Bosch Benvenuto Classic TCA5309 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch Benvenuto Classic TCA5309. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: Benvenuto Classic TCA5309
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 35
32
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
nl
Veiligheidsinstructies
Lees de handleiding zorgvuldig door,
neem ze in acht en bewaar ze!
Deze espressoautomaat is bedoeld voor
de verwerking van normale huishou-
delijke hoeveelheden in huishoudens
of vergelijkbare, niet-bedrijfsmatige
toepassingen. Hiertoe behoort bijv.
het gebruik in koffieruimten voor het
personeel van winkels, kantoren, land-
bouw- en andere industriële bedrijven,
alsmede het gebruik door gasten van
pensions, kleine hotels en soortgelijke
accommodaties.
¡
¡ Gevaar van elektrische schok!
Het apparaat uitsluitend aansluiten en
gebruiken volgens de gegevens op het
typeplaatje. Gebruik het apparaat uit­
sluitend indien het aansluitsnoer en het
apparaat geen beschadigingen vertonen.
Het apparaat uitsluitend binnenshuis bij
kamertemperatuur gebruiken.
Personen (ook kinderen) met fysieke, zin­
tuiglijke of geestelijke beperkingen of met
een gebrek aan ervaring en kennis mogen
het apparaat niet gebruiken, tenzij ze daar­
bij onder toezicht staan of worden begeleid
door een persoon die voor hun veiligheid
verantwoordelijk is.
Houd het apparaat buiten het bereik van
kinderen. Let erop dat kinderen niet met het
apparaat spelen.
In geval van storing onmiddellijk de stekker
uit het stopcontact trekken.
Om gevaren te vermijden, mogen repara­
ties aan het apparaat – bijvoorbeeld het
vervangen van een beschadigd aansluit­
snoer – uitsluitend worden uitgevoerd door
onze klantenservice.
Het apparaat en het aansluitsnoer niet
onderdompelen in water.
Niet in het maalwerk grijpen.
Gebruik het apparaat uitsluitend in vorstvrije
ruimten.
¡
¡ Verbrandingsgevaar!
Het pijpje voor heet water/stoom 8
wordt zeer heet. Het pijpje 8 alleen bij de
kunststof greep vastpakken en niet met
lichaamsdelen in aanraking laten komen.
Bij het afgeven van stoom of heet water kan
het pijpje 8 aanvankelijk spatten.
In één oogopslag
Afb. A-E
1 Netschakelaar (aan/uit) auto off
2 Knop koffiesterkte â
3 Knop E
4 Knop F
5 Knop h (stoom opwarmen)
6 Draaiknop g/h (heet water/stoom)
7 
LED-indicatie
a Waterreservoir bijvullen H
b Schalen leegmaken I
c Serviceprogramma inschakelen S
d Draaiknop in werking stellen J
8 
Pijpje (voor heet water/stoom)
a Kunststof greep
b Huls
c Uiteinde
9 In hoogte verstelbare koffie-uitloop
10 Deksel van waterreservoir
11 Verwijderbaar waterreservoir
12 Bonenreservoir met aromadeksel
13 Koker voor reinigingstabletten
14 Kopjeshouder (voorverwarmfunctie)
15 Schuifschakelaar voor koffiemaalgraad
16 Lekrooster
17 Schaal voor koffiedik
18 Schaal voor restwater
19 Vlotter
20 Kabelcompartiment
21 Deur van bereidingseenheid
22 
Bereidingseenheid
a Druknop (rood)
b Handvat
Pagina: 36
33
TCA53 03/2012
nl
Voor het eerste gebruik
Algemeen
Alleen schoon en koolzuurvrij water en
bij voorkeur espresso- of bonenmelanges
voor volautomatische apparaten in de
overeenkomstige reservoirs doen. Geen
geglaceerde, gekaramelliseerde of andere
met suikerhoudende additieven behandelde
koffiebonen gebruiken: deze verstoppen het
maalwerk. Bij dit apparaat kan de water­
hardheid worden ingesteld (zie hoofdstuk
“De waterhardheid instellen”).
Het apparaat in gebruik nemen
●
● Plaats het apparaat op een waterbesten­
dige, vlakke ondergrond.
●
● De netstekker met kabel tot op de
geschikte lengte uit het kabelcomparti­
ment trekken en aansluiten.
●
● Het waterreservoir 11 wegnemen, uit­
spoelen en met vers, koud water vullen.
Daarbij de markering “max” in acht
nemen.
●
● Het waterreservoir 11 correct terugplaat­
sen en helemaal naar onderen duwen.
●
● Het bonenreservoir met koffiebonen
vullen.
●
● Controleren of de draaiknop 6 op “O”
staat.
●
● Op netspanningsschakelaar 1 auto off
drukken om in te schakelenn.
Het systeem vullen
Bij het eerste gebruik moet het waterlei­
dingsysteem van het apparaat nog worden
gevuld.
●
● Een kopje onder het pijpje 8 plaatsen.
●
● De draaiknop 6 op g/h zetten; er loopt
een beetje water in het kopje.
Zodra J knippert, de draaiknop 6 op “O”
terugzetten.
●
● De LED’s van de knoppen 3 E en 4 F
knipperen, het apparaat wordt gespoeld
en opgewarmd.
Het apparaat is klaar voor gebruik zodra
de beide LED’s branden.
Bedieningselementen
1 Netschakelaar auto off
Met de netspanningschakelaar
auto off wordt de stroomtoevoer in- of
uitgeschakeld.
Na het inschakelen van de netspanning­
schakelaar wordt het apparaat opgewarmd
en gespoeld. Zodra het klaar voor gebruik
is, lichten de beide LED’s van de knoppen
3 E en 4 F op.
Het apparaat spoelt niet, als het bij het
inschakelen nog warm is.
Als het apparaat niet handmatig wordt
uitgeschakeld, wordt het ca. 10 minuten na
de laatste afname automatisch gespoeld
en uitgeschakeld. De vooraf ingestelde
uitschakeltijd kan worden gewijzigd (zie
hoofdstuk “Automatische uitschakeling
auto off”).
Het apparaat wordt niet gespoeld als:
●
● er na het inschakelen geen koffie is
afgenomen.
●
● kort voor het uitschakelen stoom is
afgenomen.
●
● er alleen warm water of stoom is
afgenomen.
2 Knop koffiesterkte â
De koffiesterkte kan worden ingesteld door
op de knop â te drukken:
â LED brandt niet = normale instelling
â LED brandt = sterke instelling
â LED knippert = bonenreservoir leeg
3 Knop E kleine koffie
Met deze knop kan een kleine kop
(ca. 40 ml) koffie worden afgenomen.
●
● Op de knop 3 E drukken. De LED erbo­
ven knippert. De koffie wordt gemalen,
gezet en in het kopje geschonken. De
beide LED’s gaan aan zodra het koffie­
zetten is voltooid.
De drankgrootte kan worden gewijzigd (zie
hoofdstuk “De hoeveelheid water perma­
nent wijzigen”).
Pagina: 37
34
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
nl
4 Knop F grote koffie
Met deze knop kan een grote kop
(ca. 125 ml) koffie worden afgenomen.
●
● Op de knop 4 F drukken. De LED erbo­
ven knippert. De koffie wordt gemalen,
gezet en in de kop geschonken. De beide
LED’s gaan aan zodra het koffiezetten is
voltooid.
De drankgrootte kan worden gewijzigd (zie
hoofdstuk “De hoeveelheid water perma­
nent wijzigen”).
5 Knop h stoom
Door op de knop h te drukken, wordt in
het apparaat stoom aangemaakt voor het
opschuimen of opwarmen.
6 Draaiknop heet water/stoom
Door de draaiknop op g of h te zetten,
wordt heet water of stoom aangemaakt. Om
stoom aan te maken dient vooraf ook op de
knop h te worden gedrukt (zie hoofdstuk
“Stoom om melk op te schuimen”).
7 LED-indicatie
Als de LED’s oplichten of knipperen, bete­
kent dat het volgende:
H licht op 
Het waterreservoir is leeg en
moet worden gevuld
I licht op 
De schalen zijn vol: maak ze
leeg en plaats ze terug
I knippert 
De schalen ontbreken:
plaats ze terug
S licht op 
Het serviceprogramma
dient te worden inge­
schakeld, zie hoofdstuk
“Service­
program­
ma”
S knippert Het serviceprogramma loopt
Jlicht op 
De draaiknop moet op
g/h worden gezet
Jknippert 
De draaiknop moet op “O”
worden gezet
Instellingen en visuele
indicaties
De waterhardheid instellen
De juiste instelling van de waterhardheid
is belangrijk, opdat het apparaat tijdig aan­
geeft dat het dient te worden ontkalkt. De
vooraf ingestelde waterhardheid is 4.
U kunt de waterhardheid opvragen bij uw
waterleidingbedrijf.
Stand Waterhardheid
Duits (°dH) Frans (°fH)
1
2
3
4
1-7
8-15
16-23
24-30
1-13
14-27
28-42
43-54
Het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
●
● De knop h minstens 5 seconden inge­
drukt houden. Het aantal LED’s 7a H,
b I, c S, d J dat nu oplicht, staat voor
de waterhardheid.
●
● De knop h nu zo vaak indrukken, tot het
aantal LED’s voor de gewenste water­
hardheid oplicht; bijv. voor waterhardheid
3 lichten 7a,b en c op (H, I, S).
●
● De knop 2 â eenmaal indrukken. De
ingestelde LED’s knipperen even en
de geselecteerde waterhardheid is
opgeslagen.
Als een waterfilter (speciale accessoires
bestelnr. 461732) wordt gebruikt, dient de
waterhardheid op 1 te worden ingesteld.
Opmerking: Als binnen 90 s geen knop
wordt ingedrukt, schakelt het apparaat
zonder de instelling te bewaren in de
gebruiksklare modus. De eerder opgesla­
gen waterhardheid blijft behouden.
Bij het eerste gebruik of na vervanging
van het filter moet het apparaat worden
gespoeld.
●
● Het waterreservoir tot aan de markering
“0,5l” met water vullen.
Pagina: 38
35
TCA53 03/2012
nl
●
● Een voldoende groot opvangreservoir
(ca. 0,5l) onder het pijpje 8 plaatsen.
●
● De draaiknop 6 op g/h zetten.
●
● Als geen water meer uit het pijpje 8 komt,
de draaiknop opnieuw op “O” zetten.
●
● Het waterreservoir en het waterleiding­
systeem vullen (zie “Het apparaat in
gebruik nemen” en “Het systeem vullen”).
De maalgraad instellen
Met de schuifschakelaar 15 voor de koffie­
maalgraad kan de fijnheid van de gemalen
koffie worden ingesteld.
¡
¡ Let op
De maalgraad alleen bij draaiend maalwerk
instellen! Anders kan het apparaat worden
beschadigd.
●
● Op knop 4 F drukken.
●
● Terwijl het maalwerk draait, de schuif­
schakelaar 15 in de gewenste stand
schuiven. Hoe kleiner het punt, hoe fijner
de gemalen koffie.
i
iDe nieuwe instelling wordt pas bij het
tweede of derde kopje koffie merkbaar.
Tip: Kies een grovere maalgraad voor
donker gebrande bonen en een fijnere voor
lichtere bonen.
Automatische uitschakeling auto off
De vooraf ingestelde automatische uit­
schakeltijd van ca. 10 minuten kan worden
gewijzigd.
●
● Hiervoor de knoppen 3 E en 5 h tege­
lijkertijd ten minste 5 seconden ingedrukt
houden. De LED’s 7a, b, c en d (H, I,
S, J) die nu branden, symboliseren de
ingestelde uitschakeltijd. De uitschakeltijd
kan nu worden ingesteld door op de knop
5 h te drukken:
LED 7a (H) brandt
= uit na ca. 10 minuten.
LED’s 7a en 7b (H, I) branden
= uit na ca. 30 minuten.
LED’s 7a, 7b en 7c (H, I, S) branden
= uit na ca. 1 uur.
LED’s 7a, 7b, 7c en 7d (H, I, S, J)
­
branden  
= uit na ca. 4 uur.
De instelling wordt opgeslagen door op de
knop 2 â te drukken.
Temperatuur instellen
Deze volautomatische koffiemachine biedt
de mogelijkheid de koffietemperatuur te
wijzigen.
●
● Hiervoor de knoppen 3 E en 4 F tegelij­
kertijd ten minste 5 seconden ingedrukt
houden. De LED’s 7a, b en c (H, I, S)
die nu branden, symboliseren de inge­
stelde temperatuur. De temperatuur kan
nu worden ingesteld door op de knop 5
h te drukken:
LED 7a (H) brandt
= lage temperatuur.
LED’s 7a en 7b (H, I) branden
= gemiddelde temperatuur.
LED’s 7a, 7b en 7c (H, I, S) branden
= hoge temperatuur.
De instelling wordt opgeslagen door op de
knop 2 â te drukken.
Vlotter
De vlotter 19 in de schaal 18 geeft aan
wanneer de schaal dient te worden
leeggemaakt.
●
● Als de vlotter 19 goed zichtbaar is, de
schaal 18 leegmaken.
Pagina: 39
36
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
nl
Koffiezetten met
koffiebonen
Dit volautomatische espresso- en koffiezet­
apparaat maalt voor elke bereiding verse
koffie. Bij voorkeur espresso- of bonen­
melanges voor volautomatische apparaten
gebruiken. De koffie koel in afgesloten,
luchtdichte verpakking of diepgevroren
bewaren. De koffiebonen kunnen ook diep­
gevroren worden gemalen.
Belangrijk: Dagelijks vers water in het
wa­
terreservoir doen. Er moet altijd vol­
doende water in het reservoir zijn om het
apparaat te gebruiken; het reservoir niet
laten leeglopen.
Tip: Kopjes en vooral kleine espressokop­
jes met dikke wanden op de kopjeshouder
14 voorverwarmen of met heet water
spoelen.
Het apparaat moet gebruiksklaar zijn.
●
● De voorverwarmde kop(pen) onder de
koffie-uitloop 9 plaatsen.
●
● Afhankelijk van de gewenste hoeveelheid
op knop 3 E of 4 F drukken. De koffie
wordt nu gezet en aansluitend in het
kopje of de kopjes geschonken.
●
● De koffie-uitloop wordt automatisch
gestopt zodra de ingestelde hoeveelheid
is doorgelopen.
i
iDoor nogmaals op de knop 3 E of 4 F
te drukken, kan het koffiezetten voortijdig
worden beëindigd.
Extra hoeveelheid water
Het is mogelijk om opnieuw dezelfde hoe­
veelheid koffie te bereiden.
●
● Druk daartoe binnen 3 seconden na het
bereidingsproces nogmaals op de knop
3 E of 4 F.
Opmerking: De reeds gebruikte gemalen
koffie wordt dan opnieuw gebruikt.
De hoeveelheid water
permanent wijzigen
De vooraf ingestelde hoeveelheden voor
knop 3 E (ca. 40 ml) en knop 4 F (ca.
125 ml) kunnen worden gewijzigd.
●
● De knop 3 E of 4 F zo lang ingedrukt
houden, tot de gewenste hoeveelheid
koffie is doorgelopen (keuzemogelijkheid
van ca. 30-220 ml).
i
iDe hoeveelheid kan op elk gewenst
moment opnieuw worden gewijzigd. De
fabrieksinstelling van de hoeveelheid
water kan worden hersteld door een
“reset” uit te voeren.
Reset: Het apparaat moet klaar voor
gebruik zijn.
●
● Schalen 17 en 18 verwijderen. De knop­
pen 3 E en 4 F tegelijkertijd ten minste
5 seconden ingedrukt houden.
●
● De LED’s 7a, b, c en d (H, I, S, J) lichten
ter bevestiging kort op.
●
● De schalen 17 en 18 opnieuw
aanbrengen.
De fabrieksinstellingen zijn nu
gereactiveerd.
Heet water maken
Het apparaat moet gebruiksklaar zijn.
Met deze functie kunt u heet water maken,
bijv. voor een kopje thee.
¡
¡ Verbrandingsgevaar
Het pijpje wordt zeer heet; uitsluitend bij de
kunststof greep vastpakken.
●
● Een geschikte kop onder het pijpje 8
plaatsen.
●
● De huls van het pijpje 8 helemaal naar
onderen schuiven.
●
● De draaiknop 6 op g/h instellen.
¡
¡ Verbrandingsgevaar
Als u op g/h instelt, kan het water wat
spatten. Het pijpje 8 niet aanraken of op
een persoon richten.
Pagina: 40
37
TCA53 03/2012
nl
●
● Het proces beëindigen door de draaiknop
6 terug op “O” te zetten.
Stoom om melk op te
schuimen
Het apparaat moet gebruiksklaar zijn.
Eerst de melk opschuimen en vervol­
gens koffiezetten of de melk afzonderlijk
­
opschuimen en op de koffie gieten.
¡
¡ Verbrandingsgevaar
Het pijpje wordt zeer heet; uitsluitend bij de
kunststof greep vastpakken.
●
● De huls van het pijpje 8 helemaal naar
onderen schuiven.
●
● Een kop voor ongeveer 1/3 met melk
vullen.
●
● Op de knop h drukken. De LED van de
knop begint te knipperen.
i
iHet apparaat warmt nu ca. 20 seconden
op.
●
● Het pijpje 8 diep in de melk dompelen,
maar de bodem van de kop niet raken.
●
● Zodra de LED J brandt, de draaiknop 6
op g/h zetten.
¡
¡ Verbrandingsgevaar
Als u op g/h instelt, kan het water wat
spatten. De vrijkomende stoom is zeer heet
en kan vloeistoffen doen opspatten. Het
pijpje 8 niet aanraken of op een persoon
richten.
●
● De kop langzaam draaien, tot de melk is
opgeschuimd.
●
● Het proces beëindigen door de draaiknop
6 terug op “O” te zetten.
i
iOm opnieuw melk op te schuimen, op de
knop h drukken en het proces volledig
herhalen.
Opmerking: Het pijpje 8 na afkoeling
onmiddellijk reinigen. Opgedroogde resten
zijn namelijk moeilijk te verwijderen.
Tip: Bij voorkeur koude melk met een vet­
gehalte van 1,5% gebruiken.
Stoom om dranken op te
warmen
¡
¡ Verbrandingsgevaar
Het pijpje wordt zeer heet; uitsluitend bij de
kunststof greep vastpakken.
Het apparaat moet gebruiksklaar zijn.
●
● De huls van het pijpje 8 naar boven
schuiven.
●
● Op de knop h drukken. De LED van de
knop begint te knipperen.
i
iHet apparaat warmt nu ca. 20 seconden
op.
●
● Het pijpje 8 diep in de op te warmen
vloeistof dompelen.
●
● Zodra de LED J brandt, de draaiknop 6
op g/h zetten.
¡
¡ Verbrandingsgevaar
Als u op g/h instelt, kan het water wat
spatten. De vrijkomende stoom is zeer heet
en kan vloeistoffen doen opspatten. Het
pijpje 8 niet aanraken of op een persoon
richten.
●
● Het proces beëindigen door de draaiknop
6 terug op “O” te zetten.
i
iOm opnieuw stoom te maken, op de
knop h drukken en het proces volledig
herhalen.
Opmerking: Het pijpje 8 na afkoeling
onmiddellijk reinigen. Opgedroogde resten
zijn namelijk moeilijk te verwijderen.
Pagina: 41
38
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
nl
Onderhoud en dagelijkse
reiniging
¡
¡ Gevaar van elektrische schok!
Voor het reinigen de netstekker uittrekken.
Het apparaat niet in water onderdompelen.
Geen stoomreiniger gebruiken.
●
● De buitenkant met een vochtige doek
afvegen. Geen schurende reinigingsmid­
delen gebruiken.
●
● Resten van kalk, koffie, melk en ontkal­
kingsoplossing altijd direct verwijderen.
Onder zulke resten kan corrosievorming
optreden.
●
● De losse onderdelen uitsluitend hand­
matig afwassen.
●
● Het waterreservoir 11 alleen met water
uitspoelen.
●
● De schalen voor koffiedik 17 en restwater
18 wegnemen, leegmaken en reinigen.
●
● Veeg de binnenkant van het apparaat
(houders van de schalen) uit.
●
● De deur van de bereidingseenheid 21
openen en de koffieresten binnenin ver­
wijderen. De deur weer sluiten.
Opmerking: Als het apparaat in koude
toestand wordt ingeschakeld of na afname
van koffie wordt uitgeschakeld, wordt het
apparaat automatisch gespoeld. Zo reinigt
het systeem zichzelf.
Pijpje 8 voor heet water/stoom
●
● Het pijpje 8 van de stoomleiding
schroeven.
●
● Alle onderdelen uit elkaar halen (afb. D).
●
● Met afwassop en een zachte borstel
reinigen. Het uiteinde van het pijpje 8c
aan de voorkant met een stompe naald
schoonmaken.
●
● Alle onderdelen schoonspoelen en
afdrogen.
Bereidingseenheid reinigen
De bereidingseenheid kan voor reiniging
worden gedemonteerd (afb. E).
●
● Het apparaat met de netspanning­
schakelaar 1 auto off uitschakelen.
●
● De deur 21 van de bereidingseenheid 22
openen.
●
● 
De rode knop 22a ingedrukt houden en
het handvat 22b naar boven draaien, tot
het hoorbaar vastklikt.
●
● De bereidingseenheid 22 bij het handvat
voorzichtig wegnemen en onder stro­
mend water zonder spoelmiddel reinigen.
Niet in de vaatwasser plaatsen.
●
● 
De binnenruimte van het apparaat uitzui­
gen of met een vochtige doek uitvegen.
●
● 
De bereidingseenheid 22 tot aan de aan­
slag opnieuw plaatsen.
●
● 
De rode knop 22a ingedrukt houden en
het handvat 22b tot aan de aanslag naar
onderen draaien, tot het hoorbaar vast­
klikt. De bereidingseenheid is nu veilig
vergrendeld.
●
● 
De deur van de bereidingseenheid weer
sluiten.
Pagina: 42
39
TCA53 03/2012
nl
Serviceprogramma:
ontkalken en reinigen in
één
Als bij het ingeschakelde apparaat de LED
S oplicht, dient het apparaat onmiddellijk
met het serviceprogramma te worden
ontkalkt en gereinigd. Als het servicepro­
gramma niet volgens de instructies wordt
gebruikt, kan het apparaat beschadigd
raken.
Speciaal ontwikkelde en geschikte
ontkalkingsmiddelen (bestelnr. 310967)
en reinigingstabletten (bestelnr. 310575)
zijn verkrijgbaar via de klantenservice.
¡
¡ Let op
Telkens wanneer u het serviceprogramma
laat lopen, ontkalkings- en reinigingsmiddel
overeenkomstig de handleiding gebruiken.
Het serviceprogramma in geen geval
onderbreken!
De vloeistoffen niet opdrinken!
Nooit azijn of middelen op basis van azijn
gebruiken!
In geen geval ontkalkingstabletten of
andere ontkalkingsmiddelen in de koker
voor reinigingstabletten doen!
i
iGedurende het serviceprogramma (ca.
40 min) knippert de LED S.
Belangrijk: Als er zich een filter in het
waterreservoir bevindt, dient die in elk geval
te worden verwijderd, voor het servicepro­
gramma wordt gestart.
Het serviceprogramma starten
Het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
●
● De schalen 17 en 18 leegmaken en
terugplaatsen.
●
● De knoppen 4 F en 5 h ten minste
5 seconden ingedrukt houden.
De LED S begint te knipperen en het
­
apparaat spoelt 2x door de koffie-uitloop.
●
● De schaal 17 leegmaken en
terugplaatsen.
De LED’s van de knoppen h en H “Water
vullen” branden
●
● Eén reinigingstablet in de koker 13 doen.
●
● Het waterreservoir met lauwwarm water
vullen, ontkalkingsmiddel toevoegen en
volledig in het water oplossen (totale
hoeveelheid vloeistof: 0,5 l)
of
een kant-en-klare ontkalkingsoplossing in
het waterreservoir gieten (totale hoeveel­
heid vloeistof: 0,5 l).
●
● De knop h indrukken en het apparaat
begint te ontkalken. Duur: ca. 10 ­
minuten.
De ontkalkingsvloeistof loopt in de
schaal 18.
De LED J licht op.
●
● Een voldoende groot en hoog opvangre­
servoir (ca. 0,5 l) onder het pijpje 8
plaatsen.
●
● De draaiknop 6 op g/h zetten en het
apparaat vervolgt het ontkalkingsproces.
Duur: ca. 5 minuten. De ontkalkingsvloei­
stof loopt in het opvangreservoir.
De LED I licht op.
●
● De schaal 17 leegmaken en
terugplaatsen.
De LED van de knop h licht op.
●
● Het waterreservoir 11 leegmaken,
­
reinigen, tot aan de markering “max” met
water vullen en terugplaatsen.
●
● Een voldoende groot opvangreservoir
(ca. 0,5 l) onder het pijpje 8 plaatsen.
●
● De knop h indrukken; het apparaat
begint te spoelen en er loopt een beetje
water in het opvangreservoir.
De LED J knippert.
●
● De draaiknop 6 op “O” draaien; nu start
het apparaat het reinigingsproces. Duur:
ca. 10 minuten. Eerst loopt de vloeistof
binnen in het apparaat in de schaal 17 en
vervolgens uit de koffie-uitloop.
Pagina: 43
40
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
nl
De LED I licht op.
●
● De schalen 17 en 18 leegmaken, reinigen
en terugplaatsen.
Het apparaat wordt opgewarmd en is weer
klaar voor gebruik zodra de LED’s van de
knoppen 3 E en 4 F branden.
Belangrijk: Als het serviceprogramma bijv.
door stroomuitval wordt onderbroken, in
elk geval het apparaat spoelen, voor het
opnieuw in gebruik wordt genomen.
Het apparaat moet klaar voor gebruik zijn.
De LED's â en h knipperen
●
● Het waterreservoir 11 goed uitspoelen en
met vers water vullen.
●
● Op de knop h drukken en het apparaat
spoelt in de schaal.
De LED J licht op.
●
● Een kop onder het pijpje 8 houden en de
draaiknop 6 op g/h zetten. Er loopt
water in de kop.
De LED J knippert.
●
● De draaiknop 6 opnieuw op “O” zetten.
Het apparaat spoelt en is weer klaar voor
gebruik.
Bescherming tegen
bevriezing
Om schade ten gevolge van bevriezing bij
transport en opslag te voorkomen, dient het
apparaat vooraf volledig leeggemaakt te
worden.
Het apparaat moet gebruiksklaar zijn.
●
● Het waterreservoir verwijderen,
­
leegmaken en terugzetten.
●
● Een smal en hoog reservoir onder het
pijpje 8 plaatsen.
●
● De toets h indrukken.
●
● Zodra de LED J brandt, de draaiknop 6
op g/h zetten.
Het apparaat geeft nu een tijdje stoom af.
●
● Als geen stoom meer uit het pijpje 8 komt,
de draaiknop opnieuw op “O” zetten.
●
● Het apparaat uitschakelen.
Afval
Dit apparaat is gemarkeerd volgens de
Europese richtlijn betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur
(AEEA) 2002/96/EG. Deze richtlijn bepaalt
het kader voor de terugname en verwerking
van afgedankte apparatuur, dat over heel
Europa wordt toegepast.
Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar
voor de geldende voorschriften inzake
afvalverwijdering.
Garantie
Voor dit apparaat gelden de garantievoor-
waarden die worden uitgegeven door de
vertegenwoordiging van ons bedrijf in het
land van aankoop. De leverancier, bij wie u
het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover
graag meer informatie. Om aanspraak te
maken op de garantie heeft u altijd uw aan­
koopbewijs nodig.
Wijzigingen voorbehouden.
A
Pagina: 44
41
TCA53 03/2012
nl
Kleine storingen zelf oplossen
Storing Oorzaak Oplossing
Er kan geen heet water of
stoom worden gemaakt.
Het pijpje 8 is verstopt. Het pijpje 8 reinigen.
Te weinig schuim of vloei­
baar schuim.
De huls b op het pijpje 8
niet in de juiste positie.
De huls b op het pijpje 8
naar onderen schuiven.
Ongeschikte melk. Koude melk met vetgehalte
van 1,5% gebruiken.
De koffie loopt slechts
druppelsgewijs.
De maalgraad is te fijn. De maalgraad grover
instellen.
De koffie loopt niet. Het waterreservoir is niet
gevuld of niet correct
geplaatst.
Het waterreservoir vullen
en op de correcte positie
letten. Indien nodig het
waterleidingsysteem vullen
(cfr. “Het apparaat in
gebruik nemen”).
De koffie heeft geen
“crema” (schuimlaagje).
Ongeschikte koffiesoort.
Bonen niet vers gebrand.
Andere koffiesoort gebrui­
ken. Vers gebrande bonen
gebruiken.
Maalgraad niet op de koffie
afgestemd.
De maalgraad op punt
stellen.
Het maalwerk maalt geen
koffiebonen.
De bonen vallen niet in
het maalwerk (ze zijn te
olieachtig).
Zachtjes tegen het bonen­
reservoir kloppen.
Luid geluid van het
maalwerk.
Een vreemd voorwerp in het
maalwerk (bijv. een steen­
tje, wat ook bij uitgelezen
koffiesoorten voorkomt).
Contact opnemen met de
hotline.
De LED S en knop â
knipperen beurtelings.
De bereidingseenheid
22 ontbreekt, is niet
correct geïnstalleerd of
vergrendeld.
De bereidingseenheid 22
installeren en vergrendelen.
Als de storingen niet kunnen worden verholpen, neem dan onmiddellijk contact op
met de hotline.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch Benvenuto Classic TCA5309.

Stel een vraag over de Bosch Benvenuto Classic TCA5309

Heb je een vraag over de Bosch Benvenuto Classic TCA5309 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch Benvenuto Classic TCA5309. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch Benvenuto Classic TCA5309 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.