Bosch Condens 3000 W 27 HRC CW 4 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Condens 3000 W 27 HRC CW 4. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: CV-Ketel
  • Model/naam: Condens 3000 W 27 HRC CW 4
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen:

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruiksinstructie
HR-toestel
Condens 3000 W
6
720
613
303-00.1O
23 HRC CW 3 I 27 HRC CW 4
6
720
649
524
(2011/08)
NL
Pagina: 1
2 | Inhoudsopgave
6 720 649 524 (2011/08)
Inhoudsopgave
1 Uitleg van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen . . . . . 5
1.1 Uitleg van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Openen van de afdekplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 Overzicht bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4 Inbedrijfname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5 Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1 Toestel in/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5.2 Verwarming inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.3 CV-regeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.4 Warmwatertemperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . 21
5.5 Gaskeurlabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.6 Zomerbedrijf (geen verwarming, alleen
warmwatervoorziening) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.7 Vorstbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5.8 Toetsenblokkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5.9 Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.10 Weergaven in het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Pagina: 2
Inhoudsopgave | 3
6 720 649 524 (2011/08)
6 Energie besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8 Korte gebruiksinstructie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pagina: 4
Uitleg van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen | 5
6 720 649 524 (2011/08)
1 Uitleg van de symbolen en
veiligheidsaanwijzingen
1.1 Uitleg van de symbolen
Waarschuwingssymbolen
Signaalwoorden geven de soort en de mate van de gevolgen aan
indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden
nageleefd.
• OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan.
• VOORZICHTIG betekent dat licht tot middelzwaar lichamelijk
letsel kan ontstaan.
• WAARSCHUWING betekent dat zwaar lichamelijk letsel kan
ontstaan.
• GEVAAR betekent dat levensgevaar kan ontstaan.
Veiligheidsinstructies worden omkaderd en aange-
geven met een uitroepteken in een gevarendrie-
hoek met grijze achtergrond.
Bij gevaar door elektriciteit wordt het uitroepteken
in de gevarendriehoek vervangen door een blik-
semsymbool.
Pagina: 5
6 | Uitleg van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen
6 720 649 524 (2011/08)
Informatiesymbool
Aanvullende symbolen
Belangrijke informatie zonder gevaar voor personen
en materialen, wordt tussen twee lijnen geplaatst
en aangegeven met een i-symbool in een vierkant.
Symbool Betekenis
B Handeling
Æ Verwijzing naar andere plaatsen in het docu-
ment of naar andere documenten
• Opsomming
– Opsomming (subniveau)
Tabel 1
Pagina: 6
Uitleg van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen | 7
6 720 649 524 (2011/08)
1.2 Veiligheidsaanwijzingen
Bij gaslucht
B Sluit de gaskraan (Æ pagina 10).
B Open de ramen.
B Bedien geen elektrische schakelaars.
B Open vuur doven.
B Direct gasbedrijf/gastechnisch installateur waarschuwen.
Gevaar bij rookgaslucht
B Schakel het toestel uit (Æ pagina 17).
B Open vensters en deuren.
B Neem contact op met een erkend installatiebedrijf.
Opstelling en ombouw
B Laat het toestel alleen door een erkend installatiebedrijf instal-
leren of ombouwen.
B Verander delen van de verbrandingsgasafvoer niet.
B Bij open bedrijf: be- en ontluchtingsopeningen in deuren, ven-
sters en wanden niet afsluiten of verkleinen. Bij inbouw van
voegdichte ramen verbrandingsluchttoevoer waarborgen.
Pagina: 7
8 | Uitleg van de symbolen en veiligheidsaanwijzingen
6 720 649 524 (2011/08)
Inspectie en onderhoud
B Aanbeveling voor de gebruiker: sluit een onderhouds- en
inspectiecontract af voor jaarlijkse inspectie en behoefte-
afhankelijk onderhoud met een erkend installateur.
B De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en de
milieuvriendelijke werking van de cv-installatie.
B Gebruik alleen originele onderdelen!
Schade door bedieningsfouten
Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel en/of materiële
schade tot gevolg hebben.
B Waarborg dat kinderen dit toestel niet zonder toezicht kunnen
bedienen of ermee kunnen spelen.
B Waarborg, dat alleen personen toegang hebben, die in staat
zijn dit toestel deskundig te bedienen.
Ontvlambare materialen
B Plaats en gebruik geen ontvlambare materialen zoals papier,
oplosmiddelen en verf in de buurt van het cv-toestel.
Verbrandings- en omgevingslucht
B Houd, om corrosie te voorkomen, de verbrandings- en omge-
vingslucht vrij van agressieve stoffen zoals chloor- of fluorkool-
waterstoffen.
Pagina: 8
Openen van de afdekplaat | 9
6 720 649 524 (2011/08)
2 Openen van de afdekplaat
Afb. 1
6
720
613
303-10.1O
Pagina: 9
10 | Overzicht bedieningselementen
6 720 649 524 (2011/08)
3 Overzicht bedieningselementen
Afb. 2
7
6
5
4
3
eco reset
2
1 8
9
10
19
6 720 616 856-01.2O
18
16
14
12 13 17
15
11
Pagina: 10
Overzicht bedieningselementen | 11
6 720 649 524 (2011/08)
1 Schoorsteenvegertoets voor de installateur (Æ installatie-
instructie)
2 Servicetoets voor de installateur (Æ installatie-instructie)
3 Lamp voor branderwerking
4 Hoofdschakelaar
5 Toetsen blokkering
6 eco-toets
7 Resettoets
8 Display
9 Temperatuurregelaar voor warm water
10 Manometer
11 Hier kan een weersafhankelijke regelaar of een schakelklok
zijn ingebouwd (toebehoren)
12 Aanvoertemperatuur regelaar
13 Lamp voor branderwerking (constant branden)/storingen
(knipperend)
14 Servicekraan aanvoerleiding
15 Tapwaterkraan
16 Gaskraan (gesloten)
17 Koudwaterkraan
18 Kraan verwarmingsretour
19 Trechtersifon
Pagina: 11
12 | Inbedrijfname
6 720 649 524 (2011/08)
4 Inbedrijfname
Open de gaskraan
B Indrukken en helemaal naar links draaien (Knop in stand stro-
mingsrichting = open).
Afb. 3
6
720
616
856-02.1O
2.
1.
Pagina: 12
Inbedrijfname | 13
6 720 649 524 (2011/08)
CV-waterdruk controleren
De normale bedrijfsdruk bedraagt 1 tot 2 bar.
Afb. 4
6
720
616
856-04.1O
1
0
2
3
4
bar
Pagina: 13
14 | Inbedrijfname
6 720 649 524 (2011/08)
CV-water bijvullen
Het bijvullen van cv-water is bij iedere cv-installatie verschillend.
Laat de installateur daarom uitleggen hoe u water bijvult.
De maximale druk van 3 bar, bij de maximale temperatuur van het
cv-water, mag niet worden overschreden (overstortventiel opent).
B Vul de slang met water zodat er geen lucht in het cv-water bin-
nendringt.
B Sluit de slang aan op de vul- en aftapkraan en op een water-
kraan.
B Open de vul- en aftapkraan.
B Open de waterkraan langzaam en vul de cv-installatie bij.
B Sluit de kraan en verwijder de slang.
Pagina: 14
Bediening | 15
6 720 649 524 (2011/08)
5 Bediening
Deze instructie heeft alleen betrekking op het cv-toestel.
Afhankelijk van de gebruikte thermostaat zijn vele functies in de
bediening verschillend.
Voor een cv-regeling kunnen de navolgende mogelijkheden
worden gebruikt:
• weersafhankelijke regelaar in het toestel ingebouwd,
Æ pagina 10, pos. 11.
• weersafhankelijke regelaar extern gemonteerd.
• Kamerthermostaat.
Respecteer daarom de gebruiksinstructie van de
gebruikte regelaar of kamerthermostaat.
Pagina: 15
16 | Bediening
6 720 649 524 (2011/08)
5.1 Toestel in/uitschakelen
Toestel inschakelen
B Schakel de hoofdschakelaar in.
Het display toont de momentele aanvoertemperatuur van het
cv-water.
De lamp voor branderwerking/storingen brandt constant,
zolang de brander in bedrijf is.
Afb. 5
Het sifonvulprogramma waarborgt een gevuld sifon na de installa-
tie van het cv-toestel en na langere perioden van stilstand. Daarom
blijft het cv-toestel 15 minuten lang op het laagste warmtevermo-
gen.
Wanneer op het display afwisselend met de
aanvoertemperatuur verschijnt, dan is het sifon-
vulprogramma in werking.
max
1
2
3 4
5
6
6
720
613
896-05.1O
Pagina: 16
Bediening | 17
6 720 649 524 (2011/08)
Toestel uitschakelen
B Toestel via hoofdschakelaar uitschakelen.
Het display gaat uit.
B Als het toestel langer buiten bedrijf moet worden gesteld:
neem de vorstbeveiliging in acht (Æ hoofdstuk 5.7).
Pagina: 17
18 | Bediening
6 720 649 524 (2011/08)
5.2 Verwarming inschakelen
De maximale aanvoertemperatuur kan tussen 35 °C en ca. 90 °C
worden ingesteld.
B De maximale aanvoertemperatuur met de aanvoertemperatuur-
regelaar op de cv-installatie aanpassen:
– Vloerverwarming bijv. stand 3 (ca. 50 °C)
– Lagetemperatuurverwarming: stand 6 (ca. 75 °C)
– Verwarming voor aanvoertemperaturen tot 90 °C: Stand
max.
Afb. 6
Wanneer de brander in bedrijf is, brandt de lamp voor brander-
werking groen.
Respecteer bij vloerverwarmingen de maximaal toe-
gestane aanvoertemperatuur.
eco
reset
6 720 615 065-12.1O
max
1
2
3 4
5
6
max
1
2
3 4
e
6
min
Pagina: 19
20 | Bediening
6 720 649 524 (2011/08)
5.3 CV-regeling
Afb. 7
Respecteer de gebruiksinstructie van de gebruikte
kamerthermostaat. Daar vindt u,
B hoe u de bedrijfsstand en de verwarmingscurve
bij weersgestuurde regelaars kunt instellen,
B hoe u de kamertemperatuur kunt instellen,
B hoe u economisch kunt verwarmen en energie
kunt besparen.
9 12h 15
18
21
24 h
3
6
6 720 612 660-07.2O
Pagina: 20
Bediening | 21
6 720 649 524 (2011/08)
5.4 Warmwatertemperatuur instellen
B Warmwatertemperatuur op de warmwatertemperatuurrege-
laar instellen.
In het display knippert de ingestelde warmwatertemperatuur
voor ongeveer 30 seconden.
Afb. 8
Bij aansluiting van zonne-energie voorverwarmd
water kan de warmwatertemperatuur op de warmwa-
tertemperatuurregelaar alleen worden verhoogd.
Warmwatertemperatuurin-
stelling Warmwatertemperatuur
min ca. 40 °C
e ca. 50 °C
max ca. 60 °C
Tabel 3
6 720 614 156-11.1O
max
1
2
3 4
5
6
reset
eco
max
1
2
3 4
e
6
Pagina: 21
22 | Bediening
6 720 649 524 (2011/08)
eco-toets
Door het indrukken van de eco-toets tot deze brandt, kan worden
gekozen tussen Comfortbedrijf en Spaarbedrijf.
Comfortbedrijf, eco-toets brandt niet (basisinstelling)
Het toestel wordt voortdurend op de ingestelde temperatuur
gehouden. Daardoor is er een korte wachttijd bij een tapwateraf-
name. Het toestel wordt daarom ingeschakeld, ook wanneer er
geen tapwater wordt afgenomen.
Spaarbedrijf, eco-toets brandt
• Verwarming naar de ingestelde temperatuur vindt pas plaats,
zodra warm water wordt afgenomen.
• vraaggestuurd
Door kort openen en sluiten van de warmwaterkraan wordt het
water top de ingestelde temperatuur verwarmd.
Wanneer een inschakelvertraging bij zonne-aanslui-
ting (servicefunctie b.F) wordt ingesteld, schakelt het
toestel pas na afloop van de inschakelvertraging in
(Æ installatie-instructie).
Vraaggestuurd regelen maakt maximale gas- en water-
besparing mogelijk.
Pagina: 22
Bediening | 23
6 720 649 524 (2011/08)
5.5 Gaskeurlabels
Dit cv-toestel draagt een gaskeurlabel. Dit is een onafhankelijk
prestatielabel dat door de keuringsinstantie KIWA Gastec Certifi-
cation wordt toegekend aan die gasverbruikstoestellen die vol-
doen aan specifieke eisen met betrekking tot een aantal doelma-
tigheids-, milieutechnische en comfortaspecten.
Afb. 9 Gaskeur CW, Toepassingsklasse 4
Het gaskeurlabel is onderverdeeld in de volgende labels:
HR-label (HR = Hoog Rendement verwarming)
Dit cv-toestel is geclassificeerd met het HR-label 107. Dit houdt in
dat het rendement van het cv-toestel tijdens cv-bedrijf 107 %
(onderwaarde) is. Dit betekent dat het cv-toestel energiezuinig is,
dus lagere energiekosten en beter voor het milieu.
6 720 649 521-06.1O
4
107
Schonere Verbranding
Comfort Warm Water
Hoog Verwarming
Pagina: 23
24 | Bediening
6 720 649 524 (2011/08)
CW-label (CW = Comfort Warm Water)
Dit cv-toestel draagt een CW-label. Dit is een prestatielabel dat
aangeeft dat het cv-toestel bij de bereiding van warm water vol-
doet aan bepaalde toepassingsklassen voor Comfort Warm Water.
CW3:
• een CW-tapdebiet van tenminste 6 l/min. van 60 °C,
• een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 6 l/min. van 60 °C
(dit komt overeen met 6 tot 10 l/min. bij 40 °C),
• het vullen van een bad met 100 liter water van 40 °C gemid-
deld, binnen 12 minuten.
CW4:
• een CW-tapdebiet van tenminste 7,5 l/min. van 60 °C,
• een douchefunctie vanaf 3,6 tot tenminste 7,5 l/min. van 60 °C
(dit komt overeen met 6 tot 12,5 l/min. bij 40 °C),
• het vullen van een bad met 120 liter water van 40 °C gemid-
deld, binnen 11 minuten.
SV-label (SV = Schonere Verbranding)
Dit cv-toestel heeft een geavanceerde brander.
De NOx-uitstoot is hierdoor zo laag mogelijk en daardoor voldoet
het cv-toestel aan het gaskeurlabel Schonere Verbranding.
Pagina: 24
Bediening | 25
6 720 649 524 (2011/08)
5.6 Zomerbedrijf (geen verwarming, alleen
warmwatervoorziening)
B Stand van de aanvoertemperatuurregelaar noteren.
B Aanvoertemperatuurregelaar geheel naar links draaien.
De cv-pomp stopt en daarmee is de cv buiten werking. De
warmwatervoorziening evenals de verzorging van de spanning
voor de thermostaat en klokprogramma blijft gehandhaafd.
Afb. 10
Voor verdere aanwijzingen raadpleeg de gebruiksinstructie van de
kamerthermostaat of weersafhankelijke regeling.
OPMERKING: Bevriezingsgevaar cv-installatie.
6 720 615 065-13.1O
eco
max
1
2
3
5
6
max
1
2
3 4
e
6
min
Pagina: 25
26 | Bediening
6 720 649 524 (2011/08)
5.7 Vorstbeveiliging
Vorstbeveiliging voor de verwarming:
B Toestel ingeschakeld laten, aanvoertemperauturregelaar
minimaal op stand 1.
Afb. 11
B Bij een uitgeschakeld toestel vorstbeschermend middel door
het cv-water mengen, (Æ installatie-instructie) en warmwater-
circuit legen.
Voor verdere aanwijzingen raadpleeg de gebruiksinstructie van de
kamerthermostaat of weersafhankelijke regeling.
eco
max
1
2
3
5
6
max
1
2
3 4
e
6
6 720 615 065-14.1O
min
Pagina: 26
Bediening | 27
6 720 649 524 (2011/08)
5.8 Toetsenblokkering
De toetsblokkering werkt in op de aanvoertemperatuurregelaar,
de warmwatertemperatuurregelaar en alle toetsen behalve de
hoofdschakelaar en schoorsteenvegertoets.
Toetsenblokkering inschakelen:
B Toets indrukken tot in het displayafwisselend en de CV-
aanvoertemperatuur wordt getoond.
Afb. 12
Toetsblokkering uitschakelen:
B Toets indrukken tot in het display alleen nog de CV-aanvoer-
temperatuur wordt getoond.
max
1
2
3 4
5
6
max
1
2
3 4
e
6
eco
reset
6 720 615 065-17.1O
min
Pagina: 27
28 | Bediening
6 720 649 524 (2011/08)
5.9 Storingen
De Heatronic bewaakt alle veiligheids-, regel- en besturingscom-
ponenten.
Wanneer tijdens gebruik een storing optreedt, klinkt een waar-
schuwingstoon.
Het display toont een storing. De lamp voor branderwerking/sto-
ringen knippert, bovendien kan de resettoets knipperen.
Wanneer de resettoets knippert:
B Houd de resettoets in tot op het display verschijnt.
Het toestel treedt weer in werking en de aanvoertemperatuur
wordt aangegeven.
Wanneer de resettoets niet knippert:
B Schakel het toestel uit en weer in.
Het toestel treedt weer in werking en de aanvoertemperatuur
wordt aangegeven.
Wanneer een storing niet kan worden opgelost:
B Neem contact op met een erkend installatiebedrijf of een
erkende servicebedrijf en geef de aard van de storing en de
gegevens van het toestel (Æ pagina 33) door.
Wanneer u een toets indrukt, wordt de waarschu-
wingstoon uitgeschakeld.
Pagina: 28
Bediening | 29
6 720 649 524 (2011/08)
5.10 Weergaven in het display
Een overzicht van de weergaven in het display vindt
u op pagina 29.
Display Beschrijving
Inspectie nodig
Toetsblokkering actief
Sifonvulprogramma actief
Ontluchtingsfunctie actief
Ontoelaatbaar snelle toename van de aanvoer-
temperatuur (gradiëntbewaking).
Het CV-bedrijf wordt gedurende twee minuten
onderbroken.
Droogfunctie. Wanneer op een weergestuurde
regelaar de dekvloerdroging is ingeschakeld
(Æ gebruiksinstructie van de regelaar).
Tabel 4
Pagina: 29
30 | Energie besparen
6 720 649 524 (2011/08)
6 Energie besparen
Zuinig verwarmen
Het toestel is zodanig geconstrueerd, dat het gasverbruik en de
milieubelasting zo laag mogelijk is en de behaaglijkheid groot.
Overeenkomstig de actuele warmtebehoefte van de woning wordt
de gastoevoer naar de brander geregeld. Wanneer de warmtebe-
hoefte minder wordt, werkt het toestel verder met een lagere
vlam. Dit wordt een modulerende regeling genoemd. Door de
modulerende regeling worden de temperatuurvariaties gering en
de warmteverdeling in de ruimten gelijkmatig. Zo kan het gebeu-
ren, dat het toestel langere tijd in bedrijf is, maar toch minder gas
verbruikt dan een toestel dat constant in- en uitschakelt.
Inspectie en onderhoud
Om het gasverbruik en de milieubelasting gedurende lange tijd zo
laag mogelijk te houden, adviseren wij om bij een erkend installa-
tiebedrijf een inspectie- en onderhoudscontract met jaarlijkse
inspectie en onderhoud naar behoefte af te sluiten.
Radiatorkranen...thermostaatkraan
Om de gewenste kamertemperatuur te bereiken, opent u de radia-
torkranen of thermostaatkranen volledig. Pas wanneer na langere
tijd de temperatuur niet wordt bereikt, op de thermostaat de
gewenste kamertemperatuur veranderen.
Vloerverwarming
Stel de aanvoertemperatuur niet hoger in, dan de door de fabri-
kant aanbevolen maximale aanvoertemperatuur.
Pagina: 30
Energie besparen | 31
6 720 649 524 (2011/08)
Ventileren
Laat de ramen niet open staan. Anders wordt constant warmte
aan de ruimte onttrokken, zonder dat de kamerlucht noemens-
waardig wordt ververst. Beter is om het raam gedurende korte tijd
helemaal open te zetten.
Tijdens het ventileren de thermostaatkranen dichtdraaien of de
thermostaat instelling wijzigen zodat het cv-toestel gedurende
deze periode niet inschakeld.
Warm water
De warmwatertemperatuur altijd zo laag mogelijk kiezen.
Een lage instelling op de temperatuurregelaar betekent hoge ener-
giebesparing.
Bovendien leiden hoge warmwatertemperaturen tot sterke verkal-
king en beperken daarmee het functioneren van het toestel (bijv.
langere verwarmingstijden of een lager uitlaatvolume).
Circulatiepomp
Stel een eventueel aanwezige circulatiepomp voor warm water in
via een tijdprogramma op de individuele behoeften (bijv. ochtend,
middag, avond).
Pagina: 31
32 | Algemeen
6 720 649 524 (2011/08)
7 Algemeen
Mantel reinigen
Wrijf de mantel schoon met een vochtige doek. Geen scherpe of
etsende reinigingsmiddelen gebruiken
Gebruiksaanwijzing bewaren
Afb. 13
Na het lezen kunt u de beknopte gebruiksinstructie
(Æ hoofdstuk 8) naar buiten vouwen en de handlei-
ding in het vak van het toestel steken waar deze kan
worden bewaard.
6 720 614 235-04.1O
max
1
2
3 4
5
6
Pagina: 32
Algemeen | 33
6 720 649 524 (2011/08)
Toestelgegevens
Wanneer u de hulp van de servicedienst inroept, dan is het nuttig,
meer exacte specificaties van uw toestel te kunnen geven. Deze
specificaties vindt u op de typeplaat of op de toesteltypesticker
binnen in de afdekplaat.
Condens 3000 W (bijv. 27 HRC CW4)
........................................................................................................
Serienummer:
........................................................................................................
Datum inbedrijfstelling:
........................................................................................................
Installateur van de installatie:
........................................................................................................
Pagina: 33
34 | Korte gebruiksinstructie
6 720 649 524 (2011/08)
8 Korte gebruiksinstructie
Toestel inschakelen
Verwarming inschakelen
CV-regeling
Weersafhankelijke regeling op
de betreffende verwarmings-
curve en bedrijfsmodus instel-
len, resp. kamerthermostaat op
de gewenste temperatuur instel-
len.
Toetsenblokkering
Warmwatertemperatuur
Comfortbedrijf: eco-toets
brandt niet.
Spaarfunctie: eco-toets brandt.
Vorstbeveiliging
max
1
2
3 4
5
6
6
720
613
896-05.1O
eco
reset
6 720 615 065-12.1O
max
1
2
3 4
5
6
max
1
2
3 4
e
6
min
max
1
2
3 4
5
6
max
1
2
3 4
e
6
eco
reset
6 720 615 065-17.1O
min
6 720 614 156-10.1O
max
1
2
3 4
5
6
reset
eco
max
1
2
3 4
e
6
eco
reset
max
1
2
3
5
6
max
1
2
3 4
e
6
6 720 615 065-14.1O
min
Pagina: 34
Index | 35
6 720 649 524 (2011/08)
Index
C
Comfortbedrijf ........................................................................... 22
CV-regeling........................................................................... 20, 34
E
Eco-toets.................................................................................... 22
Energie besparen ....................................................................... 30
I
Inbedrijfname............................................................................. 12
Inschakelen
- Toestel ............................................................................ 16, 34
- Verwarming ..................................................................... 18, 34
O
Overzicht bedieningselementen................................................. 10
S
Spaarbedrijf ............................................................................... 22
Storingen ................................................................................... 28
Storingsindicatie........................................................................ 28
T
Toestel inschakelen ............................................................. 16, 34
Toestel uitschakelen .................................................................. 17
Pagina: 35
36 | Index
6 720 649 524 (2011/08)
U
Uitschakelen .............................................................................. 17
V
Verwarming inschakelen ...................................................... 18, 34
Vorstbeveiliging ......................................................................... 26
Z
Zomerbedrijf .............................................................................. 25

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Condens 3000 W 27 HRC CW 4.

Stel een vraag over de Bosch Condens 3000 W 27 HRC CW 4

Heb je een vraag over de Bosch Condens 3000 W 27 HRC CW 4 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Condens 3000 W 27 HRC CW 4. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Condens 3000 W 27 HRC CW 4 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.