Bosch BGL32232 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch BGL32232. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: BGL32232
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Duits, Portugees, Russisch, Roemeens, Grieks, Hongaars

Inhoudsopgave

Pagina: 1
Overview + Assembly
Vue d‘ensemble + Assemblage
Panoramica + Montaggio
Overzicht + Samenstelling
Oversigt + Samling af apparatet
Oversikt + Montering
Översikt + Hopsättning
Yhteenveto + Kokoaminen
Resumo + Montagem
Vista general y montaje
Επισκόπηση + συναρμολόγηση
Przegląd + Montaż
Áttekintés + Összeszerelés
Преглед + състав
Обзор + сборка
Vedere de ansamblu + Asamblare
Огляд + збирання
1
ra
1
‫التركيب‬ + ‫عام‬ ‫عرض‬
‫اختياري‬ ‫تكميلي‬ ‫ملحق‬
2
‫التشغيل‬
3
‫الشفط‬
4
‫الحفظ‬ + ‫النقل‬
5
‫الفلتر‬ ‫تغيير‬
6
‫الخاصة‬ ‫التكميلية‬ ‫الملحقات‬ + ‫الغيار‬ ‫قطع‬
Übersicht + Zusammensetzen
de
en
fr
it
nl
da
no
sv
fi
pt
es
tr
pl
hu
bg
ru
ro
uk
ar
el
Genel bakış + Montaj
Pagina: 13
5
veilig gebruik volledig over de bediening
van het apparaat zijn geïnformeerd en op
de hoogte zijn van de gevaren die hieruit
kunnen voorvloeien.
„
„ 	
Kinderen mogen niet met het apparaat 	
spelen.
„
„ 	
Reiniging en onderhoud mogen niet wor-
den uitgevoerd door kinderen als zij niet
onder toezicht staan.
„
„ 	
Plastic zakken en folie dienen buiten be-
reik van kinderen te worden bewaard en
afgevoerd.
=>
= Er bestaat gevaar voor verstikking!
Juist gebruik
„
„ 	
De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aansluiten en
in gebruik nemen.
„
„ 	
Nooit zuigen zonder filterzak of stofreservoir, motorbevei-
ligings- en uitblaasfilter. =>Het apparaat kan beschadigd
raken!
„
„ Vloermondstukken staan, afhankelijk van het type harde
vloer (bijv. ruwe, rustieke tegels) bloot aan een bepaalde
mate van slijtage. Daarom dient u regelmatig de onderkant
van het mondstuk te controleren. Wanneer de onderkant
van het mondstuk versleten is of scherpe randen heeft, kan
hierdoor schade worden veroorzaakt aan kwetsbare harde
vloeren, zoals parket of linoleum. De fabrikant is niet aan-
sprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een vers-
leten mondstuk.
„
„ 	
Vermijd het zuigen met mondstuk en buis in de buurt van
uw hoofd =>Er bestaat gevaar voor letsel!
„
„ 	
Bij het zuigen op trappen moet het toestel altijd onder de
gebruiker staan.
„
„ 	
Het elektriciteitssnoer en de slang niet gebruiken om de
stofzui-ger te dragen / transporteren.
„
„ Raakt de voedingskabel van dit apparaat beschadigd, dan
dient deze door de fabrikant, zijn servicedienst of iemand
met de juiste kwalificaties te worden vervangen, ter voor-
koming van gevaarlijke situaties.
„
„ 	
Bij continu gebruik gedurende vele uren het elektriciteits-
snoer volledig uittrekken.
„
„ 	
Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker trek-
ken om het apparaat van het net te koppelen.
„
„ 	
Het elektriciteitssnoer niet over scherpe kanten trekken en
niet bekneld laten raken.
„
„ 	
Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger de stekker uit
het stopcontact halen.
„
„ 	
De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij be-
schadigd is. In het geval zich een storing voordoet de stek-
ker uit het stopcontact halen.
„
„ 	
Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de stofzu-
iger en de vervanging van onderdelen alleen worden uitge-
voerd door onze klantenservice.
„
„ 	
De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden, vocht en
hittebronnen.
„
„ 	
Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende
stoffen op de filters (filterzak, motorbeveiligingsfilter, uit-
blaasfilter, etc.) terechtkomen.
„
„ 	
De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaats-
en. => Opzuigen van bouwpuin kan leiden tot beschadiging
van het toestel.
„
„ 	
Het toestel uitschakelen wanneer het niet wordt gebruikt.
„
„ 	
Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, het
toestel daarna op een verantwoorde wijze afvoeren.
	
Per evitare di far scattare il dispositivo salvavita, prima di
accendere l'apparecchio selezionare il livello di potenza
più basso e solo in un secondo momento selezionare un
livello di potenza maggiore.
Avvertenze per lo smaltimento
„
„ 	Imballaggio
	
L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali
danni durante il trasporto. È costituito da materiali non
inquinanti e può pertanto essere riciclato. Provvedere allo
smaltimento dei materiali di imballaggio non più necessari
rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclag-
gio "Punto verde".
„
„ 	Apparecchio dismesso
	
Gli apparecchi dismessi contengono ancora moltepli-
ci materiali preziosi. Si consiglia pertanto di restituire
l'apparecchio dismesso al proprio rivenditore o a un centro
di riciclaggio. Per informazioni sulle modalità del riciclag-
gio, rivolgersi al proprio rivenditore o all'amministrazione
comunale della propria città.
„
„ 	
Smaltimento del filtro e del sacchetto filtro
	
Il filtro e il sacchetto filtro sono costituiti da materiali
non inquinanti. A condizione che non contengono alcuna
sostanza dannosa, possono essere smaltiti con i normali
rifiuti domestici.
nl
De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzui-
ger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing erbij voegen.
Gebruik volgens de voorschriften
Deze stofzuiger is alleen voor huishoudelijk en niet voor za-
kelijk gebruik bestemd. De stofzuiger uitsluitend gebruiken
zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. De fabrikant
is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wan-
neer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een ver-
keerde manier wordt gebruikt.
Volg daarom beslist de volgende aanwijzingen op!
De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met:
„
„ 	
originele onderdelen, -toebehoren of -extra toebehoren
Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger niet
worden gebruikt voor:
„
„ 	
het schoonzuigen van mensen of dieren.
„
„ 	
het opzuigen van:
−
− insecten ( bijv. vliegen, spinnen, ...).
−
− substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet
of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
−
− vochtige of vloeibare stoffen.
−
− licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
−
− as, roet uit haarden en centrale verwarmingsinstal-
laties.
−
− tonerstof van printers en kopieerapparaten.
Veiligheidsvoorschriften
Deze stofzuiger voldoet aan de erkende re-
gels van de techniek en de betreffende vei-
ligheidsbepalingen.
„
„ 	Dit apparaat kan worden gebruikt door kin-
deren vanaf 8 jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische of geesteli-
jke vermogens of personen die gebrek aan
kennis of ervaring hebben, wanneer zij on-
der toezicht staan of met het oog op een
Pagina: 50
26
on der
land
n.
dler, bei
Anfrage
ungen ist
beleges
ons as set
y of sale
btained
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚË
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a Úa
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиm
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrende
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsö
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely m
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és ME
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásá
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garan
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt a
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordat
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere i
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să pre
cumpărare.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásá
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia e
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adat
A változtatás jogát fenntartjuk.
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
AE
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
AE
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
n der
and
n.
dler, bei
nfrage
ungen ist
beleges
ons as set
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
AE
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
AE
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
AE
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
AE
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚË
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a Úa
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиm
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrende
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cserél
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsö
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely m
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és ME
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásá
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garan
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt a
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordat
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere i
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să pre
cumpărare.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásá
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia e
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adat
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚË
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a Úa
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиm
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrende
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cserél
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsö
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely m
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és ME
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásá
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garan
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt a
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordat
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere i
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să pre
cumpărare.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásá
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia e
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adat
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца,
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztositása
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyzett
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó ta-
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi în orice caz bonul de
cumpărare.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzésé-
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tart-
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanú-
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚË
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a Úa
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиm
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmван
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrende
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cserél
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsö
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely m
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és ME
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vás
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garan
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete a
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt a
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acorda
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere i
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să pre
cumpărare.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vás
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt ada
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца,
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztositása
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyzett
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó ta-
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi în orice caz bonul de
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzésé-
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tart-
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanú-
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца,
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztositása
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyzett
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó ta-
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi în orice caz bonul de
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzésé-
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tart-
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanú-
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚË
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a Úa
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиm
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrende
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cserél
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsö
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely m
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és ME
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vás
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garan
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt a
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acorda
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere i
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să pre
cumpărare.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásá
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia e
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt ada
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚË
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a Úa
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиm
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmван
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrende
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cserél
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsö
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely m
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és ME
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vás
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garan
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt a
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acorda
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere i
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să pre
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásá
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia e
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt ada
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца,
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztositása
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyzett
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó ta-
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi în orice caz bonul de
cumpărare.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzésé-
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tart-
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanú-
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚË
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a Úa
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиm
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrende
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cserél
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsö
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely m
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és ME
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vás
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garan
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt a
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acorda
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere i
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să pre
cumpărare.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásá
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia e
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt ada
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца,
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztositása
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyzett
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó ta-
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi în orice caz bonul de
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzésé-
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tart-
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanú-
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚË
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a Úa
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиm
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmван
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrende
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cserél
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsö
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely m
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és ME
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vás
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garan
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt a
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acorda
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere i
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să pre
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásá
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia e
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt ada
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца,
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztositása
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyzett
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó ta-
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
despre prevederile de garanţie.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzésé-
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tart-
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanú-
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца,
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztositása
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyzett
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó ta-
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzésé-
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tart-
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanú-
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚË
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a Úa
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиm
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmван
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrende
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cserél
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsö
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely m
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és ME
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vás
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garan
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt a
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acorda
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere i
despre prevederile de garanţie.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásá
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia e
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete al
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt ada
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚË
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a Úa
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиm
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmван
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrend
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseré
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsö
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely m
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és ME
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vás
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garan
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete a
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt a
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acorda
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendele
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető le
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vás
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete a
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt ada
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe Ìa
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmв
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разясн
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За из
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необ
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet sza
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezu
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészü
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárl
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabá
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készü
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyors
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást i
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elve
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján,
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatokn
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de re
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţ
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi
cumpărare.
UK ç‡ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È ÔÓ¯Ë˛˛Ú¸Òfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl, ̇‰‡Ì¥ Ô‰
Ù¥ÏË ‚ Í‡ªÌ¥ Ôˉ·‡ÌÌfl. ÑÓÍ·‰Ì¥ ‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ ÔÓ „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'
ÏÓÊ̇ ÓÚËχÚË ·Û‰¸-ÍÓÎË ‚ ÔÓ‰‡‚ˆfl, ‚ flÍÓ„Ó ·Û‚ Ôˉ·‡ÌËÈ ˆÂ
襉 ˜‡Ò Á‚ÂÚ‡ÌÌfl ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ Ô‰'fl‚ËÚË ÓË
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπ ÍÛÔ¥‚β ÔËÒÚÓ˛.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabá
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készü
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyors
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást ig
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elveszté
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján,
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak
A változtatás jogát fenntartjuk.
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
AE
Deutschland
e.
eses Gerät gelten die von der
res Hauses in dem Kaufland
en Garantiebedingungen.
rüber teilt Ihnen der Händler, bei
erät gekauft haben, auf Anfrage
nahme von Garantieleistungen ist
er die Vorlage des Kaufbeleges
f guarantee
ce the guarantee conditions as set
esentatives in the country of sale
garding same may be obtained
from whom the appliance was
claims under guarantee the sales
produced.
e garantie
conditions de garantie applicables
ont celles s’accordées par la filiale
né.
nt être fournies par le Revendeur
vous avez acheté l’appareil ou
près de notre filiale. Si vous aviez
la garantie, la présentation de la
sera nécessaire.
i garanzia
arecchio valgone le condizioni di
e dalla ns. Rappresentanza nella
ne.
apparecchio è a disposizione per
enti. La garanzia viene riconosciuta
ompagnata da regolare documento
sto rilasciato dal venditore.
waarden
schafte apparaat gelden de
arden welke door de vertegen-
de moederorganisatie in het land
n uitgegeven.
nderheden hiervoor zal de leveran-
apparaat is gekocht, desgevraagd
te kunnen maken op eventuele
overleggen van de aankoopbon met
datum vereist.
mmelserne er ikke vedlagt, men
d henvendelse til Bosch
øvrigt henvises til købelovens
ingelse
NEL’s leveringsbetingelser. Disse
Deres forhandler eller direkte ved
or.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца,
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztositása
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyzett
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó ta-
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi în orice caz bonul de
cumpărare.
UK ç‡ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È ÔÓ¯Ë˛˛Ú¸Òfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl, ̇‰‡Ì¥ Ô‰ÒÚ‡‚ÌˈڂÓÏ Ì‡¯Óª
Ù¥ÏË ‚ Í‡ªÌ¥ Ôˉ·‡ÌÌfl. ÑÓÍ·‰Ì¥ ‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ ÔÓ „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl
ÏÓÊ̇ ÓÚËχÚË ·Û‰¸-ÍÓÎË ‚ ÔÓ‰‡‚ˆfl, ‚ flÍÓ„Ó ·Û‚ Ôˉ·‡ÌËÈ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È.
襉 ˜‡Ò Á‚ÂÚ‡ÌÌfl ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ Ô‰'fl‚ËÚË ÓË„¥Ì‡Î ‰ÓÍÛÏÂÌÚÛ, ˘Ó
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπ ÍÛÔ¥‚β ÔËÒÚÓ˛.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzésé-
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tart-
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanú-
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmв
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разясне
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За из
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необ
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szab
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezu
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészü
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárl
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabá
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készü
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyors
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást ig
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elve
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján,
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatokn
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de re
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţ
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi
cumpărare.
UK ç‡ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È ÔÓ¯Ë˛˛Ú¸Òfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl, ̇‰‡Ì¥ Ô‰
Ù¥ÏË ‚ Í‡ªÌ¥ Ôˉ·‡ÌÌfl. ÑÓÍ·‰Ì¥ ‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ ÔÓ „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'
ÏÓÊ̇ ÓÚËχÚË ·Û‰¸-ÍÓÎË ‚ ÔÓ‰‡‚ˆfl, ‚ flÍÓ„Ó ·Û‚ Ôˉ·‡ÌËÈ ˆÂÈ
襉 ˜‡Ò Á‚ÂÚ‡ÌÌfl ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ Ô‰'fl‚ËÚË ÓË
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπ ÍÛÔ¥‚β ÔËÒÚÓ˛.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabá
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készül
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsa
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást ig
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elveszté
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, m
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца,
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztositása
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyzett
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó ta-
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi în orice caz bonul de
cumpărare.
UK ç‡ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È ÔÓ¯Ë˛˛Ú¸Òfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl, ̇‰‡Ì¥ Ô‰ÒÚ‡‚ÌˈڂÓÏ Ì‡¯Óª
Ù¥ÏË ‚ Í‡ªÌ¥ Ôˉ·‡ÌÌfl. ÑÓÍ·‰Ì¥ ‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ ÔÓ „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl
ÏÓÊ̇ ÓÚËχÚË ·Û‰¸-ÍÓÎË ‚ ÔÓ‰‡‚ˆfl, ‚ flÍÓ„Ó ·Û‚ Ôˉ·‡ÌËÈ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È.
襉 ˜‡Ò Á‚ÂÚ‡ÌÌfl ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ Ô‰'fl‚ËÚË ÓË„¥Ì‡Î ‰ÓÍÛÏÂÌÚÛ, ˘Ó
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπ ÍÛÔ¥‚β ÔËÒÚÓ˛.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzésé-
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tart-
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanú-
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe Ìa
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmв
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разясн
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За из
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необ
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet sza
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezu
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészü
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárl
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabá
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készü
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyors
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást i
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elve
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján,
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatokn
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de re
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţ
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi
cumpărare.
UK ç‡ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È ÔÓ¯Ë˛˛Ú¸Òfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl, ̇‰‡Ì¥ Ô‰
Ù¥ÏË ‚ Í‡ªÌ¥ Ôˉ·‡ÌÌfl. ÑÓÍ·‰Ì¥ ‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ ÔÓ „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'
ÏÓÊ̇ ÓÚËχÚË ·Û‰¸-ÍÓÎË ‚ ÔÓ‰‡‚ˆfl, ‚ flÍÓ„Ó ·Û‚ Ôˉ·‡ÌËÈ ˆÂ
襉 ˜‡Ò Á‚ÂÚ‡ÌÌfl ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ Ô‰'fl‚ËÚË ÓË
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπ ÍÛÔ¥‚β ÔËÒÚÓ˛.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabá
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készü
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyors
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást ig
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elveszté
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján,
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца,
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztositása
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyzett
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó ta-
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi în orice caz bonul de
cumpărare.
UK ç‡ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È ÔÓ¯Ë˛˛Ú¸Òfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl, ̇‰‡Ì¥ Ô‰ÒÚ‡‚ÌˈڂÓÏ Ì‡¯Óª
Ù¥ÏË ‚ Í‡ªÌ¥ Ôˉ·‡ÌÌfl. ÑÓÍ·‰Ì¥ ‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ ÔÓ „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl
ÏÓÊ̇ ÓÚËχÚË ·Û‰¸-ÍÓÎË ‚ ÔÓ‰‡‚ˆfl, ‚ flÍÓ„Ó ·Û‚ Ôˉ·‡ÌËÈ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È.
襉 ˜‡Ò Á‚ÂÚ‡ÌÌfl ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ Ô‰'fl‚ËÚË ÓË„¥Ì‡Î ‰ÓÍÛÏÂÌÚÛ, ˘Ó
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπ ÍÛÔ¥‚β ÔËÒÚÓ˛.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A vásárlástól
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készülék cseréjéről dönt.
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyorsabb javítás elvégzésé-
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló számlával tart-
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elvesztését vonhatja maga
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanú-
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe Ìa
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmв
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разясн
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За из
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необ
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szab
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezu
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészü
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárl
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabá
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készü
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyors
elvégzéséről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást i
tarthat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elve
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján,
núsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatokn
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de re
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţ
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi
cumpărare.
UK ç‡ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È ÔÓ¯Ë˛˛Ú¸Òfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl, ̇‰‡Ì¥ Ô‰
Ù¥ÏË ‚ Í‡ªÌ¥ Ôˉ·‡ÌÌfl. ÑÓÍ·‰Ì¥ ‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ ÔÓ „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'
ÏÓÊ̇ ÓÚËχÚË ·Û‰¸-ÍÓÎË ‚ ÔÓ‰‡‚ˆfl, ‚ flÍÓ„Ó ·Û‚ Ôˉ·‡ÌËÈ ˆÂ
襉 ˜‡Ò Á‚ÂÚ‡ÌÌfl ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ Ô‰'fl‚ËÚË ÓË
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπ ÍÛÔ¥‚β ÔËÒÚÓ˛.
Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabá
számított 72 órán belüli meghibásodás esetén a kereskedő a készü
Ez utáni időszakban a Vevőszolgálat gondoskodik a lehető leggyors
ről.
A garanciára a vásárló a kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást ig
hat igényt. A használati utasítás be nem tartása, a garancia elveszté
után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján,
sítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak
A változtatás jogát fenntartjuk.
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца,
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
HU Garanciális feltételek
A granciális feltételeket a 117/1991 (lX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán
belüli meghibásodas esetén a készüléket a kereskedelem cseréli ki. Ezután
vevöszoolgálatunk gondoskodiz az elöirt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztositása
esetén 30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
szabályosan kitölött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális
feltételt is részletesen ismertet. A készülékek csak KERMI és MEEI által engedélyzett
garanciajaggyel kerülnek forgalomba.
A ga anc á s e é e eke a 151 2003 X 22 Ko m ende e szabá yozza A vásá ás ó
szám o 72 ó án be ü megh básodás ese én a ke eskedő a készü ék cse é é ő dön
Ez u án dőszakban a Vevőszo gá a gondoskod k a ehe ő eggyo sabb av ás
e végzésé ő
A ga anc á a a vásá ó a k ö ö ga anc a eggye vagy a vásá ás gazo ó szám áva
a ha gény A haszná a u as ás be nem a ása a ga anc a e vesz ésé vonha a
maga u án
M nőség anús ás A 2 1984 111 10 BkM pM ende e e a ap án m n o ga mazó a
nús uk hogy a készü ék a vásá ás á ékoz a óban közö ada oknak meg e e
A vá oz a ás ogá enn a uk
RO Ga anţ e
Pen u aces apa a sun va ab e p evede e de ga an e aco da e de ep ezen an u
nos u ș con o me cu eg s a a n v goa e
Come c an u a ca e a ach z ona apa a u vă o e ă a ce e e n o ma amănun e
desp e p evede e de ga an e
Pen u a bene c a de se v c e de ga an e va ebu e nsă să p ezen a n o ce caz bonu de
cumpă a e
UK ç‡ ˆÂÈ ÔËÒÚ È ÔÓ¯Ë˛˛Ú¸Òfl ‡‡ÌÚ ÈÌ ÁÓ·Ó‚ flÁ‡ÌÌfl ̇‰‡Ì Ô‰ÒÚ‡‚ÌˈڂÓÏ Ì‡¯Ó
Ù ÏË ‚ Í‡ Ì Ôˉ·‡ÌÌfl ÑÓÍ·‰Ì ‚ ‰ÓÏÓÒÚ ÔÓ ‡‡ÌÚ ÈÌ ÁÓ·Ó‚ flÁ‡ÌÌfl
ÏÓÊ̇ ÓÚËχÚË ·Û‰¸ ÍÓÎË ‚ ÔÓ‰‡‚ˆfl ‚ flÍÓ Ó ·Û‚ Ôˉ·‡ÌËÈ ˆÂÈ ÔËÒÚ È
è ‰ ˜‡Ò Á‚ÂÚ‡ÌÌfl ‚ ‡‡ÌÚ ÈÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÓÚ ·ÌÓ Ô‰ fl‚ËÚË ÓË Ì‡Î ‰ÓÍÛÏÂÌÚÛ ˘Ó
Ô ‰Ú‚Â‰ÊÛπ ÍÛÔ ‚β ÔËÒÚÓ˛
Garanc á s e é e ek
A ga anc á s e é e eke a 151 2003 X 22 Ko m ende e szabá yozza A vásá ás ó
szám o 72 ó án be ü megh básodás ese én a ke eskedő a készü ék cse é é ő dön
Ez u án dőszakban a Vevőszo gá a gondoskod k a ehe ő eggyo sabb av ás e végzésé
ő
A ga anc á a a vásá ó a k ö ö ga anc a eggye vagy a vásá ás gazo ó szám áva a
ha gény A haszná a u as ás be nem a ása a ga anc a e vesz ésé vonha a maga
u án
M nőség anús ás A 2 1984 111 10 BkM pM ende e e a ap án m n o ga mazó anú
s uk hogy a készü ék a vásá ás á ékoz a óban közö ada oknak meg e e
A vá oz a ás ogá enn a uk
RU ìÒÎÓ‚Ëfl ‡‡ÌÚËÈÌÓ Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı ‡‡ÌÚËÈÌÓ Ó Ó
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa« a ÚaÍÊe Ìa
‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe
BG Гаранция
За mо и уреg вжаm условияmа усmановени оm преgсmавиmелсmв
фирма в сmранаmа упувач Поgробносmиmе ще Ви бъgаm ра ясне
оm kо оmо сmе kупили уреgа по всяkо време при апиmване За и
поправkи в рамkиmе на аранционния сроk във всеkи случай е необ
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа
HU Ga anc á s e é e ek
A g anc á s e é e eke a 117 1991 X 10 számú ko mány ende e szab
be ü megh básodas ese én a készü éke a ke eskede em cse é k Ezu
vevöszoo gá a unk gondoskod z az e ö 15 napon be ü kö csönkészü
ese én 30 napon be ü av ás ó A ga anc á s szo gá a ásoka a vásá
szabá yosan k ö ö ga anc a eggye ehe génybevenn ame y m nden
e é e s ész e esen sme e A készü ékek csak KERM és MEE á a
ga anc a aggye ke ü nek o ga omba
A ga anc á s e é e eke a 151 2003 X 22 Ko m ende e szabá
szám o 72 ó án be ü megh básodás ese én a ke eskedő a készü
Ez u án dőszakban a Vevőszo gá a gondoskod k a ehe ő eggyo s
e végzésé ő
A ga anc á a a vásá ó a k ö ö ga anc a eggye vagy a vásá ás g
a ha gény A haszná a u as ás be nem a ása a ga anc a e ve
maga u án
M nőség anús ás A 2 1984 111 10 BkM pM ende e e a ap án
nús uk hogy a készü ék a vásá ás á ékoz a óban közö ada okn
A vá oz a ás ogá enn a uk
RO Ga anţ e
Pen u aces apa a sun va ab e p evede e de ga an e aco da e de e
nos u ș con o me cu eg s a a n v goa e
Come c an u a ca e a ach z ona apa a u vă o e ă a ce e e n o ma
desp e p evede e de ga an e
Pen u a bene c a de se v c e de ga an e va ebu e nsă să p ezen a
cumpă a e
UK ç‡ ˆÂÈ ÔËÒÚ È ÔÓ¯Ë˛˛Ú¸Òfl ‡‡ÌÚ ÈÌ ÁÓ·Ó‚ flÁ‡ÌÌfl ̇‰‡Ì Ô‰
Ù ÏË ‚ Í‡ Ì Ôˉ·‡ÌÌfl ÑÓÍ·‰Ì ‚ ‰ÓÏÓÒÚ ÔÓ ‡‡ÌÚ ÈÌ ÁÓ·Ó‚
ÏÓÊ̇ ÓÚËχÚË ·Û‰¸ ÍÓÎË ‚ ÔÓ‰‡‚ˆfl ‚ flÍÓ Ó ·Û‚ Ôˉ·‡ÌËÈ ˆÂÈ
è ‰ ˜‡Ò Á‚ÂÚ‡ÌÌfl ‚ ‡‡ÌÚ ÈÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÓÚ ·ÌÓ Ô‰ fl‚ËÚË ÓË
Ô ‰Ú‚Â‰ÊÛπ ÍÛÔ ‚β ÔËÒÚÓ˛
Garanc á s e é e ek
A ga anc á s e é e eke a 151 2003 X 22 Ko m ende e szabá
szám o 72 ó án be ü megh básodás ese én a ke eskedő a készü
Ez u án dőszakban a Vevőszo gá a gondoskod k a ehe ő eggyo s
ő
A ga anc á a a vásá ó a k ö ö ga anc a eggye vagy a vásá ás g
ha gény A haszná a u as ás be nem a ása a ga anc a e vesz é
u án
M nőség anús ás A 2 1984 111 10 BkM pM ende e e a ap án m
s uk hogy a készü ék a vásá ás á ékoz a óban közö ada oknak
A vá oz a ás ogá enn a uk
n de
and
d e be
n age
ungen s
e eges
ons as se
y o sa e
b a ned
SE Konsumen bes ämme ser
Sve ge gä e av EHL an agna konsumen
bes ämme se
F Takuua ka
Kod n ekn kan uo e e anne aan väh n ään
kahden o s a 12 kuukauden akuu uo ees a
ppuen Takuua ka mää e ään kunk n
uo een osa a e kseen a se on vo massa
anne un mää äa an uo een os op Tuo een
e y e os e vo daan an aa em mää äa o s a
po kkeava akuu
PT Cond ções de Garan a
Pa a es e apa e ho são vá das as cond ções de
ga an a em das pe a nossa ep esen ação no

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch BGL32232.

Stel een vraag over de Bosch BGL32232

Heb je een vraag over de Bosch BGL32232 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch BGL32232. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch BGL32232 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.