Bosch DID09T950 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch DID09T950. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Afzuigkap
  • Model/naam: DID09T950
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 32
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
33
Klap voor het lezen, de pagina’s met de
afbeeldingen naar buiten.
Belanrijke voorschriften
Oude apparaten zijn geen waardeloos
afval. Door een milieubewuste afvoer
kunnen waardevolle materialen opnieuw
worden gebruikt. Maak het oude apparaat
onbruikbaar voordat u het afvoert.
Uw nieuwe apparaat wordt tijdens het
vervoer beschermd door de verpakking.
Alle gebruikte materialen zijn
milieuvriendelijk en kunnen opnieuw
worden gebruikt. Lever uw bijdrage door
de verpakking milieubewust af te voeren.
Informeer bij uw vakhandel of bij de
gemeente naar de beste manier om ow
oude apparaat en de verpakking af te
voeren.
De wasemafzuigkap is geschikt voor
gebruik met luchtafvoer .
De wasemafzuigkap altijd boven het
midden van het fornuis aanbrengen.
Minimumafstand tussen elektrische
kookzones en de onderkant van de
wasemafzuigkap: 550 mm. (zie afb.).
Advies: 700 mm.
Boven een fornuis voor vaste
brandstoffen waarvan brandgevaar kan
uitgaan (bijvoorbeeld door vonken) is de
montage van de wasemafzuigkap alleen
toegestaan als het fornuis een gesloten,
niet verwijderbare afscherming heeft en
de voor het desbetreffende land geldende
voorschriften in acht worden genomen.
Deze beperking geldt niet voor
gazfornuizen en gasplateaus.
Hoe kleiner de afstand tussen
wasemafzuigkap en branders is, hoe
groter de mogelijkheid is dat zich door
opstijgende waterdamp onder aan de
wasemafzuigkap druppels kunnen
vormen.
Extra voorschriften bij gaskook-
apparatuur:
Bij de montage van gaskoozones
moeten de geldende wettelijke nationale
voorschriften (bijv. In Duitsland:
Technische regels gasinstallatie TRGI) in
acht worden genomen.
De geldende inbouwvoorschriften en
de aanwijzingen van de fabrikant van het
gasfornuis moeten in acht worden
genomen.
Slechts aan één zijde van de
wasemafzuigkap mag zich na de inbouw
een hoge kast of hoge wand bevinden.
Afstand minstens 50 mm
Bij gaskoozones betraagt de
minimumafstand tussen de bovenkant van
de pandrager en de onderkant van de
afzuigkap: 650 mm. (zie afb.).
Advies: 700 mm.
Dit apparat is
gekenmerkt in
overeenstemming met de
Europese richtlijn
2002/96/EG betreffende
afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur i
(waste electrical and
electronic equipment
(WEEE). De richtlijn geeft het kader aan
voor de in de EU geldige terugneming en
verwerking van oude apparaten.
Pagina: 33
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
34
Voor de montage
Optimaal vermogen van de wasem-
afzuigkap:
‰ Korte, gladde luchtafvoerpijp.
‰ Zo min mogelijk bochten.
‰ Zo groot mogelijke buisdiameter en
grote bochten.
Gebruik van lange, ruwe
luchtafvoerbuizen veel
buisbochten of kleine
buisdiameters vermindert de
afzuigcapaciteit en veroorzaakt
bovendien hardere geluiden.
ˆ Ronde buizen:, wij adviseren een
inwendige diameter van 150 mm.
ˆ Platte kanalen moeten een gelijk-
waardige inwendige diameter als
ronde buizen hebben. Ze dienen
geen scherpe bochten te hebben.
Ø 150 mm ca. 177cm
2
‰ Bij afwijkende buisdiameters:
dichtstrips gebruiken.
‰ Bij gebruik van de wasemafzuigkap
met luchtafvoer moet voor
voldoende luchttoevoer worden
gezorgd.
Aansluiting luchtafvoerpijp Ø 150 mm:
‰ Luchtafvoerpijp rechtstreeks aan de
luchtaansluiting bevestigen.
Luchtavoerleidingen meet een
diameter kleiner dan 150 zijn niet
toegestaan .
Als de afstand tot de kookplaat groter
wordt, dan daalt de afzuigcapaciteit van
de afzuigkap.
Attentie: bij de planning van de ophanging
rekening houden met het opstijgen van de
kookdampen in trechtervorm met een
afbuiging van ca 10° tot 15°.
Vorbereiden van het plafond.
‰ Het plafond moet vlak en recht zijn.
‰ De pluggen moeten stevig vastzitten.
‰ De meegeleverde pluggen zijn
geschikt voor beton en natuursteen.
‰ Bij ander plafondmateriaal moeten
daarvoor geschikte bevestigings-
middelen worden gebruikt.
Attentie: de schouwkap word met
standaard bevestigingselementen
geleverd. De monteur dient zich ervan te
verzekeren, dat de bevestigingselementen
voor het aanwezige plafond geschikt zijn.
Voor schade die verband hebben met
onjuiste installatie en/of het gebruik van
ongeschikte bevestigingselementen zijn
wij niet aansprakelijk.
Voor het gewicht zie afbeelding M
Constructiewijzigingen in het kader van
technische verbeteringen voorbehouden.
Pagina: 34
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
35
Elektrische aansluiting
De wasemafzuigkaap mag alleen worden
aangesloten aan een volgens de
voorschriften geïnstalleerd, geaard
stopcontact.
Het geaarde stopcontact indien moegelijk
vlak achter de schoorsteenafscherming op
het plafond aanbrengen.
Elektrische gegevens:
Staan op het typeplaatje in de
binnenruimte van het apparaat vermeld en
zijn zichtbaar als het filterframe wordt
afgenommen.
Bij reparaties moet de
wasemafzuigkap altijd stroomloos worden
gemaakt.
Lengte van de aansluitkabel: 1,3 m.
Als vaste aanslluiting nodig is:
De wasemafzuigkap mag uitsluidend door
een erkende installateur worden
aangesloten.
In de installatie moet een scheidingsvoor-
ziening worden aangebracht. Als
scheidingsvoorzieningen gelden
schakelaars met een contactopening van
meer dan 3 mm en uitschakeling met alle
pollen.
Daarbij horen aardlekschakelaars en
veiligheidsschakelaars.
Als de elektriciteitskabel van het
apparaat beschadigt raakt, moet deze
worden vervangen door de klantenservice
van de fabrikant of door een
gekwalificeerd vakman, om gevaren te
voorkomen.
Deze wasemafzuigkap voldoet aan de
EG-bepalingen voor radio-ontstoring.
Inbouwen
De Plafond- wasemafzuigkap is
bedoeld voor montage op een
keukenplafond of op een stevig
verlaagd plafond-
Zorg bij elektrische kookzones voor en
minimumafstand van 550 mm en bij
gaskookzones voor een minimumafstand
van 650 mm tussen de kookzone en de
afzuigkap.
Attentie: Het gevoelige roestvrijstalen
oppervlak niet beschadigen.
Voor het inbouwen van de afzuigkap zie
afbeelding M.
Pagina: 35
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
36
Voor het eers gebruik
Belangrijke aanwijzingen:
‰ Deze gebruiksaanwijzing geldt voor
verschillende uitvoeringen van het
apparaat. Het is mogelijk dat er een
aantal kenmerken worden
beschreven die niet van toepassing
zijn op uw apparaat.
‰ Deze afzuigkap voldoet aan de
geldende veiligheidsvoorschriften.
Reparaties mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een vakman.
Door ondeskundige reparaties
kunnen aanzienlijke gevaren voor
de gebruiker ontstaan.
Onder de afzuigkap niet flamberen.
! Brandgevaar bij het vetfilter door
opstijgende vlammen.
De kookzones moeten altijd bedekt
zijn met pannen.
Boven een fornuis voor vaste
brandstoffen (steenkool, hout, e.d.) is het
gebruik van de afzuigkap alleen beperkt
toegestaan (zie montagevoorschrift).
Indien het apparaat beschadigd is,
mag u het niet in gebruik nemen.
Aansluiting en ingebruikneming mogen
alleen door een vakman worden
uitgevoerd.
Deze afzuigkap is uitsluitend bedoeld
voor huishoudelijk gebruik.
Afzuigkap uitsluitend met
ingeschroefde lampen gebruiken.
Defecte lampen dienen onmiddellijk
vervangen te worden om overbelasting
van de overige lampen te voorkomen.
Afzuigkap nooit zonder vetfilter
gebruiken.
Oververhit vet en olie is gemakkelijk
ontvlambaar. Daarom gerechten met vet
of olie, b.v. patates frites, alleen onder
toezicht toebereiden.
De afzuigkap voor het eerste gebruik
zorgvuldig reinigen.
Geen voorwerpen ob de afzuigkap
zetten.
Als de aansluitkabel van dit apparaat
beschadigd raakt, moet deze worden
vervangen door de fabrikant, diens
klantenservice of een andere
gekwalificeerde vakman, om gevaren te
voorkomen.
Verpakkingsmateriaal volgens de
voorschriften afvoeren (zie het montage-
voorschrift).
Geen voorwerpen op de afuzuigkap
zetten,
Laat kinderen niet met het apparaat
spelen.
Volwassenen en kinderen mogen het
apparaat nooit zonder toezicht in gebruik
nemen:
- wanneer zij lichamelijk, zintuiglijk of
mentaal niet in staat zijn;
- of bij gebrek aan kennis en ervaring om
het apparaat op een juiste en veilige wijze
te bedienen.
Gaskookplaten/gasfornuizen
Gebruik niet alle gaskookzones
tegelijk langdurig (max. 15 minuten) op de
hoogste stand, anders bestaat er kans op
brandwonden bij aanraking van de
oppervlakken van de behuizing en gevaar
van beschadiging van de afzuigkap.
Bij gebruik van de afzuigkap boven een
gaskookplaat waarvan gelijktijdig drie of
meer gaskookzones worden gebruikt,
moet de afzuigkap op de maximumstand
worden gezet.
Pagina: 36
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
37
Denk eraan dat een grote brander met
meer dan 5 Kw (WOK) overeenkomt
met het vermogen van twee
gasbranders.
Vlammen van gaskookapparatuur
moeten altijd met een pan zijn afgedekt.
Regel de vlam zodanig dat hij niet
buiten de panbodem uitkomt.
‰ Lees de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig voordat u het nieuwe
apparaat gebruikt. Ze bevat
belangrijke informatie voor uw
veiligheid en voor het gebruik en het
onderhoud van het apparaat.
‰ Bewaar de gebruikaanwijzing en het
montagevoorschrift zorgvuldig,
eventueel voor een volgende bezitter
van het apparaat.
Gebruiksmogelijkheden
Gebruik met luchtafvoer (zie afbeelding
M).
‰ De ventilator van de afzuigkap zuigt
de keukenwasem aan en leidt deze
via het vetfilter naar buiten.
‰ Het vetfilter neemt de vaste
bestanddelen van de keukenwasem
op.
‰ De keuken blijft in grote mate vrij van
vet en reuk.
De afvoerlucht wordt via een
afvoerschacht naar boven of rechtstreeks
door de buitenmuur naar buiten geleid.
) De afvoerlucht mag niet worden
afgevoerd via een in gebruik verkerende
rook – of afvoergasschoorsteen of via een
schacht die dient voor de ventilatie van
ruimten waarin stookinstallaties zijn
opgesteld.
Bij de afvoer van afvoerlucht moeten
de officiële en wettelijke voorschriften
(bijv. nationale bouwvoorschriften)
worden nageleefd.
Als de lucht wordt afgevoerd via een in
gebruik verkerende rook-of
afvoergasschoornsteen moet de
toestemming van de bevoegde instantie
worden verkregen.
) Als de wasemafzuigkap wordt
gebruikt met luchtafvoer en
tegelijkertijd schoorsteenafhankelijke
stook-installaties worden gebruikt
(zoals gas, olie- of kolenstookapparaten,
geisers, warmwaterbereidingsapparaten)
moet voor voldoende aanvoer van lucht
worden gezorgd, die nodig is voor de
vebranding.
Gebuik zonder gevaar is mogelijk als de
onderdruk van 4 Pa (0,04 mbar) in de
opstellingsruimte van de stookinstallatie
niet wordt overschreden.
Dit kan men bereiken wanneer er door niet
-afsluitbare openingen, bijv. in deuren,
ramen en d.m.v. luchtaanvoer-
/luchtafvoersleuven in de muur of door
andere technische maatregelen, zoals,
wederzijdse vergrendeling e.d.,
verbrandingslucht kan toestromen.
Wanner er onvoldoende lucht wordt
aangevoert, bestaat er
vergiftingingsgevaar door
teruggezogen verbrandingsgassen.
Alleen een muurkast voor luchttoevoer en
luchtafvoer is geen waarborg voor het
aanhouden van de grenswaarde.
Opmerking: bij de beoordeling moet altijd
de complete ventilatie van de woning in
acht worden genomen. Bij het gebruik van
kookapparatuur, bijvoorbeeld kookplateau
en gasfornuis, wordt deze regel niet
goegepast.
Als de afvoerlucht door de buitenmuur
wordt geleid, moet een telescoop-
muurkast worden gebruikt.
Pagina: 37
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
38
Bedienen van de
wasemafzuigkap
Om de functies te activeren, hoeft
men allen de toetsen kort aan te
raken.Wanneer de toetsen te lang
worden ingedrukt, wordt er geen functie
geactiveerd.
De keukenwasem wordt op de
doeltreffendste manier verwijderd door.
‰ Inschakelen van de afzuigkap
bij het begin van het koken.
‰ Uitschakelen van de afzuigkap
pas enkele minuten na het einde van
het koken.
Signaal:
‰ Bij het indrukken van een toets klinkt
een signaal ter bevestiging.
Ventilator inschakelen:
‰ Druk op de toets +.
Gewenste ventilatorstand instellen:
‰ Druk op de toets +.
De ventilator wordt een stand hoger
ingesteld.
‰ Druk op de toets -.
De ventilator wordt een stand lager
ingesteld.
Ventilator uitschakelen
‰ Druk op de toets O.
Of
‰ Druk op de toets – een aantal keren
in totdat de ventilator wordt
uitgeschakeld.
De indicatie O gaat na korte tijd uit.
Intensieve Stand:
Met de intensieve stand wordt het hoogste
vermogen bereikt. Dit is voor korte tijd
nodig.
‰ Druk op de toets + een aantal keren
in totdat de aanduiding Intensieve
Stand gaat branden.
‰ Als de intensieve stand niet met de
hand wordt uitgeschakeld, wordt de
ventilator na 10 minuten automatisch
naar stand teruggeschakeld.
Uitlopen van de ventilator
‰ Druk op de toets .
De ventilator loopt 10 minuten in
stand , daarbij knippert er een punt
als indicatie. Daarna wordt de
ventilator automatisch uitgeschakeld.
Verlichting:
‰ De verlichting kan op elk moment
worden gebruikt, ook als de ventilator
is uitgeschakeld.
Afstandsbediening
De programmering van de
afstandsbediening wordt door de
fabrikant gedaan. Indien de
afstandsbediening niet de motor
en/of de verlichting in de
nabijheid van de afzuigkap
bestuurt, ga dan als volgt te
werk.
Programmering afstandsbediening
Houd de toets “+” op de
afstandsbediening ingedrukt en sluit
vervolgens de afzuigkap aan. Ter
bevestiging hoort u een lang
geluidssignaal. Als u dit niet binnen 30
seconden hoort, dient u deze stappen te
herhalen.
verlichting
zet de
ventilator uit
uitlopen
ventilator
zet de ventilator
aan/sterker
weergave
snelheid
ventilator
zet de ventilator
zachter
Pagina: 38
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
39
Functies van de afstandsbediening
De toetsen +, -, en verlichting hebben
dezelfde functie als die van de bediening
op de kap.
Toets : heeft dezelfde functie als de
toets .
Intervalfunctie
Een speciale functie van dit apparaat is de
intervalfunctie, waarmee de ventilatie
automatisch ieder uur 10 minuten wordt
ingeschakeld met de snelheid die knippert
op het display.
Deze functie kan geactiveerd worden met
de toetsen op de kap of met de
afstandsbediening.
Activering intervalfunctie met de
toetsen op de kap:
‰ druk tegelijkertijd de toetsen O en + in
en laat ze los: het display geeft 1 aan;
‰ als u op de toets + drukt, geeft het
display de volgende sequentie aan
voor de snelheden van de ventilator
2→3→1→2 …;
‰ druk tegelijkertijd de toetsen O en + in
om de snelheid te bevestigen
waarmee de ventilator in de
intervalfunctie moet werken.
Activering intervalfunctie met de
afstandsbediening:
‰ druk de toets in: het display geeft
1 aan;
‰ als u op de toets + drukt, geeft het
display de volgende sequentie aan
voor de snelheden van de ventilator
2→3→1→2 …;
‰ druk de toets in om de snelheid te
bevestigen waarmee de ventilator in
de intervalfunctie moet werken.
Als tijdens het programmeren de
weergegeven intervalfunctie niet binnen
enkele seconden wordt bevestigd, verlaat
u de programmeringsmodus van de
intervalfunctie.
Door op een willekeurige toets te drukken,
behalve die voor de verlichting, wordt de
intervalfunctie gedeactiveerd.
De afstandsbediening werkt op een
batterij. Wanneer deze leeg is dient u:
1. De twee schroeven op de achterkant
los te draaien en het klepje te
verwijderen.
2. De batterij te vervangen door een
nieuwe van hetzelfde type.
3. Het klepje terug te plaatsen en de
schroeven aan te draaien.
Neem de nationale regels in acht voor de
inzameling en recycling van lege
batterijen.
Pagina: 39
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
40
Filter en onderhoud
Vetfilters:
Voor de opname van de vettige
bestand-delen van de keukenwasem
worden metalen vetfilters gebruikt.
De filtermatten bestaan uit onbrandbaar
materiaal.
Let op:
Bij toenemende verzadiging met
vethoudende resten neemt de
ontvlambaarheid toe en kan de werking
van de wasemafzuigkap nadelig worden
beïnvloed.
Belangrijk:
Het op tijd reinigen van de metalen
vetfilters voorkomt brandgevaar dat kan
ontstaan door ophoping van warmte
tijdens het frituren of braden.
Verzadigingsaanduiding:
Bij verzadiging van de vetfilters gaat
indicatie branden en klikt een signaal.
Bij uitschakeling van de ventilator wordt
ook het signaal uitgeschakeld.
Uiterlijk dan moeten de vetfilters worden
gereinigd.
Reiniging van de metalen vetfilters:
‰ Bij normaal gebruik (dagelijks 1 tot 2
uur) moeten de metalen vetfilters 1 x
per maand worden gereinigd.
‰ De filters kunnen worden gereinigd in
de vaatwasmachine. Daarbij is een
lichte verkleuring mogelijk.
Belangrijk:
Zeer verzadigde vetfilters niet samen
met vaatwerk reinigen.
‰ Als de filters met de hand worden
gereinigd, moeten deze eerst in een
heet sopje worden gezet om het vuil
los te weken.
Gebruik geen agressieve, zuur- of
looghoudende reinigingsmiddelen.
Daarna afborstelen, goed
schoonspoelen en laten afdruipen.
Demonteren en monteren van de
metalen vetfilters:
Attentie: De halogeenlampen moeten
uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
1. Volg wat op afbeelding M wordt
aangegeven.
2. Druk de handgrepen van de vetfilters
omlaag en klap de vetfilters omlaag.
3. Reinig de vetfilters.
4. Breng de gereinigde vetfilters weer
aan.
5. Wis de indicatie .
‰ Druk 2 x achter elkaar op de
toets O.
Er klinkt een signaal en de
indicatie gaat uit.
Pagina: 40
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
41
Reiniging en onderhoud
Wasemafzuigkap stroomloos maken
door de stekker uit het stopcontact te
trekken of de zekering uit te schakelen.
De wasemafzuigkap niet reinigen met
schuursponsjes of met zand-, soda-, zuur
of chloorhoudende schoonmaakmiddelen!
‰ Gebruik voor het reinigen van de
wasemafzuigkap een heet sopje of
een mild schoonmaakmiddel voor het
reinigen van ruiten.
‰ Vastgekoekt vuil niet loskrabben,
maar losweken met een vochtige
doek.
‰ Als de vetfilters worden gereinigd,
moet vetaanslag van de bereikbare
delen van het huis worden verwijderd.
Daardoor wordt brandgevaar
voorkomen en blijft de optimale
werking in stand.
‰ Let op: alcohol (spiritus) gebruiken
op kunststof oppervlakken, er kunnen
doffe plekken ontstaan.
Voorzichtig: Keuken voldoende
ventileren, geen open vuur gebruiken.
De bedieningstoetsen alleen reinigen
met een mild afwasmiddel en een zachte
vochtige doek.
Geen edelstaalreiniger gebruiken voor de
bedieningstoetsen.
Edelstalen oppervlakken:
‰ Gebruik een milde, niet-schurende
edelstaalreiniger.
‰ reinig alleen in de slijprichting.
Aluminium, gelakte en kunststof
oppervlakken:
‰ Geen droge doeken gebruiken.
‰ Gebruik een mild
glasreinigingsmiddel.
‰ Gebruik geen agressieve, zuur of
looghoudende reinigingsmiddelen.
Neem de garantievoorwaarden in het
bijgevoegde serviceboekje in acht.
Pagina: 41
D
o
w
n
l
o
a
d
e
d
f
r
o
m
w
w
w
.
v
a
n
d
e
n
b
o
r
r
e
.
b
e
42
Lamp vervangen
1. Schakel de wasemafzuigkap uit en
maak het apparaat stroomloos door
de stekker uit het stopcontact te
trekken of de zekering uit de
schakelen.
De halogeengloeilampen worden zeer
heet tijdens het gebruik. Ook nadat ze zijn
uitgeschakeld bestaat er nog enige tijd
verbrandingsgevaar.
2. Volg de stappen van afbeelding L om
de lampen te verwisselen.
3. Vervang de halogeenlamp-
4. Herstel de stroomtoevoer door de
stekker in het stopcontact te steken of
de zekering in te schakelen.
NB: Controleer of de lampen goed zijn
aangebracht als de verlichting niet goed
werkt.
Storingen
Wanneer op de indicatie een of een
:
‰ Zie de paragraaf “Filters en
onderhour“
Als de afzuigkap niet kan worden
bediend:
‰ De afzuigkap uitschakelen door de
stekker uit het stopcontact te trekken
of de zekering uit te schakelen en
gedurende. ca. 1 minuut
uitgeschakeld laten. Daarna opnieuw
inschakelen.
Als in stand-by stand de verlichting slechts
zwak brandt, dan adviseren wij u om de
stekker om te draaien ( fase en nulleider
wisselen ).
Bij eventuele vragen of storingen kunt u
bellen met de klantenservice (Zie de lijst
met klantenservicecentra).
Vermeld bij uw klacht de volgende
gegevens:
E-Nr. FD
Vul het nummer in de bovenstaande
vakjes in. De nummers staan op het
typeplaatje dat u vindt in de binnenruimte
van de afzuigkap nadat u het filterrooster
hebt verwijderd.
De fabrikant van de afzuigkap is
niet aansprakelijk voor klachten die
terug te leiden zijn op de planning en
uitvoering van de buisleiding.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch DID09T950.

Stel een vraag over de Bosch DID09T950

Heb je een vraag over de Bosch DID09T950 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch DID09T950. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch DID09T950 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.