EasyAquatak 120 handleiding
Bosch EasyAquatak 120handleiding

Handleiding voor de Bosch EasyAquatak 120 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 296 pagina's.

PDF 296 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch EasyAquatak 120. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Bosch EasyAquatak 120 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch EasyAquatak 120. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch EasyAquatak 120 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Bosch EasyAquatak 120

Pagina: 1
Nederlands | 57 niet op het drinkwaternet worden aangesloten. Gebruik een systeem- scheider volgens IEC 61770 type BA. Water dat door de systeemscheider stroomt, is geen drinkwater meer. Veiligheidsvoorschriften voor hogedrukreinigers Lees alle veiligheidsvoor- schriften en instructies. Als de veiligheidsvoorschriften en instructies niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. De plaatjes met waarschuwingen en aanwijzingen op het apparaat geven belangrijke informatie over veilig gebruik. Neem naast de voorschriften in de gebruiksaanwijzing ook de algeme- ne veiligheidsvoorschriften en de voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht. Stroomaansluiting u De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gege- vens op het typeplaatje van het pro- duct. u Geadviseerd wordt om dit product alleen aan te sluiten op een stopcon- tact dat is beveiligd met aardlekscha- kelaar van 30 mA. u De installatieautomaat van de stroomvoorziening moet zijn uitge- voerd met een C-karakteristiek en voor 16 A. In geval van twijfel een daarvoor opgeleide elektromonteur raadplegen. Probeer niet zelf wijzi- gingen aan de elektrische installatie uit te voeren. u Trek de stekker uit het stopcontact, ook als u het apparaat slechts voor korte tijd onbeheerd laat. u De elektrische spanningsvoorziening moet conform IEC 60364-1 zijn. u Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze werkzaam- heden door de fabrikant, de erkende klantenservice van de fabrikant of een daartoe gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd om veiligheidsri- sico’s te voorkomen. u Pak de stekker nooit met natte han- den vast. u Trek de netstekker niet uit het stop- contact terwijl u met het apparaat werkt. u Rijd niet over de aansluitkabel of de verlengkabel, klem deze niet vast en trek er niet aan. De kabel kan anders beschadigd raken. Bescherm de ka- bel tegen hitte, olie en scherpe ran- den. u Gebruik het apparaat niet als het net- snoer of andere belangrijke delen zo- als hogedrukslang, spuitpistool of veiligheidsvoorzieningen beschadigd zijn. u Attentie: Verlengkabels die niet aan de voorschriften voldoen, kunnen gevaarlijk zijn. Bosch Power Tools F 016 L94 123 | (27.07.2020)
Pagina: 2
58 | Nederlands u Bij gebruik van een verlengkabel moeten stekker en koppeling water- dicht zijn uitgevoerd. De verlengka- bel moet een diameter overeenkom- stig de gegevens in de gebruiksaan- wijzing hebben en moet tegen spat- water beschermd zijn. De verbinding van stekker en contrastekker mag niet in het water liggen. u Wanneer stekkers van de stroom- voorzienings- of verlengkabel ver- vangen worden, moeten de spatwa- terbescherming en de mechanische stabiliteit bewaard blijven. Wateraansluiting u Neem de voorschriften van het wa- terbedrijf in acht. u De schroefverbinding van alle aan- sluitslangen moet dicht zijn. u Gebruik alleen een versterkte slang met een diameter van 12,7 mm (1/2"). u Het apparaat mag nooit zonder te- rugstroomklep op een drinkwater- voorziening worden aangesloten. Water dat door een terugstroomklep is gestroomd, wordt als niet meer drinkbaar beschouwd. u De hogedrukslang mag niet bescha- digd zijn (gevaar voor barsten). Een beschadigde hogedrukslang moet onmiddellijk worden vervangen. Ge- bruik alleen door de fabrikant gead- viseerde slangen en verbindingen. u Hogedrukslangen, armaturen en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van het apparaat. Gebruik alleen door de fabrikant geadviseer- de slangen, armaturen en koppelin- gen. u Aan de wateraansluiting mag alleen schoon of gefilterd water worden ge- bruikt. Gebruik u Controleer voor het gebruik of het gereedschap en het toebehoren zich in een correcte toestand bevinden en veilig kunnen worden gebruikt. Wanneer de toestand niet in orde is, mag het niet worden gebruikt. u Richt de waterstraal nooit op uzelf of anderen om kleding of schoenen te reinigen. u Er mogen geen oplosmiddelhouden- de vloeistoffen, onverdunde zuren, aceton of oplosmiddelen inclusief benzine, verfverdunner en stookolie worden gebruikt, aangezien de spuit- nevels daarvan zeer brandbaar, ex- plosief en giftig zijn. u Wanneer het apparaat in een gevaar- lijke omgeving wordt gebruikt, bijv. bij een tankstation, moeten daar gel- dende veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Het gebruik in een explosiegevaarlijke ruimte is verboden. u Het apparaat moet een stevige on- dergrond hebben. u Let bij gebruik in gesloten ruimten op voldoende ventilatie. Zorg ervoor dat F 016 L94 123 | (27.07.2020) Bosch Power Tools
Pagina: 3
Nederlands | 59 voertuigen tijdens de reiniging uitge- schakeld zijn (motor uit). u De bediening van de hogedrukreini- ger vereist beide handen. Werk niet op een ladder. Let er bij werkzaam- heden op balkons en andere hoge oppervlakken dat u op elk moment alle kanten ziet. u Gebruik alleen de door de fabrikant van het apparaat geadviseerde reini- gingsmiddelen. Neem de gebruiks- voorschriften, de voorschriften ten aanzien van de afvoer van afval en de waarschuwingen van de fabrikant in acht. u Het gebruik van andere reinigings- middelen of chemicaliën kan de vei- ligheid van de machine nadelig beïn- vloeden. u Alle stroomvoerende delen in de werkomgeving moeten spatwaterbe- schermd zijn. u De hendel van het spuitpistool mag tijdens het gebruik niet in de stand „ON“ worden vastgeklemd. u Bij het gebruik van hogedrukreini- gers kunnen zich aerosols vormen. Het inademen van aerosols is scha- delijk voor de gezondheid. u Afgeschermde mondstukken kunnen de aerosolwerking reduceren. Draag indien nodig geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen tegen op- spattend water, bijv. een veiligheids- bril of stofmasker, om u te bescher- men tegen door voorwerpen weer- kaatst water, deeltjes en aerosols. u Hoge druk kan voorwerpen laten te- rugkaatsen. Draag indien nodig ge- schikte persoonlijke beschermende uitrusting, bijv. een veiligheidsbril. u Reinig voertuigbanden en ventielen met een minimumafstand van 30 cm ter voorkoming van beschadigingen door de hogedrukstraal. Een eerste teken van een beschadiging is een verkleuring van de band. Beschadig- de voertuigbanden en ventielen zijn levensgevaarlijk. u Asbesthoudende materialen en an- dere materialen die voor de gezond- heid gevaarlijke stoffen bevatten, mogen niet worden afgespoten. u Gebruik de geadviseerde reinigings- middelen niet onverdund. De pro- ducten zijn in zoverre veilig, aange- zien deze geen zuren, logen of voor het milieu schadelijke stoffen bevat- ten. Wij adviseren om de reinigings- middelen buiten het bereik van kin- deren te bewaren. Spoel onmiddel- lijk grondig met water af bij contact van het reinigingsmiddel met de ogen. Raadpleeg bij inslikken onmid- dellijk een arts. u Gebruik de hogedrukreiniger nooit zonder het filter, met een vuil fil- ter of met een beschadigd filter. Bij gebruik van de hogedrukreiniger zonder filter of met een vuil of be- schadigd filter vervalt de garantie. u Metaaldelen kunnen na langdurig ge- bruik heet worden. Indien nodig werkhandschoenen dragen. Bosch Power Tools F 016 L94 123 | (27.07.2020)
Pagina: 4
60 | Nederlands u Bij slechte weersomstandigheden, in het bijzonder bij opkomend onweer niet met de hogedrukreiniger wer- ken. u Draag geschikte kleding ter bescher- ming tegen spatwater. Gebruik het apparaat niet in de buurt van perso- nen, tenzij deze beschermende kle- ding dragen. Bediening u De bediener mag het product alleen volgens de bestemming gebruiken. De plaatselijke omstandigheden moeten in acht worden genomen. Let tijdens de werkzaamheden goed op andere personen, in het bijzonder op kinderen. u Het apparaat mag alleen worden ge- bruikt door personen die zijn geïn- strueerd in het gebruik of die het ap- paraat aantoonbaar kunnen bedie- nen. Het apparaat mag niet door kin- deren of jongeren worden gebruikt. u Laat het product nooit gebruiken door kinderen, personen met be- perkte fysieke, zintuiglijke of geeste- lijke vermogens of met beperkte er- varing of kennis of door personen die deze voorschriften niet hebben gele- zen. In uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van de leeftijd van de bediener. u Op kinderen moet toezicht worden gehouden om er zeker van te zijn dat ze niet met het product spelen. u Het apparaat mag nooit onbeheerd worden gelaten wanneer het inge- schakeld is. u De uit de hogedruksproeier komen- de waterstraal veroorzaakt een te- rugstoting. Houd daarom spuitpi- stool en spuitlans met beide handen vast. u Gebruik nooit de rotatiesproeier of de puntstraal voor de reiniging van motorvoertuigen. Transport u Schakel het apparaat uit en zet het stevig vast voordat u het vervoert. Onderhoud u Schakel het apparaat vóór reini- gings- en onderhoudswerkzaamhe- den en vóór het wisselen van toebe- horen altijd uit. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het appa- raat op het stroomnet gebruikt. u Reparaties mogen alleen worden uit- gevoerd door een erkende Bosch- klantenservicewerkplaats. Toebehoren en vervangingsonderdelen u Gebruik alleen toebehoren en ver- vangingsonderdelen die door de fa- brikant worden aanbevolen. Origi- neel toebehoren en originele vervan- gingsonderdelen waarborgen de sto- ringsvrije werking van het gereed- schap. F 016 L94 123 | (27.07.2020) Bosch Power Tools
Pagina: 5
Nederlands | 61 Symbolen De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het product goed en veilig te gebruiken. Symbool Betekenis Bewegingsrichting Reactierichting Gewicht Aan Symbool Betekenis Uit Lo Lage druk Hi Hoge druk Toebehoren Gebruik volgens bestemming Het apparaat is bestemd voor het reinigen van oppervlakken en voorwerpen buitenshuis, voor apparaten, voertuigen en boten, voor zover gebruik wordt gemaakt van geschikt toe- behoren en door Bosch aanbevolen reinigingsmiddelen. Het gebruik volgens de voorschriften heeft betrekking op een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C. Dit product is niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik. Technische gegevens Hogedrukreiniger EasyAquatak 100 EasyAquatak 110 EasyAquatak 120 Productnummer 3 600 HA7 E.. 3 600 HA7 F.. 3 600 HA7 9.. Opgenomen vermogen kW 1,2 1,3 1,5 Temperatuur aanvoer max. °C 40 40 40 Watervolume aanvoer min. l/min 5,5 5,5 5,9 Toegestane druk MPa 10 11 12 Nominale druk MPa 6,7 7,4 8 Debiet l/min 4,8 4,7 5,4 Maximale ingangsdruk MPa 1 1 1 Autostopfunctie ● ● ● Gewicht volgens EPTA‑procedure 01:2014 kg 3,70 4,50 4,70 Isolatieklasse / II / II / II Serienummer Zie serienummer (typeplaatje) op hogedrukreiniger De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren. Informatie over geluid en trillingen 3 600 HA7 E.. 3 600 HA7 F.. 3 600 HA7 9.. Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 60335-2-79 Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend: – Geluidsdrukniveau dB(A) 80 85 80 – Geluidsvermogenniveau dB(A) 91 94 91 – Onzekerheid K dB 3,0 3,0 2,0 Gehoorbescherming dragen! Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60335-2-79 – Trillingsemissiewaarde ah m/s2 2,0 4,0 1,7 – Onzekerheid K m/s2 0,7 1,5 0,6 Bosch Power Tools F 016 L94 123 | (27.07.2020)
Pagina: 6
62 | Nederlands Montage en gebruik Weergave/handelingsdoel Afbeelding Pagina Meegeleverd EasyAquatak 100 A 278 Meegeleverd EasyAquatak 110/120 B 279 Montage kabelhouder en op- bergplaats voor pistool tijdens gebruik C 280 Lans op spuitpistool monteren of demonteren D 280 Sproeier monteren of demonte- ren E 281 Hogedrukslang of spuitpistool monteren of demonteren F 281 Wateraansluiting G 282 In- en uitschakelen H 282 Mondstuk vaststeken Sproeistraal instellen I 283 Afwasmiddelfles aansluiten J 284 Sproeier reinigen K 285 Filter reinigen L 285 Transport M 286 Opbergen N 286 Toebehoren kiezen O 287 Ingebruikneming Voor uw veiligheid Attentie! Schakel het apparaat vóór onder- houds- en reinigingswerkzaamheden uit en trek de stekker uit het stopcontact. Hetzelf- de geldt wanneer de stroomkabel beschadigd, doorge- sneden of in de war is. De bedrijfsspanning bedraagt 230 V AC, 50 Hz (voor landen buiten de EU 220 of 240 V, afhankelijk van de uitvoering). Gebruik alleen goedgekeurde verlengkabels. Informatie is verkrijgbaar bij de erkende klantenservice. Als u voor de hogedrukreiniger een verlengkabel wilt gebrui- ken, zijn de volgende kabeldiameters voorgeschreven: – 2,5 mm2 tot max. 25 m lengte Let op: Als u een verlengkabel gebruikt, moet deze (zoals bij de veiligheidsvoorschriften beschreven) een aardedraad be- zitten die via de stekker met de aardedraad van uw elektri- sche installatie verbonden is. Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of de Bosch- klantenservice om advies. VOORZICHTIG: Verlengkabels die niet vol- gens de voorschriften zijn, kunnen gevaar- lijk zijn. Verlengkabels, stekkers en contra- stekkers moeten waterdicht uitgevoerd en voor gebruik buitenshuis goedgekeurd zijn. Kabelverbindingen (netstekkers en stopcontacten) moeten droog zijn en mogen niet op de grond liggen. Voor meer veiligheid gebruikt u een aardlekschakelaar met een foutstroom van maximaal 30 mA. De aardlekschakelaar moet vóór gebruik altijd worden gecontroleerd Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen door een erkende Bosch-werkplaats worden gerepareerd. Opmerking voor producten die niet in Groot-Brittannië wor- den verkocht: LET OP: Voor uw veiligheid is het noodzakelijk dat de aan het tuingereedschap aangebrachte stekker met de verlengkabel wordt verbonden. De stekker van de verlengkabel moet te- gen spatwater bestemd zijn en uit rubber bestaan of met rubber bekleed zijn. De verlengkabel moet met een trekont- lasting worden gebruikt. Let erop dat dit apparaat niet zonder water mag lopen. Gebruik u Let erop dat dit apparaat niet zonder water mag lopen. Inschakelen Verbind de waterslang (niet meegeleverd) met de water- kraan en met het apparaat. Zorg ervoor dat de netschakelaar in stand „0“ staat en steek de stekker van het apparaat in het stopcontact. Open de waterkraan. De inschakelblokkering (achterste schakelaar op de pistool- greep) bedienen om de trekker vrij te geven. Trek de trekker helemaal in tot het water gelijkmatig stroomt en er zich geen lucht meer in het apparaat en in de hogedrukslang bevindt. De trekker loslaten. De inschakelblokkering (voorste schake- laar op de pistoolgreep) bedienen. Draai de netschakelaar. Het sproeipistool omlaag richten. De inschakelblokkering bedienen om de trekker vrij te geven. De trekker helemaal intrekken. Autostopfunctie De motor van het apparaat wordt uitgeschakeld zodra u de trekker van de pistoolgreep loslaat. Tips voor de werkzaamheden Algemeen u Gebruik nooit de rotatiesproeier of de puntstraal voor de reiniging van motorvoertuigen. Zorg ervoor dat de hogedrukreiniger op een vlakke onder- grond staat. Ga met de hogedrukslang niet te ver naar voren en trek de hogedrukreiniger niet aan de slang. Dit kan ertoe leiden dat de hogedrukreiniger niet meer stabiel staat en omvalt. Knik de hogedrukslang niet en rijd er niet over met een voer- tuig. Bescherm de hogedrukslang tegen scherpe randen en hoeken. F 016 L94 123 | (27.07.2020) Bosch Power Tools
Pagina: 7
Nederlands | 63 Tips voor de werkzaamheden met reinigingsmiddelen u Gebruik alleen reinigingsmiddelen die uitdrukkelijk voor hogedrukreinigers geschikt zijn. Met het oog op het milieu raden wij u een spaarzaam gebruik van reinigingsmiddelen aan. De op de verpakking aange- brachte adviezen over verdunning in acht nemen. De bij dit product geleverde hogedruk-schuimsproeier bezit een regelaar voor de instelling van het reinigingsmiddel. De regeling vindt plaats volgens behoefte. Geadviseerde reinigingsmethode Stap 1: Monteer de vlakstraalsproeier en verwijder daarmee het grove vuil. Alleen bij EasyAquatak 110/120: Stap 2: Monteer de spoelmiddelfles en breng daarmee wei- nig reinigingsmiddel aan. Stap 3: Spoel het losgemaakte vuil en het reinigingsmiddel met de vlakstraalsproeier los. Let op: Begin bij het reinigen van verticale oppervlakken met het reinigingsmiddel onderaan en werk naar boven toe. Bij het afspoelen werkt u van boven naar beneden. Gebruik van alternatieve watertoevoer Deze hogedrukreiniger is zelfaanzuigend en maakt aanzui- ging van water uit reservoirs en natuurlijke bronnen moge- lijk. Het is BELANGRIJK dat het Bosch-filter aan de waterin- gang gereinigd en ingezet is en alleen schoon water wordt aangezogen. Open tanks/reservoirs en natuurlijk oppervlaktewater Gebruik de zelf-aanzuigbuis, bestaand uit: – aanzuigzeef met terugslagklep – 3 m versterkte zuigslang – universele koppeling naar hogedrukreiniger Met dit toebehoren kan de hogedrukreiniger water van 0,5 hoogte boven de waterspiegel aanzuigen. Dit kan ongeveer 15 seconden duren. Dompel de 3 m slang volledig onder water om de lucht te verdringen. Sluit de 3 m zuigslang op de hogedrukreiniger aan en zorg ervoor dat de aanzuigzeef onder water blijft. Laat de hogedrukreiniger met verwijderd spuitpistool lopen tot water gelijkmatig uit de hogedrukslang stroomt. Als na 25 seconden nog geen water naar buiten komt, schakelt u de hogedrukreiniger uit en controleert u alle aansluitingen. Als er water stroomt, de hogedrukreiniger uitschakelen en voor de werkzaamheden het spuitpistool en de spuitlans aanslui- ten. Het is belangrijk dat slang en koppelingen van goede kwali- teit en goed sluitend verbonden zijn en de pakkingen onbe- schadigd en recht ingelegd zijn. Niet goed sluitende aanslui- tingen kunnen het aanzuigen belemmeren. Waterreservoirs met aftapkraan Als de hogedrukreiniger moet worden aangesloten op een tank met een passende aftapkraan, moet eerst een water- tank (niet meegeleverd) op de kraan worden aangesloten. Open de kraan om alle lucht uit de slang te verdringen en sluit deze vervolgens op de hogedrukreiniger aan. Storingen opsporen Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing Motor start niet Stekker niet aangesloten Sluit de stekker aan Stopcontact defect Gebruik een ander stopcontact Zekering doorgeslagen Vervang de zekering Verlengkabel beschadigd Probeer het zonder verlengkabel Motorbeveiliging aangesproken De motor 15 minuten laten afkoelen Bevroren Pomp, waterslang of toebehoren laten ontdooien Motor blijft stilstaan Zekering doorgeslagen Zekering vervangen Netspanning niet in orde Controleer de netspanning, deze moet met de ge- gevens op het typeplaatje overeenkomen Motorbeveiliging aangesproken De motor 15 minuten laten afkoelen Zekering slaat door Zekering te zwak Sluit het apparaat aan op een stroomkring die een zekering heeft die past bij het vermogen van de hogedrukreiniger De motor loopt, maar geen druk aanwezig Sproeier gedeeltelijk verstopt Sproeier reinigen Motorgeluid aanwezig, maar geen functie Ontoereikende netspanning Controleer of de spanning van het stroomnet overeenkomt met de gegevens op het typeplaat- je. Bosch Power Tools F 016 L94 123 | (27.07.2020)
Pagina: 8
64 | Nederlands Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing Te lage spanning vanwege gebruik van een ver- lengkabel Controleer of de verlengkabel geschikt is Apparaat is lange tijd niet gebruikt Neem contact op met de erkende Bosch-klanten- service Problemen met de autostopfunctie Neem contact op met de erkende Bosch-klanten- service Pulserende druk Lucht in waterslang of pomp Laat de hogedrukreiniger met open spuitpistool, open waterkraan en op lage druk ingestelde sproeier lopen tot een gelijkmatige werkdruk be- reikt wordt Watervoorziening niet in orde Controleer of de wateraansluiting voldoet aan de specificaties in de technische gegevens. De klein- ste waterslangen die mogen worden gebruikt, zijn 1/2" en Ø 13 mm Waterfilter verstopt Reinig het waterfilter Waterslang afgeklemd of geknikt Leg de waterslang recht Hogedrukslang te lang Verwijder de verlenging van de hogedrukslang, maximumlengte waterslang 7 m Druk is gelijkmatig, maar te laag Opmerking: Bepaald toebehoren veroor- zaakt een lage druk Sproeier versleten Sproeier vervangen Start- en stopventiel versleten Trek vijf keer snel achter elkaar aan de trekker De motor loopt, maar druk begrensd of geen werkdruk Water niet aangesloten Water aansluiten Filter verstopt Filter reinigen Sproeier verstopt Sproeier reinigen De hogedrukreiniger start vanzelf Pomp of spuitpistool lekt Neem contact op met de erkende Bosch-klanten- service Apparaat lekt Pomp lekt Geringe waterlekkage is toegestaan; bij grotere lekkages neemt u contact op met de klantenservi- ce. Onderhoud en service Onderhoud u Trek altijd voor werkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact en maak de wateraanslui- ting los. Let op: Voer de volgende onderhoudswerkzaamheden regel- matig uit, zodat u verzekerd bent van een lang en probleem- loos gebruik. Controleer het apparaat regelmatig op zichtbare gebreken zoals een losse bevestiging en versleten of beschadigde on- derdelen. Controleer of afschermingen en veiligheidsvoorzieningen niet beschadigd zijn en juist zijn aangebracht. Voer voor het gebruik eventueel noodzakelijke onderhouds- of reparatie- werkzaamheden uit. Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klanten- service voor elektrische gereedschappen van Bosch worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden. Na gebruik, opbergen Schakel de aan/uit-schakelaar uit en bedien de trekker om de hogedrukslang leeg te maken. Reinig de buitenkant van de hogedrukreiniger met een zach- te borstel en een doek. Gebruik geen water, oplosmiddel of polijstmiddel. Verwijder alle verontreinigingen. Reinig in het bijzonder de ventilatieopeningen van de motor. Buiten gebruik stellen aan einde van seizoen: Laat alle water uit de pomp lopen door de motor enkele seconden te laten lopen en de trekker te bedienen. Plaats geen andere voorwerpen op het apparaat. Bewaar het apparaat in een vorstvrije omgeving. Controleer dat de kabels niet worden vastgeklemd terwijl het apparaat opgeborgen is. Knik de hogedrukslang niet. Milieubescherming Chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu, mogen niet in de grond, het grondwater of het oppervlaktewater terecht- komen. F 016 L94 123 | (27.07.2020) Bosch Power Tools
Merk:
Bosch
Product:
Hogedrukreinigers
Model/naam:
EasyAquatak 120
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Arabisch, Bulgaars, Lets, Litouws, Ests, Macedonisch, Kazachs