. Meet op twee punten
de afstand tussen het kruispunt van de laserlij-
nen en het te controleren oppervlak. Als beide
afstanden gelijk zijn, is het oppervlak verticaal
waterpas.
Voor de controle van horizontale waterpaslijnen
controleert u op dezelfde wijze de afstand tus-
sen een horizontale puntstraal en het te contro-
leren oppervlak.
Hoogten overbrengen (zie afbeeldingen E–F)
Monteer het meetgereedschap indien mogelijk
op het statief 17 of de houder 13. Stel het statief
of de houder grof af voordat u het meetgereed-
schap inschakelt. Stel een puntstraal op de ge-
wenste hoogte af. Draai het meetgereedschap
naar de doelplaats zonder het in hoogte te ver-
anderen en breng de hoogte over of controleer
deze op de doelplaats.
Haaksheid weergeven en controleren
(zie afbeeldingen G–H)
Voor de controle van haaksheid in het horizonta-
le vlak (bijvoorbeeld van twee oppervlakken)
kiest u een van de functies met drie laserpunten.
Stel het meetgereedschap zo af dat de afstand
tussen oppervlak A en de eerste puntstraal op
twee punten gelijk is. Controleer nu de afstand
tussen oppervlak B en de tweede puntstraal op
twee punten. Als de afstand eveneens gelijk is,
staan de oppervlakken haaks op elkaar.
Voor de controle van haaksheid in het verticale
vlak kiest u een van de functies met loodkruisen
en controleert u of oppervlak A verticaal en op-
pervlak B horizontaal is.
OBJ_BUCH-847-001.book Page 68 Friday, May 29, 2009 7:50 AM
Pagina: 68
Nederlands | 69
Bosch Power Tools 1 609 929 S06 | (29.5.09)
Bodempunt (loodpunt) op plafond over-
brengen (zie afbeeldingen I–J)
Kies een van de functies met loodkruisen. Richt
het kruispunt van de onderste laserlijnen op het
over te brengen loodpunt. Teken het kruispunt
van de bovenste laserlijnen op het plafond af.
Op dezelfde wijze kunt u de punten van het pla-
fond op de vloer overbrengen.
Leg bij de montage van metaalprofielen in de
droge bouw het meetgereedschap met beide
magneten 5 tegen een gemonteerd profiel. Met
de afstand van het kruispunt van de laserlijnen
tot de profielrand. Breng de afstand tot het te-
genoverliggende metaalprofiel over op het pla-
fond of op de vloer.
Haaksheid aantekenen (zie afbeelding K)
Kies de functie „loodkruisen en laserpunten”.
Richt het meetgereedschap met het kruispunt
van de laserlijnen op het referentiepunt waar de
rechte hoek moet beginnen. Teken langs de la-
serlijnen de beide zijden van de hoek aan.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Bewaar en transporteer het meetgereedschap
alleen in het meegeleverde beschermetui.
Houd het meetgereedschap altijd schoon.
Dompel het meetgereedschap niet in water of
andere vloeistoffen.
Verwijder vuil met een vochtige, zachte doek.
Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.
Reinig in het bijzonder de opening van de laser
regelmatig en let daarbij op pluizen.
Mocht het meetgereedschap ondanks zorgvuldi-
ge fabricage- en testmethoden toch defect ra-
ken, dient de reparatie te worden uitgevoerd
door een erkende klantenservice voor Bosch
elektrische gereedschappen. Open het meetge-
reedschap niet.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het meetgereedschap.
Verzend het meetgereedschap in het bescher-
metui 12 in het geval van een reparatie.
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Meetgereedschappen, toebehoren en verpak-
kingen dienen op een voor het milieu verant-
woorde manier te worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi meetgereedschappen niet
bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in
nationaal recht moeten niet meer bruikbare
meetgereedschappen apart worden ingezameld
en op een voor het milieu verantwoorde wijze
worden hergebruikt.
Accucellen en batterijen:
Gooi accucellen en batterijen niet bij het huis-
vuil en evenmin in het vuur of het water. Accu-
cellen en batterijen moeten worden ingezameld,
gerecycled of op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden afgevoerd.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens richtlijn 91/157/EEG moeten defecte of
versleten accucellen en batterijen worden gere-
cycled.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-847-001.book Page 69 Friday, May 29, 2009 7:50 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch GPL 5 C Professional.

Stel een vraag over de Bosch GPL 5 C Professional

Heb je een vraag over de Bosch GPL 5 C Professional en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch GPL 5 C Professional. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch GPL 5 C Professional zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.