Bosch DWB096750 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch DWB096750. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Afzuigkap
  • Model/naam: DWB096750
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
de Gebrauchs- und
Montageanleitung
en Operating and
installation instructions
fr Mode d’emploi et
notice de montage
nl Gebruiksaanwijzing en
montagevoorschrift
it Istruzioni d’uso
e per il montaggio
es Instrucciones de uso
y de montaje
pt Instruções de serviçio
e de montagem
Pagina: 44
45
Beschrijving van het apparaat Gebruiksmogelijkheden
Gebruiksmogelijkheden
Gebruik met luchtafvoer:
❑ De ventilator van de afzuigkap zuigt de
keukenwasem aan en leidt deze via het
vetfilter naar buiten.
❑ Het vetfilter neemt de vaste
bestanddelen van de keukenwasem op.
❑ De keuken blijft in grote mate vrij van vet
en reuk.
D Als de wasemafzuigkap wordt
gebruikt met luchtafvoer en tegelijkertijd
schoorsteenafhankelijke stook-
installaties worden gebruikt (zoals gas-,
olie- of kolenstookapparaten, geisers,
warmwaterbereidingsapparaten) moet voor
voldoende aanvoer van lucht
worden gezorgd, die nodig is voor de
verbranding.
Gebruik zonder gevaar is mogelijk als de
onderdruk van 4 Pa (0,04 mbar) in de
opstellingsruimte van de stookinstallatie niet
wordt overschreden.
Dit kan men bereiken wanneer er door
niet-afsluitbare openingen, bijv. in deuren,
ramen en d.m.v. luchtaanvoer-/
luchtafvoersleuven in de muur of door
andere technische maatregelen, zoals
wederzijdse vergrendeling e.d.,
verbrandingslucht kan toestromen.
Wanneer er onvoldoende lucht wordt
aangevoerd, bestaat er vergiftigingsge-
vaar door teruggezogen verbrandings-
gassen.
Alleen een muurkast voor luchttoevoer en
luchtafvoer is geen waarborg voor het
aanhouden van de grenswaarde.
Opmerking: bij de beoordeling moet altijd
de complete ventilatie van de woning in
acht worden genomen. Bij het gebruik van
kookapparatuur, bijvoorbeeld kookplateau
en gasfornuis, wordt deze regel niet
toegepast.
Als de wasemafzuigkap wordt gebruikt met
luchtcirculatie en actieve-koolfilter is het
gebruik zonder beperking mogelijk.
Gebruik met circulatielucht:
❑ Hiertoe moet een koolstoffilter worden
ingebouwd (zie Filter en onderhoud).
몇De complete montageset en de
reservefilters zijn verkrijgbaar bij de
vakhandel.
De desbetreffende toebehorennummers
vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing.
❑ De ventilator van de wasemafzuigkap
zuigt de keukendamp aan en leidt deze
door het vetfilter en het koolstoffilter
gereinigd terug naar de keuken.
❑ Het vetfilter neemt de vettige bestand-
delen van de keukendamp op
❑ Het koolstoffilter bindt de reukstoffen.
몇 Als er geen koolstoffilter wordt
gemonteerd, worden de reukstoffen in de
keukendamp niet gebonden.
Gebruiksaanwijzing
Verlichting
Schakelaars
verlichting en
ventilator
Filterrooster
Schoorsteen-
afscherming
Pagina: 45
46
Vóór het eerste gebruik
Belangrijke aanwijzingen:
❑ Deze gebruiksaanwijzing geldt voor
verschillende uitvoeringen van het
apparaat. Het is mogelijk dat er een
aantal kenmerken worden beschreven
die niet van toepassing zijn op uw
apparaat.
❑ Deze afzuigkap voldoet aan de geldende
veiligheidsvoorschriften.
Reparaties mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een vakman.
Door ondeskundige reparaties kunnen
aanzienlijke gevaren voor de
gebruiker ontstaan.
Transportbeveiliging:
❑ De transportbeveiliging voorkomt dat de
filterlade eruit glijdt.
❑ Controleer of de transportbeveiliging is
verwijderd door de installateur (zie de
montagehandleiding).
❑ Bewaar de transportbeveiliging voor een
eventuele verhuizing.
Gaskookplaten / gasfornuizen
몇 Gebruik niet alle gaskookzones tegelijk
langdurig (max. 15 minuten) op de hoogste
stand, anders bestaat er kans op
brandwonden bij aanraking van de
oppervlakken van de behuizing en gevaar
van beschadiging van de afzuigkap.
Bij gebruik van de afzuigkap boven een
gaskookplaat waarvan gelijktijdig drie of
meer gaskookzones worden gebruikt, moet
de afzuigkap op de maximumstand worden
gezet.
❑ Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig
voordat u het nieuwe apparaat gebruikt.
Ze bevat belangrijke informatie voor uw
veiligheid en voor het gebruik en het
onderhoud van het apparaat.
❑ Bewaar de gebruiksaanwijzing en het
montagevoorschrift zorgvuldig, eventueel
voor een volgende bezitter van het
apparaat.
❑ Dit apparaat is gekenmerkt
in overeenstemmig met
de Europese richtlijn
2002/96/EG betreffende
afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur
(waste electrical and
electronic equipment –
WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in
de EU geldige terugneming en
verwerking van oude apparaten.
Pagina: 46
Vóór het eerste gebruik
Veiligheidsvoorschriften
몇Onder de afzuigkap niet flamberen.
Brandgevaar bij het vetfilter door
! opstijgende vlammen.
몇 De kookzones moeten altijd zijn bedekt
met pannen.
몇 Boven een fornuis voor vaste
brandstoffen (steenkool, hout e.d.) is het
gebruik van de afzuigkap alleen beperkt
toegestaan (zie montagevoorschrift).
몇 Indien het apparaat beschadigd is, mag
u het niet in gebruik nemen.
몇 Aansluiting en ingebruikneming mogen
alleen door een vakman worden
uitgevoerd.
몇 Als de aansluitkabel van dit apparaat
beschadigd raakt, moet deze worden
vervangen door de fabrikant, diens
klantenservice of een andere
gekwalificeerde vakman, om gevaren te
voorkomen.
몇 Verpakkingsmateriaal volgens de
voorschriften afvoeren (zie het montage-
voorschrift).
몇 Deze afzuigkap mag is uitsluitend
bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
몇 Afzuigkap uitsluitend met
ingeschroefde lampen gebruiken.
몇 Defecte lampen dienen onmiddellijk
vervangen te worden om overbelasting van
de overige lampen te voorkomen.
몇 Afzuigkap nooit zonder vetfilter
gebruiken.
몇 Oververhit vet en olie is gemakkelijk
ontvlambaar.
Daarom gerechten met vet of olie, b.v. pata-
tes frites, alleen onder toezicht
toebereiden.
몇 De afzuigkap voor het eerste gebruik
zorgvuldig reinigen.
몇 Geen voorwerpen op de afzuigkap
zetten.
몇 Bij het bewegen van de filterlade niet
met de hand in de gemarkeerde openingen
grijpen. Beknellingsgevaar!
몇 De glijvlakken van de filterlade mogen
niet vuil zijn.
Er kunnen glijsporen ontstaan. Deze
hebben echter geen nadelige invloed op de
werking.
47
Pagina: 47
48
Intensieve stand:
Met de intensieve stand wordt het hoogste
vermogen bereikt. Dit is voor korte tijd
nodig.
❑ Druk op de toets + een aantal keren in
totdat de aanduiding ç gaat branden.
❑ Als de intensieve stand niet met de hand
wordt uitgeschakeld, wordt de ventilator
na 10 minuten automatisch naar stand }
teruggeschakeld.
Ventilatornaloop:
❑ Druk op de toets ! of schuif de
filterlade in.
De ventilator loopt 10 minuten op
stand 1. Daarbij knippert er een punt als
indicatie. Daarna wordt de ventilator
automatisch uitgeschakeld.
Verlichting:
❑ In- en uitschakelen: kort op toets a
drukken.
❑ De verlichting kan op elk moment
worden gebruikt, ook als de ventilator is
uitgeschakeld.
❑ Instellen van de lichtsterkte:
Houd de toets a ingedrukt tot de
gewenste lichtsterkte is bereikt.
Automatisch inschakelen van de
verlichting, bijv. via een tijdschakelaar:
❑ Ventilator en verlichting moeten
uitgeschakeld zijn.
Inschakelen:
Druk gelijktijdig op de toetsen – en !.
❑ Ter bevestiging gaat na ca. 3 seconden
de verlichting aan.
Uitschakelen:
Herhaal deze handelingen bij ingeschakelde
verlichting.
❑ Ter bevestiging gaat na ca. 3 seconden
de verlichting uit.
몇 De keukenwasem wordt op de
doeltreffendste manier verwijderd door:
❑ Inschakelen van de afzuigkap
bij het begin van het koken.
❑ Uitschakelen van de afzuigkap
pas enkele minuten na het einde van het
koken.
Bedienen van de wasemafzuigkap
Signaal:
❑ Bij het indrukken van een toets klinkt een
signaal ter bevestiging.
Uitschakelen van het signaal:
❑ Druk gelijktijdig op de toetsen 0 en + tot
na ca. 3 seconden een signaal klinkt.
Inschakelen van het signaal:
❑ Herhaal deze handeling.
Ventilator inschakelen:
❑ Druk op de toets + of trek de filterlade
uit.
Gewenste ventilatorstand instellen:
❑ Druk op de toets +.
De ventilator wordt een stand hoger
ingesteld.
❑ Druk op de toets –.
De ventilator wordt een stand lager
ingesteld.
Ventilator uitschakelen:
❑ Druk op de toets 0.
De indicatie { gaat na korte tijd uit.
Of:
❑ Druk op de toets – een aantal keren in
totdat de ventilator wordt uitgeschakeld.
De indicatie { gaat na korte tijd uit.
Licht
Ventilator lager Uitlopen van
de ventilator
Aanduiding ventilatorstand
Ventilator aan
en hoger
Ventilator uit
Pagina: 48
49
Vetfilters:
Voor de opname van de vettige bestand-
delen van de keukenwasem worden
metalen vetfilters gebruikt.
De filtermatten bestaan uit onbrandbaar
materiaal.
Let op:
Bij toenemende verzadiging met
vethoudende resten neemt de ontvlam-
baarheid toe en kan de werking van de
wasemafzuigkap nadelig worden beïnvloed.
Belangrijk:
Het op tijd reinigen van de metalen vetfilters
voorkomt brandgevaar dat kan ontstaan
door ophoping van warmte tijdens het
frituren of braden.
Verzadigingsaanduiding: ~
Bij verzadiging van de vetfilters klinkt na het
uitschakelen van de ventilator gedurende
6 seconden een signaal en brandt de
aanduiding ~. Uiterlijk dan moeten de
vetfilters worden gereinigd.
Reiniging van de metalen vetfilters:
❑ Bij normaal bedrijf (dagelijks 1 tot 2 uur)
moet de metalen vetfilter 1 x per maand
worden gereinigd.
❑ De filters kunnen worden gereinigd in de
vaatwasmachine. Daarbij is een lichte
verkleuring mogelijk.
Belangrijk:
Zeer verzadigde vetfilters niet samen met
vaatwerk reinigen.
❑ Als de filters met de hand worden
gereinigd, moeten deze eerst in een heet
sopje worden gezet om het vuil los te
weken.
Gebruik geen agressieve, zuur- of
looghoudende reinigingsmiddelen.
Daarna afborstelen, goed schoon-
spoelen en laten afdruipen.
Metalen vetfilters verwijderen en
aanbrengen:
Attentie: De halogeenlampen moeten
uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
몇 Vervang de vetfilters uitsluitend bij
ingeschoven filterlade.
1. Druk de vergrendelingen van de voorste
vetfilters in en klap de vetfilters omlaag.
Filter en onderhoud
3. Reinig het vetfilter.
4. Breng het gereinigde vetfilter weer aan.
5. Schakel de aanduiding ~ uit.
❑ Druk op de toets 0.
2. Druk de vergrendelingen van de
achterste vetfilters in en klap de vetfilters
omlaag.
Pagina: 49
50
Filter en onderhoud
5. Breng de vetfilters aan (zie Metalen
vetfilters verwijderen en aanbrengen).
6. Schakel de aanduiding C uit.
❑ Druk op de toets 0.
Verzadigingsaanduiding: C
Bij verzadiging van het actieve-koolfilter
klinkt na het uitschakelen van de ventilator
gedurende 6 seconden een signaal en gaat
de aanduiding C branden.
Uiterlijk dan moet het actieve-koolfilter
worden vervangenn.
Vervangen van het actieve-koolfilter:
❑ Bij normaal gebruik (dagelijks 1 tot 2 uur)
moeten de filters met actieve kool
ongeveer 1x per jaar worden vervangen.
❑ Het actieve-koolfilter is verkrijgbaar in de
vakhandel (zie Extra toebehoren).
❑ Gebruik alleen originele filters.
Daardoor wordt een optimale werking
gewaarborgd.
Afvoer van het oude actieve-koolfilter:
❑ Actieve-koolfilters bevatten geen
schadelijke stoffen. Ze kunnen daarom
bijvoorbeeld met het huisvuil worden
afgevoerd.
Koolstoffilter:
Voor het opnemen van de reukstoffen als
de afzuigkap werkt met luchtcirculatie.
Let op:
Bij toenemende verzadiging met
vethoudende resten neemt de ontvlam-
baarheid toe en kan de werking van de
wasemafzuigkap nadelig worden beïnvloed.
Belangrijk:
Door het koolstoffilter op tijd te vervangen,
voorkomt u brandgevaar dat kan ontstaan
door opeenhoping van warmte tijdens het
frituren of braden.
Monteren en demonteren:
Attentie: De halogeenlampen moeten
uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
몇 Vervang de vetfilters uitsluitend bij
ingeschoven filterlade.
1. Verwijder de vetfilters
(zie Metalen vetfilters verwijderen en
aanbrengen).
2. Verwijder de luchtdeflector.
4. Breng de luchtdeflector weer aan. De
lippen moeten aan de zijkant vastklikken.
3. Breng het actieve-koolfilter aan. De
lippen moeten aan de zijkant vastklikken.
Pagina: 50
51
Reiniging en onderhoud
Wasemafzuigkap stroomloos maken
door de stekker uit het stopcontact te
trekken of de zekering uit te schakelen.
몇 De wasemafzuigkap niet reinigen met
schuursponsjes of met zand-, soda-, zuur-
of chloorhoudende schoonmaakmiddelen!
몇 De filterlade uittrekken om deze te
reinigen. Daarbij uw hand niet tussen de
filterophangpunten steken.
Beknellingsgevaar!
❑ Als de vetfilters worden gereinigd, moet
vetaanslag van de bereikbare delen van
het huis worden verwijderd. Daardoor
wordt brandgevaar voorkomen en blijft
de optimale werking in stand.
❑ Let op: alcohol (spiritus) niet gebruiken
op kunststof oppervlakken, er kunnen
doffe plekken ontstaan.
Voorzichtig: keuken voldoende
ventileren, geen open vuur gebruiken.
몇 De bedieningstoetsen alleen reinigen
met een mild afwasmiddel en een zachte,
vochtige doek.
Geen edelstaalreiniger gebruiken voor de
bedieningstoetsen.
Edelstalen oppervlakken:
❑ Gebruik een milde, niet-schurende
edelstaalreiniger.
❑ Reinig alleen in de slijprichting.
❑ Wij adviseren onze edelstaalreiniger
nr. 461731.
Het besteladres vindt u in het
bijgevoegde serviceboekje.
Aluminiumgelikte en kunststof
oppervlakken:
❑ Geen droge doeken gebruiken.
❑ Gebruik een mild glasreinigingsmiddel.
❑ Gebruik geen agressieve, zuur- of
looghoudende reinigingsmiddelen.
Luchtdeflector:
❑ U kunt de luchtdeflector verwijderen om
deze te reinigen.
Voor het demonteren en monteren, zie
Filters en Onderhoud - actieve-koolfilter.
Neem de garantievoorwaarden in het
bijgevoegde serviceboekje in acht.
몇 Tijdens de reiniging de filterlade niet
inschuiven. Beknellingsgevaar!
❑ Gebruik voor het reinigen van de
wasemafzuigkap een heet sopje of een
mild schoonmaakmiddel voor het
reinigen van ruiten.
❑ Vastgekoekt vuil niet loskrabben, maar
losweken met een vochtige doek.
Pagina: 51
52
Storingen
Wanneer op de indicatie een ~ of een ã
wordt weergegeven:
❑ Zie de paragraaf "Filters en onderhoud".
Als de afzuigkap niet kan worden
bediend:
❑ De afzuigkap uitschakelen door de
stekker uit het stopcontact te trekken of
de zekering uit te schakelen en geduren-
de ca. 1 minuut uitgeschakeld laten.
Daarna opnieuw inschakelen.
Bij eventuele vragen of storingen kunt u
bellen met de klantenservice.
(Zie de lijst met klantenservicecentra).
Geeft u bij het telefoongesprek op:
Instelling van de
verzadigingsaanduiding
Als een verandering van de afvoerkap (wer-
king met luchtafvoer of met luchtcirculatie)
nodig is, moet de verzadigingsaanduiding
voor de filters overeenkomstig worden
ingesteld (zie het montagevoorschrift).
E-nr. FD
Vul het nummer in de bovenstaande vakjes
in. De nummers staan op het typeplaatje
dat u vindt in de binnenruimte van de
afzuigkap nadat u het filterrooster hebt
verwijderd.
몇De fabrikant van de afzuigkap is niet
aansprakelijk voor reclamaties die terug
te leiden zijn op de planning en
uitvoering van de buisleiding.
4. Breng de lampenring weer aan.
5. Herstel de stroomtoevoer door de
stekker in het stopcontact te steken of
de zekering in te schakelen.
N.B: Controleer of de lampen goed zijn
aangebracht als de verlichting niet goed
werkt.
Lamp vervangen
1. Schakel de wasemafzuigkap uit en maak
het apparaat stroomloos door de stekker
uit het stopcontact te trekken of de
zekering uit te schakelen.
몇 De halogeengloeilampen worden zeer
heet tijdens het gebruik. Ook nadat ze zijn
uitgeschakeld bestaat er nog enige tijd
verbrandingsgevaar.
2. Verwijder de lampenring met behulp van
een schroevendraaier of iets dergelijks.
3. Vervang de halogeengloeilamp (gewone
halogeengloeilamp, 12 V, max. 20 watt,
voetje G4).
Let op: plugfitting.
Gebruik een schone doek om de
gloeilampen vast te pakken.
Pagina: 52
53
Belangrijke voorschriften
Montagevoorschrift:
Extra voorschriften bij gaskook-
apparatuur:
몇Bij de montage van gaskookzones
moeten de geldende wettelijke nationale
voorschriften (bijv. in Duitsland: Technische
regels gasinstallatie TRGI) in acht worden
genomen.
몇De geldende inbouwvoorschriften en
de aanwijzingen van de fabrikant van het
gasfornuis moeten in acht worden
genomen.
몇Slechts aan één zijde van de
wasemafzuigkap mag zich na de inbouw
een hoge kast of hoge wand bevinden.
Afstand minstens 50 mm.
몇Bij gaskookzones bedraagt de
minimumafstand tussen de bovenkant van
de pandrager en de onderkant van de
afzuigkap: 650 mm, afb. 1.
몇Oude apparaten zijn geen waardeloos
afval. Door een milieubewuste afvoer
kunnen waardevolle materialen opnieuw
worden gebruikt.
Maak het oude apparaat onbruikbaar
voordat u het afvoert.
몇Uw nieuwe apparaat wordt tijdens het
vervoer beschermd door de verpakking.
Alle gebruikte materialen zijn milieu-
vriendelijk en kunnen opnieuw worden
gebruikt. Lever uw bijdrage door de
verpakking milieubewust af te voeren.
Informeer bij uw vakhandel of bij de
gemeente naar de beste manier om uw
oude apparaat en de verpakking af te
voeren.
몇De wasemafzuigkap is geschikt voor
gebruik met luchtafvoer of met lucht-
circulatie.
몇De wasemafzuigkap altijd boven het
midden van het fornuis aanbrengen.
몇Minimumafstand tussen elektrische
kookzones en de onderkant van de
wasemafzuigkap: 550 mm, afb. 1.
몇Boven een fornuis voor vaste
brandstoffen waarvan brandgevaar kan
uitgaan (bijvoorbeeld door vonken) is de
montage van de wasemafzuigkap alleen
toegestaan als het fornuis een gesloten,
niet verwijderbare afscherming heeft en
de voor het desbetreffende land geldende
voorschriften in acht worden genomen.
Deze beperking geldt niet voor
gasfornuizen en gasplateaus.
몇Hoe kleiner de afstand tussen wase-
mafzuigkap en branders is, hoe groter de
mogelijkheid is dat zich door opstijgende
waterdamp onder aan de wasemafzuigkap
druppels kunnen vormen.
Pagina: 53
54
Voor de montage
Afzuigkap met luchtafvoer
De afvoerlucht wordt via een afvoerschacht
naar boven of rechtstreeks door de
buitenmuur naar buiten geleid.
D De afvoerlucht mag niet worden
afgevoerd via een in gebruik verkerende
rook- of afvoergasschoorsteen of via een
schacht die dient voor de ventilatie van
ruimten waarin stookinstallaties zijn
opgesteld.
Bij de afvoer van afvoerlucht moeten de
officiële en wettelijke voorschriften (bijv.
nationale bouwvoorschriften) worden
nageleefd.
Als de lucht wordt afgevoerd via een in
gebruik verkerende rook- of afvoergas-
schoorsteen moet de toestemming van de
bevoegde instantie worden verkregen.
D Als de wasemafzuigkap wordt
gebruikt met luchtafvoer en tegelijkertijd
schoorsteenafhankelijke stook-
installaties worden gebruikt (zoals gas-,
olie- of kolenstookapparaten, geisers,
warmwaterbereidingsapparaten) moet
voor voldoende aanvoer van lucht
worden gezorgd, die nodig is voor de
verbranding.
Gebruik zonder gevaar is mogelijk als de
onderdruk van 4 Pa (0,04 mbar) in de
opstellingsruimte van de stookinstallatie
niet wordt overschreden.
Dit kan men bereiken wanneer er door
niet-afsluitbare openingen, bijv. in deuren,
ramen en d.m.v. luchtaanvoer-/
luchtafvoersleuven in de muur of door
andere technische maatregelen, zoals
wederzijdse vergrendeling e.d.,
verbrandingslucht kan toestromen.
Wanneer er onvoldoende lucht wordt
aangevoerd, bestaat er vergiftigingsge-
vaar door teruggezogen verbrandings-
gassen.
Alleen een muurkast voor luchttoevoer en
luchtafvoer is geen waarborg voor het
aanhouden van de grenswaarde.
Opmerking: bij de beoordeling moet altijd
de complete ventilatie van de woning in
acht worden genomen. Bij het gebruik van
kookapparatuur, bijvoorbeeld kookplateau
en gasfornuis, wordt deze regel niet
toegepast.
Als de wasemafzuigkap wordt gebruikt met
luchtcirculatie en actieve-koolfilter is het
gebruik zonder beperking mogelijk.
Als de afvoerlucht door de buitenmuur
wordt geleid, moet een telescoop-muur-
kast worden gebruikt.
120
150
120
150
Pagina: 54
Voor de montage
Optimaal vermogen van de wasem-
afzuigkap:
❑ Korte, gladde luchtafvoerpijp.
❑ Zo min mogelijk bochten.
❑ Zo groot mogelijke buisdiameter en
grote bochten.
Gebruik van lange, ruwe luchtafvoer-
buizen, veel buisbochten of kleine
buisdiameters vermindert de
afzuigcapaciteit en veroorzaakt
bovendien hardere geluiden.
몇De fabrikant van de afzuigkap is
niet aansprakelijk voor reclamaties
die terug te leiden zijn op de
planning en uitvoering van de
buisleiding.
❑ Ronde buizen:
wij adviseren
een inwendige diameter van 150 mm,
echter minstens 120 mm.
❑ Platte kanalen moeten een gelijk-
waardige inwendige diameter als
ronde buizen hebben.
Ze dienen geen scherpe bochten te
hebben.
l 120 mm ca. 113 cm2
l 150 mm ca. 177 cm2
❑ Bij afwijkende buisdiameters:
dichtstrips gebruiken.
❑ Bij gebruik van de wasemafzuigkap
met luchtafvoer moet voor voldoende
luchttoevoer worden gezorgd.
Gebruik met circulatielucht
❑ Met een koolstoffilter, indien gebruik met
afvoerlucht niet mogelijk is.
Aansluiting luchtafvoerpijp l 150 mm:
❑ Luchtafvoerpijp rechtstreeks aan de
luchtaansluiting bevestigen.
Aansluiting luchtafvoerpijp l 120 mm:
❑ Verloopstuk rechtstreeks aan de
luchtaansluiting bevestigen.
❑ Luchtafvoerbuis bevestigen aan het
verloopstuk.
몇De complete
montageset is
verkrijgbaar bij de
vakhandel.
De desbetreffende
toebehorennummers
vindt u achterin deze
gebruiksaanwijzing.
55
Pagina: 55
56
Voor de montage
Voorbereiden van de muur
❑ De muur moet vlak en loodrecht zijn.
❑ Pluggen moet stevig kunnen worden
bevestigd.
Elektrische aansluiting
De wasemafzuigkap mag alleen worden
aangesloten aan een volgens de voor-
schriften geïnstalleerd, geaard stopcontact.
Het geaarde stopcontact moet indien
mogelijk vlak achter de schoorsteenaf-
scherming worden aangebracht.
Elektrische gegevens:
staan op het typeplaatje in de binnenruimte
van het apparaat vermeld en zijn zichtbaar
als het filterframe wordt afgenomen.
몇Bij reparaties moet de wasemafzuig-
kap altijd stroomloos worden gemaakt.
Lengte van de aansluitkabel: 1,30 m.
Als vaste aansluiting nodig is:
De wasemafzuigkap mag uitsluitend door
een erkende installateur worden
aangesloten.
In de installatie moet een scheidingsvoor-
ziening worden aangebracht. Als
scheidingsvoorzieningen gelden
schakelaars met een contactopening van
meer dan 3 mm en uitschakeling met alle
polen. Daarbij horen aardlekschakelaars en
veiligheidsschakelaars.
몇Als de elektriciteitskabel van het
apparaat beschadigd raakt, moet deze
worden vervangen door de klantenservice
van de fabrikant of door een gekwalificeerd
vakman, om gevaren te voorkomen.
Deze wasemafzuigkap voldoet aan de EG-
bepalingen voor radio-ontstoring.
Gewicht in kg:
Luchtavoer Luchtcirculatie
23,4 24,8
Constructiewijzigingen in het kader van technische
verbeteringen voorbehouden.
Wijzigen luchtafvoer -
luchtcirculatie
Elektronische besturing instellen op
werking met luchtcirculatie.
❑ Standaardinstelling is werking met
luchtafvoer.
❑ De wasemafzuigkap moet aangesloten
en uitgeschakeld zijn.
1. Toets 0 indrukken en vasthouden.
2. Terwijl de indicatie { brandt, ook de
toets ! indrukken, tot de indicatie ã
uitgaat.
Daarna de toetsenloslaten.
❑ De indicatie ã gaat na korte tijd uit. De
elektrische besturing is ingesteld op
werking met luchtcirculatie.
❑ Door het herhalen van de stappen 1 en
2 wordt de elektrische besturing weer
ingesteld op werking met luchtafvoer
(aanduiding #).
Pagina: 56
Inbouwen
De wasemafzuigkap is voorzien voor
montage aan de keukenmuur.
1. Vetfilter verwijderen (zie de gebruiks-
aanwijzing).
2. Van het plafond tot aan de onderkant
van de wasemafzuigkap een middellijn
op de muur aftekenen.
3. Met behulp van het sjabloon plaatsen
voor de schroeven op de muur
aftekenen en de omtrek aftekenen om
het ophangen te vergemakkelijken.
몇Minimumafstand in acht nemen van
550 mm tussen wasemafzuigkap en
kookzones van elektrisch fornuis en van
650 mm tussen wasemafzuigkap en
branders van gasfornuis. De onderste rand
van het sjabloon duidt de onderste rand
van de wasemafzuigkap aan.
4. 2 gaten voor de bovenste en 2 gaten
voor de onderste bevestigingshaak
ø 8 mm boren en de pluggen er geheel
indrukken.
Opmerking: let op eventueel te monteren
extra toebehoren.
5. De bovenste en de twee onderste
bevestigingshaken vastschroeven.
6. De wasemafzuigkap ophangen.
Met de instelschroeven de juiste hoogte
en horizontale positie bepalen.
몇 Luchtdeflector verwijderen (zie
Actieve-koolfilter).
몇 Controleren of de 4 onderste
bevestigingsgaten correct zijn
afgetekend, eventueel opnieuw
aftekenen.
57
Pagina: 57
58
Inbouwen
07. De wasemafzuigkap verwijderen.
De 4 onderste bevestigingsgaten
ø 8 mm boren en de pluggen er geheel
indrukken.
08. De afzuigkap ophangen en met de
resterende 4 schroeven vastschroeven.
09. Plak beschermfolie over de gaten van
de 2 onderste bevestigingsschroeven in
het veiligheidsrooster.
14. De complete schoorsteenafscherming
schuin aanbrengen en naar achteren
kantelen.
15. Het bovenste schoorsteenafscherm-
stuk voorzichtig bovenwaarts uittrekken
en met 2 schroeven zijdelings vast-
schroeven op de bevestigingshaak.
1.
2.
3.
16. De transportbevei-
ligingen links en
rechts afschroe-
ven. De trans-
portbeveili-
gingen moeten
ter bewaring aan
de klant worden
overhandigd.
몇 Neem na het verwijderen van de
transportbeveiligingen de veiligheids-
voorschriften en de aanwijzingen voor
reiniging en verzorging inzake
beknellingsgevaar in acht.
17. Vetfilter weer aanbrengen (zie de
gebruiksaanwijzing).
몇 Luchtdeflector weer aanbrengen
(zie Actieve-koolfilter).
10. Buisverbinding tot stand brengen.
11. Elektrische verbinding tot stand
brengen.
12. Verwijder voorzichtig de folie.
몇 Voorkom beschadiging van de
kwetsbare oppervlakken.
13. Het bovenste schoorsteenafscherm-
stuk (sleuven naar onderen) in het
onderste schoorsteenafschermstuk
schuiven.
몇 Voorkom beschadiging bij het in
elkaar schuiven door bijvoorbeeld het
montagesjabloon ter bescherming over
de rand van de onderste schoor-
steenafscherming te leggen.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch DWB096750.

Stel een vraag over de Bosch DWB096750

Heb je een vraag over de Bosch DWB096750 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch DWB096750. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch DWB096750 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.