Bosch BBH52550 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch BBH52550. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: BBH52550
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Grieks, Hongaars, Oekraïens,

Inhoudsopgave

Pagina: 8
8
De gebruiksaanwijzing goed bewaren.
Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden, voeg de
gebruiksaanwijzing er dan bij.
Juist gebruik
Deze stofzuiger is alleen voor huishoudelijk en niet voor
zakelijk gebruik bestemd. De stofzuiger uitsluitend
gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwij-
zing. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele
schade die ontstaat wanneer het toestel niet volgens
de voorschriften of op een verkeerde manier wordt ge-
bruikt.
Volg daarom beslist de volgende aanwijzingen op!
De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met:
„
„ originele filterinzetstukken
„
„ originele onderdelen, ‑toebehoren of ‑extra toebeho-
ren
Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger
niet worden gebruikt voor:
„
„ het schoonzuigen van mensen of dieren.
„
„ het opzuigen van:
−
− -insecten (bijv. vliegen, spinnen, ...).
−
− substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet
of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
−
− vochtige of vloeibare stoffen
−
− licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
−
− as, roest van open haarden en centrale verwar-
mingsinstallaties
−
− tonerstof van printers en kopieerapparaten.
Veiligheidsvoorschriften
Deze stofzuiger voldoet aan de erkende re-
gels van de techniek en de geldende veilig-
heidsbepalingen.
„
„ Het toestel kan worden gebruikt door kin-
deren vanaf 8 jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische of geeste-
lijke vermogens of personen die gebrek
aan kennis of ervaring hebben, wanneer
zij onder toezicht staan of met het oog op
een veilig gebruik volledig over de bedie-
ning van het apparaat zijn geïnformeerd
en op de hoogte zijn van de gevaren die
hieruit kunnen voortvloeien.
„
„ Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.
„
„ Reiniging en onderhoud mogen niet wor-
den uitgevoerd door kinderen die niet on-
der toezicht staan.
„
„ Plastic zakken en folie dienen buiten het
bereik van kleine kinderen te worden ge-
houden en te worden gerecycled.
=>
= Er bestaat een risico van verstikking!
Zakelijk gebruik
„
„ Het aansluitsnoer alleen volgens het typeplaatje aans-
luiten en in gebruik nemen.
„
„ Het toestel mag alleen binnen worden bewaard en
opgeladen.
„
„ Stel het toestel niet bloot aan temperaturen beneden
0°C en boven 40°C.
„
„ Nooit zuigen zonder filterzak resp. stofreservoir, mo-
torbeveiligings- en uitblaasfilter.
=>
= Het toestel kan beschadigd raken!
„
„ Zuig niet met mondstuk en buis in de nabijheid van het
hoofd. => Dit brengt het risico van letsel met zich mee!
„
„ Een beschadigd aansluitsnoer mag niet meer worden
gebruikt en dient te worden vervangen door een ori-
gineel exemplaar.
„
„ Het toestel met behulp van de stekker van de stroom
halen, niet aan het elektriciteitssnoer trekken.
„
„ Het elektriciteitssnoer niet over scherpe randen trek-
ken en niet bekneld laten raken.
„
„ Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger het toestel
uitschakelen resp. het elektriciteitssnoer ontkoppelen
en het van de stroom halen.
„
„ Wanneer de stofzuiger beschadigd is, mag hij niet in
gebruik worden genomen.
„
„ In geval van een storing het toestel uitschakelen resp.
van de stroom halen en het elektriciteitssnoer ontkop-
pelen.
„
„ Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de
stofzuiger en het vervangen van onderdelen alleen
worden uitgevoerd door onze klantenservice.
„
„ Nei seguenti casi, disattivare subito l'apparecchio e
contattare il servizio di assistenza clienti:
−
− se è stato inavvertitamente aspirato del liquido o se
è presente del liquido all'interno dell'apparecchio
−
− se l'apparecchio è caduto e si è danneggiato.
„
„ De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden,
vocht en hittebronnen.
„
„ Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhouden-
de stoffen op de filters (filterzak, motorbeveiligingsfil-
ter, uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
„
„ De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouw-
plaatsen. =>Het opzuigen van bouwafval kan leiden tot
beschadiging van het apparaat.
„
„ Het toestel uitschakelen wanneer het niet wordt ge-
bruikt.
Accu's
Uw toestel is uitgerust met Lithium-ion accu's. Vanwege
de veiligheid zijn deze alleen toegankelijk voor vaklui die
bevoegd zijn tot het uitvoeren van reparaties.
Neem voor vervanging van de accu's contact op met de
dichtstbijzijnde klantenservice of een geautoriseerde
dealer.
nl
Pagina: 42
42
nl
Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de
serie BBH5 heeft gekozen.
In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende
BBH5 – modellen beschreven. Het is dan ook mogelijk
dat niet alle genoemde kenmerken en functies gelden
voor uw toestel. Om een zo goed mogelijk resultaat te
bereiken dient u alleen gebruik te maken van originele
accessoires van Bosch, die speciaal voor uw stofzuiger
ontwikkeld zijn.
De pagina's met afbeeldingen uitklappen!
1	Vloermondstuk met elektrische borstel
2	Stofreservoir
3	Ontgrendelingstoets vuilcontainer
4	Indicatie Laadstatus accu
5	Sensor Control indicatie
6	Stofreservoir
7	Buitenste filtereenheid
8	Filterpatroon met motorbeveiligingsfilter en filter-
schuim
9	Handvat
10	Aan-/uit-schakelaar
11	Aansluitsnoer
12	Bekledingsmondstuk*
13	Mondstuk voor kieren*
14	Professioneel bekledingsmondstuk*
15	Professioneel mondstuk voor kieren*
16	Draagriem*
17	Adapter voor toebehoren*
18	Zuigslang met handvat*
Voor het eerste gebruik
Afb. 1
•
• Handvat voorzichtig aan de hoofdbehuizing bevesti-
gen en vergrendelen.
•
• Het handvat verwijderen met behulp van de ontgren-
delingsknop en het voorzichtig naar boven afnemen.
Afb. 2
•
• Handstofzuiger in het vloermondstuk steken en ver-
grendelen.
•
• U verwijdert het vloermondstuk door op de ontgren-
delingsknop te drukken en de handstofzuiger uit het
mondstuk te trekken.
Opladen
!	 Let op: Voor het eerste gebruik moeten de accu's van
de stofzuiger minstens 6 uur worden opgeladen.
Afb. 3
•
• Om de stofzuiger op te laden zet u hem in de nabi-
jheid van een stopcontact. Het apparaat kan vrij in
de ruimte worden geplaatst. Afb. 7
•
• Aansluitsnoer achter in de aansluiting van het toe-
stel steken.
•
• Stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact
steken.
•
• Tijdens het laden knippert de laadindicatie.
•
• Is de accu volledig opgeladen, dan is de laadindica-
tie blauw verlicht en knippert niet meer.
•
• Het is mogelijk dat het aansluitsnoer warm wordt.
Dit is normaal en niet bezwaarlijk.
Indicatie Laadstatus accu
Afb. 4*
De indicatie Laadstatus accu van het toestel kent één
van de volgende varianten:
a)	De laadtoestand van de accu wordt weergegeven.
„
„ Is de accu volledig opgeladen, dan is de indicatie
blauw verlicht.	
•
• Knippert de indicatie, dan moet de accu weer wor-
den opgeladen.
b)	De LED's in de indicatie geven de laadtoestand van de
accu weer.
„
„ Accu volledig opgeladen	
„
„ gemiddelde restlading	
„
„ geringe restlading 	
•
• Knippert de laatste LED, dan moet de accu weer
worden opgeladen.
Zuigen
Afb. 5
•
• Aan-/Uitschakelaar in de richting van de pijl draaien.
Zuigkracht regelen
Afb. 6
Om het zuigvermogen in te stellen zet u de Aan-/Uit-
schakelaar in de gewenste stand:
•
• Vermogensstand 1	 1
	
Zuigen zonder dat de elektrische borstel ingescha-
keld is.
	
Voor eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden op
gladde vloeren en een bijzonder zacht gebruiksgelu-
id.
	
Het toestel heeft hier de maximale looptijd bereikt.
*afhankelijk van de uitvoering
Pagina: 43
43
•
• Vermogensstand 2	 2
	
Zuigen met normaal vermogen en de elektrische
borstel ingeschakeld.
	
Voor normale schoonmaakwerkzaamheden op alle
vloeren bij een gemiddelde looptijd.
•
• Turbo-stand	 Turbo
	
Zuigen met maximaal vermogen en de elektrische
borstel ingeschakeld.
	
Voor zeer veeleisende schoonmaakwerkzaamheden
op alle oppervlakken, met name tapijt en bij gebruik
van de optionele toebehoren. De looptijd van het to-
estel wordt hiermee korter.
Afb. 7
•
• Bij korte zuigpauzes kan het toestel vrij in de ruimte
worden geplaatst. Hiervoor de zuiger licht naar vor-
en kantelen in de richting van het mondstuk.
!	 Let op: Schakel het apparaat uit voordat u het neer-
zet, omdat een draaiende borstel bij stilstand van het
toestel tot schade aan de vloerbedekking kan leiden.
Zuigen met extra toebehoren
Afb. 8*
a)	Adapter voor toebehoren op de handstofzuiger steken
en vergrendelen.
	
U verwijdert de adapter voor toebehoren door op de
ontgrendelingsknop te drukken en de adapter eraf te
trekken.
b)	Draagriem aan het handvat bevestigen. Leg het toestel
hierbij neer en zorg ervoor dat u het niet op de adapter
of de slang plaatst.
Afb. 9*
Mondstukken naar wens aan de zuigslang vastmaken
met het handvat van de adapter voor toebehoren:
•
• Bekledingsmondstuk voor het afzuigen van gestof-
feerde meubelen, gordijnen etc.
•
• Mondstuk voor kieren voor het schoonzuigen van
kieren, hoeken etc.
Na gebruik
Afb. 10
•
• Het toestel na gebruik uitschakelen.
Het stofreservoir leegmaken
Afb. 11
Voor een goed zuigresultaat dient de stofzuiger na ge-
bruik altijd te worden leeggemaakt. Dit dient echter
op zijn laatst te gebeuren op het moment dat het stof
op een plek in het stofreservoir de markering heeft be-
reikt.
Wij raden u aan het stofreservoir niet verder te vullen
dan de markering, omdat dit tot sterke verontreiniging
van de filter leidt.
Bij het leegmaken van het stofreservoir ook altijd cont-
roleren hoe verontreinigd de buitenste filtereenheid is
en deze zo nodig schoonmaken volgens de aanwijzin-
gen in "Buitenste filtereenheid schoonmaken". Afb. 16
!	 Let op: De filter kan alleen worden schoongemaakt
wanneer het toestel uitgeschakeld is.
	 Nooit zuigen met ingebrachte filterpatronen zonder
buitenste filtereenheid.
Afb. 12
•
• Stofreservoir met de ontgrendelingstoets loskop-
pelen en uit het apparaat nemen.
Afb. 13
•
• Filtereenheid uit het stofreservoir nemen.
•
• Stofreservoir leegmaken
Afb. 14
•
• Verwijder zo nodig vuil dat zich onder de afvoer be-
vindt.
•
• Filtereenheid in het stofreservoir plaatsen. Let er
hierbij op dat hij op de juiste wijze is ingebracht.
•
• Stofreservoir in het toestel plaatsen en hoorbaar
laten inklikken.
!	 Let op: Stuit u bij het sluiten van het deksel op een
weerstand, controleer de filter dan op volledigheid
en ga na of filters en stofreservoir op de juiste
wijze zijn ingebracht.
Filteronderhoud
!	 Let op: De filter kan alleen worden schoongemaakt
wanneer het toestel uitgeschakeld is.
Uw toestel is uitgerust met de zog. "Sensor Control"
- functie.
Hiermee wordt permanent nagegaan of de stofzuiger
in de optimale vermogensstand staat. De verlichtings-
indicatie geeft aan of het filterpatroon schoongemaakt
moet worden om de optimale vermogensstand weer te
bereiken.
Afb. 15 Sensor Control
Wanneer de vermogensstand van het toestel optimaal
is, is de indicatie uit of blauw verlicht . Zodra de indica-
tie rood knippert, moeten de buitenste filtereenheid en
het filterpatroon worden schoongemaakt.
Het toestel gaat automatisch terug naar vermogens-
stand 1.
*afhankelijk van de uitvoering
Pagina: 44
44
Afb. 16 Buitenste filtereenheid schoonmaken
Voor een optimale werking van de stofzuiger dient de
buitenste filtereenheid regelmatig te worden schoon-
gemaakt.
•
• Alvorens de buitenste filtereenheid schoon te maken
dient u het toestel uit te schakelen.
•
• Stofreservoir uit het toestel nemen. Afb. 12
•
• Filtereenheid uit het stofreservoir nemen. Afb. 13
•
• Buitenste filtereenheid schoonmaken.
a)	In de regel volstaat het de totale filtereenheid tijdens
het leegmaken van het stofreservoir even te schudden
of uit te kloppen, zodat mogelijke stofdeeltjes losraken.
b)	Is dit niet afdoende, gebruik dan een droge doek om de
vuildeeltjes te verwijderen van het oppervlak.
	
Wilt u de buitenste filtereenheid wassen, neem dan
eerst het filterpatroon eruit. Dit mag pas weer wor-
den teruggeplaatst wanneer het volledig droog is.
Afb. 17 Filterpatroon reinigen
•
• Apparaat uitschakelen.
•
• Stofreservoir uit het toestel nemen. Afb. 12
•
• Filtereenheid uit het stofreservoir nemen. Afb. 13
a)		
Deksel van het filterpatroon tegen de wijzers van de
klok in draaien en het patroon uit de filtereenheid ne-
men.
b)		
Filterpatroon eerst schoonmaken door het uit te klop-
pen.
c)		
Het filterschuim van de motorbeveiliging aftrekken en
afzonderlijk uitwassen.
	
Filterschuim en motorbeveiligingsfilter volledig laten
drogen, (ca. 24h)
d)		
Na de montage van het filterschuim het patroon in het
stofreservoir plaatsen.
e)		
Het patroon inbrengen in de filtereenheid en vergren-
delen door het deksel tegen de wijzers van de klok in
vast te draaien.
Wanneer de "Sensor Control" - indicatie na de hand-
matige reiniging opnieuw rood knippert, is het filterpa-
troon zo sterk verontreinigd dat het in de wasmachine
schoongemaakt moet worden - met een fijnwaspro-
gramma bij max. 30°C en het laagst mogelijke centri-
fuge-toerental.
Nieuwe filters zijn desgewenst verkrijgbaar bij de klan-
tenservice.
Het vloermondstuk schoonmaken
Alvorens onderhoud te plegen dient u de stofzuiger alti-
jd uit te schakelen of van de stroom af te sluiten.
Afb. 18
a)	Borstelrol met behulp van de ontgrendelingsknop ont-
grendelen en zijwaarts uit het vloermondstuk trekken.
b)	Opgewikkelde draden en haren met een schaar langs
de hiervoor bestemde keep doorknippen en verwijde-
ren.
c)	Borstelrol zijwaarts langs de geleidingsstang in het vlo-
ermondstuk schuiven en vergrendelen met behulp van
de ontgrendelingsknop.
!	 Let op: Het vloermondstuk mag alleen in gebruik
worden genomen wanneer de borstelrol gemon-
teerd is.
Schoonmaken
Alvorens de handstofzuiger schoon te maken dient
deze uitgeschakeld en losgekoppeld te zijn van het
aansluitsnoer. De stofzuiger en accessoires van kunst-
stof kunnen worden onderhouden met een in de handel
gebruikelijk schoonmaakmiddel voor kunststof.
!	 Let op: Geen schuurmiddelen, glas of universele
schoonmaakmiddelen gebruiken. De stofzuiger
nooit in water dompelen.
Technische wijzigingen voorbehouden.
*afhankelijk van de uitvoering
Pagina: 93
93
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
zeświadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch BBH52550.

Stel een vraag over de Bosch BBH52550

Heb je een vraag over de Bosch BBH52550 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch BBH52550. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch BBH52550 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.