Bosch FW 100 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch FW 100. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Thermostaat
  • Model/naam: FW 100
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 1
6 720 640 334 (2009/07)
2 | NL
Geachte klant,
De regelaar is het „brein“ van uw CV-installatie.
Wij hebben deze af fabriek zodanig ingesteld, dat
de instellingen geschikt zijn voor de meeste toe-
passingen. Zo wordt de dagelijkse bediening een-
voudig. Het grote en overzichtelijke display van
de regelaar toont „duidelijke tekst“ en geeft u alle
relevante informatie.
Warmte met programma
Met de regelaar kunt u instellen, wanneer u het
graag warm hebt. Wij hebben voor u al verschil-
lende scenario’s ingesteld waaruit u kunt kiezen.
Een voorbeeld: u werkt en bent overdag niet
thuis? Dan wilt u misschien wel alleen’s morgens
en ’s avonds volledig warmtecomfort. Overdag
bespaart u energie in het „spaarbedrijf“ en’s
nachts daalt de verwarming nog verder. Mis-
schien heeft u echter heel andere wensen, omdat
u de hele dag thuis bent? Hoe uw levensstijl en
uw gewoonten er ook uit zien, de CV-installatie
past zich aan op uw behoeften.
Ook in onvoorziene gevallen: 100 % comfort
U komt vroeger thuis dan gepland en wilt het
graag meteen warm hebben, ondanks dat uw CV-
toestel in „spaarbedrijf“ werkt? In dat geval scha-
kelt u de regelaar met een druk op de knop direct
in „CV-bedrijf“. In korte tijd heeft u het heerlijk
behaaglijk. Een ander voorbeeld: u wilt douchen,
ondanks dat uw CV-toestel momenteel in „spaar-
bedrijf“ werkt? Ook hier is een druk op een knop
voldoende. Het water wordt verwarmd en binnen
de kortst mogelijke tijd kunt u van een warme
douche genieten. Afhankelijk van het type warm-
waterbereiding wordt het „spaarbedrijf“ na een
half uur of na een uur weer automatisch ingescha-
keld.
Rekening houden met de buitentemperatuur
Deze regelaar is een zogenaamde weersafhanke-
lijke regelaar. Deze verhoogt of verlaagt de capa-
citeit van uw verwarming afhankelijk van de
buitentemperatuur.
De regelaar kan in het CV-toestel worden inge-
bouwd of direct op de wand van uw woning wor-
den gemonteerd. Wanneer deze zich in uw
woning bevindt, kan voor de optimalisatie van de
regelnauwkeurigheid bij een overeenkomstige in-
stelling ook de kamertemperatuur worden geme-
ten.
Solaroptimalisatie voor de warmwaterbereiding
Met onze gepatenteerde methode
„SolarInside-ControlUnit“ bespaart u tot 15 %
extra energie bij de warmwaterbereiding. Infor-
matie over de solaropbrengst vindt u in het info-
menu van de regelaar.
Deze gebruikershandleiding
Deze gebruikershandleiding bevat de belangrijk-
ste informatie over de dagelijkse bediening van
de regelaar.
Een opsomming van andere interessante functies
van de regelaar vindt u in hoofdstuk 6.
Wanneer u „nog meer“ wilt weten, dan vindt u in
de uitvoerige installatie- en gebruikershandlei-
ding een gedetailleerde beschrijving van alle be-
schikbare functies.
Vaktermen worden aan het eind van deze gebrui-
kershandleiding verklaard.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Bosch-
product! Uw Bosch team
Pagina: 2
6 720 640 334 (2009/07)
Inhoudsopgave | 3
NL
Inhoudsopgave
1 Toelichting op de symbolen en
veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 Uitleg van de symbolen . . . . . . . . . . 4
1.2 Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Gegevens betreffende de regelaar . . . . . . 5
2.1 Conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . 5
2.2 Afval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 Behuizing reinigen . . . . . . . . . . . . . . 5
3 Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 Bediening met gesloten klep . . . . . . . . . . 8
4.1 Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . 8
4.2 Wanneer u het te koud of
te warm hebt . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.3 Wanneer u het
verwarmingsprogramma tijdelijk
wilt veranderen . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.4 Wanneer u het
warmwaterprogramma
tijdelijk wilt veranderen . . . . . . . . . 11
5 Bediening met geopende klep . . . . . . . . 12
5.1 Bedieningselementen . . . . . . . . . . . 12
5.2 Kamertemperaturen voor het
verwarmingsprogramma
permanent veranderen . . . . . . . . . 14
5.3 Constante kamertemperatuur . . . . 16
5.4 Verwarmingsprogramma
selecteren
en aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.4.1 Verwarmingsprogramma
activeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.4.2 Verwarmingsprogramma individueel
aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.4.3 Verwarmingsprogramma weer naar
basisinstelling terugzetten . . . . . . 20
5.5 Warmwaterprogramma
kiezen en aanpassen . . . . . . . . . . . 21
5.5.1 Warmwaterprogramma met
het actieve verwarmingsprogramma
koppelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.5.2 Warmwaterprogramma
activeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.5.3 Warmwaterprogramma individueel
aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.5.4 Warmwaterprogramma weer naar
de basisinstelling terugzetten . . . . 25
5.6 vakantieprogramma instellen . . . . 26
5.6.1 Vakantiebegin instellen . . . . . . . . . 26
5.6.2 Einde vakantie instellen . . . . . . . . 27
5.6.3 Vakantieprogramma starten . . . . . 27
5.6.4 Vakantieprogramma voortijdig
beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.7 Tijd en datum veranderen . . . . . . . 28
5.7.1 Tijd veranderen . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.7.2 Datum veranderen . . . . . . . . . . . . 28
5.7.3 Zomer-/wintertijdomschakeling
in- of uitschakelen. . . . . . . . . . . . . 29
6 Informatie betreffende overige
functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7 Milieubescherming . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8 Storingen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.1 „Gevoels“-storingen verhelpen . . . 32
8.2 Weergegeven storingen
verhelpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
9 Energie besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
10 Menustructuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Vaktermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Pagina: 3
6 720 640 334 (2009/07)
4 | Toelichting op de symbolen en veiligheidsaanwijzingen NL
1 Toelichting op de symbolen en veiligheidsaanwij-
zingen
1.1 Uitleg van de symbolen
Waarschuwingssymbolen
Signaalwoorden geven het soort en de mate van
de gevolgen aan indien de maatregelen ter voor-
koming van het gevaar niet worden nageleefd.
• OPMERKING betekent dat materiële schade
kan ontstaan.
• VOORZICHTIG betekent dat licht tot middel-
zwaar lichamelijk letsel kan ontstaan.
• WAARSCHUWING betekent dat zwaar licha-
melijk letsel kan ontstaan.
• GEVAAR betekent dat levensgevaar kan ont-
staan.
Informatiesymbool
Aanvullende symbolen
1.2 Voor uw veiligheid
B Neem de gebruiksaanwijzing in acht voor een
juiste werking.
B Verbrandingsgevaar door thermische desin-
fectie:
thermische desinfectie met warmwatertempe-
raturen hoger dan 60 °C alleen gebruiken,
wanneer alle medebewoners zijn geïnfor-
meerd over de periode met verbrandingsge-
vaar. Binnen deze periode zo mogelijk geen
warm water gebruiken.
B Bij bevriezingsgevaar het CV-toestel ingescha-
keld laten en de instructies ter voorkoming
van bevriezing respecteren.
Schade door bedieningsfouten
Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel en/of
materiële schade tot gevolg hebben:
B Waarborg dat kinderen de regelaar niet zon-
der toezicht kunnen bedienen of ermee kun-
nen spelen.
B Waarborg, dat alleen personen toegang heb-
ben, die in staat zijn de regelaar deskundig te
bedienen.
Veiligheidsinstructies worden om-
kaderd en aangegeven met een uit-
roepteken in een gevarendriehoek
met grijze achtergrond.
Bij gevaar door elektriciteit wordt
het uitroepteken in de gevaren-
driehoek vervangen door een blik-
semsymbool.
Belangrijke informatie zonder ge-
vaar voor personen en materialen,
wordt tussen twee lijnen geplaatst
en aangegeven met een i-symbool
in een vierkant.
Symbool Betekenis
B Handeling
Æ Verwijzing naar andere plaatsen
in het document of naar andere
documenten
• Opsomming
– Opsomming (subniveau)
Tabel 1
Pagina: 4
6 720 640 334 (2009/07)
Gegevens betreffende de regelaar | 5
NL
2 Gegevens betreffende de regelaar
2.1 Conformiteitsverklaring
Dit product voldoet aan de betreffende Europese
richtlijnen en aanvullende nationale voorschrif-
ten. De conformiteit wordt middels een CE-mar-
kering aangeduid.
De conformiteitsverklaring is te downloaden van
het internet of op te vragen bij de fabrikant. Zie
voor adresgegevens de achterzijde van dit docu-
ment.
2.2 Afval
B Sorteer en recycleer de verpakking op milieu-
vriendelijke wijze.
2.3 Behuizing reinigen
B Indien nodig met een vochtige doek de behui-
zing van de regelaar reinigen, daarbij geen
scherpe of bijtende reinigingsmiddelen ge-
bruiken.
Pagina: 5
6 720 640 334 (2009/07)
6 | Display NL
3 Display
Fig. 1 Symbolen op het display (voorbeelden)
6 720 640 334-01.1O
9 12h 15
18
21
24h
3
6
9 12h 15
18
21
24h
3
6
3
2 4 6
12
5
1
9
8
11
7
13
14 10
Pagina: 6
6 720 640 334 (2009/07)
Display | 7
NL
pos. Symbool Benaming Toelichting
1 Tempera-
tuurweerga-
ve
• De actuele kamertemperatuur wordt getoond, wan-
neer de regelaar op de wand is gemonteerd en over-
eenkomstig is ingesteld.
• De actuele aanvoertemperatuur wordt getoond, wan-
neer de regelaar in het CV-toestel is ingebouwd of op
de wand is gemonteerd en overeenkomstig is inge-
steld.
2 Tijd en week-
dag
Actuele tijd en weekdag
3 Knipperend
segment
Actuele tijd (1 segment = 15 minuten, hier 13:45 uur tot
14:00 uur) of schakeltijd in verwarmingsprogramma.
4 Volle seg-
menten
Periode van de bedrijfssoort Verwarmen (hoge kamer-
temperatuur) of warmwaterbereiding (hoge warmwater-
temperatuur),
1 segment = 15 minuten.
5 Lege seg-
menten
Periode van de bedrijfssoort Sparen (gemiddelde kamer-
temperatuur) of warmwaterbereiding (gemiddelde
warmwatertemperatuur),
1 segment = 15 minuten.
6 Geen seg-
ment
Periode van de bedrijfssoort Eco (lage kamertempera-
tuur) of warmwaterbereiding (lage warmwatertempera-
tuur).
7 Kopregel Naam van het hogere menuniveau, het programma, enz.
8 3 tekstregels Menupunten, inforteksten, instelwaarden, enz.
9 Terug Naar het bovenliggend menuniveau teruggaan.
10 Overige
teksten
Wanneer de getoonde tekst meer dan 3 regels beslaat,
dan wordt dit door de richtingspijlen aangegeven. De
overige tekst wordt door draaien van de keuzeknop zicht-
baar.
11 Brander in
bedrijf
Het CV-toestel verwarmt.
12 Bedrijfssoort Actuele bedrijfssoort Verwarmen / Sparen / Eco.
13 Automatisch
bedrijf
Automatische omschakeling van de bedrijfstanden op de
ingestelde schakeltijden volgens het verwarmingspro-
gramma.
14 Vakantie Het vakantieprogramma is actief.
Tabel 2 Symbolen op het display
12h
15
9
3
Pagina: 7
6 720 640 334 (2009/07)
8 | Bediening met gesloten klep NL
4 Bediening met gesloten klep
4.1 Bedieningselementen
Fig. 2 Bedieningselementen bij gesloten klep
6 720 640 334-02.1O
2 3
1
9 12h 15
18
21
24h
3
6
Pagina: 8
6 720 640 334 (2009/07)
Bediening met gesloten klep | 9
NL
pos. Element Benaming Toelichting
1 Keuzeknop • Keuzeknop draaien:
kamertemperatuur tijdelijk veranderen.
• Druk op de keuzeknop:
de instelling bevestigen.
2 Toets „komen/gaan“ De volgende bedrijfssoort Verwarmen / Sparen /
Eco van het verwarmingsprogramma direct starten.
Het verwarmingsprogramma wordt daardoor tijdelijk
veranderd.
3 Toets „warm water di-
rect“
De warmwaterbereiding direct starten. Het warmwa-
terprogramma wordt daardoor tijdelijk veranderd.
Tabel 3 Bedieningselementen bij gesloten klep
Pagina: 9
6 720 640 334 (2009/07)
10 | Bediening met gesloten klep NL
4.2 Wanneer u het te koud of te
warm hebt
U kunt de momentele temperatuur op het display
aflezen. Afhankelijk van de montageplaats (aan
de muur of in het CV-toestel) en de instelling
toont het display de kamertemperatuur of de aan-
voertemperatuur.
Temperatuurinstelling weergeven
B Keuzeknop een positie verdraaien.
Temperatuurinstelling tijdelijk veranderen
Bij gesloten klep kunt u met de keuzeknop
de kamertemperatuur tijdelijk veranderen.
Wanneer de regelaar de kamertemperatuur weer-
geeft:
B Keuzeknop verdraaien, tot de gewenste ka-
mertemperatuur wordt getoond.
De temperatuur knippert.
B Keuzeknop indrukken.
De verandering is van kracht tot het volgende
schakeltijdstip van uw verwarmingsprogram-
ma. Daarna gelden weer de instellingen van
het verwarmingsprogramma.
Wanneer de regelaar de aanvoertemperatuur
weergeeft:
B Keuzeknop verdraaien, om de verwarming
WARMER of KOUDER in te stellen.
De positiepijlen op de aanwijsbalk knipperen.
B Keuzeknop indrukken.
De verandering is van kracht tot het volgende
schakeltijdstip van uw verwarmingsprogram-
ma. Daarna gelden weer de instellingen van
het verwarmingsprogramma.
De gewenste kamertemperatuur is
een oriëntatiewaarde, die de weers-
afhankelijke regeling probeert te be-
reiken. Er kunnen dus afwijkingen
ten opzichte van de werkelijk be-
reikte kamertemperatuur optreden.
U kunt de kamertemperatuur ook
permanent veranderen
(Æ hoofdstuk 5.2).
Pagina: 10
6 720 640 334 (2009/07)
Bediening met gesloten klep | 11
NL
4.3 Wanneer u het verwarmingspro-
gramma tijdelijk wilt veranderen
Wanneer u vroeger naar bed gaat, de woning lan-
ger verlaat of eerder terugkomt, kunt u met de
toets de volgende bedrijfssoort
Verwarmen / Sparen / Eco van het verwarmings-
programma direct starten. Het verwarmingspro-
gramma wordt daardoor tijdelijk tot aan het
volgende schakeltijdstiop veranderd.
„Komen/gaan“ starten
B De toets kort indrukken.
De volgende bedrijfssoort Verwarmen/
Sparen / Eco van het verwarmingsprogramma
wordt direct gestart. De verandering wordt op
het display getoond.
„Komen/gaan“ voortijdig beëindigen
B De toets kort indrukken.
„Komen/gaan“ is beëindigd en de regelaar
werkt weer volgens het verwarmingsprogram-
ma.
4.4 Wanneer u het warmwaterpro-
gramma tijdelijk wilt veranderen
Wanneer u wilt douchen, terwijl uw CV-toestel
juist in „spaarbedrijf“ werkt, kunt u met de toets
de warmwaterbereiding direct starten. Het
warmwaterprogramma wordt daardoor tijdelijk
veranderd.
„Warm water direct“ starten
B De toets kort indrukken.
De verandering wordt op het display getoond.
– Bij warmwaterbereiding met een boiler
wordt gedurende 60 minuten op de inge-
stelde warmwatertemperatuur verwarmd.
– Bij warmwaterbereiding met een combi-
toestel is het comfortbedrijf gedurende
30 minuten actief.
„Warm water direct“ voortijdig beëindigen
B De toets kort indrukken.
„Warm water direct“ is beëindigd en de rege-
laar werkt weer volgens het warmwaterpro-
gramma.
De bedrijfssoortenschakelaar onder
de klep moet op de stand auto staan
(Æ afb. 3 [2], pagina 12).
Meer informatie betreffende het
comfortbedrijf kunt u vinden in de
gebruikershandleiding van het CV-
toestel.
Pagina: 11
6 720 640 334 (2009/07)
12 | Bediening met geopende klep NL
5 Bediening met geopende klep
5.1 Bedieningselementen
Fig. 3 Bedieningselementen bij geopende klep
6 720 640 334-03.1O
1
2
3
4
5
6
9 12h 15
18
21
24h
3
6
Pagina: 12
6 720 640 334 (2009/07)
Bediening met geopende klep | 13
NL
pos. Element Benaming Toelichting
1 Keuzeknop • Keuzeknop draaien:
– Kamertemperatuur tijdelijk veranderen
– Door menu bladeren en waarde veranderen.
• Keuzeknop indrukken:
– Het menu openen.
– De instelling bevestigen.
2 Bedrijfssoortenschake-
laar
• auto:
verwarmen volgens verwarmingsprogramma.
• / / :
Continu verwarmen conform bedrijfssoort
Verwarmen / Sparen / Eco (het verwarmingspro-
gramma is uitgeschakeld).
3 Menutoets Hoofdmenu openen en sluiten.
4 Infotoets Infomenu openen en sluiten. Weergaven van actuele
informatie over de CV-installatie, bijv. verwarming,
warm water, solar.
5 Toets „wissen“ Waarde in menu wissen/resetten.
6 Toets „terug“ Naar het bovenliggend menuniveau teruggaan.
Tabel 4 Bedieningselementen bij geopende klep
menu
info
Pagina: 13
6 720 640 334 (2009/07)
14 | Bediening met geopende klep NL
5.2 Kamertemperaturen voor het
verwarmingsprogramma perma-
nent veranderen
De regelaar beschikt over 3 temperatuurniveaus
voor de regeling van de kamertemperatuur:
• Verwarmen: 21 °C (basisinstelling)
instelbereik 0,0 °C ... 30,0 °C, echter hoger
dan sparen
• Sparen: 15 °C (basisinstelling)
instelbereik 0,0 °C ... 30,0 °C, echter hoger
dan vorst en lager dan verwarmen
• Eco: 5 °C (basisinstelling)
instelbereik 0,0 °C ... 30,0 °C, echter lager
dan sparen
Wanneer u de kamertemperatuur voor langere
tijd wilt veranderen, gaat u tewerk zoals hierna
beschreven staat.
Ingestelde temperatuurniveaus weergeven
Het weergeven van de ingestelde temperatuurni-
veaus door draaien van de bedrijfssoortenscha-
kelaar werkt alleen, wanneer kamertemperatuur
wordt getoond.
B De klep openen.
B Bedrijfssoortenschakelaar opeenvolgend in
de standen / / draaien.
De ingestelde kamertemperaturen worden
weergegeven.
Ingestelde temperatuurniveaus veranderen
B Menutoets indrukken.
Het HOOFDMENU wordt getoond, het menu-
punt Vakantie is gemarkeerd.
Fig. 4 Menupunt Vakantie
B Keuzeknop draaien, om het menupunt
Verwarming te markeren.
Fig. 5 Menupunt Verwarming
B Keuzeknop indrukken.
Het menu VERWARMING wordt getoond, het
menupunt Programma is gemarkeerd.
Fig. 6 Menupunt Programma
B Keuzeknop draaien, om het menupunt
Parameter te markeren.
Draai de bedrijfssoortenschakelaar
aansluitend weer terug naar de uit-
gangspositie auto. Alleen dan is een
automatische overgang van het tem-
peratuurniveau binnen een verwar-
mingsprogramma mogelijk.
6 720 640 334-04.1O
9 12h 15
18
21
24h
3
6
6 720 640 334-05.1O
9 12h 15
18
21
24h
3
6
6 720 640 334-06.1O
9 12h 15
18
21
24h
3
6
Pagina: 14
6 720 640 334 (2009/07)
Bediening met geopende klep | 15
NL
B Keuzeknop indrukken.
Het menu VERWARMING PARAMETER wordt
getoond, het menupunt
Temperatuurniveaus is gemarkeerd.
Fig. 7 Menupunt Temperatuurniveaus
B Keuzeknop indrukken.
Het menu TEMPERATUURNIVEAUS wordt ge-
toond, het menupunt Verwarmen is gemar-
keerd.
Fig. 8 Menupunt Verwarmen
Voorbeeld: temperatuurniveau sparen verande-
ren.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt
Sparen te markeren.
B Keuzeknop indrukken.
Het invoerveld voor de gewenste kamertem-
peratuur knippert.
Fig. 9 Invoerveld gewenste kamertemperatuur
B Keuzeknop verdraaien, om de gewenste ka-
mertemperatuur in te stellen.
B Druk op de keuzeknop om de instelling te be-
vestigen.
Het menupunt Sparen is weer gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om de instellingen voor
Verwarmen en Eco op dezelfde manier te ver-
anderen.
-of-
B Menutoets indrukken, om het menu te verla-
ten.
De regelaar werkt met de veranderde instellin-
gen.
9 12h 15
18
21
24h
3
6
6 720 640 334-07.1O
6 720 640 334-08.1O
9 12h 15
18
21
24h
3
6
6 720 640 334-09.1O
9 12h 15
18
21
24h
3
6
Pagina: 15
6 720 640 334 (2009/07)
16 | Bediening met geopende klep NL
5.3 Constante kamertemperatuur
Wanneer u echter toch gedurende langere tijd
een constante kamertemperatuur wilt hebben,
dan kunt u het zogenaamde continubedrijf met
de bedrijfssoortenschakelaar instellen.
De volgende constante kamertemperatuurinstel-
lingen zijn mogelijk:
• : Verwarmen in continu bedrijf
De regelaar regelt continu op de voor de be-
drijfssoort Verwarmen ingestelde (hoge) ka-
mertemperatuur. Basisinstelling: 21 °C.
• : Sparen in continu bedrijf
De regelaar regelt continu op de voor de be-
drijfssoort Sparen ingestelde (middelste) ka-
mertemperatuur. Basisinstelling: 15 °C.
• : Vorstbeveiliging in continu bedrijf
De regelaar regelt continu op de voor de be-
drijfssoort Eco ingestelde (lagere) kamertem-
peratuur. Basisinstelling: 5 °C. Wanneer de
verwarming op het CV-toestel is ingeschakeld,
bestaat zo vorstbeveiliging voor de installatie.
Respecteer de overige instructies in de gebrui-
kershandleiding van het CV-toestel.
B De klep openen.
B Bedrijfssoortenschakelaar op de gewenste
stand draaien.
Laat de bedrijfssoortenschakelaar
zo veel mogelijk in de stand
auto staan. Alleen zo kunt u ten vol-
le het comfort van het verwar-
mingsprogramma gebruiken.
OPMERKING: Let op de geschikt-
heid van de lagere kamertempera-
tuur voor planten en huisdieren.
De ingestelde temperatuur kunt u
met de keuzeknop veranderen
(Æ hoofdstuk 4.2). Met het ver-
draaien van de bedrijfssoorten-
schakelaar komt de gewijzigde
temperatuur weer te vervallen.
Pagina: 16
6 720 640 334 (2009/07)
Bediening met geopende klep | 17
NL
5.4 Verwarmingsprogramma selecteren
en aanpassen
Af fabriek zijn verschillende verwarmingspro-
gramma’s vooringesteld, die geschikt zijn voor de
meeste toepassingen. Het programma A (bijv.
voor gezinnen) is al geactiveerd.
In dit hoofdstuk leest u, hoe u een ander verwar-
mingsprogramma kunt activeren en hoe u het ac-
tieve verwarmingsprogramma op uw wensen
kunt aanpassen.
Verwarmen 21 °C (basisinstelling)
Sparen 15 °C (basisinstelling)
Eco 5 °C (basisinstelling)
Programma Basisinstelling van de programmapunten P1 t/m P6
Dag
Scha-
keltijd
P1
Scha-
keltijd
P2
Scha-
keltijd
P3
Scha-
keltijd
P4
Schakel-
tijd P5
en P6
Programma
A (bijv. voor
gezinnen); af
fabriek geac-
tiveerd.
Maandag
t/m donder-
dag
6:00 22:00 – – – – – –
Vrijdag 6:00 23:30 – – – – – –
Zaterdag 7:00 23:30 – – – – – –
Zondag 8:00 22:00 – – – – – –
Programma
B (bijv. bij
overdag naar
het werk)
Maandag
t/m donder-
dag
6:00 8:00 17:00 22:00 – –
Vrijdag 6:00 8:00 17:00 23:30 – –
Zaterdag 7:00 23:30 – – – – – –
Zondag 8:00 22:00 – – – – – –
Programma
C (bijv. voor
senioren)
Alle dagen 7:00 23:00 – – – – – –
Tabel 5 Basisinstellingen van de verwarmingsprogramma’s A, B en C
De instelmogelijkheden van een
verwarmingsprogramma worden
aan de hand van het voorbeeld Pro-
gramma A verklaard.
Pagina: 17
6 720 640 334 (2009/07)
18 | Bediening met geopende klep NL
5.4.1 Verwarmingsprogramma activeren
B De klep openen.
B Menutoets indrukken.
Het HOOFDMENU wordt getoond, het menu-
punt Vakantie is gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt
Verwarming te markeren.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu VERWARMING wordt getoond, het
menupunt Programma is gemarkeerd.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu
VERWARMINGSPROGRAMMA wordt ge-
toond, het menupunt Activeren is gemar-
keerd.
Fig. 10 Menupunt Activeren
B Keuzeknop indrukken.
Het invoerveld voor het verwarmingsprogram-
ma knippert.
B Keuzeknop draaien, om een verwarmingspro-
gramma te kiezen, bijv. A:Programma A of
B:Programma B.
B Druk op de keuzeknop om de keuze te beves-
tigen.
Het menupunt Activeren is weer gemarkeerd.
B Menutoets indrukken, om het menu te verla-
ten.
De regelaar werkt met het gekozen verwar-
mingsprogramma.
5.4.2 Verwarmingsprogramma individueel aan-
passen
Wanneer de instellingen (temperatuur of schakel-
tijden) van een verwarmingsprogramma niet aan
uw behoeften voldoen, kunt u dit verwarmings-
programma veranderen.
B De klep openen.
B Menutoets indrukken.
Het HOOFDMENU wordt getoond, het menu-
punt Vakantie is gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt
Verwarming te markeren.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu VERWARMING wordt getoond, het
menupunt Programma is gemarkeerd.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu
VERWARMINGSPROGRAMMA wordt ge-
toond, het menupunt Activeren is gemar-
keerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt
Wijzigen te markeren.
Fig. 11 Menupunt Wijzigen
B Keuzeknop indrukken.
Het menu VERWARMINGSPROGRAMMA
VERANDEREN wordt getoond, het menupunt
A:Programma A is gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om een ander verwar-
mingsprogramma te kiezen.
-of-
B Keuzeknop indrukken.
Het menu PROGRAMMA A
VERANDEREN wordt getoond, het menupunt
Overschrijven met
verwarmingsprogramma is gemarkeerd.
6 720 640 334-10.1O
9 12h 15
18
21
24h
3
6
6 720 640 334-11.1O
9 12h 15
18
21
24h
3
6
Pagina: 18
6 720 640 334 (2009/07)
Bediening met geopende klep | 19
NL
B Keuzeknop draaien, om de gewenste groep
dagen te markeren, bijv. Maandag
De volgende groepen staan ter beschikking:
– Alle dagen (alle dagen van de week)
– Ma - Vr (alle werkdagen)
– Za - Zo (zaterdag en zondag)
– Maandag, Dinsdag... (iedere dag van de
week afzonderlijk)
B Keuzeknop indrukken.
Het menu PROG. A MAANDAG
VERANDEREN wordt getoond, het program-
mapunt P1 is gemarkeerd.
Fig. 12 Programma A op maandag veranderen
(P1)
B Keuzeknop verdraaien, om een ander pro-
grammapunt te kiezen, bijv. P3.
-of-
B Keuzeknop indrukken.
De segmentweergave en het invoerveld voor
de schakeltijd van P1 knipperen.
B Keuzeknop verdraaien, om de gewenste scha-
keltijd in te stellen, bijv. 6:30.
Fig. 13 Schakeltijd instellen
B Druk op de keuzeknop om de instelling te be-
vestigen.
De segmentweergave en het invoerveld voor
de bedrijfssoort van P1 knipperen.
B Keuzeknop verdraaien, om een andere be-
drijfssoort te kiezen, bijv. Sparen.
Fig. 14 Bedrijfsmodus instellen
B Druk op de keuzeknop om de instelling te be-
vestigen.
Het programmapunt P1 is gemarkeerd.
B Keuzeknop verdraaien, om een ander pro-
grammapunt te kiezen, bijv. P3.
-of-
B Menutoets indrukken, om het menu te verla-
ten.
De regelaar werkt met de veranderde instellin-
gen.
9 12h 15
18
21
24h
3
6
6 720 640 334-12.1O
9 12h 15
18
21
24h
3
6
6 720 640 334-13.1O
Wanneer u een verwarmingspro-
gramma heeft veranderd, die niet al
was geactiveerd (basisinstelling is
A:Programma A), dan moet u het
betreffende verwarmingsprogram-
ma in het menu VERWARMING met
het menupunt Activeren selecteren
en activeren (Æ hoofdstuk 5.4.1).
6 720 640 334-14.1O
9 12h 15
18
21
24h
3
6
Pagina: 19
6 720 640 334 (2009/07)
20 | Bediening met geopende klep NL
5.4.3 Verwarmingsprogramma weer naar basi-
sinstelling terugzetten
Wanneer u een verwarmingsprogramma weer
met de oorspronkelijke instellingen nodig heeft,
dan kunt u het verwarmingsprogramma naar de
basisinstelling terugzetten.
B De klep openen.
B Menutoets indrukken.
Het HOOFDMENU wordt getoond, het menu-
punt Vakantie is gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt
Verwarming te markeren.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu VERWARMING wordt getoond, het
menupunt Programma is gemarkeerd.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu
VERWARMINGSPROGRAMMA wordt ge-
toond, het menupunt Activeren is gemar-
keerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt
Wijzigen te markeren.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu VERWARMINGSPROGRAMMA
VERANDEREN wordt getoond, het menupunt
A:Programma A is gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om een ander verwar-
mingsprogramma te kiezen.
-of-
B Keuzeknop indrukken.
Het menu PROGRAMMA A
VERANDEREN wordt getoond, het menupunt
Overschrijven met
verwarmingsprogramma is gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt Naar
basisinstelling terugzetten te markeren.
Fig. 15 Menupunt Naar basisinstelling terug-
zetten
B Keuzeknop indrukken.
Het invoerveld Nee knippert.
B Keuzeknop draaien, om Ja in te stellen.
B Druk op de keuzeknop om de instelling te be-
vestigen.
De melding Verwarmingsprogramma A naar
basisinstelling teruggezet! wordt getoond.
B Keuzeknop indrukken.
Het menupunt Naar basisinstelling
terugzetten is weer gemarkeerd.
B Menutoets indrukken, om het menu te verla-
ten.
De regelaar werkt weer met de basisinstelling
van het verwarmingsprogramma.
6 720 640 334-15.1O
9 12h 15
18
21
24h
3
6
Pagina: 20
6 720 640 334 (2009/07)
Bediening met geopende klep | 21
NL
5.5 Warmwaterprogramma
kiezen en aanpassen
Af fabriek is een warmwaterprogramma ingesteld
die geschikt is voor de meeste gevallen. Het
warmwaterprogramma bestaat uit:
• een programma voor de warmwaterbereiding
• een programma voor een circulatiepomp
De beide programma’s zijn al op elkaar afge-
stemd en geactiveerd.
In dit hoofdstuk leest u, hoe u de programma’s
kunt uitschakelen en met het actieve verwar-
mingsprogramma kunt verbinden of op uw eigen
wensen kunt aanpassen.
Basisinstelling van het programma voor warmwaterbereiding
Basisinstelling van het programma voor circulatiepomp
Dag Programmapunten
P1 P2 P3 t/m P6
°C / aan/uit
Schakel-
tijd °C / aan/uit
Schakel-
tijd °C / aan/uit
Schakel-
tijd
maandag
t/m vrijdag
60 °C1)
/ aan2)
1) Warmwaterbereiding met boiler
2) Warmwaterbereiding met combitoestel
5:00 15 °C1)
/ uit2)
23:00 – –
Zaterdag 60 °C1)
/ aan2)
6:00 15 °C1)
/ uit2)
23:00 – –
Zondag 60 °C1)
/ aan2)
7:00 15 °C1)
/ uit2)
23:00 – –
Tabel 6 Basisinstelling van het programma voor warmwaterbereiding
Dag Programmapunten
P1 P2 P3 t/m P6
Aan/uit
Schakel-
tijd Aan/uit
Schakel-
tijd Aan/uit
Schakel-
tijd
maandag
t/m vrijdag
On 6:00 Uit 23:00 – –
Zaterdag On 7:00 Uit 23:00 – –
Zondag On 8:00 Uit 23:00 – –
Tabel 7 Basisinstelling van het programma voor circulatiepomp (het programma voor circulatiepomp is
alleen beschikbaar bij warmwaterbereiding met boiler)
Pagina: 21
6 720 640 334 (2009/07)
22 | Bediening met geopende klep NL
5.5.1 Warmwaterprogramma met het actieve
verwarmingsprogramma koppelen
Wanneer u het verwarmingsprogramma al op uw
eigen wensen heeft aangepast, kan het zinvol
zijn, wanneer u deze instellingen ook voor de
warmwaterbereiding gebruikt.
Het warmwaterprogramma wordt uitgeschakeld
en werkt overeenkomstig het actieve verwar-
mingsprogramma.
B De klep openen.
B Menutoets indrukken.
Het HOOFDMENU wordt getoond, het menu-
punt Vakantie is gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt Warm
water te markeren.
Fig. 16 Menupunt Warm water
B Keuzeknop indrukken.
Het menu WARM WATER wordt getoond, het
menupunt Warm water en circulatiepomp is
gemarkeerd.
B Keuzeknop indrukken.
Het invoerveld Apart van CV prog. knippert.
B Keuzeknop draaien, om WW prog.
gekoppeld in te stellen.
B Druk op de keuzeknop om de instelling te be-
vestigen.
Het menupunt Warm water en
circulatiepomp is weer gemarkeerd.
B Menutoets indrukken, om het menu te verla-
ten.
De warmwaterbereiding werkt overeenkom-
stig het actieve verwarmingsprogramma.
6 720 640 334-16.1O
9 12h 15
18
21
24h
3
6
Meer informatie over hoe de warm-
waterbereiding werkt in combinatie
met het verwarmingsprogramma,
vindt u in de uitvoerige installatie- en
gebruikershandleiding.
Pagina: 22
6 720 640 334 (2009/07)
Bediening met geopende klep | 23
NL
5.5.2 Warmwaterprogramma activeren
Wanneer u het warmwaterprogramma onafhan-
kelijk van het verwarmingsprogramma wilt veran-
deren, dan kunt u het warmwaterprogramma
weer inschakelen.
B De klep openen.
B Menutoets indrukken.
Het HOOFDMENU wordt getoond, het menu-
punt Vakantie is gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt Warm
water te markeren.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu WARM WATER wordt getoond, het
menupunt Warm water en circulatiepomp is
gemarkeerd.
B Keuzeknop indrukken.
Het invoerveld WW prog.
gekoppeld knippert.
B Keuzeknop draaien, om Apart van CV prog. in
te stellen.
B Druk op de keuzeknop om de instelling te be-
vestigen.
Het menupunt Warm water en
circulatiepomp is weer gemarkeerd.
B Menutoets indrukken, om het menu te verla-
ten.
Het warmwaterprogramma werkt verder onaf-
hankelijk van het verwarmingsprogramma.
5.5.3 Warmwaterprogramma individueel aan-
passen
Wanneer de instellingen (bijv. schakeltijden) voor
het warmwaterprogramma niet aan uw behoef-
ten voldoen, dan kunt u het warmwaterprogram-
ma veranderen. Let erop, dat de programma’s
voor warmwaterbereiding en voor de circulatie-
pomp qua tijd op elkaar zijn afgestemd.
Programma voor warmwaterbereiding aanpas-
sen
B De klep openen.
B Menutoets indrukken.
Het HOOFDMENU wordt getoond, het menu-
punt Vakantie is gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt Warm
water te markeren. Keuzeknop indrukken.
Het menu WARM WATER wordt getoond, het
menupunt Warm water en circulatiepomp is
gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt
Warmwaterprogramma te markeren.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu
WARMWATERPROGRAMMA wordt getoond,
het menupunt Wijzigen is gemarkeerd.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu WARMWATERPROG.
WIJZIGEN wordt getoond.
Wanneer hier WW prog.
gekoppeld wordt getoond, moet de
instelling naar Apart van CV
prog. worden veranderd
(Æ hoofdstuk 5.5.2). Pas dan zijn de
volgende bedieningsstappen be-
schikbaar!
Pagina: 23
6 720 640 334 (2009/07)
24 | Bediening met geopende klep NL
Programma voor circulatiepomp aanpassen
B De klep openen.
B Menutoets indrukken.
Het HOOFDMENU wordt getoond, het menu-
punt Vakantie is gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt Warm
water te markeren. Keuzeknop indrukken.
Het menu WARM WATER wordt getoond, het
menupunt Warm water en circulatiepomp is
gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt
Circ.pompprog. te markeren.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu CIRCULATIEPOMP
PROGRAMMA wordt getoond, het menupunt
Wijzigen is gemarkeerd.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu CIRCU.POMP PROG.
WIJZIGEN wordt getoond.
De overige bedieningsstappen zijn in
wezen gelijk met het instellen van de
programmapunten P1 ... P6 van een
verwarmingsprogramma
(Æ hoofdstuk 5.4.2). Afhankelijk van
het soort warmwaterbereiding, kun-
nen naast de schakeltijden de warm-
watertemperaturen worden
ingesteld of de warmwaterbereiding
kan worden in-/uitgeschakeld.
Dit menu word alleen getoond wan-
neer er een circulatiepomp aanwezig
is.
Wanneer hier WW prog.
gekoppeld wordt getoond, moet de
instelling naar Apart van CV
prog. worden veranderd
(Æ hoofdstuk 5.5.2). Pas dan zijn de
volgende bedieningsstappen be-
schikbaar!
De overige bedieningsstappen zijn in
wezen gelijk met het instellen van de
programmapunten P1... P6 van een
verwarmingsprogramma
(Æ hoofdstuk 5.4.2). Naast de scha-
keltijden kan de circulatiepomp wor-
den in-/uitgeschakeld.
Pagina: 24
6 720 640 334 (2009/07)
Bediening met geopende klep | 25
NL
5.5.4 Warmwaterprogramma weer naar de ba-
sisinstelling terugzetten
Wanneer u het warmwaterprogramma weer met
de oorspronkelijke instellingen nodig heeft, dan
kunt u het warmwaterprogramma naar de basi-
sinstelling terugzetten.
B De bedieningsstappen tot aan het menupunt
Wijzigen uitvoeren (Æ hoofdstuk 5.5.3).
De overige bedieningsstappen voor
het terugzetten van het warmwater-
programma zijn in wezen gelijk aan
die voor het terugzetten van een ver-
warmingsprogramma
(Æ hoofdstuk 5.4.3).
Pagina: 25
6 720 640 334 (2009/07)
26 | Bediening met geopende klep NL
5.6 vakantieprogramma instellen
Wanneer u het huis gedurende meerdere dagen
verlaat, dan kunt u in het vakantieprogramma in-
stellen, dat gedurende deze periode niet wordt
verwarmd en er geen warm water wordt bereid.
De anders geldende verwarmings- en warmwater-
programma’s worden daardoor niet veranderd.
De vorstbeveiliging is ook tijdens het vakantie-
programma gewaarborgd.
Het vakantieprogramma werkt met de volgende
basisinstelling:
• Verwarming: Eco
• Warm water: 15 °C1)
/ Uit2)
• Circulatiepomp: Uit
• Thermische desinfectie: Uit.
5.6.1 Vakantiebegin instellen
B De klep openen.
B Menutoets indrukken.
Het HOOFDMENU wordt getoond, het menu-
punt Vakantie is gemarkeerd.
Fig. 17 Menupunt Vakantie
B Keuzeknop indrukken.
Het vakantiemenu wordt getoond, het menu-
punt Begin is gemarkeerd.
B Keuzeknop indrukken.
Het invoerveld voor het jaar knippert.
B Keuzeknop draaien, om het jaar in te stellen.
B Druk op de keuzeknop om de instelling te be-
vestigen.
Het invoerveld voor de maand knippert.
B Maand en dag op dezelfde manier als het jaar
instellen.
Na de bevestiging van de dag is weer het me-
nupunt Begin gemarkeerd.
1) warmwaterbereiding met boiler
2) warmwaterbereiding met combitoestel
De basisinstelling waarborgt een
energiebesparend en veilig bedrijf
tijdens uw vakantie.
Wanneer u de basisinstelling ech-
ter wilt veranderen, dan vindt u de
mogelijke instellingen in de uitvoe-
rige installatie- en gebruikershand-
leiding.
Wanneer u de datum van de huidige
dag instelt, begint het vakantiepro-
gramma meteen.
Anders start het vakantieprogram-
ma op 0:00 uur van de ingestelde
dag.
6 720 640 334-04.1O
9 12h 15
18
21
24h
3
6
Pagina: 26
6 720 640 334 (2009/07)
Bediening met geopende klep | 27
NL
5.6.2 Einde vakantie instellen
B Keuzeknop draaien, om het menupunt
Einde te markeren.
B Keuzeknop indrukken.
Het invoerveld voor het jaar knippert.
B Keuzeknop draaien, om het jaar in te stellen.
B Druk op de keuzeknop om de instelling te be-
vestigen.
Het invoerveld voor de maand knippert.
B Maand en dag op dezelfde manier als het jaar
instellen.
Na de bevestiging van de dag is weer het me-
nupunt Einde gemarkeerd.
5.6.3 Vakantieprogramma starten
B Menutoets indrukken, om het menu te verla-
ten.
Het vakantieprogramma start op de ingestelde
datum.
• Gedurende het vakantieprogramma toont het
display en het ingestelde einde van de va-
kantie, bijv. VAKANTIE TOT 30.09.2009.
• Na afloop van het vakantieprogramma werkt
de regelaar weer verder met de ingesteld ver-
warmings- en warmwaterprogramma’s.
5.6.4 Vakantieprogramma voortijdig beëindi-
gen
B De klep openen.
B Menutoets indrukken.
Het hoofdmenu wordt getoond, het menupunt
Vakantie is gemarkeerd.
B Keuzeknop indrukken.
Het vakantiemenu wordt getoond, het menu-
punt Begin is gemarkeerd.
B Keuzeknop indrukken.
Het invoerveld voor het jaar knippert.
B Toets indrukken, om de datum voor het
begin van de vakantie te wissen.
Het display toont --.--.----.
B Druk op de keuzeknop om de instelling te be-
vestigen.
De datum voor het einde van de vakantie
wordt daardoor ook gewist.
B Menutoets indrukken, om het menu te verla-
ten.
Het vakantieprogramma is beëindigd.
Het vakantieprogramma eindigt om
23:59 van de ingestelde dag.
Pagina: 27
6 720 640 334 (2009/07)
28 | Bediening met geopende klep NL
5.7 Tijd en datum veranderen
In dit hoofdstuk leest u, hoe u de tijd en de datum
instelt en hoe u de zomer-/wintertijd in- of uit-
schakelt.
5.7.1 Tijd veranderen
B De klep openen.
B Menutoets indrukken.
Het HOOFDMENU wordt getoond, het menu-
punt Vakantie is gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt Alg.
Instellingen te markeren.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu ALG. INSTELLINGEN wordt ge-
toond, het menupunt Tijd en datum is gemar-
keerd.
Fig. 18 Menupunt Tijd en datum
B Keuzeknop indrukken.
Het menu TIJD EN DATUM wordt getoond,
het menupunt Tijd is gemarkeerd.
B Keuzeknop indrukken.
Het invoerveld voor de uren knippert.
B Keuzeknop draaien, om het uur in te stellen.
B Druk op de keuzeknop om de instelling te be-
vestigen.
Het invoerveld voor de minuten knippert.
B Minuten op dezelfde manier als het uur instel-
len.
Na de bevestiging van de minuten is weer het
menupunt Tijd gemarkeerd.
5.7.2 Datum veranderen
B Keuzeknop draaien, om het menupunt
Datum te markeren.
B Keuzeknop indrukken.
Het invoerveld voor het jaar knippert.
B Keuzeknop draaien, om het jaar in te stellen.
B Druk op de keuzeknop om de instelling te be-
vestigen.
Het invoerveld voor de maand knippert.
B Maand en dag op dezelfde manier als het jaar
instellen.
De actuele weekdag wordt automatisch be-
paald.
Na de bevestiging van de dag is weer het me-
nupunt Datum gemarkeerd.
B Menutoets indrukken, om het menu te verla-
ten.
De regelaar werkt met de veranderde instellin-
gen.
Na een langdurige netspanningsuit-
val moet u de tijd en de datum op-
nieuw instellen.
6 720 640 334-17.1O
9 12h 15
18
21
24h
3
6
Pagina: 28
6 720 640 334 (2009/07)
Bediening met geopende klep | 29
NL
5.7.3 Zomer-/wintertijdomschakeling in- of uit-
schakelen.
U kunt de automatische omschakeling van zomer-
en wintertijd in- of uitschakelen.
B De klep openen.
B Menutoets indrukken.
Het HOOFDMENU wordt getoond, het menu-
punt Vakantie is gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt Alg.
Instellingen te markeren.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu ALG. INSTELLINGEN wordt ge-
toond, het menupunt Tijd en datum is gemar-
keerd.
B Keuzeknop indrukken.
Het menu TIJD EN DATUM wordt getoond,
het menupunt Tijd is gemarkeerd.
B Keuzeknop draaien, om het menupunt Zomer-
/wintertijd te markeren.
B Keuzeknop indrukken.
Het invoerveld Aan / Uit knippert.
B Keuzeknop draaien, om Aan / Uit in te stellen.
B Druk op de keuzeknop om de instelling te be-
vestigen.
Na de bevestiging van de instelling is weer het
menupunt Zomer-/wintertijd gemarkeerd.
B Menutoets indrukken, om het menu te verla-
ten.
De regelaar werkt met de veranderde instel-
ling.
Pagina: 29
6 720 640 334 (2009/07)
30 | Informatie betreffende overige functies NL
6 Informatie betreffende overige functies
Deze gebruikershandleiding bevat de belangrijk-
ste informatie over de dagelijkse bediening van
de regelaar.
Wanneer u „nog meer“ wilt weten, dan vindt u in
de uitvoerige installatie- en gebruikershandlei-
ding een gedetailleerde beschrijving van alle be-
schikbare functies.
U vindt daar bijvoorbeeld informatie over de vol-
gende onderwerpen:
• Weergaven van actuele informatie over de CV-
installatie.
• Volgende schakeltijd van het verwarmingspro-
gramma tijdelijk veranderen.
• Gebruiken van andere instelmogelijkheden
van verwarmings- en warmwaterprogramma’s,
bijv. programmanaam veranderen, opwarm-
snelheid instellen, parameters voor warmwa-
terbereiding aanpassen, enz.
• Toepassing van de thermische desinfectie met
warmwatertemperaturen hoger dan 60 °C.
Wanneer u deze functie gebruikt, respecteer
dan de veiligheidsinstructies voor wat betreft
het verbrandingsgevaar.
• Op het display getoonde informatie aanpas-
sen, bijv. solaropbrengst in de kopregel van
het display, contrast van het display, datum-
formaat, taal, enz.
• De toetsblokkering tegen onbevoegd bedie-
nen inschakelen. Daardoor voorkomt u onbe-
doelde temperatuurveranderingen en
ongewenste wijziging van uw individuele in-
stellingen.
• De instellingen voor uw solarinstallatie opti-
maliseren.
Pagina: 30
6 720 640 334 (2009/07)
Milieubescherming | 31
NL
7 Milieubescherming
Milieubescherming is een belangrijk beginsel van
Bosch.
Kwaliteit van de producten, spaarzaamheid en
milieubescherming zijn voor ons doelen die even
belangrijk zijn. Wetten en voorschriften ten aan-
zien van de milieubescherming worden strikt in
acht genomen.
Ter bescherming van het milieu passen wij met in-
achtneming van economische gezichtspunten de
best mogelijke techniek en materialen toe.
Verpakking
Bij de verpakking nemen wij deel aan de nationa-
le verwerkingssystemen, die een optimale recy-
cling waarborgen.
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieu-
vriendelijk en herbruikbaar.
Oud toestel
Oude toestellen bevatten waardevolle stoffen,
die hergebruikt kunnen worden.
De modules kunnen eenvoudig worden geschei-
den en de kunststoffen zijn gemarkeerd. Daar-
door kunnen de verschillende modules worden
gesorteerd, gerecycled of als afval worden afge-
voerd.
Pagina: 31
6 720 640 334 (2009/07)
32 | Storingen oplossen NL
8 Storingen oplossen
8.1 „Gevoels“-storingen verhelpen
Een „gevoels“-storing kan verschillende oorzaken
hebben, die in de meeste gevallen eenvoudig kun-
nen worden opgelost.
Wanneer u het bijv. te warm of te koud heeft, ge-
bruik dan de volgende tabel, om deze „gevoels“-
storingen op te heffen.
Gebeurtenis Ursache Oplossing
Gewenste ruimtetem-
peratuur wordt niet be-
reikt.
Thermostaatkranen op de radiatoren
zijn te laag ingesteld.
Thermostaatkranen hoger instellen.
Temperatuurniveaus te laag ingesteld. De gewenste kamertemperatuur in
menupunt Temperatuurniveausvoor
„Verwarmen“ hoger instellen.
Aanvoertemperatuurregelaar1)
op het
CV-toestel te laag ingesteld.
Aanvoertemperatuurregelaar1)
hoger
instellen.
Evt. de solaroptimalisatie-invloed2)
reduceren.
Luchtinsluitingen in de CV-installatie. Radiatoren en CV-installatie ontluch-
ten.
Opwarmen duurt te
lang.
Verwarmingssnelheid te laag inge-
steld.
Verwarmingssnelheidbijv. op „Snel“
instellen.
Gewenste ruimtetem-
peratuur wordt ver
overschreden.
Radiatoren worden te warm. Thermostaatkranen lager instellen.
De gewenste kamertemperatuur in
menupunt Temperatuurniveausvoor
„Verwarmen“ lager instellen.
Montageplaats van de regelaar ongun-
stig, b.v. buitenmuur, vensterkieren,
tocht,...
Contact opnemen met installateur of
klantenservice.
Te grote kamertempe-
ratuurvariaties.
Periodieke invloed van externe warm-
te op de ruimte, b.v. door zonnestra-
len, ruimteverlichting, TV, haard, enz.
Contact opnemen met installateur of
klantenservice.
Tabel 8 Storingen verhelpen, deel 1
1) Meer informatie in de gebruikershandleiding van het CV-toestel.
2) Meer informatie in de uitvoerige installatie- en gebruikershandleiding van de regelaar.
Pagina: 32
6 720 640 334 (2009/07)
Storingen oplossen | 33
NL
Gebeurtenis Ursache Oplossing
Temperatuurtoename
in plaats van -afname.
Dagtijd verkeerd ingesteld. Tijd instellen.
Tijdens bedrijfssoort
„Sparen“ en/of „Eco“
te hoge kamertempera-
tuur.
Hoge warmte-opslag van het gebouw. Schakeltijd voor „Sparen“ en/of
„Eco“ vroeger kiezen.
Verkeerde of geen re-
geling.
Bijv. verbinding tussen regelaar en CV-
toestel defect
Contact opnemen met installateur of
klantenservice.
Alleen automatisch be-
drijf kan worden inge-
steld.
Bedrijfssoortenschakelaar defect. Contact opnemen met installateur of
klantenservice.
Boiler wordt niet
warm.
Warmwater-temperatuurregelaar1)
op
CV-toestel te laag ingesteld.
Warmwater-temperatuurregelaar1)
hoger instellen
Evt. de solaroptimalisatie-invloed2)
reduceren.
Aanvoertemperatuurregelaar1)
op CV-
toestel te laag ingesteld.
Aanvoertemperatuurregelaar1)
op
rechter aanslag instellen.
Warmwaterprogramma verkeerd inge-
steld.
Warmwaterprogramma instellen
De ingestelde Systeemconfiguratie
voor de warmwaterbereiding past niet
bij de CV-installatie.
Contact opnemen met installateur of
klantenservice.
Tabel 9 Storingen verhelpen, deel 2
1) Meer informatie in de gebruikershandleiding van het CV-toestel.
2) Meer informatie in de uitvoerige installatie- en gebruikershandleiding van de regelaar.
Pagina: 33
6 720 640 334 (2009/07)
34 | Storingen oplossen NL
8.2 Weergegeven storingen verhelpen
Een storing binnen uw CV-installatie wordt op het
display van de regelaar getoond. De oorzaak kan
een storing van het CV-toestel zijn of een storing
van de regelaar.
Storing van het CV-toestel
Wanneer het CV-toestel de oorzaak van de sto-
ring is, krijgt de getoonde storingscode minimaal
een letter, bijv. Storing EA of Storing b1.
Meer informatie over deze storingen vindt u in de
gebruikershandleiding van het CV-toestel.
Storing van de regelaar
Wanneer de regelaar of een andere regelaarcom-
ponent oorzaak van de storing is, dan bestaat de
getoonde storingscode uit twee cijfers, bijv. Sto-
ring 11.
B Contact opnemen met uw installateur en de
storingscode met de regelaarspecificaties
doorgeven.
Regelaargegevens:
Type:.....................................................................
Bestelnummer:....................................................
Fabricagedatum (FD...):......................................
De regelaargegevens vindt u in de
klep van de regelaar.
Pagina: 34
6 720 640 334 (2009/07)
Energie besparen | 35
NL
9 Energie besparen
Spaarzaam verwarmen
• Stel de gewenste kamertemperaturen voor de
drie „temperatuurniveaus“ in op uw persoon-
lijke temperatuurgevoel en stel het verwar-
mingsprogramma in op uw eigen levensstijl.
– Verwarmen = comfortabel wonen
– Sparen = actief wonen
– Eco = afwezig of slapen
• In alle ruimten de thermostaatkranen zodanig
instellen, dat de telkens gewenste ruimtetem-
peratuur ook bereikt kan worden. Pas, wan-
neer na langere tijde de gewenste
temperatuur niet wordt bereikt, de tempera-
tuur verhogen.
• Wanneer de regelaar zich in uw woning be-
vindt, dan kan deze voor de optimalisatie van
de regelnauwkeurigheid bij een overeenkom-
stige aansluiting ook de kamertemperatuur
meten. Voorkom invloed van externe warmte
(b.v. zonnestralen, haard, enz.). Anders kun-
nen ongewenste schommelingen van de ka-
mertemperatuur ontstaan.
• Wanneer u de kamertemperatuur met 1 K
(1 °C) verlaagd, bespaart u tot 5 % energie.
Het is echter niet zinvol, de kamertemperatuur
in dagelijks verwarmde ruimte te laten afne-
men tot minder dan +15 °C. Daardoor koelen
de muren te sterk af. In de opwarmfase wordt
het ruimteklimaat door de koude muren ver-
stoord, omdat deze dan koude uitstralen.
Wanneer u dan de kamertemperatuur verder
verhoogd, wordt meer energie verbruikt dan
bij een gelijkmatige warmtetoevoer.
• Bij een goede warmte-isolatie van uw gebouw
wordt eventueel na een verwarmingsfase de
gewenste kamertemperatuur voor Sparen
niet bereikt. U bespaart toch energie, omdat
de verwarming uitgeschakeld blijft.
U bespaart nog meer energie, wanneer u de
schakeltijd voor Sparen vroeger instelt.
Ventileren
Open het raam liever kortstondig helemaal dan
dat u deze op een kier laat staan. Wanneer het
raam op een kier staat wordt constant warmte
aan de ruimte onttrokken, zonder dat de ruimte-
lucht noemenswaardig wordt verbeterd.
Draai tijdens het luchten de thermostaatkranen
van de radiatoren dicht of draai de bedrijfssoor-
tenschakelaar van de regelaar op de stand
Eco .
Warm water
Stel het warmwaterprogramma in op uw per-
soonlijke behoeften.
Daardoor bespaart u veel energie, zonder dat het
warmwatercomfort afneemt.
Solaroptimalisatie
De regelaar heeft een „solaroptimalisatie“. Meer
informatie daarover vindt u in de uitvoerige instal-
latie- en gebruikershandleiding van de regelaar.
Pagina: 35
6 720 640 334 (2009/07)
36 | Menustructuur NL
10 Menustructuur
B Menutoets kort indrukken, om het hoofdmenu te openen of te sluiten.
B Keuzeknop draaien, om het gewenste menupunt te kiezen.
B Keuzeknop indrukken, om het gekozen menupunt te openen.
HOOFDMENU
Vakantie
Begin
Einde
Verwarming
Warm water
Circulatiepomp
Thermische desinfectie
Verwarming
Programma
Activeren
Wijzigen
A:Programma A... C:Programma C
Overschrijven met verwarmingspro-
Alle dagen... Zondag P1, P2, ... P6
Naar basisinstelling terugzetten
Programmanaam
Bekijken
A:Programma A... Programma 1
Parameter
Temperatuurniveaus
Verwarmen
Sparen
Eco
A Verwarmingssnelheid
Pagina: 36
6 720 640 334 (2009/07)
Menustructuur | 37
NL
A
Warm water
Warm water en circulatiepomp
1)
1) Dit menupunt wordt alleen getoond, wanneer het warmwaterprogramma is geactiveerd
(Æ hoofdstuk 5.5.2).
Warmwaterprogramma
Wijzigen
Alle dagen... Zondag P1, P2, ... P6
Naar basisinstelling terugzetten
Bekijken
Alle dagen... Zondag
1)
Circ.pompprog.
Wijzigen
Alle dagen... Zondag P1, P2, ... P6
Naar basisinstelling terugzetten
Bekijken
Alle dagen... Zondag
Parameter
Boilertemp. bij verwarmingsfunctie
Boilertemp. bij spaarstandfunctie
Warmwatervoorrang
Aantal schakelingen
Therm. desinfectie
Functie
Bedrijfstoestand
Tijd
Tijdinterval
B
Pagina: 37
6 720 640 334 (2009/07)
38 | Menustructuur NL
B
Alg. Instellingen
Tijd en datum
Tijd
Datum
Zomer-/wintertijd
Klok correctie
Display Weergave
Datum
Contrast display
Standaard informatie
Toetsenblokkering
Taal
Solar
T2: max. temperatuur solarboiler
Invloed optimalisatie WW
Optimalisatieinvloed CV circuit
Pagina: 38
6 720 640 334 (2009/07)
Vaktermen | 39
NL
Vaktermen
Automatische werking
De verwarming wordt volgens het verwarmings-
programma verwarmd en automatisch wordt tus-
sen de bedrijfssoorten Verwarmen /
Sparen / Eco geschakeld.
Bedrijfssoort
De bedrijfssoorten zijn Verwarmen / Sparen /
Eco. Deze worden met de symbolen / /
weergegeven.
Ieder van deze bedrijfssoorten is aan een „ge-
wenste“ kamertemperatuur (temperatuurniveau)
toegekend, die kan worden veranderd.
Bedrijfssoortenschakelaar
Met de bedrijfssoortenschakelaar kan tussen het
verwarmingsprogramma en continu bedrijf wor-
den omgeschakeld.
Permanentwerking
In continu bedrijf wordt het automatisch bedrijf
resp. het verwarmingsprogramma onderbroken
en er wordt op de betreffende „gewenste“ ka-
mertemperatuur verwarmd.
Bescherming tegen bevriezing
De vorstbeveiliging is de laagste temperatuur, die
de regelaar toestaat. Vorstbeveiliging voorkomt
het bevriezen van de verwarming.
Fabrieksinstelling
In de regel vast opgeslagen waarden (bijv. com-
plete verwarmingsprogramma’s), die te allen tij-
de ter beschikking staan en naar behoefte weer
kunnen worden hersteld.
Verwarmingsprogramma
Een verwarmingsprogramma zorgt ervoor dat op
ingestelde tijdstippen automatisch van de ene
naar de andere bedrijfssoort omgeschakeld
wordt. Wanneer het warmwaterprogramma met
het verwarmingsprogramma is gekoppeld, dan
bepaalt het verwarmingsprogramma ook de scha-
keltijden voor de warmwaterbereiding en de wer-
king van de circulatiepomp.
Combi-CV-toestel
Een CV-toestel, dat in één toestel tegelijkertijd
warm water en CV-water kan opwarmen.
Schakeltijd
Een bepaald tijd, waarop bijv. de verwarming be-
gint met verwarmen of waarop warm water wordt
bereid. De schakeltijd is onderdeel van het ver-
warmingsprogramma of het warmwaterprogram-
ma.
Daggroepen
Voor het eenvoudig instellen van verwarmings-
programma’s of van warmwaterprogramma’s
staan daggroepen ter beschikking (bijv. maandag
t/m vrijdag, zaterdag en zondag, enz.). In combi-
natie met de gekozen daggroep wordt een instel-
ling voor meerdere dagen tegelijkertijd
uitgevoerd.
Temperatuurniveau
Een „gewenste“ kamertemperatuur, die aan een
bedrijfssoort is toegekend. De „gewenste“ ka-
mertemperatuur kan worden veranderd. Zie ook
de uitleg over bedrijfssoort.
Pagina: 39
6 720 640 334 (2009/07)
40 | Vaktermen NL
Thermische desinfectie
Deze functie verwarmt het warm water tot een
temperatuur hoger dan 60 °C, die noodzakelijk is
voor het doden van ziekteverwekkers (b.v. legio-
nella). Neem deze veiligheidsaanwijzingen betref-
fende het verbrandingsgevaar in acht
Vakantieprogramma
Het vakantieprogramma maakt een meerdaagse
onderbreking mogelijk van de anders geldende
regelaarinstellingen. Na afloop van het vakantie-
programma werkt de regelaar weer verder met de
anders geldende instellingen.
Aanvoertemperatuur
Temperatuur, waarmee het verwarmde water
door de CV-groep van het CV-toestel naar de ra-
diatoren in de ruimten stroomt. Om de warmte-
verliezen te reduceren en energie te besparen,
gebruikt men tegenwoordig duidelijk lagere aan-
voer-/retourtemperaturen, bijv. 60/40 °C, terwijl
vroeger 90/70 °C gebruikelijk was.
warmwaterprogramma
Het warmwaterprogramma bepaalt, op welke
tijdstippen warmwaterbereiding moet plaatsvin-
den en een circulatiepomp moet draaien. Wan-
neer het warmwaterprogramma met het
verwarmingsprogramma is gekoppeld, dan be-
paalt het verwarmingsprogramma ook de scha-
keltijden voor de warmwaterbereiding en de
werking van de circulatiepomp.
Boiler
Een boiler slaat in grotere hoeveelheden ver-
warmd drinkwater op (bijv. 120 liter) en stelt zo
voldoende warm tapwater ter beschikking aan de
aftappunten (bijv. kranen). Dit is bijv. ideaal voor
uitgebreid douchen.
Weersafhankelijke regelaar
Een weersafhankelijke regelaar regelt automa-
tisch de aanvoertemperatuur afhankelijk van de
buitentemperatuur en in combinatie met een tijd-
programma.
Circulatiepomp
Een circulatiepomp laat het warm water tussen
warmwaterbereider en aftappunt (bijv. water-
kraan) circuleren. Zo staat sneller warm water ter
beschikking.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch FW 100.

Stel een vraag over de Bosch FW 100

Heb je een vraag over de Bosch FW 100 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch FW 100. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch FW 100 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.