Bosch BBH MOVE2 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch BBH MOVE2. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: BBH MOVE2
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Pools, Oekraïens

Inhoudsopgave

Pagina: 18
17
Beschrijving van het apparaat nl
1 Vloermondstuk met elektroborstel
2 Functie-indicatie vloermondstuk
3 Ontgrendelingsknop vloermondstuk
4 Vuilcontainer
5 Vuilfilter
6 Textielfilter
7 Miniborstel
8 Zuigeenheid
9 Ontgrendelingsknop vuilcontainer
10 Kierenmondstuk
11 Handgreep handstofzuiger
12 Aan-/uitknop handstofzuiger
13 Ontgrendelingsknop handgreep
14 Ontgrendelingsknop accuzuiger
15 Handgreep accuzuiger
16 Tastschakelaar accuzuiger
17 Indicatie laadfunctie
18 Laadstation
19 Vloerstaand laadstation
20 Laadsnoer
1
2
3 19
20
18
11
12
13
14
15
16
17
5
6
7
8
4
9
10
(Innenteil) BBHmove 12/11 13.12.2011 9:15 Uhr Seite 17
Pagina: 19
18
De gebruiksaanwijzing goed bewaren.
Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden
de gebruiksaanwijzing erbij voegen.
Gebruik volgens de voorschriften
Deze stofzuiger is alleen voor huishoudelijk en niet voor
zakelijk gebruik bestemd. De stofzuiger uitsluitend
gebruiken zoals aangegeven in deze
gebruiksaanwijzing. De fabrikant is niet aansprakelijk
voor eventuele schade die ontstaat wanneer het
apparaat niet volgens de voorschriften of op een
verkeerde manier wordt gebruikt. Volg daarom beslist
de volgende aanwijzingen op!
De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met:
originele filterelementen
originele onderdelen, originele accessoires
De stofzuiger is niet geschikt voor:
het schoonzuigen van mensen of dieren
het opzuigen van:
– insecten
– substanties die schadelijk voor de gezondheid,
heet of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
– vochtige of vloeibare stoffen
– licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen
– as, roet uit haarden en centrale
verwarmingsinstallaties.
Veiligheidsvoorschriften
Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels van de
techniek en de betreffende veiligheidsbepalingen.
Laadapparaat alleen volgens typeplaatje aansluiten
en in gebruik nemen.
Nooit zonder filterelementen zuigen.
=> Het apparaat kan beschadigd worden!
Niet aan het netsnoer maar aan de stekker trekken
om het laadapparaat van het net af te sluiten.
Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen vanaf 8 jaar en door personen
met beperkte fysieke, sensorische of
geestelijke vermogens of personen die
gebrek aan kennis of ervaring heb-ben,
wanneer zij onder toezicht staan of met
het oog op een veilig gebruik volledig
over de bedie-ning van het apparaat zijn
ge nformeerd en op de hoogte zijn van
de gevaren die hieruit kunnen
voorvloeien.
Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.
Reiniging en onderhoud mogen niet
worden uit-gevoerd door kinderen als zij
niet onder toezicht
Laad het apparaat niet bij temperaturen onder de
0°C of boven de 40°C.
Defect laadapparaat niet aansluiten of openen, maar
door een nieuw vervangen.
Beschadigde accuzuiger niet in gebruik nemen.
Om risico's te vermijden mogen reparaties en de
vervanging van onderdelen in zoverre ze niet bij
»Reiniging« in deze gebruiksaanwijzing zijn
beschreven, alleen door onze klantenservice worden
uitgevoerd.
De stofzuiger en het laadstation beschermen tegen
weersinvloeden, vocht en hittebronnen.
Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken,
het apparaat daarna op een verantwoorde wijze
afvoeren.
Instructies voor recycling
Bij uw speciaalzaak of gemeente kunt u informatie
krijgen over actuele methodes van afvalverwerking.
Let op: dit apparaat bevat herlaadbare NiMH-batterijen
(accu's). Alvorens het apparaat af te voeren de
ontladen batterijen eruit halen (zie afbeelding 19) en
op een milieuvriendelijke manier afvoeren.
nl
(Innenteil) BBHmove 12/11 13.12.2011 9:15 Uhr Seite 18
Pagina: 20
19
Gelieve de pagina's met afbeeldingen uit te klappen!
Voor het eerste gebruik
Montage laadapparaat
Het laadapparaat kan zowel aan de wand als op de
vloer staand worden gemonteerd.
Afbeelding
Om het laadapparaat aan de wand te monteren zoekt
u een plaats in de buurt van een stopcontact en
monteert u het zonder vloerbevestiging met behulp van
bijgeleverde schroeven aan de wand.
Afbeelding
Bij gebruik op de vloer staand op de sokkel bevestigen.
Afbeelding
Laadsnoer aan de zijkant in de aansluiting van de
contactarm steken.
Afbeelding
Handgreep optillen en vergrendelen
Om de handgreep om te klappen de
ontgrendelingsknop indrukken en de
handgreepvergrendeling opheffen.
Afbeelding
Handstofzuiger in het vloermondstuk steken en
vergrendelen.
Om het vloermondstuk om te klappen de
ontgrendelingsknop indrukken en de handstofzuiger
uit het mondstuk trekken.
Afbeelding
Accuzuiger zoals weergegeven inbrengen in de
handstofzuiger en vergrendelen.
!Let erop dat de contacten van de accuzuiger en de
handstofzuiger niet vervuild zijn. Eventueel de
contacten schoonmaken.
Afbeelding
Handstofzuiger zoals weergegeven in het laadstation
plaatsen.
!Let erop dat de contacten van de handstofzuiger en
het laadstation niet vervuild zijn. Eventueel de
contacten schoonmaken.
7
6
5
4
3
2
1
Het apparaat wordt bij het inbrengen van de
handstofzuiger in het laadstation automatisch
uitgeschakeld als het per ongeluk nog aan staat.
!Voor het eerste gebruik moeten de accu's van de
stofzuiger minstens 16 uur geladen worden.
Stekker van het laadapparaat in het stopcontact
steken.
De indicatie voor het laden is verlicht.
De indicatie is verlicht zolang de stofzuiger via het
laadapparaat met het stroomnet verbonden is.
Deze gaat ook niet uit wanneer de accu's van de
stofzuiger volledig geladen zijn.
Het is normaal en onbezwaarlijk dat het laadapparaat
en de stofzuiger warm worden.
U kunt de stofzuiger altijd laden wanneer hij niet
gebruikt wordt. Op deze manier is hij altijd
beschikbaar.
Zuigen
Gebruik van de handstofzuiger
Afbeelding
Apparaat uit het laadstation nemen en in de richting van
de pijl aan de aan-/uitknop draaien.
De functie-indicatie van het vloermondstuk licht op en
geeft hiermee aan dat de rolborstel draait.
Voor model BBHMOVE4, BBHMOVE5, BBHMOVE6
De In-/Uitschakelaar kan in de volgende twee posities
worden geschakeld:
Positie 1 = gemiddelde vermogensstand
=> Het apparaat heeft een langere looptijd.
Positie 2 = hoge vermogensstand
=> het apparaat beschikt over een hoger vermogen
bij een kortere looptijd.
Afbeelding
Bij korte zuigpauzes kan het apparaat vrij in de
ruimte worden neergezet. Hiervoor de zuiger licht
naar voren in de richting van het mondstuk kantelen.
!Let op: het apparaat beslist uitschakelen wanneer
u het neerzet, omdat de draaiende borstel bij
stilstand van de zuiger schade aan de
vloerbedekking kan veroorzaken.
Afbeelding
Na het zuigen het apparaat uitschakelen en in het
laadstation terugzetten.
10
9
8
nl
(Innenteil) BBHmove 12/11 13.12.2011 9:15 Uhr Seite 19
Pagina: 21
20
Let op!
Mondstukken zijn, afhankelijk van het type harde vloer
(bijv. ruwe vloeren of rustieke plavuizen) onderhevig
aan enige slijtage. Daarom dient u de onderkant van
het mondstuk regelmatig te controleren. Wanneer de
onderkant van het mondstuk versleten is of scherpe
randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan gevoelige
harde vloeren, zoals parket of linoleum. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
een versleten mondstuk.
Gebruik van de accuzuiger
Afbeelding
Door aan de ontgrendelingsknop te draaien de
accuzuiger ontgrendelen en uit de handstofzuiger
nemen.
Kierenmondstuk
Afbeelding
Voor het schoonzuigen van kieren en hoeken, etc.
Het kierenmondstuk zoals weergegeven in de
zuigopening van de accuzuiger steken.
Afbeelding
Voor het laden de accuzuiger in de handstofzuiger
inbrengen en vergrendelen. Let erop dat hij goed
bevestigd is.
Reiniging van de filters
Het stofreservoir dient zo mogelijk na het zuigen altijd
te worden geleegd.
Afbeelding
Neem de accuzuiger uit de handstofzuiger
(zie Afbeelding 11)
Het stofreservoir met behulp van de
ontgrendelingsknop ontgrendelen en van de
zuigeenheid trekken.
Afbeelding
Vuilfilter en textielfilter met behulp van de handgreep
uit het stofreservoir nemen en schoonmaken door ze
uit te kloppen of met
het bijgevoegde borsteltje uit te borstelen.
Afbeelding
Stofreservoir leegmaken.
Bij sterke vervuiling kunnen de filters en het
stofreservoir worden uitgewassen.
Stofreservoir in de aansluiting met een droge doek
schoonwrijven; filters volledig laten drogen voordat
ze weer worden ingebracht.
16
15
14
13
12
11
Afbeelding
a)Vuilfilter en textielfilter in het stofreservoir
inbrengen.
b)Stofreservoir op de zuigeenheid plaatsen en
vergrendelen.
Onderdelen kunnen indien gewenst via de
klantenservice worden verkregen.
Reiniging van het vloermondstuk
Afbeelding
Het vloermondstuk dient regelmatig te worden
schoongemaakt.
Hiervoor het vloermondstuk van de handstofzuiger
losmaken. (zie afbeelding 5)
Opgewikkelde draden en haren met een schaar
doorknippen.
Draden en haren wegzuigen met het mondstuk voor
kieren.
Onderhoud
Voordat de accuzuiger of het handapparaat worden
schoongemaakt moeten ze uitgeschakeld en van het
laadapparaat losgekoppeld zijn. Ze kunnen met een in
de handel gebruikelijke kunststofreiniger worden
schoongemaakt.
!Geen schurende middelen, glas- of allesreiniger
gebruiken. De zuiger nooit in water houden.
Afvalverwerking van de accu's
Voordat u het apparaat afvoert, dient het accublok te
worden gedemonteerd en afzonderlijk met het vuil te
worden meegegeven.
Afbeelding
Het batterijvak in de richting van de pijl
openschuiven.
Bevestigingsband doorknippen en het accublok uit
het apparaat nemen.
Toevoersnoeren doorknippen en voor de zekerheid
ter isolering de uiteinden afzonderlijk met band
vastplakken.
19
18
17
nl
(Innenteil) BBHmove 12/11 13.12.2011 9:15 Uhr Seite 20
Pagina: 85
84
AE
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben, auf
Anfrage jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen
istin jedem Fall aber die Vorlage des
Kaufbeleges erforderlich.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as
set out by our representatives in the country of
sale apply. Details regarding same may be
obtained from the dealer from whom the
appliance was purchased. For claims under
guarantee the sales receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene
riconosciuta soltanto se accompagnata da regolare
documento fiscale di acquisto rilasciato dal
venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegen-
woordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leveran-
cier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL
’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsument-
bestämmelser.
FI Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğ imiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığ ı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza
˛dzenia obowia
˛zuja
˛ warunki gwaran-
cyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie
˛
Pa ństwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza
˛dzenia. Przy korzystaniu
ze świadcze´
n gwarancyjnych wymagane jest
przedlo źenie dowodu zakupu.
(Innenteil) BBHmove 12/11 13.12.2011 9:40 Uhr Seite 84
Pagina: 88
87
"Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikalt-
geräte (waste electrical and electronic equipment -
WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor."
"This appliance is labelled in accordance with the
European directive 2002/96/EG concerning waste elec-
trical and electronic equipment – WEEE.
The directive provides the framework for the return and
recycling of used appliances as applicable throughout
the EU."
"Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2002/96/CE relative aux appareils électriques et élec-
troniques usagés (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans
les pays de la CE."
"Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2002/96/CE in materia di appa-
recchi elettrici ed elettronici dismessi (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea."
"Dit apparaat is conform de Europese richtlijn
2002/96/EG inzake gebruikte elektro en elektronica-
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
WEEE) gekarakteriseerd.
De richtlijn biedt het kader voor de terugname en
verwerking van gebruikte apparaten geldend voor de
hele EU.
"Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk- og elektro-
nisk udstyr (waste electrical and electronic equipment –
WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele
EU."
"Dette apparatet er merket i henhold til det europeiske
direktivet 2002/96/EG om gamle elektriske og elek-
troniske apparater (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt
utstyr skal samles inn og gjenvinnes."
"Maskinen är märkt i enlighet med EU-direktiv
2002/96/EG om el- eller elektronikavfall (waste
electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet anger ramarna för inlämning och återvinning
av uttjänta enheter inom EU."
"Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen
direktiivin 2002/96/EU mukaisesti (waste electrical and
electronic equipment – WEEE).
Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden
palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella."
"Este aparato tiene la marca de conformidad con la
directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos RAEE (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
La directiva establece el marco para la recogida y
reutilización de aparatos usados válido en toda la UE."
de
en
fr
it
nl
da
no
sv
fi
es
(Innenteil) BBHmove 12/11 13.12.2011 9:40 Uhr Seite 87

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch BBH MOVE2.

Stel een vraag over de Bosch BBH MOVE2

Heb je een vraag over de Bosch BBH MOVE2 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch BBH MOVE2. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch BBH MOVE2 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.