Bosch DHI965V handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch DHI965V. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Afzuigkap
  • Model/naam: DHI965V
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 0
DHI 965 V
a
Internet: http://www.bosch-hausgeraete.de
Bosch Info-Team: de Tel. 01 80/5 30 40 50 (E 0,12/Min. DTAG)
de Gebrauchs- und
Montageanleitung
en Operating and
installation instructions
fr Mode d’emploi et
notice de montage
nl Gebruiksaanwijzing en
montagevoorschrift
it Istruzioni d’uso
e per il montaggio
es Instrucciones de uso
y de montaje
pt Instruções de serviçio
e de montagem
Pagina: 50
51
Gebruiksmogelijkheden
Dit kan men bereiken wanneer er door
niet-afsluitbare openingen, bijv. in deuren,
ramen en d.m.v. luchtaanvoer-/
luchtafvoersleuven in de muur of door
andere technische maatregelen, zoals
wederzijdse vergrendeling e.d.,
verbrandingslucht kan toestromen.
Wanneer er onvoldoende lucht wordt
aangevoerd, bestaat er vergiftigingsge-
vaar door teruggezogen verbrandings-
gassen.
Alleen een muurkast voor luchttoevoer en
luchtafvoer is geen waarborg voor het
aanhouden van de grenswaarde.
Opmerking: bij de beoordeling moet altijd
de complete ventilatie van de woning in
acht worden genomen. Bij het gebruik van
kookapparatuur, bijvoorbeeld kookplateau
en gasfornuis, wordt deze regel niet
toegepast.
Als de wasemafzuigkap wordt gebruikt met
luchtcirculatie en koolstoffilter is het gebruik
zonder beperking mogelijk.
Gebruik met circulatielucht:
❑ Hiertoe moet een koolstoffilter worden
ingebouwd (zie Filter en onderhoud).
De complete montageset en de
reservefilters zijn verkrijgbaar bij de
vakhandel.
De desbetreffende toebehorennummers
vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing.
❑ De ventilator van de wasemafzuigkap
zuigt de keukendamp aan en leidt deze
door het vetfilter en het koolstoffilter
gereinigd terug naar de keuken.
❑ Het vetfilter neemt de vettige
bestand-delen van de keukendamp op.
❑ Het koolstoffilter bindt de reukstoffen.
 Als er geen koolstoffilter wordt
gemonteerd, worden de reukstoffen in de
keukendamp niet gebonden.
Schakelaars
verlichting en ventilator
Filterlade
Beschrijving van het apparaat
Gebruiksaanwijzing:
Gebruiksmogelijkheden
Gebruik met luchtafvoer:
❑ De ventilator van de afzuigkap zuigt de
keukenwasem aan en leidt deze via het
vetfilter naar buiten.
❑ Het vetfilter neemt de vaste
bestanddelen van de keukenwasem op.
❑ De keuken blijft in grote mate vrij van vet
en reuk.
D Als de wasemafzuigkap wordt
gebruikt met luchtafvoer en tegelijkertijd
schoorsteenafhankelijke stook-
installaties worden gebruikt (zoals gas-,
olie- of kolenstookapparaten, geisers,
warmwaterbereidingsapparaten) moet voor
voldoende aanvoer van lucht
worden gezorgd, die nodig is voor de
verbranding.
Gebruik zonder gevaar is mogelijk als de
onderdruk van 4 Pa (0,04 mbar) in de
opstellingsruimte van de stookinstallatie niet
wordt overschreden.
Pagina: 51
52
Vóór het eerste gebruik
Belangrijke aanwijzingen:
❑ Deze gebruiksaanwijzing geldt voor
verschillende uitvoeringen van het
apparaat. Het is mogelijk dat er een
aantal kenmerken worden beschreven
die niet van toepassing zijn op uw
apparaat.
❑ Deze afzuigkap voldoet aan de geldende
veiligheidsvoorschriften.
Reparaties mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een vakman.
Door ondeskundige reparaties kunnen
aanzienlijke gevaren voor de
gebruiker ontstaan.
Onder de afzuigkap niet flamberen.
Brandgevaar bij het vetfilter door
! opstijgende vlammen.
 Boven een fornuis voor vaste
brandstoffen (steenkool, hout e.d.) is het
gebruik van de afzuigkap alleen beperkt
toegestaan (zie montagevoorschrift).
Gaskookplaten / gasfornuizen
 Gaskookplaten altijd op correcte wijze
gebruiken.
Belangrijk:
De vlammen van de gaskookplaten moeten
altijd met pannen zijn afgedekt.
Door de sterke warmteontwikkeling van
de open gasvlammen kan de afzuigkap
! worden beschadigd.
❑ Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig
voordat u het nieuwe apparaat gebruikt.
Ze bevat belangrijke informatie voor uw
veiligheid en voor het gebruik en het
onderhoud van het apparaat.
❑ Bewaar de gebruiksaanwijzing en het
montagevoorschrift zorgvuldig, eventueel
voor een volgende bezitter van het
apparaat.
 Indien het apparaat beschadigd is, mag
u het niet in gebruik nemen.
 Aansluiting en ingebruikneming mogen
alleen door een vakman worden
uitgevoerd.
 Als de aansluitkabel van dit apparaat
beschadigd raakt, moet deze worden
vervangen door de fabrikant, diens
klantenservice of een andere
gekwalificeerde vakman, om gevaren te
voorkomen.
 Verpakkingsmateriaal volgens de
voorschriften afvoeren (zie het montage-
voorschrift).
 Afzuigkap uitsluitend met
ingeschroefde lampen gebruiken.
 Defecte lampen dienen onmiddellijk
vervangen te worden om overbelasting van
de overige lampen te voorkomen.
 Afzuigkap nooit zonder vetfilter
gebruiken.
 Oververhit vet en olie is gemakkelijk
ontvlambaar.
Daarom gerechten met vet of olie, b.v. pata-
tes frites, alleen onder toezicht
toebereiden.
Pagina: 52
53
Intervalventilatie
❑ Voor ventilatie van de keuken op de
laagste ventilatorstand met een interval
van een uur gedurende de hele dag.
Inschakelen:
Druk op de toets en schuif de
filterlade naar binnen.
❑ De ventilator loopt 5 minuten op stand |.
Daarna wordt hij 55 minuten
uitgeschakeld.
Dit herhaalt zich elk uur.
Uitschakelen:
Druk op de toets .
Bedienen van de wasemafzuigkap
 De keukenwasem wordt op de
doeltreffendste manier verwijderd door:
❑ Inschakelen van de afzuigkap
bij het begin van het koken.
❑ Uitschakelen van de afzuigkap
pas enkele minuten na het einde van het
koken.
Inschakelen:
Druk op de toets L of +.
❑ De ventilator start op stand }.
ventilator - uit
ventilatorstanden -
lager
ventilator - aan
ventilatorstanden
- hoger
1. Door op de toets + te drukken, kunt u
een hogere ventilatorstand of de
intensieve stand ç inschakelen.
❑ Op de intensieve stand wordt het
hoogste vermogen bereikt, dat
slechts kort dient te worden gebruikt.
Als de intensieve stand niet handma-
tig wordt uitgeschakeld, schakelt de
ventilator na 10 minuten automatisch
terug naar stand }.
2. Door op de toets – te drukken, kunt u
de intensieve stand ç uitschakelen,
omschakelen naar ventilatorstanden
~ – } – | en de afzuigkap geheel
uitschakelen.
Bedienen van de
ventilatorstanden/intensieve stand:
interval-
ventilatie
verlichting
aan / uit
display:
❑ ventilatorstanden /
intensieve stand ç
❑ verzadiging - vetfilter #
❑ verzadiging -
koolstoffilter ã
ventilator
aan / uit
Pagina: 53
54
Bedienen van de wasemafzuigkap
Uitschakelen:
Het apparaat kan op 2 manieren worden
uitgeschakeld.
Uitschakelen direct:
Druk op de toets L.
Belangrijk: Alle ventilatorfuncties zijn
uitgeschakeld.
Uitschakelen met nalopende ventilator:
Filterlade tot aan de aanslag inschuiven.
De ventilatoren lopen in de laatst
ingeschakelde trap nog ca. 10 minuten en
schakelen dan uit.
❑ Is bij het inschuiven van de filterlade de
intensief-trap ingeschakeld, schakelt
deze zich gedurende de naloop automa-
tisch terug.
❑ Is de interval-ventilatie ingeschakeld,
werkt deze na de naloop normaal verder.
Verlichting
❑ De verlichting kan op elk gewenst
moment worden gebruikt, ook wanneer
het apparaat is uitgeschakeld.
In-/uitschakelen: Op de toets a drukken.
Instellen van de lichtsterkte:
❑ Houd de toets a ingedrukt tot de
gewenste lichtsterkte is bereikt.
❑ Ter bevestiging gaat na ca. 3 seconden
de verlichting aan.
Uitschakelen:
Herhaal deze handelingen bij ingeschakelde
verlichting.
❑ Ter bevestiging gaat na ca. 3 seconden
de verlichting uit.
Speciale functies
Automatisch inschakelen van de
verlichting, bijv. via een tijdschakelaar:
❑ Ventilator en verlichting moeten
uitgeschakeld zijn.
Inschakelen:
Druk gelijktijdig op de toetsen – en
.
Pagina: 54
55
Metalen vetfilters verwijderen en
aanbrengen:
Attentie: De halogeenlampen moeten
uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
1. Trek de filterlade tot aan de aanslag naar
buiten.
2. Druk de vergrendelingen van het achter-
ste vetfilter in en verwijder het vetfilter.
4. Reinig de vetfilters.
5. Breng de gereinigde vetfilters weer aan.
6. Zet de aanduiding # uit.
❑ Houd de toets L minstens
3 seconden ingedrukt.
De aanduiding # gaat dan uit.
3. Druk de vergrendelingen van het voorste
vetfilter in en verwijder het vetfilter.
Filter en onderhoud
Vetfilters:
Voor de opname van de vettige bestand-
delen van de keukenwasem worden
metalen vetfilters gebruikt.
De filtermatten bestaan uit onbrandbaar
materiaal.
Let op:
Bij toenemende verzadiging met
vethoudende resten neemt de ontvlam-
baarheid toe en kan de werking van de
wasemafzuigkap nadelig worden beïnvloed.
Belangrijk:
Het op tijd reinigen van de metalen vetfilters
voorkomt brandgevaar dat kan ontstaan
door ophoping van warmte tijdens het
frituren of braden.
Verzadigingsaanduiding:
Bij verzadiging van de vetfilters klinkt na het
uitschakelen van de ventilator gedurende 6
seconden een signaal en brandt de
aanduiding #. Uiterlijk dan moeten de
vetfilters worden gereinigd.
Reiniging van de metalen vetfilters:
❑ De filters kunnen worden gereinigd in de
vaatwasmachine. Daarbij is een lichte
verkleuring mogelijk.
Belangrijk:
Zeer verzadigde vetfilters niet samen met
vaatwerk reinigen.
❑ Als de filters met de hand worden
gereinigd, moeten deze eerst in een heet
sopje worden gezet om het vuil los te
weken.
Daarna afborstelen, goed schoon-
spoelen en laten afdruipen.
 Het frame van de vetfilters moet met de
hand worden gereinigd.
Pagina: 55
56
Verwijderen:
Attentie: De halogeenlampen moeten
uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
1. Verwijder de vetfilters.
2. Druk de sluitingen aan beide zijden in en
verwijder het actieve-koolfilter naar
beneden.
3. Vervangen van het actieve-koolfilter:
❑ Het actieve-koolfilter is verkrijgbaar in
de vakhandel (zie Extra toebehoren).
❑ Gebruik alleen originele filters.
Daardoor wordt een optimale werking
gewaarborgd.
4. Breng de vetfilters aan.
Afvoer van het oude actieve-koolfilter:
❑ Actieve-koolfilters bevatten geen
schadelijke stoffen. Ze kunnen daarom
bijvoorbeeld met het huisvuil worden
afgevoerd.
3. Klik de sluitingen aan beide zijden vast.
4. Breng de vetfilters aan (zie Metalen
vetfilters verwijderen en aanbrengen).
5. Zet de aanduiding ã uit.
❑ Houd de toets L minstens
3 seconden ingedrukt.
De aanduiding ã gaat dan uit.
Verzadigingsaanduiding:
Bij verzadiging van het actieve-koolfilter
klinkt na het uitschakelen van de ventilator
gedurende 10 seconden een signaal en
gaat de aanduiding ã branden.
Uiterlijk dan moet het actieve-koolfilter
worden vervangenn.
Filter en onderhoud
Koolstoffilter:
Voor het opnemen van de reukstoffen als
de afzuigkap werkt met luchtcirculatie.
Let op:
Bij toenemende verzadiging met
vethoudende resten neemt de ontvlam-
baarheid toe en kan de werking van de
wasemafzuigkap nadelig worden beïnvloed.
Belangrijk:
Door het koolstoffilter op tijd te vervangen,
voorkomt u brandgevaar dat kan ontstaan
door opeenhoping van warmte tijdens het
frituren of braden.
Aanbrengen:
Attentie: De halogeenlampen moeten
uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
1. Verwijder de vetfilters
(zie Metalen vetfilters verwijderen en
aanbrengen).
2. Breng het koolstoffilter aan.
Pagina: 56
57
Reiniging en onderhoud
Wasemafzuigkap stroomloos maken
door de stekker uit het stopcontact te
trekken of de zekering uit te schakelen.
❑ Als de vetfilters worden gereinigd, moet
vetaanslag van de bereikbare delen van
het huis worden verwijderd. Daardoor
wordt brandgevaar voorkomen en blijft
de optimale werking in stand.
❑ Gebruik voor het reinigen van de
wasemafzuigkap een heet sopje of een
mild schoonmaakmiddel voor het
reinigen van ruiten.
❑ Vastgekoekt vuil niet loskrabben, maar
losweken met een vochtige doek.
❑ Geen schurende middelen of krassende
sponsjes gebruiken.
❑ Let op: alcohol (spiritus) niet gebruiken
op kunststof oppervlakken, er kunnen
doffe plekken ontstaan.
Voorzichtig: keuken voldoende
ventileren, geen open vuur gebruiken.
 De bedieningstoetsen alleen reinigen
met een mild afwasmiddel en een zachte,
vochtige doek.
Geen edelstaalreiniger gebruiken voor de
bedieningstoetsen.
Edelstalen oppervlakken:
❑ Gebruik een milde, niet-schurende
edelstaalreiniger.
❑ Reinig alleen in de slijprichting.
 Edelstalen oppervlakken niet met
krassende sponsjes en niet met zand-,
soda-, zuur- of chloridehoudende
poetsmiddelen reinigen.
Aluminiumgelikte en kunststof
oppervlakken:
❑ Gebruik een zachte, niet-pluizende zeem
of microvezeldoek.
❑ Geen droge doeken gebruiken.
❑ Gebruik een mild glasreinigingsmiddel.
❑ Gebruik geen agressieve, zuur- of
looghoudende reinigingsmiddelen.
❑ Gebruik geen schurende middelen.
4. Breng de lampenring weer aan.
5. Herstel de stroomtoevoer door de
stekker in het stopcontact te steken of
de zekering in te schakelen.
N.B: Controleer of de lampen goed zijn
aangebracht als de verlichting niet goed
werkt.
Lamp vervangen
1. Schakel de wasemafzuigkap uit en maak
het apparaat stroomloos door de stekker
uit het stopcontact te trekken of de
zekering uit te schakelen.
 De halogeengloeilampen worden zeer
heet tijdens het gebruik. Ook nadat ze zijn
uitgeschakeld bestaat er nog enige tijd
verbrandingsgevaar.
2. Verwijder de lampenring met behulp van
een schroevendraaier of iets dergelijks.
3. Vervang de halogeengloeilamp (gewone
halogeengloeilamp, 12 V, max. 20 watt,
voetje G4).
Let op: plugfitting.
Gebruik een schone doek om de
gloeilampen vast te pakken.
Pagina: 57
58
U kunt het bedieningspaneel verplaatsen
van het midden van de filterlade naar de
linker- of rechterkant.
Bovendien kan het bedieningspaneel voor-
aan worden gemonteerd in een als extra
toebehoren verkrijgbare of bijgevoegde
handgreep (zie het extra toebehoren op de
laatste pagina)..
Verplaatsen van het
bedieningspaneel
1. Draai de 2 schroeven vanaf de onder-
kant los.
2. Verwijder het bedieningspaneel en maak
de stekker van de platte kabel los.
3. Verwijder de afscherming aan de zijkant
van de filterlade.
4. Steek de stekker van de platte kabel in
het bedieningspaneel.
5. Schuif het bedieningspaneel in de zijkant
van het bedieningspaneel.
 De extra lengte van de platte kabel
ook naar binnen schuiven.
6. Plaats de afscherming in het midden van
de filterlade en schroef de afscherming
vanaf de onderkant met 2 schroeven
vast.
Instelling van de
verzadigingsaanduiding
Als een verandering van de afvoerkap (wer-
king met luchtafvoer of met luchtcirculatie)
nodig is, moet de verzadigingsaanduiding
voor de filters overeenkomstig worden
ingesteld (zie het montagevoorschrift).
Storingen
Wanneer op de indicatie een # of een ã
wordt weergegeven:
❑ Zie de paragraaf "Filters en onderhoud".
Als de afzuigkap niet kan worden
bediend:
❑ De afzuigkap uitschakelen door de
stekker uit het stopcontact te trekken of
de zekering uit te schakelen en geduren-
de ca. 1 minuut uitgeschakeld laten.
Daarna opnieuw inschakelen.
Bij eventuele vragen of storingen kunt u
bellen met de klantenservice.
(Zie de lijst met klantenservicecentra).
Geeft u bij het telefoongesprek op:
E-nr. FD
Vul het nummer in de bovenstaande vakjes
in. De nummers staan op het typeplaatje
dat u vindt in de binnenruimte van de
afzuigkap nadat u het filterrooster hebt
verwijderd.
Pagina: 58
59
Belangrijke voorschriften
Montagevoorschrift:
Boven een gasfornuis is de montage
bij een minimumafstand van 650 mm –
afb. 1 – alleen toegestaan als de volgende
nominale warmtebelastingen (Hs) niet
worden overschreden:
❑ Gasfornuizen
Belasting van één brander max. 03,0 kW
Belasting van alle
branders max. 08,3 kW
Belasting van de oven max. 03,9 kW
❑ Gaskookplateaus
Belasting van één brander max. 03,9 kW
Belasting van alle
branders max. 11,3 kW
❑ Gas-glaskeramiekkookplateau
De gegevens over nominale warmte-
belastingen gelden niet voor gesloten
gas-glaskeramiekkookplateaus.
Neem beslist de gegeven van fabrikant
van het kookplateau in acht.
❑ Fornuizen voor vaste brandstoffen
Hiervoor gelden dezelfde maximale
nominale warmtebelastingen en
dezelfde minimumafstand als bij
gasfornuizen.
Boven een fornuis voor vaste
brandstoffen waarvan brandgevaar kan
uitgaan (bijvoorbeeld door vonken) is de
montage van de wasemafzuigkap alleen
toegestaan als het fornuis een gesloten,
niet verwijderbare afscherming heeft en
de voor het desbetreffende land geldende
voorschriften in acht worden genomen.
Deze beperking geldt niet voor
gasfornuizen en gasplateaus.
Hoe kleiner de afstand tussen wase-
mafzuigkap en branders is, hoe groter de
mogelijkheid is dat zich door opstijgende
waterdamp onder aan de wasemafzuigkap
druppels kunnen vormen.
Oude apparaten zijn geen waardeloos
afval. Door een milieubewuste afvoer
kunnen waardevolle materialen opnieuw
worden gebruikt.
Maak het oude apparaat onbruikbaar
voordat u het afvoert.
Uw nieuwe apparaat wordt tijdens het
vervoer beschermd door de verpakking.
Alle gebruikte materialen zijn milieu-
vriendelijk en kunnen opnieuw worden
gebruikt. Lever uw bijdrage door de
verpakking milieubewust af te voeren.
Informeer bij uw vakhandel of bij de
gemeente naar de beste manier om uw
oude apparaat en de verpakking af te
voeren.
De wasemafzuigkap is geschikt voor
gebruik met luchtafvoer of met lucht-
circulatie.
De wasemafzuigkap altijd boven het
midden van het fornuis aanbrengen.
Minimumafstand tussen elektrische
kookzones en de onderkant van de
wasemafzuigkap: 430 mm, afb. 1.
Extra voorschriften bij gaskook-
apparatuur:
Bij de montage van gaskookzones
moeten de geldende wettelijke nationale
voorschriften (bijv. in Duitsland: Technische
regels gasinstallatie TRGI) in acht worden
genomen.
De geldende inbouwvoorschriften en
de aanwijzingen van de fabrikant van het
gasfornuis moeten in acht worden
genomen.
Slechts aan één zijde van de
wasemafzuigkap mag zich na de inbouw
een hoge kast of hoge wand bevinden.
Afstand minstens 300 mm.
Pagina: 59
60
De afvoerlucht wordt via een afvoerschacht
naar boven of rechtstreeks door de
buitenmuur naar buiten geleid.
D De afvoerlucht mag niet worden
afgevoerd via een in gebruik verkerende
rook- of afvoergasschoorsteen of via een
schacht die dient voor de ventilatie van
ruimten waarin stookinstallaties zijn
opgesteld.
Bij de afvoer van afvoerlucht moeten de
officiële en wettelijke voorschriften (bijv.
nationale bouwvoorschriften) worden
nageleefd.
Als de lucht wordt afgevoerd via een in
gebruik verkerende rook- of afvoergasscho-
orsteen moet de toestemming van de
bevoegde instantie worden verkregen.
D Als de wasemafzuigkap wordt
gebruikt met luchtafvoer en tegelijkertijd
schoorsteenafhankelijke stook-
installaties worden gebruikt (zoals gas-,
olie- of kolenstookapparaten, geisers,
warmwaterbereidingsapparaten) moet voor
voldoende aanvoer van lucht
worden gezorgd, die nodig is voor de
verbranding.
Gebruik zonder gevaar is mogelijk als de
onderdruk van 4 Pa (0,04 mbar) in de
opstellingsruimte van de stookinstallatie niet
wordt overschreden.
Dit kan men bereiken wanneer er door
niet-afsluitbare openingen, bijv. in deuren,
ramen en d.m.v. luchtaanvoer-/
luchtafvoersleuven in de muur of door
andere technische maatregelen, zoals
wederzijdse vergrendeling e.d.,
verbrandingslucht kan toestromen.
Wanneer er onvoldoende lucht wordt
aangevoerd, bestaat er vergiftigingsge-
vaar door teruggezogen verbrandings-
gassen.
Alleen een muurkast voor luchttoevoer en
luchtafvoer is geen waarborg voor het
aanhouden van de grenswaarde.
Opmerking: bij de beoordeling moet altijd
de complete ventilatie van de woning in
acht worden genomen. Bij het gebruik van
kookapparatuur, bijvoorbeeld kookplateau
en gasfornuis, wordt deze regel niet
toegepast.
Als de wasemafzuigkap wordt gebruikt met
luchtcirculatie en koolstoffilter is het gebruik
zonder beperking mogelijk.
Bij gebruik met luchtafvoer moet een
terugslagklep worden ingebouwd, indien
deze niet in de luchtafvoerpijp of muurkast
aanwezig is. Wanneer bij het apparaat geen
terugslagklep is gevoegd, kan deze worden
verkregen in de vakhandel.
Als de afvoerlucht door de buitenmuur
wordt geleid, moet een telescoop-muur-
kast worden gebruikt.
Voor de montage
Afzuigkap met luchtafvoer
Pagina: 60
Vóór de montage
Voor een optimaal vermogen van de
wasemafzuigkap:
❑ Korte, gladde afvoerpijp.
❑ Zo weinig mogelijk pijpbochten.
❑ Zo groot mogelijke buisdiameter
(optimaal 150 mm ø) en grote buisboch-
ten.
Gebruik van lange, ruwe luchtafvoer-
buizen, veel buisbochten of kleine
buisdiameters vermindert de
afzuigcapaciteit en veroorzaakt
bovendien hardere geluiden.
❑ Ronde buizen
Korte afvoerbuis:
binnendiameter min. 120 mm,
langere afvoerbuis:
binnendiameter min. 150 mm.
❑ Niet-ronde kanalen moeten een
binnendiameter hebben die gelijkwaardig
is met die van ronde buizen.
Ze dienen geen scherpe bochten te
hebben.
l 120 mm ca. 113 cm2
l 150 mm ca. 177 cm2
❑ Bij afwijkende buisdiameter:
afdichtstrip inzetten.
❑ Bij gebruik met luchtafvoer altijd
zorgen voor voldoende toevoer van
lucht.
Luchtafvoer rechtstreeks naar
achteren:
Is binnen de bovenkast alleen mogelijk bij
een hoge bovenkast, afhankelijk van de
grootte van de afvoerbuis.
❑ Hiertoe een opening met een uitsparing
voor de electriciteitskabel maken in de
achterzijde van de bovenkast.
Gebruik met circulatielucht
❑ Met een koolstoffilter, indien gebruik met
afvoerlucht niet mogelijk is.
Luchtafvoer naar boven:
De complete
montageset is
verkrijgbaar bij de
vakhandel.
De desbetreffende
toebehorennummers
vindt u iop de laatste
pagina.
1. Hiertoe een opening met een uitsparing
voor de electriciteitskabel maken in de
bovenzijde van de bovenkast.
– Sjabloon O
I lis bijgevoegd –.
2. Kastbodem – indien aanwezig – over de
gehele breedte minstens 270 mm diep
uitsnijden.
N.B.:
❑ Voor een kastbreedte van 900 mm is
een montageset nodig.
Aansluiting afvoerbuis l 150 mm:
❑ Afvoerbuis rechtstreeks bevestigen op
het aansluitstuk voor de luchtafvoer.
Aansluiting afvoerbuis l 120 mm:
❑ Bijgevoegd verloopstuk bevestigen aan
de luchtafvoeropening.
Gaten in de luchtafvoer moeten
afgedicht zijn.
❑ Afvoerbuis bevestigen aan het
verloopstuk.
61
Pagina: 61
62
Voorbereiding bovenkast
Deze wasemafzuigkap is bedoeld voor
montage in een bovenkast met de
volgende afmetingen:
Breedte: 600 mm
Diepte: 293 tot 350 mm
Hoogte: min. 435 mm.
Bij een kastdiepte groter dan 293 mm
kan de wasemafzuigkap naar achteren
worden geplaatst, b.v. om een kruidenrek
voor de wasemafzuigkap te kunnen
bevestigen.
Hiertoe de sjabloon O
II dienovereenkomstig
verder naar achteren leggen.
 De stabiliteit van de kast moet zijn
gewaarborgd tijdens en na de montage.
 De wasemafzuigkap mag niet aan het
einde van een keukenblok worden
ingebouwd.
 Ter voorbereiding de kasten exact
uitrichten, eventueel de ondervlakken van
de zijkasten gelijkmaken.
 De zijwanden mogen niet meer dan
0,5 mm hoger liggen dan de onderkant van
de kast ernaast.
1. Links en rechts aan de binnenzijden van
de kast twee bevestigingspunten
aftekenen en met een priem voorsteken.
Als u een boorapparaat gebruikt:
l 2 mm – max. diepte 10 mm.
Gebruik voor het aftekenen van de
bevestigingspunten de bijgevoegde sja-
bloon O
II .
2. Beide bevestigingsplaatjes vast-
schroeven.
3. Kast met deur ophangen en uitrichten.
 De minimumafstand tussen de
kookplaten en de wasemafzuigkap in
acht nemen! Afb. 1.
Pagina: 62
63
3. De stelschroeven met de hand indraaien
tot de wasemafzuigkap tegen de
kastbodem ligt.
5. De gaten dichtmaken met 2 stoppen
links en rechts.
6. Indien nodig de muurafdekking inkorten
tot de juiste maat (bijv. afzagen).
Muurafdekking voormonteren met
behulp van de bijgevoegde clips.
Muurafdekking vastschroeven aan de
bovenkast.
7. Netaansluitkabel uit de kast leiden.
8. Buisaansluiting in de bovenkast tot
stand brengen.
– Indien nodig de luchtslang vastmaken
aan de kastbovenzijde –.
9. Vetfilter weer aanbrengen
(zie de gebruiksaanwijzing).
Inbouwen in de bovenkast
 Uitlijning van de kastdeuren
controleren, indien nodig opnieuw uitlijnen.
1. Vetfilter verwijderen
(zie de gebruiksaanwijzing).
2. Wasemafzuigkap van onderaf in de kast
tillen totdat beide bevestigingspunten
goed zijn vastgeklikt.
❑ Wasemafzuigkap in de kast uitlijnen.
❑ Beide bevestigingsschroeven
voorzichtig vastdraaien.
4. De wasemafzuigkap bovendien met de 2
schroeven links en rechts bevestigen aan
de ernaast gelegen bovenkasten.
Hiertoe de bevestigingspunten met een
priem voorsteken.
Pagina: 63
64
Inbouwen in de bovenkast
Aanwijzing: de behuizing van de wasem-
afzuigkap kan binnen in de bovenkast
worden afgeschermd (b.v. met spaanplaat).
Hierbij het volgende in acht nemen:
❑ De tussenbodem mag niet rusten op de
behuizing van de wasemafzuigkap.
❑ Afschermingen niet bevestigen aan de
behuizing.
❑ Zorgen dat e.e.a. toegankelijk is voor de
klantenservice.
❑ Indien de wasemafzuigkap achterin de
kast is gemonteerd, kunnen de
aanslagen voor de filterlade naar voren
worden verschoven.
❑ Hiertoe de schroeven losdraaien, de
aanslagen verschuiven en de schroeven
weer vastdraaien.
2. Handgreep uitlijnen en vastschroeven
op het apparaat.
 De platte kabel mag niet bekneld
raken.
Luchtafvoer Luchtcirculatie
16,0 16,5
Constructiewijzigingen in het kader van technische
verbeteringen voorbehouden.
Gewicht in kg:
Verplaatsen van het
bedieningspaneel:
Zie de gebruiksaanwijzing.
Montage van de handgreep:
Op de uitschuifbare filterhouder moet
een handgreep worden gemonteerd.
De handgreep kan een bij het keuken-
meubilair passende houten handgreep of
een als extra toebehoren verkrijgbare
handgreep zijn (zie het extra toebehoren op
de laatste pagina).
1. Met de bijgevoegde sjabloon O
III drie
bevestigingspunten aftekenen op de
houten handgreep en met een priem
voorsteken.
Als u een boorapparaat gebruikt:
l 2 mm – max. diepte 10 mm.
Pagina: 64
65
Verwijderen uit de bovenkast
1. Verbinding met het elektriciteitsnet
verbreken.
2. Buisverbindingen losmaken.
3. Filters verwijderen.
4. Bevestigingsschroeven links en rechts
losdraaien totdat de wasemafzuigkap
niet meer omlaag beweegt.
5. Wasemafzuigkap kort optillen totdat de
bevestigingsstrips vrijkomen en het
apparaat laten zakken.
 Bevestigingsschroeven kunnen
uitsteken. Bij het optillen van de
afzuigkap de filterlade niet met geweld
inschuiven.
6. Voorbereiding voor het opnieuw
inbouwen:
Bevestigingsschroeven links en rechts
aandraaien totdat de strips zijwaarts
uitsteken.
Elektrische aansluiting
De wasemafzuigkap mag alleen worden
aangesloten op een volgens de
voorschriften geïnstalleerd geaard
stopcontact. Het geaarde stopcontact
moet goed bereikbaar worden aangebracht
in de buurt van de wasemafzuigkap.
❑ Het geaarde stopcontact dient te
worden aangesloten op een
afzonderlijke stroomkring.
Elektrische gegevens:
Deze staan op het typeplaatje in de
binnenruimte van het apparaat. Het
typeplaatje vindt u door de filterhouder te
verwijderen.
Bij reparatiewerkzaamheden moet
het apparaat altijd stroomloos worden
gemaakt.
Lengte van de aansluitkabel: 1,30 m.
Bij noodzakelijke vaste aansluiting:
De wasemafzuigkap mag alleen door een
erkend vakman voor elektrische installatie-
werkzaamheden worden aangesloten.
In de installatie moet worden voorzien in
een scheidingsinrichting. Als scheidings-
inrichting gelden schakelaars met een
contactopening van meer dan 3 mm en
stroomonderbreking voor alle polen.
Daartoe behoren veiligheidsschakelaars en
-zekeringen.
Deze wasemafzuigkap voldoet aan de EG-
radio-ontstoringsvoorschriften
 De wasem-
afzuigkap niet
optillen tijdens
het losdraaien
van de
schroeven.
Bijstellen van de eindschakelaar:
1. Controleer of de wasemafzuigkap
uitschakelt wanneer de filterlade erin
wordt geschoven.
2. Als de wasemafzuigkap niet uitschakelt,
moet de eindschakelaar worden
bijgesteld.
3. De schroef in kleine stappen - max.
2 slagen - uitdraaien.
Pagina: 65
66
Wijzigen luchtafvoer - luchtcirculatie
Elektronische besturing instellen op
werking met luchtcirculatie.
❑ Standaardinstelling is werking met
luchtafvoer.
❑ De wasemafzuigkap moet aangesloten
en uitgeschakeld zijn.
1. Toets L indrukken en ingedrukt
houden.
2. Toets ca. 3 seconden indrukken.
❑ Op de display wordt een ã weer-
gegeven.
3. Toetsen loslaten.
❑ De indicatie gaat na korte tijd uit.
Terugzetten op gebruik met afvoerlucht:
1. Herhaal deze handelingen.
❑ Op de display wordt een # weer-
gegeven.
2. Toetsen loslaten.
❑ De indicatie gaat na korte tijd uit.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch DHI965V.

Stel een vraag over de Bosch DHI965V

Heb je een vraag over de Bosch DHI965V en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch DHI965V. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch DHI965V zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.