Bosch AVR 1100 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Bosch AVR 1100. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Bosch
  • Product: Grasmaaier
  • Model/naam: AVR 1100
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 69
70 | Nederlands
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
nl
Veiligheidsvoorschriften
Let op! Lees de volgende voorschriften zorg-
vuldig. Maak uzelf vertrouwd met de bedie-
ningselementen en het juiste gebruik van de
machine. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed
voor later gebruik.
Verklaring van de symbolen op de machine
Algemene waarschuwing.
Lees de gebruiksaanwijzing.
Voorkom dat personen in de buurt ge-
wond raken door weggeslingerde voor-
werpen.
Houd personen in de buurt op een vei-
lige afstand tot het gereedschap.
Scherpe tanden of messen. Wees ui-
terst voorzichtig met tenen en vingers.
Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
het apparaat instelt of schoonmaakt,
wanneer de kabel vast komt te zitten
of wanneer u het apparaat (ook voor
korte tijd) onbeheerd laat. Houd de
stroomkabel uit de buurt van tanden
en messen.
Bescherm uzelf tegen een elektrische
schok.
Houd de aansluitkabel uit de buurt van
de snijmessen.
Wacht tot alle delen van de machine
volledig tot stilstand gekomen zijn
voordat u ze aanraakt. De tanden of
messen draaien na het uitschakelen
van de machine nog en kunnen ver-
wondingen veroorzaken.
Gebruik het gereedschap niet in de re-
gen en stel het niet bloot aan regen.
Bediening
f Dit gereedschap is er niet voor bestemd om
te worden gebruikt door personen (inclusief
kinderen) met beperkte fysieke, zintuigelijke
of geestelijke vermogens of gebrekkige erva-
ring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij onder
toezicht staan van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon, of zij van deze
persoon instructies ontvangen ten aanzien
van het gebruik van het gereedschap.
Kinderen moeten onder toezicht staan, om
zeker te stellen dat zij niet met het gereed-
schap spelen.
f Gebruik de machine niet wanneer u moe of
ziek bent of onder invloed staat van alcohol,
drugs of medicijnen.
f Laat kinderen of personen die deze voor-
schriften niet gelezen hebben de machine
nooit gebruiken. In uw land gelden eventueel
voorschriften ten aanzien van de leeftijd van
de bediener. Bewaar de machine buiten het
bereik van kinderen wanneer deze niet wordt
gebruikt.
f Verticuteer of belucht het gazon nooit in de
buurt van personen, in het bijzonder kinde-
ren, of huisdieren.
f De bediener of gebruiker is verantwoordelijk
voor ongevallen, persoonlijk letsel of schade
aan het eigendom van anderen.
f Draag altijd een gehoorbescherming en een
veiligheidsbril terwijl u met de machine
werkt.
f Gebruik de machine niet met blote voeten of
met open sandalen. Draag altijd stevige
schoenen en een lange broek.
f Controleer het te bewerken oppervlak zorg-
vuldig op stenen, stokken, metaaldraad, bot-
ten en andere voorwerpen en verwijder deze.
f Kijk vóór gebruik altijd of er tanden of tand-
schroeven ontbreken, versleten of bescha-
digd zijn.
STOP
OBJ_BUCH-835-002.book Page 70 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Pagina: 70
Nederlands | 71
Bosch Power Tools F 016 L70 481 | (10.10.08)
f Vervang versleten of beschadigde tanden en
schroeven altijd per complete set om onba-
lans te voorkomen. Opgepast bij machines
met meer dan één tand, omdat het rond-
draaien van een tand de beweging van ande-
re tanden kan veroorzaken.
f Draag een gezichtsbescherming wanneer u
de machine zonder opvangvoorziening ge-
bruikt.
f Loop altijd rustig, nooit te snel.
f Verticuteer of belucht het gazon alleen bij
daglicht of goed kunstlicht.
f Voorkom indien mogelijk het gebruik van de
machine bij nat gras of neem extra voorzorgs-
maatregelen om uitglijden te voorkomen.
f Het beluchten of verticuteren van gazon op
hellingen kan gevaarlijk zijn.
f Verticuteer of belucht niet op bijzonder steile
hellingen.
– Zorg ervoor dat u op een helling of op nat
gras altijd stevig staat.
– Belucht of verticuteer het gazon op een hel-
ling altijd dwars, nooit naar boven of naar be-
neden.
– Ga altijd uiterst voorzichtig te werk bij het
veranderen van richting op een helling.
– Wees uiterst voorzichtig bij het achteruitlo-
pen of bij het trekken van de machine.
f Duw de machine tijdens het beluchten of ver-
ticuteren van het gazon altijd naar voren toe,
trek deze nooit naar u toe.
f De tanden of messen moeten stilstaan wan-
neer u de machine voor het transport moet
kantelen, wanneer u een gedeelte moet over-
steken dat niet met gras is beplant en wan-
neer u de machine naar en van het te beluch-
ten of verticuteren gebied verplaatst.
f Gebruik de machine nooit zonder opvang-
voorziening of botsbescherming.
f Schakel de machine in zoals in de gebruiks-
aanwijzing beschreven en houd uw voeten
ruim uit de buurt van ronddraaiende delen.
f Kantel de machine bij het starten of aantrek-
ken van de motor niet, behalve wanneer dit
voor het starten in hoog gras nodig is. Til in
dit geval de van de bediener afgewende zijde
door het naar beneden duwen van de hand-
greep niet verder dan nodig omhoog. Let er-
op dat u beide handen aan de greep hebt
wanneer u de machine weer laat zakken.
f Breng handen en voeten niet in de buurt van
of onder ronddraaiende delen.
f Houd afstand tot de afvoerzone terwijl u met
de machine werkt.
f Til of draag de machine nooit terwijl de mo-
tor loopt.
f Voorkom bij het instellen van de machine dat
uw voeten of handen tussen de bewegende
tanden of messen en de vaste delen van de
machine worden vastgeklemd.
f Controleer regelmatig de stroomkabel en
eventuele verlengkabels. Een beschadigde
kabel mag niet worden aangeraakt of op het
stopcontact worden aangesloten voordat
de verbinding met het stroomnet is verbro-
ken. Bij een beschadigde kabel kunt u met
spanningvoerende delen in aanraking komen.
Voorzichtig, er bestaat het gevaar van een
elektrische schok.
f Raak de tanden niet aan voordat de verbin-
ding van de machine met het stroomnet is
verbroken en de tanden volledig tot stilstand
zijn gekomen.
f Houd stroom- en verlengkabels uit de buurt
van de tanden. De tanden kunnen de kabels
beschadigen en kunnen u met spanningvoe-
rende delen in aanraking brengen. Voorzich-
tig, er bestaat het gevaar van een elektrische
schok.
Trek de stekker uit het stopcontact:
– altijd wanneer u de machine verlaat,
– vóór het verwijderen van blokkeringen,
– voordat u de machine controleert of reinigt
of aan de machine werkt,
– na het raken van een voorwerp. Controleer
de machine onmiddellijk op beschadigingen
en laat deze indien nodig repareren,
OBJ_BUCH-835-002.book Page 71 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Pagina: 71
72 | Nederlands
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
– als de machine op een ongewone manier be-
gint te trillen (onmiddellijk controleren).
Onderhoud
f Stel vast dat alle moeren, bouten en schroe-
ven goed vastzitten, zodat een veilige werk-
toestand van de machine gewaarborgd is.
f Controleer de opvangvoorziening regelmatig
op slijtage.
f Controleer de machine en vervang veilig-
heidshalve versleten of beschadigde delen.
f Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van
Bosch afkomstig zijn.
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de
scherpe tanden of messen vastpakt of er aan
werkt.
Stroomaansluiting
f De spanning van de stroombron moet over-
eenkomen met de gegevens op het typeplaat-
je van het apparaat.
f Geadviseerd wordt om dit apparaat alleen
aan te sluiten op een stopcontact dat is be-
veiligd met aardlekschakelaar van 30 mA.
f Gebruik bij het vervangen van de kabel van
apparaat alleen de door de fabrikant geadvi-
seerde aansluitkabel. Zie de gebruiksaanwij-
zing voor bestelnummer en type.
f Pak de stekker nooit met natte handen vast.
f Rijd niet over de aansluitkabel of de verleng-
kabel, klem deze niet vast en trek er niet aan.
De kabel kan anders beschadigd raken. Be-
scherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe
randen.
f De verlengkabel moet de in de gebruiksaan-
wijzing vermelde diameter hebben en moet
spatwaterbeschermd zijn. De verbinding van
stekker en contrastekker mag niet in het wa-
ter liggen.
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u de
scherpe tanden of messen vastpakt of er aan
werkt.
Functiebeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de
waarschuwingen en voorschriften
niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het apparaat is bestemd voor het harken, verti-
cuteren of beluchten van gazon, bij particulier
gebruik.
Met een groter ingestelde werkhoogte kan ma-
teriaal dat op het gazon ligt worden verzameld.
Meegeleverd
Neem het gereedschap voorzichtig uit de ver-
pakking. Controleer of de volgende delen com-
pleet zijn:
– Gazonbeluchter (ALR 900)/
Verticuteermachine (AVR 1100)
– Onderstuk greepbeugel
– Bovenstuk greepbeugel
– Bovenstuk grasbak
– Onderstuk grasbak
(bevindt zich in bovenstuk grasbak)
– 4 Schroeven
– 4 Vleugelmoeren
– 2 Kabelclips
– Gebruiksaanwijzing
Neem contact op met uw leverancier wanneer er
onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
De machine weegt in compleet gemonteerde
toestand ongeveer 9,9–10,4 kg. Vraag indien
nodig hulp om de machine uit de verpakking te
nemen.
Let op de scherpe tanden of messen wanneer u
de machine uit de verpakking neemt of naar het
gazon draagt.
OBJ_BUCH-835-002.book Page 72 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Pagina: 72
Nederlands | 73
Bosch Power Tools F 016 L70 481 | (10.10.08)
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van het gereedschap op de pagina
met afbeeldingen.
1 Bovenstuk greepbeugel
2 Schakelhendel
3 Veiligheidsknop
4 Netstekker **
5 Kabeltrekontlasting
6 Onderstuk greepbeugel
7 Grasbak
8 Ventilatieopeningen
9 Hendel voor werkhoogte
10 Serienummer
** verschilt per land
Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren
vindt u in ons toebehorenprogramma.
Technische gegevens
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden bepaald volgens 2000/14/EG
(1,60 m hoogte, 1,0 m afstand) en EN ISO 5349.
Het A-gewogen geluidsniveau van het apparaat
bedraagt kenmerkend: geluidsdrukniveau
78 dB(A); gegarandeerdgeluidsvermogenniveau
lager dan 94 dB(A). Onzekerheid K =3 dB.
De hand/arm-trilling is kenmerkend minder dan
2,5 m/s2
.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder „Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60335 volgens de
bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG,
98/37/EG (t/m 28-12-2009), 2006/42/EG (vanaf
29-12-2009), 2000/14/EG.
2000/14/EG: Gemeten geluidsdrukniveau
92 dB(A). Wegingsmethode van de conformiteit
volgens aanhangsel V.
Technisch dossier bij:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Leinfelden, 01.07.2008
01.07.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Gazonbeluchter/Verticuteermachine ALR 900 AVR 1100
Zaaknummer 3 600 H8A 0.. 3 600 H8A 1..
Opgenomen vermogen W 900 1100
Spoorbreedte cm 32 32
Inhoud grasbak l 50 50
Mechanisme
– Veertanden
– Pendelmessen
z
–
–
z
Verzamelsysteem Jet Collect Jet Collect
Werkhoogte mm +10/+5/0/-5 +5/0/-5/-10
Gewicht volgens EPTA-Procedure
01/2003 kg 9,9 10,4
Serienummer Zie serienummer 10 (typeplaatje) op de machine
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-835-002.book Page 73 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Pagina: 73
74 | Nederlands
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
Montage
Voor uw veiligheid
f Let op! Schakel het apparaat vóór onder-
houds- en reinigingswerkzaamheden uit en
trek de stekker uit het stopcontact. Hetzelf-
de geldt wanneer de stroomkabel bescha-
digd, doorgesneden of in de war is.
f Nadat de machine uitgeschakeld is, draaien
de tanden of messen nog enkele seconden
verder.
f Voorzichtig! – Raak ronddraaiende tanden
of messen niet aan.
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u
de scherpe tanden of messen vastpakt of er
aan werkt.
Elektrische veiligheid
Uw machine is voor extra veiligheid geïsoleerd
en heeft geen aarding nodig. De bedrijfsspan-
ning bedraagt 230 V AC, 50 Hz (voor niet-EU-lan-
den 220 V of 240 V, afhankelijk van de uitvoe-
ring). Gebruik alleen goedgekeurde
verlengkabels. Informatie is verkrijgbaar bij de
erkende klantenservice.
Er mogen alleen verlengkabels van het type
H05VV-F, H05RN-F of IEC (60227 IEC 53, 60245
IEC 57) worden gebruikt.
Als u een verlengkabel voor het gereedschap ge-
bruikt, moeten dat kabels met de volgende ader-
diameters zijn:
– 1,0 mm2
: maximale lengte 40 m
– 1,5 mm2
: maximale lengte 60 m
– 2,5 mm2
: maximale lengte 100 m
Opmerking: Als u een verlengkabel gebruikt,
moet deze (zoals bij de veiligheidsvoorschriften
beschreven) een aardedraad bezitten die via de
stekker met de aardedraad van uw elektrische
installatie verbonden is.
Vraag bij twijfel een vakman voor elektriciteit of
de Bosch-klantenservice om advies.
VOORZICHTIG: Verlengkabels die niet volgens
de voorschriften zijn, kunnen gevaarlijk zijn.
Verlengkabels, stekkers en contrastekkers
moeten waterdicht uitgevoerd en voor gebruik
buitenshuis goedgekeurd zijn.
Kabelverbindingen moeten droog zijn en mogen
niet op de grond liggen.
Voor extra veiligheid wordt het gebruik van een
aardlekschakelaar met een uitschakelstroom
van maximaal 30 mA geadviseerd. De aardlek-
schakelaar moet vóór gebruik altijd worden ge-
controleerd.
Opmerking voor producten die niet in Groot-
Brittannië worden verkocht:
LET OP: Voor uw veiligheid is het noodzakelijk
dat de aan de machine aangebrachte stekker
met de verlengkabel wordt verbonden. De stek-
ker van de verlengkabel moet tegen spatwater
bestemd zijn en uit rubber bestaan of met rub-
ber bekleed zijn. De verlengkabel moet met een
trekontlasting worden gebruikt.
Als de aansluitkabel beschadigd is, mag deze al-
leen door een erkende Bosch-werkplaats wor-
den gerepareerd.
Montage
f Let er bij het uit elkaar of in elkaar klappen
van de bovenste en onderste handgreep op
dat de stroomkabel niet vastgeklemd
wordt. Laat de handgreep niet vallen.
Apparaat monteren
Bevestig het onderstuk van de greepbeugel 6
met twee schroeven en vleugelmoeren aan de
machine.
Bevestig het bovenstuk van de greepbeugel 1
met de schroeven en vleugelmoeren aan de on-
derste stang 6.
Opmerking: Controleer dat de kabel met de
meegeleverde kabelclips aan de greepbeugel
bevestigd is.
Bevestig de kabel aan de trekontlasting 5. Con-
troleer dat de kabel voldoende speling heeft.
Grasbak
Maak het bovenstuk van de grasbak los van het
onderstuk.
Zet het bovenstuk van de grasbak in de achter-
ste groef van het onderstuk en voeg beide helf-
ten samen.
Sluit beide rode strips (één per zijkant).
A
B C
OBJ_BUCH-835-002.book Page 74 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Pagina: 74
Nederlands | 75
Bosch Power Tools F 016 L70 481 | (10.10.08)
Bevestig of verwijder de grasbak 7 zoals afge-
beeld.
Werkhoogte instellen
Duw de hendel voor de werkhoogte 9 tegen het
wiel en beweeg deze naar voren of naar achte-
ren om de gewenste werkhoogte te bereiken.
Voer deze handeling aan beide zijden van de ma-
chine uit.
Controleer dat beide hendels 9 zich in dezelfde
stand bevinden.
Opmerking: Bij ongunstige werkomstandighe-
den kan zich vuil aan het bandenprofiel vast-
hechten en/of de machine zakt iets in de aarde
weg. Dit kan de diepte van het binnendringen in
de aarde beïnvloeden.
Gebruik
Ingebruikneming
f Nadat de machine uitgeschakeld is, draaien
de tanden of messen nog enkele seconden
verder. Wacht tot de motor en de tanden of
messen stilstaan voordat u het gereed-
schap opnieuw inschakelt.
f Schakel het gereedschap niet kort achter-
een uit en weer in.
Opmerking: Duw de greepbeugel naar beneden
om de voorwielen op te tillen en het aanlopen te
vergemakkelijken.
Inschakelen
Druk op de veiligheidsknop 3 en houd
deze ingedrukt.
Trek de schakelhendel 2 tegen de
greepbeugel.
Laat de veiligheidsknop 3 los.
Uitschakelen
Laat de schakelhendel 2 los.
Tips voor de werkzaamheden
Gazon beluchten en verticuteren
Plaats de ALR 900 of
AVR 1100 aan de rand
van het gazon en zo
dicht mogelijk bij het
stopcontact. Werk van
het stopcontact weg.
Leg de kabel telkens na
het keren van de ma-
chine op de tegenover-
liggende, reeds ge-
maaide zijde.
Tijdens het beluchten en verticuteren de motor
niet overbelasten.
ALR 900:
Bij overbelasting daalt het toerental en veran-
dert het geluid van de motor. Stop in dit geval,
laat de schakelhendel 2 los en stel een grotere
werkhoogte in. Anders kan de motor bescha-
digd worden.
AVR 1100:
De motor is voorzien van een veiligheidsuitscha-
keling. Deze wordt geactiveerd wanneer de mes-
sen vastklemmen, verstopt zijn of de motor
overbelast wordt. Schakel de machine uit, wan-
neer dit optreedt.
Er vindt alleen een reset van de veiligheidsuit-
schakeling plaats wanneer u de schakelhendel 2
loslaat.
Trek de netstekker uit het stopcontact, verwij-
der mogelijke blokkeringen en wacht een mi-
nuut voordat u de machine opnieuw start, zodat
een reset van de veiligheidsuitschakeling kan
plaatsvinden.
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u
de scherpe tanden of messen vastpakt of er
aan werkt.
D
E F
0
I
2
1
60 sec
Auto-Stop Start
OBJ_BUCH-835-002.book Page 75 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Pagina: 75
76 | Nederlands
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
Opmerking: Als u op de reset van de veiligheids-
uitschakeling wacht en u de schakelhendel 2 te
vroeg bedient, terwijl de machine nog op het
stopcontact is aangesloten, wordt de tijd voor
de reset van de veiligheidsuitschakeling ver-
lengd.
Als de machine opnieuw wordt uitgeschakeld,
verhoogt u de werkhoogte of stelt u de werk-
zaamheden uit tot de omstandigheden verbe-
terd zijn. Lees hiervoor ook de „Storingentabel”
en de „Tips voor het beluchten en verticuteren
van het gazon”.
Tips voor het beluchten en verticuteren van ga-
zon
Optimale voorwaarden voor het beluchten en
verticuteren van het gazon zijn gegeven wanneer
het gras kort en iets vochtig is. Het beluchten of
verticuteren van het gazon wanneer de grond
zeer zacht of hard is, kan deze beschadigen en
ertoe leiden dat de machine slecht verzamelt.
– Bestrijd mos vóór het beluchten of verticute-
ren met een in de handel verkrijgbaar middel.
– Begin met de ALR 900 of AVR 1100 op de
grootste werkhoogte en stel de hoogte naar
behoefte lager in.
– Belucht of verticuteer het gazon eerst in één
richting heen en weer. Een week later op de-
zelfde wijze haaks op deze richting, tot het
hele gazon bewerkt is.
– Afhankelijk van de toestand van het gazon
kan het beluchten of verticuteren van mos en
dode plantendelen tot gerafelde en kale plek-
ken leiden.
Opmerking: Als er veel materiaal van bomen (zo-
als bladeren en takken) op het gazon ligt, eerst
dit materiaal verwijderen door de machine op
werkhoogte 3 of 4 in te stellen.
Om een optimaal resultaat te bereiken, maait u
het gazon voordat u het opnieuw inzaait. Zaai
het gazon op kale en zwak begroeide plaatsen
opnieuw in met hoogwaardig graszaad. Laat
jong gras voor het bemesten eerst groeien en
sproei indien nodig om het niet te laten uitdro-
gen.
Het optimale tijdstip om het gazon te beluchten
of te verticuteren is in de lente en late herfst.
Het gazon kan eveneens worden verzorgd door
met instelling van een grotere werkhoogte te
harken of te verticuteren na elke zesde maai-
beurt.
OBJ_BUCH-835-002.book Page 76 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Pagina: 76
Nederlands | 77
Bosch Power Tools F 016 L70 481 | (10.10.08)
Storingen opsporen
De volgende tabel geeft een overzicht van storingsverschijnselen en hoe u problemen kunt oplossen,
mocht uw gereedschap eenmaal niet goed werken. Neem contact op met uw servicewerkplaats wan-
neer u het probleem niet zelf kunt verhelpen.
f Let op: Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u op zoek gaat
naar de fout.
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
Machine loopt niet Netspanning ontbreekt Controleren en inschakelen
Stopcontact defect Gebruik een ander stopcontact
Verlengkabel beschadigd Controleer de kabel en vervang deze
indien nodig
Zekering doorgeslagen Zekering vervangen
Verstopping mogelijk Onderzijde van machine controleren
en indien nodig vrij maken (draag altijd
tuinhandschoenen)
Veiligheidsuitschakeling is actief
(alleen AVR 1100)
Zie onder*
Instelling voor beluchten of verti-
cuteren van gazon voor deze om-
standigheden te laag
Grotere werkhoogte instellen
Rotor verstopt Verstopping verwijderen (draag altijd
tuinhandschoenen)
Zijrooster niet vrij Plantenresten van de buitenzijde van
het zijrooster verwijderen
Grasbak vol Grasbak regelmatig leegmaken
Machine loopt met on-
derbrekingen
Verlengkabel beschadigd Controleer de kabel en vervang deze
indien nodig
Interne bekabeling van gereed-
schap defect
Neem contact op met klantenservice
Versleten of ontbrekende tanden
of messen
ALR 900:
Geschikte vervangingsonderdelen ge-
bruiken (zie „Demontage en montage
van de tanden”)
AVR 1100:
Neem contact op met klantenservice
Te natte werkomstandigheden Grotere werkhoogte instellen (zie
„Tips voor het beluchten en verticute-
ren van gazon”)
Te veel plantenresten op het gazon Zie onder*
OBJ_BUCH-835-002.book Page 77 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Pagina: 77
78 | Nederlands
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
*Als er veel materiaal van bomen (zoals bladeren en takken) op het gazon ligt, eerst dit materiaal
verwijderen door de machine op werkhoogte 3 of 4 in te stellen.
Verstopping mogelijk Onderzijde van machine controleren
en indien nodig vrij maken (draag altijd
tuinhandschoenen)
Instelling voor beluchten of verti-
cuteren van gazon voor deze om-
standigheden te laag
Grotere werkhoogte instellen
Gras te lang Gras maaien
Zeer ongelijk gazon Grotere werkhoogte instellen
Grasbak vol Grasbak regelmatig leegmaken
Machine loopt moeilijk
of riem riem piept
Werkhoogte te laag Grotere werkhoogte instellen (zie
„Werkhoogte instellen”)
Tanden of messen
draaien niet rond
Tanden of messen worden gehin-
derd door gras
Verstopping verwijderen (draag altijd
tuinhandschoenen)
Riem slipt of is beschadigd Neem contact op met klantenservice
Sterke trillingen of ge-
luiden
Tanden of messen beschadigd ALR 900:
Geschikte vervangingsonderdelen ge-
bruiken(zie „Demontage en montage
van de tanden”)
AVR 1100:
Neem contact op met klantenservice
Onbevredigende ar-
beidscapaciteit
Grond te nat om te beluchten of
verticuteren
Grotere werkhoogte instellen (zie
„Tips voor het beluchten en verticute-
ren van gazon”)
Instelling voor beluchten of verti-
cuteren van gazon voor deze om-
standigheden te laag
Grotere werkhoogte instellen
Verstopping mogelijk Onderzijde van machine controleren
en indien nodig vrij maken (draag altijd
tuinhandschoenen)
Zijrooster niet vrij Plantenresten van de buitenzijde van
het zijrooster verwijderen
Veertanden ontbreken (alleen
ALR 900)
Veertanden vervangen (draag altijd
tuinhandschoenen)
Symptomen Mogelijke oorzaak Oplossing
OBJ_BUCH-835-002.book Page 78 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Pagina: 78
Nederlands | 79
Bosch Power Tools F 016 L70 481 | (10.10.08)
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het ap-
paraat de stekker uit het stopcontact en
verwijder de grasbak.
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u
de scherpe tanden of messen vastpakt of er
aan werkt.
Opmerking: Voer de volgende onderhoudswerk-
zaamheden regelmatig uit, zodat u verzekerd
bent van een lang en probleemloos gebruik.
Controleer de machine regelmatig op zichtbare
gebreken zoals losse of beschadigde tanden of
messen, losse verbindingen en versleten of be-
schadigde delen.
Controleer of afschermingen en veiligheidsvoor-
zieningen niet beschadigd zijn en juist zijn aan-
gebracht. Voer voor het gebruik eventueel nood-
zakelijke onderhouds- of reparatiewerk-
zaamheden uit.
Mocht het gereedschap ondanks zorgvuldige fa-
bricage- en testmethoden toch defect raken,
dient de reparatie te worden uitgevoerd door
een erkende klantenservice voor Bosch-tuinge-
reedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van de machine.
Demontage en montage van de
tanden
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het ap-
paraat de stekker uit het stopcontact en
verwijder de grasbak.
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u
de scherpe tanden of messen vastpakt of er
aan werkt.
Draai de machine om.
Pak de tand 12 met een spitse tang vast, druk
deze omlaag en duw de tand 12 van de pen 11.
(zie afbeelding G)
De montage van de nieuwe tand 12 vindt plaats
in omgekeerde volgorde.
Na het beluchten of verticuteren van
het gazon. Opbergen
Maak de buitenkant van de machine grondig
schoon met een zachte borstel en een doek. Ge-
bruik geen water en geen oplos- of polijstmidde-
len. Verwijder al het vastzittende gras en deel-
tjes, in het bijzonder van de ventilatieopeningen
8.
Leg de machine op de zijkant en maak de tanden
of messen schoon. Verwijder samengeperst gras
met een voorwerp van hout of plastic.
f Draag altijd tuinhandschoenen wanneer u
de scherpe tanden of messen vastpakt of er
aan werkt.
Bewaar de machine op een droge plaats. Plaats
geen andere voorwerpen op de machine. Klap
de greepbeugel volledig samen om ruimte te be-
sparen.
f Let er bij het uit elkaar of in elkaar klappen
van de bovenste en onderste handgreep op
dat de stroomkabel niet vastgeklemd
wordt. Laat de handgreep niet vallen.
Voor het bewaren van de machine wordt de
grasbak verwijderd. (zie afbeelding H)
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
G
H
OBJ_BUCH-835-002.book Page 79 Friday, October 10, 2008 8:40 AM
Pagina: 79
80 | Nederlands
F 016 L70 481 | (10.10.08) Bosch Power Tools
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en
verpakkingen moeten op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in na-
tionaal recht moeten niet meer bruikbare elek-
trische gereedschappen apart worden ingeza-
meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-835-002.book Page 80 Friday, October 10, 2008 8:40 AM

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Bosch AVR 1100.

Stel een vraag over de Bosch AVR 1100

Heb je een vraag over de Bosch AVR 1100 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Bosch AVR 1100. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Bosch AVR 1100 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.